Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Pernille Hollerup) 15. december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035307 (Erik P. Bentzen, Pernille Hollerup) 15. december 2014"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Pernille Hollerup) 15. december 2014 K E N D E L S E BSN Medical AB (advokat Anders Worsøe, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København) Den 3. marts 2014 afsagde klagenævnet kendelse vedrørende påstand 1-10 i sagen. Denne kendelse vedrører klagerens erstatningspåstande. Spørgsmålet om erstatning har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 12 Indklagede tilpligtes til klageren at betale ,31 kr. med procesrente fra den 23. april 2014, subsidiært et mindre beløb fastsat af klagenævnet med procesrente fra den 23. april Påstand 13 (subsidiær i forhold til påstand 12) Indklagede tilpligtes til klageren at betale kr. med procesrente fra den 24. marts 2014, subsidiært et mindre beløb fastsat af klagenævnet med procesrente fra den 24. marts Klageren har opgjort sit krav i påstand 12, der vedrører erstatning for positiv opfyldelsesinteresse i forhold til delaftale 5, således:

2 2. Forventet omsætning i henhold til tilbudsprisliste, : DKK ,25 Procentvis netto-indtjening i henhold til seneste offentliggjorte årsresultat, 17,91 % Udregning af procentvise nettoindtjening, baseret på seneste offentliggjorte årsresultat: Driftsresultat / Nett[o]omsætning i % = / * 100 = 17,91 % Erstatningskrav: I alt DKK ,25 x 17,91 % = DKK ,51 Klageren har opgjort sit krav i påstand 13, der vedrører erstatning for negativ kontraktinteresse, således: Gennemgang af udbudsbetingelser mv., fremskaffelse af diverse dokumentation, tilbudsafgivelse, mærkning og fremsendelse af prøver. Lønudgifter/tidsforbrug, Salgschef Lønudgifter/tidsforbrug, Marketing Support Diverse (tidsforbrug møder, telefon etc.) Prøvemateriale kr kr kr. 500 kr. Advokatomkostninger pr. dato (EUR kurs 7, i tilkendte sagsomkostninger) kr. I alt kr. Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb efter klagenævnets skøn. Baggrund Klageren og 7 andre virksomheder afgav tilbud på delaftalte 5. Indklagede anså uberettiget klagerens tilbud for ukonditionsmæssigt. Klageren afgav ikke tilbud på delaftale 53. Under klagenævnets behandling af påstand 1-7 (delaftale 5) erkendte indklagede overtrædelserne og anførte som begrundelse herfor bl.a.: På baggrund af de udtalelser afgivet af Medicoindustrien må indklagede imidlertid nu erkende, at der ikke i branchen hersker en sådan fæl-

3 3. les forståelse af betegnelsen lite. Tværtimod må det efter Medicoindustriens oplysninger lægges til grund for sagen, at der hersker endog meget forskellige opfattelser af begrebet lite i branchen. Indklagede kan kun beklage, at udbudsbetingelserne derfor og i mangel af en udtrykkelig definition i udbudsbetingelserne af indklagedes forståelse af betegnelsen lite har indeholdt en uklarhed om selve de grundlæggende krav til de udbudte produkter i henhold til delaftale 5. Denne uklarhed har ligeledes ifølge sagens natur gjort sig gældende for selve afgrænsningen mellem lite og konventionelle sårbehandlingsprodukter, ligesom afgrænsningen af kategorier og muligheden for at tilbyde samme produkt flere steder i tilbudslisten har været uklar. I konsekvens af de ovennævnte uklarheder erkender indklagede, at der ikke var grundlag for beslutningen om at anse klagers tilbud for ukonditionsmæssigt. Dette er derfor også baggrunden for, at indklagede nu tager bekræftende til genmæle over for påstand 1, påstand 2, påstand 3, påstand 4 og påstand 6. Baggrunden for, at indklagede ligeledes tager bekræftende til genmæle over for påstand 5 og påstand 7 er, at der i konsekvens af de konstaterede uklarheder om kravene til selve de tilbudte produkter ikke har været grundlag for at træffe nogen lovlig tildelingsbeslutning for så vidt angår udbuddet af delaftale 5. Det bemærkes i øvrigt, at det for indklagede har afgørende betydning at få leveret skumbandager, som netop er tynde, formbare og beregnet til brug for behandling af sår på vanskeligt tilgængelige steder på kroppen, herunder navnlig tæer og fingre. Dette vil derfor også blive præciseret i forbindelse med det forestående genudbud af de i delaftale 5 omhandlede produkter. Hvis indklagede (hypotetisk) på udbudstidspunktet havde været på det rene med, at de i udbudsbetingelserne beskrevne produkter ikke indeholdt netop sådanne produkter fordi betegnelsen lite mod indklagedes forventning alligevel ikke indebar dette ville indklagede derfor utvivlsomt have annulleret udbuddet og genudbudt delaftale 5 med en kravspecifikation, der med den fornødne klarhed imødekom indklagedes reelle behov. På grundlag af indklagedes erkendelse konstaterede klagenævnet ved kendelsen af 3. marts 2014, at indklagede under udbuddet havde overtrådt EUudbudsreglerne således: Ad påstand 1

4 4. Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 ved at erklære klagerens tilbud for ukonditionsmæssigt, da det ikke er korrekt, at klageren ikke tilbyder light [lite] produkter med klæbekant. Ad påstand 2 Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, da det er uklart i udbudsbetingelserne, hvad der skal forstås ved kategorier. Ad påstand 3 Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 på grund af manglende klarhed i udbudsbetingelserne, idet indklagede i udbudsbetingelserne ikke har redegjort for, hvad der skal forstås ved konventionel og light [lite]. Ad påstand 4 Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, idet det ikke fremgår af udbudsbetingelserne, at samme produkt ikke må tilbydes flere gange i tilbudslisten (eller i flere kategorier). Ad påstand 5 Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, idet tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ikke opfyldes ved tildeling af delaftale 5 til Coloplast Danmark A/S. Ad påstand 6 Indklagedes beslutning om at afvise klagerens tilbud vedrørende delaftale 5 annulleres. Klagenævnet annullerede endvidere indklagedes beslutning om at tildele delaftale 5 til Coloplast Danmark A/S. Supplerende oplysninger Indklagede har i forbindelse med behandlingen af erstatningsspørgsmålet fremlagt en udtalelse fra indklagedes brugergruppe, der opstillede kravspecifikationerne ved udbuddet og bedømte de modtagne tilbud. Brugergruppen udtaler bl.a.: Vi var i brugergruppen på tidspunktet for udbuddets gennemførelse af

5 5. den opfattelse, at betegnelsen lite i branchen entydigt blev opfattet som udtryk for en tynd (og formbar) bandage til brug vanskelige steder, bl.a. tæer og fingre, hvor det har særlig betydning, at bandagen er tynd i modsætning til konventionelle bandager. Vi markerede behovet for tynde bandager i forhold til konventionelle bandager i tilbudslisten ved tilføjelsen af lite i tilbudslistens pos. I.7-I.11 og I.20-I.24. Af BSN s tilbud fremgik bl.a., at BSN tilbød produktet Cutimed Siltec B (Border) både i pos. I.12, I.13 og I.17 samt i I.22, I.23 og I.24, uanset at der kun var krav om lite -produkter vedrørende de 3 sidstnævnte pos. Af BSN s tilbud fremgik desuden via det indsendte datablad at Cutimed Siltec B (Border) netop ikke var BSN s (tynde) lite -produkt, idet BSN s lite -produkt ( Cutimed Siltec Light ) ifølge databaldet ikke indeholdt klæbekant. Vi måtte derfor konkludere, at BSN s tilbud på pos. I.22, I.23 og I.24 ikke var et lite -produkt, og at tilbuddet derfor var ukonditionsmæssigt. Hvis vi hypotetisk på udbudstidspunktet havde været klar over, at vi ikke kunne fortolke kravet om lite som forudsat og dermed heller ikke kunne erklære BSN s tilbud for ukonditionsmæssigt ville vi have befundet os i en særdeles vanskelig situation. Da BSN s tilbud ikke indeholdt de lite -produkter forstået som tynde bandager som var helt nødvendige for at imødekomme behovet for sårbehandlingsprodukter på sygehusene i regionen, ville vi under ingen omstændigheder have kunnet antage BSN s tilbud. Vi ville i så fald have været nødsaget til at annullere udbuddet og genudbyde med en mere præcis kravspecifikation. Indklagede har under behandlingen af erstatningskravet anført, at det produkt, som klager i tilbudslisten har tilbudt vedrørende både pos. I.13 (skumbandage med silikonelignende klæbekant 10 x 10 cm) og I.23 (skumbandage med silikonelignende klæbekant 10 x 10 cm lite), har et varenummer og en størrelse, som ikke fremgår af det datablad, som blev indsendt med tilbuddet. Indklagede har i den anledning henvist til udbudsbetingelsernes pkt Afgivelse af tilbud og sprogkrav : Sammen med tilbuddet skal der indsendes datablade for samtlige tilbudte produkter.

6 6. Det er ikke anført, at kravet er et mindstekrav. I udbudsbetingelserne er der visse steder bl.a. stillet krav til formen ved afgivelsen af tilbuddene, idet indklagede har anvendt ordet skal. Ved nogle af disse krav er skal fremhævet med fed tekst. Dette er ikke tilfældet ved det ovennævnte citat fra udbudsbetingelsernes pkt En gennemgang af indklagedes oversigt over samtlige tilbudsgivere, og hvilke af de 55 delaftaler de hver især afgav tilbud på, viser, at klageren afgav tilbud på i alt 17 delaftaler. Parternes anbringender Ad ansvarsgrundlaget og årsagssammenhæng: Klageren har gjort gældende, at indklagede ved de pågældende overtrædelser af EU-udbudsreglerne havde handlet på en sådan måde, at indklagede efter de almindelige erstatningsregler er erstatningsansvarlig over for klageren, der som tilbudsgiver havde afgivet tilbud uden at få kontrakten. Positiv opfyldelsesinteresse Klageren har nærmere anført, at klageren har dokumenteret, eller som minimum sandsynliggjort, at klageren afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og at klageren derfor reelt ville være blevet tildelt delaftale 5, hvis ikke indklagede uretmæssigt havde erklæret klagerens tilbud for ukonditionsmæssigt. Klagerens tilbud var kr. lavere end tilbuddet fra Coloplast Danmark A/S, og Coloplast Danmark A/S produkter var ikke vurderet væsentligt anderledes eller bedre på kvalitet end de produkter, som klageren tilbød. Klageren ville derfor være blevet tildelt delaftale 5, hvis indklagede havde foretaget en korrekt og lovlig evaluering af klagerens tilbud og ikke i stedet havde valgt at overtræde udbudsreglerne. Det er indklagede, der har bevisbyrden for, at klageren ikke ville være blevet tildelt delaftale 5, hvis indklagede ikke havde overtrådt udbudsreglerne og ikke uretmæssigt havde afvist klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt. Indklagede har på ingen måde løftet denne bevisbyrde. Ingen af de overtrædelser af udbudsreglerne, som indklagede har anført, er så alvorlige, at udbuddet ikke har været egnet til at danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. Indklagede har ikke dokumenteret, at udbudsbe-

7 7. tingelserne generelt ikke var egnet til at danne grundlag for en lovlig tildelingsproces. Det var indklagedes beslutning om at erklære klagerens tilbud ukonditionsmæssigt, der var forkert. Hvis indklagede havde anvendt tildelingskriterierne i overensstemmelse med udbudsbetingelserne, og indklagede havde lagt tilbudsgivernes oplysninger til grund for en tildelingsbeslutning, ville dette have medført, at klagerens tilbud ville være blevet anset for konditionsmæssigt, og klageren ville derfor med al sandsynlighed være blevet tildelt delaftale 5. Udbudsbetingelserne var derfor også ud fra en rent objektiv vurdering lovlige, og betingelsen om årsagssammenhæng er allerede af denne grund opfyldt. Det er uden betydning, at udbudsbetingelserne efter indklagedes opfattelse indeholdt en række uklarheder om kravspecifikationen og omfanget af de forskellige produkttyper. Hvis indklagede havde bedømt tilbudsgivernes tilbud objektivt i overensstemmelse med de opstillede krav, og indklagede ikke efterfølgende havde gjort sig forskellige antagelser, så ville der ikke være opstået problemer i nærværende sag, og delaftale 5 ville være blevet tildelt angiveligt til klageren i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Indklagede kunne ikke efterfølgende opstille antagelser og yderligere krav ud over dem, der fremgik af udbudsbetingelserne. Det gør imidlertid ikke hele udbuddet uegnet i en sådan grad, at det ikke er egnet til at danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning og dermed medfører, at indklagede kan fraskrive sig et erstatningsansvar over for klageren. Klageren fastholder derfor, at udbudsbetingelserne var egnet til at danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning, og at indklagede ikke har dokumenteret det modsatte. Indklagede har heller ikke dokumenteret, at indklagede ville have annulleret udbuddet, hvis indklagede havde været på det rene med, at de produkter, som var beskrevet i udbudsbetingelserne, ikke indeholdt produkter, der var tynde og formbare, og dermed særligt velegnede til brug på sår på vanskeligt tilgængelige steder på kroppen. Indklagede valgte således at tildele kontrakten til Coloplast Danmark A/S, og indklagede havde ikke, inden denne sag blev anlagt, intention om at annullere udbuddet og genudbyde delaftalen. Indklagede har under alle omstændigheder ikke dokumenteret, at man ville have annulleret udbuddet. Desuden er klagerens produkter anvendelige på sådanne såkaldt vanskeligt tilgængelige steder på kroppen. Indklagede har da heller ikke på noget tidspunkt under skriftvekslingen bestridt eller forsøgt at imødegå dette, og indklagede har

8 8. således modtaget tilbud på de efterspurgte produkter, uanset betegnelsen heraf. Negativ kontraktinteresse Klageren har til støtte for sit krav på negativ kontraktinteresse gjort gældende, at indklagede ikke har dokumenteret, at udbudsbetingelserne ikke var egnet til at danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning, ligesom indklagede ikke har dokumenteret, at klageren skulle eller burde være bekendt med overtrædelserne af udbudsreglerne på tilbudstidspunktet. I øvrigt fastholdes det, at klageren ikke er afskåret fra at kræve erstatning for negativ kontaktinteresse som følge af, at klageren har afgivet tilbud i sagen. Det bestrides derfor, at klagerens krav på negativ kontraktinteresse skulle være udelukket af de grunde, som indklagede har anført. Konditionsmæssighed Klageren har endeligt gjort gældende, at det ingen betydning har, at produkterne i pos. I.13 og I.23 ikke fremgår af det indleverede datablad, som blev indleveret sammen med klagerens tilbud. Baggrunden herfor er, at produkterne blev introduceret på markedet kort tid før tilbudsfristen, og det danske datablad var derfor endnu ikke blevet opdateret med produkterne. Det er ikke et krav, at databladet er fuldt opdateret på tilbudstidspunktet. Det er sædvanligt, at der på kontrakttidspunktet vil ske en afklaring af, hvilke produkter aftalen skal indeholde. Klagerens tilbud var derfor ikke ukonditionsmæssigt. Indklagede har gjort gældende, at de konstaterede overtrædelser af EUudbudsreglerne ikke indebærer, at indklagede efter de almindelige erstatningsregler er erstatningsansvarlig over for klageren. Indklagede har ikke bestridt at have handlet ansvarspådragende over for klageren som følge af karakteren af de overtrædelser, som klageren har påberåbt sig og fået medhold i ved klagenævnets kendelse. Klageren har imidlertid ikke krav på erstatning som følge af de påberåbte overtrædelser, idet der ikke er den fornødne årsagssammenhæng mellem indklagedes overtrædelser af udbudsreglerne og det tab, som klageren gør gældende at have lidt. Positiv opfyldelsesinteresse

9 9. Indklagede har overordnet gjort gældende, at klageren ikke kan kræve erstatning for positiv opfyldelsesinteresse, idet der efter fast klagenævnspraksis ikke tilkendes en sådan erstatning, når der som i denne sag kan konstateres så alvorlige overtrædelser af udbudsreglerne ved udformningen af udbudsbetingelserne, at disse ikke har været egnet til at danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. Klageren er endvidere udelukket fra at kræve erstatning for positiv opfyldelsesinteresse, idet indklagede ville have annulleret udbuddet og genudbudt delaftale 5 med en kravspecifikation, der med den fornødne klarhed imødekom indklagedes behov, hvis indklagede (hypotetisk) på udbudstidspunktet havde været klar over, at kravspecifikationen var uklar og dermed ikke sikrede leverance af de ønskede produkter i de forskellige kategorier, som tilbudslisten skulle have sikret. Indklagede har nærmere anført, at udbudsbetingelserne indeholdt en række uklarheder vedrørende selve kravspecifikationen og omfanget af de forskellige produkttyper, som indgik i delaftale 5 Skumbandage med og uden klæbekant med silikonelignende klæber. Disse uklarheder var udtryk for en sådan tilsidesættelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, at der ikke har været grundlag for at træffe en lovlig tildelingsbeslutning vedrørende udbuddet af delaftale 5. Det var på udbudstidspunktet således indklagedes opfattelse, at betegnelsen lite indeholdt en klar og entydig beskrivelse af en skumbandage som specifikt udtryk for en tynd og formbar bandage beregnet til brug på vanskeligt tilgængelige steder på kroppen, herunder særligt ved tæer og fingre. Det var ligeledes indklagedes opfattelse, at dette svarede til den almindelige forståelse i branchen (Medicoindustrien). Indklagede har et klart behov for at indkøbe skumbandager med forskellige egenskaber, som udover f.eks. større eller mindre absorberingsevne har varierende størrelse og varierende egnethed afhængigt af, hvor på kroppen skumbandagen skal anvendes. Dette var netop også baggrunden for udformningen af tilbudslisten, herunder de positioner, der indeholdt krav om tilbud på forskellige skumbandageprodukter, som alle eksplicit var beskrevet som lite. Imidlertid har indklagede måttet erkende, at der ikke i branchen har hersket en sådan fælles og indarbejdet forståelse af betegnelsen lite. Tværtimod må det på baggrund af de udtalelser, som er afgivet af Medicoindustrien, konstateres, at der er meget forskellige opfattelser i branchen af begrebet lite i relation til skumbandager. Udbudsbetingelserne har derfor i mangel af en udtrykkelig definition i udbudsbetingelserne af indklagedes forståelse af betegnelsen

10 10. lite indeholdt en uklarhed om selve de grundlæggende krav til de udbudte produkter i henhold til delaftale 5. Denne uklarhed har ligeledes ifølge sagens natur gjort sig gældende for selve afgrænsningen mellem lite og konventionelle sårbehandlingsprodukter, ligesom afgrænsningen af kategorier og muligheden for at tilbyde samme produkt flere steder i tilbudslisten har været uklar. Udbudsbetingelserne var derfor ikke egnede til at danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. Efter retspraksis og klagenævnspraksis kan en forbigået tilbudsgiver desuden ikke kræve positiv opfyldelsesinteresse som følge af overtrædelse af udbudsreglerne, hvis ordregiveren kan sandsynliggøre, at ordregiveren ville have annulleret udbuddet, hvis ordregiveren ikke havde overtrådt udbudsreglerne. Det forudsættes naturligvis også i denne forbindelse, at annullationen ville have været saglig. Det havde afgørende betydning for indklagede som en del af den samlede leverance at få leveret skumbandager, som var tynde og formbare og dermed særligt velegnede til brug for behandling af sår på vanskeligt tilgængelige steder på kroppen. Hvis indklagede på udbudstidspunktet havde vidst, at de beskrevne produkter i udbudsbetingelserne ikke indeholdt netop sådanne produkter fordi betegnelsen lite mod indklagedes forventning alligevel ikke indebar dette ville indklagede have annulleret udbuddet og genudbudt delaftale 5 med en kravspecifikation, der med den fornødne klarhed imødekom indklagedes reelle behov. En annullation med den begrundelse, at kravspecifikationen i udbudsbetingelserne ikke var hensigtsmæssig, ville have været saglig. Negativ opfyldelsesinteresse Klageren er også udelukket fra at kræve erstatning for negativ kontraktinteresse, idet der efter klagenævnspraksis ikke tilkendes erstatning for negativ kontraktinteresse, når klageren som i nærværende sag var eller burde have været bekendt med de overtrædelser af udbudsreglerne, som medførte, at udbuddet ikke var egnet til at danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. Overtrædelserne fremgik direkte af udbudsreglerne, og klageren måtte i sin egenskab af professionel tilbudsgiver være klar over de forskellige opfattelser i Medicoindustrien af begrebet lite skumbandager. Klageren valgte alligevel at afgive tilbud og er derfor afskåret fra at kræve erstatning svarende til negativ kontraktinteresse. Klagerens krav om erstatning for negativ kontraktinteresse er endvidere udelukket som følge af, at ud-

11 11. budsbetingelserne ikke var egnede til at danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. Konditionsmæssighed Indklagede har endelig gjort gældende, at klagerens tilbud på delaftale 5 ikke var konditionsmæssigt. Klageren har erkendt, at produktet, som klageren i tilbudslisten har tilbudt vedrørende både pos. I.13 (skumbandage med silikonelignende klæbekant 10 x 10 cm) og I.23 (skumbandage med silikonelignende klæbekant 10 x 10 cm lite) ikke fremgik af databladet. Tilbuddet var derfor ukonditionsmæssigt, idet udbudsbetingelsernes pkt Afgivelse af tilbud og sprogkrav indeholdt krav om, at der skulle indleveres datablade for samtlige tilbudte produkter sammen med tilbuddet. Ad tabet Ad positiv opfyldelsesinteresse Klageren har gjort gældende, at klagerens prissætning af delaftale 5 på ,25 kr. er opgjort på baggrund af de omsætningstal, som indklagede har oplyst i udbudsbetingelserne. Det må kunne forventes, at de omsætningstal, som indklagede har oplyst i udbudsbetingelserne, er realistiske og opgjort ud fra en beregning af det eksisterende forbrug. Ud fra klagerens nettofortjeneste i tidligere år og avancer hos nogle af klagerens konkurrenter på området for skumbandager er en nettofortjeneste på 17,91 % ikke urealistisk. Denne kan derfor lægges til grund ved opgørelsen af tabet. Indklagede har gjort gældende, at klageren ikke kan opgøre sin nettofortjeneste på delaftale 5 på grundlag af hele klagerens prissætning for delaftalen svarende til ,25 kr. Der er tale om en rammeaftale, og der er ikke i udbudsbetingelserne garanteret den vindende tilbudsgiver nogen bestemt omsætning i rammeaftalens løbetid. Som følge af usikkerheden om omfanget af indklagedes træk på rammeaftalen skal den omsætning, der lægges til grund ved beregningen af en eventuel mistet nettofortjeneste, opgøres efter et forsigtigt skøn. Der er i øvrigt ikke grundlag for at beregne nettofortjenesten ud fra en procentsats på 17,91. Avancen i tidligere årsopgørelser kan ikke lægges til grund ved tabsopgørelsen, da salg af andre produkter end skumbandager kan være baggrunden for avancen, der dengang blev realiseret.

12 12. Ad negativ kontraktinteresse Klageren har gjort gældende, at klagerens opgørelse af den negative kontraktinteresse er foretaget ud fra et forsigtigt skøn. Advokaten skrev første gang til indklagede den 27. august 2013 i håbet om, at parterne kunne finde en løsning og have undgået nærværende klagesag. Dette var indklagede imidlertid ikke interesseret i, hvilket har medført, at klageren er blevet påført væsentlige omkostninger, herunder advokatomkostninger, ved nærværende klagesag. Disse omkostninger skal klageren have erstatning for. Klageren er ikke i besiddelse af timesedler eller lignende for de medarbejdere, der har deltaget i udbuddet. Klagerens lønforbrug på kr. er et forsigtigt skøn, idet der har været flere medarbejdere på udbuddet, og idet klageren efterfølgende har haft en medarbejder tilknyttet denne klagesag. Det bestrides derfor, at der er grundlag for at nedsætte opgørelsen af påstand 13. Indklagede har gjort gældende, at klageren ikke har dokumenteret de poster, som indgår i tabsopgørelsen. Udbuddet omfattede endvidere i alt 55 delaftaler, og der skal derfor foretages en væsentlig reduktion af klagerens tilbudsomkostninger svarende til den andel af disse, som klagerens tilbudsomkostninger på delaftale 5 har udgjort. Klageren har hverken fremlagt nogen specifikation eller dokumentation vedrørende dette. Endelig kan klagerens advokatomkostninger ikke medtages i tabsopgørelsen. Det fremgår indirekte af klagerens opgørelse, at advokatomkostningerne er opgjort for hele klagesagen, herunder advokatomkostninger i forbindelse med klagenævnets behandling af overtrædelserne af udbudsreglerne. Opgørelsen indeholder således et fradrag på kr. svarende til det beløb, som klageren blev tilkendt i sagsomkostninger i forbindelse med klagenævnets afgørelse af spørgsmålet om de påståede overtrædelser af udbudsreglerne. Advokatomkostninger i forbindelse med en klagenævnssag skal efter klagenævnspraksis (samt almindelig praksis i erstatningssager i øvrigt) holdes uden for erstatningsopgørelsen for negativ kontraktinteresse. Allerede som følge heraf skal indklagede frifindes for den del af klagers erstatningskrav, der vedrører advokatomkostninger. Klagenævnet udtaler: Ad erstatningsgrundlaget og årsagssammenhæng:

13 13. Som følge af de overtrædelser, som klagenævnet konstaterede ved kendelsen af 3. marts 2014, har indklagede handlet ansvarspådragende. Ad konditionsmæssighed Indklagede har gjort gældende, at klagerens tilbud ikke var konditionsmæssigt, fordi klageren ikke sammen med tilbuddet indleverede datablad for de tilbudte produkter i pos. I.13 og pos. I.23. Uanset indholdet af udbudsbetingelsernes pkt finder klagenævnet, at det fastsatte krav om indlevering af datablade på de tilbudte produkter ikke er et mindstekrav eller i øvrigt konkret har en sådan karakter, at manglende opfyldelse af kravet medfører, at tilbuddet er ukonditionsmæssigt. Klagenævnet har lagt vægt på, at indklagede ikke har betegnet kravet som et mindstekrav, og at ordet skal ikke som andre steder i udbudsbetingelserne er fremhævet med fed tekst, der må forstås som et krav, indklagede lagde særlig vægt på blev opfyldt. Ad positiv opfyldelsesinteresse Udbuddet vedrørte en rammeaftale om varekøb af produkter til sårbehandling. Rammeaftalen var opdelt i 55 delaftaler, og delaftale 5, som denne klagesag vedrører, omfattede Skumbandage med og uden klæbekant med silikonelignende klæber. Ved delaftalen skulle tilbudsgiverne afgive tilbud på 27 produkter. Af disse 27 produkter indeholdt produktbeskrivelsen i 10 tilfælde betegnelsen lite. Udbudsbetingelserne indeholder ikke en definition af udtrykket lite, og klagenævnet lægger efter udtalelsen fra Medicoindustrien til grund, at der ikke i branchen er en fælles forståelse af, hvad lite betyder. Klageren og indklagede har haft hver deres opfattelse af, hvad lite dækkede over, idet indklagede forstod betegnelsen som en tynd og formbar bandage beregnet til brug på vanskeligt tilgængelige steder på kroppen, herunder særligt ved tæer og fingre, mens klageren forstod den som vedrørende bandagens absorberingsevne. Klagenævnet lægger til grund, at det var af betydning for indklagede, at udbuddet omfattede skumbandager med forskellige egenskaber. Disse skulle have varierende størrelse og varierende egnethed afhængigt af, hvor på

14 14. kroppen skumbandagen skulle anvendes, herunder en tynd og formbar bandage beregnet til brug på vanskeligt tilgængelige steder på kroppen. Dette var baggrunden for udformningen af tilbudslisten, der bl.a. indeholdt 10 produkter ud af 27 med betegnelsen lite. Som følge af den manglende fælles forståelse af, hvad betegnelsen lite dækkede over, har indklagede ikke haft sikkerhed for, at de afgivne tilbud omfattede de ønskede produkter. På denne baggrund og under hensyn til, at mere end 40 % af de udbudte produkter indeholdt betegnelsen lite, har indklagede sandsynliggjort, at udbuddet ville være blevet annulleret og delaftalen genudbudt, hvis indklagede havde vidst, at der ikke var en fælles forståelse svarende til indklagedes af de beskrevne produkter i tilbudslisten. Efter det anførte er erstatningsbetingelsen om årsagssammenhæng mellem indklagedes overtrædelse af udbudsreglerne og klagerens tab af fortjeneste ikke opfyldt, og klageren har derfor ikke krav på erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse. Klagenævnet tager derfor ikke påstand 12 til følge. Ad negativ kontraktinteresse Indklagede havde ikke i udbudsbetingelserne defineret, hvad der efter indklagedes opfattelse skulle forstås ved lite. Der er derfor ikke grundlag for at antage, at klageren vidste eller burde vide, at indklagede eller i øvrigt dele af Medicoindustrien havde en anden forståelse af betegnelsen lite end klageren. Kravet om årsagssammenhæng mellem indklagedes overtrædelse af udbudsreglerne og klagerens tab i form af afholdte udgifter i forbindelse med udbuddet er derfor opfyldt. Ad tabet Den største del af klagerens erstatningskrav vedrører de udgifter, som klageren har haft til advokat i forbindelse med klagesagen. I overensstemmelse med sædvanlig retspraksis og klagenævnspraksis tilkendes der ikke erstatning til dækning af udgifter til advokatbistand i forbindelse med den sag, der er til behandling. Disse udgifter må dækkes helt eller delvist af de sagsomkostninger, som en part måtte blive tilkendt ved sagens afgørelse.

15 15. Klageren afgav tilbud på 17 af de 55 delaftaler, som udbuddet omfattede. Klagenævnet lægger derfor til grund, at kun en mindre del af det opgjorte beløb på kr. kan antages at vedrører delaftale 5. Herefter, og da klageren ikke har redegjort for fordelingen af udgifterne på de enkelte delaftaler, fastsættes erstatningen skønsmæssigt til kr. Klagenævnet tager herefter påstand 13 til følge for et beløb på kr. Sagsomkostninger Klageren fik ved kendelse af 3. marts 2014 tilkendt kr. i sagsomkostninger vedrørende den del af sagen, som blev afsluttet med kendelsen. Under hensyn til sagens udfald vedrørende erstatningsspørgsmålet sammenholdt med parternes påstande, skal klageren betale kr. i delvise sagsomkostninger til indklagede, jf. bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 9, stk. 4. Herefter bestemmes: Indklagede, Region Sjælland, skal til klageren, BSN Medical AB, betale kr. med procesrente fra den 24. marts Beløbet skal betales inden 8 uger, efter at denne afgørelse er meddelt indklagede. Indklagedes indbringelse af denne kendelse for domstolene inden 8 uger, efter at afgørelsen er meddelt parterne, har opsættende virkning, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 8, stk. 1. Klageren skal betale kr. i sagsomkostninger til indklagede. Erik P. Bentzen

16 16. Genpartens rigtighed bekræftes. Nancy Elbouridi fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005 K E N D E L S E Brunata A/S (advokat Asger Heine Jensen, København) mod 1. Aalborg Boligselskab af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Pernille Hollerup) 3. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Pernille Hollerup) 3. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035307 (Erik P. Bentzen, Pernille Hollerup) 3. marts 2014 K E N D E L S E BSN Medical AB (advokat Jannie Laursen Bælum, København) mod Region Sjælland (advokat Claus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 21. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 21. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 21. september 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 /2005-0002357 (H.P. Rosenmeier, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 23. februar 2006 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Skjern Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 K E N D E L S E Flex Cap v/lars Henrik Hirsch og JV Bilen v/jørgen Vork (advokat Nikolaj Nikolajsen, Randers) mod Nordjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-226.271 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine Heidemann Garde) 20. august 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-226.271 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine Heidemann Garde) 20. august 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-226.271 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine Heidemann Garde) 20. august 2004 K E N D E L S E Miri Stål A/S (advokat K. Dalsgaard Hansen, Brovst) mod Esbjerg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas (selv) Den 25. november 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004 K E N D E L S E Nibe Entreprenør og Transport ApS (advokat J.J. Borregaard, Nibe) mod Støvring Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018395 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010 K E N D E L S E Billetlugen A/S (advokat Andreas Christensen, København) mod Det Kongelige Teater

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas A/S (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) 5. november 2009 K E N D E L S E Saver Comfort ApS (advokat Ole Husum, Grenå) mod Region Midtjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 K E N D E L S E Sejlstrup Entreprenørforretning A/S (advokat Torben Korsager, Århus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 K E N D E L S E MFI Office Solutions Ltd. (advokat Tina Braad, Århus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 K E N D E L S E GC Rieber Salt A/S (advokat Jesper Altamirano, Odense) mod Aalborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013554 (Niels Feilberg Jørgensen, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen ) 13. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013554 (Niels Feilberg Jørgensen, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen ) 13. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013554 (Niels Feilberg Jørgensen, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen ) 13. februar 2009 K E N D E L S E Labofa Munch A/S (advokat Martin André Dittmer, København) mod 1.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025987 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 26. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025987 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 26. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025987 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 26. november 2012 K E N D E L S E Tecan Nordic AB (advokat Troels Wenzel Østergaard, København) mod Statens Serum Institut (Kammeradvokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025796 (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012 K E N D E L S E Activ Care A/S (advokat Majse Jarlov, København) mod Billund Kommune (selv) Den 15. februar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 K E N D E L S E WelMed Scanbio ApS (advokat Steen Hellmann, København) mod Gentofte Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00351 (Niels Feilberg Jørgensen, Christina Kønig Mejl) 20. december 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00351 (Niels Feilberg Jørgensen, Christina Kønig Mejl) 20. december 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00351 (Niels Feilberg Jørgensen, Christina Kønig Mejl) 20. december 2017 K E N D E L S E (Visse oplysninger i kendelsen er på klagerens begæring ikke offentliggjort) Tunstall

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen, Hjørring)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012 K E N D E L S E Maja Consulting smba (selv) mod VisitNordsjælland F.M.B.A (advokat Torkil Høg, København) Klageren

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6181 (Nikolaj Aarø-Hansen, Vibeke Steenberg) 7. oktober 2015 (Berigtiget den 9. oktober 2015)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6181 (Nikolaj Aarø-Hansen, Vibeke Steenberg) 7. oktober 2015 (Berigtiget den 9. oktober 2015) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6181 (Nikolaj Aarø-Hansen, Vibeke Steenberg) 7. oktober 2015 (Berigtiget den 9. oktober 2015) K E N D E L S E Stadsing A/S (advokat Mikki Nielsen, Aalborg) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 4. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 4. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011415 (Carsten Haubek, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 4. december 2007 K E N D E L S E Magnus Informatik A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved specialkonsulent,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017109 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008 K E N D E L S E MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019614 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 19. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019614 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 19. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019614 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 19. oktober 2010 K E N D E L S E Manova A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Undervisningsministeriet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016730 (Kirsten Thorup, Niels Sørensen, Melitta Keldebæk) 9. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016730 (Kirsten Thorup, Niels Sørensen, Melitta Keldebæk) 9. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016730 (Kirsten Thorup, Niels Sørensen, Melitta Keldebæk) 9. januar 2009 K E N D E L S E C.C. Brun Entreprise A/S (advokat Henning Biil, København) mod A/S Storebælt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Erik Stensig Poulsen) 27. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Erik Stensig Poulsen) 27. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034302 (Erik P. Bentzen, Erik Stensig Poulsen) 27. november 2013 K E N D E L S E Maxys A/S og Solid Software Development ApS (selv) mod Region Sjælland (advokat Claus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 K E N D E L S E Yding A/S (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Viborg Kommune. (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Universitets- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde)

Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) J.nr.: 2014-0037797 /2014-7611 9. oktober 2014 K E N D E L S E ATKI A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Rigspolitiet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 K E N D E L S E LiteCom A/S og Thomas Kristensen ApS (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Danmarks Radio

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2011-0024562 (Nikolaj Aarø-Hansen, Pernille Hollerup, Michael Jacobsen) 1. november 2011 K E N D E L S E Jorton A/S (advokat Kristian Skovgård Larsen, Aarhus) mod Sønderborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 K E N D E L S E Roslev Turist ved John Madsen (selv) mod Skive Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 K E N D E L S E VKS Inventa A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Hjemmeværnskommandoen (Kammeradvokaten v/advokat Astrid Malki

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 K E N D E L S E Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S (advokat Carsten Lang-Jensen, København) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 K E N D E L S E Svenningsens Maskinforretning A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Forsvarets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010 K E N D E L S E Hospitech A/S (selv) mod Region Syddanmark (advokat Laila Barslund Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004

Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004 Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004 K E N D E L S E Miri Stål A/S (advokat K. Dalsgaard Hansen, Brovst) mod Esbjerg Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 K E N D E L S E Arriva Danmark A/S (advokat Esben Kjær, København) mod Hovedstadsområdets Trafikselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 K E N D E L S E CLS Communication A/S (selv) mod Miljøstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

KENDELSER FRA KLAGENÆVNET FOR UDBUD 1. halvår 2010

KENDELSER FRA KLAGENÆVNET FOR UDBUD 1. halvår 2010 hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier RESUMÉER AF KENDELSER FRA KLAGENÆVNET FOR UDBUD 1. halvår 2010 NB! Ophavsretten til denne resumésamling er hos hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Kopiering til andet end personligt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0021285 (Katja Høegh, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 13.juli 2010 K E N D E L S E Abena A/S og VTK A/S (advokat Claus Guldager, Aabenraa) mod Københavns Universitet (selv)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4337 (Mette Langborg, Michael Ellehauge) 15. juni 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4337 (Mette Langborg, Michael Ellehauge) 15. juni 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4337 (Mette Langborg, Michael Ellehauge) 15. juni 2016 K E N D E L S E Danske Færger A/S (advokat Erik Kjær-Hansen, København) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005778 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde) 26. oktober 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005778 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde) 26. oktober 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005778 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde) 26. oktober 2006 K E N D E L S E Novartis Healthcare A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Hovedstadens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 K E N D E L S E Alfa Laval Nordic A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Odense Vandselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 21. februar 2007 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 K E N D E L S E Gorm Hansen og Søn A/S (advokat Morten Winsløv, Greve) mod 1. Ejendomsselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034174 (Nikolaj Aarø-Hansen, Steen Treumer) 1. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034174 (Nikolaj Aarø-Hansen, Steen Treumer) 1. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034174 (Nikolaj Aarø-Hansen, Steen Treumer) 1. juli 2014 K E N D E L S E Havnens Skibsreparationer A/S og Nettobådene A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 27. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 27. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014633 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 27. maj 2009 K E N D E L S E Serviceselskabet for vagtlæger i Region Midt ApS (advokat Klaus Antonsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-228.335 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Gorm K. Elikofer) 2. december 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-228.335 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Gorm K. Elikofer) 2. december 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-228.335 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Gorm K. Elikofer) 2. december 2004 K E N D E L S E Banverket (advokat Anette Ryde, København) mod Nordjyske Jernbaner A/S (advokat

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere