Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care. - Prospekt - Vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care. - Prospekt - Vedtægter"

Transkript

1 Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care - Prospekt - Vedtægter

2 PROSPEKT Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care Dette prospekt er udarbejdet i forbindelse med emission af andele i Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Bestyrelsen Sven Dyrløv Madsen, formand Asger J. Aamund Jan Tøpholm Senest opdateret den 7. marts 2000

3 Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care Navn og adresse Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V Telefon , telefax Registreringsnummer Registreringsnummer i Finanstilsynet: Registreringsnummer i Erhvervs & Selskabsstyrelsen: VIR SE-nummer Stiftet Investeringsforeningen Gudme Raaschou og afdeling Health Care blev stiftet den 29. juli 1997 på initiativ af Gudme Raaschou Bankaktieselskab. Bestyrelsen i Investeringsforeningen Gudme Raaschou har fra den 29. august 1997 haft afdeling Health Care noteret på Københavns Fondsbørs. Bestyrelse Sven Dyrløv Madsen, bestyrelsesformand, cand. med. vet., civiløkonom Tillidshverv: Formand for bestyrelsen for Lundbeckfonden, Chr. Hansen Holding A/S, Reipur Technology A/S, Dentalman International, Scandlines A/S og Castrol A/S. Næstformand for bestyrelsen for DAKO A/S. Medlem af bestyrelsen for H. Lundbeck A/S, Denerco A/S, Østasiatisk Kompagni A/S, Dansk Miljøcenter A/S og Arvid Nilsson A/S. Asger J. Aamund, adm. direktør, A. J. Aamund A/S Tillidshverv: Formand for bestyrelsen for NeuroSearch A/S, NeuroTech A/S, Bavarian Nordic Research Institute A/S, Ambu International A/S, Kinnevik A/S og TV3 A/S. Medlem af bestyrelsen for BRFkredit a/s, A. J. Aamund A/S, Henning Larsens Tegnestue A/S, Henning Larsen Design A/S, Bergsøe 4 A/S og TV3 Broadcasting Group Ltd. Jan Tøpholm, adm. direktør i Tøpholm & Westermann ApS. Tillidshverv: Formand for bestyrelsen for ApS KBIL 38 nr. 1627, TWElectronic S.A., Belgien, Tøpholm & Westermann Holding ApS og Widex Holding ApS. Næstformand for bestyrelsen for Widex ApS. Medlem af bestyrelsen for A.M. Danmark A/S, Gothersgade A/S, J.T. Holding ApS, Mikkelborg ApS, Scanhybrid ApS og Tøpholm & Westermann ApS. Administrationsselskab Gudme Raaschou Administration A/S Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V Telefon , telefax Administrationsselskabets direktion Niels H. Antonsen Finansiel rådgiver SG Cowen Financial Square New York, NY United States SG Cowens hovedforretningsområde er aktieanalyse og aktiehandel. Revision Statsautoriseret revisor Lars Holtug Price Waterhouse/Seier-Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tuborg Boulevard Hellerup Statsautoriseret revisor Alex R. Ankjær-Jensen Ankjær-Jensen ApS Statsautoriseret revisor, cand. jur. Skodsborgparken 56, 4. tv Skodsborg Depotselskab Den Danske Bank A/S Holmens Kanal København K

4 Investeringspolitik Gudme Raaschou Health Cares formål er at opnå et relativt stabilt højt afkast ved investering i fortrinsvis udenlandske selskaber inden for medicinal- og sundhedsområdet. Afdelingens midler kan anbringes i bankindskud i accessorisk omfang. Afdelingen opfylder de i Aktieavancebeskatningslovens 2d og i Lov om Realrenteafgift 3e nævnte begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. I øvrigt anbringes midlerne i overensstemmelse med reglerne i kapitel 9 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter vil udelukkende blive benyttet til at afdække kursrisikoen ved eksisterende værdipapirer i porteføljen på dækket basis. Instrumenterne der kan benyttes er futures, optioner og warrants. Der kan endvidere indgås terminsforretninger. Udloddende afdeling Gudme Raaschou Health Care er udloddende. Udbyttet betales via medlemmets konto i det kontoførende institut. Udlodning Gudme Raaschou Health Care udlodder en gang årligt, efter fradrag af administrationsomkostninger, de i henhold til den enhver tid gældende lovgivning udlodningspligtige beløb, der opfylder de i Ligningslovens 16c anførte krav til minimumsudlodning. Udbyttet betales via medlemmets konto i det kontoførende institut. Beskatning Afdelingen beskattes som en udloddende afdeling. Udlodninger fra afdelingen og kursavancer på investeringsbeviserne beskattes hos medlemmerne efter de herfor gældende regler. Afdelingen overholder de i realrenteafgiftslovens 3e nævnte begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. I forbindelse med udlodning af udbytte tilbageholder investeringsforeningen udbytteskat på 25%. Emission Investeringsforeningsandelene udbydes i løbende emission uden fastsat højeste beløb. Børsnotering Investeringsforeningsandelene i afdeling Health Care er noteret på Københavns Fondsbørs. Afdelingen har fondskode DK Emissionspris Emissionsprisen fastsættes ved at dividere afdelingsformuens værdi med den nominelle værdi af tegnede andele. Hertil lægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen herunder til administration, trykning, annoncer, provision til formidlere og garanter af emissionen, kapitaltilførselsafgift m.v. Administrationsomkostninger De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for afdeling Health Care ikke overstige 3% af den højeste formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret. I 1998 udgjorde aflønning til bestyrelsen ialt 210 tkr. Aflønning til administrationsselskab inkl. den finansielle rådgiver udgjorde herudover tkr. Vederlag til administrationsselskab herunder finansiel rådgiver, depotselskab og tilsynet beregnes som en fast andel af afdelingens formue. Tegningssted Tegning kan finde sted hos Gudme Raaschou Bankaktieselskab eller i eget pengeinstitut. Investeringsforeningsandelenes størrelse Investeringsforeningsandelene udstedes gennem Værdipapircentralen i stk á kr Afdelingen er bevisudstedende.

5 Værdipapircentralen Investeringsforeningsandelene registreres i Værdipapircentralen. Omsættelighed Investeringsforeningsandelene er omsætningspapi-rer og frit omsættelige. Aktieudstedende institut Den Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Aktiebogførende institut Den Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Notering på navn Investeringsforeningsandelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring noteres på navn i indehaverens kontoførende institut. Investeringsforeningsandelene er frit omsættelige og negotiable. Offentliggørelse af emissions- og indløsningspriser Emissions- og indløsningspriser kan oplyses ved henvendelse til Gudme Raaschou Bankaktieselskab. Administrationsselskabet indberetter indre værdi dagligt til Københavns Fondsbørs. Regnskab Foreningens regnskabsmæssige resultat opgøres efter de retningslinier, der er fastsat af Finanstilsynet. Indløsning På et medlems skriftlige forlangende skal foreningen indløse vedkommendes beviser i foreningen. Indløsningsprisen udregnes på tidspunktet for indløsningen på grundlag af nettoværdien af afdelingens formue divideret med den nominelle værdi af tegnede beviser. Der fratrækkes udgifter ved eventuelt salg af værdipapirer samt de med indløsningen forbundne omkostninger. Indløsningen kan i særlige tilfælde udsættes, indtil foreningen har foretaget det nødvendige salg af værdier. Intet medlem har pligt til at lade sine andele indløse. Stemmeret Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud for denne har afhentet adgangskort på foreningens kontor mod dokumentation af medlemsskab. Hvert medlem har 1 stemme for hver investeringsandel på kr Stemmeret kan udøves for investeringsforeningsandele, der senest 4 uger før generalforsamlingen er noteret på medlemmets navn i investeringsforeningens bøger. Intet medlem kan afgive stemmer for mere end 1% af de til enhver tid cirkulerende investeringsforeningsandele. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Seneste årsregnskab samt kvartalsrapport kan rekvireres ved henvendelse til Gudme Raaschou Administration A/S. For hvert regnskabsår udarbejdes årsregnskab, bestående af balance, resultatopgørelse og årsberetning. Årsregnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret. Formue og udbytte Ifølge årsregnskabet for 1998 udgjorde formuen ultimo året tkr og udbyttet for 1998 udgjorde 0 kr.

6 Vedtægter for Investeringsforeningen Gudme Raaschou Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål. 2. Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, der investeres i danske og udenlandske værdipapirer, idet midlerne søges placeret således, at der opnås en passende risikospredning og et relativt stabilt højt afkast. Medlemmer. 3. Foreningens medlemmer er enhver, der ejer en eller flere af foreningens investeringsforeningsandele, jf. herved 10. Midlernes anbringelse. 4. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger: Afdeling Health Care: Investerer fortrinsvis i udenlandske aktier indenfor health care. Endvidere kan der indgå indskud i pengeinstitutter i accessorisk omfang. Afdelingen vil ikke investere i udenlandske aktier, hvor virksomheden overvejende har været af finansiel karakter, og hvor det samlede afkast i den pågældende virksomhed må antages at være beskattet væsentligt lavere end efter danske beskatningsregler. Der må udelukkende investeres i selskaber, der er noteret på en fondsbørs, der er medlem af International Federation of Stock Exchanges. Afdelingen er udloddende, jf. 5, stk. 1. Afdeling Institutionel Verden Investerer i udenlandske aktier. Endvidere kan der indgå indskud i pengeinstitutter i accessorisk omfang. Afdelingen vil ikke investere i udenlandske aktier, hvor virksomheden overvejende har været af finansiel karakter, og hvor det samlede afkast i den pågældende virksomhed må antages at være beskattet væsentligt lavere end efter danske beskatningsregler. Der må udelukkende investeres i selskaber, der er noteret på en fondsbørs, der er medlem af International Federation of Stock Exchanges. Afdelingen er udloddende, jf. 5, stk. 1. Investeringerne sker i øvrigt i overensstemmelse med kapitel 9 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Bestyrelsen kan oprette yderligere afdelinger og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som i denne forbindelse er nødvendige eller måtte blive foreskrevet af Finanstilsynet som betingelse for godkendelse. Udlodning og henlæggelse. 5. I udloddende afdelinger udloddes, efter fradrag af administrationsomkostninger, de i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning udlodningspligtige beløb, der opfylder de i Ligningslovens 16c anførte krav til minimumsudlodning. Udlodningen skal ske inden udløbet af fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår. Provenu ved formuerealisationer i øvrigt tillægges derimod den pågældende afdelings formue, medmindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden bestemmelse. I akkumulerende afdelinger henlægges nettooverskuddet til afdelingens formue. Låneoptagelse. 6. Foreningen må ikke optage lån.

7 Udlån, garantiforpligtelser m.v. 7. Foreningen må ikke yde lån eller stille garanti. Foreningen må dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt; sådanne hæftelser må ikke overstige 5% af formuen i den pågældende afdeling. Foreningen må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Hæftelse. 8. Foreningens afdelinger hæfter kun for egne forpligtelser. Dog hæfter hver afdeling principalt pro rata subsidiært solidarisk for fælles omkostninger. Medlemmerne hæfter alene med det for deres andel indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser. Investeringsforeningsandele. 9. Investeringsforeningsandele udstedes gennem Værdipapircentralen. Investeringsforeningsandelene i afdeling Health Care udstedes i stykker på 100 kr. Investeringsforeningsandelene i afdeling Institutionel Verden udstedes i stykker på kr. Omsætning og navnenotering m.v. 10. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for indehaverens andel af den nominelle værdi af de tegnede investeringsforeningsandele. Investeringsforeningsandelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut noteres på navn i foreningens bøger. Investeringsforeningsandelene er frit omsættelige og negotiable. Ingen investeringsforeningsandele har særlige rettigheder. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine investeringsforeningsandele indløse. Værdiansættelse. 11. Værdipapirer, der er genstand for offentlig kursnotering, skal opføres til den officielle kurs. Er notering ikke sket i længere tid, ansættes de dog til værdien i handel og vandel. Fremmed valuta skal optages til de senest noterede kurser. Andre aktiver, herunder værdipapirer, der ikke er omfattet af stk. 1, skal opføres til deres værdi i handel og vandel. Emissionspris for investeringsforeningsandele. 12. Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra emission af fondsandele. Emission mod betaling af emissionsprisen sker efter bestyrelsens beslutning. Kun generalforsamlingen kan træffe beslutning om emission af fondsandele. Emissionsprisen fastsættes for hver afdeling ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet opgjort som nævnt i 11, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncer, provision til formidlere og garanter af emissionen, kapitaltilførselsafgift m.v. Indløsning af investeringsforeningsandele. 13. På et medlems forlangende skal foreningen indløse vedkommendes andel i foreningen. Indløsningsprisen udregnes på grundlag af en opgørelse, svarende til den i 12, nævnte, foretaget på indløsningstidspunktet, idet der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved eventuelt salg af værdipapirer samt for nødvendige omkostninger ved indløsningen.

8 Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at afdelingen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Om udsættelsen skal der inden 8 børsdage gives meddelelse til Finanstilsynet og til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union, hvor investeringsforeningen markedsfører sine andele. Foreningen skal straks underrette Finanstilsynet, hvis foreningens formue på grund af indløsning vil komme under 10 mio. kr. vedkommende tillige årsregnskab med tilhørende revisionspåtegning skal senest 10 dage før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen. Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Generalforsamling. 14. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår udløber. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst 1/5 af det samlede pålydende af investeringsforeningsandele i en afdeling, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller een af foreningens revisorer har anmodet derom. Generalforsamling indkaldes, og dagsorden bekendtgøres med mindst 14 dages og maksimalt 4 ugers varsel i Statstidende og i dagspressen efter bestyrelsens beslutning. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings

9 Dagsorden. 15. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Fremlæggelse af årsregnskaber til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, jf. 5, stk Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret. 6. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. 7. Eventuelt. Stemmeret. 16. Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forinden har afhentet adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine investeringsforeningsandele. Stemmeret kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, der senest 4 uger forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. De beføjelser, der udøves af investeringsforeningens generalforsamling, tilkommer en afdelings medlemmer, for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsregnskab, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue, og afdelingens opløsning og fusion. Hvert medlem har 1 stemme for hver investeringsforeningsandel på 100 kr.. Hvert medlem har 500 stemmer for hver investeringsforeningsandel på kr. Intet medlem kan - direkte eller indirekte - afgive stemmer for mere end 1% af de til enhver tid cirkulerende investeringsbeviser. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i 17 nævnte tilfælde. Vedtægtsændringer. 17. Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens eller afdelingens opløsning kræves, at 1/2 af foreningens eller afdelingens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er den nævnte del af foreningens eller afdelingens samlede formue ikke repræsenteret på generalforsamlingen og er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 2 måneder og med mindst 3 ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling. Bestyrelse. 18. Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Hvert år afgår det bestyrelsesmedlem, der har fungeret længst regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangen ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

10 Bestyrelsesmedlemmer afgår på førstkommende generalforsamling efter, at bestyrelsesmedlemmet er fyldt 70 år. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv. Bestyrelsens opgaver. 19. Bestyrelsen sørger for, at investeringsforeningens virksomhed udøves forsvarligt i overensstemmelse med loven og vedtægterne og skal herunder påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på tilfredsstillende måde. Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinier for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges. Retningslinierne skal indsendes til Finanstilsynet, der ligeledes skal orienteres skriftligt om ændring heri. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som ændringer i lovgivningen måtte nødvendiggøre eller som pålægges af Finanstilsynet. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om ansøgning til Københavns Fondsbørs om optagelse til notering af investeringsforeningsandele. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter regler for stemmeafgivning på Investeringforeningens vegne. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. Foreningens administrationsselskab og depotselskab må ikke uden samtykke fra foreningens bestyrelse overdrage værdipapirer eller andet til foreningen eller erhverve sådanne aktiver fra foreningen. Samtykket skal gives for hvert enkelt tilfælde og indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol. Bestyrelsen skal for direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede udarbejde retningslinjer om indberetning af formuedispositioner omfattet af Finanstilsynets bekendtgørelse om spekulationsforretninger. Administration. 20. Den daglige ledelse forestås af et af bestyrelsen valgt og et af Finanstilsynet godkendt administrationsselskab. Administrationsselskabet skal være et aktieselskab med hjemsted her i landet og må ikke drive anden virksomhed end daglig ledelse af investeringsforeninger og specialforeninger. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede, samt interne revisions- og vicerevisionschefer i administrationsselskabet må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Det samme gælder for andre ledende medarbejdere med et særligt ansvar for fonds- eller valutafunktioner. Depotselskab. 21. Foreningens værdipapirer og likvide midler skal forvaltes og opbevares af et af bestyrelsen valgt depotselskab, der skal godkendes af Finanstilsynet. Beslutning om udskiftning af depotselskab træffes af bestyrelsen. Tegningsregler. 22. Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med administrationsselskabet. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på foreningens værdipapirer.

11 Administrationsomkostninger. 23. Hver af foreningens afdelinger afholder sine egne omkostninger. Fællesudgifterne ved foreningens virksomhed i et regnskabsår deles mellem afdelingerne under hensyntagen til både deres investerings- og administrationsmæssige ressourceforbrug i løbet af året og til deres aktiver ved regnskabsårets udløb. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesudgifterne. Ved fællesudgifter forstås de udgifter, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger, herunder blandt andet honorar til bestyrelse. Udbytte af investeringsforeningsandele i en udloddende afdeling registreret i Værdipapircentralen betales via medlemmets konto i det kontoførende institut. Det reviderede årsregnskab for det sidst afsluttede regnskabsår udleveres på begæring ved henvendelse til foreningens kontor. Således endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. april I bestyrelsen: Sven Dyrløv Madsen Asger J. Aamund Jan Tøpholm De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for afdeling Health Care ikke overstige 3% af den højeste formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for afdeling Institutinel Verden ikke overstige 1% af den højeste formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret. Regnskab, revision og overskud. 24. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejdes årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og årsberetning for hver afdeling. Der udarbejdes endvidere kvartårlige formue-opgørelser for hver afdeling, der udsendes til medlemmerne sammen med en gennemgang af kvartalets dispositioner. Årsregnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.

12 ORDREBLANKET Gudme Raaschou Health Care Fondskode DK KØBSORDRE Jeg ønsker i henhold til foreningens prospekt at købe investeringsbeviser stk. á nominelt 100 kr. eller for kr. INVESTOR CPR/CVR.nummer Navn Adresse Telefon Mobil BELØBET ØNSKES TRUKKET FRA Pengeinstitut Reg. nr. Konto nr. BEVISERNE BEDES LAGT I DEPOT VP-konto nr. NAVNENOTERING Ja, jeg ønsker, at investeringsbeviserne noteres på navn (sæt X) Ved at være navnenoteret får De automatisk tilsendt kvartalsorienteringer, årsregnskab, invitation til generalforsamling m.v. BLANKETTEN INDLEVERES GENNEM FLG. BANK Udfyldes kun såfremt blanketten ikke sendes direkte til Gudme Raaschou Dato Underskrift UDFYLDES AF BANKEN Kurs Valørdato Udfyld ordreblanketten og send eller aflever den til egen bank - eller til Investeringsforeningen Gudme Raaschou Kalvebod Brygge København K Telefon Fax

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou II, afdeling Selection

Investeringsforeningen Gudme Raaschou II, afdeling Selection PROSPEKT Investeringsforeningen Gudme Raaschou II afdeling Selection Dette prospekt er udarbejdet i forbindelse med emission af andele i afdeling Selection etableret under Investeringsforeningen Gudme

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2009 kl. 12.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hedgeforeningen HP, CVR nr. 29 62 32 01, i Nykredit Portefølje Administration A/S lokaler, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for Hedgeforeningen HP

Vedtægter for Hedgeforeningen HP Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed. BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Totalbanken A/S. Bankens hjemsted er Assens Kommune. Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Vedtægter for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide København den 14. april 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere