Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care. - Prospekt - Vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care. - Prospekt - Vedtægter"

Transkript

1 Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care - Prospekt - Vedtægter

2 PROSPEKT Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care Dette prospekt er udarbejdet i forbindelse med emission af andele i Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Bestyrelsen Sven Dyrløv Madsen, formand Asger J. Aamund Jan Tøpholm Senest opdateret den 7. marts 2000

3 Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care Navn og adresse Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V Telefon , telefax Registreringsnummer Registreringsnummer i Finanstilsynet: Registreringsnummer i Erhvervs & Selskabsstyrelsen: VIR SE-nummer Stiftet Investeringsforeningen Gudme Raaschou og afdeling Health Care blev stiftet den 29. juli 1997 på initiativ af Gudme Raaschou Bankaktieselskab. Bestyrelsen i Investeringsforeningen Gudme Raaschou har fra den 29. august 1997 haft afdeling Health Care noteret på Københavns Fondsbørs. Bestyrelse Sven Dyrløv Madsen, bestyrelsesformand, cand. med. vet., civiløkonom Tillidshverv: Formand for bestyrelsen for Lundbeckfonden, Chr. Hansen Holding A/S, Reipur Technology A/S, Dentalman International, Scandlines A/S og Castrol A/S. Næstformand for bestyrelsen for DAKO A/S. Medlem af bestyrelsen for H. Lundbeck A/S, Denerco A/S, Østasiatisk Kompagni A/S, Dansk Miljøcenter A/S og Arvid Nilsson A/S. Asger J. Aamund, adm. direktør, A. J. Aamund A/S Tillidshverv: Formand for bestyrelsen for NeuroSearch A/S, NeuroTech A/S, Bavarian Nordic Research Institute A/S, Ambu International A/S, Kinnevik A/S og TV3 A/S. Medlem af bestyrelsen for BRFkredit a/s, A. J. Aamund A/S, Henning Larsens Tegnestue A/S, Henning Larsen Design A/S, Bergsøe 4 A/S og TV3 Broadcasting Group Ltd. Jan Tøpholm, adm. direktør i Tøpholm & Westermann ApS. Tillidshverv: Formand for bestyrelsen for ApS KBIL 38 nr. 1627, TWElectronic S.A., Belgien, Tøpholm & Westermann Holding ApS og Widex Holding ApS. Næstformand for bestyrelsen for Widex ApS. Medlem af bestyrelsen for A.M. Danmark A/S, Gothersgade A/S, J.T. Holding ApS, Mikkelborg ApS, Scanhybrid ApS og Tøpholm & Westermann ApS. Administrationsselskab Gudme Raaschou Administration A/S Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V Telefon , telefax Administrationsselskabets direktion Niels H. Antonsen Finansiel rådgiver SG Cowen Financial Square New York, NY United States SG Cowens hovedforretningsområde er aktieanalyse og aktiehandel. Revision Statsautoriseret revisor Lars Holtug Price Waterhouse/Seier-Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tuborg Boulevard Hellerup Statsautoriseret revisor Alex R. Ankjær-Jensen Ankjær-Jensen ApS Statsautoriseret revisor, cand. jur. Skodsborgparken 56, 4. tv Skodsborg Depotselskab Den Danske Bank A/S Holmens Kanal København K

4 Investeringspolitik Gudme Raaschou Health Cares formål er at opnå et relativt stabilt højt afkast ved investering i fortrinsvis udenlandske selskaber inden for medicinal- og sundhedsområdet. Afdelingens midler kan anbringes i bankindskud i accessorisk omfang. Afdelingen opfylder de i Aktieavancebeskatningslovens 2d og i Lov om Realrenteafgift 3e nævnte begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. I øvrigt anbringes midlerne i overensstemmelse med reglerne i kapitel 9 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter vil udelukkende blive benyttet til at afdække kursrisikoen ved eksisterende værdipapirer i porteføljen på dækket basis. Instrumenterne der kan benyttes er futures, optioner og warrants. Der kan endvidere indgås terminsforretninger. Udloddende afdeling Gudme Raaschou Health Care er udloddende. Udbyttet betales via medlemmets konto i det kontoførende institut. Udlodning Gudme Raaschou Health Care udlodder en gang årligt, efter fradrag af administrationsomkostninger, de i henhold til den enhver tid gældende lovgivning udlodningspligtige beløb, der opfylder de i Ligningslovens 16c anførte krav til minimumsudlodning. Udbyttet betales via medlemmets konto i det kontoførende institut. Beskatning Afdelingen beskattes som en udloddende afdeling. Udlodninger fra afdelingen og kursavancer på investeringsbeviserne beskattes hos medlemmerne efter de herfor gældende regler. Afdelingen overholder de i realrenteafgiftslovens 3e nævnte begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. I forbindelse med udlodning af udbytte tilbageholder investeringsforeningen udbytteskat på 25%. Emission Investeringsforeningsandelene udbydes i løbende emission uden fastsat højeste beløb. Børsnotering Investeringsforeningsandelene i afdeling Health Care er noteret på Københavns Fondsbørs. Afdelingen har fondskode DK Emissionspris Emissionsprisen fastsættes ved at dividere afdelingsformuens værdi med den nominelle værdi af tegnede andele. Hertil lægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen herunder til administration, trykning, annoncer, provision til formidlere og garanter af emissionen, kapitaltilførselsafgift m.v. Administrationsomkostninger De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for afdeling Health Care ikke overstige 3% af den højeste formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret. I 1998 udgjorde aflønning til bestyrelsen ialt 210 tkr. Aflønning til administrationsselskab inkl. den finansielle rådgiver udgjorde herudover tkr. Vederlag til administrationsselskab herunder finansiel rådgiver, depotselskab og tilsynet beregnes som en fast andel af afdelingens formue. Tegningssted Tegning kan finde sted hos Gudme Raaschou Bankaktieselskab eller i eget pengeinstitut. Investeringsforeningsandelenes størrelse Investeringsforeningsandelene udstedes gennem Værdipapircentralen i stk á kr Afdelingen er bevisudstedende.

5 Værdipapircentralen Investeringsforeningsandelene registreres i Værdipapircentralen. Omsættelighed Investeringsforeningsandelene er omsætningspapi-rer og frit omsættelige. Aktieudstedende institut Den Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Aktiebogførende institut Den Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Notering på navn Investeringsforeningsandelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring noteres på navn i indehaverens kontoførende institut. Investeringsforeningsandelene er frit omsættelige og negotiable. Offentliggørelse af emissions- og indløsningspriser Emissions- og indløsningspriser kan oplyses ved henvendelse til Gudme Raaschou Bankaktieselskab. Administrationsselskabet indberetter indre værdi dagligt til Københavns Fondsbørs. Regnskab Foreningens regnskabsmæssige resultat opgøres efter de retningslinier, der er fastsat af Finanstilsynet. Indløsning På et medlems skriftlige forlangende skal foreningen indløse vedkommendes beviser i foreningen. Indløsningsprisen udregnes på tidspunktet for indløsningen på grundlag af nettoværdien af afdelingens formue divideret med den nominelle værdi af tegnede beviser. Der fratrækkes udgifter ved eventuelt salg af værdipapirer samt de med indløsningen forbundne omkostninger. Indløsningen kan i særlige tilfælde udsættes, indtil foreningen har foretaget det nødvendige salg af værdier. Intet medlem har pligt til at lade sine andele indløse. Stemmeret Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud for denne har afhentet adgangskort på foreningens kontor mod dokumentation af medlemsskab. Hvert medlem har 1 stemme for hver investeringsandel på kr Stemmeret kan udøves for investeringsforeningsandele, der senest 4 uger før generalforsamlingen er noteret på medlemmets navn i investeringsforeningens bøger. Intet medlem kan afgive stemmer for mere end 1% af de til enhver tid cirkulerende investeringsforeningsandele. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Seneste årsregnskab samt kvartalsrapport kan rekvireres ved henvendelse til Gudme Raaschou Administration A/S. For hvert regnskabsår udarbejdes årsregnskab, bestående af balance, resultatopgørelse og årsberetning. Årsregnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret. Formue og udbytte Ifølge årsregnskabet for 1998 udgjorde formuen ultimo året tkr og udbyttet for 1998 udgjorde 0 kr.

6 Vedtægter for Investeringsforeningen Gudme Raaschou Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål. 2. Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, der investeres i danske og udenlandske værdipapirer, idet midlerne søges placeret således, at der opnås en passende risikospredning og et relativt stabilt højt afkast. Medlemmer. 3. Foreningens medlemmer er enhver, der ejer en eller flere af foreningens investeringsforeningsandele, jf. herved 10. Midlernes anbringelse. 4. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger: Afdeling Health Care: Investerer fortrinsvis i udenlandske aktier indenfor health care. Endvidere kan der indgå indskud i pengeinstitutter i accessorisk omfang. Afdelingen vil ikke investere i udenlandske aktier, hvor virksomheden overvejende har været af finansiel karakter, og hvor det samlede afkast i den pågældende virksomhed må antages at være beskattet væsentligt lavere end efter danske beskatningsregler. Der må udelukkende investeres i selskaber, der er noteret på en fondsbørs, der er medlem af International Federation of Stock Exchanges. Afdelingen er udloddende, jf. 5, stk. 1. Afdeling Institutionel Verden Investerer i udenlandske aktier. Endvidere kan der indgå indskud i pengeinstitutter i accessorisk omfang. Afdelingen vil ikke investere i udenlandske aktier, hvor virksomheden overvejende har været af finansiel karakter, og hvor det samlede afkast i den pågældende virksomhed må antages at være beskattet væsentligt lavere end efter danske beskatningsregler. Der må udelukkende investeres i selskaber, der er noteret på en fondsbørs, der er medlem af International Federation of Stock Exchanges. Afdelingen er udloddende, jf. 5, stk. 1. Investeringerne sker i øvrigt i overensstemmelse med kapitel 9 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Bestyrelsen kan oprette yderligere afdelinger og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som i denne forbindelse er nødvendige eller måtte blive foreskrevet af Finanstilsynet som betingelse for godkendelse. Udlodning og henlæggelse. 5. I udloddende afdelinger udloddes, efter fradrag af administrationsomkostninger, de i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning udlodningspligtige beløb, der opfylder de i Ligningslovens 16c anførte krav til minimumsudlodning. Udlodningen skal ske inden udløbet af fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår. Provenu ved formuerealisationer i øvrigt tillægges derimod den pågældende afdelings formue, medmindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden bestemmelse. I akkumulerende afdelinger henlægges nettooverskuddet til afdelingens formue. Låneoptagelse. 6. Foreningen må ikke optage lån.

7 Udlån, garantiforpligtelser m.v. 7. Foreningen må ikke yde lån eller stille garanti. Foreningen må dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt; sådanne hæftelser må ikke overstige 5% af formuen i den pågældende afdeling. Foreningen må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Hæftelse. 8. Foreningens afdelinger hæfter kun for egne forpligtelser. Dog hæfter hver afdeling principalt pro rata subsidiært solidarisk for fælles omkostninger. Medlemmerne hæfter alene med det for deres andel indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser. Investeringsforeningsandele. 9. Investeringsforeningsandele udstedes gennem Værdipapircentralen. Investeringsforeningsandelene i afdeling Health Care udstedes i stykker på 100 kr. Investeringsforeningsandelene i afdeling Institutionel Verden udstedes i stykker på kr. Omsætning og navnenotering m.v. 10. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for indehaverens andel af den nominelle værdi af de tegnede investeringsforeningsandele. Investeringsforeningsandelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut noteres på navn i foreningens bøger. Investeringsforeningsandelene er frit omsættelige og negotiable. Ingen investeringsforeningsandele har særlige rettigheder. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine investeringsforeningsandele indløse. Værdiansættelse. 11. Værdipapirer, der er genstand for offentlig kursnotering, skal opføres til den officielle kurs. Er notering ikke sket i længere tid, ansættes de dog til værdien i handel og vandel. Fremmed valuta skal optages til de senest noterede kurser. Andre aktiver, herunder værdipapirer, der ikke er omfattet af stk. 1, skal opføres til deres værdi i handel og vandel. Emissionspris for investeringsforeningsandele. 12. Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra emission af fondsandele. Emission mod betaling af emissionsprisen sker efter bestyrelsens beslutning. Kun generalforsamlingen kan træffe beslutning om emission af fondsandele. Emissionsprisen fastsættes for hver afdeling ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet opgjort som nævnt i 11, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncer, provision til formidlere og garanter af emissionen, kapitaltilførselsafgift m.v. Indløsning af investeringsforeningsandele. 13. På et medlems forlangende skal foreningen indløse vedkommendes andel i foreningen. Indløsningsprisen udregnes på grundlag af en opgørelse, svarende til den i 12, nævnte, foretaget på indløsningstidspunktet, idet der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved eventuelt salg af værdipapirer samt for nødvendige omkostninger ved indløsningen.

8 Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at afdelingen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Om udsættelsen skal der inden 8 børsdage gives meddelelse til Finanstilsynet og til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union, hvor investeringsforeningen markedsfører sine andele. Foreningen skal straks underrette Finanstilsynet, hvis foreningens formue på grund af indløsning vil komme under 10 mio. kr. vedkommende tillige årsregnskab med tilhørende revisionspåtegning skal senest 10 dage før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen. Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Generalforsamling. 14. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår udløber. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst 1/5 af det samlede pålydende af investeringsforeningsandele i en afdeling, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller een af foreningens revisorer har anmodet derom. Generalforsamling indkaldes, og dagsorden bekendtgøres med mindst 14 dages og maksimalt 4 ugers varsel i Statstidende og i dagspressen efter bestyrelsens beslutning. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings

9 Dagsorden. 15. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Fremlæggelse af årsregnskaber til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, jf. 5, stk Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret. 6. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. 7. Eventuelt. Stemmeret. 16. Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forinden har afhentet adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine investeringsforeningsandele. Stemmeret kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, der senest 4 uger forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. De beføjelser, der udøves af investeringsforeningens generalforsamling, tilkommer en afdelings medlemmer, for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsregnskab, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue, og afdelingens opløsning og fusion. Hvert medlem har 1 stemme for hver investeringsforeningsandel på 100 kr.. Hvert medlem har 500 stemmer for hver investeringsforeningsandel på kr. Intet medlem kan - direkte eller indirekte - afgive stemmer for mere end 1% af de til enhver tid cirkulerende investeringsbeviser. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i 17 nævnte tilfælde. Vedtægtsændringer. 17. Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens eller afdelingens opløsning kræves, at 1/2 af foreningens eller afdelingens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er den nævnte del af foreningens eller afdelingens samlede formue ikke repræsenteret på generalforsamlingen og er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 2 måneder og med mindst 3 ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling. Bestyrelse. 18. Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Hvert år afgår det bestyrelsesmedlem, der har fungeret længst regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangen ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

10 Bestyrelsesmedlemmer afgår på førstkommende generalforsamling efter, at bestyrelsesmedlemmet er fyldt 70 år. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv. Bestyrelsens opgaver. 19. Bestyrelsen sørger for, at investeringsforeningens virksomhed udøves forsvarligt i overensstemmelse med loven og vedtægterne og skal herunder påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på tilfredsstillende måde. Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinier for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges. Retningslinierne skal indsendes til Finanstilsynet, der ligeledes skal orienteres skriftligt om ændring heri. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som ændringer i lovgivningen måtte nødvendiggøre eller som pålægges af Finanstilsynet. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om ansøgning til Københavns Fondsbørs om optagelse til notering af investeringsforeningsandele. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter regler for stemmeafgivning på Investeringforeningens vegne. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. Foreningens administrationsselskab og depotselskab må ikke uden samtykke fra foreningens bestyrelse overdrage værdipapirer eller andet til foreningen eller erhverve sådanne aktiver fra foreningen. Samtykket skal gives for hvert enkelt tilfælde og indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol. Bestyrelsen skal for direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede udarbejde retningslinjer om indberetning af formuedispositioner omfattet af Finanstilsynets bekendtgørelse om spekulationsforretninger. Administration. 20. Den daglige ledelse forestås af et af bestyrelsen valgt og et af Finanstilsynet godkendt administrationsselskab. Administrationsselskabet skal være et aktieselskab med hjemsted her i landet og må ikke drive anden virksomhed end daglig ledelse af investeringsforeninger og specialforeninger. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede, samt interne revisions- og vicerevisionschefer i administrationsselskabet må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Det samme gælder for andre ledende medarbejdere med et særligt ansvar for fonds- eller valutafunktioner. Depotselskab. 21. Foreningens værdipapirer og likvide midler skal forvaltes og opbevares af et af bestyrelsen valgt depotselskab, der skal godkendes af Finanstilsynet. Beslutning om udskiftning af depotselskab træffes af bestyrelsen. Tegningsregler. 22. Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med administrationsselskabet. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på foreningens værdipapirer.

11 Administrationsomkostninger. 23. Hver af foreningens afdelinger afholder sine egne omkostninger. Fællesudgifterne ved foreningens virksomhed i et regnskabsår deles mellem afdelingerne under hensyntagen til både deres investerings- og administrationsmæssige ressourceforbrug i løbet af året og til deres aktiver ved regnskabsårets udløb. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesudgifterne. Ved fællesudgifter forstås de udgifter, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger, herunder blandt andet honorar til bestyrelse. Udbytte af investeringsforeningsandele i en udloddende afdeling registreret i Værdipapircentralen betales via medlemmets konto i det kontoførende institut. Det reviderede årsregnskab for det sidst afsluttede regnskabsår udleveres på begæring ved henvendelse til foreningens kontor. Således endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. april I bestyrelsen: Sven Dyrløv Madsen Asger J. Aamund Jan Tøpholm De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for afdeling Health Care ikke overstige 3% af den højeste formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for afdeling Institutinel Verden ikke overstige 1% af den højeste formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret. Regnskab, revision og overskud. 24. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejdes årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og årsberetning for hver afdeling. Der udarbejdes endvidere kvartårlige formue-opgørelser for hver afdeling, der udsendes til medlemmerne sammen med en gennemgang af kvartalets dispositioner. Årsregnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.

12 ORDREBLANKET Gudme Raaschou Health Care Fondskode DK KØBSORDRE Jeg ønsker i henhold til foreningens prospekt at købe investeringsbeviser stk. á nominelt 100 kr. eller for kr. INVESTOR CPR/CVR.nummer Navn Adresse Telefon Mobil BELØBET ØNSKES TRUKKET FRA Pengeinstitut Reg. nr. Konto nr. BEVISERNE BEDES LAGT I DEPOT VP-konto nr. NAVNENOTERING Ja, jeg ønsker, at investeringsbeviserne noteres på navn (sæt X) Ved at være navnenoteret får De automatisk tilsendt kvartalsorienteringer, årsregnskab, invitation til generalforsamling m.v. BLANKETTEN INDLEVERES GENNEM FLG. BANK Udfyldes kun såfremt blanketten ikke sendes direkte til Gudme Raaschou Dato Underskrift UDFYLDES AF BANKEN Kurs Valørdato Udfyld ordreblanketten og send eller aflever den til egen bank - eller til Investeringsforeningen Gudme Raaschou Kalvebod Brygge København K Telefon Fax

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 17. september 2013 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST «Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 28. april 2014 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 22. marts 2011

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 22. marts 2011 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. marts 2011 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 43 Børsmeddelelse nr. 05.2011, Prospekt,

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest 1 Vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Aktier 0-100 Offentliggjort den 19. juni 2009 2 Side 1. Foreningen

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere