VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen"

Transkript

1 VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er et statsligt aktieselskab Selskabsretlige bestemmelser Hvervet som formand Bestyrelsens/tilsynsrådets forretningsorden Notering af ledelsens aktiebesiddelse Indkaldelse til generalforsamling Skriftlige spørgsmål på generalforsamlingen Pressens adgang til generalforsamlingen Revisors tilstedeværelse på generalforsamlingen Krav til antallet af revisorer Adgang til generalforsamlingsprotokollen Adgang til selskabets vedtægter Meddelelser til Erhvervsstyrelsen Regler til at sikre overholdelsen af regelsættet Regnskabsretlige bestemmelser Højeste standard for årsrapporter m.v Koncernregnskabspligt Opstilling og klassifikation Ledelsesberetning Oplysning om hvem der besidder aktier i selskabet Ledelsens honorar Revisors honorar Oplysning hvis datterselskab revideres af andre revisorer Indsendelse af årsrapport m.v Pressens og andres ret til årsrapport og koncernregnskab Halvårsrapport Kvartalsrapporter Maj

3 1. Indledning Statslige aktieselskaber er meget ofte i fokus som følge af blandt andet selskabernes generelle størrelse og samfundsmæssige betydning. Hertil kommer, at alle indirekte er ejere af disse selskaber, da det er den danske stat, der har bestemmende indflydelse i disse selskaber. Statslige aktieselskaber er derfor såvel i selskabslovgivningen som i regnskabslovgivningen underkastet en række særlige krav. For at give statslige aktieselskaber det bedst mulige grundlag for at leve op til selskabslovgivningens og regnskabslovgivningens krav har Erhvervsstyrelsen fundet det nyttigt at vejlede om reglerne. Denne vejledning indeholder således en gennemgang af de særlige krav, som gælder for statslige aktieselskaber. Vejledningen fokuserer således på de særlige krav, der gælder for statslige aktieselskaber, mens de krav, som de statslige aktieselskaber skal opfylde ligesom alle andre selskaber, ikke er omtalt nærmere. De første regler om statslige aktieselskaber kom i Målet med reglerne var, at der blev stillet samme krav til de statslige aktieselskabers ledelse og årsregnskaber, som der i aktieselskabsloven og årsregnskabsloven stilles til de selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Ønsket om at indføre tilsvarende bestemmelser for de statslige aktieselskaber skulle ifølge bemærkningerne til lovforslaget ses dels i lyset af de statslige aktieselskabers størrelse og dermed samfundsøkonomiske betydning, dels i lyset af befolkningens berettigede interesse i at kunne følge de statslige aktieselskabers driftsresultater og udvikling. Reglerne for de statslige aktieselskaber blev udbygget i Denne lovændring havde til formål at sikre en fuldstændig ligestilling af statslige aktieselskaber med selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked og give offentligheden bedre mulighed for at følge udviklingen i de statslige aktieselskaber. Dette skete gennem en øget åbenhed omkring regnskabsaflæggelsen, ejerforholdet, generalforsamlingen m.v. i de statslige aktieselskaber. Lovændringen overførte derfor krav fra den børsretlige regulering om oplysninger til offentligheden, således at statslige aktieselskaber herefter på alle relevante områder er pålagt samme åbenhed over for offentligheden som selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Lovændringen betød således for eksempel, at statslige aktieselskabers 1 Lov nr. 365 af 14. juni 1995 om ændring af lov om aktieselskaber og lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. (Statslige aktieselskaber). Maj

4 generalforsamlinger blev åbne for pressen. Det blev dog samtidigt præciseret, at det tilsigtede ønske om at skabe øget åbenhed omkring de statslige aktieselskabers forhold skulle ses som en afvejning. Der er således dels et hensyn at tage til offentlighedens krav om indsigt i driften af de statslige aktieselskaber, men samtidig er disse selskaber organiseret på et privatretligt retsgrundlag og skal derfor drives på almindelige markedsvilkår og være underlagt fri konkurrence. Det skal i denne forbindelse også nævnes, at på regnskabsområdet er den fuldstændige ligestilling mellem statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder efterfølgende forladt. Siden 2005 skulle de børsnoterede virksomheder følge de internationale regnskabsstandarder, IFRS, i deres koncernregnskaber. En tilsvarende pligt har i henhold til årsregnskabsloven siden 2009 været gældende for årsregnskabet for børsnoterede virksomheder, der ikke udarbejder koncernregnskab. Der gælder ikke en tilsvarende lovreguleret pligt for statslige aktieselskaber. Visse større statslige aktieselskaber er dog via vedtægter eller speciallovgivningen vedrørende det konkrete selskab pålagt at anvende IFRS ved deres regnskabsaflæggelse, ligesom de relevante ministerier løbende vurderer, om yderligere statslige aktieselskaber skal følge IFRS. I juni 2009 blev selskabsloven 3 vedtaget. En stor del af loven trådte i kraft i 1. marts Selskabsloven bygger på Betænkning nr om Modernisering af selskabsretten afgivet af Udvalget til Modernisering af Selskabsloven i november Selskabsloven medfører på en række punkter ændringer i forhold til gældende regler om statslige aktieselskaber. Erhvervsstyrelsen har som følge heraf opdateret styrelsens hidtidige vejledning om statslige aktieselskaber. Ændringerne i forhold til de tidligere regler er fremhævet i denne opdaterede vejledning. Statslige aktieselskaber er fortsat ikke undergivet en særlig lovregulering. Som udgangspunkt er de statslige aktieselskaber stadig alene underlagt reguleringen i selskabsloven. Generelt gælder således, at et statsligt aktieselskab som udgangspunkt skal behandles som et hvert andet aktieselskab, og staten skal behandles som enhver anden aktionær. Enkelte bestemmelser i selskabsloven indeholder dog regulering udelukkende for statslige aktieselskaber. 2 Lov nr. 377 af 22. maj 1996 om ændring af lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. og forskellige andre love (Forenkling af regnskabsaflæggelse samt frister, 2. fase af lovgivningen vedrørende statslige aktieselskaber og elektronisk dataudveksling m.v.). 3 Lov nr. 472 af 12. juni 2009 om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven). Maj

5 2. Hvad er et statsligt aktieselskab Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 2 a Nye bestemmelser: selskabslovens 5, nr. 28, 351 og 352 I henhold til selskabslovens 5, nr. 28, er et aktieselskab et statsligt aktieselskab, når den danske stat har samme forbindelse til selskabet, som et moderselskab har til et datterselskab, jf. selskabslovens 6 og 7. Selskabslovens 6 og 7 fastslår følgende: 6. Et moderselskab udgør sammen med en eller flere dattervirksomheder en koncern. En virksomhed kan kun have ét direkte moderselskab. Hvis flere selskaber opfylder et eller flere af kriterierne i 7, er det alene det selskab, som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over virksomhedens økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være moderselskab. 7. Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Stk. 2. Bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksomhed foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse. Stk. 3. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har 1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer, 2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en virksomhed i henhold til en vedtægt eller aftale, 3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på virksomheden eller 4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over virksomheden. Maj

6 Stk. 4. Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om et selskab har bestemmende indflydelse. Stk. 5. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i en dattervirksomhed ses der bort fra stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af dattervirksomheden selv eller dens dattervirksomheder. Selskabsloven indeholder som noget nyt en bestemmelse om, at statslige aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked i EU/EØS, er fritaget for at følge de særlige regler for statslige aktieselskaber i selskabsloven. Dette skyldes i henhold til bemærkningerne til selskabsloven, at informationspligter m.v., som selskabet i disse tilfælde er underlagt, jf. den børsretlige regulering, varetager det hensyn, som reglerne for de statslige aktieselskaber ellers skulle have varetaget. Hvis der er tale om et statsligt aktieselskab, der har andre værdipapirer end aktier optaget til handel på et reguleret marked, vil de derimod fortsat skulle følge reglerne for de statslige aktieselskaber i selskabsloven. Aktieselskaber, der er datterselskaber af et statsligt aktieselskab, har hidtil som følge af statens indirekte ejerskab også været anset for at være statslige aktieselskaber og har derfor skullet følge reglerne herfor. Dette er ikke længere tilfældet. Datterselskaber af statslige aktieselskaber er således i den nye selskabslov fritaget for at følge disse regler, medmindre andet følger af særlovgivningen vedrørende det pågældende selskab. Tilsvarende undtagelser gælder nu også for regnskabsaflæggelsen, jf. årsregnskabslovens 7 a. Hermed svarer reguleringen nu til reguleringen for selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, hvor datterselskaber af sådanne selskaber heller ikke selv anses for at være selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Som modsvar på denne ændring skal de statslige aktieselskaber dog fremover i forbindelse med varetagelsen af deres offentliggørelsespligter anlægge en koncernbetragtning. Det betyder, at et statsligt aktieselskab tillige skal informere om forhold i datterselskaber, der er væsentlige for det statslige aktieselskab, jf. også nedenfor under Det skal nævnes, at der ikke er nogen særlige krav til anpartsselskaber, der har samme forbindelse med staten. Indirekte ejerskab og indflydelse gennem et anpartsselskab skal dog medregnes ved afgørelsen af, om staten har ovennævnte indflydelse på et aktieselskab. Det er væsentligt at være opmærksom på, at et aktieselskab, som ikke på nuværende tidspunkt er statsligt, kan blive det, hvis staten - direkte eller indirekte - opnår indflydelse som beskrevet Maj

7 ovenfor. De særlige krav til statslige aktieselskaber vil i så fald skulle opfyldes fra det tidspunkt, hvor aktieselskabet bliver et statsligt aktieselskab. Tilsvarende bortfalder de særlige krav til et aktieselskab fra det tidspunkt, hvor statens indflydelse over selskabet ikke længere svarer til det, der er beskrevet ovenfor. Udenlandske statslige aktieselskaber, det vil sige udenlandske aktieselskaber, hvor den danske stat har samme forbindelse til selskabet, som et moderselskab har til et datterselskab, skal som sådan ikke opfylde selskabslovgivningens og regnskabslovgivningens pligter for statslige aktieselskaber, idet de ikke er underlagt dansk ret. I det omfang det er muligt, skal staten dog via sin indflydelse som aktionær sørge for, at selskabet overholder de særlige regler for statslige aktieselskaber. 3. Selskabsretlige bestemmelser 3.1. Hvervet som formand Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 51, stk. 3 Ny bestemmelse: selskabslovens 114 Der gælder i aktieselskaber en begrænsning for, hvilke opgaver formanden for selskabets bestyrelse eller tilsynsråd må udføre for selskabet. Formanden må således ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en del af hvervet som formand. Formanden for det øverste ledelsesorgan bør derfor kun undtagelsesvis, og hvor der er særligt behov herfor, påtage sig særlige opgaver for selskabet. Har selskabet en bestyrelse, dvs. ikke et tilsynsråd, kan en bestyrelsesformand dog undtagelsesvis, og hvor der er særligt behov herfor, deltage i den daglige ledelse for en begrænset periode, dvs. udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen. Det bemærkes, at formandens mulighed for at udføre sådanne opgaver er lempet i forhold til de hidtidige regler, hvor formanden kun måtte udføre enkeltstående opgaver, som den pågældende blev anmodet om at udføre af og for bestyrelsen. Dette er alene relevant for bestyrelser, da formanden for et tilsynsråd ikke må udføre ledelsesmæssige opgaver for selskabet Bestyrelsens/tilsynsrådets forretningsorden Maj

8 Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 56, stk. 7 og 8 Ny bestemmelse: selskabslovens 130 I henhold til de hidtidige regler i aktieselskabsloven havde bestyrelserne pligt til at udarbejde en forretningsorden, der indeholdte nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv. Aktieselskabsloven indeholdt en række minimumskrav til forretningsordenens indhold. Selskabsloven slår fast, at der fortsat skal udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsen/tilsynsrådet, og at forretningsordenen skal indeholde nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens/tilsynsrådets hverv. Selskabsloven indeholder dog ikke minimumskrav til indholdet. Selskabsloven slår derimod fast, at der ved udformningen af forretningsordenen skal tages udgangspunkt i selskabets virksomhed og behov, og at bestyrelsen/tilsynsrådet særligt bør overveje, om forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om: konstitution, arbejdsdeling, tilsyn med direktionens daglige ledelse, føring af bøger, protokoller m.v., skriftlige og elektroniske møder, tavshedspligt, suppleanter, regnskabskontrol, underskrivelse af revisionsprotokol og sikring af tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision. Detaljeringsgraden af forretningsordenens indhold vil afhænge meget af selskabets forhold. I statslige aktieselskaber skal bestyrelsens/tilsynsrådets forretningsorden senest 4 uger efter udfærdigelsen offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system (www.offentlige-selskaber.dk). Samme frist gælder, når et aktieselskab bliver et statsligt aktieselskab, eller der sker ændringer i et statsligt aktieselskabs forretningsorden Notering af ledelsens aktiebesiddelse Maj

9 Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 53, stk. 2 Ny bestemmelse: Ophævet i selskabsloven. I henhold til aktieselskabsloven skulle bestyrelsesmedlemmer, direktører og ledende medarbejdere i statslige aktieselskaber og i aktieselskaber, der har aktier optaget på et reguleret marked, lade deres aktiebesiddelser i selskabet og i selskaber inden for samme koncern notere på deres eget navn i selskabets aktiebog. Efter de hidtidige regler i aktieselskabsloven skulle samtlige aktieselskaber endvidere føre en fortegnelse over bestyrelsesmedlemmers og direktørers erhvervelser og afhændelser af aktier i selskabet og af aktier og anparter i selskaber indenfor samme koncern. Endvidere skulle der i tilknytning til denne fortegnelse føres en fortegnelse over ledende medarbejdere. Disse regler er ikke videreført i selskabsloven Indkaldelse til generalforsamling Hidtidige bestemmelser: aktieselskabslovens 69, stk. 1, 73, stk. 4, og 84, stk. 2 Nye bestemmelser: selskabslovens 88, stk. 2, 97, stk. 3, og 146, stk. 3 Statslige aktieselskaber skal som andre aktieselskaber afholde ordinær generalforsamling i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af indsendelsesfristen i årsregnskabsloven, se afsnit 5.7 nedenfor. Indkaldelsen skal indeholde samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen og i forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger tillige årsagen hertil. Indkaldelsen skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system (www.offentlige-selskaber.dk) senest samtidig med, at den bekendtgøres for aktionærerne. Fratræder et aktieselskabs revisor i utide, eller ophører revisionen på anden måde inden revisors hverv udløber, og er der ingen suppleant til at træde i stedet, skal der indkaldes til en Maj

10 ekstraordinær generalforsamling. I de statslige aktieselskaber skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 8 dage efter, fratrædelsen er meddelt selskabet. Fristerne for indkaldelse til både ordinær og ekstraordinær generalforsamling er ligeledes ændret i forhold til de tidligere regler. Samtlige generalforsamlinger i aktieselskaber, der ikke har aktier optaget til handel på et reguleret marked, kan som udgangspunkt tidligst indkaldes 4 uger før generalforsamlingen, og medmindre vedtægterne foreskriver en længere frist, og skal indkaldelse ske senest 2 uger før generalforsamlingen. Dette gælder også for de statslige aktieselskaber. For aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, gælder længere frister Skriftlige spørgsmål på generalforsamlingen Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 76, stk. 3 Ny bestemmelse: selskabslovens 102, stk. 3 Ledelsen i et statsligt aktieselskab har stadig pligt til på generalforsamlingen at besvare spørgsmål, som er stillet skriftligt af en aktionær inden for de seneste 3 måneder før generalforsamlingen. Besvarelsen af skriftlige spørgsmål kan som hidtil ske skriftligt, og i så fald skal spørgsmål og besvarelse fremlægges ved generalforsamlingens begyndelse. Besvarelse kan dog undlades, hvis den aktionær, der har stillet spørgsmålet, ikke er repræsenteret på generalforsamlingen. Flere spørgsmål med samme indhold kan besvares med ét samlet svar. Som noget nyt, anses spørgsmål for besvaret, hvis de pågældende oplysninger er tilgængelige på aktieselskabets hjemmeside i form af en spørgsmål/svar-funktion. Som noget nyt kan det centrale ledelsesorgan endvidere beslutte, at aktionærerne kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen inden udløbet af en frist, som optages i vedtægterne. Det centrale ledelsesorgan kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer Pressens adgang til generalforsamlingen Maj

11 Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 65, stk. 4 Ny bestemmelse: selskabslovens 76, stk. 6 Statslige aktieselskabers generalforsamlinger er som hidtil åbne for pressen. Aktionærerne i statslige aktieselskaber kan derfor ikke træffe beslutninger under fravigelse af selskabslovens regler om form og frister for generalforsamlinger. Der er intet til hinder for, at selskabet afholder en elektronisk generalforsamling, hvis pressen får mulighed for at koble sig på. Ved "pressen" forstås navnlig radio, fjernsyn og den trykte presse. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, at pressen ikke har ret til at foretage bånd- eller filmoptagelser på mødet, bortset fra sædvanlig brug af journalistiske arbejdsredskaber, da dette vil kunne hæmme den frie debat Revisors tilstedeværelse på generalforsamlingen Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 76 a Ny bestemmelse: selskabslovens 103, stk. 4 I statslige aktieselskaber har selskabets generalforsamlingsvalgte revisor som hidtil pligt til at være til stede på selskabets ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen skal revisor besvare spørgsmål om den af revisoren påtegnede årsrapport m.v., som behandles på den pågældende generalforsamling. Bestemmelsen sikrer, at selskabets aktionærer kan få afklaret eventuelle spørgsmål om blandt andet årsrapporten, som behandles på generalforsamlingen Krav til antallet af revisorer Bestemmelse: årsregnskabslovens 135 og 135 a Maj

12 Statslige aktieselskaber skal mindst have en uafhængig revisor, og mindst én revisor skal være statsautoriseret Adgang til generalforsamlingsprotokollen Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 75, stk. 3, 2. pkt. Ny bestemmelse: selskabslovens 101, stk. 8 Statslige aktieselskaber skal indsende en bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen til Erhvervsstyrelsen senest samtidig med, at denne gøres tilgængelig for aktionærerne, dvs. senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Indsendelsen af protokollen skal, som de øvrige indberetninger, ske via Adgang til selskabets vedtægter Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 157 d Ny bestemmelse: selskabslovens 356 I henhold til aktieselskabslovens hidtidige regler kunne enhver få et eksemplar af et statsligt aktieselskabets vedtægter udleveret på selskabets hovedkontor. Udlevering af selskabets vedtægter skulle ske vederlagsfrit. I selskabsloven er dette krav afløst af et krav om, at et statsligt aktieselskab på selskabets hjemmeside bl.a. skal offentliggøre selskabets vedtægter Meddelelser til Erhvervsstyrelsen I henhold til de hidtidige regler i aktieselskabsloven havde statslige aktieselskaber pligt til straks at indsende visse typer meddelelser til Erhvervsstyrelsen. Denne pligt er videreført med selskabsloven, dog foretages enkelte ændringer. Konkret drejer det sig om meddelelser vedrørende følgende forhold: Væsentlige begivenheder i selskabet og Maj

13 storaktionærforhold. Efter de hidtidige regler i aktieselskabsloven skulle der ligeledes ske meddelelse om besiddelse af egne aktier. Dette krav er ikke videreført, se nærmere nedenfor under 2). Samtlige meddelelser skal indsendes elektronisk via hjemmesiden ved hjælp af en digital signatur. Selskabernes årsrapporter og halvårsrapporter kan ligeledes indsendes via se nærmere nedenfor under 4.9 og ) Væsentlige begivenheder Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 157 b og 157 c Ny bestemmelse: selskabslovens 354 og 355 Statslige aktieselskaber skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet, og som kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer eller kreditorer. I moderselskaber, jf. selskabslovens 6 og 7, skal der gives meddelelse om væsentlige forhold, der vedrører koncernen, og som kan antages at få betydning for koncernens fremtid, medarbejdere, aktionærer eller kreditorer. Disse forhold kan f.eks. være: Større udvidelser eller indskrænkning af selskabets aktiviteter, betydelig gevinst/tab på enkelte dispositioner, køb eller salg af dattervirksomheder, køb eller salg af større anlægsaktiver, indgåelse/opsigelse af større samarbejdskontrakter, betydningsfulde retssager, likvidation, betalingsstandsning, konkursbegæring m.v., forslag om fusion med et andet selskab eller væsentlige nye produkter. Maj

14 Meddelelserne skal gives hurtigst muligt efter, at det væsentlige forhold er indtruffet. Hidrører forholdet således fra en beslutning truffet af selskabets ledelse, skal meddelelsen indsendes hurtigst muligt efter, at beslutningen er truffet. Meddelelsen skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af det væsentlige forhold samt dettes indvirkning på selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer og kreditorer. Har selskabet lagt særlige forudsætninger til grund ved vurderingen af forholdets indvirkning på selskabets fremtid m.v., bør dette fremgå af meddelelsen. Som allerede nævnt, fastslår selskabsloven, at datterselskaber af statslige aktieselskaber fremover vil være undtaget fra at opfylde de særlige regler for statslige aktieselskaber, herunder informationspligterne, medmindre andet følger af særlovgivningen vedrørende det pågældende selskab. Og som allerede nævnt, kræves som konsekvens heraf nu, at statslige aktieselskaber, der er moderselskaber, fremover i forbindelse med varetagelsen af deres offentliggørelsespligter skal anlægge en koncernbetragtning. Det betyder, at hvis et forhold i et datterselskab er væsentligt for det statslige moderselskab, skal det statslige moderselskab også informere herom. 2) Besiddelse af egne aktier Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 48 i Ny bestemmelse: Ikke videreført i selskabsloven Statslige aktieselskaber skulle efter de hidtidige regler i aktieselskabsloven straks meddele Erhvervsstyrelsen, når selskabets og dets datterselskabers samlede beholdning af egne aktier udgjorde mindst 2 pct. af aktiekapitalen. Senere ændringer i beholdningen af egne aktier, der udgjorde mindst 2 pct. af aktiekapitalen, skulle ligeledes straks meddeles Erhvervsstyrelsen. I selskabsloven er dette krav ikke videreført. Baggrunden herfor er indførelsen af et centralt offentligt ejerregister for samtlige aktie- og anpartsselskaber. Indtil ejerregisteret træder i kraft, vil statslige aktieselskaber som de øvrige selskaber skulle føre en ejerbog og en særlig fortegnelse over meddelelser om visse kapitalejeres kapitalposter, jf. selskabslovens 55.og 56. 3) Storaktionærer Maj

15 Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 28 d Ny bestemmelse: selskabslovens 57 Aktieselskabsloven indeholdt en hjemmel til, at Erhvervsstyrelsen kunne fastsætte regler om meddelelse om aktiebesiddelser i statslige aktieselskaber. Denne hjemmel er videreført i selskabsloven. I den udstedte bekendtgørelse om blandt andet statslige aktieselskabers meddelelser 4 er der fastsat nærmere regler om storaktionærers besiddelse af aktier i statslige aktieselskaber. Efter de sædvanlige meddelelsesregler, der i henhold til selskabsloven gælder for alle aktieselskaber, skal der gives meddelelse til selskabet om besiddelse af aktier, når aktiernes stemmeret eller pålydende udgør mindst 5 pct. af den samlede stemmeret, henholdsvis den samlede aktiekapital. Senere ændringer i det meddelte besiddelsesforhold, der bevirker, at en række grænser nås eller ikke længere er nået, skal ligeledes meddeles selskabet. I statslige aktieselskaber skal storaktionærer hurtigst muligt give meddelelse om etablering af eller ændring i sådanne besiddelsesforhold til både selskabet og Erhvervsstyrelsen Regler til at sikre overholdelsen af regelsættet Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 54 a Ny bestemmelse: selskabslovens 357 Den øverste ledelse i statslige aktieselskaber skal som hidtil sikre, at der udarbejdes retningslinjer, som sikrer overholdelsen af de særlige bestemmelser, der gælder for statslige aktieselskaber. Det gælder både regler i selskabsloven og årsregnskabsloven. De bestemmelser, der skal omtales i retningslinjerne, er omtalt i denne vejledning, f.eks. skal retningslinjerne omhandle fremgangsmåden ved selskabets udarbejdelse og rettidige indsendelse af halvårsrapport samt forskellige meddelelser til Erhvervsstyrelsen. 4 Bekendtgørelse nr. 274 af 25. marts 2010 om visse aktiebesiddelser i statslige aktieselskaber samt indsendelse og offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber. Maj

16 Erhvervsstyrelsen kan forlange retningslinjerne indsendt til styrelsen. 4. Regnskabsretlige bestemmelser 4.1. Højeste standard for årsrapporter m.v. Bestemmelser: årsregnskabslovens 7 og årsregnskabslovens afsnit V samt 7 a Statslige aktieselskaber skal ligesom virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land (i daglig tale ofte kaldet børsnoterede virksomheder ), følge den højeste standard i årsregnskabsloven inden for udarbejdelse af årsrapporter, regnskabsklasse D. Siden 2005 har børsnoterede virksomheder via EU-forordning - skulle følge de internationale regnskabsstandarder, IFRS, i deres koncernregnskaber. En tilsvarende pligt har i henhold til årsregnskabsloven siden 2009 været gældende for årsregnskabet for børsnoterede virksomheder, der ikke udarbejder koncernregnskab. Der gælder ikke en tilsvarende lovreguleret pligt for statslige aktieselskaber. Visse større statslige aktieselskaber er dog via vedtægter eller speciallovgivningen vedrørende det konkrete selskab pålagt at anvende IFRS ved deres regnskabsaflæggelse, ligesom de relevante ministerier løbende vurderer, om yderligere statslige aktieselskaber skal følge IFRS. Statslige aktieselskaber, der aflægger års- og/eller koncernregnskab efter IFRS, skal følge visse supplerende bestemmelser i årsregnskabsloven. De relevante bestemmelser følger af IFRSbekendtgørelsen (Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr af 14. december 2004 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven). Med ændringen af årsregnskabsloven ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, der trådte i kraft 1. marts 2010, er datterselskaber af statslige aktieselskaber ikke længere pligtige til at anvende lovens særlige regler om statslige aktieselskaber, jf. lovens 7 a. Ændringen har virkning for årsrapporter, der aflægges efter den 1. marts Maj

17 De pågældende datterselskaber er nu i stedet omfattet af de lempeligere regler for små virksomheder i regnskabsklasse B eller reglerne for mellemstore eller store virksomheder i regnskabsklasse C. Hvorvidt datterselskabet omfattes af reglerne for små, mellemstore eller store virksomheder, afgøres efter størrelseskriterierne i årsregnskabslovens 7, stk. 2. Statslige aktieselskaber, der desuden har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, vil naturligvis skulle efterleve de regnskabsbestemmelser, der gælder for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et sådant marked. Dette gælder også dattervirksomheder af statslige aktieselskaber. Bestemmelserne om indregning og måling for statslige aktieselskaber der ikke skal følge IFRS er de samme som de, der gælder for store virksomheder i regnskabsklasse C, jf. årsregnskabslovens 102. Disse bestemmelser er ikke nærmere gennemgået her. Gennemgangen nedenfor har derimod primært fokus på de oplysningskrav mv., der retter sig særligt mod statslige aktieselskaber, men berører også visse krav, der ligeledes gælder for andre virksomheder Koncernregnskabspligt Bestemmelse: årsregnskabslovens 109 Er et statsligt aktieselskab samtidig moderselskab, skal det altid aflægge koncernregnskab efter årsregnskabslovens regler medmindre dette aflægges efter IFRS. I modsætning til andre aktieselskaber kan statslige aktieselskaber ligesom virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, ikke anvende de undtagelsesmuligheder for aflæggelse af koncernregnskab, som årsregnskabsloven ellers giver Opstilling og klassifikation Bestemmelse: årsregnskabslovens 103 og bilag 2 (skemaer for balance og resultatopgørelser) Maj

18 Balance og resultatopgørelse skal opstilles i overensstemmelse med skemaerne i lovens bilag 2. For så vidt angår opstillingen af resultatopgørelsen, skal et af de særlige skemaer for regnskabsklasse C og D (bilagets nr. 5 eller 6) anvendes. Af årsregnskabslovens 103 følger det, at nettoomsætningen altid skal fremgå af resultatopgørelsen, uanset det statslige aktieselskabs størrelse Ledelsesberetning Bestemmelse: årsregnskabslovens , jf. 102, stk. 1, 107 og 107 c, samt 128 (koncernregnskabet) Kravene til ledelsesberetningen for store og mellemstore virksomheder i årsregnskabslovens 99 gælder også for statslige aktieselskaber, ligesom de supplerende krav for store virksomheder i lovens 99 a 101. Et af de nyere krav er her bestemmelsen i 99 a vedrørende redegørelse for samfundsansvar, der blev indsat i loven i december 2008 og har virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. I henhold til bestemmelsen skal statslige aktieselskaber ligesom store virksomheder i klasse C og børsnoterede virksomheder redegøre for deres politikker for samfundsansvar m.v. Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses i ledelsesberetningen. Redegørelsen kan placeres i selve ledelsesberetningen eller alternativt på virksomhedens hjemmeside eller i en supplerende beretning til årsrapporten. Vælges en af de alternative offentliggørelsesmetoder, skal kravene i bekendtgørelse nr. 761 af 20. juli 2009 om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside m.v. overholdes. Der gælder desuden en række undtagelser fra kravet, jf. bestemmelsens stk Der kan i øvrigt henvises til vejledningen Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning og inspiration fra 2009, der findes på Udover kravene i gælder der også en række supplerende krav til ledelsesberetningen for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D. For statslige aktieselskaber drejer det sig om følgende: Maj

19 Oplysning om ledelsens øvrige ledelseshverv iht. 107 (bestemmelsen indeholder visse undtagelser) finder ligeledes anvendelse for koncernregnskabet Redegørelse for virksomhedsledelse iht. 107 c, stk. 1 - finder ikke anvendelse for koncernregnskabet En beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, iht. 107 b, stk. 1, nr. 6, jf. 107 c, stk. 2 finder ligeledes anvendelse for koncernregnskabet En beskrivelse af sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg samt disses funktion iht. 107 b, stk. 1, nr. 7, jf. 107 c, stk. 2 finder ikke anvendelse for koncernregnskabet Virksomheder der har valgt at offentliggøre oplysninger om virksomhedsledelse, jf. lovens 107 c, på virksomhedens hjemmeside, skal desuden opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 761 af 20. juli 2009 om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside m.v Oplysning om hvem der besidder aktier i selskabet Bestemmelse: årsregnskabslovens 104 Statslige aktieselskaber skal ligesom virksomheder i regnskabsklasse D, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked - yderligere oplyse fulde navn og bopæl, for virksomheders vedkommende hjemstedet, samt den nøjagtige ejer- eller stemmeandel for enhver, der besidder aktier i virksomheden, når aktiernes stemmeret udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalens stemmerettigheder eller deres pålydende værdi udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalen, dog mindst kr Ledelsens honorar Bestemmelse: årsregnskabslovens 106, jf. 98 b samt 126, stk. 2 og 3 (koncernregnskabet) Statslige aktieselskaber skal ligesom virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked - angive det samlede vederlag m.v. Maj

20 for regnskabsåret til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for deres funktion fordelt på hver ledelseskategori. Desuden skal selskabet angive de samlede forpligtelser til at yde pension til de nævnte. Er der fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af ledelsen, skal det oplyses, hvilken kategori af ledelsesmedlemmer programmet gælder for, hvilke ydelser programmet omfatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf. De tilsvarende oplysninger og beløb for det foregående regnskabsår skal angives. Statslige aktieselskaber og virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, skal i modsætning til de øvrige omfattede virksomheder angive de ovenfor nævnte beløb, selvom det fører til, at der vises beløb for et enkelt medlem af en ledelseskategori. Kravet gælder også for koncernregnskabet Revisors honorar Bestemmelse: årsregnskabslovens 96, stk. 2, jf. 102, samt 126, stk. 1, nr. 9 (koncernregnskabet) I årsregnskabet for blandt andet de statslige aktieselskaber skal der angives det samlede honorar for regnskabsåret til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision, og til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder. Oplysningen skal specificeres i honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet, honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, honorar for skatterådgivning og honorar for andre ydelser. Det samlede honorar skal endvidere angives for det foregående regnskabsår. Aflægger det statslige aktieselskab et koncernregnskab, hvori oplysningen gives for koncernen som helhed, kan oplysningen udelades i det statslige aktieselskabs årsregnskab. Kravet gælder også for koncernregnskabet Oplysning hvis datterselskab revideres af andre revisorer Maj

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Checkliste til årsrapporten

Checkliste til årsrapporten Checkliste til årsrapporten Supplerende krav efter årsregnskabsloven og øvrige oplysningsforpligtelser for børsnoterede virksomheder, som aflægger årsrapport efter IFRS Januar 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Årsregnskabsloven stiller krav om oplysning om ledelsesvederlag i virksomhedens årsrapport. Omfanget af oplysningerne afhænger af virksomhedens

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere