CORPORATE FINANCE. Norddjurs Kommune. Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CORPORATE FINANCE. Norddjurs Kommune. Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009"

Transkript

1 CORPORATE FINANCE Norddjurs Kommune Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009

2 Vigtig information Norddjurs Kommune ("NK") har bedt KPMG's Corporate Finance ("KCF") om at bistå som finansiel rådgiver i forbindelse med et muligt salg af Grenå Affaldsforbrænding ("GF"). KCF har i forbindelse med det salgsforberedende arbejde udarbejdet dette katalog over udvalgte kommercielle (ikke juridiske) udbudsbetingelser. Kataloget er ikke udtømmende og er således ikke en bruttoliste over alle tænkelige forhold. Kataloget er uarbejdet med baggrund i et ønske fra NK om at få et struktureret overblik over de vigtigste udbudsbetingelser, som kræver en aktiv beslutning fra NK Præsentationen indeholder en række vurderinger og forudsætninger vedrørende fremtidige interesserede bydere. Sådanne vurderinger og forudsætninger er behæftet med usikkerhed og kan senere vise sig rigtige eller forkerte KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, a Danish partnership and a member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG 1

3 Ansatte - tryghedsaftale Forhold vedr. ansatte Tryghedsaftale De 11 ansatte hos GF vil blive direkte berørt af en overdragelse Det er således risiko for, at usikkerheden omkring det fremtidige ejerforhold vil medføre utryghed blandt medarbejderne til skade for arbejdsmiljøet Det er vigtigt, at medarbejdernes arbejdsindsats både under og efter salget mindst er på højde med den arbejdsindsats, som blev ydet før salget En løsning som har været anvendt i flere sammenhænge er en såkaldt "tryghedsgaranti", som ofte anvendes af kommuner i tilsvarende transaktioner Tryghedsgarantien kan udformes således, at køber skal tilbyde medarbejdere hos Grenå Forbrænding mindst samme ansættelsesvilkår for en nærmere fastsat periode, eksempelvis 2 år Inden for den pågældende tidsperiode kan medarbejdere kun afskediges med baggrund i den enkelte medarbejders forhold (eks. manglende arbejdsindsats etc.) Større grad af tryghed hos medarbejderne til gavn for arbejdsmiljøet Mindre modstand mod gennemførelse af et salg vil fastholde nuværende effektivitet blandt medarbejderne Større kontraktmæssig sikkerhed vil medvirke til øget fastholdelse af nøglemedarbejdere Positiv medieomtale vil fremhæve NK som en ansvarlig arbejdsplads Købers muligheder for omrokering og evt. afskedigelse af medarbejdere forværres, hvilket øger omkostningerne Risiko for lavere salgspris, grundet begrænsninger i optimeringspotentiale En tryghedsaftale vil forudsætte fortsat drift af forbrændingsanlægget og påvirker dermed andre væsentlige forhold i forbindelse med salget 2

4 Fortsat affaldsforbrænding på Kalorievej Forhold vedr. den fortsatte affaldsforbrænding på Kalorievej GF har aftale med Reno Djurs om levering og modtagelse af affald indtil 31. december Aftalen kan med 2 år varsel af begge parter opsiges til bindingsperiodens udløb 31 december 2012 Forbrændingsanlægget er ikke fuldt ud afskrevet endnu, og det må således forventes, at der vil være en positiv værdi ved at fortsætte affaldsforbrændingen Forbrænding af affald vil således også være en efterlevelse af nærhedsprincippet Køber er principielt ikke forpligtiget til at opretholde driften af det nuværende anlæg på Kalorievej Af hensyn til dels at sikre gode muligheder for bevarelse af lokale arbejdspladser og af hensyn til klimaet, kan det overvejes at pålægge køber at opretholde driften af det nuværende forbrændingsanlæg indenfor en given tidsperiode Det bør således sikres, at der vil ske levering af affald indenfor den ønskede periode med fortsat drift Bedre udnyttelse af de investerede ressourcer til gavn for forbruger Det vil stadig være muligt at aflevere affald til forbrændingen i weekenden Er konsistent med NK's nærhedsprincip på affaldsområdet; længere afstand til forbrændingsanlægget vil skade miljøet og slide på vejnettet Vil være et signal om en aktiv klimapolitik i NK Bevarelse af lokale arbejdspladser Kan resultere i et indskrænket køberfelt Risiko for lavere salgspris, grundet begrænsninger i optimeringspotentiale 3

5 Fortsat produktion af varme på Kalorievej Forhold vedr. den fortsat produktion af varme på Kalorievej Grenaa Varmeværk og GF har indgået en aftale gældende indtil 1. januar 2016 om levering af varme. Aftalen løber uopsigeligt indtil 1. januar 2016 Forbrændingsanlægget er ikke fuldt ud afskrevet endnu, og det må således forventes, at der vil være en positiv værdi for varmeforbrugerne ved en forsat benyttelse af anlægget Køber er principielt ikke forpligtiget til at opretholde driften af det nuværende anlæg på Kalorievej Af hensyn til dels at sikre gode muligheder for bevarelse af lokale arbejdspladser, samt af hensyn til forbrugerpriser, kan det overvejes at pålægge køber at opretholde driften af det nuværende forbrændingsanlæg indenfor en given tidsperiode En betingelse for fortsat varmeproduktion på forbrændingsanlægget må være tilførslen af affald. Det bør således sikres, at der vil ske levering af affald indenfor den ønskede periode Bedre udnyttelse af de investerede ressourcer til gavn for forbruger Bevarelse af lokale arbejdspladser Kan resultere i et indskrænket køberfelt Risiko for lavere salgspris, grundet begrænsninger i optimeringspotentiale 4

6 Salg af grund Forhold vedr. ejerskab af grund Grunden, hvorpå forbrændingen er beliggende, må forventes at kunne udgøre et værdielement, som kan realiseres ved et salg Køber er som udgangspunkt ikke forpligtiget til at opretholde driften af det nuværende anlæg på Kalorievej, hvorfor køber kan vælge at anvende grunden til andre formål. Dette vil naturligvis skulle ske inden for det lovgivningsmæssige rammer, herunder lokalplan mv. Afhængigt af kommunale planer for området omkring forbrændingen, kan det kommunale ejerskab af selve grunden fastholdes Fastholdelse af det kommunale ejerskab vil kræve, at der indgås en lejeaftale med den kommende ejer af forbrændingen Lejeaftalen skal indgås på markedsvilkår og skal være fleksibel mht. løbetid, idet en forlængelse af værkets drift efter 2015 kan komme på tale Et salg af grunden vil derimod kræve en eventuel deling af grunden, således at det areal, der i dag anvendes til materielgård, fortsat forbliver i kommunalt regi. Alternativt kan NK leje dele af grunden af køber Større salgsprovenu såfremt grunden medtages ved salget Miljømæssige forhold knytter sig til grunden, hvorfor et salg isoleret set vil overføre evt. miljøforpligtelser til den nye ejer Besparelse på administrative ressourcer til administration af grunden for udvikling af området efter forbrændingen er afviklet besværliggøres ved et salg af grunden Værdien af grunden vil være højere, såfremt der ikke er krav om fortsat drift af forbrændingsanlægget, da denne drift mest hensigtsmæssigt fortsættes på den nuværende grund Derfor kan en udskydelse af salget af grunden resultere i en højere salgspris på et senere tidspunkt. F.eks. i 2015 hvis køber beslutter sig for at lukke forbrændingsanlægget 5

7 Miljø - garantier Forhold vedr. miljøgarantier Der har været forbrændingsanlæg på Kalorievej siden 1981 Affald kan generelt være forbundet med en række miljøproblemer Det kan derfor med sikkerhed ikke udelukkes, at der opstår miljøproblemer på grunden efter salget, som skyldes driften under eller før ejerskabet af NK Risikoen for miljøproblemer forårsaget af driften under eller før NK's ejerskab af grunden kan aftales at bæres af enten NK eller køber NK kan vælge at tilbyde køber en miljøgaranti og derved bære omkostningerne ved evt. miljøkrav Alternativt kan køber købe grunden uden eventuelle garantier Større salgsprovenu da eventuelle miljøomkostninger forårsaget af driften under eller før NK's ejerskab bæres af NK Det kan være et krav fra potentielle købere, at NK udsteder miljøgarantier NK vil alt andet lige have større viden om evt. miljøproblemer på grunden sammenlignet med de potentielle købere, hvorfor en garanti vil være relativt billig ift. et evt. nedslag i salgspris som følge af, at køberne ikke opnår garanti Potentiel negativ medieomtale såfremt køber får miljøproblemer, og NK ikke har givet en miljøgaranti NK kan risikere at blive mødt med krav om dækning af miljøomkostninger 6

8 Corporate governance - bestyrelsesposter i nyt ejerskab Forhold vedr. bestyrelsesposter Der kan være en række samfundsmæssige interesser i at have indflydelse på driften af GF Det vil derfor være i NK's interesse at bevare en vis indflydelse på den fremtidige drift af Grenaa Forbrændingsanlæg En mulighed for at fastholde indflydelse på den fremtidige drift af forbrændingsanlægget er ved, at NK bevarer X poster i bestyrelsen Dette gøres i praksis ved, at NK i udbudsbetingelsen gør et salg betinget af, at NK kan udpege X poster i bestyrelsen En betingelse for bestyrelsesposter i nyt ejerskab er, at der er tale om en aktiehandel med selvstændig bestyrelse Direkte indflydelse på driften af GF bevares for at sikre NK's borgeres interesse Øget ressourceforbrug til at udpege bestyrelsesmedlemmer og udføre bestyrelsesarbejdet - Er det det værd? Formålet med salget af GF er, at NK ikke ønsker at drive forbrændingsanlæg, hvorfor et ønske om bestyrelsesposter kan virke selvmodsigende 7

9 Salg af aktiver eller aktier Forhold vedr. salg af aktiver eller aktier Som udgangspunkt foreligger der to grundstrukturer ved virksomhedsoverdragelse i form af enten en aktivoverdragelse eller en aktieoverdragelse Ved en aktivoverdragelse udvælges og sælges specifikke aktiver i form af eksempelvis: grunde og bygninger, udstyr og maskiner, mærker og licenser, kontraktlige rettigheder mv. Ved en aktieoverdragelse sælges aktier i et eller flere selskaber Valget af transaktionsstruktur afhænger af flere forhold, som det vil kræve belysning af bl.a. Finansielle-, skattemæssige-, ejendoms- og miljømæssige forhold Afhængig af valget af transaktionsstrukturen kan salget struktureres optimalt for Norddjurs Kommune Valget af transaktionsstruktur kan være såvel en styrke som en begrænsning i forhold til potentielle bydere En stor del af forberedelsen vedr. aktieoverdragelse må ligeledes forventes at skulle udarbejdes ved aktivoverdragelse, som følge af krav fra potentielle købere I praksis er det ofte sælger som definerer, hvorvidt der er tale om en aktiveller aktieoverdragelse Det er også en mulighed at lade køber selv definere, om de ønsker aktiv- eller aktiehandel Salg af aktier vil i sagens natur kræve at der sker en selskabsudskillelse af forbrændingen i A/S form, hvilket vil kræve imødekommelse af en række finansielle og juridiske krav Salg af aktier frem for salg af aktiver vil give bedre mulighed for en afgrænsning i forhold til kommune Aktieoverdragelse - fordele og ulemper Aktivoverdragelse - fordele og ulemper Tydelig definition af salgsobjektet Potentielle krav vedr. miljø, skat, pensioner mv. overgår til køber ved overdragelsen Virksomhedens finansielle og driftmæssige situation kan ændres inden overdragelse Sælger sidder tilbage med potentielle krav vedr. miljø, skat, pensioner mv., hvilket dog umiddelbart giver højere salgspris Finansiel historik på de enkelte aktiver kan være vanskelig at udarbejde Kan være vanskeligt helt specifikt at udpege de enkelte aktiver 8

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra medlemmer og bestyrelse til Arkitekternes Pensionskasses generalforsamling 22. april 2013. Dagsordenens punkt

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2010 KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI DANSK BYGGERI - KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGSVEDLIGEHOLD 1 Revision

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere