Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S"

Transkript

1 Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S ( Bestyrelsen ) i henhold til 23 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen ) vedrørende det frivillige, betingede og offentlige købstilbud ( Købstilbuddet ) fremsat den 19. april 2016 af Qiagen N.V. ( Tilbudsgiver ). 1. INDLEDNING 1.1 Købstilbuddet Købstilbuddet er modtaget på de vilkår og betingelser, der fremgår af det af Tilbudsgiver udarbejdede tilbudsdokument af den 19. april 2016 ( Tilbudsdokumentet ). I henhold til Købstilbuddet tilbyder Tilbudsgiver på visse betingelser aktionærerne i Exiqon A/S ( Aktionærerne ) at erhverve alle aktier i Exiqon A/S ( Exiqon eller Selskabet ) à nominelt DKK 1,00 ( Aktierne ) mod betaling af et kontant vederlag på DKK 18,00 pr. Aktie ( Tilbudskursen ). Tilbudsgiver erklærer i Tilbudsdokumentet at have fuldt ud tilstrækkelige kontante midler til at købe og betale for alle Aktier, der erhverves i henhold til Købstilbuddet på vilkårene i Tilbudsdokumentet. 1.2 Formålet med Redegørelsen I henhold til 23, stk. 1, i Overtagelsesbekendtgørelsen skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, som gøres til genstand for et offentligt købstilbud, udarbejde en redegørelse indeholdende bestyrelsens holdning til købstilbuddet og en begrundelse herfor, herunder bestyrelsens holdning til konsekvenserne af købstilbuddet for alle selskabets interesser og tilbudsgivers strategiske planer for målselskabet og disses sandsynlige konsekvenser for beskæftigelsen og driftsstederne som omhandlet i Tilbuds-dokumentet. Redegørelsen er underlagt dansk ret. 2. EXIQON 2.1. Exiqons virksomhed. Exiqon er en virksomhed i vækst og stadig forandring som rummer stort potentiale med dertil hørende store risici. Exiqon opererer i to forretningssegmenter som udnytter synergien mellem udvikling og salg af produkter til forskningsbrug - Exiqon Life Sciences - og udvikling af diagnostiske tests - Exiqon Diagnostics. Exiqons Life Sciences produkter til forskningsbrug udgør grundlaget for Exiqon Diagnostics udvikling af tests til måling af biologiske markører. De resultater, Exiqon opnår gennem sin diagnostiske produktudvikling, tjener samtidig til at anskueliggøre styrken i Selskabets produkter og potentialet for de biologiske markører som Selskabets produkter kan måle, hvilket igen fremmer efterspørgslen efter disse produkter til forskningsbrug.

2 Exiqon har trods meget begrænsede kapital ressourcer gennem de seneste 5 år oplevet fremgang i omsætning, bruttoresultat og indtjening, som nærmere beskrevet nedenfor under punkt 2.2. I samme periode har Exiqons markeder undergået store forandringer. Nye teknologier til sekvensering har vundet stadig større indpas på bekostning af eksisterende teknologier, herunder i særdeleshed arrays som repræsenterede et årligt salg for Exiqon på DKK 19,2 millioner i 2010 og var faldet til blot DKK 4,7 millioner i Exiqon har måtte kompensere for de tabte markeder gennem nye initiativer. Til finansiering af nye initiativer etablerede Exiqon pr. 1. marts 2013 et obligationslån stort DKK 15 millioner. Obligationslånet muliggjorde etableringen af en ny service til sekvensering som blev lanceret i januar Denne nye service er i en tidlig fase, men har allerede sikret ny vækst. Exiqons succes i markedet for microrna har gjort det vanskeligt at vokse yderligere i det marked på kort sigt. Exiqon har derfor siden 2014 fokuseret sine forsknings- og udviklingsressourcer mod produkter og services til analyse af alle typer RNA og ikke kun microrna som tidligere. Exiqon lancerede i 2015 flere produkter til store nye markeder for virksomheden, herunder ExiLERATE LNA PCR som er en ny portefølje af qpcr produkter til analyse af mrna (messengerrna) og lncrna (long non-codingrna). Exiqon lancerede også nye Antisense LNA GapmeR produkter til funktionel analyse af mrna og lncrna. ExiLERATE LNA PCR produkterne har endnu ikke bidraget væsentligt til væksten, hvorimod de Antisense LNA GapmeR produkter, der blev markedsført i 2013 i dag bidager væsentligt til Selskabets vækst. Exiqon offentliggjorde den 30 juni 2015, at Selskabet har udviklet en unik cloud-baseret løsning, XploreRNA, til de mange kunder som arbejder med RNA sekvensering. Brugerne af RNA sekvensering oplever flaskehalse i forbindelse med analysen af data og vanskeligheder med design af produkter til validering af data, hvilket XploreRNA afhjælper. Exiqon samarbejder gennem Exiqon Diagnostics med Århus Universitetshospital om udvikling af nye tests til identifikation og stratifikation af prostatakræft. Samarbejdet er finansieret af Innovationsfonden. Exiqon forventer at kunne offentliggøre yderligere data fra disse projekter i løbet af Positive data fra disse projekter vil kunne få stor betydning for Exiqons fremtidige kommercielle potentiale. Exiqon sikrede sig den 2. september 2015 alle kommercieller rettigheder til de involverede biomarkører. Salget af egne produkter og services voksede 25 % i 2015, hvor der blev lanceret flere nye produkter til nye markeder som kan bidrage væsentligt til den fremtidige vækst. Exiqon er profitabel, har ingen (netto) gæld, og uudnyttede skatteaktiver til en værdi af DKK 97,8 millioner (beregnet på grundlag af en skattesats på 22%) som sikrer et stort udbytte af fremtidige overskud. Exiqons fortsatte vækst afhænger af, at nye tiltag kan finansieres adækvat og derfor optog Exiqon i november 2015 et obligationslån stort DKK 40 millioner til finansiering af indkøb af nye teknologier og produkter til styrkelse af den nuværende produktportefølje, herunder særligt inden for sekvensering.

3 2.2 Exiqons helårsresultat for 2015 i 5-årigt perspektiv Exiqon offentliggjorde den 8 februar 2016 helårsresultat for 2015 og der henvises til Selskabets årsrapport for en detaljeret gennemgang af resultaterne for 2015 som gengives summarisk nedenfor: Omsætning udgjorde DKK 162,0 millioner i 2015, modsvarende 22% vækst i forhold til omsætningen på DKK 132,4 millioner i Exiqons vækst afhænger af salget af produkter og services til forskning i genaktivitet som voksende 25% i Bruttoresultatet steg 20% til DKK 102,6 millioner i 2015 (DKK 85,2 millioner i 2014). De samlede driftsomkostninger steg 12% til DKK 98,9 millioner i 2015 (DKK 88,3 millioner i 2014), drevet af øgede omkostninger til forskning og udvikling samt salg og marketing. Exiqon øgede sin profitabilitet målt på EBITDA til 12,2 millioner kroner i 2015 (3,1 millioner kroner i 2014). Resultat af primær drift (EBIT) blev forbedret til DKK 3,6 millioner (DKK -3,1 millioner i 2014). Nettoresultatet blev forbedret til DKK 5,9 millioner i 2015 efter delvis aktivering af Exiqons skatteaktiver (DKK -2,8 millioner i 2014). Selskabets profitabilitet markerede en vigtig milepæl. Indtjening pr. aktie (EPS) blev forbedret til DKK 0,16 i 2015 (DKK -0,08 i 2014). Der udbetales ikke udbytte. Pengestrømme fra driftsaktiviteter blev forbedret til DKK 16,1 millioner (DKK -2,4 millioner), hvilket muliggjorde optagelsen af lånefinansiering gennem udstedelse af en ny obligation stor DKK 40 millioner i november Balancesummen er DKK 183 millioner pr. 31. december 2015 (DKK 137,7 millioner ultimo 2014). Likvide beholdninger udgjorde DKK 56,2 millioner inklusiv samlede obligationslån for DKK 55 millioner pr. 31. december Goodwill, som senest er nedskrivningstestet i forbindelse med årsrapporten 2015, androg DKK 49,4 millioner pr. 31. december Nettoomsætning, produkt & service salg tdkk Bruttoresultat tdkk Licensindtægter & kontraktforskning Produkt & service salg Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) tdkk Netto resultat tdkk Brutto margin EBIT EBIT margin Netto resultat Netto resultat margin 66% 64% 62% 60% 58% 56% 54% 52% 50% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25%

4 2.3. Exiqons forventninger til regnskabsåret 2016 Exiqons forventninger til regnskabsåret 2016 blev offentliggjort med Selskabets årsrapport for 2015, den 8. februar 2016: Exiqon forventer en omsætning på mellem DKK millioner drevet af ca. 20% vækst i salget af Selskabets egne produkter og services (eksklusive OEM salg), et EBITDA på ca. DKK millioner (eksklusive omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse) og at EBIT kan mere end fordobles. Forventningerne til 2016 er baseret på en gennemsnitlig USD/DKK vekselkurs på DKK 6,75-7,00 og tager ikke højde for eventuelle signifikante engangsbetalinger eller ekstraordinære omkostninger. Ekstraordinære omkostninger som følge af modtagelsen og gennemførelsen af Købstilbuddet er der ikke taget højde for i de meddelte forventninger. Hvis Købstilbuddet accepteres af aktionærerne vil det resultere i ekstraordinære omkostninger til Selskabets finansielle og juridiske rådgivere samt en transaktionsbonus til direktionen som meddelt af Bestyrelsen i oktober 2015 på millioner kroner. Hvis ikke Købstilbuddet accepteres af aktionærerne vil de ekstraordinære omkostninger forventeligt være begrænset til rådgivningshonorarer og ikke overstige 5 millioner kroner. Exiqon offentliggør delårsresultat for første kvartal 2016 den 26. april Exiqons langsigtede forretningsmæssige og finansielle mål Exiqon forventer i 2017 fortsat tocifret vækst i salget af egne produkter og services (eksklusive OEM salg) og at kunne indfri sine langsigtede finansielle mål om profitabilitet med bruttomarginer omkring 65-70%, forsknings- og udviklingsomkostninger modvarende ca. 15% af den samlede omsætning og omkostninger til salg og marketing samt administration, der nærmer sig 30% af den samlede omsætning. 2.5 Væsentlige risici Exiqon skal opretholde et højt innovationsniveau og fortsat udvikle og lancere nye produkter for at kunne understøtte en fremtidig vækst. Selskabets væsentligste risici for at det kan lykkes kan opsummeres som følger: - Exiqon har begrænsede kapitalressourcer i forhold til sine konkurrenter som typisk er store velkonsoliderede virksomheder. I 2013 og senest i 2015 etablerede Exiqon obligationslån for at styrke virksomhedens kapitalgrundlag og dermed sikre fremtidige vækstmuligheder, men Exiqon har derudover ingen nævneværdige likvide midler og er derfor sårbar i tilfælde af modgang. - Exiqon har historisk haft vanskeligt ved at tiltrække og fastholde tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. Exiqon tilbyder gode udviklingsmuligheder, men kan ikke konkurrere på løn med f.eks. store medicinalvirksomheder, som behøver medarbejder med tilsvarende kvalifikationer som de Exiqon efterspørger. Exiqons Life Sciences forretning er fokuseret mod nye og voksende markeder for produkter og services til måling af genaktivitet (analyse af RNA-molekyler). Den fremtidige efterspørgsel er i sagens natur usikker. Markederne for Exiqons produkter og

5 services er meget dynamiske og præget af stor innovation og konkurrence. Det er derfor ikke givet at Selskabets positive udvikling gennem de seneste år kan fortsættes. Exiqons diagnostiske aktiviteter er forbundet med biologiske risici som følge af stadig ukendte karakteristika ved de biologiske markører som anvendes. Exiqon søger at begrænse disse risici gennem omhyggelig udvælgelse og planlægning, og især gennem deltagelse i konsortier finansieret af tredjepart, så som Innovationsfonden og EU, som er med til at kvalitetssikre alle programmers udvælgelse og udvikling. Exiqon er afhængig af tredjemand til at kommercialisere eventuelle positive resultater af disse diagnostiske udviklingsprogrammer og vilkårene for en kommerciel aftale er endnu ukendte. 2.6 Kontrolskifte Exiqon har etableret et obligationslån, der indeholder bestemmelser, som kan træde i kraft i tilfælde af et kontrolskifte. Bestyrelsen henviser herom til Selskabets hjemmeside, hvoraf Terms and Conditions for Selskabets obligationslån er tilgængelige. Exiqon har ikke indgået væsentlige kontrakter med kunder og leverandører, der indeholder bestemmelser, som træder i kraft i tilfælde af et kontrolskifte. 2.7 Processen Købstilbuddet fremsat den 19. april 2016 er forhandlet af Bestyrelsen på grundlag af en uopfordret henvendelse fra Tilbudsgiver til Bestyrelse tidligere på året med tilkendegivelse af en betinget og ikke bindende interesse for potentielt af at afgive et købstilbud. Bestyrelsen og Tilbudsgivers indgik i forhandlinger som resulterede i at Tilbudsgiver den 29. marts 2016 offentliggjorde sin hensigt om at afgive købstilbud med en Tilbudspris på DKK 18,00 per Aktie og den 19. april 2016 offentliggjorde Tilbudsdokumentet. 2.8 Tilbudsprisen Kursen på Selskabets Aktier har ikke udviklet sig parallelt med at Selskabets resultatforbedringer over de seneste 5 år, men har været præget af volatilitet og manglende likviditet, på linje med situationen for andre aktier i Small Cap segmentet på Nasdaq Copenhagen. Der er derfor ingen sikkerhed for at Selskabets eventuelle fremtidige værdiskabelse kan omsættes til højere værdi per Aktie til gavn for Selskabets aktionærer. Tilbudskursen er nedenfor sammenlignet med forskellige relevante sammenligningskurser: Dato/Periode Kurs pr. aktie (DKK) Kurspræmie i forhold til historisk aktiekurs (%) Lukkekurs på Nasdaq Copenhagen den 29. marts 2016 (dato for 12,70 41,7 Tilbudsgivers meddelelse om fremsættelse af Købstilbuddet) Gennemsnitlig lukkekurs på Nasdaq Copenhagen i de sidste tre 11,77 52,9 måneder frem til og med den 29. marts 2016 (dato for Tilbudsgivers meddelelse om fremsættelse af Købstilbuddet) Gennemsnitlig lukkekurs på Nasdaq Copenhagen i de sidste seks måneder frem til og med den 29. marts 2016 (dato for Tilbudsgivers meddelelse om fremsættelse af Købstilbuddet) 11,53 56,1

6 2.9 Fairness opinion Til brug for sin vurdering af Købstilbuddet har Bestyrelsen indhentet en fairness opinion fra den uafhængige rådgiver Carnegie Investment Bank AB 2016 ( Carnegie ), dateret 19. april Carnegie konkluderer følgende: På baggrund af og med forbehold for ovenstående, er det Carnegies opfattelse at Købstilbuddet, på indeværende tidspunkt, er fair for Aktionærerne og Warrantindehaverne set fra et finansielt synspunkt Exiqons aktionærkreds Exiqon har en samlet aktiekapital på DKK fordelt på aktier à nominelt DKK 1,00. Exiqon har ca aktionærer. Følgende aktionærer har meddelt Selskabet, at de besidder mere end 5% af Aktierne og stemmerettighederne: - ATP: >10% Exiqons beholdning af egne aktier udgør pr 19. april 2016: stk. 3 BESTYRELSENS VURDERING AF FAKTORER RELATERET TIL KØBSTILBUDDET Bestyrelsen har vurderet en række faktorer, der er relateret til Købstilbuddet: 3.1 Fordele for Aktionærerne Det er Bestyrelsens vurdering, at Købstilbuddet indebærer følgende væsentlige fordele for Aktionærerne: - Tilbudskursen afspejler efter bestyrelsens vurdering en rimelig afvejning af Selskabets muligheder over for de risici som Selskabet vil skulle håndtere i et stand-alone scenario. - Tilbudskursen afspejler en væsentlig præmie i forhold til Selskabets nuværende kurs per Aktie og den historiske kurs per Aktie inden for de seneste 5 år. - Vederlaget til Aktionærerne erlægges kontant. - Alle Aktionærer får mulighed for at sælge deres samlede aktiebeholdning og derved overkomme den illikviditet som præger markedet for Small Cap aktier på Nasdaq Copenhagen generelt og Selskabets Aktier i særdeleshed. - Tilbudskursen er ikke betinget af gennemførelsen af yderligere due diligence undersøgelser. - Købstilbuddet er alene betinget af accept fra mindst 90,0% af Selskabets aktionærer men ikke konkurrencemyndighedernes godkendelse.

7 3.2 Ulemper for Aktionærerne Bestyrelsen vurderer, at Købstilbuddet indebærer følgende ulemper for Aktionærerne: - Tilbudskursen afspejler ikke nødvendigvis en markedskonform præmie i forhold til den fremtidige værdi af Selskabets Aktier i et likvidt marked, hvis alle Selskabets planer for fremtiden kan realiseres til tiden, herunder Selskabets væsentlige nye og planlagte produktlanceringer, XploreRNA og Selskabets diagnostiske test under udvikling til prostatakræft. - Hvis købstilbuddet gennemføres, og Tilbudsgiver opnår fornøden majoritet, kan Tilbudsiver som hovedaktionær gennemføre væsentlige beslutninger uden mulighed for, at øvrige Aktionærer kan modsætte sig dette, herunder gennem valg af uafhængige bestyrelsesmedlemmer. - Hvis Købstilbuddet gennemføres, men Tilbudsgiver ikke opnår en tilstrækkelig ejerandel til afnotering af Selskabet fra Nasdaq Copenhagen, vil Aktionærerne ikke have sikkerhed for at kunne handle deres Aktier på et transparent marked til en objektiv fastsat kurs. 3.3 Tilbudsgiver og konsekvenserne af Købstilbuddet for Selskabets interesser og beskæftigelse Der henvises til Tilbudsdokumentet for en beskrivelse af Tilbudsgiver. Bestyrelsen henholder sig til de planer for Selskabet, som er anført af Tilbudsgiver i Tilbudsdokumentet. Bestyrelsen har noteret sig Tilbudsgivers strategiske planer for Exiqon og de sandsynlige konsekvenser for beskæftigelsen og Exiqons driftssteder som beskrevet i Tilbudsdokumentet, herunder særligt noteret sig, at der efter Tilbudsgivers opfattelse er væsentlige synergieffekter og mindre risici forbundet med eksekveringen af Selskabets strategi, hvis Tilbudsgiver og dettes datterselskaber forestår dette fremfor at det skal håndteres af Selskabet på stand-alone basis, hvilket Bestyrelsen kan tilslutte sig. 4 OPLYSNING OM VISSE INTERESSER 4.1 Bestyrelsens og Direktionens ejerandele Medlemmerne af Bestyrelsen og Direktionen har ingen direkte eller indirekte ejerandele i Tilbudsgiver. Medlemmerne af Bestyrelsen og Direktionen ejer Aktier og Tegningsrettigheder i Selskabet som anført i Bilag Bonus Fremsættelsen af Købstilbuddet udløser ikke i sig selv nogen bonus til medlemmerne af Bestyrelsen eller Direktionen. Direktionen vil oppebære en bonus i henhold til bonusaftale fra oktober 2015 svarende til tre års vederlag såfremt Købstilbuddet gennemføres da Købstilbuddet overstiger markedskursen på Selskabets Aktier med 41,7% i forhold til lukkekursen på Nasdaq Copenhagen den 29. marts 2016 (dato for Tilbudsgivers meddelelse om fremsættelse af Købstilbuddet).

8 5 KONKLUSION På baggrund af ovenstående, og Tilbudsgivers erklærede hensigter vedrørende den fremtidige udvikling af Exiqon og dets datterselskab, og under hensyntagen til den fremkomne fairness opinion, har Bestyrelsen enstemmigt vedtaget følgende anbefaling: - Aktionærerne skal tage imod Købstilbuddet, som repræsenterer en rimelig værdi for Selskabets Aktier under hensyn til de usikkerheder som er forbundet med Selskabets videre udvikling, herunder adgangen til nødvendig kapital og kvalificeret arbejdskraft. Vedbæk, den 19. april 2016 Bestyrelsen for Exiqon A/S Erik Walldén, Formand Thorleif Krarup, Næstformand Michael Nobel Per Wold-Olsen Rodney Turner

9 Bilag 1: Bestyrelsens og Direktionens ejerandele pr 19. april 2016 Aktier (stk.) Tegningsrettigheder (stk.) Erik Walldén, Formand Thorleif Krarup, Næstformand Michael Nobel, Bestyrelsesmedlem Per Wold-Olsen, Bestyrelsesmedlem Rodney Turner, Bestyrelsesmedlem - - Lars Kongsbak, Administrerende direktør * Hans Henrik Chrois Christensen, Finansdirektør * *) Direktionens Tegningsrettigheder fordeler sig over forskellige programmer med forskellig strikekurs som angivet nedenfor: Program Tegningsrettigheder Strikekurs Optjent Marts 2012 Lars Kongsbak Hans Henrik Chrois Christensen , August 2013 Lars Kongsbak Hans Henrik Chrois Christensen , November 2015 Lars Kongsbak Hans Henrik Chrois Christensen ,56 0

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab Exiqon Skandinaviens største genomics selskab København, den 25. november 2015 En investering i Exiqon er en investering i fremtidens brug af genetik til ny medicin og diagnostik Dagsorden Introduktion

Læs mere

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 217 26. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen I henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd.

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd. Selskabsmeddelelse nr. 24-2011/12 29. august 2011 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til dansk ret. Redegørelsen er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 af Immeo Dansk Holding ApS et indirekte datterselskab af Foncière des Régions SA Købstilbuddet

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013 Ordinær Generalforsamling Vedbæk, 4. april 2013 Dagsorden for generalforsamlingen den 4. april 2013 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008

Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008 February 1, 2008 1 February 1, 2008 Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008 February 1, 2008 2 February 1, 2008 Dagsorden 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide aktiekapitalen med op til

Læs mere

DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit "bedste og endelige tilbud" Betingelsen om minimumsaccept nedsættes til 80 % fra 90 %

DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit bedste og endelige tilbud Betingelsen om minimumsaccept nedsættes til 80 % fra 90 % Kontaktperson: Michael Hanretta +1 302-774-4005 michael.j.hanretta@usa.dupont.com DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit "bedste og endelige tilbud" Betingelsen om minimumsaccept

Læs mere

Redegørelse fra Bestyrelsen i Copenhagen Network A/S vedrørende det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fra Dansk OTC A/S

Redegørelse fra Bestyrelsen i Copenhagen Network A/S vedrørende det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fra Dansk OTC A/S Redegørelse fra Bestyrelsen i Copenhagen Network A/S vedrørende det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fra Dansk OTC A/S Købstilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument med tilhørende acceptblanket

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S

Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S Markedspladsen 15 5600 Faaborg www.sparekassenfaaborg.dk Selskabsmeddelelse den 24. juni 2013 (nr. 10/2013) Tlf.: 6361 1800 Telefax: 6361 1808 Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i BoConcept Holding A/S om det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fremsat den 7. juni 2016 af Layout Bidco A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i BoConcept Holding A/S om det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fremsat den 7. juni 2016 af Layout Bidco A/S Redegørelse fra bestyrelsen i BoConcept Holding A/S om det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fremsat den 7. juni 2016 af Layout Bidco A/S Vigtig meddelelse til alle aktionærer i BoConcept Holding

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2013 (IKKE REVIDERET)

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2013 (IKKE REVIDERET) Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen Exiqon A/S Skelstedet 16 2950 Vedbæk Denmark 6. maj 2013 Phone: +45 4566 0888 Fax: +45 4566 1888 exiqon@exiqon.com www.exiqon.com CVR/Tax Id: 18

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015 af Holding af 29. juni 2015 A/S (CVR nr. 36 94 06 70) et 100 % ejet og fuldt kontrolleret

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TIL TILBUDSDOKUMENT AF 6. AUGUST 2009 Forhøjet tilbudskurs til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S fremsat af KlimaInvest A/S KlimaInvest A/S offentliggjorde den 6. august

Læs mere

Betinget frivilligt købstilbud til aktionærerne i Danske Andelskassers Bank A/S

Betinget frivilligt købstilbud til aktionærerne i Danske Andelskassers Bank A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 Betinget frivilligt købstilbud til aktionærerne i Danske Andelskassers Bank A/S MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDI- REKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION,

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

To Nasdaq Copenhagen 12. februar 2018

To Nasdaq Copenhagen 12. februar 2018 To Nasdaq Copenhagen 12. februar 2018 Selskabsmeddelelse 9/2018 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

NASDAQ Aktionæraften, 9. juni June 9, 2010

NASDAQ Aktionæraften, 9. juni June 9, 2010 NASDAQ Aktionæraften, 9. juni 2010 1 June 9, 2010 Exiqon kort fortalt Patenter og teknologier Life Sciences-forretningen (LS) Diagnostics-forretningen (DX) Finansielt overblik 2 June 9, 2010 Exiqon kort

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S København, den 8. april 2011 Meddelelse nr. 53 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for ("Selskabet") indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Selskabet,

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund For at skabe større åbenhed omkring børsnoterede virksomheders incitamentsaflønning af bestyrelses-

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling 14. april 2010 1 Dagsorden Valg af dirigent Kort præsentation af bestyrelse og direktion Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år samt forventninger til

Læs mere

(excl. bilag på 6 sider herudover)

(excl. bilag på 6 sider herudover) Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2007 10. december 2007 Bestyrelsens redegørelse for frivilligt tilbud fra Consolis Denmark A/S I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007, samt meddelelser fra Consolis

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 31. marts 2011

Ordinær generalforsamling. 31. marts 2011 Ordinær generalforsamling 31. marts 2011 1 March 31, 2011 Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år samt forventninger til 2011 Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015 af Holding af 29. juni 2015 A/S (CVR nr. 36 94 06 70) et 100 % ejet og fuldt kontrolleret

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 19. marts 2015

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 19. marts 2015 Ordinær Generalforsamling Vedbæk, 19. marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen den 19. marts 2015 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN- NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN- NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN- NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139 GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43) 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 har GN Store Nord

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio.

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. Københavns Fondsbørs København, den 12. april 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2002 Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. I henhold til bemyndigelse i PARKEN Sport & Entertainments

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

1. INDLEDNING. 1.1 Købstilbuddet

1. INDLEDNING. 1.1 Købstilbuddet Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015 (og revideret ved tillæg af 10. august 2015) af Holding af 29. juni 2015 A/S (CVR nr. 36

Læs mere

Analyse af Exiqon A/S

Analyse af Exiqon A/S Analyse af Exiqon A/S Beskrivelse af virksomheden Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab. Virksomheden har 100 medarbejdere. Ud over at være placeret i Danmark, så har selskabet også et datterselskab

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København

Til OMX Den Nordiske Børs København Rettelse vedrører alene overskrifter i tabel med segmentoplysninger. Til OMX Den Nordiske Børs København København, den 28. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 149/2008 fra Green Wind Energy A/S Kvartalsmeddelelse

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse vedrørende det af Gefion Group A/S fremsatte overtagelsestilbud

Bestyrelsens redegørelse vedrørende det af Gefion Group A/S fremsatte overtagelsestilbud Bestyrelsens redegørelse vedrørende det af Gefion Group A/S fremsatte overtagelsestilbud Victoria Properties A/S Bilag til fondsbørsmeddelelse nr. 272 19. november 2018, København MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES,

Læs mere

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL 13. MAJ 2008 TILLÆG TIL Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i fremsat af Dan Agro Holding A/S FORHØJELSE AF TILBUDSKURS Finansiel rådgiver for Dan Agro Holding A/S: Generelle forhold og særlige meddelelser

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Den 17. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Bestyrelsen finder det beklageligt,

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S Side 1 af 12 Indhold 1. Indledning... 2. Baggrund... 3. Tilbudsgiver...

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Medmindre andet er specifikt angivet i dette Tillæg, har de definitioner, der anvendes i Tillægget, samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Medmindre andet er specifikt angivet i dette Tillæg, har de definitioner, der anvendes i Tillægget, samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants.

2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants. Bilag 2 til vedtægterne for LifeCycle Pharma A/S I henhold til vedtægtsbemyndigelse har bestyrelsen fastsat, at følgende vilkår og betingelser skal være gældende for aktietegningsoptioner, der udstedes

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

DuPont forlænger perioden for købstilbuddet på Danisco for at imødekomme igangværende lovgivningsmæssige undersøgelser

DuPont forlænger perioden for købstilbuddet på Danisco for at imødekomme igangværende lovgivningsmæssige undersøgelser OVERSÆTTELSE: Dette er en oversættelse af DuPonts selskabsmeddelelse offentliggjort den 30. marts 2011. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og denne oversættelse skal den engelske

Læs mere

www.dban.dk TERM SHEET

www.dban.dk TERM SHEET TERM SHEET Vedrørende [Selskabets navn adresse samt CVR nr.] Nærværende Term Sheet omhandlende [Selskabets navn] I det følgende kaldet SELSKABET er indgået den [ ] mellem på den ene side [BA 1 Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling 23. november 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 Dagsorden 1. Forslag fra bestyrelsen vedrørende erhvervelse af egne aktier 2. Forslag fra

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Bispebjerg Kollegiet A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008

Bispebjerg Kollegiet A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008 88 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008 1 Indberettet til Dansk AMP den 29. august 2008 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni).

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Selskabets forventninger til ordreindgangen i 1. halvår 2012 er ikke blevet indfriet, hvilket primært tilskrives markedets fortsatte

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.).

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.). Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2010 Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 19. maj 2010 Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2010 (ikke revideret) De rapporterede tal gælder for hele perioden, medmindre

Læs mere

Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud til aktionærerne i Nordicom A/S

Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud til aktionærerne i Nordicom A/S Accura Advokatpartnerselskab t.: Director Noel Strange-Obel Johansen Sendt pr. mail til Noel.Johansen@accura.dk 5. oktober 2016 Ref. jcs J.nr. 6373-0074 Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere