Boligafdelingerne under Randersegnens Boligforening under konkurs. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligafdelingerne under Randersegnens Boligforening under konkurs. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr City Tower, Værkmestergade Aarhus C Telefon Telefax Boligafdelingerne under Randersegnens Boligforening under konkurs Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet Årsregnskabet Forhold af væsentlig betydning for vurdering af afdelingsregnskaberne Grundlag for korrekt regnskabsaflæggelse Manglende funktionsadskillelse og interne kontroller i RandersBolig Kompetenceniveau i organisationen Drøftelser med afdelingernes ledelse om risikoen for besvigelser Manglende regnskabsdokumentation Forbehold i påtegningerne om regnskabsmæssige forhold Forbehold for manglende forvaltningsrevision Supplerende oplysninger om overholdelse af lovgivning mv Generelle it-kontroller Fuldmagtsforhold Kommentarer til afdelingsregnskaberne Administrationsbidrag Kreditorbilag mv Praksis ved indregning af gældsstigninger Uoverensstemmelse mellem ejendommenes anskaffelsessum og finansiering Tab ved fraflytning Afdeling Randers Afdeling Syddjurs Afdeling Søndervangen Afdeling Sportscollege Afdeling og Thorsbakke og Marie Magdalene Øvrige oplysninger Afdelingernes ledelses regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl Eftersyn af ledelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven Rådgivnings- og assistanceopgaver Forsikringsforhold Konklusion på den udførte revision Konklusion på årets revision Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling Erklæring 565

3 Deloitte 553

4 Deloitte 554 Revisionsprotokollat til årsrapport Revision af årsregnskabet 1.1 Årsregnskabet Vi har afsluttet revisionen af de af afdelingernes ledelse aflagte afdelingsregnskaber for 2013 for Boligafdelingerne under Randersegnens Boligforening under konkurs. Der er i år 14 afdelingsregnskaber mod 12 afdelingsregnskaber sidste år. Udvidelsen er kommet som følge af afdeling 9 og 10 havde forlænget regnskabsår i 2012 og aflægger derfor første regnskab ultimo Opsummering af samtlige 14 afdelinger samt årets nøgletal fremgår nedenfor: Regnskabs- LBF afd. Navn Årets Aktivsum Opsamlet nummer afd. nr. resultat resultat Randers (69.199) ( ) Vorup (8.071) (8.071) Hadsten ( ) ( ) Auning ( ) ( ) Mariager ( ) ( ) Rønde ( ) ( ) Randers (Søndervangen) Sportscollege ( ) ( ) Randers (Thorsbakke) Rønde Marie Magdalene ( ) ( ) Langå 1 (26.974) (56.059) Nørhal 1 ( ) ( ) Purhus 3 ( ) ( ) Assentoft 6 ( ) ( ) Revisionsprotokollen vedrører kun boligafdelingerne under Randersegnens Boligforening under konkurs. Der aflægges ikke regnskab for Randersegnens Boligforening under konkurs, hvorfor vores revision kun har vedrørt boligafdelingerne. Siden september 2011 har der været skiftende ledelse af afdelingerne, men i hele perioden har afdelingerne været administreret af RandersBolig. Da boligforeningen, som afdelingerne tidligere var en del af, er under konkursbehandling, er den tidligere ledelse, herunder bestyrelse og repræsentantskab, fjernet og erstattet af kuratellet. Denne funktion som øverste ledelse er via kommissorium fra Randers Kommune videregivet til DAB pr. 1. marts Det fremgår således af kommissorium, at den midlertidige forretningsfører (DAB) i perioden skal varetage de opgaver, som den øverste myndighed, bestyrelse samt repræsentantskab og den af bestyrelsen ansatte forretningsfører normalt varetager.

5 Deloitte 555 Kommentarer mv. i revisionsprotokollatet er stilet til DAB i form af afdelingernes ledelse, ligesom det er DAB, der underskriver årsregnskaber og protokollat. Som følge af konkursbehandlingen af Randersegnen under konkurs er man nået til enighed om, at administrationen af afdelingerne fremadrettet skal varetages igennem det nystiftede selskab S/I Boligselskabet af Regnskab herfor vil blive aflagt første gang i Forhold af væsentlig betydning for vurdering af afdelingsregnskaberne Baseret på vores revision skal vi fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for afdelingernes ledelses vurdering af årsregnskaberne: Grundlag for korrekt regnskabsaflæggelse Det daglige bogholderi og økonomifunktion af afdelingerne varetages af DAB, der er indsat som administrator i Randersegnens Boligforening under konkurs og indsat som ledelse i RandersBolig. Vi har i dette afsnit opsummeret vores kommentarer til de interne kontroller, bogføring og afstemningsprocedurer mv. i RandersBolig Manglende funktionsadskillelse og interne kontroller i RandersBolig Som omtalt i vores tiltrædelsesprotokollat beror muligheden for at hindre væsentlige fejl i afdelingernes årsregnskaber, herunder fejl forårsaget af besvigelser, først og fremmest på, om der ved tilrettelæggelsen af registreringssystemer og forretningsgange sikres en betryggende intern kontrol. Vi har konstateret, at administrationen ikke er endeligt tilrettelagt endnu. Vi vil anbefale, at afdelingernes ledelse sikrer, at det fremtidige setup i administrationen sikrer en fuld funktionsadskillelse særligt på følgende områder: Likvide beholdninger Husleje- og debitorregistrering Løn- og gageudbetaling Omkostnings- og kreditorregistrering. Funktionsadskillelsen på disse områder har ikke været fuldstændig i regnskabsåret. Den manglende funktionsadskillelse øger risikoen for fejl i afdelingernes årsregnskaber som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler. Fejl i årsregnskaberne, der skyldes besvigelser, vil ikke nødvendigvis blive opdaget under revisionen, da fejl af denne karakter sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult.

6 Deloitte 556 Vi har som følge af den manglende funktionsadskillelse ikke foretaget en detaljeret gennemgang af de interne kontroller i RandersBolig. Vi har dog konstateret, at de etablerede kontroller efter vores overbevisning ikke har været tilstrækkelige i regnskabsåret. Der har generelt ikke været etableret et kontrolmiljø, der sikrer, at der udføres fuldstændige afstemninger af regnskabsposterne, og at disse afstemninger kontrolleres af en anden person. Vi har ligeledes konstateret, at der ikke eksisterer skriftlige forretningsgange, og at der for mange områder ikke er nedskrevne regnskabspolitikker eller - praksis. Vi vil anbefale, at der afsættes ressourcer til dette fremadrettet. Nedenstående er en opsummering af de forhold, vi har fundet, som bør have fokus fremadrettet: Der bør udarbejdes skriftlige forretningsgange på alle væsentlige områder. Kontrollerne bør sikre, at alle væsentlige og risikofyldte konti i bogføringen bliver afstemt løbende, og at afstemninger kontrolleres og godkendes af anden person. Herunder skal der etableres systemmæssige begrænsninger, der sikrer funktionsadskillelsen. Forretningsgange bør indeholde krav til løbende afstemninger af væsentlige poster i aktiverne og passiverne. Når væsentlige afstemninger ikke foretages løbende, kan afdelingernes ledelse ikke stole på de regnskabsudtræk, der laves. Der er ikke skriftlige politikker for, hvordan lejestigninger som følge af lejeforbedringer skal beregnes. Dette kan medføre, at der afskrives med forskellige principper og satser, og at lejestigninger ikke er i overensstemmelse med politikker. Der er ikke politikker for godkendelse af og ændringer til lønninger, herunder godkendelse af overtid, kørselsgodtgørelse, ferie og afspadsering. Det skal dog tilføjes, at der fra 2014 er indført procedurer for godkendelse af lønninger. Vi vil anbefale, at boligorganisationen løbende foretager budgetopfølgning i hver afdeling, således at væsentlige afvigelser årsagsforklares og eventuelle tiltag igangsættes i rette tid. Dette vil ligeledes forbedre kvaliteten af de fremtidige budgetlægninger, da ledelsen opnår et bedre grundlag for budgetteringen. Ledelsen har oplyst, at der påtænkes indført halvårlige budgetopfølgninger i afdelingerne Kompetenceniveau i organisationen Vi har i løbet af den foretagne revision gennemgået de foretagne transaktioner i Randersegnens Boligforening samt haft samtaler med flere medarbejdere. Vi har i den forbindelse konstateret flere bogføringsmæssige fejl, som både kan henføres til tiden før konkursen og efter konkursen. Det er vores anbefaling, at afdelingernes ledelse bør foretage en gennemgang af kompetenceniveauet og ansvarsfordelingen i RandersBolig og herefter vurdere behovet for opkvalificering af medarbejderne og uddelegering af ansvar.

7 Deloitte 557 Herunder vil vi normalt forvente, at følgende forhold afdækkes af økonomifunktionen: Generel kvalitetssikring af bogføringen og regnskabsmaterialet, herunder afstemning af væsentlige poster og oprydning i bogføring ud fra kontoskimning. Vi anbefaler, at opgaverne og ansvaret herfor uddeles til specifikke medarbejdere, som efterfølgende holdes ansvarlige herfor. Afstemning af forbedringsarbejder samt løbende opretholdelse af et anlægskartotek herover. Bogføring og afstemning af nettokapitaludgifter. Det er vores vurdering, at medarbejderne i økonomifunktionen ikke har været tilstrækkeligt oplært og uddannet til at varetage disse opgaver selvstændigt, og at ansvarsfordelingen ikke har været tydelig i regnskabsåret. Vi har dog erfaret under revisionen i 2014, at den nye ledelse har reorganiseret organisationen, at der er udarbejdet beskrivelser til hver enkelt medarbejders ansvarsområder, og at der arbejdes med at løfte kompetenceniveauet Drøftelser med afdelingernes ledelse om risikoen for besvigelser Vi har med afdelingernes ledelse drøftet risikoen for besvigelser og de interne kontroller, som RandersBolig har implementeret for at forebygge sådanne risici. Afdelingernes ledelse har i denne forbindelse oplyst, at afdelingernes ledelse ikke har kendskab til besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser, ligesom der ikke vurderes at være særlig risiko for væsentlige fejl i afdelingernes årsregnskaber som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug af afdelingernes aktiver. Vi skal i denne forbindelse bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskaberne som følge af besvigelser Manglende regnskabsdokumentation På grund af de forhold, som er nævnt i afsnit 1.2.1, har revisionen båret præg af, at der ikke findes regnskabsdokumentation for opgørelse af flere af posterne i afdelingsregnskaberne. På flere af de væsentlige områder eksisterer der således eksempelvis ikke afstemninger af regnskabsposterne/kontiene. Vi skal anbefale afdelingernes ledelse, at der afsættes ressourcer til fremadrettet at få denne dokumentation genskabt og sikre, at dokumentationen løbende udarbejdes og opdateres fremadrettet. Herunder vil vi særligt anbefale, at der udarbejdes afstemning af: Anlægskartoteker/oversigter over forbedringsarbejde med afstemning til tilhørende finansiering Totalafstemninger af henlæggelser med fuld sammenhæng til regnskaberne herunder med indregning af budgetterede henlæggelser Afstemning af hvordan under-/overskud indregnes i de kommende tre år Afdelingernes ledelse har oplyst, at der er ved at blive udarbejdet procedurer for ovenstående afstemninger, og at de forventer, at afstemninger, kontroller mv. er på plads i 2015.

8 Deloitte Forbehold i påtegningerne om regnskabsmæssige forhold Der er sket væsentlige ændringer i revisionspåtegningen i år. Dette skyldes for det første, at ledelsen har arbejdet med og sikret, at der er et bedre datagrundlag for posteringer og konti i bogholderiet. Dermed har vi bedre kunnet skaffe de nødvendige revisionsbeviser. Herudover er der udarbejdet og godkendt helhedsplaner med Landsbyggefonden og kommunerne, der sikrer afdelingernes forsatte drift. Ovenstående har medført, at vi kan ændre vores påtegning fra en påtegning uden konklusion til en påtegning med konklusion. Nedenfor er der redegjort for argumentationen bag ændrede/fjernede forbehold mv. Forbedringsarbejder: Vi har tidligere taget forbehold for de indregnede forbedringsarbejder, da vi ikke kunne få overbevisende dokumentation for værdiansættelsen heraf og tilstedeværelsen. Normalt eksisterer der et anlægskartotek for afdelingerne, hvor alle forbedringsarbejder er opgjort herunder med afskrivningseller afdragsprofiler. Dette eksisterer dog forsat ikke for afdelingerne, hvorfor vi anbefaler at det bliver udarbejdet. Vi har dog vurderet, at aktiverne må være tilstede og værdiansat korrekt ud fra følgende betragtninger: - Forbedringsarbejderne er rettelig bogført i afdelingerne, hvormed de oprindeligt bør være godkendt af afdelingsbestyrelserne og tilsynsmyndighederne - Vurdering af forbedringsarbejderne og afskrivninger/afdrag herpå er indgået i helhedsplanerne for afdelingerne, hvormed ledelsen, tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden indirekte har godkendt indregningen heraf - Afdelingsbestyrelserne har godkendt fremtidige budgetter på budgetmøder, hvori der indgår tilstrækkelige afskrivninger/afdrag på forbedringsarbejdet. Dermed har afdelingsbestyrelserne også indirekte godkendt indregningen og værdiansættelsen heraf. På den baggrund har vi ikke fundet anledning til at tage forbehold for værdiansættelsen og tilstedeværelsen af forbedringsarbejderne. Henlæggelser til fremtidig vedligeholdelse Vi har tidligere taget forbehold for fuldstændigheden af henlæggelser til fremtidig vedligehold, da der ikke var udarbejdet drift og vedligeholdelsesplaner. Disse er udarbejdet for alle afdelinger og drøftet på budgetmøder med afdelingsbestyrelserne. For flere af afdelingerne er der dog ikke hensat tilstrækkeligt til det fremtidige vedligehold i henhold til planerne. I disse afdelinger har Landsbyggefonden tilkendegivet, at der vil blive åbnet for støttesager, når arbejdet skal udføres.

9 Deloitte 559 På den baggrund vurderer vi ikke, at der skal tages forbehold for indregningen i år. Vi har givet en supplerende oplysning om manglende tilstrækkelige henlæggelser i de afdelinger hvor dette er relevant. Heri oplyser vi om den manglende henlæggelse, og at Landsbyggefonden er indstillet på at hjælpe afdelingen når det bliver relevant. Going concern Vi tager ikke forbehold for going concern i år, da der er indgået helhedsplaner og støtteordninger i alle afdelinger hvor det er nødvendigt. Udover den allerede tildelte støtte, åbner Landsbyggefonden i tilsagnene også mulighed for yderligere støtte, hvis det bliver nødvendigt for afdelingerne. Derfor er det vores vurdering, at going concern forudsætningen er tilstede i samtlige afdelinger. Vi giver dog en supplerende oplysning om forholdet, hvori vi henviser til ledelsens omtale af forholdene. Forbehold Vi afgiver forsat følgende forbehold i de relevante afdelinger: Der er registreret flere krydskautioner/tinglysninger i afdelingen. Afdelingens ledelse vil ikke godkende disse hæftelser, hvorfor der ikke er oplyst herom i regnskabet. Da hæftelserne ikke er slettet i tinglysningsbogen endnu, tager vi forbehold for den eventuelle manglende oplysning herom. Der foreligger ikke nedskrevne forretningsgange eller dokumenterede interne forretningsgange, der sikrer en forsvarlig forvaltning, ligesom der ikke er udarbejdet løbende rapportering mv. i forhold til afdelingens målsætninger. Vi har derfor ikke kunnet udføre revision heraf og tager forbehold for den manglende forvaltningsrevision i afdelingen Forbehold for manglende forvaltningsrevision Det er vores vurdering, at der ikke er etableret en passende forvaltningsrevision i afdelingerne. I forhold til de interne kontroller og skriftlige forretningsgange mv. henvises til afsnit og Herudover har vi konstateret: at der ikke er opsat godkendte mål for afdelingerne og dermed ej heller løbende opfølgning herpå. Vi kan derfor ikke udtale os om dette og afdelingernes produktivitet, effektivitet og sparsommelighed. Det fremgår af revisionsinstruksen, at revisor skal gennemføre mindst et uanmeldt beholdningseftersyn ved revisionen af almene boligforeninger. Da bogføringen først er opdateret og gennemgået efter regnskabsårets afslutning, har det ikke være muligt at gennemføre et uanmeldt beholdningseftersyn. Dette har heller ikke været muligt i 2014 og 2015, da administrationen er væsentlig bagud med bogføringen.

10 Deloitte 560 Vi har under revisionen konstateret, at de interne kontroller og bogføring generelt bærer præg af manuelt arbejde og afstemninger. Det er vores vurderinger, at de systemmæssige muligheder, der eksisterer i de fleste bogføringssystemer, ikke bliver udnyttet. Det er vores vurdering, at der kan være betydelige ressourcebesparelser ved at få indført systembegrænsninger og -afstemninger. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med: Bankafstemninger Anlægsregister Automatisk bogføring af EDI-betalinger. Som omtalt i afsnit har vi grundet ovenstående taget forbehold for manglende forvaltningsrevision i afdelingerne Supplerende oplysninger om overholdelse af lovgivning mv. Afdelingerne har i flere henseender ikke overholdt Lov om almene boliger og Driftsbekendtgørelsen. Afdelingernes ledelse kan ifalde ansvar herfor. Vi er bekendt med, at overtrædelser skyldes tidligere administrators beslutninger og forretningsførelse. Vi har fundet følgende forhold, som efter vores overbevisning ikke er lovlige: - Der er ikke etableret tilstrækkelige og nedskrevne forretningsgange samt en løbende rapportering om opnåede resultater i forhold til mål. Der er derfor ikke udført en forsvarlig forvaltningsrevision - Indberetning om udamortiserede ydelser og regnskabsindberetning for 2013 og 2014 er ikke foretaget rettidigt - Indsendelse af byggeregnskaber overholder ikke indsendelsesfristen - Bogføringsloven er ikke overholdt - Overskridelser af godkendte anskaffelsessummer er i tidligere år bogført som forbedringsarbejde. Som følge af ovenstående har vi medtaget supplerende oplysninger i vores revisionspåtegning om manglende overholdelse af lovgivning. Vi har i tidligere år givet supplerende oplysninger om, at der var optaget ulovlige lån i afdelingerne, og at afdelingssammenlægninger, herunder mellem støttede og ustøttede afdelinger, ikke var korrekt godkendt. Da der nu er lavet helhedsplaner for de pågældende afdelinger, og afdelingsledelserne, kommunen og Landsbyggefonden ikke har krævet, at lånene skiftes ud eller afdelingerne splittes op, har ledelsen vurderet,at der indirekte er sket godkendelse heraf, og at forholdene ikke bliver ændret i fremtiden. Denne vurdering har vi accepteret, og derfor fjernet de supplerende oplysninger herom Generelle it-kontroller Vi har gennemgået RandersBoligs generelle it-kontroller via forespørgsler til RandersBoligs revisor, Revisionsinstituttet. Vi har endvidere selv forespurgt RandersBolig om enkelte forretningsgange for de

11 Deloitte 561 generelle it-kontroller. Efter vores gennemgang af de generelle it-kontroller er det vores vurdering, at adgangsrettighederne til WEB-bolig ikke er passende designet og implementeret, eftersom flere medarbejdere har adgang til dele af systemet, som ikke vurderes nødvendigt for deres arbejdsområder. Vi er af administrator blevet oplyst, at der er igangsat handlinger, hvor medarbejdernes adgangsrettigheder gennemgås og tilpasses til deres arbejdsområder. Der henvises til afsnit om manglende funktionsadskillelse for en yderligere beskrivelse heraf. Vi har ikke foretaget en fuldstændig gennemgang af de generelle it-kontroller, eftersom vi har vurderet, at eventuelle svagheder eller mangler heri ikke vil kunne medføre væsentlige fejl eller mangler i afdelingsregnskaberne. Vi skal anbefale, at afdelingernes ledelse foretager en vurdering af, om backupprocedurerne er tilstrækkelige til at sikre, at bogføringsmaterialet kan genskabes, hvis det går tabt Fuldmagtsforhold Ved revisionen af likvider og bankgæld har vi indhentet engagementsoversigter fra boligforeningens bankforbindelser. Vi har i den forbindelse konstateret, at der fortsat er givet fuldmagt til tidligere ansatte i boligforeningen. Herudover har vi konstateret, at flere af de tildelte fuldmagter tillader fuldmagtshaverne at disponere alene over boligforeningens midler. De nævnte forhold øger risikoen for både tilsigtede og utilsigtede fejl. Boligforeningens administrator har på vores anbefaling efterfølgende ændret fuldmagterne i banken, således at ingen fuldmagtshavere kan disponere alene over boligforeningens midler, samt at brugerrettighederne tilpasses, således at kun relevante medarbejdere har fuldmagtsforhold til banken. 2. Kommentarer til afdelingsregnskaberne Vi vil i dette afsnit redegøre for de yderligere specifikke forhold, vi har fundet ved revisionen af afdelingerne. 2.1 Administrationsbidrag Det er ved gennemgang af administrationsbidraget for regnskabsåret 2013 konstateret, at administrationsbidraget er udarbejdet korrekt ud fra budgettet for Vi har ved en gennemgang af beregningen af administrationsbidraget påset, at bidraget pr. lejemålsenhed er identisk med 2012 og udgør kr. i Kreditorbilag mv. Vi har under revisionen konstateret, at fakturaer generelt ikke bliver stilet til boligafdelingerne. Der er således mange bilag, der er stilet til RandersBolig og Randersegnens Boligforening. Fakturaer skal stiles til de afdelinger, de vedrører. Vi har anbefalet ledelsen, at der tages kontakt til leverandørerne

12 Deloitte 562 for at få fakturaerne stilet korrekt fremover. Ledelsen har oplyst, at dette vil blive gjort, når den fremtidige afdelingsstruktur er på plads, og afdelingerne er delt op i de afdelinger, de skal. 2.3 Praksis ved indregning af gældsstigninger Østjysk Bank-lånene er i flere af afdelingerne steget i regnskabsåret. Dette gælder såvel lån til forbedringsarbejde som oprindelig finansiering af ejendommenes anskaffelsessum. Stigningen i gælden skyldes, at renterne på lånene overstiger de årlige afdrag. Ledelsen har valgt at behandle disse stigninger, som om det var indekseringer på lånene. 2.4 Uoverensstemmelse mellem ejendommenes anskaffelsessum og finansiering Der er i forbindelse med revisionen konstateret, at der for flere afdelinger ikke er fuld sammenhæng mellem opgørelsen over ejendommenes anskaffelsessum og finansieringen heraf. Vi vil anbefale ledelsen at få finansieringen bragt på plads, så der fremover er fuld sammenhæng mellem de to poster for de berørte afdelinger. 2.5 Tab ved fraflytning Vi har tidligere år konstateret flere større tab på fraflytninger, der skyldes, at lejerne i flere måneder har kunnet blive boende i lejlighederne, uden at der blev foretaget betaling. Ved gennemgang af årets tab ved fraflytning udgør det største tab 2,2% af den samlede husleje. Vi kan således konstatere en væsentlig fremgang i forhold til tidligere, hvilket skyldes indførelse af forretningsgange, der sikrer, at tilgodehavende flytteafregninger indkræves fra lejere, samt at skyldige flytteafregninger udbetales til lejeren. Det skal dog bemærkes vi i samme forbindelse har konstateret, at flere afdelinger ikke har henlagt tilstrækkelige midler på konto 405 til dækning af tab ved fraflytning. Vi skal anbefale, at der budgetteres med henlæggelser til tab ved fraflytning, således at afdelingerne i fremtiden kan dække eventuelle tab opstået i forbindelse med fraflytning. 2.6 Afdeling Randers Der er aktiveret et forbedringsarbejde på t.kr. i afdelingen. Ledelsen har vurderet, at dette formentlig vedrører overskridelse af den oprindelige byggesag, men det har ikke været muligt at verificere dette. Ledelsen er ved at undersøge, hvordan dette forhold kan bringes på plads. Da der ikke er endelig afklaring herom endnu, tager vi forbehold for indregningen af denne post. I debitormassen indgår et samlet tilgodehavende på 561 t.kr. Dette vedrører afholdte omkostninger og renter på ustøttede byggerier, der ikke længere er en del af boligorganisationen. Ledelsen forventer ikke at der kan gøres yderligere krav gældende overfor bygherrer, banker mv. Ledelsen forventer, at aktivet bliver overført til det nystiftede boligselskab, hvorefter det formentlig bliver nedskrevet. Dermed kommer det ikke til at belaste afdelingen. Da der endnu ikke er endelig afklaring herom, tager vi forbehold for indregningen af debitorerne.

13 Deloitte Afdeling Syddjurs Under forbedringsarbejde er aktiveret 5,6 mio.kr. som Underfinansiering Bækkelundsvej/Åkærsvej. Beløbet modsvares af en passivpost på samme beløb med teksten Gæld til boligorganisationen. Beløbet er udtryk for en overskridelse af det godkendte byggeregnskab for Bækkelundsvej/Åkærsvej. Ledelsen har oplyst, at kuratellet i Randersegnens Boligforening under konkurs har accepteret at eftergive gælden. Dermed skal aktivet modregnes i den indregnede gæld, og får således hverken resultat-, balance- eller likviditetsmæssig effekt for afdelingen. Debitorerne indeholder tilgodehavende renter Ternevej på ØB-lån på 291 t.kr. Ledelsen vurderer ikke, at der kan gøres yderligere krav gældende overfor Østjysk bank mv. Derfor er tilgodehavendet formentlig 0 kr. værd. Ledelsen forventer at overføre tilgodehavendet til den nystiftede boligorganisation, og nedskrive tilgodehavendet her. Dermed kommer det ikke til at belaste afdelingen. Indtil dette er gennemført, tager vi forbehold for indregningen heraf. 2.8 Afdeling Søndervangen Der er endnu ikke indberettet skema C på bygningens anskaffelsessum. Fristen herfor er væsentligt overskredet, hvormed ledelsen ikke har overholdt den gældende lovgivning. Vi afgiver en supplerende oplysning i revisionspåtegningen om forholdet og tager forbehold for ejendommens anskaffelsessum og finansieringen heraf. 2.9 Afdeling Sportscollege Ledelsen har oplyst, af afdelingen påtænkes videreført som en selvejende ungdomsboligorganisation fra Der er væsentlige udfordringer i afdelingen med underskud, lejeledighed mv. Da der ikke er indgået en støtteordning for denne afdeling mv., ændrer vi ikke vores påtegning for tidligere år Afdeling og Thorsbakke og Marie Magdalene Det er første år der aflægges regnskab, hvorfor regnskabsperioden udgør 18 måneder. Byggeregnskaberne er ikke endeligt indberettet, hvormed finansieringen ikke er endeligt tilendebragt. Vi tager derfor forbehold herfor. 3. Øvrige oplysninger 3.1 Afdelingernes ledelses regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har afdelingernes ledelse afgivet en regnskabserklæring over for os vedrørende årsregnskaberne for Heri har ledelsen taget en række forbehold, som ledelsen ligeledes har anført i ledelsesberetning og supplerende oplysninger i de enkelte afdelingsregnskaber. Alle fejl fundet under revisionen er rettet.

14 Deloitte Eftersyn af ledelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven Vi har foretaget kontrol af, at afdelingernes ledelse overholder de pligter, som den ifølge lovgivningen er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Som følge af at der ikke har været bogført løbende, er det vores vurdering, at bogføringsloven ikke overholdes. Vi vil anbefale afdelingernes ledelse, at det sikres, at der fremadrettet løbende bliver foretaget bogføring og afstemninger, og at regnskabsgrundlag genskabes, som omtalt tidligere. 3.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver Vi har udført følgende opgaver for afdelingerne: Udarbejdet erklæring om ungdomsboligbidrag Omfattende regnskabsmæssig assistance til regnskabsafslutning, herunder særligt: Assisteret med afstemning af bogførte lån, afdrag, renter, ydelsesstøtte, indeksregulering til årsopgørelser, herunder også til udvikling i forbedringsarbejder og afskrivningskonto Afstemning og oprydning i bogføring Omfattende regnskabsmæssig assistance med udarbejdelse og erklæring på diverse byggeregnskaber. Regnskabsmæssig assistance med indberetning af udamortiserede ydelser samt erklæring herom. 3.4 Forsikringsforhold Vores revision har ikke omfattet afdelingernes forsikringsforhold. Vi anbefaler, at afdelingerne mindst én gang årligt får gennemgået den samlede forsikringsdækning med forsikringsselskabet eller forsikringsmægleren med henblik på at vurdere de tegnede dækninger mv., herunder om dækningen på de tegnede forsikringer er tilstrækkelig, og om afdelingerne eventuelt mangler at tegne forsikringer på særlige områder. Det er afdelingernes ledelses vurdering, at der skønnes tegnet tilstrækkelige forsikringer til at dække afdelingernes eventuelle skadessituationer. 4. Konklusion på den udførte revision 4.1 Konklusion på årets revision Vi vil forsyne årsregnskaberne med en revisionspåtegning med forbehold og supplerende oplysninger. Vi henviser til afsnit for omtale heraf.

15 Deloitte Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling I vores tiltrædelsesprotokollat er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem afdelingernes ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, ligesom vi anbefaler, at eventuelle nye ledelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf. 6. Erklæring Med henvisning til revisorlovgivningen og revisionsinstruksen for almene boligorganisationer skal vi erklære: at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om at statslige og kommunale midler er anvendt og opgjort i overensstemmelse med de givne vilkår og regler (dog med hensyntagen til de forbehold og øvrige kommentarer om forvaltningsrevision, vi har anført i protokollatet) og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Aarhus, den 12. juni 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kenneth Biirsdahl statsautoriseret revisor Torben Rohde Pedersen statsautoriseret revisor Fremlagt på ledelsesmødet, den Jørgen Henriksen DAB Carina Seifert DAB

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Boligafdelingerne under Randersegnens

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Mission Afrika Revisionsprotokollat

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 10 20 30 Telefax 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst Revisionsprotokollat til

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer Lystbådehavn

Læs mere

Den selvejende institution Maritime Nyttehaver

Den selvejende institution Maritime Nyttehaver Dansk Revision Charlottenlund Statsautoriseret revisionsaktieselskab Hyldegårdsvej 2, 1. DK-2920 Charlottenlund charlottenlund@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 39 96 00 39 CVR: DK 14

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 131-138 VEDRØRENDE REVISIONSAFTALE

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 131-138 VEDRØRENDE REVISIONSAFTALE Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Verdens Skove. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Verdens Skove. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Verdens Skove Revisionsprotokollat

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hørsholm Egns Museum Revisionsprotokollat

Læs mere

UDKAST. Malerkalk ApS. ------------------ Islands Brygge 26, 5, 2300 København S CVR.nr.: 26 19 84 61. Revisionsprotokollat for 2015

UDKAST. Malerkalk ApS. ------------------ Islands Brygge 26, 5, 2300 København S CVR.nr.: 26 19 84 61. Revisionsprotokollat for 2015 Malerkalk ApS ------------------ Islands Brygge 26, 5, 2300 København S CVR.nr.: 26 19 84 61 Revisionsprotokollat for 2015 BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929 0800

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V SUND BY NETVÆRKET Revisionsprotokollat (side 38-44)

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Atassut Landsorganisation. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Atassut Landsorganisation. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Atassut Landsorganisation Revisionsprotokollat

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Center for Tandregulering Nordvestjylland. Revisionsprotokollat til ársregnskab 2013

Center for Tandregulering Nordvestjylland. Revisionsprotokollat til ársregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Center for Tandregulering

Læs mere

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

KTC, KOMMUNALTEKNISK CHEFFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 107 111 VEDRØRENDE ÅRSRAPPORTEN 2007

KTC, KOMMUNALTEKNISK CHEFFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 107 111 VEDRØRENDE ÅRSRAPPORTEN 2007 BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Godthåbsvej 4, Box 89 DK-8600 Silkeborg Tlf: 89 22 30 00, Fax: 89 22 30 01 E-mail: Silkeborg@bdo.dk KTC, KOMMUNALTEKNISK

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde ROSKILDE MUSEUM Revisionsprotokollat af 1. april 2014 (side 93-103) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

UeIo tte. Hoistebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til ársrapport 2012

UeIo tte. Hoistebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til ársrapport 2012 . UeIo tte Deloifte Statsautonseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 8941 41 41 Telefax 89 41 42 43 wwwdeloitte.dk Hoistebro-Struer

Læs mere

BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 933-983 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013/2014

BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 933-983 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013/2014 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800)

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FANØ. Revisionsprotokol vedr. revisionen af regnskabsår 2014

BEVARINGSFONDEN FOR FANØ. Revisionsprotokol vedr. revisionen af regnskabsår 2014 BDO Tlf: 33 12 65 45 koldingkr@bdo.dk Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding BEVARINGSFONDEN FOR FANØ Revisionsprotokollat (side 31-45) Revisionsprotokol vedr. revisionen af regnskabsår 2014,, en danskejet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 252.260. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2011/12 2011/12

Læs mere

Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune.

Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Støttet Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Randers Kommune Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Regnskabsår

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B. Konklusion på den udførte revision...

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B.

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

Grundejerforeningen Ørbækhave. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Grundejerforeningen Ørbækhave. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Ørbækhave Revisionsprotokollat

Læs mere

Deloitte. UU-center Syd. Revisionsprotokollat til arsregnskab 2012

Deloitte. UU-center Syd. Revisionsprotokollat til arsregnskab 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revision spartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 Kebenhavn C Telefon 36102030 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk UU-center Syd Revisionsprotokollat

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Business Faxe Copenhagen

Business Faxe Copenhagen vedrørende Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Ringsted

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 pwc Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 Prieeiuati 'rhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, (WR-nr. 33 TJ 12 31 Storm gade 50, Postboks

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 63.103. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Værestedet Herredsgade 24,6990 Ulfborg

Værestedet Herredsgade 24,6990 Ulfborg k f u m > s SOCIALE ARBEJDE Værestedet Herredsgade 24,6990 Ulfborg Resultatopgørelse 1/1-31/12 2013 Balance pr. 31/12 2013 Højskolevej 3, Strib - 5500 Middelfart - telefon 6440 1888 - fax 6440 1889 - postgiro

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2015...

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1401 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 453-462) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo

Boligforeningen Fredensbo vedrørende Årsregnskab for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg

Læs mere

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune for Den sagkyndige revision skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. s afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jr. 42 i lov om kommunernes

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2014-31. maj 2015 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Vesterby v/dab v/dab

Læs mere

væsentlig svaghed i den interne kontrol

væsentlig svaghed i den interne kontrol Til BDO-Scan Revision Att.: Claus Muhlig & Det kommunale Tilsyn med almene boligorganisationer Organisationsbestyrelsen i Bygge- og Boligforeningen af 1938 Organisationsbestyrelsen i Hjørring Boligselskab

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sundbyvang, plejeboliger Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sundbyvang, plejeboliger Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0255 LBF-nr.: 817 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet AKB, København Sundbyvang, plejeboliger København

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 260

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 208 Ørnevej - Høgevej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 208 Ørnevej - Høgevej. Regnskab for året 2014 208 Boligkontoret Fredericia Afd. 208 Ørnevej - Høgevej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S (AB

Læs mere

Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013

Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013 Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013 ' PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 31 H.P. Christensens Vej T: 4825 3500, F: 4826 5833, pwc.dk Boliggarden

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Halsnæs Boligselskab

Halsnæs Boligselskab Halsnæs Boligselskab Revisionsprotokollat om udkast til årsregnskab 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Ahlgade 63, 4300 Holbæk T: 5158 4300, F: 5158

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Gymnasiefællesskabet mellem. Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Gymnasiefællesskabet mellem. Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Gymnasiefællesskabet mellem

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere