Vejledning. til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning,"

Transkript

1 Vejledning KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af selskabsloven, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009) 1. Indledning 1. marts 2010 (Oprindelig udsendt den 14. januar 2008) Selskabslovens 139 indeholder følgende bestemmelse: 139. Inden et aktieselskab, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, indgår en konkret aftale om incitamentsaflønning af et medlem af selskabets ledelse, skal kapitalselskabets øverste ledelsesorgan have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af kapitalselskabets ledelse. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på kapitalselskabets generalforsamling. Stk. 2. Hvis generalforsamlingen har godkendt retningslinjer for kapitalselskabets incitamentsaflønning af kapitalselskabets ledelse, jf. stk. 1, skal der i kapitalselskabets vedtægter optages en bestemmelse, der oplyser, at der er vedtaget sådanne retningslinjer. Bestemmelsens optagelse i vedtægterne kræver ikke særskilt vedtagelse på generalforsamlingen. Retningslinjerne skal efter godkendelsen på generalforsamlingen hurtigst muligt offentliggøres på kapitalselskabets hjemmeside med angivelse af, hvornår generalforsamlingen har godkendt retningslinjerne. Stk. 3. Konkrete aftaler om incitamentsaflønning, jf. stk. 1, kan tidligst indgås dagen efter, at de gældende, godkendte retningslinjer er offentliggjort på kapitalselskabets hjemmeside, jf. stk. 2. Ved indgåelse af konkrete incitamentsaftaler skal de gældende, godkendte retningslinjer overholdes. Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på aftaler om forlængelse af eller ændringer i eksisterende konkrete aftaler om incitamentsaflønning af medlemmer af kapitalselskabets ledelse. Økonomi- og erhvervsministeren opfordrede i tilknytning til bestemmelsens gennemførelse, oprindeligt ved lov nr. 576 af 6. juni 2007, Komitéen for god Selskabsledelse til at udarbejde en vejledning, som børsnoterede selskaber kan anvende ved udformningen af retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets ledelse. Komitéen har på baggrund heraf udarbejdet denne vejledning. Vejledningen er ikke en del af anbefalingerne. Vejledningen til beskrivelse af overordnede retningslinjer er suppleret med et bilag, som eksemplificerer særlige forhold, der kan have betydning i forbindelse med optionsaflønning. Sekretariat: ERHVERVS- OG SEL- SKABSSTYRELSEN Kampmannsgade København V Tlf Fax CVR-nr

2 2/15 Det er komitéens opgave at sikre, at anbefalingerne for god selskabsledelse er hensigtsmæssige for danske børsnoterede selskaber og i overensstemmelse med dansk selskabslovgivning. Vejledningens afsnit 2 indeholder forslag til generelle overvejelser, som det øverste ledelsesorgan bør foretage ved indførelse af incitamentsaflønning, dvs. før de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning udarbejdes og forelægges for generalforsamlingen. Afsnit 3 indeholder komitéens forslag til indholdet af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, en gennemgang af lovkravene og udsnit af bemærkningerne til disse samt forslag til, hvordan selskaberne kan leve op til lovgivningen. Afsnit 4 indeholder en kort beskrivelse af de mest brugte incitamentsprogrammer og en kort forklaring af begreber, der bruges i forbindelse med incitamentsaflønning. Der er tale om et område, der er under stadig udvikling, og som i høj grad er under international påvirkning. Afsnit 5 indeholder en skitse til brug for fastlæggelse af retningslinjer til generalforsamlingens godkendelse. 2. Generelle overvejelser ved fastlæggelse af en vederlagspolitik indeholdende incitamentsaflønning Før fastsættelsen af konkrete overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning bør der ske en grundig drøftelse af vederlagspolitikken samt af formålene med og principperne for eventuel etablering af incitamentsaflønning. Fordele, ulemper og konsekvenser ved de delelementer, der kan indgå i incitamentsaflønningen, bør belyses i relation til selskabets strategi. Incitamentsaflønning er ikke defineret i loven, men omfatter enhver variabel aflønning, dvs. såvel aktiebaseret aflønning som ikkeaktiebaserede bonusordninger, resultatkontrakter og lignende ordninger, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd. Bestemmelsen vedrører alene retningslinjer for incitamentsaflønning rettet mod medlemmer af selskabets øverste ledelsesorgan og direktionen. Incitamentsaflønning af andre ledende medarbejdere eller øvrige medarbejdere er således ikke omfattet af bestemmelsen. Aflønning, herunder eventuel incitamentsaflønning i kraft af ansættelsesforholdet i selskabet, der vedrører medlemmer af det øverste ledelsesorgan valgt af medarbejderne, er ikke omfattet af loven. Et eksempel herpå kan være tildeling af medarbejderaktier. Kun incitamentsaflønning til medarbejdervalgte medlemmer af det øverste ledelsesorgan i deres egen-

3 3/15 skab af medlemmer af dette ledelsesorgan kræver generalforsamlingens forudgående godkendelse af retningslinjerne for incitamentsaflønning. Selskaberne kan hente inspiration i vejledningen og bilaget i relation til incitamentsaflønning til andre medarbejdere. For incitamentsdelen af det samlede vederlag kan det øverste ledelsesorgan overvejelser bl.a. vedrøre: a) Hvorledes sikres det, at incitamentsaflønningen afspejler aktionærernes interesser i form af øget værdiskabelse. b) Hvorledes kan incitamentsaflønning understøtte opfyldelsen af selskabets mål og strategier, f.eks. samlet værdiskabelse eller opfyldelse af mål for væsentlige nøgleindikatorer (Key Performance Indicators) samt tiltrækning og fastholdelse af nøglemedarbejdere. c) Hvordan understøtter incitamentsaflønningen bedst selskabets kortog langsigtede mål. d) Hvorledes sikres det, at incitamentsaflønningen ikke leder til uforsigtighed, urimelig adfærd eller uhensigtsmæssig accept af risiko. e) Hvem skal være omfattet (hvilket ledelsesorgan) og med hvilket formål. f) Hvilke typer af ordninger eller elementer kan indgå i incitamentsaflønningen. g) Hvorledes skal de fremtidige forpligtelser, der påhviler selskabet i henhold til aftaler om incitamentsaflønning, afspejles i årsrapporten og eventuelt afdækkes. h) Hvilke beløb vil de forskellige programmer kunne give anledning til (scenarie-analyser). Det bør overvejes, om der skal være et maksimum for, hvilke værdier incitamentsaflønningen kan udløse. i) Hvordan skal forholdet være mellem grundlønnen og den incitamentsbaserede aflønning. j) Hvordan kan det samlede vederlag sammensættes, så det er gennemskueligt for dem, der vedtager ordningen, dem, der er omfattede af ordningen, samt for aktionærer/investorer og markedet. k) Hvilken grad af åbenhed ud over det krævede ønsker selskabet, der skal være om vederlag og de enkelte elementer heri. 3. Indholdet af de overordnede retningslinjer

4 4/15 Selskabslovens 139 foreskriver, at det øverste ledelsesorgan i et aktieselskab, der er optaget til handel på et reguleret marked, inden selskabet indgår en konkret aftale om incitamentsaflønning med et medlem af selskabets ledelsesorganer, skal have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning. Retningslinjerne gælder for ledelsens aflønning i selskabet samt denne ledelses aflønning i andre selskaber kontrolleret af det pågældende selskab. Retningslinjerne skal godkendes på selskabets generalforsamling. Retningslinjerne skal optages og behandles som et selvstændigt punkt på dagsordenen. De overordnede retningslinjer bør så vidt muligt indeholde en passende redegørelse for de væsentligste overvejelser, jf. afsnit 2, som det øverste ledelsesorgan har gjort sig forud for beslutningen om at indføre incitamentsaflønning for medlemmer af selskabets ledelsesorganer. Det skal tydeligt fremgå af retningslinjerne efter hvilke principper, aftaler om incitamentsaflønning kan indgås. Retningslinjerne skal indeholde klare oplysninger, opgørelser og konklusioner, som kan forstås af den enkelte aktionær. Beskrivelsen af retningslinjerne skal være udformet således, at der sikres sammenhæng til årsrapporten. Følgende elementer bør, ifølge bemærkningerne til loven, mindst fremgå af retningslinjerne: - hvem der kan tildeles incitamentsaflønning, - hvilke ydelser, der kan indgå i incitamentsaflønningen, - hvad hovedbetingelserne for ydelsernes tildeling er, - den anslåede nutidsværdi af incitamentsaflønningen, og - hvad det tidsmæssige perspektiv i incitamentsaflønningen må være, herunder eventuelle frister for udøvelse af optioner. Det fremgår desuden, at det i tilfælde af, at incitamentsaflønningen indeholder aktieoptioner, kan være relevant at oplyse, hvordan selskabet vil skaffe de aktier, der er nødvendige for at opfylde selskabets forpligtelser i forbindelse med denne del af incitamentsaflønningen. Herudover kan de overordnede retningslinjer efter komitéens opfattelse med fordel indeholde: - formålet med de enkelte elementer i incitamentsaflønningen,

5 5/15 - beskrivelse af hvilke forhold der sikrer, at de enkelte elementer ikke skaber uønskede incitamenter eller, at værdierne heraf ikke kommer ud af kontrol, - beskrivelse af de væsentligste principper for udformningen af en eventuel optionsaflønning, - beskrivelse af hvilke andele (f.eks. angivet i procent) de forskellige elementer i aflønningen tænkes at udgøre i forhold til den faste aflønning og i den udstrækning det er muligt, minimums og maksimumsværdier, og - beskrivelse af hvordan det sikres, at aflønningen afspejler aktionærernes interesser i form af øget værdiskabelse, samt at der skabes fornøden gennemsigtighed. 4. Beskrivelse af relevante typer af incitamentsaflønning samt relaterede begreber 4.1. Indledning Det følgende giver en kort beskrivelse af de typisk anvendte former for incitamentsaflønning. Herudover behandles de begreber, der i forhold til loven og dens bemærkninger vil være relevante ved beskrivelsen af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning. I bemærkningerne til selskabslovens 139 står blandt andet: Incitamentsaflønning omfatter enhver variabel aflønning. Incitamentsaflønning er således ikke begrænset til aktiebaseret aflønning, såsom aktieoptioner, tegningsrettigheder (warrants) og såkaldte fantomaktier, hvor der ydes et vederlag baseret på værdien af kapitalselskabets aktier. Ikkeaktiebaserede bonusordninger, resultatkontrakter og lignende instrumenter, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd, vil således også være omfattet af bestemmelsens anvendelsesområde. Derimod vil fast løn uanset om denne er meget høj ikke være omfattet af bestemmelsen. Loven sigter primært mod variabelt vederlag baseret på kontante betalinger og aktiebaseret aflønning. Andre ordninger vil imidlertid også være omfattet af loven i den udstrækning, at den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd. Eksempler på sådanne ordninger gives nedenfor i punkt Variabelt vederlag kontant (kortsigtede incitamentsprogrammer) Ikke-aktiebaserede bonusordninger, resultatkontrakter, tantieme o. lign. Aflønning, der typisk bestemmes som en procentdel af selskabets omsætning, et nærmere defineret overskud/resultat (f.eks. resultat før renter, EBIT, resultat før skat, nettoresultat) eller lignende eller som en andel af den faste løn der udløses ved opnåelse af forskellige konkrete mål.

6 6/ Aktiebaseret aflønning (langsigtede incitamentsprogrammer) a. Aktierelateret bonus (fantomaktier o. lign.) En bonus, hvor beløbet er knyttet til udviklingen i aktiekursen. En sådan bonus kan således være en syntetisk aktieinvestering (dvs. opgjort som om der var foretaget en aktieinvestering) eller en syntetisk option. b. Betingede aktier Aktier, hvis endelige erhvervelse er betinget af opnåelsen af fastlagte mål. Typisk skal modtageren beholde aktierne i en periode, idet aktierne først frigives efter en given tidsperiode. c. Optioner sædvanlige optioner henholdsvis tegningsoptioner (warrants) Sædvanlige optioner giver modtageren en ret, men ikke en pligt til at købe aktier i selskabet til en given kurs (udnyttelseskurs) i en given udnyttelsesperiode. Warrants/ tegningsoptioner giver modtageren en ret, men ikke en pligt til at tegne aktier i selskabet til en given kurs (udnyttelseskurs) i en given udnyttelsesperiode. d. Konvertible obligationer Et rentebærende gældsbrev, hvortil der er knyttet en tegningsret således, at gældsbrevet af långiver (modtageren) kan omveksles/konverteres til nyudstedte aktier til en given tegningskurs Andre ordninger, som indeholder et element af incitamentsaflønning Der kan konkret aftales ordninger med et variabelt aflønningselement, som kan bevirke, at ordningen undtagelsesvist og afhængig af den konkrete anvendelse vil være omfattet af loven. Det kan bl.a. forekomme i forbindelse med ekstraordinære/særlige pensionsindbetalinger og særlige fratrædelsesordninger og opsigelsesbestemmelser Værdiansættelse De overordnede retningslinjer skal angive den anslåede nutidsværdi af incitamentsaflønningen på tildelingstidspunktet så vidt muligt i overensstemmelse med IFRS (International Financial Reporting Standards). Det kan være komplekst at opgøre nutidsværdien på tildelingstidspunktet for nogle af de anvendte ordninger. En tilnærmet værdi under enkle (anerkendte) principper bør foretrækkes frem for komplicerede beregninger og en mængde forudsætninger. For variable kontante vederlag, jf. punkt 4.2., må en angivelse af den forventede (mest sandsynlige) værdi og forudsætningerne herfor samt

7 7/15 den mindste eller maksimale værdi, der kan komme på tale for disse ordninger, være tilstrækkeligt for at opfylde kravet om en anslået værdi. Dette kan eventuelt angives relativt (som en %-del), f.eks. i forhold til det faste vederlag. For de aktiebaserede ordninger nævnt under punkt 4.3. angives en ramme for, hvor stor en værdi, der på tildelingstidspunktet kan være tale om for disse ordninger. Der foretages dermed ingen konkret værdiansættelse i de overordnede retningslinjer. Først i forbindelse med den endelige tildeling sker der en konkret værdiansættelse, hvorved aktionærerne har mulighed for at sammenholde den samlede værdi med de vedtagne overordnede retningslinier. Værdiansættelse af de aktiebaserede ordninger på tildelingspunktet er beskrevet i IFRS. Værdierne angives så vidt muligt samlet og pr. regnskabsår. Herved sikres der sammenhæng til den regnskabsmæssige behandling af ordningerne i årsrapporten i forbindelse med de endelige tildelinger. De variable vederlag kan angives med beløb hhv. minimum/maksimum og/eller relativt set i forhold til den faste og/eller den samlede vederlæggelse. 4.6 Tidsmæssigt perspektiv i incitamentsaflønningen For variable, kontante ordninger, jf. punkt 4.2., vil det tidsmæssige perspektiv vedrøre løbetiden, der naturligt vil være knyttet til de resultater, ordningen er knyttet til. For de aktiebaserede ordninger bør der gives oplysning om ordningernes samlede løbetid, dvs. perioden fra tildeling til udløb. Endvidere bør der gives oplysning om bindingsperioden (perioden indtil udnyttelse er mulig også kaldet modningsperiode) og udnyttelsesvinduer (de perioder hvor udnyttelse er muligt).

8 8/15 5. Skitse til inspiration for udarbejdelse af retningslinjer til generalforsamlingens godkendelse Det følgende indeholder i punktform en skitse til, hvorledes de overordnede retningslinjer kan udformes. Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning til medlemmer af det øverste ledelsesorgan og direktionen i [A/S..], jf. selskabsloven 139. A. Indledning - Redegørelse for de væsentligste overvejelser, jf. afsnit 2, det øverste ledelsesorgan har gjort sig i forhold til incitamentsaflønning af medlemmer af ledelsesorganerne i selskabet. - Formålet med de overordnede retningslinjer. - Værdiskabelse til aktionærerne. - Understøttelse af selskabets kort- henholdsvis langsigtede mål. - Tiltrækning og fastholdelse af nøglepersoner. - Sikring af, at incitamentsaflønningen ikke leder til uforsigtighed eller urimelig adfærd henholdsvis uhensigtsmæssig accept af risiko. - Hvem kan tildeles incitamentsaflønning medlemmer af direktionen (anmeldt til Erhvervs- og selskabsstyrelsen) og/eller medlemmer af det øverste ledelsesorgan. B. Hvilke ydelser kan indgå, og hovedbetingelser for incitamentsaflønningen - Formålet med incitamentsaflønningen og overordnede principper. - Hvilke ydelser, der kan indgå i incitamentsaflønningen. - Hovedbetingelser for ydelsernes tildeling. - Hvorledes det er sikret, at den samlede aflønning, herunder den variable aflønning, afspejler aktionærernes interesse. - Hvorledes kan det øverste ledelsesorgan beslutte og manøvrere inden for de angivne overordnede retningslinjer. - Tidsmæssigt perspektiv i incitamentsaflønningen, herunder eventuelle frister. - Hvorledes der er sikret gennemsigtighed i aflønningen, bl.a. ved efterfølgende rapportering i årsrapporten. C. Variabelt vederlag kontant For hver enkelt af de typer af variabelt vederlag, der anvendes, beskrives: - Til hvem de kan tildeles. - Formålet med tildeling af de enkelte typer. - Hovedbetingelser for tildeling. - Løbetid og andre karakteristika

9 9/15 - Hvorledes er det sikret, at der ikke skabes uønskede incitamenter, og at værdierne ikke kommer ud af kontrol. - Eventuel minimums- og maksimumsværdi og disse værdier i forhold til den faste aflønning. D. Aktiebaseret aflønning For hver enkelt af de typer af aktiebaseret aflønning, der anvendes, beskrives: - Til hvem de kan tildeles. - Formålet med tildeling af de enkelte typer. - Hovedbetingelser for tildeling. - Karakteristika såsom løbetid, optjeningsperiode, udnyttelsesmuligheder, principper for fastlæggelse af udnyttelseskurser, o. lign. - Ramme for nutidsværdi ved tildeling eventuelt angivet i forhold til den faste aflønning. Herunder beskrives principper, der vil blive anvendt ved værdiansættelse, om der i givet fald er loft over den værdi, som ordningen kan give anledning til samt loftets nominelle og/eller relative størrelse. - Hvorledes det er sikret, at der ikke skabes uønskede incitamenter, og at værdierne ikke kommer ud af kontrol. - Om der er tale om kontant- eller aktiebaserede ordninger og hvorledes aktier i givet fald tilvejebringes. - Hvorledes den aktiebaserede aflønning behandles skattemæssigt af selskabet. E. Andre ordninger I den udstrækning andre ordninger, såsom pensionsindbetaling og fratrædelsesordninger eller andre goder, er en del af incitamentsaflønningen beskrives disse efter samme systematik som herover. F. Øvrige punkter der er relevante for det konkrete selskab. G. Offentliggørelse og ikrafttræden Hvornår er de angivne retningslinjer behandlet, og hvor er de efterfølgende offentliggjort?

10 10/15 Bilag om optionsaflønning Dette bilag giver eksempler på forhold, der kan være aktuelle ved udformning af optionsaflønning. Fokus er alene på optionsaflønning, idet der her er tale om en række forhold, der kan have forskellige implikationer for værdien og effekten af optionsaflønningen. Der findes ikke én bestemt udformning af optionsaflønning, der vil være optimal for alle selskaber og ledelserne heri. Udformningen af optionsaflønningen skal tage udgangspunkt i det enkelte selskabs specifikke forhold, formålet med optionsaflønningen samt karakteristika ved modtagerne af optionsaflønningen. Optionsaflønningen er en del af selskabets incitamentsaflønning og skal derfor ses i sammenhæng med vederlagspolitikken og den resterende aflønning af ledelsen. For selskabet bør specielt forretningsmodel og kapitalstruktur indgå i overvejelserne. For modtagerne er der tale om karakteristika såsom disses risikovillighed samt i nogle tilfælde udestående aktieløn fra andre (tidligere) tildelinger og modtagerens formueforhold i øvrigt. Typer af optioner Der anvendes primært to typer af optioner: sædvanlige optioner og tegningsoptioner (warrants). Valget mellem de to typer afhænger bl.a. af skatte- og selskabsretlige forhold. Sædvanlige optioner opdeles typisk i: kontantbaserede, hvor der ved udnyttelse er mulighed for at få optionsgevinsten udbetalt kontant, og egenkapitalbaserede, hvor udnyttelse udmøntes i et ejerskab af de tilsvarende aktier. Det er kun de egenkapitalbaserede ordninger, der ved udnyttelse medfører et efterfølgende ejerskab af de tildelte aktier. Afvejningen imellem kontant- henholdsvis egenkapitalbaserede ordninger er af mere teknisk og selskabsspecifik karakter og vil ikke blive uddybet yderligere her.

11 11/15 Der findes andre mere komplicerede (eksotiske) optionstyper. Disse bør så vidt muligt undgås, idet de er uklare og uoverskuelige for aktionærerne og dermed ikke leder til den åbenhed om aflønningen og ikke mindst incitamentsaflønningen, som er et hovedformål med lovgivningen og forskrifterne vedrørende incitamentsaflønning. De mere komplicerede optionstyper omfatter for eksempel optioner, hvor der automatisk modtages nye optioner ved udnyttelse (re-load) eller optioner, hvor udnyttelse er betinget af, at aktiekursen har ramt et niveau, der er højere end udnyttelseskursen (knock-in). Løbetid Løbetiden har betydning for værdien af optionen og for det incitament der skabes ved tildelingen. Kort løbetid vil alt andet lige nedsætte værdien i forhold til en længere løbetid. Kort løbetid vil endvidere normalt ikke sikre et tilstrækkeligt langsigtet incitament. Værdien ved tildeling vil specielt for optioner med kort løbetid være knyttet mere til udsving (volatilitet) i aktiekursen end til aktiens mere langsigtede udvikling. 1 Meget lange løbetider vil kunne give forholdsvis store værdier af optionerne og betyde, at incitamenterne kan være svære at styre over tid. Løbetider på 4-8 år er forholdsvis normalt i Danmark. Udnyttelsesmuligheder Der anvendes typisk to hovedtyper af udnyttelsesmuligheder: optioner, der kun kan udnyttes på udløbstidspunktet (europæiske), og optioner, der kan udnyttes i hele løbetiden (amerikanske). I Danmark er de amerikanske optioner p.t. de mest udbredte. Ved rene europæiske optioner sikres et langsigtet incitament, men det risikeres, at modtageren ikke værdsætter optionen særligt højt, eller at der skabes uheldige incitamenter omkring det ene tidspunkt, hvor optionen kan udnyttes. For europæiske optioner kan man med fordel tillade udnyttelser over en længere tidsperiode f.eks. seks til tolv måneder i forbindelse med udløb. Amerikanske optioner vil måske ikke give helt det samme langsigtede incitament som de europæiske, da de kan blive udnyttet tidligt, men vil formodentlig blive mere værdsat af modtageren. 1 Ved beregning af en options værdi indgår et estimat for aktiekursens forventede fremtidige udsving, kaldet volatiliteten. Sædvanligvis anvendes den historiske standardafvigelse på aktiekursens udsving som estimat.

12 12/15 For amerikanske optioner med løbende tildelinger kan der dog opstå incitamenter til, at der på ét velvalgt tidspunkt udnyttes flere års tildelinger, hvilket ligeledes kan skabe uheldige incitamenter omkring dette tidspunkt. For amerikanske optioner kan man med fordel anvende en modningsperiode (bindingsperiode) i starten af løbetiden, hvor udnyttelse ikke er mulig. En modningsperiode på 2-4 år afhængigt af løbetiden er ikke unormal. Der bør anvendes et passende antal udnyttelsesvinduer i løbet af et regnskabsår. Udnyttelsesvinduerne bør være sammenfaldende med de perioder, hvor det er tilladt selskabets insidere at handle aktier, hvilket normalt vil være i forlængelse af aflæggelse af årsrapporten og/eller delårsrapporter dvs. 2-4 perioder pr. år. Udnyttelseskurs Fastlæggelsen af udnyttelseskursen i forhold til aktiekursen på tildelingstidspunktet, og om udnyttelseskursen skal forblive fast, opskrives med fast procentsats eller indekseres i løbetiden, er af potentielt stor betydning for værdien og for de skabte incitamentseffekter. Høj udnyttelseskurs i forhold til aktiekursen giver en lavere værdi af den enkelte option, men alt andet lige et større incitament for ledelsen/modtageren til at tage risiko. Lav udnyttelseskurs i forhold til aktiekursen giver omvendt en højere værdi af den enkelte option, men alt andet lige et mindre incitament for ledelsen/modtageren til at tage risiko. Afvejningen bør primært gå på, at man for en givet samlet værdi af en planlagt optionsaflønning vil kunne tildele flere optioner, der kun vil få værdi, hvis aktiekursen stiger signifikant, eller alternativt tildele færre optioner, hvor der vil være et tab for ledelsen, hvis aktiekursen falder i værdi. Det skyldes, at en lav udnyttelseskurs vil give ledelsen udsigt til en kontant gevinst selv ved uændrede aktiekurser, hvorfor et fald i aktiekursen vil give anledning til et tab. Med andre ord er optioner med lav udnyttelseskurs i forhold til aktiekursen kvasi-aktier, hvis afkastkarakteristika i mange tilfælde svarer til den underliggende akties. Dette gælder specielt, når udløbet af optionerne nærmer sig. For en ledelse med optioner betyder dette, at incitamentet vil være sammenfaldende med aktionærernes. Fordelen ved fast at opskrive udnyttelseskursen over tid er at skærpe incitamentet og gøre den endelige gevinst afhængig af længden af den tidsperiode, hvori en given præstation er leveret. En opskrivning af udnyttelseskursen vil øge modtagerens incitament til at udnytte optionen så tidligt som muligt, hvorfor det langsigtede incitament kan mindskes.

13 13/15 En indeksering af udnyttelseskursen vil skærpe ledelsens incitament til at præstere godt, målt relativt til et valgt indeks (benchmark fx det generelle aktiemarked eller udvalgte konkurrenter). Ved generelt stigende aktiekurser vil en indeksering således kun give en belønning for stigninger udover de generelle stigninger og vil tilsvarende ved faldende aktiekurser give mulighed for gevinster, hvis selskabets aktier er faldet mindre end det valgte indeks. Indeksering komplicerer optionsaflønningen og den tilhørende værdiansættelse. Regulering for udbyttebetaling mv. Løbende regulering af udnyttelseskursen for udbyttebetalinger bør foretages specielt i tilfælde, hvor der er tale om udbyttebetalinger ud over det sædvanlige niveau, der blev lagt til grund ved tildelingen. Herudover kan der være behov for regulering af optionsprogrammet ved kapitalforhøjelse, gennemførelse af aktietilbagekøbsprogrammer, mv. Tildelingspolitik Det er som regel en fordel, at der løbende foretages mindre tildelinger (revolverende ordninger) frem for enkelte store tildelinger. Herved undgås, at der skabes uheldige kortsigtede incitamenter i forbindelse med tildelings- eller udnyttelsestidspunkt. Revolverende tildelinger overflødiggør også behovet for såkaldt repricing, dvs. ændring nedsættelse af en tidligere fastlagt udnyttelseskurs. Det kan som hovedregel ikke anbefales at gøre tildeling af et optionsprogram betinget af opnåelse af konkrete mål eller at tildele optioner på optioner. Opfyldelse af kortsigtede operationelle mål kan i stedet belønnes med kontantbonus. Det anbefales, at der etableres en politik for, hvornår på året der normalt tildeles optioner. Dette kan med fordel være i forlængelse af aflagte årseller delårsrapporter, dvs. i forbindelse med de føromtalte vinduer, hvor insidere har mulighed for at handle. Eksempel Følgende eksempel skal tages som en simpel illustration af nogle af de ovenstående pointer og tilhørende overvejelser. Eksemplet bygger på flere forsimplede antagelser og skal derfor ikke tages som en udtømmende beskrivelse af de relevante overvejelser. I eksemplet betragtes et selskab med givne karakteristika og som ønsker at foretage en tildeling af europæiske optioner med en samlet værdi på 1 mio. kr. på tildelingstidspunktet.

14 14/15 I eksemplet sammenlignes effekten af at vælge optioner med forskellige udnyttelseskurser og løbetider, idet der specielt søges at give et simpelt indblik i de incitamentseffekter, optionstildelingen giver. Incitamentseffekten opgøres ved at beregne optionsgevinsten ved en efterfølgende ændring i aktiekursen på +/ 10 kurspoint og en ændring i volatiliteten på +/ 10%-point. Volatilitet kan opfattes som et mål for den risiko, der er knyttet til selskabet. Effekten af en ændring i volatiliteten (risikoen) bruges som indikator for, hvilket incitament optionerne giver ledelsen til at øge risikoen i selskabet. Generelle forudsætninger Samlet værdi optionsaflønning Aktiekurs 100 Volatilitet af aktien 30% Risikofri rente 5% Udbytter 0 Beregninger Udgangspunkt K - 50 K + 50 T - 3 T + 3 Udnyttelseskurs, K Løbetid (år), T Værdi af den enkelte option (a) Antal optioner tildelt (b) Samlet værdi (a x b) Ændring i værdien af den enkelte option ved: Aktiekurs Aktiekurs Volatilitet - 10 %-point Volatilitet + 10 %-point Ændring i værdien af samlet program ved: Aktiekurs Aktiekurs Volatilitet - 10 %-point Volatilitet + 10 %-point Alle beregninger er foretaget på tildelingstidspunktet, og værdierne kan derfor ikke bruges som udtryk for det resultat, der vil fås ved eventuel

15 15/15 udnyttelse af optionerne. Værdierne af optionerne er bestemt ved hjælp af Black-Scholes formel og er alle steder afrundet til nærmeste hele kr. Fra beregningerne ses, at antallet af tildelte optioner i høj grad afhænger af, hvilken udnyttelseskurs og løbetid der vælges. Jo lavere udnyttelseskurs og længere løbetid, jo færre optioner skal tildeles for at få en samlet værdi af optionsaflønningen på 1 mio. kr. Tildeles optionerne med lav udnyttelseskurs i forhold til aktiekursen (K 50), giver en ændring i aktiekursen anledning til stort set den samme ændring i værdien af den enkelte option. Værdien er imidlertid ikke særlig følsom overfor ændringer i volatiliteten. Tildeles optionerne med høj udnyttelseskurs i forhold til aktiekursen (K + 50) ses det omvendte billede, eftersom værdien her afhænger noget mere af ændringer i volatilitet end i aktiekursen. Løbetiden har tillige betydning for værdien af den enkelte option og dermed også for antallet af optioner, der kan tildeles. Værdien af optioner med kort løbetid og lav udnyttelseskurs vil primært afhænge af ændringer i aktiekursen. Værdien af optioner med kort løbetid og høj udnyttelseskurs vil primært afhænge af ændringer i volatiliteten. Litteraturhenvisning Bechmann, K. L. and M. Møller (2003), Optimalt design af optionsprogrammer: valget af exercisemuligheder og exercisekurser, Finans/Invest 2: Bechmann, K. L. (2003) Værdiansættelse af optioner med Black- Scholes modellen, Inspi, no. 6, June:

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning - Komitéen for god Selskabsledelses vejledning om incitamentsaflønning

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning - Komitéen for god Selskabsledelses vejledning om incitamentsaflønning Incitamentsaflønning Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning - Komitéen for god Selskabsledelses vejledning om incitamentsaflønning Af advokatfuldmægtig Mads Dambæk, Plesner og advokatfuldmægtig

Læs mere

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016 Retningslinjer for incitamentsaflønning Oktober 2016 Indhold 1. Indledning... 2 Redegørelse for væsentligste overvejelser for retningslinjerne... 2 Formål, værdiskabelse... 2 Tiltrækning og fastholdelse

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S vestas.com Indholdsfortegnelse 1. Generelle principper... 3 2. Omfattede personer... 4 3. Vederlagselementer... 4 4. Bonus...

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget disse overordnede

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 1. Indledning I overensstemmelse med selskabslovens 139 har bestyrelsen for ("Chr.

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 Bilag 1 til indkaldelse til generalforsamling 27. november 2014 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 1. Indledning I overensstemmelse

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund For at skabe større åbenhed omkring børsnoterede virksomheders incitamentsaflønning af bestyrelses-

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF KONCERNLEDELSEN I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF KONCERNLEDELSEN I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Generalforsamlingen godkender retningslinjerne. De nuværende retningslinjer blev godkendt på generalforsamlingen 6. april 2016. OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF KONCERNLEDELSEN I

Læs mere

GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43) 1. Indledning

GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43) 1. Indledning G E N E R E L L E R E TNINGSLI N J E R F O R I N C I T A M E N T S A F L Ø N - N I N G A F L E D E L S E N I H E N H O L D T I L S E L S K A B S L O V E N 1 3 9 GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43)

Læs mere

Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S

Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S Godkendt på generalforsamlingen den 25. marts 2015 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 Lov nr. 322 af 11. april 2011

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Vederlagsretningslinjer

Vederlagsretningslinjer Vederlagsretningslinjer Vederlagsretningslinjer for bestyrelse og direktion i H. Lundbeck A/S Godkendt på ordinær generalforsamling 31. marts 2016 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 Lov nr.

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139. GN Store Nord A/S (CVR-nr.

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139. GN Store Nord A/S (CVR-nr. GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139 GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43) 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 har GN Store Nord A/S

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06

Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06 Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27528406, ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget denne vederlagspolitik ( Vederlagspolitikken )

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN- NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN- NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN- NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139 GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43) 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 har GN Store Nord

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion v/peter Albrechtsen, advokat (L) AnsættelsesAdvokater Erfa-gruppe 4 25. maj 2011 Corporate governance - Definition: - Det system, som anvendes

Læs mere

Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S

Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S Indledning I henhold til 139 i selskabsloven samt regler og bestemmelser for aktier noteret på Nasdaq OMX skal bestyrelsen

Læs mere

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K 6. januar 2003 Meddelelse nr. 3 NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i H+H International A/S. Dagsorden

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i H+H International A/S. Dagsorden Selskabsmeddelelse nr. 169, 2008 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 31. marts 2008

Læs mere

Anvendelsen af optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber i perioden *

Anvendelsen af optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber i perioden * Rapport: Anvendelsen af optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber i perioden 1995-2006 * Udarbejdet af Professor Ken L. Bechmann, ph.d. Institut for Finansiering CBS Handelshøjskolen i København

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Tegningsretter og aktieoptioner

Tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 7. januar 2002 Meddelelse nr. 3 Tegningsretter og aktieoptioner - tilføjelse til Fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 2. januar 2002 I fondsbørsmeddelelse

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes den 6. april 2011, kl. 16.30. De under dagsordenens punkt

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S (udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 500-0020 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne i medfør af 354 a, stk. 1, jf. 345,

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2008 og information om fremtidig bestyrelsessammensætning

Indkaldelse til generalforsamling 2008 og information om fremtidig bestyrelsessammensætning 25. februar 2008 MEDDELELSE Nr. : 4 Indkaldelse til generalforsamling 2008 og information om fremtidig bestyrelsessammensætning Vedlagt er indkaldelse til generalforsamling 2008 samt fuldstændige forslag

Læs mere

Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 05/2008 København, den 13. marts 2008 Der afholdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr. 14194711) den 10. april 2008, kl. 16.00 på Radisson SAS Falconer Hotel

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S (Udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 560-0078 Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere AFLØNNINGSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 Principper for aflønning 3 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere 2011 3 Kvantitative oplysninger om aflønningsforhold for direktionen

Læs mere

Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder

Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder Finansrådet 10. december 2008 Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder Side 2 Det henstilles til alle Finansrådets medlemsvirksomheder at følge

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring (Udeladt) 17. december 2014 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring A/S Finanstilsynet har i juni 2014 foretaget en funktionsundersøgelse af aflønningsområdet i Alm. Brand Forsikring A/S (herefter

Læs mere

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning.

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning. PFA Holding og PFA Pension Aflønningsrapport 2012 Indhold Forord 3 Principper for aflønning 4 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i 2012 4 Kvantitative

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Indledning Sparekassen Bredebro skal forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse,

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG Ordinær generalforsamling i Skako A/S, CVR-nr , Mandag den 18. april 2016 kl Bygmestervej 2, 5600 Faaborg.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG Ordinær generalforsamling i Skako A/S, CVR-nr , Mandag den 18. april 2016 kl Bygmestervej 2, 5600 Faaborg. Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn FULDSTÆNDIGE FORSLAG Ordinær generalforsamling i Skako A/S, CVR-nr. 36440414, Mandag den 18. april 2016 kl. 15.00 Bygmestervej 2, 5600 Faaborg. DAGSORDEN: I henhold

Læs mere

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 24. april 2008

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 24. april 2008 Til: OMX Den Nordiske Børs Selskabsmeddelelse nr. 7/2008 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 24. april 2008 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted torsdag den 24. april 2008

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

børsnoterede selskaber

børsnoterede selskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 243 Offentligt Juni 2007 Kortlægning af den aktuelle brug af aktiebaserede incitamentsordninger i børsnoterede selskaber 1 Indledning Gennem de senere år har der været

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger delvist Selskabet følger ikke Ikke relevant for Selskabet 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

29. april 2011 CVR nr. 24256782 Selskabsmeddelelse nr. 4/2011 Side 1 af 10

29. april 2011 CVR nr. 24256782 Selskabsmeddelelse nr. 4/2011 Side 1 af 10 Selskabsmeddelelse nr. 4/2011 Side 1 af 10 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TK Development A/S TK Development A/S, CVR nr. 24256782, indkalder her til ordinær generalforsamling tirsdag den 24.

Læs mere

Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller "Tegningsoptioner"), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1.

Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller Tegningsoptioner), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1. Bilag 1 Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller "Tegningsoptioner"), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1. Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i LifeCycle Pharma A/S

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i LifeCycle Pharma A/S Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i LifeCycle Pharma A/S Selskabsmeddelelse nr. 4/2011 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 18. marts 2011 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i LifeCycle

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR. 36440414 Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets

Læs mere

Corporate Governance i Alm. Brand Bank A/S

Corporate Governance i Alm. Brand Bank A/S Redegørelse: Corporate Governance i Alm. Brand Bank A/S Marts 2009 G:\sgdiradm\AB Bank - 0066\2009\0066.09.024 - Corporate Governance 2009\Corporate Governance Bank - comply or explain marts. 2009 til

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler begrundelse Gode og dårlige eksempler på afrapportering Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler begrundelse 1.3.4. Det anbefales, at samtlige medlemmer af det øverste ledelsesorgan og direktionen er til stede

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

anbefalinger for god selskabsledelse

anbefalinger for god selskabsledelse Side 1 af 12 anbefalinger for god selskabsledelse 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres i overensstemmelse med den godkendte årsrapport for 2016.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres i overensstemmelse med den godkendte årsrapport for 2016. Network Capital Group Holding A/S Nasdaq OMX: NETCGH Cvr.nr.: 26685621 www.ncgh.dk Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider Selskabsmeddelelse 18. april 2017

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Bestyrelsen foreslår valg af følgende to kandidater til bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår valg af følgende to kandidater til bestyrelsen: Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 97 84 17 41, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere