Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for."

Transkript

1 Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være væsentligt for enhver organisation at gennemtænke nedenstående emner og formulere retningslinier på de enkelte områder. Devisen skal være, at har man et arbejdsområde, skal man også formulere retningslinier herfor. Omfanget heraf kan variere meget afhængig af organisationens særkende og størrelse. For flere af de mindre organisationer vil nogle af punkterne falde uden for deres arbejdsområde, så dem undlader man at formulere sig om. Men alle organisationer skal udarbejde regler efter nedenstående retningslinier tilpasset organisationens størrelse. Udgangspunktet for enhver organisations virke skal være, at alt, hvad der foregår i organisationen, skal kunne tåle dagens lys, såvel set med eventuelle kontrollerende myndigheders øjne (fx Told & Skat) som med offentlighedens øjne (givere, journalister m.m.). De udarbejdede retningslinier skal på forlangende udleveres til medlemmer, bidragydere, kunder, pressen, offentlige myndigheder m.fl. 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign., skal formulere retningslinier for vejledning/oplæring/brug af indsamlere. Retningslinjer for Muskelsvindfondens brug af frivillig arbejdskraft er vedlagt. Muskelsvindfonden lægger tillige vægt på, at disse retningslinjer er kendt af både ledere, medarbejdere og frivillige Organisationer, der foretager indsamling blandt børn, og/eller bruger børn som indsamlere, skal udarbejde en begrundelse for det, ligesom der skal formuleres retningslinjer for det. En væsentlig del af Muskelsvindfondens formålsbestemte arbejde er aktiviteter for børn med neuromuskulære sygdomme. Muskelsvindfonden bruger børn i forbindelse med markedsføring af indsamlingsaktiviteter, hvis de kan bidrage til at oplyse om børnenes egne levevilkår og foreningens arbejde for at forbedre dem eller hvis indsamlingsaktiviteten primært henvender sig til børn og deres familier. Muskelsvindfonden anvender ikke mennesker under 18 år som frivillig arbejdskraft i forbindelse med indsamlingsaktiviteter. Vedrørende ansættelse af børn henholder vi os til gældende lovgivning Organisationer, der bruger eksterne fundraisere, skal formulere retningslinjer for telefonfundraising, face to face fundraising/direct dialogue og andre fundraisingområder. Muskelsvindfonden bruger ikke eksterne fundraisere.

2 1.5. Organisationer, der ønsker at indgå i et sponsorsamarbejde, skal formulere deres kriterier for et sådant samarbejde. I forbindelse med foreningens aktiviteter indgår Muskelsvindfonden jævnligt samarbejde med diverse sponsorer. Kriterierne herfor er fastlagt i individuelle samarbejdsaftaler, herunder hvilke modydelser samarbejdspartneren modtager i form af synlighed, product sampling og råderum for aktiviteter på eksempelvis kulturelle events. Da det bærende element i alle Muskelsvindfondens indsamlingsaktiviteter er, at mennesker med handicap ikke fremstilles som ofre, men som ligeværdige individer med ressourcer til at bidrage til samfundets udvikling, lægger vi vægt på at alle foreningens samarbejdsaftaler med andre bygger på, at alle parter i aftalen får tilført værdi ved samarbejdet. 2. Offentlighed og åbenhed om formål, ledelse og økonomi - den åbne dørs princip 2.1. Enhver organisation skal formulere den overordnede målsætning for organisationens virke og hvilke strategier, den vil tage i anvendelse for at nå den overordnede målsætning. Besvares i sammenhæng med Organisationen skal beskrive, hvordan den vil udføre sit virke, så den får mest mulig værdi for hver anvendt krone inden for sit formål og de valgte aktiviteter. Den overordnede målsætning for Muskelsvindfondens virke fremgår af Muskelsvindfondens formålsparagraf: Det er MSFs formål at forbedre livsvilkårene for mennesker med muskelsvind og andre neuromuskulære sygdomme, herunder: At forbedre behandlingsmulighederne At støtte og stimulere forskning i sygdommenes årsager og følgevirkninger At oplyse om sygdomme At fremme handicappolitiske initiativer, der kan de sociale og økonomiske vilkår for sygdomsgruppen At arrangere aktiviteter for og yde støtte og service til medlemmerne I prioriteringen af dette arbejde lægges der stor vægt på løse de opgaver, som rejses af medlemmerne. Muskelsvindfondens gældende vision og strategi er i sin fulde ordlyd tilgængelig på foreningens hjemmeside Organisationen skal overveje, om det er relevant i forhold til organisationens drift, at organisationsdiagrammet er offentligt tilgængeligt (fx på organisationens hjemmeside, informationsavis og lign.), således at enhver kan få overblik over beslutnings-

3 kompetencer. Til diagrammet kan man knytte oplysende bemærkninger om samarbejdsstrukturer. Muskelsvindfondens repræsentantskab har vedtaget et sæt retningslinier for God Foreningsledelse, som sammen med et organisationsdiagram inklusiv associerede fonde er tilgængeligt på foreningens hjemmeside. Retningslinierne præciserer en række forhold, som skal fremgå af foreningens årsberetning og årsrapport og vedlægges dette notat Det skal overvejes, om ledelsens og bestyrelsesmedlemmernes øvrige hverv og kompetencer skal være offentligt tilgængeligt, bl.a. relevante tillidshverv i andre organisationer, ligesom det skal fremgå, om bestyrelsesmedlemmerne arbejder frivilligt eller bliver aflønnet. Muskelsvindfondens retningslinier for God Foreningsledelse tilsiger, at oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne i Muskelsvindfonden og dens associerede fonde, herunder medlemmernes tillidshverv i andre organisationer, skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside. Bestyrelsesarbejde i Muskelsvindfonden og dens associerede fonde er ulønnet. Herfra er dog undtaget Muskelsvindfondens landsformand, hvis gage fremgår af årsberetningen Der skal formuleres en politik for de frivilliges rettigheder, forpligtelser og opgaver i organisationen. Frivillige i Muskelsvindfonden hjælper med at gennemføre foreningens kulturelle events, så som Grøn Koncert og Cirkus Summarum, og deltager i Muskelsvindfondens medlemsarrangementer og politiske aktiviteter med henblik på at skabe et samfund, hvor der er plads til forskelle. For at blive optaget i Muskelsvindfondens korps af frivillige skal man have en ren straffeattest, være over 18 år og være i stand til at tage vare på sig selv socialt som individuelt. Muskelsvindfonden forsøger i videst muligt omfang, at inddrage de frivillige i forhold til alt, hvad der vedrører indhold, arbejdstilrettelæggelse og evaluering. I tilrettelæggelse af arbejdsmiljø og sikkerhed betragtes de frivillige som medarbejdere. Farlige funktioner er eksempelvis underlagt alkoholpolitik og hviletidsbestemmelser. Der arbejdes på at bruge de frivilliges kompetencer på den bedst mulige måde, ud fra, at frivillige er mere end hænder og fødder. De frivillige er således selv med til at definere deres egne roller. De frivillige i Muskelsvindfonden skal ikke have udgifter forbundet med, at være frivillig Vi er tillige opmærksomme på, at de frivillige får mulighed for at øge deres individuelle kompetencer gennem deres frivillige arbejde for Muskelsvindfonden. Dette sker i form af uddannelse og ansvar. De frivillige er ikke tvunget til at deltage på bestemt antal arrangementer om året. De har mulighed for at kommunikere med hinanden på vores elektroniske platform. For yderligere info besøg:

4 2.6. Det skal overvejes at formulere en politik med hensyn til arbejdsforhold, produktionsmetoder og miljøpolitik samt organisationens eventuelle engagement i det rummelige arbejdsmarked. Muskelsvindfonden har som målsætning at være blandt Danmarks mest sikre og rummelige arbejdspladser, da engagement i det rummelige arbejdsmarked hænger uløseligt sammen med foreningens formål og ultimativ sikkerhed ved store kulturelle events er en forudsætning for vedligeholdelse af organisationens indtjeningsgrundlag. Muskelsvindfondens politikker i forbindelse med arbejdsforhold, produktionsmetoder og miljøpolitik samt organisationens eventuelle engagement i det rummelige arbejdsmarked, er der udførligt beskrevet i hhv. organisationens husaftale med medarbejderne og Arbejdspladsvurderingen Det skal overvejes at formulere, hvilke krav organisationen evt. stiller til sine samarbejdspartnere og underleverandører med hensyn til produktionsmetoder, løn, arbejdsvilkår, miljøpolitik m.m. Muskelsvindfonden prioriterer at samarbejde med virksomheder, som har en stærk Corporate Social Responsibility-profil, såfremt disse virksomheder er i stand til at levere de varer og tjenesteydelser, foreningen efterspørger som handicaporganisation og eventarrangør og deres prisniveau ikke får alvorlige negative konsekvenser for foreningens formålsbestemte medlemsaktiviteter. Muskelsvindfonden evaluerer løbende sine aftaler med leverandører og samarbejdspartnere. Men da vi kun i ganske få tilfælde har været involveret i handel på tværs af landegrænser, lægger vi først og fremmest vægt på, at vores samarbejdspartnere og leverandører overholder dansk lovning og ønsker at associere sig med Muskelsvindfondens formål og vision Det skal overvejes at formulere og offentliggøre en informationspolitik: Hvad kan man få at vide, hvornår, hvordan og af hvem? Muskelsvindfondens informationspolitik beskrives i vores principper for god foreningsledelse. Heraf fremgår det, at foreningen hvert forår udsender årsberetning, indeholdende beskrivelse og analyse af foreningens aktiviteter gennem det seneste år, og årsrapport, indeholdende ledelsesberetning og årsregnskab. Telefon og på Muskelsvindfondens ledelse er tilgængelig på organisationens hjemmeside Organisationen skal beskrive, hvordan den vurderer principperne i de internationale menneskerettigheder, og hvilken betydning disse principper har for organisationens samarbejde med andre organisationer ikke mindst i lande, der ikke hylder de danske frihedsidealer.

5 Hele Muskelsvindfondens værdigrundlag hviler på at alle menneskeliv har uendelig værdi. Vi arbejder for at Danmark skal ratificere FNs internationale handicapkonvention. 3. Troværdighed vedrørende formål, indsamling og brug af indsamlede midler - den redelige kommunikation Organisationen skal udarbejde instrukser vedr. administrationsudgifter, fx repræsentation, Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 3 af 3 brug af betalingskort, kørsels- og rejseaktivitet eller lignende. Det væsentlige er at definere begreberne og bestemme, hvem der har ansvar for hvad samt formulere eventuelle maksimumbeløb. Medarbejderne opfordres til at undgå kørsel i privatbil og i stedet benytte organisationens biler eller offentlig transportmiddel. Ved arbejdsrelateret rejse med tog kan organisationens medarbejdere rejse på business (Muskelsvindfondens husaftale) 3.2. Organisationen skal gennemtænke en politik for sine administrations- og lagerfaciliteter, eventuelle butikker, rådgivningscentre, distriktskontorer m.m. Hvilke overvejelser ligger bag valg af henholdsvis eje eller leje løsningen? Kriterier for indretning af administrationsfaciliteter. I Muskelsvindfondens fastlæggelse af facility management-politik lægger vi vægt på en kombination af godt arbejdsmiljø og lave drifts og vedligeholdelsesomkostninger. Med hensyn til udstyr til afvikling af medlemsaktiviteter og events benytter vi så vidt muligt leje frem for eje -princippet Organisationen skal formulere kriterier for løn- og personalepolitik. Organisationen kan ikke være lønførende, men yder en løn som kan tåle sammenligning med den løn, som tilsvarende stillinger oppebærer uden for organisationen (Muskelsvindfondens husaftale) 3.4. Organisationen skal udarbejde regler for investering og placering af organisationens formue. Muskelsvindfondens regler for investering af formue og information om disse forhold fremgår af bestyrelsens investeringspolitik og principperne for God Foreningsledelse.

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009 Side 1 af 5 Del A er fælles for alle ISOBRO-organisationer, og kan findes både på ISOBROs og på DSUKs hjemmesider.. DEL B: Emner, som medlemmerne af ISOBRO selv forpligter sig til at opstille retningslinier

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere