Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)"

Transkript

1 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr ) Rettet udbud af op til stk. eksisterende aktier à nom. DKK samt optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Dette prospekt ("Prospektet") er udarbejdet i forbindelse med et rettet udbud ("Udbuddet") af op til stk. eksisterende aktier (de "Udbudte Aktier") à nom. DKK i Fast Ejendom Danmark A/S ("Selskabet", der sammen med sine konsoliderede datterselskaber benævnes "Koncernen"). De Udbudte Aktier forventes udloddet som likvidationsprovenu til investorerne i Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. ("Foreningen") i forbindelse med Foreningens likvidation i forholdet 1:1, derved at Foreningens investorer modtager én Udbudt Aktie for hvert investeringsbevis á nominelt DKK 100 i Foreningen. De Udbudte Aktier forventes godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ("NASDAQ OMX") fra den 7. december 01, kl. 1:00. Investorer skal være opmærksomme på, at investeringen i de Udbudte Aktier indebærer risiko. Investorerne bør læse hele Prospektet og i særdeleshed afsnittet "Risikofaktorer" for en beskrivelse af visse forhold, der bør tages i betragtning for en beslutning om modtagelse af de Udbudte Aktier. De Udbudte Aktier leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP Securities A/S ("VP Securities"). Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark samt privatplaceringer i visse andre jurisdiktioner. Der udstedes ikke nye aktier i Selskabet i forbindelse med gennemførelse af Udbuddet og Udbuddet er ikke garanteret. Prospektet må ikke distribueres i eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet skal modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Hverken Prospektet, nogen annonce eller noget andet udbudsmateriale må distribueres eller offentliggøres i eller på anden måde gøres tilgængeligt og de Udbudte Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes eller sælges i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af disse restriktioner i henhold til gældende love og regler forventer Selskabet, at visse investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil få udleveret Prospektet og muligvis ikke vil kunne tegne de Udbudte Aktier. Selskabet fremsætter ikke noget tilbud eller nogen opfordring til nogen person i nogen jurisdiktion eller under nogen omstændigheder, der kan være ulovlige. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet, forudsættes selv at indhente oplysninger om og overholde disse begrænsninger. Manglende overholdelse af disse restriktioner kan udgøre en overtrædelse af værdipapirlovgivningen i en sådan jurisdiktion. Der henvises til "Del II - Udbuddet Udbudsbetingelser Jurisdiktioner, hvor Udbuddet gennemføres, og restriktioner knyttet til Udbuddet" for yderligere oplysninger om måden, hvorpå Udbudte Aktier vil blive distribueret, og overdragelsesbegrænsninger knyttet til Aktierne. De Udbudte Aktier er ikke og vil ikke blive registeret i henhold til US Securities Act of 19 med senere ændringer eller værdipapirlovgivning i nogen enkeltstat i USA og må ikke udbydes eller sælges undtagen ved udbud eller salg i henhold til Regulation S i Securities Act., jf. "Del II - Udbuddet Udbudsbetingelser Jurisdiktioner, hvor Udbuddet gennemføres, og restriktioner knyttet til Udbuddet". Dette Prospekt er dateret 18. november 01 ( Prospektdatoen ) - 1 -

2 Vigtig Meddelelse Prospektet er udarbejdet med henblik på Udbuddet samt optagelse til handel og officiel notering af de Udbudte Aktier på NASDAQ OMX i henhold til danske love og regler, herunder lovbekendtgørelse nr. 98 af. august 01 om værdipapirhandel med senere ændringer ("Værdipapirhandelsloven"), Kommissionens forordning (EF) nr. 809/004 af 9. april 004 med senere ændringer, Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 4 af 10. marts 01 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro og NASDAQ OMX' regler for udstedere af aktier. Prospektet er udarbejdet på dansk. Distribution af Prospektet og Udbuddet er i visse jurisdiktioner begrænset ved lov, og Prospektet må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring til personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt, eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Prospektet udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at tegne Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Personer, som kommer i besiddelse af Prospektet, skal gøre sig bekendt med og overholde alle sådanne begrænsninger. Selskabet tager ikke noget juridisk ansvar for en eventuel overtrædelse af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne person er en potentiel modtager af Udbudte Aktier. Der henvises til "Del II - Udbuddet - Udbudsbetingelser - Jurisdiktioner, hvor Udbuddet gennemføres, og restriktioner knyttet til Udbuddet" for en nærmere beskrivelse af visse begrænsninger i forbindelse med Udbuddet. Meddelelse til investorer i USA De Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt af det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange Commission), noget børstilsyn i nogen enkeltstat i USA eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af disse tilsynsmyndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet eller nøjagtigheden og fuldstændigheden af Prospektet. Enhver erklæring om det modsatte er strafbar i USA. De Udbudte Aktier hverken er eller vil blive registreret i henhold til Securities Act eller nogen værdipapirlovgivning i nogen enkeltstat i USA. De Udbudte Aktier må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre de er registreret i henhold til Securities Act, eller der foreligger fritagelse for sådanne registreringskrav i henhold til Regulation S i Securities Act. Meddelelse til investorer i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde I relation til de enkelte medlemsstater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der har implementeret Prospektdirektivet (hver især en "Relevant Medlemsstat"), foretages intet udbud af Udbudte Aktier til offentligheden i nogen Relevant Medlemsstat inden offentliggørelse af et prospekt vedrørende de Udbudte Aktier, der er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat eller, hvor det er relevant, godkendt i en anden Relevant Medlemsstat og meddelt til den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat, alt i henhold til Prospektdirektivet, bortset fra at der med virkning fra og med den dato, hvor Prospektdirektivet er implementeret i den pågældende Relevante Medlemsstat, kan foretages et udbud af de Udbudte Aktier til offentligheden i den pågældende Relevante Medlemsstat til enhver tid i henhold til følgende fritagelser fra Prospektdirektivet: a) til enhver kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, b) til færre end 150 fysiske eller juridiske personer (bortset fra "kvalificerede investorer" som defineret i Prospektdirektivet), c) til investorer, der erhverver værdipapirer for et samlet vederlag på mindst EUR pr. investor for hvert særskilt udbud, d) hvis pålydende pr. enhed beløber sig til mindst EUR , eller e) under alle andre omstændigheder, der falder ind under artikel, stk. i Prospekdirektivet under forudsætning af at et sådant udbud af Udbudte Aktier ikke indebærer et krav om offentliggørelse fra Selskabets side af et prospekt i henhold til Artikel i Prospektdirektivet. I forbindelse med foranstående betyder udtrykket "udbud af Udbudte Aktier til offentligheden" vedrørende de Udbudte Aktier i enhver Relevant Medlemsstat den videregivelse (uanset form og middel) af tilstrækkelige oplysninger om vilkårene for Udbuddet og de Udbudte Aktier, der gør en investor i stand til at træffe beslutning om modtagelse af de Udbudte Aktier. Udtrykket "Prospektdirektiv" betyder direktiv 00/71/EF (og ændringer hertil, herunder ændringsdirektiv 010/7/EU) og omfatter alle relevante implementeringsprocedurer i de enkelte Relevante Medlemsstater.

3 Meddelelse til investorer i Canada, Australien og Japan Prospektet må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes eller sælges i Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, salg eller en sådan erhvervelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet modtager tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af disse restriktioner i henhold til gældende love og regler forventer Selskabet, at visse investorer hjemmehørende i Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner muligvis ikke vil kunne modtage Prospektet og muligvis ikke vil kunne erhverve de Udbudte Aktier. Selskabet fremsætter ikke noget tilbud eller nogen opfordring til nogen person i nogen jurisdiktion eller under nogen omstændigheder, der ville være ulovlige. Tvangsfuldbyrdelse af domme Fast Ejendom Danmark A/S er et aktieselskab registreret i henhold til dansk lovgivning og har hjemsted i Hellerup, Danmark. Bestyrelsen og direktionen, der er anført i Prospektet, er bosiddende i Danmark. Alle eller en væsentlig del af Selskabets og sådanne personers aktiver befinder sig i Danmark. Som følge heraf kan investorer muligvis ikke få forkyndt stævninger udenfor Danmark mod disse personer eller Selskabet, eller få tvangsfuldbyrdet domme imod disse personer eller Selskabet afsagt af domstole udenfor Danmark på baggrund af gældende lovgivning i jurisdiktioner udenfor Danmark.

4 Indholdsfortegnelse Vigtig Meddelelse... Indholdsfortegnelse... 4 Ansvar og erklæringer... Resumé... 7 Risikofaktorer...17 Generelle oplysninger... Del I. Beskrivelse af Selskabet Ansvarlige Revisorer Udvalgte regnskabsoplysninger Risikofaktorer Oplysninger om Selskabet Virksomheds- og markedsbeskrivelse Organisationsstruktur Ejendomme, anlæg og udstyr Gennemgang af drift og regnskaber Kapitalressourcer og pengestrømme Forskning og udvikling, patenter og licenser Trendoplysninger Resultatforventninger Bestyrelse og Direktion Aflønning og goder Bestyrelsens og direktionens arbejdspraksis Medarbejdere Større aktionærer Transaktioner med nærtstående parter Oplysninger om aktiver og passiver, finansiel stilling og resultater Yderligere oplysninger Væsentlige kontrakter Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale Oplysninger om kapitalbesiddelser

5 Definitioner og ordliste... 5 Del II Udbuddet Ansvarlige for Udbuddet Risikofaktorer i forbindelse med Udbuddet Nøgleoplysninger om kapitalisering og anvendelse af provenu Oplysninger om de Udbudte Aktier Udbudsbetingelser Optagelse til handel og officiel notering Sælgende aktionærer og lock-up-aftaler Nettoprovenue og samlede omkostninger Udvanding Yderligere oplysninger

6 Ansvar og erklæringer Fast Ejendom Danmark A/S har ansvaret for Prospektet i henhold til dansk lov. Ledelsens erklæring Vi erklærer herved, at vi, som de ansvarlige for dette Prospekt på vegne af Selskabet, har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Hellerup, 18. november 01 Fast Ejendom Danmark A/S Bestyrelsen 11 Niels Roth (Formand) Flemming Borreskov (Næstformand) Peter Olsson 1 1 Direktion 14 Lars Frederiksen (Administrerende direktør) Niels Roth er direktør og professionelt bestyrelsesmedlem. Flemming Borreskov er professionelt bestyrelsesmedlem. Peter Olsson er ejendomsinvesteringschef. Lars Frederiksen er administrerende direktør. 0 1

7 Resumé Resuméer består af oplysningskrav, der benævnes "Elementer". Disse Elementer er nummereret i afsnittene A E (A.1 E.7). Dette resumé indeholder alle de Elementer, der skal være indeholdt i et resumé for denne type værdipapirer og udsteder. Da nogle Elementer ikke skal medtages, kan der forekomme huller i nummereringen af Elementerne. Selv om et Element skal indsættes i resuméet på grund af typen af værdipapirer og udsteder, er det muligt, at der ikke kan gives nogen relevante oplysninger om Elementet. I så fald indeholder resuméet en kort beskrivelse af Elementet med angivelsen "ikke relevant". Afsnit A - Indledning og advarsler A.1 Advarsel til investorer Dette resumé bør læses som en introduktion til Prospektet. Enhver beslutning om investering i de Udbudte Aktier bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Den sagsøgende investor kan, hvis en sag vedrørende oplysninger i Prospektet indbringes for en domstol, i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne, være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. Kun de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de øvrige dele af Prospektet, eller ikke, når det læses sammen med Prospektets andre dele, indeholder nøgleoplysninger, der gør det lettere for investorerne at tage stilling til, om de vil investere i de pågældende værdipapirer. 11 A. Anvendelse af Prospektet ved videresalg eller endelig placering af værdipapirer via finansielle formidlere Ikke relevant. Der er ikke indgået nogen aftale vedrørende anvendelse af Prospektet i forbindelse med et efterfølgende salg eller en endelig placering af de Udbudte Aktier. Afsnit B - Udsteder og eventuelle garanter B.1 Navn Selskabet er registreret under CVR nr med det juridiske navn Fast Ejendom Danmark A/S og binavnet Fast Ejendom Holding A/S. B. Hjemsted, selskabsform og indregistreringsland Selskabets hjemsted er Tuborg Havnevej 19, 900 Hellerup, Danmark. Fast Ejendom Danmark A/S er stiftet som et aktieselskab i henhold til og underlagt dansk ret. Fast Ejendom Danmark A/S er registreret i Erhvervsstyrelsen. B. Virksomhedsbeskrivelse Selskabet er et ejendomsselskab, der gennem de 100% ejede datterselskaber, Fast Ejendom Danmark 1 ApS og Fast Ejendom Danmark ApS, ejer en portefølje af investeringsejendomme i Danmark. Det er i det nuværende danske ejendomsmarked Koncernens strategi gennem en aktiv forvaltning med fokus på forbedring af udlejningssituationen og reduktion af omkostningerne at 7

8 Afsnit B - Udsteder og eventuelle garanter generere det bedst mulige cash flow af ejendomsporteføljen. Pr. 0. september 01 er den samlede dagsværdi af Koncernens portefølje DKK 98,5 mio. fordelt på 4 ejendomme og mindre byggegrunde med et samlet udlejningsareal på 11.9 m. Knap halvdelen af porteføljens samlede dagsværdi er beliggende i Hovedstadsregionen og lidt over halvdelen af porteføljens dagsværdi udgøres af ejendomme til kontorformål. ejendomme, med en dagsværdi svarende til cirka 1,8% af porteføljens samlede dagsværdi, indeholder boliger, mens de øvrige ejendomme anvendes til erhverv. Det er et selvstændigt fokusområde for Koncernen at sikre en passende lav lejeledighed, såkaldt tomgang, i porteføljen. Det er Ledelsens vurdering, at Selskabet er en alternativ investeringsfond i henhold til FAIF-loven. Dette indebærer, at Selskabet enten skal indgå aftale om at blive forvaltet af en forvalter af alternative investeringsfonde, der er meddelt tilladelse af Finanstilsynet, eller være en selvforvaltende alternativ investeringsfond. Såfremt Koncernens aktivmasse ikke bringes under EUR 100 mio. inden den. juli 014, forventer Koncernen at indgå aftale med DEAS koncernen, således at DEAS koncernen også yder porteføljeforvaltning i overensstemmelse med FAIF-lovens regler om ekstern forvaltning. DEAS koncernen forventes at opnå tilladelse dertil fra Finanstilsynet inden den. juli 014. B.4a Trendoplysninger Siden afslutningen af regnskabsåret 01 har der ikke fundet væsentlige ændringer sted for så vidt angår tendenser for Koncernen, herunder indenfor markedsforhold, finansiering, ejendomsværdier eller omkostninger. Koncernen har gennem de senere år konstateret en tendens til svag efterspørgsel efter erhvervslejemål og lejeniveauer under nedadgående pres. Tomgangen for erhvervsejendomme er relativt høj og i en række segmenter fortsat med stigende tendens. Særligt for ejendomme med sekundær beliggenhed uden for Storkøbenhavn og Århus, som udgør 8% af Koncernens portefølje, er efterspørgslen svag, både fra lejere og fra investorer. Kombinationen heraf betyder en fortsat nedadgående tendens for ejendomsværdierne. B.5 Organisationsstruktur Selskabet har to 100% ejede datterselskaber: Fast Ejendom Danmark 1 ApS og Fast Ejendom Danmark ApS. B. Storaktionærer Foreningen ejer pr. Prospektdatoen samtlige aktier udstedt i Selskabet og har de dertil knyttede stemmerettigheder. Foreningen vil blive likvideret i forbindelse med gennemførelse af Udbuddet og vil herefter ikke ejer aktier i Selskabet. Foreningens større investorer, FSP Invest F.m.b.a. og Realdania, har begge skriftligt meddelt, at de vil stemme for den endelige likvidation af Foreningen, og at de ønsker at modtage Udbudte Aktier i Selskabet. FSP Invest F.m.b.a. forventes at eje 1,% aktier og Realdania forventes at eje 11,7% aktier i Selskabet efter gennemførelse af Udbuddet. FSP Invest F.m.b.a. og 8

9 Afsnit B - Udsteder og eventuelle garanter Realdania ejer pr. Prospektdatoen henholdsvist 1,% og 11,7% af beviserne i Foreningen, mens Arbejdernes Landsbank holder 5,74%. Selskabet har ikke kendskab til, at det direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af andre, ligesom Selskabet ikke har kendskab til aftaler, som senere kan medføre, at andre overtager kontrollen med Selskabet. De større aktionærer vil ikke have forskellige stemmerettigheder, da Selskabet alene har én aktieklasse. B.7 Resumé af regnskabsoplysninger Selskabet har for 01 og 011 aflagt årsregnskab for moderselskabeti overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet har ikke udarbejdet koncernregnskab, da det har anvendt årsregnskabslovens undtagelsesbestemmelse, der medfører at der ikke er krav om koncernregnskab, når selskabet indgår i koncernregnskabet for en modervirksomed, som aflægger koncernregnskab. Selskabet har indgået i koncernregnskabet for Foreningen. Der er i forbindelse med Udbuddet udarbejdet koncernregnskab og årsregnskab for Selskabet efter IFRS, som godkendt af EU. Selskabet har siden før 1. januar 011 ejet 100% af aktierne i datterselskaberne Fast Ejendom Danmark 1 ApS og Fast Ejendom Danmark ApS, hvorfor koncernregnskabet er identisk med det koncernregnskab, som ville have været udarbejdet for 011 og 01, såfremt Selskabet havde valgt at udarbejde et koncernregnskab. Koncernregnskabet og årsregnskabet er udarbejdet efter reglerne i IFRS 1, hvor sammenligningstallene for 011 ligeledes er udarbejdet efter IFRS, som godkendt af EU. Koncernregnskabet og årsregnskabet er revideret af KPMG. Det skal bemærkes, at Selskabets lovpligtigt aflagte årsrapporter er årsrapporterne for 01 og 011, som kan rekvireres på Koncern- og årsregnskabet for 01 er et IFRS koncern- og årsregnskab, som viser det juridiske struktur på konsolideret niveau og efter IFRS, som godkendt af EU i stedet for årsregnslabsloven. Der er ingen indregnings og målingsforskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS for Selskabet. Endvidere er der uarbejdet urevideret delårsrapport for perioden 1. januar - 0. september 01 med sammenligningstal for den tilsvarende periode i 01, i overensstemmelse med IAS 4, præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU. 9

10 Afsnit B - Udsteder og eventuelle garanter Lejeindtægter udgør for perioden 1. januar - 0. september 01 DKK 1,4 mio. imod DKK,5 mio. for perioden 1. januar - 0. september 01. Faldet kan henføres til generelt faldende lejeniveau samt lejerabatter. Lejeindtægter udgjorde DKK 8,0 mio. i regnskabsåret 01 i forhold til DKK 84,8 mio. i regnskabsåret 011. Faldet i koncernens lejeindtægter kan henføres til et generelt faldende lejeniveau samt lejerabatter. Driftsomkostningerne for perioden 1. januar - 0. september 01 udgør i alt DKK 18, mio. imod DKK 19, mio. for perioden 10

11 Afsnit B - Udsteder og eventuelle garanter 1. januar - 0. september 01. Faldet i 01 kan henføres til færre omkostninger til renovering og ombygninger af lejemål. Driftsomkostninger udgjorde DKK 7,0 mio. i regnskabsåret 01 i forhold til DKK 1, mio. i 011. Stigningen i driftsomkostningerne kan henføres til årets ombygninger og renoveringer af lejemål, i forbindelse med genudlejning og forlængelse af eksisterende lejekontrakter. Finansielle omkostninger, netto udgjorde i perioden 1. januar - 0. september 01 DKK 8,4 mio. imod DKK 19, mio. for perioden 1. januar - 0. september 01. For perioden 1. januar september 01 indgår en positiv regulering af tre renteswaps med DKK 5, mio. imod en negativ dagsværdiregulering af tre renteswaps med i alt DKK 7,8 mio. i perioden 1. januar - 0. september 01. Finansielle omkostninger, netto udgjorde DKK 5,0 mio. i regnskabsåret 01 i forhold til DKK 1, mio. i 011. Stigningen kan henføres til negativ dagsværdiregulering af tre renteswaps med i alt DKK 9,7 mio., mens renteudgifterne til prioritets- og bankgæld er faldet fra DKK 19, mio. i 011 til DKK 15,5 mio. i 01. Koncernen har for perioden 1. januar - 0. september 01 realiseret et underskud på i alt DKK,9 mio. imod et overskud på DKK 7,4 mio. for perioden 1. januar - 0. september 01. Underskuddet for perioden 1. januar - 0. september 01 kan henføres til en negativ dagsværdiregulering af investeringsejendommene med i alt DKK,1 mio., mens den negative dagsværdiregulering udgjorde DKK 8,9 mio. for perioden 1. januar - 0. september 01. Koncernen realiserede i 01 et underskud på DKK 47, mio. efter skat. Resultatet er negativt påvirket af dagsværdiregulering af investeringsejendommene med i alt DKK 84,5 mio. samt en negativ værdiregulering af tre renteswaps på DKK 9,7 mio. For perioden 1. januar - 0. september 01 har koncernen genereret positive pengestrømme fra primær drift på i alt DKK,8 mio. imod DKK 7,9 mio. for perioden 1. januar - 0. september 01. Pengestrømmen fra driftsaktiviteterne var positive med i alt DKK,8 mio. for perioden 1. januar - 0. september 01 imod DKK,1 mio. for perioden 1. januar - 0. september 01. Koncernen har genererede positive pengestrømme fra primær drift på i alt DKK 51,0 mio. i 01 imod DKK 5,4 mio. i 011, samt positive pengestrømme fra driftsaktivitet på DKK 5,5 mio. i 01 imod DKK 4,1 mio. i 011. Koncernens aktiver udgør i alt DKK 1.0, mio. pr. 0. september 01, hvoraf investeringsejendommene udgør i alt DKK 98,5 mio. Koncernens egenkapital udgør pr. 0. september 01 i alt DKK 195,7 mio., hvorved koncernens soliditet udgør 19,1%. 11

12 Afsnit B - Udsteder og eventuelle garanter B.8 Proformaregnskabsoplysning er B.9 Resultatforventninger Ikke relevant. Der præsenteres ikke proformaregnskabsoplysninger i dette Prospekt. For året 01 forventes et resultat af primær drift før værdireguleringer og finansielle poster og skat i niveauet DKK 45 mio. Resultatet er påvirket af omkostninger i forbindelse med den besluttede omstrukturering af Koncernen på DKK 4- mio. Koncernens pengestrøm fra driftsaktivitet forventes i 01 at være positivt i niveauet DKK 5 mio. 1 B.10 Forbehold i revisionspåtegningen B.11 Forklaring hvis udsteders driftskapital ikke er tilstrækkelig til at dække Selskabets nuværende behov Ikke relevant. Revisionspåtegningerne på de historiske regnskabsoplysninger, der indgår direkte eller ved henvisning i dette Prospekt, er afgivet uden forbehold. Ikke relevant. Det er Ledelsens vurdering, at driftskapitalen pr. Prospektdatoen er tilstrækkelig til at dække finansieringsbehovet i mindst 1 måneder fra den første handelsdag på NASDAQ OMX, hvilket forventes at være den 7. december 01. Afsnit C Værdipapirer C.1 Værdipapirtype og ISIN-koder De Udbudte Aktier udgør 100% af Selskabets aktier og er alle af samme klasse. De Udbudte Aktier har fondskoden DK C. Valuta Udbuddet gennemføres, og handel med de Udbudte Aktier finder sted i danske kroner. C. Aktiekapital før og efter Udbuddet Pr. Prospektdatoen udgør Selskabets nominelle aktiekapital DKK , fordelt på stk. aktier hver à nominelt DKK. Alle aktier er udstedt og fuldt indbetalt. Selskabets aktiekapital forventes forhøjet med op til DKK aktier à nominelt DKK inden Udbuddet gennemføres, når det er kendt, hvor mange investorer i Foreningen, der ønsker at modtage kontant betaling i stedet for Udbudte Aktier, forventeligt den. december 01. Der udstedes ikke aktier i Selskabet i forbindelse med gennemførelsen af Udbuddet. C.4 Aktiernes rettigheder Alle aktier har samme rettigheder, herunder i forhold til udbytte. De Udbudte Aktier bærer ret til udbytte, der udloddes af Selskabet fra og med regnskabsåret 01. Hver aktie à nominelt DKK giver ret til én stemme på Selskabets generalforsamlinger. C.5 Indskrænkninger i omsætteligheden Ikke relevant. Der er ikke i henhold til dansk ret eller Selskabets vedtægter restriktioner i forhold til salg eller omsættelighed af de Udbudte Aktier. C. Optagelse til handel og officiel notering De Udbudte Aktier forventes godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX fra den 7. december 01 kl. 1 dansk tid. C.7 Udbyttepolitik Bestyrelsen har vedtaget en politik, hvorefter udbyttebetaling enten kan finde sted i form af traditionel udlodning eller i form af 1

13 Afsnit C Værdipapirer tilbagekøb af Selskabets aktier. Udlodning og tilbagekøb af aktier fastsættes altid med udgangspunkt i Selskabets resultatforventninger og skal ske under hensyntagen til Selskabets kapitalstruktur, likviditetssituation og planer om investeringer. Udlodning og tilbagekøb tilrettelægges desuden under hensyn til bestyrelsens langsigtede målsætning om at nedbringe Selskabets netto Loanto-Value Ratio til et niveau omkring 0. Pr. 0. september 01 var Selskabets Loan-to-Value Ratio 7,14. Der er endnu ikke truffet beslutning om gennemførelse af udlodning eller tilbagekøb i Afsnit D - Risici D.1 Væsentligste risici forbundet med Selskabet Selskabet vurderer, at nedenstående ricisi er forbundet med Selskabets forretningsaktiviteter: Lejeindtægter og afkastkrav kan udvikle sig negativt for Koncernen Tomgang og genudlejningsproblemer Stigende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Tekniske forhold, herunder miljøforhold, som ikke kan dækkes af en forsikring, kan betyde tab og ekstra omkostninger for Koncernen Lejeres dårlige eller manglende betalingsevner kan betyde tab i forbindelse med retablering og genudlejning Strukturændringer i kommune- og lokalplaner kan medføre, at ejendommenes værdier påvirkes negativt Manglende finansieringsmuligheder og rentestigninger kan påvirke Koncernen negativt Lovændringer, herunder FAIF-loven, kan få negative konsekvenser for Koncernen samt stille krav til Koncernens organisering Manglende mulighed for realisation af fast ejendom Manglende eksekvering af Koncernens strategi Afhængighed af nøglepersoner, som ikke kan varetage jobbet, kan få negative konsekvenser for Koncernen Afhængighed af samarbejdspartnere, som opsiger samarbejdet, kan få negative konsekvenser for Koncernen Tvister, som Koncernen ikke får medhold i, kan påvirke Koncernen negativt Uforudsete begivenheder, f.eks. naturkatastrofer, kan få negative konsekvenser for Koncernen Såfremt der i forbindelse med likvidationen af Foreningen, der hidtil har været den øverste juridiske enhed i Koncernen, fra investorer, der tilsammen repræsenterer en betydelig del af Foreningens kapital, stilles krav om kontant betaling i stedet for vederlæggelse i Udbudte Aktier i Selskabet, kan det påvirke Selskabets likviditet negativt. Selskabet forbeholder sig sammen med Foreningens likvidator ret til at afbryde Udbuddet, såfremt krav om kontant indfrielse viser sig at være i et niveau, som vil få væsentlig negativ effekt på Koncernens finansielle stilling, idet der ikke vil være tilstrækkelig likviditet til rådighed til at honorere et sådant krav, og Koncernen kan derfor i en sådan situation være nødsaget til at afhænde ejendomme på et markedsmæssigt uhensigtsmæssigt tidspunkt med betydelige værditab til følge eller beslutte en annullation 1

14 D. Risici forbundet med Selskabets Aktier og Udbuddet Afsnit D - Risici af Udbuddet. Såfremt det besluttes at annullere Udbuddet som følge deraf, forbeholder likvidator sig ret til at aflyse den ekstraordinære generalforsamling i Foreningen, som planlægges afholdt den. december 01. Antallet af investorer, der anmoder om kontant indfrielse og antallet af beviser i Foreningen, der således skal indfris kontant i forbindelse med Foreningens likvidation, samt den samlede betaling som Foreningen skal foretage i den forbindelse, forventes meddelt i en selskabsmeddelelse den. december 01. Foruden de risici, der er forbundet med Selskabets virksomhed og branche, er der risici forbundet med de Udbudte Aktier, herunder følgende: Aktierne har ikke tidligere været handlet offentligt, og kursen kan være volatil og svinge betydeligt som reaktion på en række faktorer. Forskelle i valutakurser kan få væsentlig negativ indvirkning på en aktiebeholdnings værdi og på udlodning af udbytte. Amerikanske og andre udenlandske aktionærer vil muligvis ikke kunne udnytte fortegningsrettigheder eller deltage i fremtidige fortegningsemissioner. Investorernes rettigheder som aktionærer vil være underlagt dansk ret, som på visse områder adskiller sig fra aktionærers rettigheder i henhold til andre landes lovgivning. 1 E.1 Nettoprovenu og samlede omkostninger Afsnit E - Udbud Udbuddet vil ikke generere noget provenu hverken til Selskabet eller Foreningen. Selskabets omkostninger i forbindelse med Udbuddet forventes at udgøre i niveauet DKK 4 mio. Selskabet vil ikke pålægge investorerne omkostninger. Investorerne skal dog betale sædvanlige transaktions- og ekspeditionsgebyrer til deres kontoførende institutter. E.a Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu Foreningen, hvis beviser i dag er optaget til handel på NASDAQ OMX, er etableret og registreret i henhold til Lov om Erhvervsdrivende Virksomheder. Som følge af ændringer i Lov om Erhvervsdrivende Virksomheder opfylder Foreningen imidlertid ikke længere betingelserne for at være registreret i henhold til denne lov og da det ikke er vurderet at være hensigtsmæssigt hverken for Foreningen eller Foreningens investorer at ændre Foreningens vedtægter og struktur, så disse kommer i overensstemmelse med de nugældende krav i Lov om Erhvervsdrivende Virksomheder, planlægges det at lade Foreningen omstrukturere til et børsnoteret aktieselskab. Denne omstrukturering planlægges at ske ved at likvidere Foreningen og udlodde Foreningens aktiebeholdning i Selskabet, der er 100% ejet af Foreningen, til Foreningens investorer som et rettet Udbud ("Omstruktureringen"). Når Omstruktureringen er gennemført vil Selskabet være den børsnoterede enhed i Koncernen, Foreningen vil være ophørt og Foreningens investorer vil være aktionærer i Selskabet. Det rettede Udbud vil ikke generere noget provenu hverken til Selskabet eller Foreningen. 14

15 E. Vilkår og betingelser for Udbuddet Afsnit E - Udbud Ved afslutningen af likvidationen af Foreningen, der forventes at ske den 7. december 01, udloddes aktierne i Selskabet til Foreningens investorer, således at investorerne bliver aktionærer i Selskabet i samme forhold som i Foreningen forud for likvidationen. Investorerne modtager 1 aktie á nominelt DKK for hvert bevis af nominelt DKK 100, der ejes i Foreningen. Tildeling af de Udbudte Aktier forventes at ske umiddelbart efter endelig godkendelse af likvidation af Foreningen, forventeligt den 7. december 01 og de Udbudte Aktier vil herefter blive leveret elektronisk gennem VP Securities fra omkring den. januar 014, hvor beviser i Foreningen samtidigt vil blive annulleret. Foreningens beviser forventes afnoteret fra NASDAQ OMX den 7. december, kl. 1:00, fra hvilket tidspunkt handel med de Udbudte Aktier forventes at starte. Investorer i Foreningen, der ikke ønsker at modtage Udbudte Aktier i Selskabet, har mulighed for at modtage kontant betaling for deres beviser i Foreningen i stedet. Den kontante betaling vil udgøre DKK 45,9 pr. bevis af nominelt DKK 100 i Foreningen, svarende til den gennemsnitlige børskurs, som Foreningens beviser er handlet til på NASDAQ OMX i de 5 forudgående børsdage før Prospektdatoen. Investorer, der ønsker at modtage kontant betaling for deres beviser i Foreningen i stedet for Udbudte Aktier i Selskabet skal give meddelelse herom ved brug af blanketten indeholdt bagerst i dette Prospekt, som er bindende og ikke kan ændres eller annulleres, og investorer, som ønsker kontant indfrielse, påtager sig således ikke at overdrage sine beviser efter indgivelse af blanketten. Som led i Omstruktureringen er det forventningen, at handlen med Foreningens beviser suspenderes i perioden 9. november 01 kl. 1 og indtil tildeling af de Udbudte Aktier i Selskabet har fundet sted og Foreningen er ophørt. Blanketten skal i udfyldt stand sendes til Nykredit Bank A/S, att. Depotafdelingen, Kalvebod Brygge 47, 1780 København V, fax nr , således at blanketten er modtaget senest 9. november 01, kl. 1. Investorer, der har anmodet om kontant betaling i stedet for Udbudte Aktier i Selskabet, forventes at modtage den kontante betaling på den i blanketten angive konto den 7. december 01 mod samtidig levering af investors beviser i Foreningen til Foreningen. Der udbydes op til Udbudte Aktier á nominelt DKK i forbindelse med Udbuddet. Det præcise antal Udbudte Aktier vil blive offentliggjort via NASDAQ OMX, når det er kendt, hvor mange investorer i Foreningen, der ønsker at modtage kontant betaling i stedet for Udbudte Aktier i Selskabet, forventeligt den. december 01. Udbuddet kan tilbagekaldes af Selskabet og Foreningen til enhver tid indtil tildeling af de Udbudte Aktier har fundet sted. En eventuel tilbagekaldelse af Udbuddet vil straks bilve offentliggjort via NASDAQ OMX. E.4 Fysiske og juridiske personers interesse i Udbuddet Ikke relevant. Foreningen ejer forud for Udbuddet samtlige aktier i Selskabet. Foreningen ophører i forbindelse med gennemførelse af Udbuddet og modtager ikke noget provenu i forbindelse med Udbuddet. 15

16 Afsnit E - Udbud Alle medlemmer af Foreningens og Selskabets bestyrelse og direktion, samt ledelsen i Administrationsselskabet, der ejer beviser i Foreningen, har skriftligt meddelt, at de vil stemme for den endelige likvidation af Foreningen og at de ønsker at modtage Udbudte Aktier i Selskabet. Foreningens større investorer, FSP Invest F.m.b.a. og Realdania, har skriftligt meddelt, at de vil stemme for den endelige likvidation af Foreningen, og at de ønsker at modtage Udbudte Aktier i Selskabet. 1 E.5 Sælgende værdipapirejere og lock-up-aftaler E. Udvanding E.7 Anslåede udgifter, som investor pålægges af Selskabet eller Foreningen Ikke relevant. Foreningen ejer forud for Udbuddet samtlige aktier i Selskabet. Foreningen ophører i forbindelse med gennemførelse af Udbuddet. Ikke relevant. Der udstedes ikke aktier til investorer, som ikke er investorer i Foreningen, i forbindelse med Udbuddet. Ikke relevant. Hverken Selskabet eller Foreningen vil pålægge investorerne omkostninger i forbindelse med Udbuddet. 1

17 Risikofaktorer Modtagelse og investering i de Udbudte Aktier indebærer en risiko. Følgende risikofaktorer, der af Selskabet vurderes som væsentlige, bør sammen med de øvrige oplysninger i Prospektet overvejes omhyggeligt, inden der træffes en investeringsbeslutning vedrørende de Udbudte Aktier. De beskrevne risici er ikke de eneste, Koncernen står overfor. De bør tages som et udtryk for de risikofaktorer, som Selskabet på nuværende tidspunkt vurderer som særligt væsentlige og relevante for Koncernen. Hvis nogen af nedenstående risici indtræder, kan det få væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Dog kan yderligere risici og usikkerhedsmomenter, som Selskabet i øjeblikket ikke kender til eller som Selskabet på nuværende tidspunkt betragter som uvæsentlige, også få væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Kursen på Aktierne kan falde, og investor kan miste hele eller en del af sin investering. Endvidere indeholder dette afsnit en beskrivelse af visse risici i forbindelse med Udbuddet, som også kan få væsentlig negativ indvirkning på Aktierne. Prospektet indeholder også fremadrettede udsagn, der kan påvirkes af fremtidige begivenheder og er forbundet med risici og usikkerhed. Koncernens faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der forudsiges i disse fremadrettede udsagn som følge af mange faktorer, herunder, men ikke begrænset til, de risici, som Koncernen er udsat for, og som er beskrevet nedenfor og andetsteds i Prospektet. Nedennævnte risikofaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge efter betydning eller sandsynlighed. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer for Koncernen, idet hver af de nævnte risikofaktorer kan indtræde i større eller mindre omfang og få væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Risici relateret til forretningsaktiviteterne Lejeindtægter og afkastkrav Højere afkastkrav til de enkelte ejendomme og/eller en negativ udvikling i lejeindtægterne vil have en væsentlig negativ effekt på bruttoresultatet. Afkastkravet fastlægges løbende i samarbejde med eksterne valuarer. Ved udgangen af 01 var det gennemsnitligt vægtede afkastkrav på 7,14 %. En stigning på 1,0 procentpoint vil medføre et fald på ca. DKK 10 mio. i dagsværdien af Koncernens ejendomsportefølje. Udviklingen i markedslejeniveauet afhænger af såvel inflationen som den generelle udbuds- og efterspørgselsudvikling på den del af det danske ejendomsmarked, som Koncernen opererer i. Da Koncernen primært har investeret i ejendomme med sekundær beliggenhed, er risikoen for svigtende lejeindtægter i form af længerevarende tomgang eller faldende lejeniveau højere end ved investering i ejendomme med primær beliggenhed. Tomgang og genudlejning En generel økonomisk afmatning vil have en negativ udvikling på muligheden for genudlejning, hvorved tomgangen kan øges eller påvirke muligheden for at opnå genudlejning på eksisterende lejeniveauer. Ved udgangen af 1. halvår 01 udgjorde tomgangen, målt på estimeret lejeindtægt, 14,4 %. Desuden vil ændringer i efterspørgslen efter de specifikke ejendomme og beliggenheder, der er repræsenteret i Selskabets ejendomsportefølje, påvirke tomgangen. Det er forhold, der ikke primært er betinget af den generelle økonomiske udvikling, men af ændrede konkurrenceforhold og andre vilkår for erhvervslivet, eksempelvis produktionsformer, distributionsmetoder, lejemålsbehov eller lokalisering. Da Koncernen primært har investeret i ejendomme med sekundær beliggenhed, er risikoen for svigtende lejeindtægter i form af længerevarende tomgang eller faldende lejeniveau højere end ved investering i ejendomme med primær beliggenhed. Selskabet tager ved værdiansættelse af ejendommene højde for fremtidig tomgang, idet der generelt er indlagt en tomgangsperiode på 1 måneder for alle erhvervslejemål. Desuden er der fra og med værdiansættelsen pr. 1. oktober 01 indlagt en strukturel, langsigtet tomgangsgrad på 10,0% for alle erhvervslejemål. For boliglejemål, hvor der typisk kun er tomgangsperioder på 1- måneder, anvendes en langsigtet tomgangsgrad på,0%. Ændringer i den anvendte, langsigtede tomgangsgrad vil påvirke dagsværdien af ejendomsporteføljen. En stigende tomgangsgrad vil således resultere i faldende dagværdier for ejendomsporteføljen, medens en faldende tomgangsgrad vil resultere i stigende dagsværdier for ejendomsporteføljen. Hvis den langsigtede tomgangsgrad eksempelvis stiger eller falder med 1,0 procentpoint, vil porteføljens dagsværdi, alt andet lige, falde, henholdsvis stige, med DKK

18 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Stigende omkostninger til drift af investeringsejendomme, herunder skatter, afgifter og vedligeholdelse, vil reducere afkastet af den enkelte investeringsejendom og dermed dagsværdien, medmindre disse omkostninger kan kræves betalt af lejerne. Eksempelvis kan en stigning i materialepriser og/eller håndværkerudgifter ud over den almindelige prisudvikling medføre en uforudset forøgelse af omkostningerne til bygningsvedligehold. Tekniske forhold, herunder miljø Ved investering i den enkelte ejendom sker der en byggeteknisk og miljømæssig gennemgang, ligesom der tegnes sædvanlige forsikringer. Det kan ikke udelukkes, at der efterfølgende konstateres fejl eller mangler, herunder forurening, som ikke kan føres tilbage til sælger, eller er forsikringsdækket. I forbindelse med større forsikringsbegivenheder, f.eks. brand kan der forekomme yderligere tab af leje og ekstra omkostninger i forbindelse med genopretning af ejendommen, som ikke altid er fuldt forsikringsdækket. Lejers betalingsevne Der indgås lejekontrakter med en aftalt uopsigelighedsperiode. Lejer vil normalt have stillet kontant depositum eller garanti for tre til seks måneders leje. Koncernens forretningsstrategi er at begrænse afhængigheden af den enkelte lejer. Det ændrer imidlertid ikke på, at det kan forekomme, at en lejer træder i betalingsstandsning eller går konkurs og ikke længere kan opfylde lejekontraktens bestemmelser, hvilket kan medføre tab i forbindelse med retablering og genudlejning. Strukturændringer Kommunerne skal udarbejde kommune- og lokalplaner. Disse planer regulerer bl.a. byudviklingen, herunder hvor butikker, kontorer og ejendomme i øvrigt må bygges. Planerne kan få væsentlig indflydelse på værdien af Koncernens ejendomme, hvis der igangsættes en udvikling, som betyder at handels- eller bosætningsmønstret i området ændres væsentligt. Om det betyder reduceret eller forøget værdi afhænger af, om Koncernens ejendomme ligger i de områder, der begunstiges eller generes af den byudvikling, som myndighederne fremmer. Finansiering og rente Koncerne optager realkreditlån eller anden langsigtet finansiering. Renten kan være fast eller variabel. Hidtil har Koncernen udelukkende optaget variabelt forrentede lån, og derefter tilpasset den ønskede varighed ved hjælp af renteswaps. Pr. 0. september 01 udgjorde varigheden på Koncernens gældsportefølje 1,7 år. Hvis den nominelle rente stiger, stiger Koncernens rentebetaling. Er rentestigningen et resultat af stigende inflation, er det sandsynligt, at lejeindtægterne også vil stige, men det er langt fra sikkert, at det sker samtidigt eller i samme takt. Er rentestigningen afledt af andre forhold end stigende inflation, er det ikke sikkert, at lejeindtægterne kan øges og slet ikke i samme takt som renten. Ændringer i den nominelle rente vil også have indflydelse på kursværdien af Koncernens restgæld. Hvis den nominelle rente stiger, vil kursværdien af restgælden falde, og hvis den nominelle rente falder, vil kursværdien af restgælden omvendt stige. På grund af det korte interval for rentefastsættelse af Koncernens gæld, vil effekten dog være relativt begrænset. Hvis den nominelle rente eksempelvis stiger med 1,0 procentpoint, vil kursværdien af restgælden falde med DKK 10, mio. Hvis den nominelle rente derimod falder med 1,0 procentpoint, vil kursværdien af restgælden tilsvarende stige med DKK 10,7 mio. Af Koncernens samlede realkreditgæld er 98% optaget med udskudt amortisering. I henhold til lånevilkårene skal amortiseringen påbegyndes 10 år efter låneoptagelsen, hvilket tidspunkt vil indtræde i årene 01-18, idet alle lån ikke er optaget på samme tidspunkt. Afhængig af, i hvilket omfang der på det relevante tidspunkt kan opnås refinansiering med udskudt amortisering, vil amortiseringen påvirke Koncernens likviditetsmæssige situation. Lovændringer Der kan komme ændringer i lovgivning eller anden offentligretlig regulering, herunder selskabs- og skattelovgivning, regnskabsregulering, planlægningslovgivning, belåningsregler m.v. der har indflydelse på Koncernen og dets aktiviteter. Dette kan få væsentlig negativ indflydelse på Koncernens driftsresultater. 18

19 Koncernen aflægger regnskab efter IFRS (International Financial Reporting Standards) som godkendt af EU. Selskabets forventninger er baseret på de nugældende regler i henhold til IFRS. Disse regler og fortolkningen heraf kan ændres i fremtiden, og særligt ændring af reglerne om indregning og måling af investeringsejendomme, skat og gæld vil kunne have væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige behandling af disse poster. FAIF-loven Den. juli 01 trådte FAIF-loven i kraft, som indebærer visse administrative krav til forvaltere af alternative investeringsfonde. Reglerne indebærer, at en dansk forvalter af en alternativ investeringsfond som minimum skal registreres hos Finanstilsynet. Selvforvaltende alternative investeringsfonde er underlagt samme regulering som forvaltere af alternative investeringsfonde. Afhængig af størrelsen af aktiver under administration vil forvalteren ikke alene skulle registreres, men også have en eller have ansøgt om tilladelse fra Finanstilsynet, inden administrationen kan påbegyndes. Såfremt forvalteren alene har ansøgt om tilladelse, når administrationen påbegyndes, og såfremt tilladelse efterfølgende ikke opnås, vil forvalteren skulle ophøre med sin aktivitet straks når afslaget modtages. En forvalter skal have tilladelse fra Finanstilsynet, hvis der samlet forvaltes værdier, der overstiger (i) 100 millioner euro, eller (ii) 500 millioner euro, hvis forvalteren alene forvalter fonde, der ikke har gearet sine investeringer og såfremt ingen investorer har ret til at blive indløst i en periode på minimum 5 år efter datoen for investeringen i fonden. Forvaltere, der driver virksomhed den. juli 01 og som blev omfattet af reglerne i loven (tilladelse eller registrering), skal indrette deres virksomhed, så den overholder lovens krav og indsende ansøgning om tilladelse eller registrering senest den. juli 014. Koncernen forventes at blive omfattet af reglerne, idet Koncernens aktivmasse per Prospektdatoen er over EUR 100 mio. Reglerne indebærer, at Koncernen enten skal indgå aftale om at blive forvaltet af en forvalter af alternative investeringsfonde, der er meddelt tilladelse af Finanstilsynet, eller være en selvforvaltende alternativ investeringsfond. Uanset hvad vil Selskabet blive underlagt Finanstilsynets tilsyn, såfremt Koncernens aktivmasse ikke bringes under EUR 100 mio., og vil blive underlagt en række omfattende krav, herunder i relation til organisering og administration, kapital, anvendelse af depotbank samt investorrapportering og indberetninger til Finanstilsynet mv. Disse krav vil sandsynligvis øge Selskabets omkostninger til administration og kapitalforvaltning og dermed reducere nettoafkastet af Selskabets investeringer. En række fortolkningsmæssige forhold af væsentlig betydning for indvirkningen af de kommende regler udestår dog fortsat, hvorfor den præcise indvirkning for Selskabet endnu er usikker. Realisation Fast ejendom er et relativt illikvidt aktiv og omsætningen er begrænset i perioder med stort udbud og/eller svag efterspørgsel. Omsætningen er desuden behæftet med omkostninger og afgifter. Koncernens strategi er ikke afhængig af realisation af ejendomme på bestemte tidspunkter. Manglende eksekvering af Koncernens strategi Det er Koncernens strategi at optimere ejendommenes driftsresultat og kapitalværdi med henblik på fortsat ejerskab eller, hvis der fremkommer gunstige tilbud, salg og realisering af gevinster. Hvis hele eller dele af strategien ikke eksekveres, vil det have konsekvenser for selskabets resultater. Afhængighed af nøglepersoner Koncernen er en mindre organisation med 1 ansat, som er Selskabets direktør. Skulle der indtræffe begivenheder, som gør, at den ansatte ikke kan varetage arbejdet, kan det medføre at aktiviteter ikke udføres rettidigt med en negativ konsekvens for indtjeningen, indtil andre kan overtage de pågældende arbejdsfunktioner. Afhængighed af samarbejdsparter Koncernen har udelegeret en række arbejdsopgaver i relation til den daglige administration og drift af ejendomsporteføljen til administrationsselskabet DEAS. Skulle der indtræffe begivenheder, som gør, at DEAS ikke kan varetage én eller flere af de uddelegerede opgaver, herunder at DEAS ikke har fornødne tilladelser under FAIF-loven dertil, kan det nedsætte den løbende indtjening, indtil andre kan overtage den eller de pågældende opgaver. Der er desuden usikkerhed forbundet med prisfastsættelsen af de pågældende ydelser, såfremt der skal indgås aftale med en anden leverandør end DEAS. Såfremt Koncernens aktivmasse er over EUR 100 mio, og Koncernen vælger at blive eksternt forvaltet i henhold til FAIF-loven, vil Koncernen være afhængigt af, at den eksterne forvalter er meddelt tilladelse under FAIF- 19

20 loven dertil af Finanstilsynet, samt at den eksterne forvalter overholder FAIF-loven og tilladelsen derunder. Endvidere er der en risiko for, at Koncernen ikke inden den. juli 014 vil kunne indgå en aftale med en ekstern forvalter, idet ingen selskaber endnu er meddelt tilladelse som ekstern forvalter under FAIF-loven. Selskabet har indgået en aftale med DEAS koncernen, i henhold til hvilken DEAS koncernen har påtaget sig at være daglig administrator af Koncernens ejendomme. Såfremt Koncernens aktivmasse ikke bringes under EUR 100 mio. inden den. juli 014, forventer Koncernen at indgå aftale med DEAS koncernen, således at DEAS koncernen også yder porteføljeforvaltning i overensstemmelse med FAIF-lovens regler om ekstern forvaltning. DEAS koncernen forventes at opnå tilladelse dertil fra Finanstilsynet inden den. juli 014, men der kan ikke gives sikkerhed herfor. Tvister Koncernen kan fra tid til anden som led i sin almindelige drift blive involveret i, eller blive truet med, retssager, voldgiftssager eller sager anlagt af det offentlige. Hvis Koncernen ikke får medhold i sådanne sager, kan Koncernen pådrage sig forpligtelser eller økonomiske tab, som ikke er forsikringsdækket eller ikke er forsikringsdækket fuldt ud. Uforudsete begivenheder Koncernen kan blive udsat for uforudsete begivenheder som f.eks. naturkatastrofer, sabotage, arbejdsmarkedskonflikter, forureningsulykker og andre ulykker. Såfremt Koncernen rammes af sådanne uforudsete begivenheder, kan det få en væsentlig negativ indvirkning på Koncernens drift, økonomiske stilling og driftsresultat. Krav om kontant indfrielse Såfremt der i forbindelse med likvidationen af Foreningen, der hidtil har været den øverste juridiske enhed i Koncernen, fra investorer, der tilsammen repræsenterer en betydelig del af Foreningens kapital, stilles krav om kontant betaling i stedet for vederlæggelse i Udbudte Aktier i Selskabet, kan det påvirke Selskabets likviditet negativt. Selskabet forbeholder sig sammen med Foreningens likvidator ret til at afbryde Udbuddet, såfremt krav om kontant indfrielse viser sig at være i et niveau, som vil få væsentlig negativ effekt på Koncernens finansielle stilling, idet der ikke vil være tilstrækkelig likviditet til rådighed til at honorere et sådant krav, og Koncernen kan derfor i en sådan situation være nødsaget til at afhænde ejendomme på et markedsmæssigt uhensigtsmæssigt tidspunkt med betydelige værditab til følge eller beslutte en annullation af Udbuddet. Såfremt det besluttes at annullere Udbuddet som følge deraf, forbeholder likvidator sig ret til at aflyse den ekstraordinære generalforsamling i Foreningen, som planlægges afholdt den. december 01. Antallet af investorer, der anmoder om kontant indfrielse og antallet af beviser i Foreningen, der således skal indfris kontant i forbindelse med Foreningens likvidation, samt den samlede betaling som Foreningen skal foretage i den forbindelse, forventes meddelt i en selskabsmeddelelse den. december 01. Risici forbundet med Selskabets Aktier og Udbuddet Aktierne har ikke tidligere været handlet offentligt, og kursen kan være volatil og svinge betydeligt som reaktion på en række faktorer. Selskabets aktier handles i øjeblikket ikke offentligt, og det er muligt, at der ikke vil udvikles eller kunne fastholdes et aktivt og likvidt marked efter Udbuddet og de Udbudte Aktiers optagelse til handel og officiel notering. Kursen på aktierne kan efterfølgende være forskellig fra den indre værdi (det vil sige Selskabets formue opgjort til dagsværdi delt med antal aktier udstedt i Selskabet). Aktiernes markedskurs kan variere som følge af mange forskellige faktorer, herunder udefrakommende faktorer, som er uden for Selskabets kontrol. Endvidere kan aktiemarkedet, herunder NASDAQ OMX, opleve markante udsving i kurser og volumen, som det har været tilfældet i de senere år, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på aktiernes markedskurs og medføre en risiko for, at investorerne muligvis ikke er i stand til at sælge deres aktier. Forskelle i valutakurser kan få væsentlig negativ indvirkning på en aktiebeholdnings værdi og på udlodning af udbytte. De Udbudte Aktier vil udelukkende være denomineret i danske kroner, og et eventuelt udbytte vil blive udbetalt i danske kroner. Aktionærer bosiddende uden for Danmark vil derfor muligvis opleve en væsentlig negativ indvirkning på værdien af deres aktiepost og deres udbytte, når disse veksles til en anden valuta, hvis danske kroner falder i værdi over for den pågældende valuta. 0

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr.

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Præcisering af beskrivelse af forventninger for 2010 for Lalandia Dette

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Jeudan A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 24 60 45)

Jeudan A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 24 60 45) Jeudan A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 24 60 45) Udbud af op til 3.024.698 stk. nye aktier a nom. DKK 100 til kurs 325 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i Jeudan A/S i forholdet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 14 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 6 Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 29. april 2009 Executive Summary af obligationsejermødet

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 12 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere