Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3"

Transkript

1 Adfærdskodeks

2 Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en ansvarlig måde 4 Interessekonflikter og eksterne interesser 4 Konkurrencelovgivning (Anti-trust) 5 Forebyggelse af bestikkelse og korruption 6 Svindel 6 Sikker opbevaring af aktiver 7 Medarbejderlån 7 Bogføring og regnskab 7 Forebyggelse af hvidvask af penge 8 Informationsteknologi 9 Databeskyttelse 9 Fortrolige eller interne oplysninger 9 Behandling af vores kunder, leverandører og samfundet Vores kunder Vores leverandører 11 Give og modtage repræsentation og gaver 11 Politiske donationer 12 Donationer til velgørenhed og lokalsamfund 12 Kommunikation og medier 13 Behandling af vores folk med ærlighed og respekt 14 Menneskerettigheder 14 Ansættelsespolitikker 14 Personalepolitik 14 Give udtryk for bekymring 15 Håndtering af sundhed og sikkerhed samt miljøet 16 Sundhed og sikkerhed 16 Narkotika og alkohol 17 Miljø 17

3 Introduktion CRH plc har en klar strategi for præstation og vækst for at blive en verdensklassespiller inden for sin sektor siden fusionen i 1970 mellem to irske byggematerialefirmaer Cement Ltd. og Roadstone Ltd. Ved at understøtte vores fortsatte vækst som en børsnoteret offentlig virksomhed er vi nødt til at sikre, at vi har tydelige retningslinjer for adfærd og etisk opførsel for de personer, der repræsenterer os ved at udføre deres daglige pligter i mange forskellige dele af verden. Selvom vores virksomhedskultur har en global dimension, er den solidt funderet i troen på, at en lokal ledelse, med en ægte forståelse for deres virksomhed og kultur, er bedst til at tjene alle vore interessenters behov. Denne frihed til at lede og træffe beslutninger skaber engagement til det meget vigtige princip om dobbelt statsborgerskab for såvel CRH-koncernen og den lokale virksomhed. Denne forretningsfilosofi kræver imidlertid, at de ansatte lever op til høje standarder for åbenhed, ærlighed, integritet og ansvarlig opførsel. Dette er kerneværdier, som er gentaget andetsteds i denne vejledning. Formålet med dette kodeks er, at det skal udgøre en erklæring om god praksis, da det er vigtigt, at vi alle forstår, hvad der forventes af os, når vi udfører vores arbejde. Det er ikke udtømmende, og de fleste virksomheder har allerede detaljerede fremgangsmåder og systemer til at opfylde deres lokale krav. Bed altid om en andens mening i tilfælde af tvivl eller usædvanlige omstændigheder. Kodekset skal ses i sammenhæng med, at CRH, samtidig med at vi sigter efter et førsteklasses økonomisk resultat og vækst, tror, at dette kun kan opnås ved at udmærke sig i den måde vi driver forretning og ved at overholde de ypperste standarder inden for virksomhedsmæssigt og socialt ansvar. Din støtte er afgørende for at gøre kodekset til et vigtigt værktøj til at fremme vores virksomheders og deres ansattes trivsel. BESTYRELSEN FOR CRH plc Dublin, Irland December

4 Beskyttelse af vores integritet Anvendelse og overholdelse CRH's kodeks gælder, i det omfang det er relateret til individuelle pligter og ansvar, for ansatte i koncernens virksomheder, herunder medarbejdere på deltid eller på faste eller midlertidige kontrakter. De ansatte, der er omfattet af kodeksets formål inkluderer direktører, underdirektører og ledende medarbejdere i virksomhederne. Alle ledere i koncernen er ansvarlige for at følge og implementere disse retningslinjer, og det er den enkelte virksomheds og ansattes ansvar at overholde specifikke love og metoder, der gælder deres branche eller er påkrævet i det retsområde, de opererer i. Koncernen defineres som de virksomheder, hvor CRH direkte eller indirekte kontrollerer mere end 50 % af aktierne. Vi opfordrer virksomheder, hvor vi ikke har kontrol med ledelsen, til at vedtage lignende retningslinjer. Ingen leder er autoriseret til at beordre en medarbejder til at udføre en uetisk eller ulovlig handling. Ingen kan retfærdiggøre en sådan handling ved at sige, at det var beordret af en overordnet. Vi vil hjælpe alle medarbejdere med at overholde dette kodeks, og støtte hvor det er nødvendigt, så disse principper ikke kompromitteres. Hvor det er nødvendigt bliver der gennemført uddannelse for at hjælpe medarbejderne til at forstå deres pligter og ansvar. Anvendelsen af kodekset er underlagt eventuelle begrænsninger eller rettigheder, der er bestemt af lovgivningen i det enkelte retsområde, hvor koncernen opererer. I vores uddelegerende struktur ligger det primære ansvar for at overholde kodekset i de enkelte virksomheder hos den lokale adm. direktør/direktør og den styregruppe, de tilhører. Hvert år skal bestyrelserne i vores virksomheder vurdere om kodekset fungerer. Dette skal optegnes i virksomhedens regnskab. Den adm. direktør/direktøren bekræfter kodeksets funktionelle status i virksomheden med sin underskrift. Erhvervelser Som en koncern med stærkt fokus på vækst erhverver vi mange virksomheder hvert år. Der skal fremsættes et program for indførelse af kodekset i den erhvervede virksomhed, så snart det er praktisk muligt. Det skal gøres på pragmatisk vis og med behørig respekt for den lokale kultur. For at lette planlægningen af dette, bør due diligenceprocessen forud for erhvervelsen omfatte en evaluering af virksomhedsmæssig adfærd og etiske problemstillinger. 2

5 Ansættelseskontrakt Dette kodeks har ikke til hensigt at udgøre en ansættelseskontrakt. Visse dele af indholdet i dette kodeks er muligvis omfattet af den lokale lovgivning eller beskrevet i den enkelte ansættelseskontrakt. Brud på kodekset Retningslinjerne der er fremsat i dette kodeks gælder for hver enkelt ansat, under hensyntagen til deres pligter og rettigheder i ansættelsesvirksomheden. Enhver medarbejder, der overtræder kodekset, kan stilles til ansvar i en disciplinærsag hos ansættelsesvirksomheden under hensyntagen til den lokale lovgivning og aftalte procedurer. Hvis en handling også er et brud på loven, kan den ansatte også retsforfølges privatretligt eller strafferetligt. Intern kontrol Koncernen har en Intern kontrolafdeling, der gennemfører en uafhængig vurdering af de interne regnskabs- og kontrolfunktioner. Den gennemfører også eftervisning af overholdelsen for et antal punkter i dette kodeks. Kontroludvalget i CRH's bestyrelse har godkendt en fundats, der opretter den interne kontrolafdeling og angiver dens ansvarsområder. I henhold til denne fundats er CRH's virksomheder forpligtede til at samarbejde fuldt ud med den interne kontrolgruppe. Chefen for Intern kontrol, der har direkte adgang til CRH-koncernens administrerende direktør, rapporterer funktionelt til formanden for kontroludvalget. 3

6 Drive vores virksomhed på en ansvarlig måde INTERESSEKONFLIKTER OG EKSTERNE INTERESSER En interessekonflikt opstår, når en medarbejders personlige interesser eller muligheder for vinding eller indtjening er eller kan fortolkes som værende i konflikt med koncernens interesser. En medarbejders personlige interesser inkluderer nærtstående personers interesser såsom direkte slægtninge, tilgifte slægtninge, nære personlige venner og ikkeplatoniske bekendtskaber. Ovenstående relationer er kun tilladt, hvis de er udtrykkeligt skriftligt godkendt af den administrerende direktør/bestyrelsesformanden for ansættelsesvirksomheden eller nærmeste overordnede, afhængigt af hvad der er hensigtsmæssigt. Økonomiske interesser Når en medarbejder, hvis stilling i en virksomhed involverer udvælgelse eller undersøgelse af kunder eller leverandører, eller hvis stilling muliggør indflydelse på disse beslutninger, har en økonomisk interesse i en kunde, leverandør eller konkurrent. Der opstår ikke en interessekonflikt, hvis den økonomiske interesse er i form af værdipapirer, der: er noteret på en anerkendt børs eller handles på regelmæssig basis, og udgør mindre end 1% af de totale værdipapirer i den pågældende klasse. Interesser i ejendomme Når en medarbejder direkte eller indirekte ejer interesser i ejendom, lejet ejendom, patenter eller andre rettigheder, som koncernen har interesse i (eller som medarbejderen ved eller har grund til 4

7 at tro, at koncernen sandsynligvis har interesse i). Repræsentanter for tredjepart Når en medarbejder fungerer som repræsentant for en tredjepart i transaktioner, der involverer koncernen. Nærtstående personer, der udfører uforenelige opgaver. Når en medarbejder og en nærtstående person udfører funktioner, der samlet set medfører en manglendeopdeling af opgaver med indflydelse på intern økonomistyring. Ansættelse, løn og evaluering af præstation Når en medarbejder er involveret i disse opgaver i forbindelse med en nærtstående person. Eksternt forretningsmæssigt eller lignende engagement Når en medarbejder kan være engageret i en ekstern organisation, som f.eks. en kunde, vare- eller tjenesteleverandør, eller en konkurrent. Andre forretningsinteresser Når der foretages ledelses- eller bestyrelsesaktiviteter i virksomheder eller myndigheder. Involvering i organisationer med almennyttigt formål eller velgørenhed anses ikke som en interessekonflikt. I henhold til begrænsningerne, der pålægges af disse retningslinjer samt af den enkelte ansættelseskontrakt har medarbejdere lov til at engagere sig i eksterne aktiviteter, der ikke forhindrer dem i at udføre deres arbejde eller på anden måde er i konflikt med koncernens interesser. Eksistensen af en faktisk eller tilsyneladende interessekonflikt skal oplyses af nye medarbejdere, og nuværende medarbejdere skal omgående orientere deres arbejdsgiver om nyopståede interessekonflikter. Det er kun obligatorisk for den enkelte driftsvirksomheds direktører og chefer at afgive en sådan redegørelse, men de enkelte virksomheder kan beslutte at inkludere flere medarbejdere i ønsket omfang. KONKURRENCELOVGIVNING (ANTI-TRUST) CRH tror på et frit og åbent marked. Ved følge dette princip vil vi blive drevet mere effektivt af behovet for at være både effektive og innovative. Vi har forpligtet os fuldt til at overholde konkurrencelovningen, der gælder i de lande, hvor vi er repræsenterede. Alle CRH-virksomheder skal som minimum indføre den udgave af CRH's politik og procedurer, der er udstedt til de enkelte virksomheder. Ingen virksomheder eller deres ansatte må være involverede i nogen form for kommunikation, skriftlig, elektronisk eller mundtlig, med en konkurrent, der resulterer i eller forsøger at: Fastsætte, stabilisere eller kontrollere priser, kreditbetingelser, rabatter eller afslag. Allokere kontrakter, markeder, kunder eller territorier. Boykotte bestemte kunder eller leverandører. Afstå fra eller begrænse produktion eller salg af et produkt eller en tjeneste. Virksomheder skal sikre, at de ikke anvender forretningsmæssige strategier, der kan være en overtrædelse af konkurrencelovgivningen vedrørende monopoler eller udgør et forsøg på at monopolisere eller misbruge en dominerende position på et hvilket som helst marked. 5

8 Hvis der er den mindste tvivl om, hvorvidt nogen kommunikation, kontrakt eller forretningsmæssig strategi i konkurrencemæssig sammenhæng er passende, skal virksomheden søge juridisk rådgivning. Ethvert brud på denne politik udgør en risiko for, at den enkelte virksomhed pålægges en alvorlig økonomisk straf. Ydermere kan den eller de personer, der er ansvarlige for en sådan handling stilles til ansvar privatretligt og i nogle retsområder strafferetligt. Dette kan medføre bøder, fængsel og fratagelse af retten til at fungere som leder i en virksomhed. Ledelsen i hver virksomhed skal gøre sig bekendt med gældende lov, deltage i relevant uddannelse og årligt vurdere om loven overholdes. FOREBYGGELSE AF BESTIKKELSE OG KORRUPTION Ledelsen skal sikre, at transaktioner med tredjepart udføres i overensstemmelse med alle relevante love. Ingen betalinger, kontant eller på anden vis, der kan opfattes som bestikkelse, må på noget tidspunkt betales til eller modtages fra et individ eller en organisation, med udtrykkelig eller antydet betingelse om, at der opnås en forretningsmæssig fordel eller at en tjeneste tilfalder virksomheden. Tredjeparter inkluderer medarbejdere hos og repræsentanter (officielt eller uofficielt) for leverandører og kunder. Det er også strengt forbudt for medarbejdere hos CRH at bede om eller modtage betaling eller tjenester for at tildele kontrakter, ansættelsestilbud osv. I mange lande er koncernen både direkte og indirekte leverandør til myndigheder. Der skal udvises særlig omhu ved kontakt med myndigheder og deres relaterede lokale, regionale og nationale institutioner. Der må ikke foretages betalinger eller tilskyndende foranstaltninger af nogen art, hverken direkte eller indirekte, til medarbejdere i myndigheder, politikere, politiske partier eller partimedlemmer for forretningsmæssige eller andre tjenester. SVINDEL Svindel er overlagt bedrag eller ulovlig, uetisk, uærlig eller forkert adfærd, der kan medføre vinding, profit eller fordele for en medarbejder, eller skade eller tab for virksomheden eller en anden part. Deltagelse i svindel er et grundlæggende brud på kerneværdien ærlighed, og virksomhederne bør behandle det som et særdeles alvorligt brud på disciplinen. Grundet vores decentraliserede struktur påhviler det praktiske ansvar for at forebygge svigagtige tab ledelsen af de enkelte driftsvirksomheder og anlæg. Dette skal gøres ved implementering og fortsat udførelse af passende kontroller af regnskab og ledelse. Koncernen har en detaljeret fremgangsmåde, der skal følges i tilfælde af mistænkt eller opdaget svindel. 6

9 SIKKER OPBEVARING AF AKTIVER Den enkelte virksomheds ledelse er ansvarlig for at sikre, at virksomhedens aktiver og ressourcer kun anvendes til deres angivne formål og på korrekt vis. Der skal lægges særlig vægt på at forebygge mistede aktiver og ressourcer på grund af forringelse eller tyveri. Aktiver inkluderer ejendomme, udstyr, økonomiske faciliteter, forretningshemmeligheder og andre konkurrencemæssigt følsomme oplysninger, patenter, varemærker, computerhardware og -software. MEDARBEJDERLÅN Virksomheder må ikke udstede lån til medarbejdere eller tilknyttede personer undtagen under særlige omstændigheder og i henhold til CRH-koncernens retningslinjer. BOGFØRING OG REGNSKAB Det konsoliderede regnskab for CRH plc udarbejdes i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS), der er indført af EU. Desuden er CRH som en offentligt noteret virksomhed i USA underlagt bestemmelserne i Sarbanes- Oxley-loven. Ifølge denne lov skal ledelsen udføre en årlig vurdering af den interne kontrols effektivitet. De enkelte virksomheder skal sikre, at deres bogføringsfunktioner lever op til de højeste standarder og at bogholderiet vedligeholdes i overensstemmelse med den lokale lovgivning, relevante regnskabsstandarder og CRH koncernens retningslinjer. Regnskaber på skrift eller i elektronisk form er en vigtig del af virksomhedens struktur, og derfor skal de opbevares sikkert. Ud over det generelle forretningsmæssige behov for at bevare dokumenter, kan der være lokale love, der kræver, at visse dokumenter skal bevares i angivne tidsrum. Dokumenter, der muligvis skal underkastes juridisk behandling eller undersøgelse skal identificeres, bevares og må aldrig ændres eller ødelægges. Alle virksomheder skal indføre en plan for bibeholdelse af dokumenter med det formål at bidrage til effektiv drift af virksomheden og opfyldelse af alle lovkrav. 7

10 Hvor virksomhedernes økonomidirektører rapporterer direkte til deres lokale administrerende direktør/direktør, har de også indirekte rapporteringsveje og ansvar vedrørende bogføring og corporate governance, over for divisionens økonomidirektør og i sidste ende koncernens økonomidirektør. FOREBYGGELSE AF HVIDVASK AF PENGE Personer, der er involveret i kriminelle aktiviteter som f.eks. narkotikasmugling, forfalskning, terrorisme, røveri osv., anvender hyppigt virksomheder som veje til at vaske deres ulovligt erhvervede midler. De fleste lande har nu love til at imødegå hvidvask af penge, og banker skal overholde rapporteringsregler, der omfatter identitetskontroller i forbindelse med kontante transaktioner over en vis størrelse. Vi skal udvise forsigtighed for at sikre, at vores virksomheder ikke anvendes til at hvidvaske penge. I dette tilfælde omfatter penge kontanter, rejsechecks, postanvisninger eller betalinger fra tredjepartskonti. Hvis en person ønsker at handle med os og betale deres regninger med en sådan betaling, skal deres bona fide kontrolleres. Kend din kunde! Enhver usædvanlig eller tvivlsom transaktion skal drøftes med virksomhedens økonomidirektør. 8

11 INFORMATIONSTEKNOLOGI Effektiv drift af og sikkerhed for computerudstyr er afgørende for, at vores virksomheder kan køre gnidningsfrit. Enkeltvirksomheder eller grupper af virksomheder skal indføre politikker for at opfylde disse mål og CRH-koncernens it-sikkerhedspolitik. Der skal lægges særlig vægt på sikkerhedskopiering, antivirusbeskyttelse, adgangskoder og tidssvarende systemsupport. Virksomhedens informationssystemer, herunder alle computere og tilhørende udstyr, software, -systemer, adgangskoder og lagrede data forbliver til enhver tid virksomhedens ejendom. Som udgangspunkt har medarbejdere ingen ret til datahemmelighed, ud over den der er lovsikret, ved brug af sådanne informationssystemer og - udstyr. Disse informationssystemer er forretningsredskaber, der stilles til rådighed af virksomheden for at hjælpe med af udføre sin forretning, og brug af sådanne informationssystemer skal være med henblik på legitime forretningsmæssige formål i overensstemmelse med den enkelte virksomhedspolitik. Systemerne må aldrig anvendes på en måde der er ulovlig, krænkende, undergravende eller skadelig for andre personer; for eksempel oprette, få adgang til, vise, lagre eller sende pornografiske billeder eller meddelelser, eller materiale, der kan være racemæssigt eller etisk krænkende, eller enhver anden adfærd, der overtræder virksomhedspolitikker, der forbyder diskriminering og/eller chikane er strengt forbudt. Vi køber software hos eksterne leverandører, og denne er sædvanligvis omfattet af copyright og forbliver ophavsmandens ejendom. Der må ikke anvendes ulovligt kopieret eller købt software, da det kan udsætte både enkeltpersonen og virksomheden for juridiske krav. DATABESKYTTELSE Som koncern indsamler vi store mængder data i både trykt og elektronisk form. Det meste bliver opbevaret af de enkelte driftsvirksomheder. Disse oplysninger omfatter data vedrørende kunder og leverandører, og personoplysninger om individer, herunder tidligere og nuværende medarbejdere. Der skal udvises ekstrem forsigtighed vedrørende korrekt brug, opbevaring og distribution af disse oplysninger. Virksomheder skal overholde den lokale lovgivning og være registreret hos den relevante databeskyttelsesinstitution, hvor lovgivningen kræver dette. FORTROLIGE ELLER INTERNE OPLYSNINGER Medarbejdere kan få adgang til fortrolige oplysninger vedrørende deres virksomheds drift under deres ansættelse. Disse fortrolige oplysninger må ikke videregives til nogen, i eller uden for virksomheden, der ikke er autoriseret til at modtage dem. Ingen medarbejdere må afsløre fortrolige data som f.eks. forretningshemmeligheder, fremgangsmåder, politikker og procedurehåndbøger, marketingplaner, salgsoplysninger, kundelister eller -oplysninger, prisoplysninger eller økonomiske data til udenforstående, med mindre udførelsen af deres job nødvendiggør videregivelse af sådanne oplysninger. Tidligere medarbejdere må heller ikke videregive sådanne fortrolige 9

12 oplysninger, efter deres ansættelse hos virksomheden er afsluttet. Husk også, at sådanne data kan være omfattet af bestemmelserne i de lokale love om databeskyttelse. CRH plc-aktier er noteret på børserne i Dublin, London og New York. Børsreglerne pålægger begrænsninger for handel med CRH-aktier for visse medarbejdere og personer med tilknytning til sådanne medarbejdere. Ikke-offentliggjorte eller interne oplysninger, der er kommet til en medarbejders kendskab, må ikke anvendes til personlig vinding af medarbejderen eller af en tredjepart som følge af dennes tilknytning til medarbejderen. Anvendelse til personlig vinding inkluderer udnyttelse af oplysningerne ved at: handle eller udlevere oplysninger til andre for at handle: - med CRH plc-aktier eller investeringsbeviser, eller - med aktier i andre virksomheder, med hvilke koncernen har ikkeoffentlig prisfølsom kontakt, inklusive men ikke begrænset til evaluering eller forhandling med henblik på erhvervelse. erhvervelse af anden ejendom eller aktiver af nogen art. CRH plc's politik for værdipapirtransaktioner gælder for alle ansatte i koncernen, som i kraft af deres stilling eller ansættelse med jævne mellemrum er i besiddelse af ikke offentliggjorte prisfølsomme oplysninger vedrørende koncernen. Den begrænser aktiehandel af disse medarbejdere og personer med forbindelse til dem, mens de er i besiddelse af sådanne ikke offentliggjorte prisfølsomme oplysninger. Den begrænser også aktiehandel forud for fremlæggelse af årsregnskaber og perioderegnskaber i overensstemmelse med reglerne for børserne i London og Dublin. Medarbejdere, der er omfattet af denne politik, skal være opmærksomme på og overholde indholdet deri. I mange retsområder er insiderhandel og aktietips en overtrædelse af straffeloven. 10

13 Behandling af vores kunder, leverandører og samfundet VORES KUNDER Vores forretningsstrategiers succes afhænger i høj grad af vores kunders støtte. Det er derfor afgørende, at vores virksomheder opbygger og vedligeholder gensidigt gode forretningsmæssige partnerskaber, der er baseret på retfærdighed og ærlighed, med deres kunder. Vi er engagerede i og er forpligtede til at levere vores varer og tjenester i henhold til alle relevante love om sundhed og sikkerhed, og krav til produktdata. Virksomhedens administrative og forretningsmæssige ledelse skal have tilstrækkeligt praktisk kendskab til de lokale krav. Produktfremmende aktiviteter og reklamer skal altid være faktuelle og skal præsenteres på en måde, der er retfærdig og rimelig. Vi må ikke fremsætte usande bemærkninger om konkurrenter og deres produkttilbud. VORES LEVERANDØRER Vores leverandører er nøgleinteressenter i vores forretnings drift. Vi forventer, at de er kvalitetsbevidste, innovative og effektive, og derved giver os værdi for pengene. Vi forventer også, at vores leverandører arbejder i henhold til loven og overholder god etisk adfærd. Til gengæld stræber vi efter at være en god partner og opføre os retfærdigt og ærligt. Vi lægger særlig vægt på køb, direkte eller indirekte, af produkter i eller fra udviklingslande. Vi kræver at vores hovedleverandører opfylder gode standarder hvad angår lokal lovgivning vedrørende menneskerettigheder, miljø og sundhed og sikkerhed. Grundet vores produkters art og vores forretningsorganisation er en stor andel af vores leverandører lokale for vores mange tusind lokaliteter, og derfor ligger ansvaret for at administrere vores kunderelationer hos den enkelte virksomhedsledelse. GIVE OG MODTAGE REPRÆSENTATION OG GAVER Det er nogle gange nødvendigt, korrekt og ønskeligt at give eller modtage gaver og repræsentation fra kunder/ leverandører. Selvom det ikke er muligt at fastsætte specifikke regler, der dækker enhver situation, kan gaver, tjenester og repræsentation gives, hvis de: Er i overensstemmelse med almindelig forretningsmæssig adfærd. Ikke er af overdrevet stor værdi og ikke kan opfattes som bestikkelse eller udbetaling. Ikke bringer virksomheden eller medarbejderen i forlegenhed, hvis de offentliggøres. Ikke er i modstrid med gældende lov eller etiske standarder. Ikke overtræder vores kunders regler vedrørende disse anliggender. Ikke er i form af kontanter, aktier eller lignende. Enhver tvivl om, hvorvidt en gave eller repræsentation er passende, skal drøftes med virksomhedens administrerende direktør/direktør. Alle udgifter til gaver skal registreres som sådan i virksomhedens regnskab. 11

14 POLITISKE DONATIONER Love om donationer, såvel direkte som indirekte, til politiske partier varierer i forskellige dele af verden. I USA forbyder føderal lov og lovene i mange stater, at virksomheder yder politiske bidrag. EUlandene har også styring eller krav om offentliggørelse af sådanne bidrag. Generelt yder CRH og dets datterselskaber ikke politiske bidrag direkte eller indirekte til politiske partier. Hvis et bidrag imidlertid menes at være i samfundets og virksomhedens interesse, kan divisionens administrerende direktør/direktør i overensstemmelse med gældende lovgivning give skriftlig tilladelse til et sådant bidrag. Hvis der opstår potentielle interessekonflikter i forbindelse med en donation, skal dette oplyses på forhånd. DONATIONER TIL VELGØRENHED OG LOKALSAMFUND Som ansvarlig virksomhedsborger opfordrer CRH sine virksomheder og medarbejdere til at engagere sig aktivt i lokale samfundsaktiviteter. Dette engagement kan finde sted i mange former, herunder tilvejebringelse af økonomisk og anden hjælp. Med henblik på det potentielle antal anmodninger og muligheder for at hjælpe, skal tilslutningen fra vores virksomheder imidlertid administreres omhyggeligt. Hver donation og dens konsekvenser for både virksomhedens og CRH's omdømme skal underkastes seriøse overvejelser. Bemærk følgende retningslinjer: Donationer skal godkendes af virksomhedens administrerende direktør/direktør. Økonomiske donationer må aldrig være i kontanter eller udbetales til et navngivet individs personlige konto, men kun til en konto tilhørende den institution, som donationen skal udstedes til. Udbetalinger via tredjepart, f.eks. kunder og leverandører, er ikke velset. Donationer bør ikke være forbundet eller kunne opfattes som værende forbundet med udførelse af en forretningstransaktion eller myndighedsbeslutning. De skal dokumenteres og kvitteres for. Hvis der opstår potentielle interessekonflikter i forbindelse med en donation, skal dette oplyses på forhånd. Retningslinjer om begrænsninger bliver udsendt til virksomhederne fra divisionens administrerende direktør/direktør. 12

15 KOMMUNIKATION OG MEDIER Som offentligt noteret virksomhed spiller kommunikationen med omverdenen en meget vigtig del i koncernens omdømme og økonomiske vurdering. Al kommunikation med medier vedrørende CRH's økonomiske præstation, erhvervelser, beslutninger og alle anliggender, der kan have indflydelse på CRH's omdømme, må udelukkende håndteres af personer, der er udpeget af CRH-koncernens administrerende direktør. Den enkelte virksomhed skal håndtere den lokale presse og erhvervspressen passende i forbindelse med opståede normale anliggender. Dette skal almindeligvis administreres af den lokale virksomheds administrerende direktør/ direktør eller en person udpeget af ham/ hende. Hvis der opstår tvivlssituationer, skal anliggendet videresendes til næste ledelsesniveau. Alle opståede anliggender, der potentielt kan have negativ indflydelse på CRH's image eller omdømme, skal omgående kommunikeres til divisionens administrerende direktør/direktør. 13

16 Behandling af vores folk med ærlighed og respekt MENNESKERETTIGHEDER Som koncern er vi fuldt forpligtede over for menneskerettighederne. Vi støtter, i det omfang de gælder for vores virksomheder, de principper, der er udstukket i paragrafferne i FN's universelle menneskerettighedserklæring. Koncernen respekterer beskyttelsen af menneskerettighederne inden for vores indflydelsesområder, herunder: Beskyttelse af vores medarbejderes menneskerettigheder gennem politikker om ligestilling og ikkediskriminerende behandling, da vi værdsætter den mangfoldighed, det giver vores virksomhed. Støtte tildeling af retfærdig og velfortjent løn. Respektere foreningsfriheden inklusive retten til at være medlem af en fagforening. Tage hensyn til menneskerettighedernes betydning i investeringsbeslutninger, hvor dette er relevant. Koncernens driftsvirksomheder skal både ved fremsættelse af politik og i praksis tage vores erklærede holdning til menneskerettigheder til efterretning i forbindelse med håndteringen af medarbejdere, entreprenører, kunder og leverandører. Selvom kvalifikationer er det endelige grundlag for beslutninger om rekruttering og udvælgelse, skal ledelsen sikre, at de anvender princippet om ligestilling og vurderer mangfoldighed uanset alder, køn, seksuel orientering, handicap, tro, etnisk oprindelse, graviditet eller andre klassifikationer der er beskyttet af gældende lov. Alle medarbejdere har et ansvar for at sikre, at der er harmoni på arbejdspladsen, og chikane og forfølgelse vil ikke blive tolereret. PERSONALEPOLITIK Hver driftsvirksomhed er ansvarlig for at administrere alle aspekter vedrørende sine egne personaleforhold, f.eks. løn, pension, personalegoder, arbejdstid, lokalt adfærdskodeks, overenskomster, disciplin, rekruttering, forfremmelser osv. Disse skal være i overensstemmelse med den lokale lovgivning og sæder og skikke. Imidlertid skal principperne vedrørende behandling og behørig respekt for individer, som fremsat andetsteds i dette kodeks, indføjes i den lokale politik. ANSÆTTELSESPOLITIKKER Vores medarbejderes engagement er en af de primære faktorer i CRH's succes. Vi skal sikre, at vores rekrutteringsog ansættelsespraksis som minimum overholder alle gældende love og konventioner. 14

17 GIVE UDTRYK FOR BEKYMRING Medarbejdere skal, uden frygt for gensidige beskyldninger, give udtryk for deres oprigtige bekymring for anliggender, de mener er en overtrædelse af dette kodeks. Der er flere måder at sikre, at din bekymring håndteres af en egnet person, der kan undersøge anliggendet. Disse inkluderer brug af lokale procedurer eller ved at kontakte en af følgende: Din nærmeste overordnede Virksomhedens administrerende direktør/direktør / personaledirektøren / økonomidirektøren Regionsdirektører/ produktgruppedirektører Økonomidirektøren for divisionen Chefen for intern kontrol hos CRH plc. De personer, der sidder i de sidstnævnte tre stillinger er specifikt udpeget til at modtage sådanne klager. Deres navne og kontaktoplysninger findes i medarbejdersektionen på CRH's hjemmeside (www.crh.com). Fortrolig telefonlinje CRH driver også en fortrolig linje ( hotline ) for personer, der ønsker at bruge denne mulighed for at give udtryk for bekymring. Dette er en uafhængig flersproget tjeneste, der videresender din bekymring til den relevante leder, så den kan blive undersøgt. Telefonnummeret til denne tjeneste er til rådighed i din virksomhed, men kan også findes i medarbejdersektionen på CRH's hjemmeside. Bekymringer vedrørende kodekset kan indsendes anonymt. Vi opfordrer imidlertid til at oplyse dit navn, hvis det er muligt, da det giver os mulighed for at spørge dig til råds og rapportere tilbage. Hvis du oplyser dit navn, bliver det ikke oplyst af CRH, med mindre dette er krævet af loven. Brug af den fortrolige linje kan i nogle lande være underlagt restriktioner, der er pålagt af de lokale arbejdsmarkeds- og databeskyttelseslove. Chefen for intern kontrol skal mindst en gang årligt udarbejde en rapport om alle bekymringer, der er anmeldt til CRH's kontroludvalg via den fortrolige linje. Ekstra rapporter kan være påkrævet fra tid til anden for mere alvorlige bekymringer. Virksomhedernes administrerende direktører/direktører skal sikre, at alle medarbejdere er gjort opmærksomme på, at den fortrolige linje og det pågældende telefonnummer findes. Det skal understreges, at den fortrolige linje kun er beregnet til klager, der vedrører virkelige brud på kodekset. Personalemæssige rutineanliggender som lønsatser, ansættelsbetingelser osv. skal behandles lokalt på virksomhedsniveau. Give udtryk for bekymring ingen gengældelse Ovenstående procedurer drives fortroligt og pålideligt. Der udføres ingen handling eller gengældelse mod personer, der rapporterer en ægte mistanke. CRH tolererer ikke gengældelse eller hævn for at rapportere sådanne bekymringer. 15

18 Håndtering af sundhed og sikkerhed samt miljøet SUNDHED OG SIKKERHED Vores primære ansvar er at beskytte sundhed, sikkerhed og liv for de personer, der arbejder hos os eller besøger os på vores mange lokaliteter. I den henseende har vores virksomhed en meget svær målsætning om nul dødsfald og nul ulykker. Vores sundheds- og sikkerhedspolitik, der gælder alle virksomheder, er at: Som et minimum at overholde alle gældende love og løbende forbedre vores sundheds- og sikkerhedsforvaltning mod branchens "best practice". At sikre, at vores medarbejdere og leverandører respekterer koncernens sundheds- og sikkerhedsretningslinjer. At sikre, at vores virksomheder sørger for en sund og sikker arbejdsplads for alle vores medarbejdere og leverandører og drage den nødvendige omsorg for alle kunder og besøgende på vores lokaliteter. At tilsige virksomhedens medarbejdere og leverandører at arbejde på en sikker måde som pålagt af lovgivningen og branchens "best practice". Selvom administration af sundhed og sikkerhed er en daglig ledelsesprioritet, har alle personer ansvar for deres egne handlinger på arbejdspladsen og over for andre. Medarbejdere er forpligtet til at give udtryk for enhver bekymring vedrørende sundhed og sikkerhed som et vigtigt anliggende over for deres chef. Ud over koncernens politikker skal de individuelle driftsenheder og virksomheder fremsætte mere detaljerede parametre for at tilpasse dem til deres egne driftskrav og lokal lovgivning. Koncernen udarbejder en detaljeret årlig vurdering af alle driftsenheders præstationer, og resultatet af denne rapporteres til CRH plc's bestyrelse. 16

19 NARKOTIKA OG ALKOHOL Brug af alkohol, ulovlig narkotika og receptpligtig medicin kan i alvorlig grad nedsætte en persons evne til at udføre sit job på korrekt og sikker vis. Misbrug af medicin, alkohol, kontrollerede stoffer og brug af narkotika i forbindelse med arbejdspladsen er forbudt. Dette forbud omfatter salg, køb, udlevering og upassende handlinger i forbindelse med sådanne produkter. Indtagelse af alkohol på arbejdspladsen er ikke tilladt, undtagen ved særlige lejligheder og betinget af forhåndsgodkendelse fra den lokale leder. MILJØ Vi betragter vores miljømæssige ansvar som absolut nødvendige for vores virksomhed. Vores ledelsessystem i denne henseende er veletableret og tages regelmæssigt op til revision med hensyntagen til branchens "best practice". Vidensdeling i koncernen spiller også en vigtig rolle i denne proces. Vores politik, der gælder alle virksomheder, er at: Som et minimum at overholde alle gældende miljølove og løbende at forbedre vores miljøforvaltning mod branchens "best practice". At sikre, at vores medarbejdere og leverandører lever op til deres miljøansvar. At optimere vores anvendelse af energi og ressourcer ved effektivisering og genanvendelse. At håndtere udfordringerne og mulighederne ved klimaændringer proaktivt. At fremme miljødreven produktinnovation og nye forretningsmuligheder. At være gode naboer i de mange lokalsamfund, vi opererer i. Det daglige ansvar for at sikre, at koncernens miljøpolitik implementeres effektivt påhviler de enkelte lokale ledere, assisteret af et netværk af miljøsamarbejdsmedarbejdere. Virksomhederne udfærdiger via deres miljøsamarbejdsmedarbejder en årlig beretning om resultatet, der vurderes af CRH plc's bestyrelse. 17

20 The International Building Materials Group CRH plc Belgard Castle Clondalkin Dublin 22 Irland Tlf Fax Hjemmeside

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Gennemføre vores forretninger på en ansvarsfuld måde

Gennemføre vores forretninger på en ansvarsfuld måde Code of Conduct ANVENDELSE OG EFTERLEVELSE BEWI Groups Code-of-Conduct gælder for, og forholder sig til individuelle forpligtelser og ansvar, for ansatte i koncernens virksomheder, inklusiv dem der arbejder

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Vi behandler mennesker med ærlighed og respekt 17 Social politik 17 Ansættelsespolitik 18 Personalepolitik 18 Sådan rejser du en sag 18

Vi behandler mennesker med ærlighed og respekt 17 Social politik 17 Ansættelsespolitik 18 Personalepolitik 18 Sådan rejser du en sag 18 Adfærdskodeks Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelsesområde og overensstemmelse 2 Opkøb 2 Minoritetsinteresser, joint ventures og samarbejdspartnere 2 Overtrædelse af kodekset

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Fælles adfærdskodeks og etisk politik Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Hvad er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og fortroligt

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere