Håndbog med Forretningsorden og Vedtægter Version 1, d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog med Forretningsorden og Vedtægter Version 1, d. 20.03.2016"

Transkript

1 DANSK KOOIKER CLUB Håndbog med Forretningsorden og Vedtægter Version 1, d Ordinær generalforsamling. 2 Bestyrelsens konstituering. 2 Bestyrelsesmøder. 3 Dagsorden for møderne. 3 Herunder dagsorden for første møde efter generalforsamling - inkl. konstituering og gennemgang/tilrettelse af forretningsordenen Referat. 3 Beslutninger og beslutningsdygtighed 4 Bestyrelsesmedlemmernes opgaver og beføjelser 5 Formand Næstformand Kasserer Sekretær Øvrige medlemmer Suppleanter Udvalg 5 Generelt vedr. udvalg Sundhedsudvalg 5 Udstillingsudvalg 6 Aktivitetsudvalg MUH Omplacering 7 Besøgsfamilier.. 8 Redaktør Webmaster Facebook Takster og økonomi 8 PC, mail, web m.v. 9 Vedtægterne.. 10 Afregningsbilag 14 DKK s Quick-Tip-Guide 15 DKC håndbog Redigeret februar 2016

2 2. DANSK KOOIKER CLUB Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Dog overgået af urafstemningen, f.eks. om lovændringer vedtaget på en forudgående generalforsamling. Forberedelse til generalforsamling Det er bestyrelsen, som under iagttagelse af foreningens love: o bestemmer tid og sted for generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april. Generalforsamlingen afholdes skiftevis i Jylland (2017), på Fyn (2018) og på Sjælland (2016). o aftaler lån/leje af et egnet lokale og i god tid og med mindst 6 ugers varsel indkalder til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling kan ske i medlemsbladet eller ved særskilt indkaldelse. I indkaldelsen oplyses om: o tid og sted for generalforsamlingens afholdelse o dagsorden o hvem der er på valg, og om de pågældende er villige til at modtage genvalg o at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. o at skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Senest 10 dage før generalforsamlingen udsendes: o Formandens beretning o Det reviderede regnskab med budget o Evt. indkomne forslag Bestyrelsen bør også finde en egnet person som bestyrelsens forslag til dirigent Til generalforsamlingen medbringes medlemsliste/-kartotek og: o en oversigt over hvilke medlemmer, der har stemmeret o stemmesedler klar til brug ved skriftlig afstemning Lokaleindretning (bordopstilling, overhead, flip-over m.v.) og evt. fortæring (kaffe, vand m.v.) aftales med udlejeren/udlåneren af lokalet eller arrangeres. Supplerende bemærkninger Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal iht. 12 som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Godkendelse af formandens beretning 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge) 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. fastsættelse af kontingent 7. Behandling af indkomne forslag 8. Offentliggørelse/ Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant 10. Eventuelt Bestyrelsens konstituering Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen senest 14 dage efter.

3 3. DANSK KOOIKER CLUB Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøde afholdes når det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt. Interne drøftelser i bestyrelsen er fortrolige. Beslutninger der haster og ikke kan afvente forelæggelse på et bestyrelsesmøde sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer og beslutning kan tages i lighed med ved et bestyrelsesmøde. Beslutninger ved et bestyrelsesmøde sker ved skriftlig afstemning, hvis blot et bestyrelsesmedlem ønsker det. Formanden eller næstformanden leder møderne. Dagsorden for bestyrelsesmøderne Dagsorden på 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamling: - Konstituering, hvis dette ikke er foregået ret efter generalforsamlingen - Gennemgang og tilrettelse af Håndbogen - særligt med henblik på udvalg og takster. - adresser skal rettes diverse steder, evt. underskrift til bankkonto, DKK informeres om den nye bestyrelsessammensætning, hjemmeside og KooikerNyt. Faste punkter på dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 3. Opfølgning på referatet, herunder punkter, der er udskudt fra sidste møde. 4. Meddelelser fra formanden, herunder gennemgang af post - en oversigt vedlægges som bilag eller er vist i dagsordenen - korrespondancen medbringes på mødet og/eller har været udsendt i kopi 5. Nyt fra sundhedsudvalget 6. Nyt fra aktivitetsudvalget 7. Nyt fra udstillingsudvalget 8. KooikerNyt 9. Hjemmeside 10. Facebook 11. Økonomi 12. Dato for næste møde. 13. Eventuelt Dagsorden med tilhørende bilag udsendes af sekretæren senest 8 dage før mødet. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal være sekretæren i hænde senest 14 dage før et berammet møde. Til bestyrelsesmødet kan der under godkendelse af dagsorden tilføjes et yderligere punkt, som ønskes behandlet, dog kun med samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmers accept. Er der ikke fuld enighed om at tilføje punktet, skal det med på førstkommende bestyrelsesmøde. Referat Sekretæren skriver og udsender referatet fra alle bestyrelsesmøder, senest 14 dage efter mødets afholdelse. Det skal præciseres i referatet, hvem, der gør hvad og en deadline, eller der føres en opgaveliste. Indsigelser over referatets indhold bør tilskrives bestyrelsen senest 7 dage efter modtagelse, hvorefter det offentliggøres på hjemmesiden med de indkomne rettelser. Formel godkendelse af referat sker på det efterfølgende møde. Et referat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres iht. vedtægterne: i næstfølgende nummer af klubbens medlemsblad eller på anden måde i praksis: på klubbens hjemmeside efter godkendelse. (Kan være beslutnings-referat.) Referater gemmes minimum 5 år gerne længere. Gerne i dropbox.

4 4. DANSK KOOIKER CLUB Beslutninger og beslutningsdygtighed Er der f.eks. via mailkorrespondance truffet en beslutning, så bliver det ført til referat via pkt. 4 gennemgang af post konklusionen/beslutningen skal fremgå tydeligt. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Intet enkelt bestyrelsesmedlem kan træffe afgørelser i bestyrelsesanliggender, medmindre vedkommende er bemyndiget hertil af klubbens bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmernes opgaver og beføjelser Formanden Formanden har den øverste daglige ledelse af bestyrelsens arbejde i enhver henseende. Formanden tegner klubbestyrelsen. Formanden modtager klubbens korrespondance, hvor andet ikke er fastlagt eller aftalt. Formanden drager omsorg for udførelse af de trufne beslutninger, herunder beslutninger truffet af tidligere bestyrelser. Næstformanden Næstformanden varetager som formandens stedfortræder dennes funktion ved forfald eller fravær. Kassereren Kassereren er ansvarlig for klubbens regnskab overfor generalforsamlingen. Kassereren udarbejder i samarbejde med bestyrelsen et budget og foretager løbende opfølgning på dette. Kassereren fastlægger sammen med bestyrelsen procedurer for afregning. Udsender i januar/februar mail til opdrætterne med påmindelse om betaling. Kontrollerer, at hanhundeejerne er medlem af klubben. Sekretæren Sekretæren udsender dagsorden med liste over indgået post siden sidst, samt intern opgaveliste. Sekretæren udfærdiger referat. Deltagere og afbud skal fremgå. Øvrige bestyrelsesmedlemmer Andre opgaver kan efter aftale fordeles blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det aftales hvem der står for udsendelse af hvalpepakker Desuden aftales, hvem der er kontaktperson til de forskellige udvalg. Suppleanter En suppleant. der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus. Suppleanterne kan inviteres med til bestyrelsesmøderne og deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen tager beslutning om dette på det første møde og om de i så fald skal tilbydes kørepenge iht. taksterne. Suppleanter har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.

5 5. DANSK KOOIKER CLUB Udvalg, generelt Nedsættelse Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende. Når et udvalg nedsættes skal bestyrelsen formulere retningslinjer for udvalget, indeholdende: o Navn o Formål / Opgaver o Varighed o Kontaktperson i bestyrelsen o Økonomi Medlemmer Et udvalg har typisk 1-2 medlemmer. Der skal være 1 kontaktperson i bestyrelsen. Arbejde og opgaver Alle udvalg arbejder under bestyrelsens direktiver og ansvar. Et udvalg kan ikke træffe endelig beslutning, men kan indstille til bestyrelsen. Udvalgenes indstillinger og forslag får først virkning efter bestyrelsens godkendelse. Er det ikke muligt at finde medlemmer til udvalg, falder udvalgets opgaver tilbage i bestyrelsen. Udvalget kan forestå relevante arrangementer, iht. udvalgets formål/opgaver. Økonomien for arrangementer aftales med bestyrelsen. Der udarbejdes budget. Typisk opkræves deltagerbetaling, således at arrangementet kører rundt eller giver overskud. Tovholder kan få udbetalt kørepenge (se retningslinier for økonomi). Arrangementer skal annonceres så alle medlemmer er orienteret. Annoncering i KooikerNyt prioriteres, men kan efter accept fra bestyrelsen undlades pga. deadline. Derudover annonceres på hjemmeside og på Facebook (se retningslinier herfor). Desuden refereres fra et afholdt arrangement i klubbens medier, gerne med fotos. Hvert udvalg har en klubmail. Denne benyttes til korrespondance i udvalget, således at mail sendes fra den officielle klubmail og ikke fra et medlems private mail. Møder Udvalg kan holde 1-2 møder om året. Derudover kommunikeres via /telefon. Om efteråret afholdes et årligt fællesmøde for bestyrelse og alle udvalg. Bestyrelsen indkalder til dette. Der udarbejdes referat af alle møder. Referat udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse, til deltagerne/udvalgets medlemmer og til bestyrelsen. Der kan betales kørepenge og fortæring til møder, se i øvrigt takster og økonomi. SUNDHEDSUDVALG Sundhedsudvalgets formål Via indsamling og formidling af viden om avl og sundhed - at vejlede og bistå klubben i at efterleve formålsparagraffen om at bidrage til at bevare og/eller forbedre racen.

6 6. DANSK KOOIKER CLUB Sundhedsudvalgets opgaver At samle oplysninger og indsende disse til det Hollandske register via - skemaet Indberetning af sygdom og død - skemaet Tillykke med dit hvalpekuld - skemaet Oplysninger om Kooiker, der er fyldt 2 år At skrive indlæg til KooikerNyt om avls- og sundhedsrelaterede ting herunder hvalpekuld, sundhedsregistreringer og andet indenfor racens sundhed. Hjælpe medlemmerne ved avls- og sundhedsrelaterede spørgsmål. Evt. at deltage i seminarer omkring racens sundhed. Grundudgifter til deltagelse kan dækkes af klubben. Bestyrelsen skal godkende beløbsramme/budget og deltagere. Referat skal skrives til bestyrelsen og sundhedsudvalget, desuden informeres medlemmerne via KooikerNYT. Udarbejde forslag til en RAS hvert 5. år. (i 2016 og igen i 2021) Se desuden Udvalg generelt. UDSTILLINGSUDVALG Udstillingsudvalgets formål Via udstillinger og fokus på/bedømmelse af Kooikerens udseende at bistå klubben i at efterleve formålsparagraffen om at bidrage til at bevare og/eller forbedre racen. Udstillingsudvalgets arbejde og opgaver At arrangere et passende antal udstillinger om året. Udgifterne forsøges holdt nede. Ved brug af dyr udenlandsk dommer, skal bestyrelsen godkende dette. Se klubbens regler og retningslinjerne for klubudstilling på hjemmesiden. Retningslinier for præmiepolitik er udarbejdet i 2016, disse har udstillingsudvalget. Se desuden Udvalg generelt. AKTIVITETSUDVALG Aktivitetsudvalgets formål Via aktiviteter og fokus på Kooikeren som en aktiv race, at bistå klubben i at efterleve formålsparagraffen om at bidrage til at bevare og/eller forbedre racen. Aktivitetsudvalgets arbejde og opgaver At igangsætte og evt. organisere aktiviteter til glæde for klubbens medlemmer. KOOIKER TRÆF Hvert år afholdes Kooikertræf i august/september. Der udarbejdes altid et budget for Kooikertræf, som bestyrelsen skal godkende. Nytårskur/tur Den første søndag i januar kl afholdes nytårskur forskellige steder i landet. (Dog tidligst d. 2.1.) Udvalget organiserer dette med lokale hjælpere. Der betales ikke kørepenge, da dette er en gratis aktivitet for medlemmerne men klubben er vært til en lille en. Se desuden Udvalg generelt.

7 7. DANSK KOOIKER CLUB MUH (Mentalbeskrivelses Udvalg for Hollandsk Kooikerhondje) MUHudvalgets formål At bistå klubben i at efterleve formålsparagraffen om at bidrage til at bevare og/eller forbedre racen m.h.p. det mentale. Udvalgets arbejde og opgaver At arbejde med videreudvikling af en mentalbeskrivelse lignende den som første gang blev tilbudt til Kooikertræf 2014 Samt tilbyde og afholde mentalbeskrivelser Se desuden Udvalg generelt. Omplaceringsformidling Omplaceringsformidlingens formål At bistå klubben i at efterleve formålsparagraffen om at bidrage til at bevare og/eller forbedre racen m.h.p. ikke at blive set som en problemhund. Udvalgets arbejde og opgaver At bistå og formidle ved behov for omplacering. At formidle information og viden om omplacering, hvorfor, hvordan..osv... Retningslinjer og priser for omplacering er anført på hjemmesiden. Se desuden Udvalg generelt. Besøgsfamilier Besøgsfamiliernes formål At bistå klubben i at efterleve formålsparagraffen ved at bidrage til at udbrede kendskab til vores race. Medlemmer Besøgsfamilienetværket er bygget op med: En kontaktperson - som er bestyrelsesmedlem Besøgsfamilier som er medlem af klubben. Arbejde og opgaver - Kontaktpersonen: At være formidler mellem besøgsfamilierne og bestyrelsen At formidle viden og information til og fra besøgsfamilierne Arbejde og opgaver - Besøgsfamilier: Alle medlemmer af klubben kan blive besøgsfamilier de skal dog godkendes af bestyrelsen. At tage imod folk, der gerne vil besøge en hollandsk kooikerhondje og fortælle disse gæster om, hvordan de selv oplever det at have racen. Gerne at anbefale medlemskab af DKC. Møder Kontaktpersonen er bestyrelsesmedlem og deltager i bestyrelsens møder. Besøgsfamilierne deltager ikke i møder.

8 8. DANSK KOOIKER CLUB Se desuden Udvalg generelt. Redaktørens ansvarsområder: Klubben udsender et medlemsblad og redaktøren er udnævnt af bestyrelsen Redaktøren samler alt materiale til medlemsbladet Materialet skal sættes op i en fil, så det er klar til trykkeriet. Inden KooikerNyt sendes til trykkeriet, skal det sendes til bestyrelsen, så denne kan nå at fange faktuelle fejl eller mangler. Redaktøren varetager sit hverv med ansvar overfor bestyrelsen og skal således følge den linje, der lægges af bestyrelsen om bladets indhold, såvel generelt som konkret. Dialog med trykkeriet Hvis bladet vejer mere end 50 g, skal bestyrelsen have besked. KooikerNyt Det kongelige bibliotek skal have 2 eksemplarer af hvert blad. Husk at undersøge om trykkeriet sender disse. Udsendelse af bladet kan uddelegeres til tredje person eller foretages af trykkeriet. Hjemmeside /Webmaster Klubben har en hjemmeside, og en web-master, der er udnævnt af bestyrelsen. Webmasteren varetager sit hverv med ansvar overfor bestyrelsen, og skal således følge den linje, der lægges af bestyrelsen om hjemmesidens indhold, såvel generelt som konkret. Hjemmesidens oplysninger tilsendes fra bestyrelsen eller rekvireres fra bestyrelsen. Eventuelle henvendelser fra klubbens medlemmer eller udvalg om optagelse af emner på hjemmesiden skal via bestyrelsen. Nyhedsbreve kan udsendes efter godkendelse/aftale med bestyrelsen. Sponsorater reklame for sponsorer accepteres ikke på forsiden af klubbens hjemmeside. Reklamer kan sættes på side vedr. aktiviteten og under begivenheden på FB. Facebook Klubben har en facebookside, bestyrelsen er administratorer, med formanden som øverste ansvarlige. Udstillingsudvalget har også adgang som administrator. Udstillinger oprettes som begivenheder opdateringer foretages i begivenheden. Takster og økonomi Arbejde i bestyrelsen, udvalg og andre aktiviteter for klubben er ulønnet. I.f.m. møder jf. gældende regler, udbetales kørselsgodtgørelse efter statens lave takst, p.t. 2,10 kr. pr.km og brobillet el. lign. dækkes efter bilag. Der skal så vidt muligt arrangeres samkørsel. Når møder, godkendt af bestyrelsen, afholdes privat, kan der udbetales kr. 50 pr. mødedeltager til traktement, eller efter bilag. Tovholder til et arrangement kan få kørselsgodtgørelse efter statens lave takst og brobillet el. lign. dækkes efter bilag. Der er kun én tovholder til et arrangement resten er hjælpere. Hjælpere får kun kørepenge og andet efter aftale. Husk aftale om forplejning og evt. gave som tak. Alle udgifter skal tages med i budget og regnskab for arrangementet. Klubbens afregningsbilag benyttes, når man skal have dækket kørepenge og andre udlæg. Udfyldt bilag sendes snarest muligt til kassereren, senest 14 dage efter et arrangement/møde. Bilag skal ved indsendelse til kassereren blot være underskrevet af den der skal udbetales til, kvitteringer/bonner o.lign. vedhæftes dette kan gøres som scanning. Kassereren kan derudover bede udvalgsformand eller klubbens formand om attest.

9 9. DANSK KOOIKER CLUB Omkring nytår SKAL fristen for indsendelse af bilag overholdes, så kassereren har mulighed for at afslutte årets regnskab. Fakturaer/regninger fra leverandører, kan sendes til kasserer, der betaler direkte. Indkøb skal godkendes af bestyrelsen, medmindre andet er aftalt. Effekter, der er udleveret i forbindelse med klubarbejde er klubbens ejendom og er kun til låns. Effekterne skal afleveres igen, når medlemmet forlader udvalget/bestyrelsen. Der føres en intern liste over disse effekter. Ethvert medlem kan ansøge bestyrelsen om tilskud til deltagelse i arrangementer, seminarer og lignende. Hvis det vurderes at kunne komme klubben og dens medlemmer til gode, kan bestyrelsen give et sådant tilskud. Det er alene bestyrelsen der afgør dette. For deltagelse i generalforsamlingen betales kørepenge til den siddende bestyrelse. Mailadresser Klubben tilbyder en mailadresse til de medlemmer der har hverv eller faste opgaver. Offentliggørelse af private adresser kræver tilladelse fra den, hvis adresse offentliggøres. Der kan alternativt oprettes nogle officielle -adresser med videresendelse: besoegooikerhondje.dk Sendes til medlemmer af sundhedsudvalg. Sendes til formanden Sendes til kasserer Sendes til næstformand Sendes til webmaster Sendes til webmaster Sendes til sekretær Sendes til medlemmer af udstillingsudvalg Sendes til ansvarlige for omplacering Sendes til medlemmer af aktivitetsudvalg Sendes til redaktøren for KooikerNyt Sendes til formand og kasserer Sendes til kontaktperson besøgsfamilier Disse mailadresser kan sættes op, så de videresendes til en persons private mail. Men besvarelser udadtil skal altid sendes fra den officielle mailadresse. Ved ændring i sammensætningen af bestyrelsen, er det den nye bestyrelses ansvar at sørge for at få tilrettet adgang forholdene til it-systemet (web, elektronisk postkasse etc.), således at der er styr på, hvem der har adgang til dette.

10 10. DANSK KOOIKER CLUB Dansk Kooiker Clubs love Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Dansk Kooiker Club. Klubben er stiftet den 13. november Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3 Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKK s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af 6, stk. 2 i DKK s love oprettede overenskomst. Organisation. 2. Klubben er organiseret således: a) Urafstemning 18 b) Generalforsamling c) Bestyrelse 7-9 d) Medlemmer 5 Klubbens formål 3. Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til den hollandske Kooikerhondje og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCIstandarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber. Avlsarbejde 4. Dansk Kooiker Club er DKK s sagkyndige inden for avlsarbejdet vedrørende Hollandske Kooikerhondje. Stk. 2. Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race. Stk. 3. Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK s sundhedsudvalg, inden de iværksættes. Medlemskab Indmeldelse 5. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Stk. 2. DKK s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. Ophør Stk. 4. Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til den 31. december. Stk. 5. Er kontingent ikke indbetalt senest den 15. februar, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed. Kontingent 6. Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af januar måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 20. januar for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie. Stk. 3. For hvert ekstra familiemedlem med samme bopæl betales halvt kontingent. Ved indmeldelse i klubben efter den 1. juli betales halvt kontingent. Dette gælder dog ikke familiemedlemmer. Bestyrelsens sammensætning 7. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK. Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. 5, stk. 3, og 6, stk. 2, der er fyldt 18 år.

11 11. DANSK KOOIKER CLUB Valg til bestyrelsen 8. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen. Stk. 2. I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, i lige år 2 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Valg til bestyrelse sker på den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant. Stk. 4. En suppleant. der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus. Stk. 5. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter, at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 6. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Stk. 7. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling. Stk. 8. Stemmesedler udleveres og optælles på generalforsamlingen af 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere Bestyrelsens arbejde 9. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning. Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Klubben hæfter som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær. Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt. Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af deltagerne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næstfølgende nummer af klubbens medlemsblad eller på anden måde. Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende. Stk. 9. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i klubbens tjeneste. Stk. 10. Klubbens repræsentanter til DKK s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK. Regnskab 10. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest den 1. marts. Generalforsamling Ordinær generalforsamling 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april. Generalforsamlingen afholdes skiftevis i Jylland, på Sjælland og på Fyn. Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg. Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen.

12 12. DANSK KOOIKER CLUB Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, jf. 8, stk. 6. Stk. 5. Senest 10 dage før generalforsamlingen udsendes følgende materiale til medlemmerne: Det reviderede regnskab Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning Formandens beretning. Dagsorden for den ordinære generalforsamling 12. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af mindst 2 stemmetællere 4. Godkendelse af formandens beretning 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge) 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. fastsættelse af kontingent 7. Behandling af indkomne forslag 8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 10. Eventuelt. Afstemning på generalforsamling 13. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpel, relativt stemmeflertal, jf. dog stk. 3 samt Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det. Stk. 2. Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpelt, relativt stemmeflertal, idet dog blanke stemmer ikke medregnes. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK. Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Ekstraordinær generalforsamling 14. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 60 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte. Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i 13. Disciplinærsager 15. Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKK s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende. Disciplinære foranstaltninger 16. Sådanne foranstaltninger kan bestå i: a) Tildeling af 1.) misbilligelse 2.) eller advarsel. b) Frakendelse af kennelmærke. c) Frakendelse af tillidshverv. d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver. e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring. f) Eksklusion. g) Nedlæggelse af avlsforbud.

13 13. DANSK KOOIKER CLUB Stk. 2. Dansk Kooiker Clubs bestyrelse kan bringe sanktionerne under punktet a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK s love om disciplinære foranstaltninger. Midlertidige disciplinære foranstaltninger 17. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK s love 26. Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder. Urafstemning 18. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endelig afgøre ved skriftlig, hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Stk. 2. Forslag, herunder lovændringsforslag, udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelsen, jf. dog 8, stk. 7. Stk. 3. Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 uvildig person skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes. Stk. 4. Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne. Opløsning af klubben 19. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet. Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen. Ikrafttræden 20. Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling den 13. november 2004 og vedtaget ved urafstemning den 13. november Stk. 2. Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den 1. januar Vedtægtsændring: 3, 4, 7 og 8 er ændret på generalforsamling den 20. april 2013, vedtaget ved urafstemning den 24. maj 2013 og godkendt af DKK den 26. august , 8-9, og er ændret på generalforsamling den 5. april 2014, vedtaget ved urafstemning den 24. august 2014 og godkendt af DKK den 23. oktober 2014.

14 14. DANSK KOOIKER CLUB Kassereren Lone Pedersen - Sollerupvej Faaborg AFREGNINGS BILAG 2016 Arrangement: Dato: Kørsel i egen vogn fra: til: I alt km: á kr.: 2,10 Tog / Færge / Bro... Taxa I flg. bilag... Hotel / overnatning I flg. bilag... Fortæring I flg. bilag... Andet I flg. bilag Udgifter uden bilag, specificeret: I alt Udbetales til: Navn: Adresse: Konto nr.: Kontant Attesteres af: Dato: / - Attesteres af: Dato: / -

15 15. DANSK KOOIKER CLUB DKK s QUICK-TIP-GUIDE til tillidsvalgte Tak for din interesse for varetagelse af en tillidspost i klubregi. Det er af afgørende betydning for foreningslivet og hundesagen, at I påtager jer udfordringer og ansvar og får tingene til at fungere. Vi anbefaler, at I læser: 1. Specialklubbens love 2. DKK s love 3. DKK s Stambogføringsregler 4. DKK s Kennelmærkebestemmelser 5. DKK s Etiske anbefalinger 6. De regler, der evt. gælder for det bestemte område du skal varetage, f.eks. udstillingsreglementet. 7. Forretningsordenen for specialklubbens bestyrelse og udvalg 8. Specialklubbens overenskomst med DKK. Som tillidsvalgt person må man forvente, at medlemmerne og omverdenen har øget fokus på de valgte personers etik og moral, og at de tillidsvalgte personer forventes at være forbilleder for menige medlemmer, ligesom de valgte forventes selv at overholde gældende love, regler, avlsrestriktioner m.v. Kendskab til disse love og regler m.v. er derfor et godt udgangspunkt for at undgå faldgruber. Et par gode råd til nye: Er der lig i lasten tag hånd om det, inden det bliver et problem. Er man valgt som bestyrelsesmedlem, forventes man at varetage alle medlemmers interesser og klubbens interesser ikke kun en enkelt fraktions interesser eller særinteresser. Man må forvente øget fokus på sin person, og at medlemmer, der er uenige i holdninger eller beslutninger, fremsætter kritik herover. Det er et led i demokratiet med ytringsfrihed og er ikke klubskadelig virksomhed. Vi håber, at disse få tip kan være en hjælp i dit nye virke, og ønsker, at det må blive til gavn og glæde for såvel dig som medlemmerne. Med venlig hilsen Dansk Kennel Klub Jørgen Hindse

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes OES-klubben. Klubben er stiftet den 11. september 1965. Klubbens

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB Navn & hjemsted 1, stk. 1 Klubbens navn er: Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub (- i daglig tale kaldet Tollerklubben ). Klubben er

Læs mere

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976. Stk. 2. Specialklubben

Læs mere

Håndbog med Forretningsorden og Vedtægter Version 4, december 2017

Håndbog med Forretningsorden og Vedtægter Version 4, december 2017 DANSK KOOIKER CLUB Håndbog med Forretningsorden og Vedtægter Version 4, december 2017 Ordinær generalforsamling. 2 Bestyrelsens konstituering. 2 Bestyrelsesmøder.... 3 Dagsorden for møderne.... 3 Herunder

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl

Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Dansk Fåreavl. 2. Dens hjemsted er formandens adresse. 2 Foreningens formål Foreningens formål at varetage fåreavlen

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Grenaa Kunst- og Musikforening. Dens hjemsted er Norddjurs Kommune. Foreningens formål er i tæt samarbejde

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden.

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden. Love Juli 2015 1. 1. Klubbens navn er SPIDSHUNDE- KLUBBEN stiftet den 4. juni 1968. 2. Dens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand. 3. Specialklubben er anerkendt af og samarbejder med Dansk

Læs mere

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Page 1 of 6 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Klubbens officielle mærker er: Rundt Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Love for. Dansk Leonberger Klub

Love for. Dansk Leonberger Klub Page 1 of 6 Love for Dansk Leonberger Klub 1. Navn og hjemsted Stk.1 Klubbens navn er Dansk Leonberger Klub (forkortet D.L.K) D.L.K. er en specialklub der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug 10 1: Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Nees Kirsebærlaug. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Lemvig Kommune. 2: Foreningens formål og virke

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted Standardvedtægter September 2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Natteravnene - by. 1.2 Foreningens hjemsted fremgår af samarbejdsaftalen mellem foreningen og Fonden for Socialt Ansvar (FSA).

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle Vedtægter for foreningen Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle, i daglig tale

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center. Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Masaibarn. Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 1 VEDTÆGTER Navn hjemsted og formål 1 Forenings navn er Niverød Tennis forkortet til NT og i det følgende kaldt NT. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F Revideret 24. januar 2012

Vedtægter for Brede I.F Revideret 24. januar 2012 Vedtægter for Brede I.F Revideret 24. januar 2012 1 Navn: Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: Foreningens formål er, at udbrede kendskab

Læs mere

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub.

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2.. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Vedtaget på generalforsamligen 07.05.2013 Psykiatriforeningernes Fællesråd er oprettet den 26. april 2006 under navnet: Fællesrådet

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite.

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite. Vedtægter for Farsø Tri & Trim Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2015. 1. Foreningen navn og hjemsted: Stk. 1: Foreningens navn er FARSØ TRI & TRIM. Foreningen er stiftet 21. marts

Læs mere

18 SEP 2013 VEDTÆGTER FOR RC TRUCKTEAM. Vedtægter

18 SEP 2013 VEDTÆGTER FOR RC TRUCKTEAM. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn Foreningens navn er RC TruckTeam 2. Hjemsted Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune. 3. Formål Foreningens formål er: At være samlingsstedet for børn og voksne, der har

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 05. februar 2015 Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Foreningens medlemmer 4. Ind- og udmeldelse af foreningen 5. Kontingent 6. Regnskabsåret 7.

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 Vedtægter / klublove For Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 1. Klubbens navn er Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. 3. Medlemskab af Dansk Ride Forbund Storkøbenhavns

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB 2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er FREDERICIA SEJLKLUB med hjemsted i Fredericia. Foreningen er stiftet den 19. maj 1900. Foreningens stander er hvid med tre blå

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet Sankt Peders Stræde 28 C, 4. 1453 København K ---ooooo--- VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015

Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015 Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015 Minimumsvedtægter for afdelinger af Lejernes Landsorganisation Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres 2015 I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Afdelingens

Læs mere

Vedtægter for Servicehundeforeningen

Vedtægter for Servicehundeforeningen 1. Navn og hjemsted: 1. Servicehundeforeningen 2. 24. marts 2014 3. Åvejen 28, 4100 Ringsted 2. Formål: Foreningens formål er - at træne/uddanne hunde til personer, som har et handicap eller en kronisk

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

Lo Specchio Roskilde Amatørscene

Lo Specchio Roskilde Amatørscene Lo Specchio Roskilde Amatørscene Vedtægter 11/3-2015 1: NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Lo Specchio - Roskilde Amatørscene. Foreningen har til huse i teatret, Eriksvej 40 i Roskilde. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 J.nr. 2634 Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 1. 1.0 Navn 1.1. Selskabets navn er Generationsskifte & Vækst A/S. 2.0. Formål 2. 2.1. Selskabets formål er at drive investerings-,

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Sandhøj

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Sandhøj Indholdstegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Side 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Side 2 Kap. 3 Foreningens mål og opgaver 6-7 Side 2 Kap. 4 Medlemmernes hold til eningen 8-12

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune.

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune. Vedtægter Vedtægter for Foreningen Boesdal. 1 Navn og hjemsted 1.01 Foreningens navn er: Foreningen Boesdal. 1.02 Foreningens hjemsted er Stevns Kommune. 2 Formål 2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet Stativlauget Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C 1 Navn og hjemsted: 1.1. Fællesskabets navn er Administrationsfællesskabet Stativlauget. 1.2. Foreningens hjemsted

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt. VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold Stk. 1. Navnet er Tølløse Lokalforum. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen.

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen. Vedtægter for: 1. Foreningens navn: KunstSpiralen 2. Formål: At samle udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og kunstinteresserede i et fagligt og socialt fællesskab. At skabe nytænkning og udvikling for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Vedtægt for x forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere