Kvalitetsstandarder indenfor servicelovens område, 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder indenfor servicelovens område, 2011"

Transkript

1 Psykiatri og Handicap Kvalitetsstandarder indenfor servicelovens område, 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Principper for bevilling af ydelser...3 Dag- og botilbud...3 Sagsbehandling i forbindelse med afklaring af behov for hjælp Kvalitetsstandard for tilbud om aflastning efter servicelovens 84 stk Kvalitetsstandard for hjælp, omsorg og støtte m.v. (bostøtte) efter servicelovens Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning efter servicelovens Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance efter servicelovens Kvalitetsstandard for ledsagelse efter servicelovens Kvalitetsstandard for kontaktpersonordning for døvblinde efter servicelovens Kvalitetsstandard for bevilling af merudgifter ved den daglige livsførelse, jfr. servicelovens Kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens Kvalitetsstandard for tilbud om beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 og transport til beskyttet beskæftigelse efter servicelovens Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens Kvalitetsstandard for tilbud om ophold i midlertidigt botilbud efter servicelovens Kvalitetsstandard for længerevarende og varige ophold i botilbud efter servicelovens

2 2

3 Indledning Kvalitetsstandarderne indeholder oplysninger om kommunens serviceniveau indenfor servicelovens område. Kvalitetsstandarder er et redskab til at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og det godkendte budget. Kvalitetsstandarderne er derfor et vigtigt redskab til, at informere borgerne om, hvilken hjælp og støtte kommunen tilbyder borgeren på det generelle niveau. Udover kvalitetsstandarderne har Rudersdal Kommune udarbejdet ydelseskataloger for kommunens egne dag- og botilbud. Af ydelseskatalogerne fremgår det, hvilke ydelser de enkelte dag- og botilbud tilbyder sine beboere og brugere. Såvel kvalitetsstandarder som ydelseskataloger ligger tilgængelige på kommunens hjemmeside. Målgruppen som kan bevilges ydelser fra Psykiatri og Handicapområdet er voksne som har behov for en særlig indsats. Målgruppen er i serviceloven beskrevet som personer med betydelig og/eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Det er borgere med: Fysisk handicap, fx personer med hjerneskade, nedsat bevægelsesfunktion, manglende eller nedsat talefunktion, syns- eller hørenedsættelse Psykisk handicap, fx personer med udviklingshandicap, autister, asperger og andre syndromer Sindslidelse Særlige socialt udsatte borgere, fx personer med problemer som følge af alkohol- og/eller stofmisbrug. Principper for bevilling af ydelser Det overordnede formål med ydelser til voksne med særlige behov er, at borgeren bliver styrket eller kompenseret for sin funktionsnedsættelse, så borgeren kan deltage i samfundslivet på egne vilkår. Ydelsen gives enten som naturalydelse, fx som støtte i eget hjem, dag- eller botilbud eller som kontantydelse, hvor borgeren får dækket merudgifter som følge af et handicap. Omfanget af ydelser strækker sig fra mindre omfattende tilbud, fx ledsagelse eller bostøtte 1 time hver fjortende dag, til meget omfattende tilbud, som fx botilbud med personale hele døgnet. Bevilling af ydelser er uafhængige af borgerens indtægts- og formue forhold. En borger kan modtage mere end et tilbud, og der kan være tale om en kombination af ydelser fra flere områder i forvaltningen, fx Ældreområdet, og Beskæftigelsesområdet. Hvis en borger modtager ydelser fra flere områder, er det som hovedregel sagsbehandleren i Psykiatri og Handicap, der har ansvar for den koordinerende opgave i forhold til målgruppen voksne med særlige behov. Dag- og botilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet, At Rudersdal Kommune så vidt muligt skal kunne opfylde egne borgeres behov for mindre specialiserede og mellem specialiserede dag- og botilbud i Rudersdal Kommune. At Rudersdal Kommune efter behov vil benytte andre kommuners højt specialiserede tilbud til målgrupper, hvor kommunen ikke selv råder over sådanne tilbud. 3

4 Oversigt over indsatskategorier i dag- og botilbud Den mindst specialiserede indsats Støtte til basale livsfunktioner, mindre grad af behandling. Fx væresteder, bostøtte i eget hjem, bofællesskaber uden døgndækning o.lign. Den mellem specialiserede indsats Støtte til basale livsfunktioner og behandling/specialpædagogisk indsats. Fx beskyttet beskæftigelse, botilbud med døgndækning Den højt specialiserede indsats Støtte til basale livsfunktioner og primært behandlingsmæssig og trænende/udviklende indsats, kræver særlig specialpædagogisk indsats og socialfaglig ekspertise. Fx beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud og botilbud med døgndækning. Det er et krav i lovgivningen, at de dag- og botilbud, som kommunerne bevilger til borgerne skal være optaget i Tilbudsportalen. Optagelse i Tilbudsportalen forudsætter, at den kommune, som dag- eller botilbudet ligger i, har godkendt det pågældende dag- eller botilbud til optagelse i Tilbudsportalen. Formålet med Tilbudsportalen er: At styrke overblikket og forbedre planlægningsgrundlaget for tilbud efter bekendtgørelse om Tilbudsportalen At styrke grundlaget for valg af konkrete tilbud til den enkelte borger At skabe en generel åbenhed og gennemskuelighed i de tilbud, der er registreret i portalen At skabe sammenlignelighed mellem tilbuddene, herunder mellem offentlige og private tilbud og udgifter til tilbuddene At sikre en lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører. Nedenfor er en oversigt over de kommunale dag- og botilbud fordelt på målgrupper, som Rudersdal Kommune har selv: 4

5 Bofællesskaber efter servicelovens 85 Bofællesskabet Birkerød Parkvej Bofællesskabet Bregnerødvej 1 Bofællesskabet Gl. Holtegade 9 Bofællesskabet Bregnerødvej Bofællesskabet Tårnborg Bofællesskabet Tornevangsvej Sindslidende X X X Psykisk udviklingshæmmede X X X Autister Botilbud efter servicelovens 108 Sindslidende Psykisk udviklingshæmmede Autister Botilbudet Dronninghus X Botilbudet Bøgelunden X Botilbudet Piberødhus X Botilbudet Enghusene X X Botilbudet Gefion X Aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse Efter servicelovens XX, 103 og 104 Ruder Es Værestedet Elmehuset Sindslidende Psykisk udviklingshæmmede Autister X X Dagtilbudene Rudersdal X X Pensionistklubben X Ebberød Kulturhus X Derudover er følgende dag- og botilbud under opførelse: 13 boliger i bofællesskab på Biskop Svanes vej i Ebberød, til ældre borgere med udviklingshandicap. Tages i brug boliger i bofællesskab på Langebjerg i Nærum til yngre borgere med udviklingshandicap. Tages i brug almene boliger på Langebjerg i Nærum til borgere, som kan klare sig selv med mindre eller ingen støtte. Tages i brug 2012 Op til 30 boliger på Dronninggårds Alle i Holte til borgere med sindslidelse og socialt sårbare. Tages i brug Støtte- og aktivitetscenter på Dronninggårds Alle i Holte for sindslidende og psykisk sårbare. Tages i brug Sagsbehandling i forbindelse med afklaring af behov for hjælp Henvendelser om hjælp fra Psykiatri og Handicap kan komme fra borgeren selv, pårørende, naboer, borgerens læge, sygehus eller andre, som vurderer, at en borger har behov for hjælp. Ved alle henvendelser vil en sagsbehandler i Psykiatri og Handicap sætte en sagsbehandling i gang. Møde mellem borgeren og sagsbehandleren kan finde sted i Administrationscentret i Birkerød, hjemme hos borgeren, på sygehus, hvis borgeren er indlagt, eller et andet sted efter aftale med borgeren. Borgeren kan vælge at have en pårørende eller bisidder med til mødet. Ved første samtale mellem borgeren og sagsbehandleren yder sagsbehandleren råd og vejledning, og sagsbehandleren orienterer borgeren om procedure for sagsbehandlingen, og hvornår der kan forventes en afgørelse. Generelt gælder det, at der ved ansøgninger om hjælp skal foretages en udredning af borgerens situation, og sagsbehandleren foretager en konkret individuel vurdering af borgerens behov for 5

6 hjælp. Som metode for udredning af sagen anvender Psykiatri og Handicap en metode, der hedder voksenudredningsmetoden. Det er en metode, som er udviklet af Socialministeriet og Kommunernes Landsforening. I særlige tilfælde kan der iværksættes akut hjælp og støtte inden udredningen er gennemført fuldt ud. Borgeren vil altid modtage en skriftlig afgørelse på ansøgninger om hjælp og støtte. Afgørelsen indeholder oplysninger om formål og mål for den bevilgede ydelse. Hvis en udredning lægger op til, at borgeren får afslag på en ansøgning, vil borgeren altid blive hørt om en påtænkt afgørelse, så borgeren kan udtale sig om sagen, inden der træffes endelig afgørelse i sagen. Borgerne har ret til aktindsigt i sin sag. Det kan ske ved, at borgeren retter henvendelse til sagsbehandleren eller selv via Min rude går ind og ser direkte i den borgersag, som er oprettet i Rudersdal Kommune. 6

7 1. Kvalitetsstandard for tilbud om aflastning efter servicelovens 84 stk. 1. Aflastningsophold er et tilbud til ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet. Henvendelse om aflastningsophold kan rettes til: Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Stationsvej Birkerød Telefon: E mail: Borgeren eller den pårørende kontaktes af en sagsbehandler, og der aftales tid til en samtale, hvor behovet for aflastning drøftes. Målgruppe: Formål med ydelsen Kriterier for tildeling af ydelsen: Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der bor i egen bolig med ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende ikke kan være alene er mellem år. Formålet er At aflaste ægtefælle, forældre eller andre pårørende for den belastning, det er at passe en pleje og omsorgskrævende person i hjemmet At tilbyde borgeren et midlertidigt ophold uden for hjemmet, hvor der er den fornødne behandling og pleje. 1. Ydelsen tilbydes borgere: Der ikke er i stand til at hjælpe sig selv og derfor ikke er i stand til at være alene hjemme i kortere eller længere tid. 2. Til grund for tildelingen lægges en konkret og individuel vurdering af Borgerens fysiske og psykiske funktionsevne, herunder muligheden for at være alene i hjemmet Øvrige tilbud, som borgeren modtager udenfor hjemmet, f.eks. dagtilbud, klubtilbud o.l. Ægtefælles, forældres eller nære pårørendes behov for at blive aflastet. Handleplan efter servicelovens 141 Indhold: Hvis borgeren ikke har en handleplan efter servicelovens 141, skal der udarbejdes en handleplan i forbindelse med bevilling af aflastningstilbudet. Aflastningen ydes udenfor hjemmet i form af ophold i et midlertidigt botilbud efter servicelovens 107. Botilbudet skal være godkendt til formålet. Ydelsens omfang: Ydelsen bevilges efter en individuel og konkret vurdering af behovet i et antal hele døgn pr. år. 7

8 Det bevilgede antal døgn kan fordeles på hverdage, weekends og i en sammenhængende periode i ferier. Med mindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende, ydes der højest 60 aflastningsdøgn om året. Visitation Visitationen i Psykiatri og Handicap træffer afgørelse om aflastning. Behovet for aflastning skal være veldokumenteret f.eks. i form af statusattest fra egen læge, psykiatererklæring og lignende erklæringer fra interne og eksterne samarbejdspartnere. Sagsbehandlingsfrist Tilrettelæggelse af ydelsen Sagsbehandlingstiden for bevilling af aflastning er op til 4 uger. Borgeren, dennes ægtefælle, forældre eller nære pårørende træffer selv aftale med aflastningstilbudet om, hvordan de tildelte aflastningsdøgn fordeles over året. Betaling for ydelsen Rudersdal Kommune betaler den fastsatte takst for benyttelsen af pladsen i aflastningstilbudet. Rudersdal Kommune træffer beslutning om borgerens egenbetaling for benyttelsen af tilbudet efter en konkret vurdering af borgerens økonomiske forhold. Opfølgning og tilsyn: En gang om året følges der op på aflastningstilbudet for at sikre, at tilbudet opfylder formålet. Ved opfølgningen er der fokus på følgende: Om ydelsen er udmålt korrekt i forhold til borgerens og ægtefælles, forældres eller den nære pårørendes behov, Om aflastningstilbudet er tilrettelagt og udføres på en tilfredsstillende måde. Det generelle tilsyn med det midlertidige botilbud efter servicelovens 107 føres af den kommune, hvor tilbudet er beliggende. Lovgrundlag: Servicelovens 84 stk. 1, 107 og 163, stk. 2. Socialministeriets vejleding nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om betaling for midlertidige botilbud efter servicelovens Afgørelse, klage og ankemulighed: Der kan klages over kommunens afgørelse om bevilling af aflastningsophold.. Klagen sendes til Psykiatri og Handicap, som vurderer afgørelsen igen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Det Sociale Nævn inden 4 uger fra modtagelsen af klagen. Der er begrænset adgang til at efterprøve afgørelser om Kommunens generelle serviceniveau, jfr. lov om retssikkerhed og administration 60 stk. 3. Godkendt dato: Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 2. februar

9 2. Kvalitetsstandard for hjælp, omsorg og støtte m.v. (bostøtte) efter servicelovens 85. Bostøtte til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig, ydes til borgere, der har behov for det på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Henvendelse om bostøtte kan rettes til: Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Stationsvej Birkerød Telefon: E mail: Borgeren kontaktes af en sagsbehandler, og der aftales tid til en samtale, hvor ansøgningen om bostøtte drøftes. Målgruppe: Borgere, der er fyldt 18 år, og som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for Hjælp, omsorg eller støtte i hjemmet for at kunne opretholde en tilværelse i selvstændig bolig Optræning og hjælp til udvikling af færdigheder for at opnå eller opretholde en tilværelse i selvstændig bolig. Målgruppen omfatter Borgere med erhvervet og medfødt hjerneskade Borgere med sindslidelse og psykisk sårbarhed Borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne Borgere med særlige sociale problemer Målgruppen omfatter ikke Borgere, der bor i plejebolig Formål med ydelsen Kriterier for tildeling af ydelsen: Indhold: Formålet med socialpædagogisk støtte er at Bidrage til, at borgeren kan skabe en tilværelse i egen bolig på egne præmisser At udvikle, opretholde eller undgå tab af borgerens psykiske, fysiske eller sociale færdigheder Borgeren opnår en mere aktiv livsudfoldelse og får mulighed for at benytte samfundets almindelige og specifikke tilbud Borgeren over et kortere eller længere tidsperspektiv bliver i stand til at klare egen tilværelse i egen bolig uden eller med begrænset støtte Det er en forudsætning for bevilling af socialpædagogisk støtte, at Borgerens funktionsevne psykisk og/eller socialt er nedsat betydeligt i forhold til at få hverdagslivet i egen bolig til at fungere Støtten i eget hjem har altid et socialpædagogisk sigte, som tager udgangspunkt i at træne og motivere borgeren i brug af egne ressourcer. 9

10 Den socialpædagogiske støtte omfatter Samtale, støtte og vejledning i forhold til - personlige forhold, tanker og hændelser - overblik og strukturering af egen hverdag - konflikthåndtering m.v. Etablering og fastholdelse af netværk og familiære relationer Kontakt med offentlige myndigheder Støtte og vejledning til praktiske opgaver Støtte til at varetage økonomiske forhold Støtte og vejledning i sund levevis og forebyggende forhold Støtte til personlig hygiejne Støtte ved behov i særlige eller akutte situationer Afklarings- og udredningsforløb med henblik på vurdering af behov for støtte Ydelsens omfang: Antallet af støttetimer fastsættes på baggrund af en individuel og konkret vurdering af borgerens behov for støtte. Støtten udmåles i BTP - timer (BorgerTidsProcent) et antal halve og hele timer om ugen, hver 14. dag eller hver måned. Støtten kan også ydes i form af telefonsamtaler med borgeren. Støtten ydes i dagtimerne på hverdage. Ydelsen omfatter ikke Personlig og praktisk bistand efter servicelovens 83 Genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 86 og Behandling efter servicelovens 102 Psykologisk, terapeutisk eller lignende behandlingsmæssig støtte Støtte til at fastholde beskæftigelse Ledsagelse, der kan bevilges efter servicelovens 97 Handleplan efter servicelovens 141 og pædagogisk plan Visitation Hvis borgeren ikke har en handleplan efter servicelovens 141 skal borgeren tilbydes en handleplan i forbindelse med bevilling af bostøtte. I handleplanen fastlægges det overordnede formål og målene for bostøtten. Visitationen i Psykiatri og Handicap træffer afgørelse om bevilling af socialpædagogisk støtte og omfanget af den bevilgede støtte. Borgerens behov for bostøtte skal være udredt og veldokumenteret, f. eks. i form af statuserklæring fra egen læge, psykiater/ psykologerklæringer og lignende erklæringer fra interne og eksterne samarbejdspartnere. Sagsbehandlingsfrist Tilrettelæggelse af ydelsen Betaling for ydelsen Sagsbehandlingstiden for bevilling af bostøtte er op til 4 uger. Socialpædagogisk støtte ydes af Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter (RAS). I sager, hvor særlige forhold gør sig gældende, som f.eks. unge med særlig problemskabende adfærd, kan bostøtten ydes af en ekstern leverandør. Der er ingen egenbetaling i forbindelse med modtagelse af socialpædagogisk støtte. 10

11 Borgeren kan dog have udgifter til egen og medarbejderens deltagelse i aktiviteter, der aftales med bostøttemedarbejderen f.eks. entré til museer, idrætsaktiviteter, transport o.l. Opfølgning og tilsyn: I forbindelse med bevillingen af bostøtte fastsættes også et tidspunkt for opfølgning på bostøttens forløb og de fastlagte mål for bostøtten. Der følges op på bevilling af bostøtte efter maximalt 1 ½ år. I forbindelse med afklarings og udredningsforløb følges op efter 3 måneder. Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter fremsender en status-beskrivelse over bostøtteforløbet til sagsbehandleren, der på baggrund heraf afholder opfølgningsmøde med borgeren samt eventuelt bostøtte-medarbejderen. Lovgrundlag: Servicelovens 85 Socialministeriets vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Afgørelse, klage og ankemulighed: Godkendt dato: Udmåling af indsatsen på baggrund af funktions-niveau Der kan klages over Kommunens afgørelse om bevilling af bostøtte. Klagen sendes til Psykiatri og Handicap, som vurderer afgørelsen igen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Det Sociale Nævn inden 4 uger fra modtagelsen af klagen. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den I forlængelse af kvalitetsstandarden for bostøtte vil der blive fastlagt en metode til vurdering af niveauet for den indsats, der skal tilbydes den enkelte borger. Metoden vil bygge på funktionsniveauskalaen, som anvendes i Voksenudredningsmetoden. På baggrund af en 5-trins skala fastlægges borgerens funktionsniveau her på en række områder. 11

12 12

13 3. Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning efter servicelovens 86 Vedligeholdende træning ydes til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Henvendelse om bostøtte kan rettes til: Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Stationsvej Birkerød Telefon: E mail: Borgeren kontaktes af en sagsbehandler, og der aftales tid til en samtale, hvor ansøgningen om vedligeholdende træning drøftes. Målgruppe: Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der har behov for målrettet indsats for at vedligeholde deres fysiske eller psykiske færdigheder. Målgruppen omfatter også borgere med kroniske lidelser. Borgerne kan bo i egen bolig eller botilbud. Målgruppen omfatter ikke Borgere, der ved hjælp af egen indsats i forbindelse med motionscenter, gymnastik, pilates o.l. kan få deres behov for træning tilgodeset. Formål med ydelsen Kriterier for tildeling af ydelsen: Formålet med den vedligeholdende træning er at Afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Fastholde borgerens fysiske og/eller psykiske funktionsniveau og forebygge tab af funktioner. Det er en forudsætning for bevilling af ydelsen at Borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne er nedsat Borgeren uden vedligeholdende træning vil miste færdigheder og funktioner Borgeren ikke kan få opfyldt sit træningsbehov ved egen indsats Borgeren efter en hospitalsindlæggelse har behov for genoptræning. Der kan ikke bevilges vedligeholdende træning, hvis borgeren samtidig modtager vederlagsfri fysioterapi. Indhold: Træningen kan tilrettelægges som individuel træning i eget hjem individuel - eller holdtræning i træningslokale 13

14 Træningen omfatter træning af funktioner, som f.eks. - muskelstyrke - kondition - koordination - balance - gangtræning - brug af hjælpemidler - dagligdags funktioner - intellektuelle funktioner - tygge- og synkefunktioner - m.v. træning af færdigheder, som f.eks. - af - og påklædning - toiletbesøg - badning - spise - indkøb - rengøring/tøjvask - sociale færdigheder - m.v. Ydelsens omfang: Vedligeholdende træning bevilges efter behov i en bestemt periode. Individuel træning bevilges som udgangspunkt maksimalt 1-3 gange om ugen i en 3 måneders periode. Holdtræning bevilges som udgangspunkt 1-2 gange om ugen i 4 6 måneder. Kun hvis der efterfølgende på ny foreligger en væsentlig nedgang i borgerens funktionsniveau, kan der bevilges vedligeholdende træning igen. Ydelsen omfatter ikke Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 Behandling efter servicelovens 102 Gymnastik, pilates, yoga og lign. personlig træning ved egen indsats. Handleplan efter servicelovens 141 og pædagogisk plan Visitation Hvis borgeren ikke har andre foranstaltninger end behandling efter servicelovens 86 stk. 2, tilbydes der kun en handleplan efter servicelovens 141, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende. Visitationen i Psykiatri og Handicap træffer afgørelse om bevilling af vedligeholdende træning. Borgerens behov for vedligeholdende træning skal være udredt og veldokumenteret, f. eks. i form af statuserklæring fra egen læge, hospital, fysioterapeut og lignende erklæring. Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandlingstiden for bevilling af vedligeholdende træning er op til 3 uger. 14

15 Tilrettelæggelse af ydelsen Den vedligeholdende træning ydes som udgangspunkt af fysioterapeut eller ergoterapeut. Valg af leverandør af tilbud af den vedligeholdende træning afhænger af karakteren af træningen og foregår i samarbejde med borgeren. Betaling for ydelsen Opfølgning og tilsyn: Der er ingen egenbetaling i forbindelse ydelsen. Bevilling af vedligeholdende træning ydes oftest for en bestemt periode, hvorefter træningen afsluttes uden yderligere opfølgning. I forbindelse med ansøgning om forlængelse eller genoptagelse af træningen forudsættes det, at leverandøren i en statuserklæring redegør for behandlingens forløb og resultat og redegør for formålet med yderligere behandling. Lovgrundlag: Servicelovens 86 stk. 2. Socialministeriets vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 (vejledning nr. 2 til serviceloven) om hjælp og støtte efter serviceloven. Afgørelse, klage og ankemulighed: Godkendt dato: Der kan klages over Kommunens afgørelse om bevilling af vedligeholdende træning. Klagen sendes til Psykiatri og Handicap, som vurderer afgørelsen igen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Det Sociale Nævn inden 4 uger fra modtagelsen af klagen. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 15

16 16

17 4. Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance efter servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et tilbud til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Ordningen gør det muligt for borgerne at få udbetalt et kontant tilskud til selv at antage den hjælp, der er påkrævet, for at borgeren kan skabe sig en selvstændig tilværelse i egen bolig. Henvendelse om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) rettes til: Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Stationsvej Birkerød Telefon: E mail: Borgeren kontaktes af en sagsbehandler, og der aftales tid til en samtale. I samarbejde med Kommunens hjemmepleje udmåler sagsbehandleren borgerens behov for hjælp. I udmålingen og vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner hjælpen skal dække og i hvor mange timer. Målgruppe: Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde en særlige støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse, for at kunne opbygge eller fastholde et selvstændigt liv. Servicelovens 96 er som udgangspunkt rettet mod borgere med mere massive og sammensatte hjælpebehov, og hvor borgerens behov ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp mv. Målgruppen er personer over 18 år. Formål og mål med indsatsen: Formålet er, at borgere med omfattende funktionsnedsættelser kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv i egen bolig. Målet er: At skabe mulighed for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for borgere med et omfattende hjælpebehov. At skabe en fleksibel ordning, hvor hjælperne kan yde ledsagelse uden for hjemmet, praktisk og personlig bistand samt eventuelt overvågning. At borgeren får tilbudt en ordning, der tager udgangspunkt i borgerens ret til selvbestemmelse, og som dermed kan tilpasses borgerens ønsker og behov. Kriterier for tildeling af indsatsen: 1. Ordningen tilbydes borgere Med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og Med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, praktisk bistand, overvågning og ledsagelse og Som ikke kan få dækket deres almindelige omsorgsbehov efter bestemmelserne i Servicelovens 83, 84, 95, 97 og Til grund for tildelingen lægges en helhedsvurdering af borgerens: 17

18 Behov for personlig og praktisk bistand Behov for ledsagelse Behov for overvågning 3. Det er en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, med mindre der indgås aftale med: En nærstående, En forening eller En privat virksomhed, der varetager rollen som arbejdsgiver for hjælperne. 4. Borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne. Indhold: Hjælpen er individuel udmålt, dvs. at borgeren modtager den hjælp, som borgeren har behov for. Når borgeren har behov for uddannede hjælpere eller hjælpere med særlige faglige kvalifikationer, fx sygeplejefaglig bistand, tages der højde for det i udmålingen af hjælp. Udgangspunktet er, at hjælperne udfører de opgaver, som borgeren selv ville have udført uden sit handicap og på en måde, der får borgerens hverdag til at fungere. Indholdet i hjælpen kan være: Pleje, når borgeren ikke selv kan klare den daglige hygiejne som tandbørstning, badning og toiletbesøg. Praktisk bistand, når borgeren ikke selv kan klare den daglige husholdning, det kan være lettere rengøring, indkøb og tøjvask. Overvågning, når fx borgeren er respiratorbruger. Ledsagelse, når borgeren ikke selv kan bevæge sig udenfor hjemmet uden en hjælper. Ledsagelse kan ske, når borgeren skal til undersøgelser, fritidsaktiviteter eller eksempelvis besøge familie og venner. I det omfang, at hjælperen samtidig kan varetage sine opgaver som hjælper, vil hjælperen også i begrænset omfang kunne varetage opgaver af lidt mere uforudset karakter, som fx saltning og snerydning. Det er en forudsætning, at en sådan opgave ikke er til hinder for, at hjælperen kan udføre de primære hjælperopgaver. Ydelsens omfang: Indsatsen er individuel og afpasses de tidspunkter på døgnet, hvor borgeren har behov for hjælpen. Ofte har borgeren hjælpere hele døgnet, men hjælpen kan også ydes i aftalte timer på aftalte tidspunkter. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med flere hjælpere samtidig, fx i forbindelse med løft. Ydelsen omfatter ikke: Større opgaver, der ligger ud over den udmålte hjælp efter 96. Disse kan dækkes efter andre bestemmelser, som fx servicelovens 100 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse (se punktet Forholdet til andre bestemmelser i serviceloven ). Kortvarige ferieophold i udlandet Borgeren kan tage BPA-ordningen med ved midlertidige ophold i udlandet i op til en måned (Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr af ). Til dækning af den faste hjælpers opholds- og rejseudgifter kan 18

19 kommunen mod dokumentation yde et tilskud på op til kr. pr. uge i højest 2 uger. Hvis ekstra hjælp er påkrævet, for at ferien kan gennemføres, kan kommunen efter en konkret vurdering yde tilskud til ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet, f.eks. ekstra hjælpertimer eller ekstra hjælper i op til 14 dage. Tilskud til omkostninger: Borgeren har ingen egenbetaling ved BPA-ordningen, og borgeren skal ikke have udgifter i forbindelse med ordningen. Dækning af udgifter i forbindelse med at have hjælpere ansat Borgeren får tildelt et månedlig beløb på 800 kr. Beløbet skal dække omkostninger til: I hjemmet: Handsker, ekstra toiletartikler, ekstra forbrug af vand, varme og strøm mv. Uden for hjemmet: Billetter til hjælpere, hjælperes transport og opholdsudgifter mv. Arbejdsleder-udgifter: Tilskud til printer, papir, printerpatroner, internetabonnement mv. Beløbet prisfremskrives 1. januar hvert år. Valgmuligheder i BPA i forhold til løn og arbejdsgiveransvar: Borgeren er selv arbejdsgiver og varetager lønadministrationen. Borgeren er selv arbejdsgiver, men lader Personaleområdet i Rudersdal Kommune stå for lønadministrationen. Borgeren er selv arbejdsgiver, men lader en privat virksomhed/forening stå for lønadministrationen. Hertil modtager borgeren 1,15 kr. pr. bevilget time til dækning af omkostninger. Borgeren overdrager arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed/forening. Hertil modtager borgeren 3,15 kr. pr. bevilget time til dækning af omkostninger. Dækning af faste udgifter Udgifter til: Arbejdsskadeforsikring Kurser til hjælpere, Annoncering Overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen dækkes efter regning med 3,80 kr. pr. time. Dækning af udgifter efter regning Udgifter i forbindelse med Hjælperes sygdom Barns 1. og 2. sygedag dækkes efter regning med 3,00 kr. pr. time. Bistands- eller plejetillæg Borgere, der har været tilkendt pension før 1. januar 2003, kan have et bistandstillæg eller et plejetillæg. Det skal i hvert enkelt tilfælde vurderes, i hvilket omfang et tilkendt bistands- eller plejetillæg skal indgå i udmålingen af hjælpen. Hensigten er at sikre, at borgeren ikke modtager dobbeltkompensation for det samme behov. 19

20 Råd og vejledning Psykiatri og Handicap har udarbejdet en håndbog: Håndbog for dig som har en BPA-ordning i henhold til Servicelovens 96. Borgere, der har en BPA-ordning, modtager og kvitterer for modtagelse af håndbogen. Håndbogen ligger på Rudersdal Kommunes hjemmeside. Borgeren kan tillige rette henvendelse til sin sagsbehandler i Psykiatri og Handicap, telefon nr eller ArbejdsPladsVurdering (APV) I henhold til arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. En arbejdsgiver har i henhold til arbejdsmiljøloven pligt til at udarbejde en APV. Psykiatri og Handicap har oprettet en hotline til BST-NORD, hvor borgerne løbende kan få råd og vejledning om APV. Ansættelse af hjælpere: Det er normalt den borger, der modtager hjælp i form af BPA, der udvælger hjælpere til ansættelse. Ansættelsen af hjælperne er et privat ansættelsesretligt forhold imellem borgeren og hjælperne. Borgere der vælger at overgive arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller privat virksomhed, skal ikke selv udarbejde ansættelseskontrakt for hjælperne. Rudersdal Kommune refunderer lønudgift til hjælpere svarende til løntrin 11 i overenskomst indgået mellem KL og FOA. Der refunderes udgifter til pension til hjælpere, der har været ansat over et år hos den samme borger 30 timer ugentlig eller derover. Hvis borgere har behov for særlig fagkundskab, fx en sygeplejerske, refunderes lønudgifter svarende til faggruppens gældende overenskomst. Der henvises til Håndbog for dig som har en BPA-ordning i henhold til 96. Krav til hjælperne: Som udgangspunkt skal hjælperne udføre de opgaver, som borgeren selv ville have udført uden sit handicap. Det er hjælperens opgave at få borgerens hverdag til at fungere. Det gælder både de praktiske opgaver, men også opgaver der vedrører personlig pleje. Formelt er der ingen begrænsninger i hjælperens opgaver. Endvidere kræves det af hjælperne, at de skal: Være fyldt 18 år Kunne modtage instrukser og vejledning fra borgeren Deltage i relevante kurser om fx hygiejne, forflyttelsesteknik, kommunikation, ventilatørkurser og kurser om problemstillinger i forbindelse med terminalpleje. Benytte anviste hjælpemidler i arbejdet. Kontakt til hjælperne: Rudersdal Kommune har som udgangspunkt ingen kontakt til hjælperne. Kontakten til hjælperne varetages af modtageren af BPA-ordningen. 20

21 Regnskab Efter hvert kalenderår skal borgeren eller den, som borgeren har overført tilskuddet til, udarbejde regnskab for tilskuddet. Regnskabet skal indeholde en opgørelse over udmålte og forbrugte timer. Tilskud til uforbrugte timer skal som udgangspunkt tilbagebetales til Rudersdal Kommune. Opfølgning og tilsyn: Der skal føres tilsyn og ske opfølgning en gang om året for at sikre, at BPA-ordningen fungerer efter hensigten. Ved iværksættelse af ny BPA-ordning sker den første opfølgning allerede efter 3 6 måneder. Ved tilsyn og opfølgning er der fokus på følgende: Om bevillingen er udmålt korrekt i forhold til borgerens faktiske forbrug af timer, Om borgeren får den hjælp, som var hensigten med ordningen, Om borgeren opfylder betingelserne for at modtage hjælpen i form af BPA-ordning, og herunder om borgeren kan fungere som arbejdsgiver og arbejdsleder for hjælperne, Om borgeren tilrettelægger og hjælpen udføres på en tilfredsstillende måde, Om der er andre forhold, herunder hyppige hjælperskift eller forhold omkring arbejdsmiljøet, der giver anledning til særlig indsats i forhold til borgeren, fx i forhold til tilbud om kurser om arbejdsgiver/arbejdslederrollen og opgaver mv. Lovgrundlag: Forholdet til andre bestemmelser i serviceloven: Servicelovens 96, Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance efter servicelovens 95 og 96 (Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse. nr af ) samt Vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance (Indenrigs- og Socialministeriets vejledning. nr. 94 af ). Servicelovens 83: Personlig og praktisk hjælp ydes til personer som på grund af midlertidig eller varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne har behov for personlig og praktisk hjælp. Servicelovens 95: I modsætning til 96 udføres hjælpen i 95 udelukkende i hjemmet, og i 95 har borgeren som udgangspunkt et mindre massivt og mindre sammensat hjælpebehov end i 96. Endvidere kan der ikke ydes overvågning i 95, hvilket er tilfældet i 96. Servicelovens 100: Borgeren kan søge om tilskud til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse hvis merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne. Servicelovens 141: Borgeren skal tilbydes at få udarbejdet en handleplan. Formålet med handleplanen er at tydeliggøre målet med indsatsen og sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandlingstiden for bevilling af en BPA-ordning er op til 12 uger. Afgørelse, klage og ankemulighed: Der kan klages over afgørelsen. Klagen sendes til Psykiatri og Handicap, som vurderer afgørelsen igen. Hvis afgørelsen fastholdes, 21

22 videresendes klagen til Det Sociale Nævn inden 4 uger fra modtagelsen af klagen. I henhold til Retssikkerhedslovens 69 er der begrænset adgang til at efterprøve den skønsmæssige del af afgørelsen. Godkendt dato: Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. marts

23 5. Kvalitetsstandard for ledsagelse efter servicelovens 97. Ledsagelse til borgere i alderen år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Henvendelse om ledsagelse kan rettes til: Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Stationsvej Birkerød Telefon: E mail: Borgeren kontaktes af en sagsbehandler, og der aftales tid til en samtale, hvor ansøgningen om ledsagelse drøftes. Målgruppe: Borgere, der er mellem 18 og 67 år, og som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet samt borgere over 67 år, der er visiteret til ledsagelse før det fyldte 67. år. Ledsagelse ydes til borgere indenfor målgruppen uanset boform. Målgruppen omfatter ikke: borgere, der ikke kan færdes alene på grund af sindslidelse borgere der ikke kan færdes alene af sociale årsager Formål med ydelsen Kriterier for tildeling af ydelsen: Indhold: Formålet med ledsagelsen er at medvirke til at borgere med handicap kan integreres i samfundet opnå selvstændighed og valgfrihed og ansvar for egen tilværelse kan komme hjemme fra og deltage i sociale og kulturelle aktiviteter efter eget valg kan undgå isolation Borgere i målgruppen skal kunne efterspørge og modtage individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold give udtryk for et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter og være bevidst om indholdet i aktiviteten Ledsagelsen skal foregå uden for hjemmet. Det er borgeren, der bestemmer, hvortil ledsagelsen skal foregå og hvilke aktiviteter, der skal være indeholdt i ledsagelsen. Ledsagelsen kan f.eks. omfatte ledsagelse til indkøb, fritids- kultu-

24 relle - og sociale aktiviteter, ture i naturen m.v. Ledsagelsen omfatter praktisk hjælp til f.eks. at benytte toilettet, føre bil, køre kørestol, købe ind o.l. Ledsagelsen indeholder ikke socialpædagogisk støtte. Ydelsens omfang: Der kan ydes op til 15 timers ledsagelse om måneden. Der kan spares ledsagetimer op indenfor en periode på 6 måneder. Timer, der ikke er forbrugt indenfor de 6 måneder falder bort. Det betyder, at der højest kan være 90 ledsagetimer til rådighed i én måned. Hvis borgeren bor i et botilbud, tages der højde for dette i forbindelse med afgørelse om ledsagelse og antal bevilgede timer. Til borgere, der bor i et botilbud under Psykiatri og Handicap i Rudersdal Kommune, kan der maksimalt ydes 8 timers ledsagelse pr. måned, da borgeren modtager 7 timers ledsagelse om måneden som en integreret del af botilbudet. Ydelsen omfatter ikke Personlig og praktisk bistand efter servicelovens 83 Støtte, omsorg og pleje efter servicelovens 85 Handleplan efter servicelovens 141 og pædagogisk plan Visitation Hvis borgeren ikke har andre foranstaltninger end ledsagelse tilbydes borgeren kun en handleplan efter servicelovens 141, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende. Visitationen i Psykiatri og Handicap træffer afgørelse om bevilling af ledsagelse. Det skal være veldokumenteret, at borgeren tilhører målgruppen for ledsagelse, f. eks. i form af statuserklæring fra egen læge, psykiater/ psykologerklæringer og lignende erklæringer fra interne og eksterne samarbejdspartnere. Sagsbehandlingsfrist Tilrettelæggelse af ydelsen Sagsbehandlingstiden for bevilling af ledsagelse er op til 3 uger. Borgeren har mulighed for selv at udpege sin ledsager, som herefter godkendes, ansættes og aflønnes af kommunen. Hvis borgeren ikke selv ønsker at udpege sin ledsager ydes ledsagelsen af Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter (RAS). Ledsagelse til borgere, der bor i botilbud under Psykiatri og Handicap ydes ekstern leverandør. Betaling for ydelsen Der er ingen egenbetaling i forbindelse med modtagelse af ledsagelse. 24

25 Borgeren afholder sine egne og ledsagerens udgifter til transport, entre o.l. udgifter, hvis borgeren ønsker ledsagelse til aktiviteter, der medfører udgifter. Borgeren kan ansøge om et årligt tilskud (774 kr. i 2011) til sandsynliggjorte udgifter til ledsageren i forbindelse med ledsageordningen. Opfølgning og tilsyn: For borgere, der bor i botilbud følges der op på ledsagelsen i forbindelse med det årlige handleplansmøde. For borgere, der bor i egen bolig følges der op på ledsagelsen hvert andet år. Lovgrundlag: Servicelovens 97 Socialministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2006 Socialministeriets vejledning nr. 10 af 15. februar Afgørelse, klage og ankemulighed: Godkendt dato: Der kan klages over Kommunens afgørelse om bevilling af ledsagelse. Klagen sendes til Psykiatri og Handicap, som vurderer afgørelsen igen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Det Sociale Nævn inden 4 uger fra modtagelsen af klagen. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25

26 26

27 6. Kvalitetsstandard for kontaktpersonordning for døvblinde efter servicelovens 98. Der kan ydes en særlig kontaktperson til borgere over 18 år, som er funktionelt døvblinde. Henvendelse om kontaktpersonordning kan rettes til: Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Stationsvej Birkerød Telefon: E mail: Borgeren kontaktes af en sagsbehandler, og der aftales tid til en samtale, hvor ansøgningen om kontaktperson drøftes. Målgruppe: Formål med ydelsen Kriterier for tildeling af ydelsen: Indhold: Borgere, der er mellem 18 og 67 år, som er funktionelt døvblinde. Borgeren kan bo i egen bolig eller i botilbud. Formålet med kontaktpersonordningen er at borgeren kan komme hjemmefra og deltage i sociale og kulturelle aktiviteter efter eget valg borgeren får et bindeled til sine omgivelser give borgeren mulighed for at bryde sin isolation medvirke til at borgeren kan leve et så normalt liv som muligt Borgeren skal have en kombineret syns - og hørenedsættelse i så alvorlig grad, at der er tale om funktionel døvblindhed. Det er borgeren, der bestemmer, hvordan kontaktpersonordningen skal anvendes. Kontaktpersonordningen kan f.eks. omfatte besøg hos den døvblinde med henblik på samtale, højtlæsning, læsning af post m.v. ledsagelse til indkøb, fritids- kulturelle - og sociale aktiviteter, ture i naturen m.v. ledsagelse til møder med myndigheder, læge, tandlæge ledsagelse ved besøg hos venner og familie og på rejser Hvis der er behov for det, skal kontaktpersonen kunne anvende taktilt tegnsprog. Ydelsens omfang: Hvis borgeren modtager et socialpædagogisk tilbud f.eks. bostøtte efter servicelovens 85 eller bor i et botilbud, tages der højde for dette i forbindelse med afgørelse om kontaktpersonordning og antallet af timer, der kan bevilges. 27

28 Borgere, der bor i et botilbud for døvblinde, forudsættes at modtage den særlige støtte i forbindelse med deres kommunikations-handicap som en del af ydelserne i botilbudet. De vil derfor kun i særlige tilfælde herudover få bevilget en kontaktpersonordning. Ydelsen omfatter ikke Personlig og praktisk bistand efter servicelovens 83 Støtte, omsorg og pleje efter servicelovens 85 Handleplan efter servicelovens 141 og pædagogisk plan Visitation Hvis borgeren ikke har andre foranstaltninger end kontaktpersonordningen tilbydes borgeren kun en handleplan efter servicelovens 141, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende. Visitationen i Psykiatri og Handicap træffer afgørelse om bevilling af kontaktpersonordning. Det skal være veldokumenteret, at borgeren tilhører målgruppen for kontaktpersonordning, f. eks. i form af statuserklæring fra læge, botilbud o.l. Der ydes ikke ledsagelse efter servicelovens 97 til borgere, der har kontaktpersonordning. Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandlingstiden for bevilling kontaktpersonordning er op til 3 uger. Tilrettelæggelse af ydelsen Borgeren har mulighed for selv at udpege sin kontaktperson, som herefter godkendes, ansættes og aflønnes af kommunen. Hvis borgeren ikke selv ønsker at udpege sin kontaktperson udpeger Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter (RAS) denne. Der kan efter ansøgning bevilges supervision og undervisning af kontaktpersonen i Center for Døve. Betaling for ydelsen Der er ingen egenbetaling i forbindelse med modtagelse af ledsagelse. Borgeren afholder sine egne udgifter til transport, entre o.l. i forbindelse med de aktiviteter, som borgeren deltager i sammen med kontaktpersonen. Borgeren kan ansøge om hjælp til at få dækket kontaktpersonens udgifter til deltagelse i aktiviteter, transport, ophold, ferie m.v., hvis kontaktpersonens tilstedeværelse skønnes nødvendig. Kontaktpersonen kan deltage i ferierejser til udlandet, hvis det skønnes nødvendigt for at gennemføre ferien, jfr. Socialministeriets bekendtgørelse nr af 15. december Opfølgning og tilsyn: For borgere, der bor i botilbud følges der op på kontaktpersonordningen i forbindelse med det årlige handleplansmøde. 28

29 For borgere, der bor i egen bolig følges der op på kontaktpersonordningen hvert andet år. Lovgrundlag: Servicelovens 98 Socialministeriets vejledning nr. 10 af 15. februar 2011 om særlig støtte Afgørelse, klage og ankemulighed: Godkendt dato: Der kan klages over Kommunens afgørelse om bevilling af ledsagelse. Klagen sendes til Psykiatri og Handicap, som vurderer afgørelsen igen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Det Sociale Nævn inden 4 uger fra modtagelsen af klagen. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29

30 30

31 7. Kvalitetsstandard for bevilling af merudgifter ved den daglige livsførelse, jfr. servicelovens 100. Merudgifter ved den daglige livsførelse ydes til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når udgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne. Henvendelse om merudgiftsydelse kan rettes til: Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Stationsvej Birkerød Telefon: E mail: Borgeren kontaktes af en sagsbehandler, og der aftales tid til en samtale, hvor ansøgning om merudgiftsydelse drøftes. Målgruppe: Personer mellem 18 år og folkepensionsalderen med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpe-foranstaltninger. Personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat deres folkepension og opfylder ovenstående betingelser. Borgere, der har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, falder udenfor målgruppen medmindre de har en BPA-ordning efter servicelovens 96. Formål med ydelsen Formålet er, at kompensere borgeren for de udgifter, der er en følge af handicappet, således at borgeren og dennes familie kan leve at almindeligt liv som andre ikke handicappede på samme alder og i samme livssituation. Det er herudover formålet, at give borgeren mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan pågældendes behov bedst kan dækkes. Kriterier for tildeling af ydelsen: Indhold: Det er en betingelse for bevilling af ydelsen at Udgiften er en nødvendig, direkte og sammenhængende følge af den nedsatte funktionsevne Det er udgifter, som borgeren ikke ville have haft, hvis pågældende ikke havde haft en nedsat funktionsevne Udgiften skal være et led i den daglige tilværelse Udgiften ikke kan dækkes af anden lovgivning eller efter andre bestemmelser i serviceloven Der ydes merudgiftsydelse til 31

32 befordring i fritiden og til behandling, arbejde og uddannelse beklædning boligudgifter, indskud og forhøjet leje forsikringsudgifter, forhøjede håndsrækninger, daglige og nødvendige kost og diætpræparater kurser, handicaprettede medicin, egenbetaling til tilskudsberettiget medicin varmeudgifter, forhøjede vinduespudsning Oplistningen er ikke udtømmende. I bilag 1 til kvalitetsstandarden er det specificeret, hvordan merudgiftsydelsen indenfor ovennævnte hovedområder konkret udmåles. Ydelsens omfang: Ydelsen fastsættes på baggrund af størrelsen af borgerens sandsynliggjorte nødvendige merudgifter som følge af funktionsnedsættelsen. For at opnå bevilling af merudgiftsydelse skal de sandsynliggjorte merudgifter udgøre mindst kr. pr. år. Tilskuddet beregnes med et basistilskud pr. måned på kr. svarende til kr. pr. år. Basisbeløbet øges i takt med merudgifternes størrelse. Ydelsen kan ydes som en enkeltstående udbetaling uden regulering af det månedlige beløb, under forudsætning af, at personen allerede er berettiget til merudgiftsydelse efter servicelovens 100. Merudgiftsydelsen kan medbringes under ferieophold i udlandet i op til en måned. Ved eller længerevarende ophold eller flytning til udlandet skal kommunen ansøges om, at merudgiftsydelsen kan medbringes. Ydelsen omfatter ikke Handleplan efter servicelovens 141 Visitation Der kan ikke ydes merudgiftsydelse til Egenbetaling efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning Driftsudgifter til hjælpemidler bevilget efter servicelovens Udgifter til kontingenter til foreninger Udgifter, som borgere i almindelighed vil have. Hvis borgeren ikke har en handleplan efter servicelovens 141 skal borgeren tilbydes en handleplan i forbindelse med ansøgning om hjælp til omfattende merudgifter. Der tilbydes ikke en handleplan, når ansøgningen vedrører merudgifter i forbindelse med diabetes, cøliaki, lupus og kosttilskud. Visitationen i Psykiatri og Handicap træffer afgørelse om bevilling merudgiftsydelse. 32

33 Det skal være veldokumenteret, f. eks. i form af statuserklæring fra egen læge, bevilling af hjælpeforanstaltninger o.l. at borgeren tilhører målgruppen for at modtage ydelsen. Sagsbehandlingsfrist Tilrettelæggelse af ydelsen Sagsbehandlingstiden er op til 10 uger. Dog op til 6 uger, hvis borgerens lidelse er diabetes, cøliaki og kosttilskud. Ydelsen er en kontantydelse, der udbetales månedsvis forud til borgeren ved indsættelse på borgerens nemkonto. Ydelsen er skattefri og uafhængig af borgerens indkomst. Opfølgning og tilsyn: Der følges som udgangspunkt op på bevilling af merudgiftsydelsen hvert år. Efter en konkret og individuel vurdering af borgerens funktions-nedsættelse og ydelsens art kan der i de enkelte tilfælde fastsættes en længere opfølgningsperiode. Ved merudgiftsydelse til udgifter som følge af diabetes, cøliaki, kosttilskud og lignende lidelser er opfølgningsperioden 3 år. Dog ½ år ved førstegangsbevilling. Lovgrundlag: Servicelovens 100 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni 2010 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 24. juni 2010 om metode ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser. Socialministeriets vejledning nr. 10 af 15. februar 2011 om særlig støtte til voksne. Socialministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om ydelser efter den sociale lovgivning under midlertidige ophold i udlandet. Afgørelse, klage og ankemulighed: Godkendt dato: Der kan klages over kommunens afgørelse om bevilling af merudgiftsydelse. Klagen sendes til Psykiatri og Handicap, som vurderer afgørelsen igen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Det Sociale Nævn inden 4 uger fra modtagelsen af klagen. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 33

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98

Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98 Myndighedsafdelingen Forslag til revision af Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 27.01.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Overgang fra ung til voksen

Overgang fra ung til voksen Overgang fra ung til voksen Ålborg 15. 3 2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 17 March 2016 1 Værgemål Myndig når 18 år dog: Personer som grundet sindssygdom, hæmmet psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud synliggør Køge Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden fungerer

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Udkast Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Acadre dok. 173662-10 04.11.10 mtm 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovgivning og personkreds 3. Formålet med

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Serviceniveau. Psykiatri- og handicapområdet

Serviceniveau. Psykiatri- og handicapområdet Serviceniveau Psykiatri- og handicapområdet Indhold Serviceniveau et vigtigt redskab på psykiatri- og handicapområdet... 3 Indledning... 4 Bærende principper for indsatsen... 5 Serviceniveau for indsatser

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 VÆRDIGRUNDLAG... 2 SERVICEMÅL... 3 VISITATION/ANSØGNING... 3 LOVGIVNING...

Læs mere

Serviceniveau for voksne med særlige behov

Serviceniveau for voksne med særlige behov for voksne med særlige behov for voksne med særlig behov beskriver indsatsen for handicappede, sindslidende og socialt udsatte på voksenområdet og er vedtaget af Glostrup Kommunes kommunalbestyrelse juni

Læs mere

ydelseskatalog Bofællesskabet Bregnerødvej 55 57 (Rudersdal Aktivitets- og støttecenter) Maj 2011.

ydelseskatalog Bofællesskabet Bregnerødvej 55 57 (Rudersdal Aktivitets- og støttecenter) Maj 2011. ydelseskatalog Bofællesskabet Bregnerødvej 55 57 (Rudersdal Aktivitets- og støttecenter) Maj 2011. 1 Indholdsfortegnelse ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet kvalitetsstandard...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 18 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Hjørring Kommune. Servicedeklarationer Handicapområdet og Pensionsområdet

Hjørring Kommune. Servicedeklarationer Handicapområdet og Pensionsområdet Hjørring Kommune Handicapområdet og Pensionsområdet Vedtaget i Byrådet d. 27.01.2009 Indholdsfortegnelse 1. for handicapområdet 1 1.1 16 - Brugerinddragelse 1 1.2 85 Praktisk/pædagogisk støtte 2 1.3 96

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Botilbud Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandarden for botilbud inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser, som

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere