VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen"

Transkript

1 VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er et statsligt aktieselskab Selskabsretlige bestemmelser Hvervet som formand Bestyrelsens/tilsynsrådets forretningsorden Notering af ledelsens aktiebesiddelse Indkaldelse til generalforsamling Skriftlige spørgsmål på generalforsamlingen Pressens adgang til generalforsamlingen Revisors tilstedeværelse på generalforsamlingen Krav til antallet af revisorer Adgang til generalforsamlingsprotokollen Adgang til selskabets vedtægter Meddelelser til Erhvervsstyrelsen Regler til at sikre overholdelsen af regelsættet Regnskabsretlige bestemmelser Højeste standard for årsrapporter m.v Koncernregnskabspligt Opstilling og klassifikation Ledelsesberetning Oplysning om hvem der besidder aktier i selskabet Ledelsens honorar Revisors honorar Oplysning hvis datterselskab revideres af andre revisorer Indsendelse af årsrapport m.v Pressens og andres ret til årsrapport og koncernregnskab Halvårsrapport Kvartalsrapporter Maj

3 1. Indledning Statslige aktieselskaber er meget ofte i fokus som følge af blandt andet selskabernes generelle størrelse og samfundsmæssige betydning. Hertil kommer, at alle indirekte er ejere af disse selskaber, da det er den danske stat, der har bestemmende indflydelse i disse selskaber. Statslige aktieselskaber er derfor såvel i selskabslovgivningen som i regnskabslovgivningen underkastet en række særlige krav. For at give statslige aktieselskaber det bedst mulige grundlag for at leve op til selskabslovgivningens og regnskabslovgivningens krav har Erhvervsstyrelsen fundet det nyttigt at vejlede om reglerne. Denne vejledning indeholder således en gennemgang af de særlige krav, som gælder for statslige aktieselskaber. Vejledningen fokuserer således på de særlige krav, der gælder for statslige aktieselskaber, mens de krav, som de statslige aktieselskaber skal opfylde ligesom alle andre selskaber, ikke er omtalt nærmere. De første regler om statslige aktieselskaber kom i Målet med reglerne var, at der blev stillet samme krav til de statslige aktieselskabers ledelse og årsregnskaber, som der i aktieselskabsloven og årsregnskabsloven stilles til de selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Ønsket om at indføre tilsvarende bestemmelser for de statslige aktieselskaber skulle ifølge bemærkningerne til lovforslaget ses dels i lyset af de statslige aktieselskabers størrelse og dermed samfundsøkonomiske betydning, dels i lyset af befolkningens berettigede interesse i at kunne følge de statslige aktieselskabers driftsresultater og udvikling. Reglerne for de statslige aktieselskaber blev udbygget i Denne lovændring havde til formål at sikre en fuldstændig ligestilling af statslige aktieselskaber med selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked og give offentligheden bedre mulighed for at følge udviklingen i de statslige aktieselskaber. Dette skete gennem en øget åbenhed omkring regnskabsaflæggelsen, ejerforholdet, generalforsamlingen m.v. i de statslige aktieselskaber. Lovændringen overførte derfor krav fra den børsretlige regulering om oplysninger til offentligheden, således at statslige aktieselskaber herefter på alle relevante områder er pålagt samme åbenhed over for offentligheden som selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Lovændringen betød således for eksempel, at statslige aktieselskabers 1 Lov nr. 365 af 14. juni 1995 om ændring af lov om aktieselskaber og lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. (Statslige aktieselskaber). Maj

4 generalforsamlinger blev åbne for pressen. Det blev dog samtidigt præciseret, at det tilsigtede ønske om at skabe øget åbenhed omkring de statslige aktieselskabers forhold skulle ses som en afvejning. Der er således dels et hensyn at tage til offentlighedens krav om indsigt i driften af de statslige aktieselskaber, men samtidig er disse selskaber organiseret på et privatretligt retsgrundlag og skal derfor drives på almindelige markedsvilkår og være underlagt fri konkurrence. Det skal i denne forbindelse også nævnes, at på regnskabsområdet er den fuldstændige ligestilling mellem statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder efterfølgende forladt. Siden 2005 skulle de børsnoterede virksomheder følge de internationale regnskabsstandarder, IFRS, i deres koncernregnskaber. En tilsvarende pligt har i henhold til årsregnskabsloven siden 2009 været gældende for årsregnskabet for børsnoterede virksomheder, der ikke udarbejder koncernregnskab. Der gælder ikke en tilsvarende lovreguleret pligt for statslige aktieselskaber. Visse større statslige aktieselskaber er dog via vedtægter eller speciallovgivningen vedrørende det konkrete selskab pålagt at anvende IFRS ved deres regnskabsaflæggelse, ligesom de relevante ministerier løbende vurderer, om yderligere statslige aktieselskaber skal følge IFRS. I juni 2009 blev selskabsloven 3 vedtaget. En stor del af loven trådte i kraft i 1. marts Selskabsloven bygger på Betænkning nr om Modernisering af selskabsretten afgivet af Udvalget til Modernisering af Selskabsloven i november Selskabsloven medfører på en række punkter ændringer i forhold til gældende regler om statslige aktieselskaber. Erhvervsstyrelsen har som følge heraf opdateret styrelsens hidtidige vejledning om statslige aktieselskaber. Ændringerne i forhold til de tidligere regler er fremhævet i denne opdaterede vejledning. Statslige aktieselskaber er fortsat ikke undergivet en særlig lovregulering. Som udgangspunkt er de statslige aktieselskaber stadig alene underlagt reguleringen i selskabsloven. Generelt gælder således, at et statsligt aktieselskab som udgangspunkt skal behandles som et hvert andet aktieselskab, og staten skal behandles som enhver anden aktionær. Enkelte bestemmelser i selskabsloven indeholder dog regulering udelukkende for statslige aktieselskaber. 2 Lov nr. 377 af 22. maj 1996 om ændring af lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. og forskellige andre love (Forenkling af regnskabsaflæggelse samt frister, 2. fase af lovgivningen vedrørende statslige aktieselskaber og elektronisk dataudveksling m.v.). 3 Lov nr. 472 af 12. juni 2009 om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven). Maj

5 2. Hvad er et statsligt aktieselskab Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 2 a Nye bestemmelser: selskabslovens 5, nr. 28, 351 og 352 I henhold til selskabslovens 5, nr. 28, er et aktieselskab et statsligt aktieselskab, når den danske stat har samme forbindelse til selskabet, som et moderselskab har til et datterselskab, jf. selskabslovens 6 og 7. Selskabslovens 6 og 7 fastslår følgende: 6. Et moderselskab udgør sammen med en eller flere dattervirksomheder en koncern. En virksomhed kan kun have ét direkte moderselskab. Hvis flere selskaber opfylder et eller flere af kriterierne i 7, er det alene det selskab, som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over virksomhedens økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være moderselskab. 7. Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Stk. 2. Bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksomhed foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse. Stk. 3. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har 1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer, 2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en virksomhed i henhold til en vedtægt eller aftale, 3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på virksomheden eller 4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over virksomheden. Maj

6 Stk. 4. Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om et selskab har bestemmende indflydelse. Stk. 5. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i en dattervirksomhed ses der bort fra stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af dattervirksomheden selv eller dens dattervirksomheder. Selskabsloven indeholder som noget nyt en bestemmelse om, at statslige aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked i EU/EØS, er fritaget for at følge de særlige regler for statslige aktieselskaber i selskabsloven. Dette skyldes i henhold til bemærkningerne til selskabsloven, at informationspligter m.v., som selskabet i disse tilfælde er underlagt, jf. den børsretlige regulering, varetager det hensyn, som reglerne for de statslige aktieselskaber ellers skulle have varetaget. Hvis der er tale om et statsligt aktieselskab, der har andre værdipapirer end aktier optaget til handel på et reguleret marked, vil de derimod fortsat skulle følge reglerne for de statslige aktieselskaber i selskabsloven. Aktieselskaber, der er datterselskaber af et statsligt aktieselskab, har hidtil som følge af statens indirekte ejerskab også været anset for at være statslige aktieselskaber og har derfor skullet følge reglerne herfor. Dette er ikke længere tilfældet. Datterselskaber af statslige aktieselskaber er således i den nye selskabslov fritaget for at følge disse regler, medmindre andet følger af særlovgivningen vedrørende det pågældende selskab. Tilsvarende undtagelser gælder nu også for regnskabsaflæggelsen, jf. årsregnskabslovens 7 a. Hermed svarer reguleringen nu til reguleringen for selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, hvor datterselskaber af sådanne selskaber heller ikke selv anses for at være selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Som modsvar på denne ændring skal de statslige aktieselskaber dog fremover i forbindelse med varetagelsen af deres offentliggørelsespligter anlægge en koncernbetragtning. Det betyder, at et statsligt aktieselskab tillige skal informere om forhold i datterselskaber, der er væsentlige for det statslige aktieselskab, jf. også nedenfor under Det skal nævnes, at der ikke er nogen særlige krav til anpartsselskaber, der har samme forbindelse med staten. Indirekte ejerskab og indflydelse gennem et anpartsselskab skal dog medregnes ved afgørelsen af, om staten har ovennævnte indflydelse på et aktieselskab. Det er væsentligt at være opmærksom på, at et aktieselskab, som ikke på nuværende tidspunkt er statsligt, kan blive det, hvis staten - direkte eller indirekte - opnår indflydelse som beskrevet Maj

7 ovenfor. De særlige krav til statslige aktieselskaber vil i så fald skulle opfyldes fra det tidspunkt, hvor aktieselskabet bliver et statsligt aktieselskab. Tilsvarende bortfalder de særlige krav til et aktieselskab fra det tidspunkt, hvor statens indflydelse over selskabet ikke længere svarer til det, der er beskrevet ovenfor. Udenlandske statslige aktieselskaber, det vil sige udenlandske aktieselskaber, hvor den danske stat har samme forbindelse til selskabet, som et moderselskab har til et datterselskab, skal som sådan ikke opfylde selskabslovgivningens og regnskabslovgivningens pligter for statslige aktieselskaber, idet de ikke er underlagt dansk ret. I det omfang det er muligt, skal staten dog via sin indflydelse som aktionær sørge for, at selskabet overholder de særlige regler for statslige aktieselskaber. 3. Selskabsretlige bestemmelser 3.1. Hvervet som formand Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 51, stk. 3 Ny bestemmelse: selskabslovens 114 Der gælder i aktieselskaber en begrænsning for, hvilke opgaver formanden for selskabets bestyrelse eller tilsynsråd må udføre for selskabet. Formanden må således ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en del af hvervet som formand. Formanden for det øverste ledelsesorgan bør derfor kun undtagelsesvis, og hvor der er særligt behov herfor, påtage sig særlige opgaver for selskabet. Har selskabet en bestyrelse, dvs. ikke et tilsynsråd, kan en bestyrelsesformand dog undtagelsesvis, og hvor der er særligt behov herfor, deltage i den daglige ledelse for en begrænset periode, dvs. udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen. Det bemærkes, at formandens mulighed for at udføre sådanne opgaver er lempet i forhold til de hidtidige regler, hvor formanden kun måtte udføre enkeltstående opgaver, som den pågældende blev anmodet om at udføre af og for bestyrelsen. Dette er alene relevant for bestyrelser, da formanden for et tilsynsråd ikke må udføre ledelsesmæssige opgaver for selskabet Bestyrelsens/tilsynsrådets forretningsorden Maj

8 Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 56, stk. 7 og 8 Ny bestemmelse: selskabslovens 130 I henhold til de hidtidige regler i aktieselskabsloven havde bestyrelserne pligt til at udarbejde en forretningsorden, der indeholdte nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv. Aktieselskabsloven indeholdt en række minimumskrav til forretningsordenens indhold. Selskabsloven slår fast, at der fortsat skal udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsen/tilsynsrådet, og at forretningsordenen skal indeholde nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens/tilsynsrådets hverv. Selskabsloven indeholder dog ikke minimumskrav til indholdet. Selskabsloven slår derimod fast, at der ved udformningen af forretningsordenen skal tages udgangspunkt i selskabets virksomhed og behov, og at bestyrelsen/tilsynsrådet særligt bør overveje, om forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om: konstitution, arbejdsdeling, tilsyn med direktionens daglige ledelse, føring af bøger, protokoller m.v., skriftlige og elektroniske møder, tavshedspligt, suppleanter, regnskabskontrol, underskrivelse af revisionsprotokol og sikring af tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision. Detaljeringsgraden af forretningsordenens indhold vil afhænge meget af selskabets forhold. I statslige aktieselskaber skal bestyrelsens/tilsynsrådets forretningsorden senest 4 uger efter udfærdigelsen offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system (www.offentlige-selskaber.dk). Samme frist gælder, når et aktieselskab bliver et statsligt aktieselskab, eller der sker ændringer i et statsligt aktieselskabs forretningsorden Notering af ledelsens aktiebesiddelse Maj

9 Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 53, stk. 2 Ny bestemmelse: Ophævet i selskabsloven. I henhold til aktieselskabsloven skulle bestyrelsesmedlemmer, direktører og ledende medarbejdere i statslige aktieselskaber og i aktieselskaber, der har aktier optaget på et reguleret marked, lade deres aktiebesiddelser i selskabet og i selskaber inden for samme koncern notere på deres eget navn i selskabets aktiebog. Efter de hidtidige regler i aktieselskabsloven skulle samtlige aktieselskaber endvidere føre en fortegnelse over bestyrelsesmedlemmers og direktørers erhvervelser og afhændelser af aktier i selskabet og af aktier og anparter i selskaber indenfor samme koncern. Endvidere skulle der i tilknytning til denne fortegnelse føres en fortegnelse over ledende medarbejdere. Disse regler er ikke videreført i selskabsloven Indkaldelse til generalforsamling Hidtidige bestemmelser: aktieselskabslovens 69, stk. 1, 73, stk. 4, og 84, stk. 2 Nye bestemmelser: selskabslovens 88, stk. 2, 97, stk. 3, og 146, stk. 3 Statslige aktieselskaber skal som andre aktieselskaber afholde ordinær generalforsamling i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af indsendelsesfristen i årsregnskabsloven, se afsnit 5.7 nedenfor. Indkaldelsen skal indeholde samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen og i forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger tillige årsagen hertil. Indkaldelsen skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system (www.offentlige-selskaber.dk) senest samtidig med, at den bekendtgøres for aktionærerne. Fratræder et aktieselskabs revisor i utide, eller ophører revisionen på anden måde inden revisors hverv udløber, og er der ingen suppleant til at træde i stedet, skal der indkaldes til en Maj

10 ekstraordinær generalforsamling. I de statslige aktieselskaber skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 8 dage efter, fratrædelsen er meddelt selskabet. Fristerne for indkaldelse til både ordinær og ekstraordinær generalforsamling er ligeledes ændret i forhold til de tidligere regler. Samtlige generalforsamlinger i aktieselskaber, der ikke har aktier optaget til handel på et reguleret marked, kan som udgangspunkt tidligst indkaldes 4 uger før generalforsamlingen, og medmindre vedtægterne foreskriver en længere frist, og skal indkaldelse ske senest 2 uger før generalforsamlingen. Dette gælder også for de statslige aktieselskaber. For aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, gælder længere frister Skriftlige spørgsmål på generalforsamlingen Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 76, stk. 3 Ny bestemmelse: selskabslovens 102, stk. 3 Ledelsen i et statsligt aktieselskab har stadig pligt til på generalforsamlingen at besvare spørgsmål, som er stillet skriftligt af en aktionær inden for de seneste 3 måneder før generalforsamlingen. Besvarelsen af skriftlige spørgsmål kan som hidtil ske skriftligt, og i så fald skal spørgsmål og besvarelse fremlægges ved generalforsamlingens begyndelse. Besvarelse kan dog undlades, hvis den aktionær, der har stillet spørgsmålet, ikke er repræsenteret på generalforsamlingen. Flere spørgsmål med samme indhold kan besvares med ét samlet svar. Som noget nyt, anses spørgsmål for besvaret, hvis de pågældende oplysninger er tilgængelige på aktieselskabets hjemmeside i form af en spørgsmål/svar-funktion. Som noget nyt kan det centrale ledelsesorgan endvidere beslutte, at aktionærerne kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen inden udløbet af en frist, som optages i vedtægterne. Det centrale ledelsesorgan kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer Pressens adgang til generalforsamlingen Maj

11 Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 65, stk. 4 Ny bestemmelse: selskabslovens 76, stk. 6 Statslige aktieselskabers generalforsamlinger er som hidtil åbne for pressen. Aktionærerne i statslige aktieselskaber kan derfor ikke træffe beslutninger under fravigelse af selskabslovens regler om form og frister for generalforsamlinger. Der er intet til hinder for, at selskabet afholder en elektronisk generalforsamling, hvis pressen får mulighed for at koble sig på. Ved "pressen" forstås navnlig radio, fjernsyn og den trykte presse. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, at pressen ikke har ret til at foretage bånd- eller filmoptagelser på mødet, bortset fra sædvanlig brug af journalistiske arbejdsredskaber, da dette vil kunne hæmme den frie debat Revisors tilstedeværelse på generalforsamlingen Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 76 a Ny bestemmelse: selskabslovens 103, stk. 4 I statslige aktieselskaber har selskabets generalforsamlingsvalgte revisor som hidtil pligt til at være til stede på selskabets ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen skal revisor besvare spørgsmål om den af revisoren påtegnede årsrapport m.v., som behandles på den pågældende generalforsamling. Bestemmelsen sikrer, at selskabets aktionærer kan få afklaret eventuelle spørgsmål om blandt andet årsrapporten, som behandles på generalforsamlingen Krav til antallet af revisorer Bestemmelse: årsregnskabslovens 135 og 135 a Maj

12 Statslige aktieselskaber skal mindst have en uafhængig revisor, og mindst én revisor skal være statsautoriseret Adgang til generalforsamlingsprotokollen Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 75, stk. 3, 2. pkt. Ny bestemmelse: selskabslovens 101, stk. 8 Statslige aktieselskaber skal indsende en bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen til Erhvervsstyrelsen senest samtidig med, at denne gøres tilgængelig for aktionærerne, dvs. senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Indsendelsen af protokollen skal, som de øvrige indberetninger, ske via Adgang til selskabets vedtægter Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 157 d Ny bestemmelse: selskabslovens 356 I henhold til aktieselskabslovens hidtidige regler kunne enhver få et eksemplar af et statsligt aktieselskabets vedtægter udleveret på selskabets hovedkontor. Udlevering af selskabets vedtægter skulle ske vederlagsfrit. I selskabsloven er dette krav afløst af et krav om, at et statsligt aktieselskab på selskabets hjemmeside bl.a. skal offentliggøre selskabets vedtægter Meddelelser til Erhvervsstyrelsen I henhold til de hidtidige regler i aktieselskabsloven havde statslige aktieselskaber pligt til straks at indsende visse typer meddelelser til Erhvervsstyrelsen. Denne pligt er videreført med selskabsloven, dog foretages enkelte ændringer. Konkret drejer det sig om meddelelser vedrørende følgende forhold: Væsentlige begivenheder i selskabet og Maj

13 storaktionærforhold. Efter de hidtidige regler i aktieselskabsloven skulle der ligeledes ske meddelelse om besiddelse af egne aktier. Dette krav er ikke videreført, se nærmere nedenfor under 2). Samtlige meddelelser skal indsendes elektronisk via hjemmesiden ved hjælp af en digital signatur. Selskabernes årsrapporter og halvårsrapporter kan ligeledes indsendes via se nærmere nedenfor under 4.9 og ) Væsentlige begivenheder Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 157 b og 157 c Ny bestemmelse: selskabslovens 354 og 355 Statslige aktieselskaber skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet, og som kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer eller kreditorer. I moderselskaber, jf. selskabslovens 6 og 7, skal der gives meddelelse om væsentlige forhold, der vedrører koncernen, og som kan antages at få betydning for koncernens fremtid, medarbejdere, aktionærer eller kreditorer. Disse forhold kan f.eks. være: Større udvidelser eller indskrænkning af selskabets aktiviteter, betydelig gevinst/tab på enkelte dispositioner, køb eller salg af dattervirksomheder, køb eller salg af større anlægsaktiver, indgåelse/opsigelse af større samarbejdskontrakter, betydningsfulde retssager, likvidation, betalingsstandsning, konkursbegæring m.v., forslag om fusion med et andet selskab eller væsentlige nye produkter. Maj

14 Meddelelserne skal gives hurtigst muligt efter, at det væsentlige forhold er indtruffet. Hidrører forholdet således fra en beslutning truffet af selskabets ledelse, skal meddelelsen indsendes hurtigst muligt efter, at beslutningen er truffet. Meddelelsen skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af det væsentlige forhold samt dettes indvirkning på selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer og kreditorer. Har selskabet lagt særlige forudsætninger til grund ved vurderingen af forholdets indvirkning på selskabets fremtid m.v., bør dette fremgå af meddelelsen. Som allerede nævnt, fastslår selskabsloven, at datterselskaber af statslige aktieselskaber fremover vil være undtaget fra at opfylde de særlige regler for statslige aktieselskaber, herunder informationspligterne, medmindre andet følger af særlovgivningen vedrørende det pågældende selskab. Og som allerede nævnt, kræves som konsekvens heraf nu, at statslige aktieselskaber, der er moderselskaber, fremover i forbindelse med varetagelsen af deres offentliggørelsespligter skal anlægge en koncernbetragtning. Det betyder, at hvis et forhold i et datterselskab er væsentligt for det statslige moderselskab, skal det statslige moderselskab også informere herom. 2) Besiddelse af egne aktier Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 48 i Ny bestemmelse: Ikke videreført i selskabsloven Statslige aktieselskaber skulle efter de hidtidige regler i aktieselskabsloven straks meddele Erhvervsstyrelsen, når selskabets og dets datterselskabers samlede beholdning af egne aktier udgjorde mindst 2 pct. af aktiekapitalen. Senere ændringer i beholdningen af egne aktier, der udgjorde mindst 2 pct. af aktiekapitalen, skulle ligeledes straks meddeles Erhvervsstyrelsen. I selskabsloven er dette krav ikke videreført. Baggrunden herfor er indførelsen af et centralt offentligt ejerregister for samtlige aktie- og anpartsselskaber. Indtil ejerregisteret træder i kraft, vil statslige aktieselskaber som de øvrige selskaber skulle føre en ejerbog og en særlig fortegnelse over meddelelser om visse kapitalejeres kapitalposter, jf. selskabslovens 55.og 56. 3) Storaktionærer Maj

15 Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 28 d Ny bestemmelse: selskabslovens 57 Aktieselskabsloven indeholdt en hjemmel til, at Erhvervsstyrelsen kunne fastsætte regler om meddelelse om aktiebesiddelser i statslige aktieselskaber. Denne hjemmel er videreført i selskabsloven. I den udstedte bekendtgørelse om blandt andet statslige aktieselskabers meddelelser 4 er der fastsat nærmere regler om storaktionærers besiddelse af aktier i statslige aktieselskaber. Efter de sædvanlige meddelelsesregler, der i henhold til selskabsloven gælder for alle aktieselskaber, skal der gives meddelelse til selskabet om besiddelse af aktier, når aktiernes stemmeret eller pålydende udgør mindst 5 pct. af den samlede stemmeret, henholdsvis den samlede aktiekapital. Senere ændringer i det meddelte besiddelsesforhold, der bevirker, at en række grænser nås eller ikke længere er nået, skal ligeledes meddeles selskabet. I statslige aktieselskaber skal storaktionærer hurtigst muligt give meddelelse om etablering af eller ændring i sådanne besiddelsesforhold til både selskabet og Erhvervsstyrelsen Regler til at sikre overholdelsen af regelsættet Hidtidig bestemmelse: aktieselskabslovens 54 a Ny bestemmelse: selskabslovens 357 Den øverste ledelse i statslige aktieselskaber skal som hidtil sikre, at der udarbejdes retningslinjer, som sikrer overholdelsen af de særlige bestemmelser, der gælder for statslige aktieselskaber. Det gælder både regler i selskabsloven og årsregnskabsloven. De bestemmelser, der skal omtales i retningslinjerne, er omtalt i denne vejledning, f.eks. skal retningslinjerne omhandle fremgangsmåden ved selskabets udarbejdelse og rettidige indsendelse af halvårsrapport samt forskellige meddelelser til Erhvervsstyrelsen. 4 Bekendtgørelse nr. 274 af 25. marts 2010 om visse aktiebesiddelser i statslige aktieselskaber samt indsendelse og offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber. Maj

16 Erhvervsstyrelsen kan forlange retningslinjerne indsendt til styrelsen. 4. Regnskabsretlige bestemmelser 4.1. Højeste standard for årsrapporter m.v. Bestemmelser: årsregnskabslovens 7 og årsregnskabslovens afsnit V samt 7 a Statslige aktieselskaber skal ligesom virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land (i daglig tale ofte kaldet børsnoterede virksomheder ), følge den højeste standard i årsregnskabsloven inden for udarbejdelse af årsrapporter, regnskabsklasse D. Siden 2005 har børsnoterede virksomheder via EU-forordning - skulle følge de internationale regnskabsstandarder, IFRS, i deres koncernregnskaber. En tilsvarende pligt har i henhold til årsregnskabsloven siden 2009 været gældende for årsregnskabet for børsnoterede virksomheder, der ikke udarbejder koncernregnskab. Der gælder ikke en tilsvarende lovreguleret pligt for statslige aktieselskaber. Visse større statslige aktieselskaber er dog via vedtægter eller speciallovgivningen vedrørende det konkrete selskab pålagt at anvende IFRS ved deres regnskabsaflæggelse, ligesom de relevante ministerier løbende vurderer, om yderligere statslige aktieselskaber skal følge IFRS. Statslige aktieselskaber, der aflægger års- og/eller koncernregnskab efter IFRS, skal følge visse supplerende bestemmelser i årsregnskabsloven. De relevante bestemmelser følger af IFRSbekendtgørelsen (Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr af 14. december 2004 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven). Med ændringen af årsregnskabsloven ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, der trådte i kraft 1. marts 2010, er datterselskaber af statslige aktieselskaber ikke længere pligtige til at anvende lovens særlige regler om statslige aktieselskaber, jf. lovens 7 a. Ændringen har virkning for årsrapporter, der aflægges efter den 1. marts Maj

17 De pågældende datterselskaber er nu i stedet omfattet af de lempeligere regler for små virksomheder i regnskabsklasse B eller reglerne for mellemstore eller store virksomheder i regnskabsklasse C. Hvorvidt datterselskabet omfattes af reglerne for små, mellemstore eller store virksomheder, afgøres efter størrelseskriterierne i årsregnskabslovens 7, stk. 2. Statslige aktieselskaber, der desuden har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, vil naturligvis skulle efterleve de regnskabsbestemmelser, der gælder for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et sådant marked. Dette gælder også dattervirksomheder af statslige aktieselskaber. Bestemmelserne om indregning og måling for statslige aktieselskaber der ikke skal følge IFRS er de samme som de, der gælder for store virksomheder i regnskabsklasse C, jf. årsregnskabslovens 102. Disse bestemmelser er ikke nærmere gennemgået her. Gennemgangen nedenfor har derimod primært fokus på de oplysningskrav mv., der retter sig særligt mod statslige aktieselskaber, men berører også visse krav, der ligeledes gælder for andre virksomheder Koncernregnskabspligt Bestemmelse: årsregnskabslovens 109 Er et statsligt aktieselskab samtidig moderselskab, skal det altid aflægge koncernregnskab efter årsregnskabslovens regler medmindre dette aflægges efter IFRS. I modsætning til andre aktieselskaber kan statslige aktieselskaber ligesom virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, ikke anvende de undtagelsesmuligheder for aflæggelse af koncernregnskab, som årsregnskabsloven ellers giver Opstilling og klassifikation Bestemmelse: årsregnskabslovens 103 og bilag 2 (skemaer for balance og resultatopgørelser) Maj

18 Balance og resultatopgørelse skal opstilles i overensstemmelse med skemaerne i lovens bilag 2. For så vidt angår opstillingen af resultatopgørelsen, skal et af de særlige skemaer for regnskabsklasse C og D (bilagets nr. 5 eller 6) anvendes. Af årsregnskabslovens 103 følger det, at nettoomsætningen altid skal fremgå af resultatopgørelsen, uanset det statslige aktieselskabs størrelse Ledelsesberetning Bestemmelse: årsregnskabslovens , jf. 102, stk. 1, 107 og 107 c, samt 128 (koncernregnskabet) Kravene til ledelsesberetningen for store og mellemstore virksomheder i årsregnskabslovens 99 gælder også for statslige aktieselskaber, ligesom de supplerende krav for store virksomheder i lovens 99 a 101. Et af de nyere krav er her bestemmelsen i 99 a vedrørende redegørelse for samfundsansvar, der blev indsat i loven i december 2008 og har virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. I henhold til bestemmelsen skal statslige aktieselskaber ligesom store virksomheder i klasse C og børsnoterede virksomheder redegøre for deres politikker for samfundsansvar m.v. Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses i ledelsesberetningen. Redegørelsen kan placeres i selve ledelsesberetningen eller alternativt på virksomhedens hjemmeside eller i en supplerende beretning til årsrapporten. Vælges en af de alternative offentliggørelsesmetoder, skal kravene i bekendtgørelse nr. 761 af 20. juli 2009 om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside m.v. overholdes. Der gælder desuden en række undtagelser fra kravet, jf. bestemmelsens stk Der kan i øvrigt henvises til vejledningen Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning og inspiration fra 2009, der findes på Udover kravene i gælder der også en række supplerende krav til ledelsesberetningen for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D. For statslige aktieselskaber drejer det sig om følgende: Maj

19 Oplysning om ledelsens øvrige ledelseshverv iht. 107 (bestemmelsen indeholder visse undtagelser) finder ligeledes anvendelse for koncernregnskabet Redegørelse for virksomhedsledelse iht. 107 c, stk. 1 - finder ikke anvendelse for koncernregnskabet En beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, iht. 107 b, stk. 1, nr. 6, jf. 107 c, stk. 2 finder ligeledes anvendelse for koncernregnskabet En beskrivelse af sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg samt disses funktion iht. 107 b, stk. 1, nr. 7, jf. 107 c, stk. 2 finder ikke anvendelse for koncernregnskabet Virksomheder der har valgt at offentliggøre oplysninger om virksomhedsledelse, jf. lovens 107 c, på virksomhedens hjemmeside, skal desuden opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 761 af 20. juli 2009 om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside m.v Oplysning om hvem der besidder aktier i selskabet Bestemmelse: årsregnskabslovens 104 Statslige aktieselskaber skal ligesom virksomheder i regnskabsklasse D, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked - yderligere oplyse fulde navn og bopæl, for virksomheders vedkommende hjemstedet, samt den nøjagtige ejer- eller stemmeandel for enhver, der besidder aktier i virksomheden, når aktiernes stemmeret udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalens stemmerettigheder eller deres pålydende værdi udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalen, dog mindst kr Ledelsens honorar Bestemmelse: årsregnskabslovens 106, jf. 98 b samt 126, stk. 2 og 3 (koncernregnskabet) Statslige aktieselskaber skal ligesom virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked - angive det samlede vederlag m.v. Maj

20 for regnskabsåret til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for deres funktion fordelt på hver ledelseskategori. Desuden skal selskabet angive de samlede forpligtelser til at yde pension til de nævnte. Er der fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af ledelsen, skal det oplyses, hvilken kategori af ledelsesmedlemmer programmet gælder for, hvilke ydelser programmet omfatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf. De tilsvarende oplysninger og beløb for det foregående regnskabsår skal angives. Statslige aktieselskaber og virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, skal i modsætning til de øvrige omfattede virksomheder angive de ovenfor nævnte beløb, selvom det fører til, at der vises beløb for et enkelt medlem af en ledelseskategori. Kravet gælder også for koncernregnskabet Revisors honorar Bestemmelse: årsregnskabslovens 96, stk. 2, jf. 102, samt 126, stk. 1, nr. 9 (koncernregnskabet) I årsregnskabet for blandt andet de statslige aktieselskaber skal der angives det samlede honorar for regnskabsåret til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision, og til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder. Oplysningen skal specificeres i honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet, honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, honorar for skatterådgivning og honorar for andre ydelser. Det samlede honorar skal endvidere angives for det foregående regnskabsår. Aflægger det statslige aktieselskab et koncernregnskab, hvori oplysningen gives for koncernen som helhed, kan oplysningen udelades i det statslige aktieselskabs årsregnskab. Kravet gælder også for koncernregnskabet Oplysning hvis datterselskab revideres af andre revisorer Maj

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål Vedtægter for Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. 2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indhold 1. Ledelsesændringer... 2 1.1. Bestyrelse og tilsynsråd... 3 1.2. Direktion... 3 2. Revisorændringer...

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Behandlingscenter Stop Ung ApS

Stiftelsesdokument. for. Behandlingscenter Stop Ung ApS December 2014 ldi@cphlex.dk Kjeld Fruensgaard Henning Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R. Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen Gry

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Nyt om regnskabsaflæggelse

Nyt om regnskabsaflæggelse www.pwc.dk Nyt om regnskabsaflæggelse Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Ny årsregnskabslov en del ændringer for erhvervsdrivende fondes årsrapporter 2 3 4 Fokuspunkter fra Fondsmyndigheden

Læs mere

V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S

V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S 209.713 1 1.1. Selskabets navn er KNI A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under navnene Pilersuisoq A/S (KNI A/S) og PolarOil A/S (KNI A/S). 1.2. Selskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.:

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S CVR. nr.: 32 89 03 34 I:\ISHOJ FORSYNING\Dokumenter\Vedtægter revideret 2013.04.10\Vedtægter Ishøj Forsyning Holding AS (1).doc 1. SELSKABETS NAVN

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Navn og formål 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: VE D T Æ G T E R for NK-Vejlys A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er NK-Vejlys A/S. Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2. Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold

Læs mere

FORSLAG TIL NYE. VEDTÆGTER Bornholmstrafikken Holding A/S

FORSLAG TIL NYE. VEDTÆGTER Bornholmstrafikken Holding A/S FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER Bornholmstrafikken Holding A/S VEDTÆGTER Bornholmstrafikken Holding A/S (CVR-nr. 33 37 34 57) 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Bornholmstrafikken Holding A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for HOFOR A/S

Vedtægter for HOFOR A/S Vedtægter for HOFOR A/S CVR-nr. 10 07 30 22 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HOFOR A/S. 1.2 Selskabets binavne er: 2. Formål - HOVEDSTADSOMRÅDETS FORSYNINGSSELSKAB A/S - HOFOR Service A/S - HOFOR Forsyning

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere