Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 i sag nr. A : Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (konsulent Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Tekniq/Dansk VVS (advokat Helge Werner) Dommere: Henrik Marstrand Dahl, John Dahl, Oluf Engell, Carsten Holm, Jens Pors, Poul Sørensen (retsformand), Nicolai Westergaard. Sagen drejer sig om, hvorvidt Tekniq/Dansk VVS samt Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 har begået brud på overenskomsten ved indblanding i forhandlingerne om lokalaftaler i foråret Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark, har nedlagt påstand om, at indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for Tekniq/Dansk VVS, for overenskomstbrud skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod til Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse. Indklagede har nedlagt selvstændig påstand om,

2 - 2 at Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark har begået brud på den mellem parterne gældende overenskomst og skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod, og at Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 har begået brud på den mellem parterne gældende overenskomst og skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod. Klager har nedlagt påstand om frifindelse for indklagedes selvstændigt nedlagte påstande. Sagsfremstilling Parternes overenskomst er en minimallønsoverenskomst, hvori det bl.a. er aftalt i overenskomstens punkt 3, stk. 2, litra b, at forhandlinger om lønændringer højst kan finde sted én gang i hvert overenskomstår. Overenskomsten indeholder desuden i punkt 29 bestemmelser om lokale aftaler, herunder bl.a.: Stk. 2: Lokalaftaler uden organisationernes medvirken Lokale aftaler, der skal være skriftlige, kan aftales uden organisationernes medvirken. Stk. 3: Indgåelse af lokale aftaler Hvor der er valgt tillidsmand, indgås lokalaftaler mellem ham og virksomheden. Hvis der ikke er valgt tillidsmand, indgås lokalaftaler mellem virksomheden og de ansatte. Stk. 4: Udlevering af lokalaftaler Organisationerne kan på forlangende få aftalerne udleveret. I marts 2005 udsendte Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark bladet Blik og Rør nr. 3. I bladets leder om lokale aftaler fremgik det bl.a., at overenskomsten giver tillidsfolkene og svendene ret til at forhandle lokalt en gang om året, og at alle punkter i overenskomsten er til forhandling lokalt. Videre fremgik det af en artikel i bladet om lokalforhandlingerne bl.a.: fagbladet Blik og Rør [har] ved hjælp af nogle økonomer regnet lidt på, hvad der kunne være rimeligt at gå efter ved de lokale forhandlinger i år. Her har vi taget udgangspunkt i den gennemsnitlige timeløn på 147,87 kr. Svaret er kort og godt, at blik- og rørarbejderne ved de lokale forhandlinger i år skal have lagt 7,73 kr. på deres timeløn. På baggrund af indholdet af Blik- og Rørarbejderforbundets medlemsblad rettede Tekniq den 6. april 2005 henvendelse til Blik- og Rørarbejderforbundet og anmodede om et organisationsmøde, idet Tekniq var af den opfattelse, at forbundet i strid med overenskomsten

3 - 3 havde blandet sig i den individuelle, lokale lønfastsættelse. Organisationsmøde blev aftalt til den 7. juni Ligeledes udsendte Rør- og Blikkenslagernes Fagforening et særnummer af medlemsbladet Utætheden, hvori det om lokalforhandling 2005 siges bl.a.: En lokalaftale skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Timeløn i firmaet 2. Arbejdstid 3. Såfremt der er rådighedsvagt tiderne for denne. I særnummeret var der desuden medtaget et regnestykke som oplæg til lønforhandlingerne 2005, hvorefter fagforeningen anbefalede 8,09 kr. som totalt lønkrav for Endvidere fremgik det af bladet, at fagforeningen ville være behjælpelig med at udarbejde forslag til lokalaftaler, og at fagforeningen anbefalede, at man tog kontakt til fagforeningen inden underskrivelse af lokalaftaler, således at man i fællesskab kunne gennemgå aftalen forinden. På baggrund af arbejdsnedlæggelser informerede Tekniq sine medlemmer nærmere om den forhandlingspligt, der angiveligt følger af overenskomsten. Tekniq skrev i den anledning bl.a. følgende på sin hjemmeside den 11. maj 2005: TEKNIQ afviser påstået indblanding i VVS-konflikt I forbindelse med en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse blandt VVSmontører i Bravida beskyldes TEKNIQ for at stå bag kravet om nulløsning i forbindelse med lokale lønforhandlinger. Denne beskyldning afvises af TEKNIQ - Dansk VVS s overenskomster med Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal bygger på minimallønssystemet, hvilket indebærer at overenskomsten kun fastsætter den minimale løn, og at den enkelte medarbejders personlige tillæg herudover, aftales hjemme i virksomheden. På et område med minimalløn har arbejdsgiverorganisationen ingen ret til at blande sig i lønforholdene i de enkelte virksomheder det er ikke et anliggende for TEKNIQ eller Dansk VVS, forklarer overenskomstchef Birger Hermansson fra TEKNIQ. De strejkende medarbejdere i Bravida arbejder ifølge Birger Hermansson netop i en anlægsafdeling, der anvender akkord. - En regulering af akkordprislisten er udelukkende et anliggende mellem overenskomstparterne, og er ikke et tema ved lokalforhandlinger. Uanset hvilken

4 - 4 holdning man har til rimeligheden af den manglende regulering af prislisten, så er det ikke et anliggende som lokale tillidsmænd skal tage sig af. Deres respektive forbund har heller ikke i informationsmaterialer forud for forårets lokalforhandlinger opfordret til at gøre prislisten til forhandlingsstof vel vidende at det ikke er muligt, slutter Birger Hermansson. De strejkende har også forsøgt at få reguleret en række overenskomstmæssige satser, som heller ikke er til forhandling men udelukkende forhandles ved de ordinære overenskomstforhandlinger. Næste gang det sker er i Ved brev af 25. maj 2005 til Dansk Arbejdsgiverforening anmodede Landsorganisationen i Danmark på vegne Blik- og Rørarbejderforbundet om fællesmøde. Om baggrunden blev det bl.a. anført: Det er forbundets klare opfattelse, at deres overenskomst er en minimallønsoverenskomst, og med baggrund heri, kan medlemmerne forhandle ændringer lokalt som er bedre end dem der står i overenskomsten, hvilket har været almindelig praksis gennem årene. Det er ligeledes forbundets klare opfattelse, at Dansk VVS s fortolkning af overenskomsten er overenskomststridig, og at den tilkendegivelse som er kommet på deres hjemmeside den 11. maj 2005, støtter forbundets påstand om, at Dansk VVS med denne, målrettet har blandet sig i de lokalforhandlinger der p.t. foregår. Herefter skrev Dansk VVS i VVS-branchens fagblad den 27. maj 2005 bl.a.: Forårets lokale forhandlinger om lønændringer har desværre givet anledning til en række misforståelser om hvilke temaer, der overhovedet kan forhandles om. Disse misforståelser skyldes for en stor dels vedkommende informationsmateriale fra Blik- og Rørarbejderforbundet. Overenskomsten indeholder en lang række satser, som ikke er omfattet af denne ret til én gang årlig forhandling. Her tænkes på pensionsbidrag, SHopsparing, skurpenge, smudstillæg, betaling for rådighedsvagt, udkald, overarbejdsbetaling, betaling for forskudt arbejdstid, betaling i forbindelse med graviditets- og barselsorlov o.a. Disse satser aftales af parterne ved de ordinære overenskomstforhandlinger og er at betragte som normallønssatser altså satser, der ikke er omfattet af en lokal forhandlingsret.

5 - 5 Blik- og Rørarbejderforbundet har i informationsmateriale ikke alene opfordret medlemmerne til at rejse krav om en forhøjelse af de nævnte satser, men også til en forhøjelse af betalingen ved ferie. Det kan derfor konkluderes, at lokale forhandlinger om ændringer i aflønningen alene kan vedrøre, hvad der skal tillægges overenskomstens bestemmelser om minimalløn med tillæg af servicetillæg. Øvrige overenskomstmæssige satser bliver aftalt ved de ordinære overenskomstforhandlinger og er ikke omfattet af en lokal forhandlingsret. På det af Tekniq den 6. april 2005 begærede fællesmøde den 7. juni 2005 kunne der ikke opnås enighed mellem parterne. På et fællesmøde den 10. juni 2005 blev klagen fra Landsorganisationen i Danmark på vegne Blik- og Rørarbejderforbundet behandlet, jf. fællesmødebegæring af 25. maj Det fremgår af fællesmødeprotokollatet bl.a., at arbejdsgiversiden afviste at have blandet sig i de lokale lønforhandlinger på overenskomststridig måde. Fra arbejdsgiverside opfordrede man forbundet til at tage afstand fra indholdet af artiklen i Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings særnummer af Utætheden fra marts 2005 og at pålægge fagforeningen at tilbagekalde artiklen samt bringe en berigtigelse af samme omfang og på samme måde. Fra arbejdsgiverside var man af den opfattelse, at såvel Blik- og Rørarbejderforbundet som Rørog Blikkenslagernes Fagforening havde pådraget sig organisations- og bodsansvar. Fra arbejdstagerside kunne man ikke forholde sig til de af arbejdsgiversiden rejste klagepunkter i relation til Blik- og Rørarbejderforbundet, og man opfordrede arbejdsgiversiden til at begære fællesmøde afholdt, hvis man fandt dette påkrævet. I relation til klagepunkterne over for Rørog Blikkenslagernes Fagforening erklærede man sig enig i arbejdsgiversidens opfattelse og pålagde fagforeningen at tilbagekalde artiklen samt bringe en berigtigelse af samme omfang og på samme måde. Et særnummer af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings medlemsblad i juni 2005 bragte fagforeningen herefter et indlæg med henblik på at foretage den berigtigelse, som var aftalt på fællesmødet den 10. juni Det hedder i indlægget: På et fællesmøde afholdt d. 10. juni 2005 mellem Blik og Rørarbejderforbundet og Dansk VVS var der enighed om at pålægge Rør og Blikkenslagernes Fagforening at berigtige/præcisere følgende fra særnummer af Utætheden, marts 2005:

6 - 6 Præcisering Der har fra arbejdsgiverside været gjort indsigelser mod indholdet i Særnummer af Utætheden fra marts 2005 på baggrund af følgende tekst om lokalforhandling 2005: En lokalaftale skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Timeløn i firmaet 2. Arbejdstid 3. Såfremt der er rådighedsvagt- tiderne for denne. Med baggrund heri skal det præciseres, at der ikke nødvendigvis skal indgås lokalaftale om alle ovennævnte punkter, såfremt der i virksomheden allerede foreligger en aftale om disse forhold og denne fortsat er gældende, eller for så vidt angår rådighedsvagt, hvor denne alene vedrører én medarbejder, se overenskomstens pkt. 7. Øvrige lokale aftaler kan indgås i henhold til VVS-overenskomstens pkt. 29. Ved brev af 14. juni 2005 begærede Dansk Arbejdsgiverforening fællesmøde på vegne Dansk VVS/Tekniq, idet man anså artikler og ledere i Blik- og Rørarbejderforbundets blad samt i Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings blad for værende i strid med overenskomsten. Klagen blev behandlet på et fællesmøde den 24. juni 2005, dog uden at parterne kunne opnå enighed. I et oplæg til lønforhandlinger 2005, der er sendt til virksomheden Carl Christensen i Aalborg, hedder det: Oplæg til lønforhandlinger 2005 Timelønsgennemsnit i Rør og Blik 2004 kr. 153,33 Inflationssikring af løn ,01 % kr. 3,09 Efterslæb OK ,88 % kr. 1,35 Reallønsfremgang ,11 % kr. 1,71 Generelt efterslæb øvrige byggefag 1,26 % kr. 1,94 Total lønkrav ,26 % kr. 8,09 Efter begæring af 29. juni 2005 fra Dansk Arbejdsgiverforening på vegne Tekniq/Dansk VVS har der desuden været afholdt fællesmøde om sagen den 12. juli 2005, men uden at parterne kunne opnå enighed.

7 - 7 I oktober 2005 var der i Utætheden en artikel, hvoraf det bl.a. fremgår: Kraftig kritik af forbundet og advarsler imod systemet, der er et opgør med det hidtidige solidariske lønprincip Så længe forbundet mener, vi skal have indført Ny løn, så lever de i deres helt egen verden. Der faldt drøje hug til forbundsledelsen undervejs på klubkonferencen. Overstående udtalelse er bare et eksempel på, at der mildt sagt ikke var tilfredshed med forbundets måde at fungere på i forbindelse med lokalforhandlingerne. Resultatet af forhandlingerne var, som det også blev bemærket på konferencen, mere end magert. Det skyldtes først og fremmest arbejdsgivernes totale manglende vilje til at forhandle seriøst, forbundets manglende opbakning og den manglende koordinering af aktiviteterne. Begrebet koordinering blev nærmest gjort til nøgleordet for lokalforhandlingerne 2005, Men uanset fejl og mangler fandt fagforeningens formand, Bjarne G. Petersen det ubegribeligt, at der alligevel ikke er blevet lagt større pres på firmaerne i betragtning af, at beskæftigelsessituationen faktisk er rimelig god Forklaringer Søren Pind har forklaret, at han er tillidsrepræsentant hos Carl Christensen. Han deltog i det første møde om lokalforhandlingerne i 2005 som sikkerhedsrepræsentant sammen med den daværende tillidsrepræsentant, René Esbjørn. Det var den første lokalaftale, der skulle indgås for København. De havde nogle oplæg med til mødet om bl.a. forhøjelse af grundløn, pension, dækning af udgifter til kiropraktor, sygeforsikring, arbejdstøj, aflønning ved deltagelse i møder og uddannelse i arbejdstiden. Under det første møde fortalte de afdelingsleder Allan Jørgensen, hvad de kunne tænke sig. Allan Jørgensen sagde, at det lød godt, men at han måtte sende det videre til administrerende direktør Peter Mogensen. Inden afholdelse af det andet møde havde Peter Mogensen sendt en telefax, hvorefter deres oplæg ikke kunne imødekommes. Han deltog ikke i det andet møde om forhandling af lokalaftale. Resultatet af dette møde var, at de ikke kunne få noget igennem til en lokalaftale. Han blev tillidsrepræsentant, da René Esbjørn herefter opsagde sin stilling. Han deltog i det tredje møde sammen med den nye sikkerhedsrepræsentant. Peter Mogensens tilbagemelding på deres oplæg var en nulløsning, og det var ikke til diskussion. Dog kunne de timelønsansatte under en række betingelser få en bonus på 2½ %. Kollegerne forventede at få

8 - 8 mere. Det kom herefter til arbejdsnedlæggelse, fordi firmaet fastholdt en nulløsning og ikke ville efterleve det, som medarbejderne gerne ville have. Medarbejderne var åbne for forhandlinger om alt, og han er overbevist om, at det sagtes havde kunnet lade sig gøre at afværge arbejdsnedlæggelsen ved at forhandle en aftale om mindre end det, der var anført i bladet Blik og Rør. Han følte sig på ingen måde bundet af artiklerne i Blik og Rør. Han brugte artiklerne som led i sin argumentation, fordi de beskrev forholdene fra den virkelige verden f.eks. med hensyn til inflation. Foreholdt oplæg til lønforhandlinger 2005 har han forklaret, at han kender tallene, men han har aldrig fremsat sådanne krav med disse beløb. Han ved ikke, om René Esbjørn har givet firmaet dette oplæg. Som oplæg til forhandlingerne meldte de ud med 160 kr., svarende til en forhøjelse på 7 kr. Bjørn Rosenørn Due har forklaret, at han er tillidsrepræsentant i Bravida og deltog i forhandlingerne for Københavns-afdelingen. De havde en lokalaftale i forvejen, som udløb og derfor skulle fornyes. På det første møde blev det meldt ud, at de kunne få 2 %. Under forhandlingerne var medarbejdernes krav 1 % i søgnehelligdagstillæg og 1 % i feriepenge. Firmaet meldte ud, at de kunne få 2 % i sygeløn. Firmaet sagde, at de ikke kunne forhandle barsel og søgnehelligdagstillæg ved lokallønsforhandlinger. Det gik derefter i hårdknude, og det kom til arbejdsnedlæggelse, fordi medarbejderne ikke ville gå med til 2 % på sygelønnen. Han har set uddrag af artiklerne i medlemsbladet. Han følte sig på ingen måde bundet af at skulle nå de resultater, der var beskrevet dér, da de forekom urealistiske. Han kunne bruge oplysningerne i artiklerne som idékatalog og til at se, hvordan de stod i forhold til andre grupper. Arbejdsnedlæggelserne havde ikke relation til artiklerne. Arbejdsnedlæggelserne skyldtes heller ikke, at firmaet ikke ville gå med til, at give 1 % i søgnehelligdagstillæg og 1 % i feriepenge. Hvis de havde fået 2 % på lønnen, havde det også været i orden. Henrik Jacobsen har forklaret, at han har været ansat i år i Fredensborg VVS og været tillidsrepræsentant i 8 år. Han har tidligere deltaget i lokalforhandlinger. Lokalaftalerne drejede sig ikke kun om løn, men bl.a. også om arbejdstøj, pension og dækning af udgifter til kiropraktor. Lokalaftalen er 1-årig, men han har også tidligere indgået 2-årige aftaler. Han deltog i forhandlingerne sidste år, hvor deres oplæg drejede sig om timeløn, arbejdstøj, pension og kiropraktor. De havde tidligere forhandlet sig frem til ½ % i tillæg til pension, og

9 - 9 bl.a. det ville de gerne have forbedret. Opstarten på forhandlingerne var positiv. De blev indledt ved, at han kom med medarbejdernes oplæg, hvorefter firmaet kom tilbage efter et par dage. Firmaets tilbagemelding var bl.a., at det alene ville give ½ % i tillæg på pensionen og halvdelen af udgifterne til kiropraktor. Da medarbejdernes oplæg bl.a. var 1 % i tillæg på pension, blev det aftalt, at de skulle mødes igen. Da de mødtes igen, kunne de imidlertid alligevel ikke få noget tillæg til pensionen. Den ½ %, som firmaet havde meldt tilbage med under det tidligere forhandlingsmøde, ville firmaet således nu have fjernet. Han mente, at de havde fået tilsagn om at få den halve % i tillæg til pension, men firmaets repræsentant oplyste, at han ikke måtte give dem pensionstillæg, og at han ville få bøvl ud af det. Medarbejderne ville acceptere ½ %, men der var ikke noget at gøre. Det kom herefter til arbejdsnedlæggelse, fordi firmaet løb fra aftalen om ½ % i tillæg til pension. Artiklerne i medlemsbladet havde overhovedet ikke nogen betydning for, at det kom til arbejdsnedlæggelse. Han følte sig ikke bundet af det, der stod i medlemsbladet. Det var urealistisk at begynde forhandlingerne med det, der var beskrevet dér. Artiklerne kunne bruges som inspiration for, hvad de skulle tage med i deres oplæg til forhandlingerne. Forhandlingerne endte med, at de ikke fik ½ % i tillæg til pension. De fik tilbudt et tillæg til arbejdstøj, men det sagde de nej til, for ellers havde de tabt deres sag. Det er aftalt at lade forhandlingerne stå åbne, indtil det bliver afklaret, om der må indgås aftale om tillæg til pension. Bjarne G. Petersen har forklaret, at han er formand for Rør- og Blikkenslagernes Fagforening. Han er ansvarshavende redaktør på fagforeningens medlemsblad, der bliver sendt til fagforeningens medlemmer, lærlinge og pensionerede medlemmer. Baggrunden for artiklen i Utætheden i oktober 2005 med overskriften kraftig kritik af forbundet og advarsler imod systemet, der er et opgør med det hidtidige solidariske lønprincip var en tillidsmandskonference i efteråret 2005, som fagforeningen havde inviteret til. Under denne konference fremførte tillidsrepræsentanterne kritik med hensyn til, at de skulle have haft hjælp til lokalforhandlingerne. Der er ingen fællestillidsmandsordning, og tillidsrepræsentanterne ønskede at tale sammen, inden de skulle forhandle lokalt, og det mente de ikke, at de havde haft mulighed for. På baggrund af den nuværende beskæftigelsessituation og den stigende indtjening synes han, at der er tale om ringe resultater. Det var det, som han gav udtryk for i artiklen.

10 - 10 Tillidsrepræsentanterne vedtager deres resultater på klubmøder, så han har ingen indflydelse på resultaterne. Foreholdt det sidste afsnit i Utætheden fra marts 2005 om hjælp til udarbejdelse af forslag til lokalaftaler har han forklaret, at hjælpen hovedsaglig består i, efter drøftelserne i klubberne, hvordan forslag kan stilles op over for arbejdsgiverne. Der er hovedsagelig tale om teknisk assistance til at stille forslagene op, inden man går til arbejdsgiverne med forslagene. Gennemgangen af lokalaftaler består i at se på konsekvenserne af aftalerne og f.eks. sikre, at aftalerne ikke strider mod overenskomsten. Med hensyn til forhandlingerne i foråret 2005 har han ikke har sagt til nogen, at deres resultat ikke var godt nok. Det er alene medarbejderne, der bestemmer, om de er tilfredse med resultaterne. Overenskomstchef i Tekniq, Birger Hermansson har forklaret, at der ikke blev givet pålæg om lønrammer, inden for hvilke der måtte forhandles i forbindelse med lønforhandlingerne i foråret Det blev i maj 2005 meldt ud på Tekniqs hjemmeside, at virksomheder havde ret til at forhandle løn, men at de ikke var forpligtet. Det blev meldt ud efter, at det var kommet til konflikt hos Bravida, Carl Christensen, Fredensborg VVS og andre steder. Han fik oplyst, at der fra medarbejderside var fremsat ultimative krav ved lokallønsforhandlingerne. Årsagen til anmodningen om organisationsmøde den 6. april 2005 var indlæggene i medlemsbladene. Søgnehelligdagstillæg, pension og feriepenge kan forhandles lokalt én gang årligt. Foreholdt det sidste afsnit fra Tekniqs hjemmeside med overskriften TEKNIQ afviser påstået indblanding i VVS-konflikt har han forklaret, at det betyder, at disse satser ikke er omfattet af, hvad man er forpligtet til at forhandle om. Disse satser er fastsat i overenskomsten og er derfor ikke omfattet af forhandlingsforpligtelsen. Administrerende direktør i Carl Christensen, Peter Mogensen har forklaret, at han blev indirekte involveret i lønforhandlingerne i Der var ikke mulighed for at give lønstigninger på grund af nogle tab i virksomheden, hvilket tillidsrepræsentanterne vidste. Der var ikke givet pålæg fra Tekniq om, hvordan der skulle forhandles. Han fik oplæg til lønforhandlinger 2005 sendt pr. telefax fra den daværende afdelingsleder i København. Oplægget havde afdelingslederen fået fra tillidsrepræsentant René Esbjørn. Det var på baggrund af dette oplæg, at han skrev tilbage om, hvad han ikke ville forhandle. Tillidsrepræsentanterne ville ikke fravige deres krav om ferie, pension og

11 - 11 søgnehelligdagstillæg. Det blev sagt to gange i telefonen som betingelse for at genoptage arbejdet. Der var ikke andet tema under forhandlingerne end de tal, der stod i oplægget til lønforhandlingerne. Parternes argumenter Klager har gjort gældende, at der i henhold til overenskomstens punkt 29 kan indgås lokale aftaler om f.eks. forhøjelse af de overenskomstmæssige satser for betaling af pension, søgnehelligdage og overarbejde mv. Lokale aftaler i henhold til punkt 29 kan indgås for samtlige forhold omfattet af overenskomsten i det omfang, lokalaftalerne ikke bliver indgået på et lavere niveau end det, der er anført i overenskomstens bestemmelser. Dansk VVV/Tekniq har ved at rådgive sine medlemmer i strid med overenskomsten som sket og ved at forbyde sine medlemmer at indgå lokale aftaler om ovennævnte forhold begået brud på overenskomstens bestemmelser, særligt overenskomstens punkt 29. Dansk VVS/Tekniq har ved sin ageren medvirket til at skabe uro i virksomhederne og til, at de lokale forhandlinger ikke har kunnet finde en afslutning. Blik- og Rørarbejderforbundet har ved udgivelsen af medlemsbladet Blik og Rør nr. 3 i marts 2005 alene ydet sine medlemmer vejledning om de lokale aftaleforhold. Forbundet har ikke fremført det synspunkt, at der i medfør af overenskomstens punkt 3, stk. 2, litra b, skulle bestå et overenskomstmæssigt krav på forhandling af andre ting end lønnen i den pågældende virksomhed. Forbundet har rådgivet sine medlemmer om de forestående lokale forhandlinger, der normalt vedrører såvel lønforhold som lokalaftalen i øvrigt. Den vejledning, som forbundet har ydet, har ikke lagt noget som helst bånd på forbundets medlemmer. Medlemmerne har således frit kunne forhandle og aftale lønnen med virksomhederne, og forbundets vejledning er ikke en overenskomststridig indblanding i den lokale lønfastsættelse. Rør- og Blikkenslagernes Fagforening har efterlevet det pålæg, der blev givet på fællesmødet den 10. juni Det var ikke i strid med overenskomsten, at fagforeningen tilbød sine medlemmer at være behjælpelig med at udarbejde forslag til lokalaftaler og anbefalede sine medlemmer at kontakte afdelingen inden underskrivelse af lokalaftalen, så man i fællesskab kunne gennemgå den. Fagforeningen har ikke ved sine anbefalinger i særnummeret af medlemsbladet Utætheden i marts 2005 lagt noget som helst bånd på medlemmerne, der således frit kunne forhandle og aftale lønnen med virksomhederne. Indklagede har i årevis

12 - 12 som overenskomstpart accepteret rådgivning fra forbundet af tilsvarende art som den, man nu har klaget over, ligesom indklagede igennem længere tid som overenskomstpart har accepteret rådgivning fra fagforeningen af tilsvarende art som den, man nu klager over. Forbundets og fagforeningens rådgivning kan på den baggrund ikke nu være overenskomststridig. Indklagede har gjort gældende, at parternes overenskomst er en minimallønsoverenskomst, og at der i overenskomstens punkt 3, stk. 2, litra b, er åbnet mulighed for en i princippet individuel forhandling om lønændringer højst en gang hvert overenskomstår. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark har under fællesmødet den 24. juni 2005 vedgået, at et egentligt krav på forhandling i henhold til overenskomstens punkt 3, stk. 2, litra b, alene vedrører lønændringer. Der er til overenskomstens punkt 3 knyttet den almindelige forudsætning, at lønnen skal fastsættes ved individuel forhandling uden indblanding fra organisationerne eller deres medlemmer. Tekniq har alene understreget dette over for sine medlemmer på sin hjemmeside den 11. maj 2005 og i VVS-branchens fagblad den 27. maj Tekniqs udsendte medlemsorienteringer skal i øvrigt ses i lyset af indholdet af Blik- og Rørarbejderforbundets blad Blik og Rør nr. 3 i marts 2005, hvor forbundet i såvel bladets leder som inde i bladet fremkom med udsagn, der af forbundets medlemmer måtte opfattes som ufravigelige krav. Lederen og de i bladet indeholdte artikler udgør hver især og samlet en overenskomststridig indblanding i den individuelle lønfastsættelse, der skal finde sted under de årlige lønforhandlinger i den enkelte virksomhed. Både ved udgivelsen af bladet og ved ikke efterfølgende at ville tilkendegive sin opfattelse af overenskomstens punkt 3, stk. 2, litra b, under fællesmødet den 10. juni 2005 har forbundet yderligere bibragt forbundets medlemmer den opfattelse, at det under den årlige lønforhandling kan kræves, at arbejdsgiveren indlader sig i forhandling også om bl.a. den procentuelle pensionssats, satserne for søgnehelligdagsbetaling, satserne for betaling af overarbejde, satserne for betaling af rådighedsvagt samt ændring af gældende barselsregler, alle forhold, der behandles under de almindelige overenskomstforhandlinger. Rør- og Blikkenslagernes Fagforening har i sit medlemsblad Utætheden for marts 2005 i direkte modstrid med den mellem parterne gældende overenskomst tilkendegivet, at der under

13 - 13 de årlige lønforhandlinger, som finder sted med henblik på fastsættelse af den individuelle løn, skal indgås en lokalaftale, der som minimum skal indeholde bestemmelser om timelønnen i firmaet og arbejdstiden samt hvis der forekommer rådighedsvagt tiderne for denne. I samme forbindelse har fagforeningen over for medlemmerne tilkendegivet, at fagforeningen vil være behjælpelig med at udarbejde forslag til sådanne lokalaftaler, og har frarådet det enkelte medlem at underskrive en lokalaftale, inden medlemmet har været i kontakt med fagforeningen med henblik på at gennemgå lokalaftalen. Ydermere har fagforeningen fastlagt sammensætningen af og det samlede lønkrav, der under lokalforhandlingerne skulle fremsættes over for arbejdsgiverne. Fagforeningens formuleringer er ukritisk blevet lagt til grund af medlemmerne under lønforhandlingerne og har resulteret i omfattende overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Fagforeningen har endelig ikke fyldestgørende efterlevet fællesmødepålæg af 10. juni Arbejdsrettens begrundelse og resultat Det følger af parternes overenskomst, at der én gang i hvert overenskomstår kan ske lokale forhandlinger om lønændringer, og at disse forhandlinger sker uden organisationernes medvirken. Det lægges som ubestridt til grund, at også søgnehelligdagsbetaling, pensionsbidrag og feriepenge mv. således som det også tidligere er sket kan indgå i en efter overenskomstens punkt 3, stk. 2, litra b, årlig lokalforhandling om lønændringer. Efter bevisførelsen finder Arbejdsretten imidlertid, at Tekniq/Dansk VVS dels ved Tekniqs indlæg på sin hjemmeside den 11. maj 2005, dels ved Dansk VVS s indlæg i VVS-branchens fagblad den 27. maj 2005 har givet sine medlemmer en information, som medlemmerne måtte forstå således, at en række løntillæg ikke kunne indgå i lokalforhandlinger om lønændringer. Arbejdsretten finder herefter, at Tekniq/Dansk VVS på overenskomststridig måde har blandet sig i forhandlingerne om lokale aftaler om lønændringer og derved har begået brud på overenskomsten, og at bod som følge heraf er forskyldt.

14 - 14 Endvidere finder Arbejdsretten, at Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 henholdsvis ved Blik- og Rørarbejderforbundets information i medlemsbladet Blik og Rør nr. 3 i marts 2005 og ved indholdet af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings særnummer af medlemsbladet Utætheden i marts 2005 på utvetydig måde har opfordret medlemmerne til at fremsætte bestemte lønkrav ved lokalforhandlingerne. Forbundet og fagforeningen har herved på overenskomststridig måde har blandet sig i de lokale lønforhandlinger. Arbejdsretten finder endvidere, at bod er forskyldt også for disse overenskomstbrud. Parternes respektive brud på overenskomsten er i det væsentligste sket i samme periode. De forhold, som ligger til grund for parternes brud på overenskomsten har endvidere i betydelig grad haft en indbyrdes sammenhæng. På denne særlige baggrund og efter en samlet vurdering af karakteren og virkningen af de fra hver af siderne udviste overenskomststridige forhold finder Arbejdsretten, at ingen af parterne skal betale bod til nogen anden part. Thi kendes for ret: Tekniq/Dansk VVS har begået brud på gældende overenskomst. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 har begået brud på gældende overenskomst. Ingen af parterne skal betale bod til den anden part. I sagsomkostninger skal både klager, Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873, og indklagede, Tekniq/Dansk VVS, inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale kr. til Arbejdsretten. Poul Sørensen

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 I sag nr.: AR2012.0643 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 Sag nr. A2004.1120: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Tømrer- og Bygningsfirma H. Skjøde Knudsen A/S Overgade 20, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg (advokat

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 i sag nr. A2008.337: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS for G4S Security Services

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 15. september 2010

Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 i sag nr. A2010.0147: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI på egne vegne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 22. januar 2015

Arbejdsrettens dom af 22. januar 2015 Arbejdsrettens dom af 22. januar 2015 i sag nr. AR2014.0048 FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjort Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Bankernes Kontantservice A/S (advokat Merete

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Dansk El-Forbund. (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ. for. Eltel Networks A/S. (advokat Charlotte Ketelsen)

TILKENDEGIVELSE. Dansk El-Forbund. (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ. for. Eltel Networks A/S. (advokat Charlotte Ketelsen) TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 20. december 2012 i faglig voldgiftssag, 2011.0145 Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Charlotte Ketelsen) Tvisten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod O P M A N D S K E N D E L S E af 1. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (afdelingschef

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 17. november 2013 i faglig voldgiftssag FV 2013.0107: 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for ISS Facility Services A/S

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding)

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Tvist om gyldighed af konfliktvarsel 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i Sag nr.: AR2013.0031 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse.

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse. PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVLSE meddelt 4. november 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) Tvisten Under denne

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod 1 Kendelse af 11. november 2014 i faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri for Dansk Metal og Dansk El-Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for KONE A/S (advokat Lars

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 I sag nr.: A2008.755 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund - Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Kim Brandt Jensen) mod Ribur ApS

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. april 2013

Arbejdsrettens dom af 30. april 2013 Arbejdsrettens dom af 30. april 2013 i sag nr. 2012.0395: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for DSV Road A/S Dommere: Poul Dahl

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for Henning Møllegaard m.fl. (opmåler Carlo Hermansen) mod Dansk Byggeri for LM Huse A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 27. oktober 2005

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 27. oktober 2005 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 27. oktober 2005 i sag nr. A2004.089: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Peter Nisbeth) mod Prima Tagdækning A/S Kroghsvej 4-8 4891 Toreby

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Forbundet 3F (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Fugegruppen/Rybergs Fugeteknik (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere