Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499."

Transkript

1 Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Ved en dom af 11/4 2012, der er offentliggjort for nylig, fandt byretten, at der ved værdiansættelsen af aktier ved salg fra hovedanpartshavere til et af dem ejet selskab måtte lægges vægt på værdien for køberen, dvs. selskabet, og ikke den lavere værdi, der var blevet fastslået ved et syn og skøn som handelsværdien ved salg til en uafhængig tredjemand. Blandt grundsætningerne på skatterettens område er princippet om værdiansættelse af aktiver til handelsværdien ved overdragelse mellem nærtstående. Ved handelsværdien forstås i den forbindelse værdiansættelsen ved salg til en uafhængig tredjemand. Vidnesbyrdene om denne retsstilling er talrige og mangesidede. Princippet er formuleret i flere retsforskrifter, således i ligningslovens 2, hvorefter de af bestemmelsen omfattede interesseforbundne parter ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst skal anvende priser og vilkår i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter ved indbyrdes handelsmæssige eller økonomiske transaktioner. Også det nu ophævede TS-cirk. nr af 15. marts 2000 om værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem interesseforbundne parter angiver i pkt. 1, at: Ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter skal ejendommen overdrages til en pris, der svarer til, hvad en uafhængig tredjemand ville have betalt på tidspunktet, hvor bindende aftale er indgået. I TS-cirk af 28. marts 2000 om værdiansættelse af aktier og anparter tales i pkt. 1 om handelsværdien, men der kan næppe antages at være tale om materielle forskelle, se herved Den Juridiske Vejledning, afsn. C.B , hvor det anføres som regel, at: Ved overdragelse af aktier mellem en hovedaktionær og et selskab, som hovedaktionæren har den bestemmende indflydelse i, skal overdragelsen ske til handelsværdien. Der skal være tale om samme pris og samme vilkår, som hvis handlen var indgået mellem uafhængige parter. Hvis dette ikke er tilfældet, enten fordi prisen er højere eller lavere end den pris, aktierne kan overdrages til en uafhængig part til, bliver forskellen beskattet som maskeret udlodning hos hovedaktionæren. Ligeledes kan nævnes boafgiftslovens 12 og 27 samt det hertil knyttede cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning, pkt. 2, hvor det anføres, at: De aktiver, der omfattes af skatte og afgiftsberegningen, ansættes normalt til deres værdi i handel og vandel på det tidspunkt,

2 2 der er afgørende for afgiftsberegningen. Ved værdien i handel og vandel forstås det beløb, som aktivet vil kunne indbringe ved et salg i det åbne marked. Princippet om værdiansættelse af aktiver til værdier svarende til handelsværdien ved salg til tredjemand er endvidere lagt til grund i en lang række domme og kendelser. Principiel er bl.a. UfR H om værdiansættelse af arvingsgæld. Videre kan nævnes TfS 1998, 484 H og TfS 2001, 368 H om værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse fra aktionær til selskab. I visse tilfælde er der i positiv lovgivning foretaget en fravigelse af det grundlæggende princip om værdiansættelse til værdien for en uafhængig tredjemand. En sådan fravigelse er anset at kræve klar hjemmel i lov, jf. således eksempelvis ligningslovens 16, stk. 4 8, om bl.a. beskatning af fri rådighed over helårsboliger, hvor det i motiverne bl.a. anføres, at Efter de gældende regler skal den skattepligtige værdi af en fri helårsbolig fastsættes til markedslejen. Dette princip er et logisk og rimeligt udgangspunkt, men Told- og Skattestyrelsens undersøgelse har imidlertid indikeret, at markedslejen ikke er et hensigtsmæssigt begreb i relation til meget specielle og dyre boliger, hvor der ofte ikke findes et egentlig udlejningsmarked at basere værdifastsættelsen på. I øvrigt er der tale om en særlig situation, idet der ofte foreligger en vis form for personsammenfald mellem ledelsen af det selskab, der stiller boligen til rådighed og modtageren heraf; eller modtageren har væsentlig indflydelse på sin egen aflønning På baggrund heraf foreslås det, at der ved fastsættelsen af den skattepligtige værdi af fri helårsbolig tages udgangspunkt i de omkostninger der ville være, hvis modtageren selv skulle eje den pågældende bolig. De ovennævnte principper om ansættelse til handelsværdien ved afståelse til tredjemandfinder som udgangspunkt anvendelse ved overdragelse af alle typer aktiver, og således også for aktier, jf. udtrykkeligt ligningslovens 2 samt Den Juridiske Vejledning, afsn. C.B For aktier som for andre aktiver gælder det videre, at det i visse tilfælde kan være ganske vanskeligt at fastlægge, hvad der må anses som værdien ved salg til en uafhængig tredjemand. Børsnoterede aktier ansættes i sagens natur til børskursen, der er det direkte, umiddelbare udtryk for aktiernes værdi. Når bortset fra marginale tilfælde, eksempelvis salg af en betydelig aktiepost, hvor salget i sig selv kan påvirke kursen, er vanskelighederne ved værdiansættelse af aktier da også i første række knyttet til værdiansættelse af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (unoterede aktier), og hvor der ikke finder en almindelig omsætning sted. I disse tilfælde kan værdiansættelsen efter Den Juridiske Vejledning, afsn. C.B foretages ved brug af den såkaldte Hjælperegel. Herefter beregnes aktiernes værdi som summen af værdierne af de enkelte aktivposter i selskabet minus de respektive gældsposter i selskabet; den opgjorte værdi tillægges værdien af goodwill. Som det anføres i vejledningen, anvendes således et substansprincip. Som alternativ vil den skatteretlige værdiansættelse endvidere kunne ske ved et syn og skøn, herunder i tilknytning til indhentelse af et bindende svar eller i forbindelse med behandlingen af en verserende skattesag.

3 3 Uanset om værdien af unoterede aktier ansættes ved brug af hjælpereglen eller ved et syn og skøn foreligger der i praksis tilfælde, hvor der ved værdiansættelsen præjudicielt må tages stilling til, hvorvidt der er grundlag for at medregne værdi af goodwill. Dette gælder, hvad enten der slet ikke kan antages at være knyttet goodwill til den pågældende type virksomhed, eksempelvis landbrugsvirksomhed, eller fordi en eksisterende goodwill ikke kan anses for overdraget. I sidstnævnte tilfælde må videre tages stilling til, hvilken betydning det har for værdiansættelsen, at der handles aktier mellem koncernforbundne parter. En sådan situation forelå i den sag, der er refereret i SKM BR. I denne sag havde to hovedanpartshavere i et dansk anpartsselskab overdraget kapitalandelene i hovedanpartshavernes litauiske selskab til det danske anpartsselskab. Der var nære forretningsmæssige sammenhænge mellem de to selskaber. Det litauiske selskab drev systue-virksomhed. Det kom ikke klart op til overfladen, men synes bl.a. forudsat af synsog skønsmanden, jf. nedenfor, at hovedanpartshaverne og herudover tillige særligt den ene anpartshavers ægtefælle, der havde en mangeårig tilknytning til tekstilbranchen, og qua sit kontaktnet til forretningsforbindelse m.v. var en drivende kraft i det litauiske selskab, ikke var forpligtet til at forblive i det litauiske selskab efter en overdragelse. Kapitalandelene i det litauiske selskab var ved overdragelsen blevet værdiansat til kr. Denne værdiansættelse blev ændret af skattemyndighederne til kr., der fremkom derved, at skattemyndighederne og selskabet var enige om, at selskabets indre værdi var ca kr., hvortil kom en af skattemyndighederne beregnet goodwill på kr. Det danske selskab blev følgelig tilskudsbeskattet af differencen på kr. Det danske anpartsselskab indbragte herefter sagen for Byretten, hvor der blev udmeldt syn og skøn vedrørende kapitalandelenes skønnede markedsværdi. Skønsmanden tilkendegav her, at selskabets markedsværdi androg kr. - opgjort under den forudsætning, at selskabets kundekreds og forretningsforbindelser var tæt knyttet til den ene hovedanpartshaver og den anden hovedanpartshavers ægtefælle, der havde en mangeårig tilknytning til tekstilbranchen, og at denne konkurrencemæssige fordel ville gå tabt ved et salg til tredjemand, med mindre denne ville være i stand til at udnytte kontakterne efter et salg. Skønsmanden oplyste videre, at selskabets værdi for det købende selskab, opgjort under nærmere angivne forudsætninger, androg kr. Der var enighed mellem det købende selskab og Skatteministeriet om, at der ikke på salgstidspunktet havde været et almindeligt marked for handel mellem uafhængige parter med selskaber med en tilsvarende aktivitet som det litauiske selskab. Byretten opretholdte skattemyndighedernes afgørelse og frifandt således Skatteministeriet. I præmisserne henviste byretten indledningsvist til, at der ikke var et almindelig marked for handel med selskaber med en tilsvarende aktivitet som det litauiske selskab, og anførte videre, at de handlede aktiers værdi herefter skulle fastsættes efter et skøn med udgangspunkt i den hjælperegel, der fremgik af TS-Cirkulære af 28. marts 2000, hvorefter værdien beregnes som summen af værdien af de enkelte aktivposter fratrukket de respektive gældsposter og med tillæg af værdien af goodwill.

4 4 Vedrørende spørgsmålet om eksistensen af en goodwill henviste byretten dernæst til, at skattemyndighederne med udgangspunkt i cirkulæret havde foretaget en beregning af goodwill, som Landsskatteretten havde henvist til, og at det danske selskab heroverfor havde anført, at der ikke i skattemæssig henseende var knyttet nogen goodwill til det litauiske selskab. Hertil anførte byretten, at selv om skønsmanden havde vurderet, at den primære konkurrencemæssige fordel for det litauiske selskab knyttede sig til kundekredsen og forretningsforbindelserne, der var forankret omkring hovedanpartshaveren og ægtefællens personlige relationer, fandt retten ikke, at der herved var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens vurdering af, at der til selskabet var knyttet en goodwill. Videre anførte byretten, at skønsmanden havde vurderet, at værdien af det litauiske selskab var højere for det danske selskab end for en uafhængig tredjemand. Da der efter byrettens opfattelse måtte lægges vægt på den værdi, som aktierne havde haft for det købende selskab, og da skønsmanden med dette udgangspunkt havde vurderet værdien af aktierne til kr., fandt retten ikke, at skattemyndighedernes ansættelse af værdien af aktierne var sket på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag eller gik ud over rammerne af det skøn, som måtte tilkomme dem at foretage. Herefter blev Skatteministeriet som nævnt frifundet, og Landsskatterettens kendelse således opretholdt. Værdiansættelse af et aktiv til den subjektive værdi ved overdragelse til en nærtstående er udtryk for en markant fravigelse af de grundlæggende principper om værdiansættelse til handelsværdien ved afståelse til en uafhængig tredjemand, således som disse er kommet til udtryk i positiv lovgivning og mangeårig domstolspraksis. Synspunktet om, at det afgørende kriterium ved værdiansættelsen, er værdien for køber, genfindes i sagen ref. i SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Sagen vedrørte salg af et holdingselskabs anparter i et datterselskab i forholdet 50/50 til holdingselskabets hovedaktionær og dennes broder, der var direktør i datterselskabet. Anparterne blev ved overdragelsen værdiansat til kurs 5. Denne kursansættelse ændrede skattemyndighederne efterfølgende til kurs 90. Under sagens behandling ved Østre Landsret blev afholdt syn og skøn, hvor syns- og skønsmanden fastslog, at selskabets indre værdi kunne opgøres til kurs 42, men at selskabets markedsværdi ved salg til uafhængig tredjemand for det første måtte antages at være meget begrænset eller sandsynligvis kurs 0, samt at syns- og skønsmanden anså det som meget tvivlsomt, om der overhovedet måtte antages at være et marked, hvor de to 50 pct.-anpartsposter i selskabet kunne afhændes. Højesteret anførte her, at det ved fastsættelsen af den værdi, som anparterne i datterselskabet havde ved salget fra holdingselskabet til de to brødre A og B, måtte tages i betragtning, at der ikke kunne antages at have været et egentligt marked for anparter i et selskab af den omhandlede karakter, heller ikke ved samlet salg af samtlige anparter. Videre anførte Højesteret, at de to brødre imidlertid havde en særlig indsigt i selskabets aktiviteter og indtjening. På denne baggrund tiltrådte Højesteret, at værdien af anparterne

5 5 blev fastsat til kurs 42, svarende til den af skønsmanden ansatte indre værdi på overdragelsestidspunktet den 27/ Højesterets dom giver således ikke belæg for andet og mere end en værdiansættelse baseret på indre værdi som alternativ til en værdiansættelse til 0 kr. Sagen afgjort ved den foreliggende byretsdom, SKM BR, giver endelig anledning til en bemærkning om, at byretten - i modsætning til almindelig praksis på området - ikke ansatte værdien af de omhandlede aktier til den ved syn og skønnet omhandlede værdi, dvs. de kr., men derimod konstaterede, at der ikke forelå grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn over værdien.

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

Side 1 af 8 Generationsskifte med succession trods alt? TfS 2001, 318 Af skattekonsulent Bent Zimmermann og skattekonsulent Jesper Boesen, Deloitte & Touche Skat I TfS 2001, 119 har Skatteministeriet,

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V.

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ved en dom af 30/4 2012, at et selskab havde

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Passivering af udskudt skat ved skifte

Passivering af udskudt skat ved skifte Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden 2674 Artikler 385 Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 afgjort,

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteretsrådets opgave er generelt af gøre opmærksom på emner indenfor Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed

Læs mere

Næringsbeskatning af ventureaktier? 1

Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 af adjungeret professor Søren Rasmussen Landsskatteretten har netop afgjort, at et af landets største og ældste ventureselskaber ikke er næringsskattepligtig af aktier.

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død Generationsskifte med skattemæssig succession i levende live og ved død Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 6. november 2009 Forfattere Cpr. nr. Underskrifter

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

Skat ved konkurs og akkord

Skat ved konkurs og akkord Skat ved konkurs og akkord Skattelovrådets udtalelse om de skattemæssige regler i forbindelse med konkurs og akkord m.v. Afgivet af skattelovrådet den 9. februar 1987 Betænkning nr. 1101 1987 ISBN 87-503-6712-9

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere