Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3"

Transkript

1 Adfærdskodeks

2 Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en ansvarlig måde 4 Interessekonflikter og eksterne interesser 4 Konkurrencelovgivning (Anti-trust) 5 Forebyggelse af bestikkelse og korruption 6 Svindel 6 Sikker opbevaring af aktiver 7 Medarbejderlån 7 Bogføring og regnskab 7 Forebyggelse af hvidvask af penge 8 Informationsteknologi 9 Databeskyttelse 9 Fortrolige eller interne oplysninger 9 Behandling af vores kunder, leverandører og samfundet Vores kunder Vores leverandører 11 Give og modtage repræsentation og gaver 11 Politiske donationer 12 Donationer til velgørenhed og lokalsamfund 12 Kommunikation og medier 13 Behandling af vores folk med ærlighed og respekt 14 Menneskerettigheder 14 Ansættelsespolitikker 14 Personalepolitik 14 Give udtryk for bekymring 15 Håndtering af sundhed og sikkerhed samt miljøet 16 Sundhed og sikkerhed 16 Narkotika og alkohol 17 Miljø 17

3 Introduktion CRH plc har en klar strategi for præstation og vækst for at blive en verdensklassespiller inden for sin sektor siden fusionen i 1970 mellem to irske byggematerialefirmaer Cement Ltd. og Roadstone Ltd. Ved at understøtte vores fortsatte vækst som en børsnoteret offentlig virksomhed er vi nødt til at sikre, at vi har tydelige retningslinjer for adfærd og etisk opførsel for de personer, der repræsenterer os ved at udføre deres daglige pligter i mange forskellige dele af verden. Selvom vores virksomhedskultur har en global dimension, er den solidt funderet i troen på, at en lokal ledelse, med en ægte forståelse for deres virksomhed og kultur, er bedst til at tjene alle vore interessenters behov. Denne frihed til at lede og træffe beslutninger skaber engagement til det meget vigtige princip om dobbelt statsborgerskab for såvel CRH-koncernen og den lokale virksomhed. Denne forretningsfilosofi kræver imidlertid, at de ansatte lever op til høje standarder for åbenhed, ærlighed, integritet og ansvarlig opførsel. Dette er kerneværdier, som er gentaget andetsteds i denne vejledning. Formålet med dette kodeks er, at det skal udgøre en erklæring om god praksis, da det er vigtigt, at vi alle forstår, hvad der forventes af os, når vi udfører vores arbejde. Det er ikke udtømmende, og de fleste virksomheder har allerede detaljerede fremgangsmåder og systemer til at opfylde deres lokale krav. Bed altid om en andens mening i tilfælde af tvivl eller usædvanlige omstændigheder. Kodekset skal ses i sammenhæng med, at CRH, samtidig med at vi sigter efter et førsteklasses økonomisk resultat og vækst, tror, at dette kun kan opnås ved at udmærke sig i den måde vi driver forretning og ved at overholde de ypperste standarder inden for virksomhedsmæssigt og socialt ansvar. Din støtte er afgørende for at gøre kodekset til et vigtigt værktøj til at fremme vores virksomheders og deres ansattes trivsel. BESTYRELSEN FOR CRH plc Dublin, Irland December

4 Beskyttelse af vores integritet Anvendelse og overholdelse CRH's kodeks gælder, i det omfang det er relateret til individuelle pligter og ansvar, for ansatte i koncernens virksomheder, herunder medarbejdere på deltid eller på faste eller midlertidige kontrakter. De ansatte, der er omfattet af kodeksets formål inkluderer direktører, underdirektører og ledende medarbejdere i virksomhederne. Alle ledere i koncernen er ansvarlige for at følge og implementere disse retningslinjer, og det er den enkelte virksomheds og ansattes ansvar at overholde specifikke love og metoder, der gælder deres branche eller er påkrævet i det retsområde, de opererer i. Koncernen defineres som de virksomheder, hvor CRH direkte eller indirekte kontrollerer mere end 50 % af aktierne. Vi opfordrer virksomheder, hvor vi ikke har kontrol med ledelsen, til at vedtage lignende retningslinjer. Ingen leder er autoriseret til at beordre en medarbejder til at udføre en uetisk eller ulovlig handling. Ingen kan retfærdiggøre en sådan handling ved at sige, at det var beordret af en overordnet. Vi vil hjælpe alle medarbejdere med at overholde dette kodeks, og støtte hvor det er nødvendigt, så disse principper ikke kompromitteres. Hvor det er nødvendigt bliver der gennemført uddannelse for at hjælpe medarbejderne til at forstå deres pligter og ansvar. Anvendelsen af kodekset er underlagt eventuelle begrænsninger eller rettigheder, der er bestemt af lovgivningen i det enkelte retsområde, hvor koncernen opererer. I vores uddelegerende struktur ligger det primære ansvar for at overholde kodekset i de enkelte virksomheder hos den lokale adm. direktør/direktør og den styregruppe, de tilhører. Hvert år skal bestyrelserne i vores virksomheder vurdere om kodekset fungerer. Dette skal optegnes i virksomhedens regnskab. Den adm. direktør/direktøren bekræfter kodeksets funktionelle status i virksomheden med sin underskrift. Erhvervelser Som en koncern med stærkt fokus på vækst erhverver vi mange virksomheder hvert år. Der skal fremsættes et program for indførelse af kodekset i den erhvervede virksomhed, så snart det er praktisk muligt. Det skal gøres på pragmatisk vis og med behørig respekt for den lokale kultur. For at lette planlægningen af dette, bør due diligenceprocessen forud for erhvervelsen omfatte en evaluering af virksomhedsmæssig adfærd og etiske problemstillinger. 2

5 Ansættelseskontrakt Dette kodeks har ikke til hensigt at udgøre en ansættelseskontrakt. Visse dele af indholdet i dette kodeks er muligvis omfattet af den lokale lovgivning eller beskrevet i den enkelte ansættelseskontrakt. Brud på kodekset Retningslinjerne der er fremsat i dette kodeks gælder for hver enkelt ansat, under hensyntagen til deres pligter og rettigheder i ansættelsesvirksomheden. Enhver medarbejder, der overtræder kodekset, kan stilles til ansvar i en disciplinærsag hos ansættelsesvirksomheden under hensyntagen til den lokale lovgivning og aftalte procedurer. Hvis en handling også er et brud på loven, kan den ansatte også retsforfølges privatretligt eller strafferetligt. Intern kontrol Koncernen har en Intern kontrolafdeling, der gennemfører en uafhængig vurdering af de interne regnskabs- og kontrolfunktioner. Den gennemfører også eftervisning af overholdelsen for et antal punkter i dette kodeks. Kontroludvalget i CRH's bestyrelse har godkendt en fundats, der opretter den interne kontrolafdeling og angiver dens ansvarsområder. I henhold til denne fundats er CRH's virksomheder forpligtede til at samarbejde fuldt ud med den interne kontrolgruppe. Chefen for Intern kontrol, der har direkte adgang til CRH-koncernens administrerende direktør, rapporterer funktionelt til formanden for kontroludvalget. 3

6 Drive vores virksomhed på en ansvarlig måde INTERESSEKONFLIKTER OG EKSTERNE INTERESSER En interessekonflikt opstår, når en medarbejders personlige interesser eller muligheder for vinding eller indtjening er eller kan fortolkes som værende i konflikt med koncernens interesser. En medarbejders personlige interesser inkluderer nærtstående personers interesser såsom direkte slægtninge, tilgifte slægtninge, nære personlige venner og ikkeplatoniske bekendtskaber. Ovenstående relationer er kun tilladt, hvis de er udtrykkeligt skriftligt godkendt af den administrerende direktør/bestyrelsesformanden for ansættelsesvirksomheden eller nærmeste overordnede, afhængigt af hvad der er hensigtsmæssigt. Økonomiske interesser Når en medarbejder, hvis stilling i en virksomhed involverer udvælgelse eller undersøgelse af kunder eller leverandører, eller hvis stilling muliggør indflydelse på disse beslutninger, har en økonomisk interesse i en kunde, leverandør eller konkurrent. Der opstår ikke en interessekonflikt, hvis den økonomiske interesse er i form af værdipapirer, der: er noteret på en anerkendt børs eller handles på regelmæssig basis, og udgør mindre end 1% af de totale værdipapirer i den pågældende klasse. Interesser i ejendomme Når en medarbejder direkte eller indirekte ejer interesser i ejendom, lejet ejendom, patenter eller andre rettigheder, som koncernen har interesse i (eller som medarbejderen ved eller har grund til 4

7 at tro, at koncernen sandsynligvis har interesse i). Repræsentanter for tredjepart Når en medarbejder fungerer som repræsentant for en tredjepart i transaktioner, der involverer koncernen. Nærtstående personer, der udfører uforenelige opgaver. Når en medarbejder og en nærtstående person udfører funktioner, der samlet set medfører en manglendeopdeling af opgaver med indflydelse på intern økonomistyring. Ansættelse, løn og evaluering af præstation Når en medarbejder er involveret i disse opgaver i forbindelse med en nærtstående person. Eksternt forretningsmæssigt eller lignende engagement Når en medarbejder kan være engageret i en ekstern organisation, som f.eks. en kunde, vare- eller tjenesteleverandør, eller en konkurrent. Andre forretningsinteresser Når der foretages ledelses- eller bestyrelsesaktiviteter i virksomheder eller myndigheder. Involvering i organisationer med almennyttigt formål eller velgørenhed anses ikke som en interessekonflikt. I henhold til begrænsningerne, der pålægges af disse retningslinjer samt af den enkelte ansættelseskontrakt har medarbejdere lov til at engagere sig i eksterne aktiviteter, der ikke forhindrer dem i at udføre deres arbejde eller på anden måde er i konflikt med koncernens interesser. Eksistensen af en faktisk eller tilsyneladende interessekonflikt skal oplyses af nye medarbejdere, og nuværende medarbejdere skal omgående orientere deres arbejdsgiver om nyopståede interessekonflikter. Det er kun obligatorisk for den enkelte driftsvirksomheds direktører og chefer at afgive en sådan redegørelse, men de enkelte virksomheder kan beslutte at inkludere flere medarbejdere i ønsket omfang. KONKURRENCELOVGIVNING (ANTI-TRUST) CRH tror på et frit og åbent marked. Ved følge dette princip vil vi blive drevet mere effektivt af behovet for at være både effektive og innovative. Vi har forpligtet os fuldt til at overholde konkurrencelovningen, der gælder i de lande, hvor vi er repræsenterede. Alle CRH-virksomheder skal som minimum indføre den udgave af CRH's politik og procedurer, der er udstedt til de enkelte virksomheder. Ingen virksomheder eller deres ansatte må være involverede i nogen form for kommunikation, skriftlig, elektronisk eller mundtlig, med en konkurrent, der resulterer i eller forsøger at: Fastsætte, stabilisere eller kontrollere priser, kreditbetingelser, rabatter eller afslag. Allokere kontrakter, markeder, kunder eller territorier. Boykotte bestemte kunder eller leverandører. Afstå fra eller begrænse produktion eller salg af et produkt eller en tjeneste. Virksomheder skal sikre, at de ikke anvender forretningsmæssige strategier, der kan være en overtrædelse af konkurrencelovgivningen vedrørende monopoler eller udgør et forsøg på at monopolisere eller misbruge en dominerende position på et hvilket som helst marked. 5

8 Hvis der er den mindste tvivl om, hvorvidt nogen kommunikation, kontrakt eller forretningsmæssig strategi i konkurrencemæssig sammenhæng er passende, skal virksomheden søge juridisk rådgivning. Ethvert brud på denne politik udgør en risiko for, at den enkelte virksomhed pålægges en alvorlig økonomisk straf. Ydermere kan den eller de personer, der er ansvarlige for en sådan handling stilles til ansvar privatretligt og i nogle retsområder strafferetligt. Dette kan medføre bøder, fængsel og fratagelse af retten til at fungere som leder i en virksomhed. Ledelsen i hver virksomhed skal gøre sig bekendt med gældende lov, deltage i relevant uddannelse og årligt vurdere om loven overholdes. FOREBYGGELSE AF BESTIKKELSE OG KORRUPTION Ledelsen skal sikre, at transaktioner med tredjepart udføres i overensstemmelse med alle relevante love. Ingen betalinger, kontant eller på anden vis, der kan opfattes som bestikkelse, må på noget tidspunkt betales til eller modtages fra et individ eller en organisation, med udtrykkelig eller antydet betingelse om, at der opnås en forretningsmæssig fordel eller at en tjeneste tilfalder virksomheden. Tredjeparter inkluderer medarbejdere hos og repræsentanter (officielt eller uofficielt) for leverandører og kunder. Det er også strengt forbudt for medarbejdere hos CRH at bede om eller modtage betaling eller tjenester for at tildele kontrakter, ansættelsestilbud osv. I mange lande er koncernen både direkte og indirekte leverandør til myndigheder. Der skal udvises særlig omhu ved kontakt med myndigheder og deres relaterede lokale, regionale og nationale institutioner. Der må ikke foretages betalinger eller tilskyndende foranstaltninger af nogen art, hverken direkte eller indirekte, til medarbejdere i myndigheder, politikere, politiske partier eller partimedlemmer for forretningsmæssige eller andre tjenester. SVINDEL Svindel er overlagt bedrag eller ulovlig, uetisk, uærlig eller forkert adfærd, der kan medføre vinding, profit eller fordele for en medarbejder, eller skade eller tab for virksomheden eller en anden part. Deltagelse i svindel er et grundlæggende brud på kerneværdien ærlighed, og virksomhederne bør behandle det som et særdeles alvorligt brud på disciplinen. Grundet vores decentraliserede struktur påhviler det praktiske ansvar for at forebygge svigagtige tab ledelsen af de enkelte driftsvirksomheder og anlæg. Dette skal gøres ved implementering og fortsat udførelse af passende kontroller af regnskab og ledelse. Koncernen har en detaljeret fremgangsmåde, der skal følges i tilfælde af mistænkt eller opdaget svindel. 6

9 SIKKER OPBEVARING AF AKTIVER Den enkelte virksomheds ledelse er ansvarlig for at sikre, at virksomhedens aktiver og ressourcer kun anvendes til deres angivne formål og på korrekt vis. Der skal lægges særlig vægt på at forebygge mistede aktiver og ressourcer på grund af forringelse eller tyveri. Aktiver inkluderer ejendomme, udstyr, økonomiske faciliteter, forretningshemmeligheder og andre konkurrencemæssigt følsomme oplysninger, patenter, varemærker, computerhardware og -software. MEDARBEJDERLÅN Virksomheder må ikke udstede lån til medarbejdere eller tilknyttede personer undtagen under særlige omstændigheder og i henhold til CRH-koncernens retningslinjer. BOGFØRING OG REGNSKAB Det konsoliderede regnskab for CRH plc udarbejdes i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS), der er indført af EU. Desuden er CRH som en offentligt noteret virksomhed i USA underlagt bestemmelserne i Sarbanes- Oxley-loven. Ifølge denne lov skal ledelsen udføre en årlig vurdering af den interne kontrols effektivitet. De enkelte virksomheder skal sikre, at deres bogføringsfunktioner lever op til de højeste standarder og at bogholderiet vedligeholdes i overensstemmelse med den lokale lovgivning, relevante regnskabsstandarder og CRH koncernens retningslinjer. Regnskaber på skrift eller i elektronisk form er en vigtig del af virksomhedens struktur, og derfor skal de opbevares sikkert. Ud over det generelle forretningsmæssige behov for at bevare dokumenter, kan der være lokale love, der kræver, at visse dokumenter skal bevares i angivne tidsrum. Dokumenter, der muligvis skal underkastes juridisk behandling eller undersøgelse skal identificeres, bevares og må aldrig ændres eller ødelægges. Alle virksomheder skal indføre en plan for bibeholdelse af dokumenter med det formål at bidrage til effektiv drift af virksomheden og opfyldelse af alle lovkrav. 7

10 Hvor virksomhedernes økonomidirektører rapporterer direkte til deres lokale administrerende direktør/direktør, har de også indirekte rapporteringsveje og ansvar vedrørende bogføring og corporate governance, over for divisionens økonomidirektør og i sidste ende koncernens økonomidirektør. FOREBYGGELSE AF HVIDVASK AF PENGE Personer, der er involveret i kriminelle aktiviteter som f.eks. narkotikasmugling, forfalskning, terrorisme, røveri osv., anvender hyppigt virksomheder som veje til at vaske deres ulovligt erhvervede midler. De fleste lande har nu love til at imødegå hvidvask af penge, og banker skal overholde rapporteringsregler, der omfatter identitetskontroller i forbindelse med kontante transaktioner over en vis størrelse. Vi skal udvise forsigtighed for at sikre, at vores virksomheder ikke anvendes til at hvidvaske penge. I dette tilfælde omfatter penge kontanter, rejsechecks, postanvisninger eller betalinger fra tredjepartskonti. Hvis en person ønsker at handle med os og betale deres regninger med en sådan betaling, skal deres bona fide kontrolleres. Kend din kunde! Enhver usædvanlig eller tvivlsom transaktion skal drøftes med virksomhedens økonomidirektør. 8

11 INFORMATIONSTEKNOLOGI Effektiv drift af og sikkerhed for computerudstyr er afgørende for, at vores virksomheder kan køre gnidningsfrit. Enkeltvirksomheder eller grupper af virksomheder skal indføre politikker for at opfylde disse mål og CRH-koncernens it-sikkerhedspolitik. Der skal lægges særlig vægt på sikkerhedskopiering, antivirusbeskyttelse, adgangskoder og tidssvarende systemsupport. Virksomhedens informationssystemer, herunder alle computere og tilhørende udstyr, software, -systemer, adgangskoder og lagrede data forbliver til enhver tid virksomhedens ejendom. Som udgangspunkt har medarbejdere ingen ret til datahemmelighed, ud over den der er lovsikret, ved brug af sådanne informationssystemer og - udstyr. Disse informationssystemer er forretningsredskaber, der stilles til rådighed af virksomheden for at hjælpe med af udføre sin forretning, og brug af sådanne informationssystemer skal være med henblik på legitime forretningsmæssige formål i overensstemmelse med den enkelte virksomhedspolitik. Systemerne må aldrig anvendes på en måde der er ulovlig, krænkende, undergravende eller skadelig for andre personer; for eksempel oprette, få adgang til, vise, lagre eller sende pornografiske billeder eller meddelelser, eller materiale, der kan være racemæssigt eller etisk krænkende, eller enhver anden adfærd, der overtræder virksomhedspolitikker, der forbyder diskriminering og/eller chikane er strengt forbudt. Vi køber software hos eksterne leverandører, og denne er sædvanligvis omfattet af copyright og forbliver ophavsmandens ejendom. Der må ikke anvendes ulovligt kopieret eller købt software, da det kan udsætte både enkeltpersonen og virksomheden for juridiske krav. DATABESKYTTELSE Som koncern indsamler vi store mængder data i både trykt og elektronisk form. Det meste bliver opbevaret af de enkelte driftsvirksomheder. Disse oplysninger omfatter data vedrørende kunder og leverandører, og personoplysninger om individer, herunder tidligere og nuværende medarbejdere. Der skal udvises ekstrem forsigtighed vedrørende korrekt brug, opbevaring og distribution af disse oplysninger. Virksomheder skal overholde den lokale lovgivning og være registreret hos den relevante databeskyttelsesinstitution, hvor lovgivningen kræver dette. FORTROLIGE ELLER INTERNE OPLYSNINGER Medarbejdere kan få adgang til fortrolige oplysninger vedrørende deres virksomheds drift under deres ansættelse. Disse fortrolige oplysninger må ikke videregives til nogen, i eller uden for virksomheden, der ikke er autoriseret til at modtage dem. Ingen medarbejdere må afsløre fortrolige data som f.eks. forretningshemmeligheder, fremgangsmåder, politikker og procedurehåndbøger, marketingplaner, salgsoplysninger, kundelister eller -oplysninger, prisoplysninger eller økonomiske data til udenforstående, med mindre udførelsen af deres job nødvendiggør videregivelse af sådanne oplysninger. Tidligere medarbejdere må heller ikke videregive sådanne fortrolige 9

12 oplysninger, efter deres ansættelse hos virksomheden er afsluttet. Husk også, at sådanne data kan være omfattet af bestemmelserne i de lokale love om databeskyttelse. CRH plc-aktier er noteret på børserne i Dublin, London og New York. Børsreglerne pålægger begrænsninger for handel med CRH-aktier for visse medarbejdere og personer med tilknytning til sådanne medarbejdere. Ikke-offentliggjorte eller interne oplysninger, der er kommet til en medarbejders kendskab, må ikke anvendes til personlig vinding af medarbejderen eller af en tredjepart som følge af dennes tilknytning til medarbejderen. Anvendelse til personlig vinding inkluderer udnyttelse af oplysningerne ved at: handle eller udlevere oplysninger til andre for at handle: - med CRH plc-aktier eller investeringsbeviser, eller - med aktier i andre virksomheder, med hvilke koncernen har ikkeoffentlig prisfølsom kontakt, inklusive men ikke begrænset til evaluering eller forhandling med henblik på erhvervelse. erhvervelse af anden ejendom eller aktiver af nogen art. CRH plc's politik for værdipapirtransaktioner gælder for alle ansatte i koncernen, som i kraft af deres stilling eller ansættelse med jævne mellemrum er i besiddelse af ikke offentliggjorte prisfølsomme oplysninger vedrørende koncernen. Den begrænser aktiehandel af disse medarbejdere og personer med forbindelse til dem, mens de er i besiddelse af sådanne ikke offentliggjorte prisfølsomme oplysninger. Den begrænser også aktiehandel forud for fremlæggelse af årsregnskaber og perioderegnskaber i overensstemmelse med reglerne for børserne i London og Dublin. Medarbejdere, der er omfattet af denne politik, skal være opmærksomme på og overholde indholdet deri. I mange retsområder er insiderhandel og aktietips en overtrædelse af straffeloven. 10

13 Behandling af vores kunder, leverandører og samfundet VORES KUNDER Vores forretningsstrategiers succes afhænger i høj grad af vores kunders støtte. Det er derfor afgørende, at vores virksomheder opbygger og vedligeholder gensidigt gode forretningsmæssige partnerskaber, der er baseret på retfærdighed og ærlighed, med deres kunder. Vi er engagerede i og er forpligtede til at levere vores varer og tjenester i henhold til alle relevante love om sundhed og sikkerhed, og krav til produktdata. Virksomhedens administrative og forretningsmæssige ledelse skal have tilstrækkeligt praktisk kendskab til de lokale krav. Produktfremmende aktiviteter og reklamer skal altid være faktuelle og skal præsenteres på en måde, der er retfærdig og rimelig. Vi må ikke fremsætte usande bemærkninger om konkurrenter og deres produkttilbud. VORES LEVERANDØRER Vores leverandører er nøgleinteressenter i vores forretnings drift. Vi forventer, at de er kvalitetsbevidste, innovative og effektive, og derved giver os værdi for pengene. Vi forventer også, at vores leverandører arbejder i henhold til loven og overholder god etisk adfærd. Til gengæld stræber vi efter at være en god partner og opføre os retfærdigt og ærligt. Vi lægger særlig vægt på køb, direkte eller indirekte, af produkter i eller fra udviklingslande. Vi kræver at vores hovedleverandører opfylder gode standarder hvad angår lokal lovgivning vedrørende menneskerettigheder, miljø og sundhed og sikkerhed. Grundet vores produkters art og vores forretningsorganisation er en stor andel af vores leverandører lokale for vores mange tusind lokaliteter, og derfor ligger ansvaret for at administrere vores kunderelationer hos den enkelte virksomhedsledelse. GIVE OG MODTAGE REPRÆSENTATION OG GAVER Det er nogle gange nødvendigt, korrekt og ønskeligt at give eller modtage gaver og repræsentation fra kunder/ leverandører. Selvom det ikke er muligt at fastsætte specifikke regler, der dækker enhver situation, kan gaver, tjenester og repræsentation gives, hvis de: Er i overensstemmelse med almindelig forretningsmæssig adfærd. Ikke er af overdrevet stor værdi og ikke kan opfattes som bestikkelse eller udbetaling. Ikke bringer virksomheden eller medarbejderen i forlegenhed, hvis de offentliggøres. Ikke er i modstrid med gældende lov eller etiske standarder. Ikke overtræder vores kunders regler vedrørende disse anliggender. Ikke er i form af kontanter, aktier eller lignende. Enhver tvivl om, hvorvidt en gave eller repræsentation er passende, skal drøftes med virksomhedens administrerende direktør/direktør. Alle udgifter til gaver skal registreres som sådan i virksomhedens regnskab. 11

14 POLITISKE DONATIONER Love om donationer, såvel direkte som indirekte, til politiske partier varierer i forskellige dele af verden. I USA forbyder føderal lov og lovene i mange stater, at virksomheder yder politiske bidrag. EUlandene har også styring eller krav om offentliggørelse af sådanne bidrag. Generelt yder CRH og dets datterselskaber ikke politiske bidrag direkte eller indirekte til politiske partier. Hvis et bidrag imidlertid menes at være i samfundets og virksomhedens interesse, kan divisionens administrerende direktør/direktør i overensstemmelse med gældende lovgivning give skriftlig tilladelse til et sådant bidrag. Hvis der opstår potentielle interessekonflikter i forbindelse med en donation, skal dette oplyses på forhånd. DONATIONER TIL VELGØRENHED OG LOKALSAMFUND Som ansvarlig virksomhedsborger opfordrer CRH sine virksomheder og medarbejdere til at engagere sig aktivt i lokale samfundsaktiviteter. Dette engagement kan finde sted i mange former, herunder tilvejebringelse af økonomisk og anden hjælp. Med henblik på det potentielle antal anmodninger og muligheder for at hjælpe, skal tilslutningen fra vores virksomheder imidlertid administreres omhyggeligt. Hver donation og dens konsekvenser for både virksomhedens og CRH's omdømme skal underkastes seriøse overvejelser. Bemærk følgende retningslinjer: Donationer skal godkendes af virksomhedens administrerende direktør/direktør. Økonomiske donationer må aldrig være i kontanter eller udbetales til et navngivet individs personlige konto, men kun til en konto tilhørende den institution, som donationen skal udstedes til. Udbetalinger via tredjepart, f.eks. kunder og leverandører, er ikke velset. Donationer bør ikke være forbundet eller kunne opfattes som værende forbundet med udførelse af en forretningstransaktion eller myndighedsbeslutning. De skal dokumenteres og kvitteres for. Hvis der opstår potentielle interessekonflikter i forbindelse med en donation, skal dette oplyses på forhånd. Retningslinjer om begrænsninger bliver udsendt til virksomhederne fra divisionens administrerende direktør/direktør. 12

15 KOMMUNIKATION OG MEDIER Som offentligt noteret virksomhed spiller kommunikationen med omverdenen en meget vigtig del i koncernens omdømme og økonomiske vurdering. Al kommunikation med medier vedrørende CRH's økonomiske præstation, erhvervelser, beslutninger og alle anliggender, der kan have indflydelse på CRH's omdømme, må udelukkende håndteres af personer, der er udpeget af CRH-koncernens administrerende direktør. Den enkelte virksomhed skal håndtere den lokale presse og erhvervspressen passende i forbindelse med opståede normale anliggender. Dette skal almindeligvis administreres af den lokale virksomheds administrerende direktør/ direktør eller en person udpeget af ham/ hende. Hvis der opstår tvivlssituationer, skal anliggendet videresendes til næste ledelsesniveau. Alle opståede anliggender, der potentielt kan have negativ indflydelse på CRH's image eller omdømme, skal omgående kommunikeres til divisionens administrerende direktør/direktør. 13

16 Behandling af vores folk med ærlighed og respekt MENNESKERETTIGHEDER Som koncern er vi fuldt forpligtede over for menneskerettighederne. Vi støtter, i det omfang de gælder for vores virksomheder, de principper, der er udstukket i paragrafferne i FN's universelle menneskerettighedserklæring. Koncernen respekterer beskyttelsen af menneskerettighederne inden for vores indflydelsesområder, herunder: Beskyttelse af vores medarbejderes menneskerettigheder gennem politikker om ligestilling og ikkediskriminerende behandling, da vi værdsætter den mangfoldighed, det giver vores virksomhed. Støtte tildeling af retfærdig og velfortjent løn. Respektere foreningsfriheden inklusive retten til at være medlem af en fagforening. Tage hensyn til menneskerettighedernes betydning i investeringsbeslutninger, hvor dette er relevant. Koncernens driftsvirksomheder skal både ved fremsættelse af politik og i praksis tage vores erklærede holdning til menneskerettigheder til efterretning i forbindelse med håndteringen af medarbejdere, entreprenører, kunder og leverandører. Selvom kvalifikationer er det endelige grundlag for beslutninger om rekruttering og udvælgelse, skal ledelsen sikre, at de anvender princippet om ligestilling og vurderer mangfoldighed uanset alder, køn, seksuel orientering, handicap, tro, etnisk oprindelse, graviditet eller andre klassifikationer der er beskyttet af gældende lov. Alle medarbejdere har et ansvar for at sikre, at der er harmoni på arbejdspladsen, og chikane og forfølgelse vil ikke blive tolereret. PERSONALEPOLITIK Hver driftsvirksomhed er ansvarlig for at administrere alle aspekter vedrørende sine egne personaleforhold, f.eks. løn, pension, personalegoder, arbejdstid, lokalt adfærdskodeks, overenskomster, disciplin, rekruttering, forfremmelser osv. Disse skal være i overensstemmelse med den lokale lovgivning og sæder og skikke. Imidlertid skal principperne vedrørende behandling og behørig respekt for individer, som fremsat andetsteds i dette kodeks, indføjes i den lokale politik. ANSÆTTELSESPOLITIKKER Vores medarbejderes engagement er en af de primære faktorer i CRH's succes. Vi skal sikre, at vores rekrutteringsog ansættelsespraksis som minimum overholder alle gældende love og konventioner. 14

17 GIVE UDTRYK FOR BEKYMRING Medarbejdere skal, uden frygt for gensidige beskyldninger, give udtryk for deres oprigtige bekymring for anliggender, de mener er en overtrædelse af dette kodeks. Der er flere måder at sikre, at din bekymring håndteres af en egnet person, der kan undersøge anliggendet. Disse inkluderer brug af lokale procedurer eller ved at kontakte en af følgende: Din nærmeste overordnede Virksomhedens administrerende direktør/direktør / personaledirektøren / økonomidirektøren Regionsdirektører/ produktgruppedirektører Økonomidirektøren for divisionen Chefen for intern kontrol hos CRH plc. De personer, der sidder i de sidstnævnte tre stillinger er specifikt udpeget til at modtage sådanne klager. Deres navne og kontaktoplysninger findes i medarbejdersektionen på CRH's hjemmeside (www.crh.com). Fortrolig telefonlinje CRH driver også en fortrolig linje ( hotline ) for personer, der ønsker at bruge denne mulighed for at give udtryk for bekymring. Dette er en uafhængig flersproget tjeneste, der videresender din bekymring til den relevante leder, så den kan blive undersøgt. Telefonnummeret til denne tjeneste er til rådighed i din virksomhed, men kan også findes i medarbejdersektionen på CRH's hjemmeside. Bekymringer vedrørende kodekset kan indsendes anonymt. Vi opfordrer imidlertid til at oplyse dit navn, hvis det er muligt, da det giver os mulighed for at spørge dig til råds og rapportere tilbage. Hvis du oplyser dit navn, bliver det ikke oplyst af CRH, med mindre dette er krævet af loven. Brug af den fortrolige linje kan i nogle lande være underlagt restriktioner, der er pålagt af de lokale arbejdsmarkeds- og databeskyttelseslove. Chefen for intern kontrol skal mindst en gang årligt udarbejde en rapport om alle bekymringer, der er anmeldt til CRH's kontroludvalg via den fortrolige linje. Ekstra rapporter kan være påkrævet fra tid til anden for mere alvorlige bekymringer. Virksomhedernes administrerende direktører/direktører skal sikre, at alle medarbejdere er gjort opmærksomme på, at den fortrolige linje og det pågældende telefonnummer findes. Det skal understreges, at den fortrolige linje kun er beregnet til klager, der vedrører virkelige brud på kodekset. Personalemæssige rutineanliggender som lønsatser, ansættelsbetingelser osv. skal behandles lokalt på virksomhedsniveau. Give udtryk for bekymring ingen gengældelse Ovenstående procedurer drives fortroligt og pålideligt. Der udføres ingen handling eller gengældelse mod personer, der rapporterer en ægte mistanke. CRH tolererer ikke gengældelse eller hævn for at rapportere sådanne bekymringer. 15

18 Håndtering af sundhed og sikkerhed samt miljøet SUNDHED OG SIKKERHED Vores primære ansvar er at beskytte sundhed, sikkerhed og liv for de personer, der arbejder hos os eller besøger os på vores mange lokaliteter. I den henseende har vores virksomhed en meget svær målsætning om nul dødsfald og nul ulykker. Vores sundheds- og sikkerhedspolitik, der gælder alle virksomheder, er at: Som et minimum at overholde alle gældende love og løbende forbedre vores sundheds- og sikkerhedsforvaltning mod branchens "best practice". At sikre, at vores medarbejdere og leverandører respekterer koncernens sundheds- og sikkerhedsretningslinjer. At sikre, at vores virksomheder sørger for en sund og sikker arbejdsplads for alle vores medarbejdere og leverandører og drage den nødvendige omsorg for alle kunder og besøgende på vores lokaliteter. At tilsige virksomhedens medarbejdere og leverandører at arbejde på en sikker måde som pålagt af lovgivningen og branchens "best practice". Selvom administration af sundhed og sikkerhed er en daglig ledelsesprioritet, har alle personer ansvar for deres egne handlinger på arbejdspladsen og over for andre. Medarbejdere er forpligtet til at give udtryk for enhver bekymring vedrørende sundhed og sikkerhed som et vigtigt anliggende over for deres chef. Ud over koncernens politikker skal de individuelle driftsenheder og virksomheder fremsætte mere detaljerede parametre for at tilpasse dem til deres egne driftskrav og lokal lovgivning. Koncernen udarbejder en detaljeret årlig vurdering af alle driftsenheders præstationer, og resultatet af denne rapporteres til CRH plc's bestyrelse. 16

19 NARKOTIKA OG ALKOHOL Brug af alkohol, ulovlig narkotika og receptpligtig medicin kan i alvorlig grad nedsætte en persons evne til at udføre sit job på korrekt og sikker vis. Misbrug af medicin, alkohol, kontrollerede stoffer og brug af narkotika i forbindelse med arbejdspladsen er forbudt. Dette forbud omfatter salg, køb, udlevering og upassende handlinger i forbindelse med sådanne produkter. Indtagelse af alkohol på arbejdspladsen er ikke tilladt, undtagen ved særlige lejligheder og betinget af forhåndsgodkendelse fra den lokale leder. MILJØ Vi betragter vores miljømæssige ansvar som absolut nødvendige for vores virksomhed. Vores ledelsessystem i denne henseende er veletableret og tages regelmæssigt op til revision med hensyntagen til branchens "best practice". Vidensdeling i koncernen spiller også en vigtig rolle i denne proces. Vores politik, der gælder alle virksomheder, er at: Som et minimum at overholde alle gældende miljølove og løbende at forbedre vores miljøforvaltning mod branchens "best practice". At sikre, at vores medarbejdere og leverandører lever op til deres miljøansvar. At optimere vores anvendelse af energi og ressourcer ved effektivisering og genanvendelse. At håndtere udfordringerne og mulighederne ved klimaændringer proaktivt. At fremme miljødreven produktinnovation og nye forretningsmuligheder. At være gode naboer i de mange lokalsamfund, vi opererer i. Det daglige ansvar for at sikre, at koncernens miljøpolitik implementeres effektivt påhviler de enkelte lokale ledere, assisteret af et netværk af miljøsamarbejdsmedarbejdere. Virksomhederne udfærdiger via deres miljøsamarbejdsmedarbejder en årlig beretning om resultatet, der vurderes af CRH plc's bestyrelse. 17

20 The International Building Materials Group CRH plc Belgard Castle Clondalkin Dublin 22 Irland Tlf Fax Hjemmeside

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS JANUAR 2011 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Medarbejdere hos DuPont har i århundreder anvendt markedsstyret

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Aabenraa Kommune. Informationspolitik. Udkast. Udkast: 2014-04-09

Aabenraa Kommune. Informationspolitik. Udkast. Udkast: 2014-04-09 Aabenraa Kommune Informationspolitik : 2014-04-09 Aabenraa Kommune 29. august 2012 Informationspolitik Overordnet Informationssikkerhedspolitik for Aabenraa Kommune Velkommen til Aabenraa Komune s overordnede

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Brugen af e-mailsystemet... 3 4. God e-mailkultur... 4 5. Vigtige sikkerhedsmæssige forhold...

Læs mere

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering.

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Arbejdsplan for revisionsudvalget 2007 Introduktion Nærværende skema kan anvendes som hjælp til selvevaluering af revisionsudvalget. Skemaet bygger på information,

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500 Ltd Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere