***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0156/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0156/2012 3.5.2012"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Mødedokument A7-0156/ ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (COM(2011)0890 C7-0507/ /0455(COD)) Retsudvalget Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt RR\ doc PE v03-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_COD_1amCom Tegnforklaring * Høringsprocedure *** Godkendelsesprocedure ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) (Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til retsakt) til et udkast til retsakt I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte tekniske tjenestegrene. Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...]. PE v /132 RR\ doc

3 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 BEGRUNDELSE...70 UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET...75 UDTALELSE FRA BUDGETKONTROLUDVALGET...86 UDTALELSE FRA UDVALGET OM KVINDERS RETTIGHEDER OG LIGESTILLING PROCEDURE RR\ doc 3/132 PE v03-00

4 PE v /132 RR\ doc

5 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (COM(2011)0890 C7-0507/ /0455(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) Europa-Parlamentet, der henviser til til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0890), der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 336 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0507/2011), der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der henviser til udtalelse fra Domstolen af 22. marts , der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 2, der henviser til forretningsordenens artikel 55, der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0156/2012), 1. mener, at ingen politisk aftale om reduktion af medarbejderstaben i Unionens institutioner og organer må forringe dets budgetmæssige beføjelser i forbindelse med andre procedurer, såsom den årlige budgetprocedure og de kommende forhandlinger om den flerårige finansielle ramme ; vil på det kraftigste imødegå ethvert forsøg på at foregribe resultatet af sådanne forhandlinger; 2. mener, at, som hovedsageligt forsøger at gennemføre besparelser på bekostning af personalet i de lave lønklasser, er problematisk med hensyn til social retfærdighed; 3. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 4. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter. 1 EUT C af, s.../endnu ikke offentliggjort i EUT. 2 EUT C af, s.../endnu ikke offentliggjort i EUT. RR\ doc 5/132 PE v03-00

6 1 Betragtning -1 (ny) (-1) Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union bør supplere forordningerne om administrative procedurer med henblik på at nå målene i artikel 298 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at sikre, at Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer i udøvelsen af deres missioner støttes af en åben, effektiv of uafhængig europæisk administration. 2 Betragtning 1 (1) Den Europæiske Union og dens mere end 50 institutioner og agenturer bør råde over en europæisk offentlig forvaltning af høj kvalitet, som er i stand til at udføre sine opgaver efter de højest tænkelige standarder i overensstemmelse med traktaterne og udstyret til at klare de fremtidige udfordringer både internt og eksternt. (1) Den Europæiske Union og dens mere end 50 institutioner og agenturer bør fortsat råde over en europæisk offentlig forvaltning af høj kvalitet, således at den er i stand til at nå sine mål, gennemføre sine politikker og aktiviteter og udføre sine opgaver efter de højest tænkelige standarder i overensstemmelse med traktaterne og udstyret til at klare de fremtidige udfordringer både internt og eksternt og tjene unionsborgerne. PE v /132 RR\ doc

7 3 Betragtning 2 (2) Det er derfor nødvendigt at skabe rammerne for, at der kan ansættes højt kvalificeret personale med hensyn til produktivitet og integritet på så bredt et geografisk grundlag som muligt blandt medlemsstaternes borgere, og at sikre, at dette personale er i stand til at udføre sine opgaver så effektivt som muligt. (2) Det er derfor nødvendigt at sikre rammerne for, at der kan tiltrækkes, ansættes og fastholdes et højt kvalificeret og flersproget personale, som er uafhængigt og opfylder de højeste faglige standarder på så bredt et geografisk grundlag som muligt blandt medlemsstaternes borgere, og under behørig hensyntagen til ligevægten mellem kønnene at sikre, at dette personale er i stand til at udføre sine opgaver så effektivt som muligt. I denne henseende er det nødvendigt at overvinde de aktuelle vanskeligheder, som institutionerne har med at ansætte tjenestemænd eller andet personale fra en række medlemsstater. 4 Betragtning 2 a (ny) (2a) Da størrelsen på den europæiske offentlige tjeneste er meget begrænset i forhold til Unionens mål og befolkning, bør en nedskæring af antallet af ansatte i Unionens institutioner og agenturer ikke føre til nogen forringelse af udøvelsen af deres opgaver, pligter og funktioner i overensstemmelse med deres forpligtelser og beføjelser i henhold til traktaterne. I denne henseende er der brug for større gennemsigtighed i de enkelte institutioners og agenturers udgifter til deres ansatte i samtlige personalekategorier. RR\ doc 7/132 PE v03-00

8 5 Betragtning 2 b (ny) (2b) Den europæiske offentlige tjeneste forventes at leve op til de højeste fagetiske standarder og forblive uafhængig til enhver tid. Med henblik herpå bør personalevedtægtens afsnit II, som fastsætter rammerne for rettigheder og pligter, præciseres yderligere. Der bør kunne iværksættes disciplinære sanktioner over for tjenestemænd eller tidligere tjenestemænd, som ikke overholder disse pligter. 6 Betragtning 2 c (ny) (2c) Ansættelsen bør sikre, at de ansatte kommer fra det bredest mulige geografiske grundlag blandt alle medlemsstater. I dette øjemed bør Kommissionen regelmæssigt forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om eventuelle skævheder i fordelingen på nationalitet. Efter en periode på fem år bør institutionerne have mulighed for at træffe korrigerende foranstaltninger, hvis der igennem længere tid er blevet konstateret en væsentlig skævhed i tjenestemændenes fordeling på nationalitet, som ikke lader sig berettige ud fra objektive kriterier. Korrigerende foranstaltninger bør defineres ved delegerede retsakter vedtaget af Kommissionen og gennemført af den relevante institution på grundlag af de almindelige gennemførelsesbestemmelser, PE v /132 RR\ doc

9 som den tidligere har vedtaget. Disse foranstaltninger bør aldrig resultere i andre ansættelseskriterier end kriterier baseret på kvaliteter. 7 Betragtning 3 (3) I en bredere sammenhæng bør det sikres, at de menneskelige ressourcer forvaltes så effektivt som muligt i en europæisk offentlig tjeneste, der er kendetegnet ved kompetence, uafhængighed, loyalitet, upartiskhed og kontinuitet og kulturel og sproglig mangfoldighed. (3) I en bredere sammenhæng bør det sikres, at de menneskelige ressourcer forvaltes så effektivt som muligt i en europæisk offentlig tjeneste, der er kendetegnet ved høj kvalitet, kompetence, uafhængighed, loyalitet, upartiskhed og kontinuitet, kulturel og sproglig mangfoldighed og attraktive ansættelsesvilkår. 8 Betragtning 3 a (ny) Begrundelse (3a) De ændringer i personalevedtægten, der indføres med denne forordning, vil munde ud i visse besparelser på Unionens budget, men de må på ingen måde foregribe kommende beslutninger om ændringer i personaleressourcerne i Unionens institutioner og agenturer, idet sådanne beslutninger falder under budgetmyndighedens enekompetence. Parlamentet har som budgetmyndighed ansvaret for alle beslutninger om EU-institutionernes administrative budget og stillingsoversigter i forbindelse med den årlige budgetprocedure. Eventuelle mål om personalenedskæringer bør hverken foregribe budgetmyndighedens beslutninger i denne forbindelse eller resultatet af de kommende forhandlinger om den flerårige finansielle ramme Det er endvidere af afgørende betydning, at RR\ doc 9/132 PE v03-00

10 virkningen af enhver form for betydelig personalereduktion på kvaliteten af institutionernes arbejde bliver grundigt undersøgt, før der kan indgås nogen form for politisk forpligtelse på dette område. 9 Betragtning 3 b (ny) (3b) En tjenestemænd bør have en prøvetid på ni måneder. Når der træffes beslutning om fastansættelse, bør ansættelsesmyndigheden ikke udelukkende basere sin beslutning på udtalelsen om prøvetiden, men også på den prøveansatte tjenestemands adfærd for så vidt angår dennes pligter i henhold til personalevedtægten. Det bør være muligt at afgive en udtalelse om den prøveansatte tjenestemand senest fem måneder efter prøvetidens begyndelse, såfremt det viser sig, at den prøveansatte tjenestemands arbejdsindsats er klart utilstrækkelig. I modsat fald bør der udelukkende afgives en udtalelse ved prøvetidens udløb. 10 Betragtning 4 (4) Med det formål at sikre, at Den Europæiske Unions tjenestemænds og øvrige ansattes købekraft udvikler sig parallelt med købekraften for de ansatte i medlemsstaternes centralforvaltninger, er det vigtigt at fastholde princippet om en flerårig lønmekanisme, benævnt "metoden", ved at forlænge dens anvendelse indtil udgangen af 2022 med (4) Med det formål at sikre, at Den Europæiske Unions tjenestemænds og øvrige ansattes købekraft udvikler sig parallelt med købekraften for de ansatte i medlemsstaternes centralforvaltninger, er det vigtigt at fastholde princippet om en flerårig lønmekanisme, benævnt "metoden". Misforholdet mellem metodemekanismen, som altid har været af PE v /132 RR\ doc

11 en revision ved udgangen af det femte år. Misforholdet mellem metodemekanismen, som altid har været af administrativ art, og det faktum, at Rådet kun vedtager resultatet af metoden, har tidligere ført til vanskeligheder og er ikke i overensstemmelse med Lissabontraktaten. I forbindelse med vedtagelsen af disse ændringer af personalevedtægten bør lovgiverne derfor have mulighed for at tage stilling til en metode, som vil føre til automatiske årlige tilpasninger af løn, pensioner og tillæg. En sådan tilpasning vil være baseret på de politiske beslutninger, som træffes vedrørende løntilpasningen for tjenestemænd i de enkelte medlemsstater. administrativ art, og det faktum, at Rådet kun vedtager resultatet af metoden, har tidligere ført til vanskeligheder og er ikke i overensstemmelse med Lissabontraktaten. I forbindelse med vedtagelsen af disse ændringer af personalevedtægten bør lovgiverne derfor have mulighed for at tage stilling til en metode, som vil føre til automatiske årlige tilpasninger af løn, pensioner og tillæg. En sådan tilpasning vil være baseret på de politiske beslutninger, som træffes vedrørende løntilpasningen for tjenestemænd i de enkelte medlemsstater. 11 Betragtning 6 (6) De mulige fordele, som metodens anvendelse vil have for Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte, bør opvejes gennem en fortsættelse af det særlige lønfradrag, som omdøbes til "solidaritetsbidrag". Det særlige lønfradrag, der blev opkrævet i perioden fra 2004 til 2012, er i tidens løb gradvist steget og har i gennemsnit været på 4,23 %, men ud fra de nuværende forhold synes det at være rimeligt at fastsætte solidaritetsbidraget til en standardsats på 6 % med henvisning til, at den økonomiske situation er vanskelig, og at den påvirker de offentlige finanser overalt i Den Europæiske Union. Solidaritetsbidraget bør gælde for alle tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union og dække samme periode som selve "metoden". (6) De mulige fordele, som metodens anvendelse vil have for Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte, bør opvejes gennem en fortsættelse af det særlige lønfradrag, som omdøbes til "solidaritetsbidrag". Det særlige lønfradrag, der blev opkrævet i perioden fra 2004 til 2012, er i tidens løb gradvist steget og har i gennemsnit været på 4,23 %, men ud fra de nuværende forhold synes det at være rimeligt at fastsætte solidaritetsbidraget til en standardsats på 6 % med henblik på at bidrage til at finansiere Unionens vækst- og beskæftigelsespolitikker over Unionens budget og tage hensyn til, at den økonomiske situation er vanskelig, og at den påvirker de offentlige finanser overalt i Den Europæiske Union. Solidaritetsbidraget bør gælde for alle tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union og dække samme RR\ doc 11/132 PE v03-00

12 periode som selve "metoden". 12 Betragtning 7 (7) Som følge af de demografiske ændringer og ændringerne i alderssammensætningen i den pågældende population er det nødvendigt at hæve pensionsalderen, dog kombineret med overgangsforanstaltninger for de tjenestemænd og øvrige ansatte, der allerede er ansat ved Den Europæiske Union. Overgangsforanstaltninger er nødvendige af hensyn til overholdelsen af de rettigheder, som de tjenstgørende tjenestemænd allerede har optjent gennem bidrag til den fiktive pensionsfond for Den Europæiske Unions tjenestemænd. (7) Som følge af de demografiske ændringer og ændringerne i alderssammensætningen i den pågældende population er det nødvendigt at hæve pensionsalderen, dog kombineret med overgangsforanstaltninger for de tjenestemænd og øvrige ansatte, der allerede er ansat ved Den Europæiske Union. Overgangsforanstaltninger er nødvendige af hensyn til overholdelsen af de rettigheder, som de tjenstgørende tjenestemænd allerede har optjent gennem bidrag til den fiktive pensionsfond for Den Europæiske Unions tjenestemænd. Pensionsalderen bør ligeledes gøres mere fleksibel for at gøre det lettere for de ansatte frivilligt at fortsætte med at arbejde til de bliver 67, og i særlige tilfælde gøre det muligt at arbejde, til de bliver Betragtning 11 (11) Med henvisning til denne anmodning bør forfremmelse til en højere lønklasse være afhængig af, at tjenestemanden udfører opgaver af en sådan vigtighed, at forfremmelse til en højere lønklasse kan forsvares. (11) Med henvisning til denne anmodning bør forfremmelse til en højere lønklasse være afhængig af personligt engagement, videreudvikling af færdigheder og kompetencer og af, at tjenestemanden udfører opgaver af en sådan vigtighed, at forfremmelse til en højere lønklasse kan forsvares. PE v /132 RR\ doc

13 14 Betragtning 13 (13) Ud fra et ønske om at tilpasse karrierestrukturen for det nuværende ASTpersonale, så den passer endnu bedre til de forskellige ansvarsniveauer, og som et nødvendigt bidrag til en begrænsning af de administrative udgifter bør der indføres en ny ansættelsesgruppe "AST/SC" for sekretærer og kontorpersonale. Løn- og forfremmelsessatserne sikrer, at der er en rimelig overensstemmelse mellem ansvarsniveau og vederlagets størrelse. På denne måde er det muligt at opretholde en stabil og omfattende europæisk offentlig tjeneste. (13) Ud fra et ønske om at tilpasse karrierestrukturen for det nuværende ASTpersonale, så den passer endnu bedre til de forskellige ansvarsniveauer, og som et nødvendigt bidrag til en begrænsning af de administrative udgifter bør der indføres en ny ansættelsesgruppe "AST/SC" for sekretærer og kontorpersonale. Løn- og forfremmelsessatserne bør sikre, at der er en rimelig overensstemmelse mellem ansvarsniveau og vederlagets størrelse. På denne måde er det muligt at opretholde en stabil og omfattende europæisk offentlig tjeneste. Kommissionen bør vurdere og aflægge rapport om omfanget og virkningerne af at indføre denne nye ansættelsesgruppe, navnlig med hensyn til kvinders situation, så det kan sikres, at en stabil og omfattende europæisk offentlig tjeneste bevares. 15 Betragtning 14 (14) Som kompensation for personalereduktionerne bør arbejdstidslængden i institutionerne tilpasses praksis i nogle af Den Europæiske Unions medlemsstater. Ved at indføre et minimumskrav til det antal timer, der skal arbejdes pr. uge, sikres det, at institutionernes personale er i stand til at klare den arbejdsbyrde, der er forbundet med Den Europæiske Unions politiske (14) Som kompensation for personalereduktionerne bør arbejdstidslængden i institutionerne tilpasses. Denne tilpasning bør tage hensyn til den arbejdstidslængde, der er gældende for offentlige ansatte i medlemsstaterne. Ved at indføre et minimumskrav til det antal timer, der skal arbejdes pr. uge, sikres det, at institutionernes personale er i stand til at RR\ doc 13/132 PE v03-00

14 målsætninger, samtidig med at arbejdsvilkårene standardiseres i institutionerne til fordel for solidariteten på tværs af den europæiske offentlige tjeneste. klare den arbejdsbyrde, der er forbundet med Den Europæiske Unions politiske målsætninger, samtidig med at arbejdsvilkårene standardiseres i institutionerne til fordel for solidariteten på tværs af den europæiske offentlige tjeneste. 16 Betragtning 19 (19) Der bør gælde mere fleksible rammer for ansættelsen af kontraktansat personale. Den Europæiske Unions institutioner bør derfor have mulighed for at ansætte kontraktansatte i op til seks år med henblik på udførelse af opgaver under tjenestemænds eller midlertidigt ansattes tilsyn. Det store flertal af tjenestemænd vil fortsat blive ansat på grundlag af almindelige udvælgelsesprøver, men herudover bør institutionerne have tilladelse til at afholde interne udvælgelsesprøver, som også er åbne for kontraktansatte. (19) Der bør gælde mere fleksible rammer for ansættelsen af kontraktansat personale. Den Europæiske Unions institutioner bør derfor have mulighed for at ansætte kontraktansatte i op til fem år med henblik på udførelse af opgaver under tjenestemænds eller midlertidigt ansattes tilsyn. Det store flertal af tjenestemænd vil fortsat blive ansat på grundlag af almindelige udvælgelsesprøver, men herudover bør institutionerne have tilladelse til at afholde interne udvælgelsesprøver, som også er åbne for kontraktansatte. 17 Betragtning 20 a (ny) (20a) Ansatte i agenturerne er som de øvrige ansatte i henhold til personalevedtægten omfattet af EU's pensionsordning. Agenturer, som er fuldt ud selvfinansieret, betaler på nuværende tidspunkt den ansattes bidrag til ordningen. For at sikre budgetmæssig gennemsigtighed og en mere afbalanceret byrdefordeling bør agenturer, som delvis PE v /132 RR\ doc

15 finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget, indbetale den del af arbejdsgiverbidraget, som svarer til forskellen mellem agenturets indtægter uden tilskuddet fra Den Europæiske Unions almindelige budget og dets samlede indtægter. Eftersom denne nye bestemmelse eventuelt vil kræve en justering af de relevante bestemmelser om de gebyrer, som agenturerne opkræver, bør den først finde anvendelse fra 1. januar Kommissionen bør i givet fald fremsætte forslag om tilpasningen af disse bestemmelser. 18 Betragtning 22 (22) Der bør udarbejdes et register over samtlige bestemmelser, der vedtages med henblik på personalevedtægtens gennemførelse, og dette register bør forvaltes af Den Europæiske Unions Domstol. Et sådant register, der kan konsulteres af alle institutioner og agenturer, fremmer åbenhed og en sammenhængende anvendelse af personalevedtægten. (22) Der bør udarbejdes et register over samtlige bestemmelser, der vedtages med henblik på personalevedtægtens gennemførelse, herunder muligheden for at tillade undtagelser, og dette register bør forvaltes af Den Europæiske Unions Domstol. Et sådant register, der kan konsulteres af alle institutioner og agenturer, fremmer åbenhed og en sammenhængende anvendelse af personalevedtægten. 19 Betragtning 26 (26) Når Kommissionen forbereder og udarbejder delegerede retsakter, bør den sørge for, at relevante dokumenter samtidig, rettidig og på en hensigtsmæssig måde sendes til Europa-Parlamentet og (26) Når Kommissionen forbereder og udarbejder delegerede retsakter, skal den sørge for, at alle relevante dokumenter samtidig, rettidig og på en hensigtsmæssig måde sendes til Europa-Parlamentet og RR\ doc 15/132 PE v03-00

16 Rådet Rådet 20 Artikel 1 nr. 1 a (nyt) Personalevedtægten Artikel 1d stk. 4 afsnit 1 Begrundelse 1a. Artikel 1d, stk. 4, første afsnit, affattes således: "4. Med henblik på stk. 1 anses en person for at være handicappet, hvis den pågældende har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hæmme personen i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Funktionsnedsættelsen fastslås i henhold til proceduren i artikel 33." Formålet med ændringsforslaget er at tilpasse definitionen af handicappede i tjenestemandsvedtægtens artikel 1d med den definition, der anvendes i artikel 1 i FN's konvention om handicappedes rettigheder. 21 Artikel 1 nr. 1 b (nyt) Personalevedtægten Artikel 1d stk. 4 afsnit 3 a (nyt) 1b. I artikel 1d, stk. 4, indsættes følgende afsnit: "Princippet om ligebehandling er ikke til hinder for, at institutionernes PE v /132 RR\ doc

17 ansættelsesmyndigheder opretholder eller vedtager foranstaltninger, der tager sigte på at indføre specifikke fordele, der har til formål at gøre det lettere for handicappede at udøve en erhvervsaktivitet eller at forebygge eller opveje ulemper i deres erhvervsmæssige karriere." 22 Artikel 1 nr. 1 c (nyt) Personalevedtægten Artikel 1e stk. 1 1c. Artikel 1e, stk. 1, affattes således: 1. Tjenestemænd i aktiv tjeneste er omfattet af foranstaltninger af social art, herunder specifikke foranstaltninger til at forene arbejds- og familieliv, der vedtages af institutionerne, og af serviceydelser, der ydes af de sociale velfærdsorganer, der er omtalt i artikel 9. Tidligere tjenestemænd kan være omfattet af et begrænset antal foranstaltninger af social art." 23 Artikel 1 nr. 3 Personalevedtægten Artikel 6 1. I den stillingsoversigt, der er vedlagt som bilag til den afdeling i budgettet, der 1. I den stillingsoversigt, der er vedlagt som bilag til den afdeling i budgettet, der RR\ doc 17/132 PE v03-00

18 vedrører de enkelte institutioner, fastsættes antallet af stillinger i hver lønklasse og ansættelsesgruppe. De enkelte institutioners stillingsoversigt skal afspejle forpligtelserne i den flerårige finansielle ramme og den interinstitutionelle aftale om dens gennemførelse. 2. Institutionernes stillingsoversigter skal sikre, at antallet af ledige stillinger i alle lønklasser i stillingsoversigten pr. 1. januar hvert år svarer til antallet af tjenestemænd i aktiv tjeneste i den lavere lønklasse pr. 1. januar i det foregående år multipliceret med de satser, der er fastsat i bilag I, afdeling B, for den pågældende lønklasse, dog jf. princippet om meritbaseret forfremmelse som fastsat i artikel 45. Disse satser anvendes på grundlag af et femårs gennemsnit fra 1. januar De satser, der er fastsat i bilag I, afdeling B, revideres efter en femårig periode med start den 1. januar 2013 på grundlag af en rapport, som Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet, og et forslag fra Kommissionen. Europa-Parlamentet og Rådet træffer afgørelse i overensstemmelse med artikel 336 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 4. Efter denne femårige periode aflægger Kommissionen rapport til Europa- Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af bestemmelserne om ansættelsesgruppe AST/SC og overgangsbestemmelserne i artikel 30 i bilag XIII under hensyntagen til udviklingen i behovet for personale til udførelse af sekretær- og kontoropgaver i samtlige institutioner og udviklingen vedrørende faste og midlertidige stillinger i ansættelsesgruppe AST og i antallet af kontraktansatte i funktionsgruppe II.' vedrører de enkelte institutioner, fastsættes antallet af stillinger i hver lønklasse og ansættelsesgruppe. 2. Institutionernes stillingsoversigter skal sikre, at antallet af ledige stillinger i alle lønklasser i stillingsoversigten pr. 1. januar hvert år svarer til antallet af tjenestemænd i aktiv tjeneste i den lavere lønklasse pr. 1. januar i det foregående år multipliceret med de satser, der er fastsat i bilag I, afdeling B, for den pågældende lønklasse, dog jf. princippet om meritbaseret forfremmelse som fastsat i artikel 45. Disse satser anvendes på grundlag af et femårs gennemsnit fra 1. januar De satser, der er fastsat i bilag I, afdeling B, revideres efter en femårig periode med start den 1. januar 2013 på grundlag af en rapport, som Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet, og et forslag fra Kommissionen. Europa-Parlamentet og Rådet træffer afgørelse i overensstemmelse med artikel 336 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 4. Efter denne femårige periode aflægger Kommissionen rapport til Europa- Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af bestemmelserne om ansættelsesgruppe AST/SC og overgangsbestemmelserne i artikel 30 i bilag XIII under hensyntagen til udviklingen i behovet for personale til udførelse af sekretær- og kontoropgaver i samtlige institutioner og udviklingen vedrørende faste og midlertidige stillinger i ansættelsesgrupperne AST og AST/SC. Begrundelse PE v /132 RR\ doc

19 Institutionerne bør overlades et valg med hensyn til besparelsesmetoder og spørgsmålet om, på hvilke ressourcer, der kan opnås besparelser. Det er endvidere tilstrækkeligt, at stillingsoversigten er knyttet til institutionernes budget, der er baseret på EU's almindelige budget, som igen følger den flerårige finansielle ramme. Ændringen af stk. 4 er en teknisk tilpasning. Eftersom det vedrører forpligtelserne til at aflægge rapport om gennemførelsen af bestemmelserne om ansættelsesgruppen AST/SC, bør henvisningen til udviklingen i behov og stillinger også udvides til at omfatte denne gruppe. 24 Artikel 1 nr. 5 a (nyt) Personalevedtægten Artikel 11 5a. Artikel 11 affattes således: Artikel 11 Tjenestemanden skal i udøvelse af sin tjeneste og i sin adfærd udelukkende lade sig lede af Unionens interesser; han må hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering, myndighed, organisation eller person uden for sin institution. Han udfører de opgaver, han har fået tildelt, objektivt og upartisk, idet han respekterer sin forpligtelse til loyalitet over for Unionen. Tjenestemanden kan ikke uden ansættelsesmyndighedens samtykke fra en regering eller fra anden side uden for den institution, han tilhører, modtage titler, ordner, æresbevisninger, begunstigelser, belønninger, gaver eller vederlag af nogen art, bortset fra sådanne, der tildeles for tjenester før udnævnelsen eller for tjenester under en orlov til aftjening af værnepligt eller anden national tjeneste. Ansættelsesmyndigheden undersøger forud for ansættelsen af en tjenestemand, hvorvidt kandidaten har personlige RR\ doc 19/132 PE v03-00

20 interesser, som kan bringe dennes uafhængighed i fare, eller om der foreligger nogen anden interessekonflikt. Med henblik herpå informerer kandidaten ved hjælp af en særlig formular ansættelsesmyndigheden om enhver aktuel eller potentiel interessekonflikt. Ansættelsesmyndigheden tager hensyn hertil i en behørig begrundet udtalelse. Denne artikel finder tilsvarende anvendelse på tjenestemænd, der vender tilbage efter tjenestefrihed af personlige årsager. 25 Artikel 1 nr. 5 b (nyt) Personalevedtægten Artikel 16 5b. Artikel 16 affattes således: Artikel 16 En tjenestemand skal efter tjenesteperiodens ophør overholde pligten til at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse fordele. En tjenestemand, som ønsker at udøve erhvervsvirksomhed, uanset om den er indtægtsgivende eller ej, inden for to år efter udtrædelsen af tjenesten, er forpligtet til ved hjælp af en særlig formular at meddele det til den institution, han har arbejdet for. Hvis denne virksomhed har forbindelse med det arbejde, den pågældende har udført i de tre sidste tjenesteår og risikerer at være i modstrid med institutionens legitime interesser, kan ansættelsesmyndigheden, alt efter tjenestens interesse, enten forbyde PE v /132 RR\ doc

21 tjenestemanden at udføre denne virksomhed eller stille de betingelser herfor, som den måtte anse for nødvendige. Institutionen skal efter at have hørt det fælles udvalg meddele sin beslutning, senest 30 dage efter at være underrettet derom, formelt og skriftligt til den pågældende tjenestemand. Er der ikke givet meddelelse inden for denne frist, anses dette for stiltiende accept. Ansættelsesmyndigheden forbyder for så vidt angår forhenværende, højt placerede tjenestemænd, som fastsat i gennemførelsesbestemmelserne, for en periode af 12 måneder efter udtrædelsen af tjenesten, principielt disse i at udøve lobbyisme blandt eller rådgive ansatte i deres tidligere institution for deres erhvervsvirksomhed, klienter eller ansatte med hensyn til forhold, som de har haft ansvar for i løbet af de sidste tre tjenesteår. Tjenestefrihed af personlige årsager bevilges ikke til en tjenestemand med henblik på at udøve erhvervsvirksomhed, uanset om den er indtægtsgivende eller ej, som omfatter lobbyarbejde eller rådgivning om lobbyarbejde for Unionens institutioner, eller som kan føre til, at der findes eller er mulighed for en konflikt med institutionens legitime interesse i dennes tjeneste. I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger* offentliggør hver institution årligt oplysninger om gennemførelsen af nærværende artikel, herunder en liste over alle de sager, som er blevet vurderet. RR\ doc 21/132 PE v03-00

22 * EFT L 8 af , s Artikel 2 nr. 6 a (nyt) Personalevedtægten Artikel 19 6a. Artikel 19 affattes således: Artikel 19 Tjenestemanden kan ikke med nogen begrundelse uden samtykke fra ansættelsesmyndigheden fremlægge sådanne kendsgerninger for retten, som han i medfør af sin stilling er blevet bekendt med. Dette samtykke kan kun nægtes, såfremt Unionens interesser kræver det, og såfremt afslaget ikke kan få strafferetlige følger for tjenestemanden. Tjenestemanden er fortsat pålagt denne forpligtelse efter udtrædelse af tjenesten. Bestemmelserne i første afsnit finder ikke anvendelse på tjenestemænd eller forhenværende tjenestemænd, der afgiver vidneforklaring for Den Europæiske Unions Domstol eller for en institutions disciplinærråd i en sag vedrørende en ansat eller tidligere ansat i Den Europæiske Union. For så vidt angår undersøgelsesudvalg, som nedsættes af Europa-Parlamentet, fastlægges tjenestemændenes pligter i en forordning, der vedtages efter under artikel 226 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 27 Artikel 1 nr. 6 b (nyt) PE v /132 RR\ doc

23 Personalevedtægten Artikel 21 a stk. 2 a (nyt) 6b. I artikel 21a indsættes følgende nye stykke: 2a. En tjenestemand, som underretter sine overordnede om ordrer, som tjenestemanden anser for at være uregelmæssige, eller som sandsynligvis vil medføre alvorlige problemer, skal ikke udsættes for fordomme fra sine overordnede eller den pågældende institution. 28 Artikel 2 nr. 6 c (nyt) Personalevedtægten Artikel 22 c (ny) 6c. Efter artikel 22b indsættes følgende artikel: "Artikel 22c I overensstemmelse med artikel 24 og artikel 90 indfører hver enkelt institution en uafhængig procedure for behandling af tjenestemænds klager over den måde, hvorpå de er blevet behandlet efter eller som følge af udførelsen af deres opgaver i medfør af artikel 22a eller artikel 22b. Den pågældende institution sikrer, at sådanne klager behandles fortroligt samt, når det anses for påkrævet som følge af omstændighederne inden udløbet af de i artikel 90 fastsatte frister. Hver institution fastlægger interne bestemmelser om bl.a.: formidlingen af oplysninger til de i artikel 22a, stk. 1, eller artikel 22b omhandlede tjenestemænd om RR\ doc 23/132 PE v03-00

24 behandlingen af de sager, de har indberettet beskyttelsen af disse tjenestemænds legitime interesser og privatliv, og proceduren for behandling af klager, jf. stk. 1 i denne artikel." 29 Artikel 1 nr. 8 Personalevedtægten Artikel 27 Artikel 27 Artikel 27 Ansættelserne skal sikre, at institutionerne råder over de bedst kvalificerede tjenestemænd, både med hensyn til kompetence, arbejdsindsats og integritet, og at disse ansættes på et så bredt geografisk grundlag som muligt blandt statsborgerne i Den Europæiske Unions medlemsstater. Ingen stillinger er forbeholdt statsborgere fra en bestemt medlemsstat. Med henvisning til princippet om, at Unionens statsborgere er lige, har institutionerne mulighed for at træffe korrigerende foranstaltninger, hvis der igennem længere tid er blevet konstateret en væsentlig skævhed i tjenestemændenes fordeling på nationalitet, som ikke lader sig berettige ud fra objektive kriterier. Disse korrigerende foranstaltninger må aldrig føre til, at der ved ansættelse anvendes andre kriterier end de meritbaserede kriterier. Før der træffes denne form for korrigerende foranstaltninger, vedtager ansættelsesmyndigheden i den berørte institution almindelige gennemførelsesbestemmelser til dette stykke i overensstemmelse med artikel Ansættelserne skal sikre, at institutionerne råder over de bedst kvalificerede tjenestemænd, både med hensyn til kompetence, arbejdsindsats og integritet, og at disse ansættes på et så bredt geografisk grundlag som muligt blandt statsborgerne i Den Europæiske Unions medlemsstater. Ingen stillinger er forbeholdt statsborgere fra en bestemt medlemsstat. I en periode på fem år fra den 1. januar 2013 vurderer Kommissionen gennemførelsen af stk. 1 og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om eventuelle skævheder i tjenestemændenes fordeling på nationalitet. PE v /132 RR\ doc

25 110. Efter en femårig periode med start den 1. januar 2013 aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af ovenstående stykke.' Efter udløbet af denne periode har institutionerne med henvisning til princippet om, at Unionens statsborgere er lige, mulighed for at træffe korrigerende foranstaltninger, hvis der igennem længere tid er blevet konstateret en væsentlig skævhed i tjenestemændenes fordeling på nationalitet, som ikke er berettiget ud fra objektive kriterier og i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i nedenstående stykker. Efter udløbet af den i stk. 2 anførte periode kan der vedtages korrigerende foranstaltninger i overensstemmelse med proceduren i artikel 110a og 110b. Inden en institution vedtages sådanne korrigerende foranstaltninger, vedtager institutionens ansættelsesmyndighed generelle bestemmelser i overensstemmelse med artikel 110. Sådanne korrigerende foranstaltninger må aldrig føre til, at der ved ansættelse anvendes andre kriterier end de meritbaserede kriterier. Kommissionen aflægger hvert tredje år rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af stk. 3 i denne artikel. 30 Artikel 1 nr. 9 Personalevedtægten Artikel 29 stk I artikel 29, stk. 1, tilføjes følgende afsnit: 9. Artikel 29, stk. 1, affattes således: "1. Ved besættelse af ledige stillinger i en institution skal ansættelsesmyndigheden først tage RR\ doc 25/132 PE v03-00

26 'Samtidig med at det store flertal af tjenestemænd som princip fortsat ansættes på grundlag af almindelige udvælgelsesprøver, kan ansættelsesmyndigheden som undtagelse fra litra b) beslutte at afholde en intern udvælgelsesprøve i institutionen, som også er åben for kontraktansatte som fastsat i artikel 3a og 3b i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.' følgende i betragtning: a) mulighederne for at besætte stillingen ved i) forflyttelse, eller ii) udnævnelse i overensstemmelse med artikel 45a, eller iii) forfremmelse inden for institutionen b) eventuelle anmodninger om overførsel af tjenestemænd i samme lønklasse fra andre institutioner og/eller mulighederne for afholdelse af en udvælgelsesprøve inden for institutionen udelukkende for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som omhandlet i artikel 2 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union og skal derpå gennemføre udvælgelsesproceduren baseret enten på kvalifikationsbeviser, på prøver eller på både kvalifikationsbeviser og prøver. Udvælgelsesproceduren er fastsat i bilag III. Denne procedure kan også gennemføres med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve. Samtidig med at det store flertal af tjenestemænd som princip fortsat ansættes på grundlag af almindelige udvælgelsesprøver, kan ansættelsesmyndigheden som undtagelse fra litra b) beslutte at afholde en intern udvælgelsesprøve i institutionen, som også er åben for kontraktansatte som fastsat i artikel 3a og 3b i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, forudsat at disse har været kontraktansat i mindst tre år i den pågældende institution på det tidspunkt, hvor ansøgningsfristen til udvælgelsesprøven udløber. PE v /132 RR\ doc

27 31 Artikel 1 nr. 10 Personalevedtægten Artikel 31 stk. 2 første punktum 'Tjenestemænd ansættes kun i lønklasserne SC 1, AST 1 til AST 4 eller AD 5 til AD 8, jf. dog artikel 29, stk. 2.' Tjenestemænd ansættes kun i lønklasserne SC 1 til SC 3, AST 1 til AST 4 eller AD 5 til AD 8, jf. dog artikel 29, stk. 2. Begrundelse Institutionerne bør have mulighed for at træffe afgørelse om begyndelseslønklassen for personer, der ansættes i ansættelsesgruppen AST/SC på grundlag af deres erfaring, således som det er tilfældet for ansættelsesgrupperne AST og AD. 32 Artikel 1 nr. 11 a (nyt) Personalevedtægten Artikel 34 11a. Artikel 34 affattes således: Artikel Alle tjenestemænd har en prøvetid på ni måneder, inden de kan fastansættes. Beslutningen om fastansættelse baseres på den i stk. 3 nævnte udtalelse samt på den viden, som ansættelsesmyndigheden har vedrørende den prøveansatte tjenestemands adfærd for så vidt angår kapitel II. Hvis tjenestemanden i løbet af sin prøvetid som følge af sygdom, barselorlov som omhandlet i artikel 58 eller ulykke forhindres i at udøve sit hverv i en sammenhængende periode på mindst en måned, kan RR\ doc 27/132 PE v03-00

28 ansættelsesmyndigheden forlænge prøvetiden med et tilsvarende tidsrum. Prøvetidens samlede længde overstiger under ingen omstændigheder 15 måneder. 2. I tilfælde af, at den prøveansatte tjenestemands arbejdsindsats viser sig at være klart utilstrækkelig, kan der afgives en udtalelse på et hvilket som helst tidspunkt før prøvetidens udløb, men senest fem måneder efter prøvetidens begyndelse. Udtalelsen meddeles den pågældende, som inden for en frist på otte kalenderdage kan fremsætte sine bemærkninger skriftligt. Udtalelsen og bemærkningerne sendes straks af den prøveansatte tjenestemands overordnede til ansættelsesmyndigheden, som inden for en frist på tre uger indhenter en udtalelse om prøvetidens videre forløb fra Bedømmelsesudvalget, der er sammensat paritetisk. Ansættelsesmyndigheden kan træffe beslutning om at afskedige den prøveansatte tjenestemand med en måneds varsel inden prøvetidens udløb eller overføre tjenestemanden til en anden afdeling i den resterende tid af prøveperioden. 3. Senest en måned inden prøvetidens udløb skal der afgives en udtalelse om den prøveansatte tjenestemands egnethed til varetagelse af de med hans stilling forbundne opgaver samt om hans tjenstlige indsats og adfærd. Udtalelsen meddeles den prøveansatte, som inden for en frist på otte kalenderdage kan fremsætte sine bemærkninger skriftligt. Hvis udtalelsens konklusion er, at den pågældende skal afskediges [...] sendes udtalelsen og bemærkningerne straks af den prøveansatte tjenestemands overordnede til ansættelsesmyndigheden, som inden for en frist på tre uger indhenter en PE v /132 RR\ doc

29 udtalelse om prøvetidens videre forløb fra Bedømmelsesudvalget, der er sammensat paritetisk. Hvis den prøveansatte tjenestemand ikke har udvist tilfredsstillende faglige kvalifikationer til at blive fastansat, afskediges han. [...] [...] 4. Medmindre den prøveansatte tjenestemand, der afskediges, har mulighed for straks at få andet arbejde, har han ret til en erstatning svarende til tre måneders grundløn, hvis han har gjort tjeneste i mere end et år, til to måneders grundløn, hvis han har gjort tjeneste i mindst seks måneder, og til en måneds grundløn, hvis han har gjort tjeneste i mindre end seks måneder. 5. Stk. 2, 3, og 4 gælder ikke for prøveansatte tjenestemænd, der tager deres afsked inden prøvetidens udløb. 33 Artikel 1 nr. 12 Personalevedtægten Artikel I artikel 37, litra b), andet led, erstattes "institutioner" med "institutionernes ansættelsesmyndigheder".' 12. Artikel 37 affattes således: Artikel 37 Ved midlertidig tjeneste i anden stilling forstås den tjenesteretlige stilling, der er blevet pålagt en fastansat tjenestemand af ansættelsesmyndigheden til: a) i tjenestens interesse at gøre midlertidig tjeneste uden for sin institution eller RR\ doc 29/132 PE v03-00

30 at gøre midlertidig tjeneste hos en person, der udøver et hverv i henhold til traktaterne eller hos en valgt formand for én af Unionens institutioner eller organer eller en af Europa-Parlamentets eller Regionsudvalgets politiske grupper eller en gruppe i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg eller b) er stillet midlertidigt til rådighed for en anden af Den Europæiske Unions institutioner eller c) er blevet pålagt at gøre midlertidig tjeneste i en stilling, som er omfattet af stillingsfortegnelsen for personale, der aflønnes over forsknings- og investeringsbevillingerne, og som budgetmyndighederne har gjort midlertidig. En tjenestemand kan efter egen anmodning og, forudsat at der ikke er nogen tungtvejende interesse hos tjenesten, stilles midlertidigt til rådighed for: en offentlig administration i en medlemsstat; et af de organer med tilknytning til EU, der er anført på en fortegnelse, som EU's institutioner sammen skal udarbejde efter udtalelse fra vedtægtsudvalget. Tjenestemanden bevarer i denne stilling under de i henhold til artiklerne 38 og 39 fastsatte betingelser alle sine rettigheder og er vedvarende underkastet de pligter, der følger af tilhørsforholdet til hans oprindelige institution. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 77, tredje afsnit, om pension er tjenestemanden dog under den midlertidige tjeneste i anden stilling, der er omhandlet i første afsnit, litra a), andet led, undergivet de bestemmelser, der gælder for en tjenestemand i den samme lønklasse, som den han indplaceres i ved den midlertidige tjeneste i anden stilling. PE v /132 RR\ doc

31 Enhver tjenestemand i aktiv tjeneste, eller som har tjenestefrihed af personlige årsager kan indgive en anmodning om udstationering eller foreslås udstationeret i tjenestens interesse. Når tjenestemanden er blevet udstationeret, ophører tjenestefriheden af personlige årsager. 34 Artikel 1 nr. 12 a (nyt) Personalevedtægten Artikel 38 12a. Artikel 38 affattes således: Artikel 38 Ved midlertidig tjeneste i anden stilling i tjenestens interesse gælder følgende bestemmelser: a) ansættelsesmyndigheden træffer sin afgørelse om den midlertidige tjeneste efter at have hørt tjenestemanden b) varigheden af den midlertidige tjeneste fastsættes af ansættelsesmyndigheden og kan til enhver tid afsluttes i tjenestens interesse c) efter udløbet af hver halvårlig periode kan tjenestemanden ansøge om at få sin midlertidige tjeneste bragt til ophør d) en tjenestemand, der gør midlertidig tjeneste i anden stilling i henhold til bestemmelserne i artikel 37, litra a), første led, har krav på lønudligning, hvis de samlede indtægter i den nye stilling er lavere end dem, der udbetaltes i overensstemmelse med hans lønklasse og -trin i hans oprindelige institution. Han har desuden krav på at få godtgjort alle yderligere udgifter, der er foranlediget af den midlertidige tjeneste. RR\ doc 31/132 PE v03-00

32 e) en tjenestemand, der gør midlertidig tjeneste i anden stilling i henhold til bestemmelserne i artikel 37, litra a), første led, skal fortsat indbetale pensionsbidrag på grundlag af den løn, der svarer til tjenestemandens lønklasse og -trin i hans oprindelige institution f) en tjenestemand, der gør midlertidig tjeneste, bevarer sin stilling samt retten til avancement og forfremmelse. Tjenestemanden deltager i forfremmelsesrunden i sin oprindelige institution på de samme vilkår, som de øvrige tjenestemænd i den pågældende institution g) efter den midlertidige tjenestes ophør genindtræder tjenestemanden straks i den stilling, han havde tidligere. 35 Artikel 1 nr. 12 b (nyt) Personalevedtægten Artikel 40 12b. Artikel 40 affattes således: 1. Der kan i undtagelsestilfælde efter anmodning fra en fastansat tjenestemand på grundlag af personlige årsager tilstås denne tjenestefrihed uden løn. Artikel 12b finder fortsat anvendelse i den periode, hvor tjenestemanden har tjenestefri af personlige årsager. 1a. Tjenestefrihed af personlige årsager bevilges ikke til en tjenestemand med henblik på udøvelse af erhvervsvirksomhed, uanset om den er indtægtsgivende eller ej, som omfatter lobbyarbejde eller rådgivning om lobbyarbejde for EU's institutioner, eller som kan føre til, at der findes eller er mulighed for en konflikt med PE v /132 RR\ doc

33 institutionens legitime interesse i dennes tjeneste. 2. Med forbehold af artikel 15 er varigheden af denne tjenestefrihed begrænset til et år. Tjenestefriheden kan forlænges for yderligere perioder. Hver forlængelse kan ikke være på mere end et år. Den samlede varighed af tjenestefrihed af personlige årsager må ikke overstige seks år i løbet af tjenestemandens samlede karriere. Hvis en tjenestemand imidlertid ansøger om en sådan tjenestefrihed for at kunne: i) opdrage et barn, der betragtes som et barn, over for hvem der består forsørgerpligt, jf. artikel 2, stk. 2, i bilag VII, og som lider af et alvorligt mentalt eller fysisk handicap, der er anerkendt af institutionens læge, og som kræver stadig pasning eller tilsyn, eller ii) følge sin ægtefælle, som også er tjenestemand eller ansat i Unionen, og som i udførelsen af sit arbejde er nødt til at vælge fast bolig i en sådan afstand fra den ansøgende tjenestemands tjenestested, at etableringen af den fælles bolig på det pågældende sted ville være til ulempe for den ansøgende tjenestemand i udførelsen af dennes arbejde, eller iii) bistå sin ægtefælle, slægtning i opadstigende linje, slægtning i nedadstigende linje, bror eller søster i et af de tilfælde, hvor en alvorlig sygdom eller et alvorligt handicap er attesteret af en læge kan tjenestefriheden forlænges uden begrænsninger, forudsat at de betingelser, der lå til grund for bevillingen af tjenestefrihed, fortsat er opfyldt ved hver forlængelse. 3. Under tjenestefriheden kan tjenestemanden ikke avancere til et højere løntrin eller forfremmes til en RR\ doc 33/132 PE v03-00

34 højere lønklasse. Hans medlemskab af de i artiklerne 72 og 73 fastsatte sociale sikringsordninger og dækningen af de tilsvarende risici suspenderes. En tjenestemand, der ikke udøver lønnet virksomhed, kan, hvis han anmoder om det senest en måned efter hans tjenestefrihed af personlige årsager er begyndt, fortsat drage fordel af den i disse artikler fastsatte dækning, forudsat at han betaler de nødvendige bidrag til dækning af de i artikel 72, stk. 1, og i artikel 73, stk. 1, omhandlede risici med halvdelen i det første år af hans tjenestefrihed af personlige årsager og med det fulde beløb i resten af orlovsperioden. Han kan dog ikke dækkes mod de i artikel 73 omhandlede risici, hvis han ikke ligeledes er dækket mod de i artikel 72 omhandlede risici. Bidragene beregnes på grundlag af tjenestemandens seneste grundløn. Endvidere kan den tjenestemand, der godtgør, at han ikke kan opnå pensionsret under en anden pensionsordning, efter anmodning fortsat erhverve nye pensionsrettigheder i en maksimumsperiode på et år, forudsat at han indbetaler et bidrag på tre gange den i artikel 83, stk. 2, fastsatte sats. Bidragene beregnes på grundlag af den grundløn, der svarer til tjenestemandens lønklasse og løntrin. 4. For tjenestefrihed af personlige årsager gælder følgende bestemmelser: a) den tilstås af ansættelsesmyndigheden efter tjenestemandens anmodning b) der skal ansøges om forlængelse senest to måneder inden dens udløb c) tjenestemandens stilling kan besættes til anden side d) efter udløbet af denne tjenestefrihed af personlige årsager skal tjenestemanden genindtræde i den første ledige stilling i den ansættelsesgruppe, PE v /132 RR\ doc

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1962R0031 DA 01.05.2014 012.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B FORORDNING Nr. 31 (EØF), 11 (EURATOM), om vedtægten for tjenestemænd og

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 10.5.2012 2011/0314(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.12.2012 2012/0328(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om midlertidig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 KOM(2003) 721 endelig 2002/0100(CNS) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

BEGRUNDELSE. Der bør derfor indføres en enhedsstruktur for afholdelse af udvælgelsesprøver, og ressourcerne bør udnyttes i fællesskab.

BEGRUNDELSE. Der bør derfor indføres en enhedsstruktur for afholdelse af udvælgelsesprøver, og ressourcerne bør udnyttes i fællesskab. BEGRUNDELSE Ifølge vedtægtens artikel 2, som ændret ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 3947/92, «kan to eller flere institutioner overdrage en enkelt af dem eller et interinstitutionelt organ

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg 1 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2011/0455(COD) Dokumentforløb : A7-0156/2012 Indgivne tekster : A7-0156/2012 Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2 Forløb i plenarforsamlingen Vedtagne

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2013/0185(COD) 3.10.2013 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse bestemmelser om søgsmål i henhold

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget 23.6.2010 2010/0097(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C10 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Din Guide til EU-lønninger

Din Guide til EU-lønninger Din Guide til EU-lønninger Denne Guide er udarbejdet for at imødekomme det behov vi jævnligt møder for oplysning om emnet "EU-lønninger". Den er senest ajourført i juli 2014. Løn og ansættelsesforhold

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS Forbindelser med offentligheden I hvidbogen om administrativ reform, som Kommissionen vedtog den 1. marts 2000, understreges nøgleprincipperne for en europæisk

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1 Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål... 3 2. Hvem er omfattet af aftalen... 3 3. Definitioner... 4 4. Princippet om ikke-forskelsbehandling...

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2.7.2015 2015/0125(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 20. juni 2001 ARBEJDSDOKUMENT om de decentrale agenturers FFB for 2002 Budgetudvalget Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves DT\436804.doc PE 303.584

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

C 256 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 58. årgang. 5. august 2015. Dansk udgave.

C 256 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 58. årgang. 5. august 2015. Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende C 256 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 58. årgang 5. august 2015 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Regionsudvalget 2015/C 256 A/01 Stillingsopslag

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005. Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1)

Høringsudkast af 21. november 2005. Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1) Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1) I medfør af 9, stk. 2, 9 a, stk. 1, 2 og 3, 13, stk. 1, 19, 20, stk. 2, 25,

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.11.2009 2009/0120(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse omindgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0143 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0143 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0143 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.09.2006 KOM(2006) 517 endelig 2004/0049 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere