Regulativ for husholdningsaffald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for husholdningsaffald"

Transkript

1 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007

2 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW

3 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Generel del 2 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativets gyldighedsområde 2 4 Definitioner 3 5 Pligter og rettigheder 4 6 Indsamlings- og anvisningsordninger 4 7 Tilsyn og administration 5 8 Gebyrer 5 9 Dispensation 6 10 Henvendelse og klager 6 11 Overtrædelse og straf 7 12 Ikrafttrædelse 7 Særlig del 8 Dagrenovation: 14-dages, vægtbaseret 9 Hjemmekompostering 11 Papir og glas: hver 4 uge 12 Batterier: hver 4 uge 13 Storskrald og haveaffald: 2 gange årligt 14 Genbrugspladserne 15 Bilag 1 Affaldsfraktioner 17

4 2 Indledning Regulativ for husholdningsaffald består af: Generel del Særlig del Bilag 1 Generel del 1 Formål 11 Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle husstande i Holbæk Kommune Affaldshåndtering skal sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og hygiejnisk standard samtidig med, at omkostningerne er så lave og serviceniveauet så højt som muligt Med regulativet fastlægges pligter og rettigheder i forhold til håndtering af husholdningsaffald for borgere, husstande og grundejere i kommunen 2 Lovgrundlag 21 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr 1757 af 22 december 2006 (Miljøbeskyttelsesloven) Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13 december 2006 om affald 3 Regulativets gyldighedsområde 31 Regulativet omfatter håndtering af affald, der naturligt fremkommer fra husstande i Holbæk Kommune

5 3 Regulativet omfatter ikke affald fra større bygge- og anlægsarbejder i private husstande samt biler, trailere, campingvogne, motorcykler, lystbåde mv, der håndteres og bortskaffes efter reglerne for erhvervsaffald For affald fra erhvervsvirksomheder henvises til affaldsregulativ for erhverv i Holbæk Kommune 4 Definitioner 41 De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den gældende bekendtgørelse om affald i det omfang, at definitionerne er fastlagt i bekendtgørelsen Definitioner af de enkelte affaldsfraktioner er angivet i Særlig del af dette regulativ, hvor de enkelte affaldsordninger er beskrevet Desuden gælder følgende definitioner: 42 Ved affaldsfraktion forstås en gruppering af materialer i affaldet med ensartet sammensætning 43 Ved en anvisningsordning forstås en regulativbestemt affaldsordning, hvor husstanden og grundejeren er ansvarlig for, at affaldet håndteres efter bestemmelserne i dette regulativ 44 Ved grundejer forstås den, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller den ubebyggede grund I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejer 45 Ved husholdningsaffald forstås affald, der naturligt fremkommer fra husstande, herunder dagrenovation, storskrald og haveaffald mm 46 Ved husstande forstås alle boliger, herunder landbrugsejendomme, sommerhuse og kolonihavehuse En husstand defineres som en enhed, der omfatter samtlige borgere på samme adresse uanset familiemæssige tilknytningsforhold 47 Ved en indsamlingsordning forstås en regulativbestemt affaldsordning, hvor husstanden og grundejeren overdrager sit affald til kommunen, hvorved kommunen overtager det fulde ansvar for affaldets videre håndtering En indsamlingsordning kan organiseres som en hente- og/eller en bringeordning 48 Ved opsamlingsmateriel forstås den affaldsspand, container mv som bruges på ejendommen til at opsamle affald i 49 Ved standplads forstås det sted, hvor grundejerens opsamlingsmateriel står til daglig

6 4 5 Pligter og rettigheder 51 Husstande og grundejeres opbevaring af affald må ikke give anledning til forurening, lugt eller uhygiejniske forhold Det er ikke tilladt at oplagre affald Benyttelsespligt 52 Husstande og grundejere i Holbæk Kommune har pligt til at benytte de ordninger for husholdningsaffald, som kommunen har etableret Sorteringspligt 53 Det påhviler husstande og grundejere at sortere deres affald i overensstemmelse med de ordninger, der fremgår af regulativets Særlig del Affald skal sorteres, så der opnås så høj genanvendelse som muligt Krav til opsamlingsmateriel og adgangsforhold 54 Det påhviler grundejerne ved ordninger med afhentning på grunden at anvende opsamlingsmateriel godkendt af kommunen samt at overholde Arbejdstilsynets regler 55 Byrådet fastsætter de nærmere krav til placering og anvendelse af opsamlingsmateriellet samt om adgangsforholdene for alle eller visse affaldsfraktioner 56 Byrådet kan i særlige tilfælde bestemme, hvilke affaldssystemer der kan eller skal benyttes Afbrænding af affald 58 Afbrænding af affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg 59 Afbrænding af haveaffald må kun finde sted efter de bestemmelser, der fremgår af Holbæk Kommunens til enhver tid gældende regulativ for afbrænding af haveaffald 6 Indsamlings- og anvisningsordninger 61 Byrådet fastsætter, hvilke affaldsfraktioner der omfattes af indsamlingsordninger og anvisningsordninger Affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, er som udgangspunkt omfattet af en anvisningsordning Såfremt affald ikke er omfattet af en etableret indsamlings- eller anvisningsordning, skal husstanden eller grundejeren rette henvendelse til kommunen med henblik på en konkret anvisning 62 Ved en indsamlingsordning har kommunen ansvaret for såvel administration, drift, den praktiske udførelse og finansiering af ordningen Kommunen kan drive ordningen ved egen foranstaltning eller ved at indgå en privatretlig aftale med en renovatør/transportør 63 Ved en anvisningsordning påhviler det praktiske og økonomiske ansvar for at affaldet håndteres i overensstemmelse med bestemmelserne henholdsvis husstanden eller grundejeren

7 5 Særlige bestemmelser for de enkelte indsamlings- og anvisningsordninger for affald fra husholdninger fremgår af bestemmelserne for de enkelte ordninger i regulativets Særlig del 7 Tilsyn og administration 71 Holbæk Kommune fører tilsyn med, at affaldet sorteres, opbevares, indsamles og behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser 72 Konstateres forhold, som er i modstrid med dette regulativs bestemmelser, eller andre bestemmelser udstedt med hjemmel i lovgivningen, kan Byrådet påbyde, at forholdene bringes i overensstemmelse med reglerne inden en nærmere angivet frist 8 Gebyrer 81 Alle husstande og grundejere, der er omfattet af dette regulativ, skal betale affaldsgebyr til dækning af de udgifter, der afholdes af kommunen i forbindelse med affaldshåndtering 82 Det påhviler grundejerne at meddele Holbæk Kommune, hvis der sker ændringer, der kan motivere en regulering af det pålagte gebyr, herunder behov for flere beholdere mv 83 Gebyret fastsættes af Byrådet en gang om året i forbindelse med budgetlægningen 84 Holbæk Kommunens gebyrer fremgår af det gældende takstblad, som kan rekvireres ved henvendelse til Holbæk Kommune eller ses på kommunens hjemmeside (wwwholbaekdk) Forskellige gebyr 85 Det samlede gebyr for en grundejer i Holbæk Kommune kommer til at bestå af et grundgebyr, et standardgebyr og et variabelt gebyr Derudover kan der vælges tilvalgsgebyr samt servicegebyr 86 Det påhviler samtlige grundejere at betale et grundgebyr, der dækker kommunens omkostninger til bla administration, indsamling og behandling af storskrald og haveaffald samt genbrugspladserne 87 Det påhviler samtlige grundejere at betale et variabelt gebyr, der afspejler den enkelte grundejers affaldsproduktion og dækker kommunens omkostninger til behandling af dagrenovation Gebyret betales efter vægt og fastlægges pr kilo afhentet dagrenovation (både organisk affald og restaffald) De første 5 kg ved hver 14 dags tømning er indregnet i standardgebyret En gang årligt laves opgørelse for hver enkelt grundejeres affaldsmængde Hvis der grundet tekniske problemer eller andet ikke sker en registrering af vægten

8 6 på dagrenovationen ved afhentning, vil Holbæk Kommune foretage en skønsmæssig afregning for den pågældende afhentning 88 Det påhviler samtlige grundejere at betale et standardgebyr, der dækker kommunens omkostninger til indsamling af dagrenovation samt indsamling og behandling af papir, glas og batterier Gebyret betales efter opsamlingsmateriellets type og størrelse 89 Der pålægges grundejeren et tilvalgsgebyr for de omkostninger, som kommunen påføres ved levering af særlige ydelser ved afhentning af affald, eksempelvis ved ugetømning af dagrenovation og afhentning af beholderen fra standplads 810 Der pålægges grundejeren et servicegebyr eksempelvis ved tilkøb af ekstra opsamlingsmateriel mv 811 Hvis regulativets krav ikke er opfyldt, pålægges grundejeren et særgebyr, der dækker kommunens ekstraomkostninger, eksempelvis i forbindelse med: fejlsortering af affald; overfyldt opsamlingsmateriel; uhensigtsmæssig placering af opsamlingsmateriel; uhensigtsmæssige adgangsforhold Opkrævning 812 Gebyret opkræves hos grundejeren 2 gange årligt, ved udsendelse af regning For lidt eller for meget betalt gebyr modregnes det efterfølgende år Gebyr og renter har samme fortrinsret i ejendommen som offentlige skatter og afgifter 9 Dispensation 91 Ansøgning om dispensation fra regulativet skal sendes til Holbæk Kommune med oplysninger om motiveringen for ansøgningen Fritagelse for pligten til at deltage i ordningerne kan i almindelighed ikke gives Kun i ganske særlige tilfælde kan Byrådet meddele dispensation fra regulativets bestemmelser 10 Henvendelse og klager 101 Henvendelse om regulativets bestemmelser rettes til Holbæk Kommune 102 Klager over administration af regulativets bestemmelser rettes til Holbæk Kommune 103 Byrådets afgørelser i henhold til regulativet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed

9 7 11 Overtrædelse og straf 111 Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse af at efterkomme påbud eller forbud vedrørende dette regulativ straffes med bøde eller hæfte, jf Miljøbeskyttelseslovens 110 eller efter anden lovgivning som angivet i Miljøbeskyttelseslovens 113 og Ikrafttrædelse 121 Regulativet træder i kraft den 1 april Samtidig med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves følgende: Gl Holbæk Kommunes regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald af 26/4/2006 Gl Jernløse Kommunes regulativ for indsamlingsordning for dagrenovation fra private husstande af 27/4/2005 Gl Svinninge Kommunes regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald af 28/8/2001 Gl Tornved Kommunes regulativ for husholdningsaffald af 23/8/2006 Gl Tølløse Kommunes regulativ for dagrenovation, storskrald, haveaffald og genbrugelige materialer fra private husstande af 26/4/2006 Holbæk Byråd, den 19 december 2007 Jørn Sørensen Borgmester /Niels Elmer Hansen Kommunaldirektør

10 8 Særlig del Samtlige husstande og grundejere har pligt til at sortere affaldet i følgende affaldsfraktioner: restaffald; organisk affald; papir (aviser og ugeblade); glas (flasker og glas); batterier; storskrald; haveaffald; farligt affald; elektronikaffald; imprægneret træ; PVC-affald; pap; metalemballage; plastemballage Særlig del omfatter bestemmelser om specifikke affaldsordninger for samtlige husstande og grundejere i Holbæk Kommune Samtlige affaldsordninger i kommunen er etableret som indsamlingsordninger Ordningerne er enten henteordninger eller bringeordninger (genbrugspladser) Affald omfattet af indsamlingsordningerne er nærmere beskrevet i bilag 1

11 9 Dagrenovation: 14-dages, vægtbaseret Beskrivelse af ordningen Dagrenovation indsamles fra samtlige husstande i kommunen Organisk affald og restaffald indsamles hver 14 dag Begge fraktioner vejes ved tømning og der afregnes efter vægt Vegetabilsk (organisk) affald kan også hjemmekomposteres Formål Indsamling af dagrenovation sker med henblik på at nyttiggøre dagrenovation til energiformål Organisk affald sendes til centralkompostering, hvor der produceres biogas og kompost Restaffald sendes til forbrændingsanlæg med energiudnyttelse Definition Dagrenovation omfatter organisk affald, der ikke bliver hjemmekomposteret samt restaffald, der ikke kan genanvendes eller ikke skal behandles på anden måde (se bilag 1) Opsamlingsmateriel Ved parcelhuse og sommerhuse skal der anvendes 2-delte 240 l beholdere Ved etageboliger og tæt lav bebyggelse skal der anvendes nedgravede affaldsopsamlingsudstyr Byrådet kan bestemme, at der kan anvendes andet opsamlingsmateriel ved den enkelte bebyggelse Opsamlingsmateriel ejes af grundejeren og skal købes hos Holbæk Kommune Anvendelse af opsamlingsmateriel Det påhviler grundejeren at vedligeholde og rengøre opsamlingsmateriellet Restaffald og organisk affald skal lægges i særskilte affaldsposer, som bindes med knude, inden poserne lægges i opsamlingsmateriellet Uhygiejnisk affald som stomiposer og engangsbleer mv skal indpakkes i tætte poser inden affaldet lægges i opsamlingsmateriellet Tilsvarende skal spidse, skarpe, skærende eller rivende genstande samt mindre mængde sod og aske indpakkes forsvarligt Varm aske og gløder samt jord, sten, grus og sand må ikke anbringes i opsamlingsmateriellet Opsamlingsmateriellet må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i opsamlingsmateriellet Byrådet afgør, om opsamlingsmateriellet er overfyldt Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Byrådet kræve, at der anskaffes ekstra opsamlingsmateriel eller vælges ugetømning

12 10 Ændring af affaldsløsning Grundejeren er ansvarlig for at melde ændringer til Holbæk Kommune Bestilling/afbestilling af feks ekstra spand skal foretages til Holbæk Kommune inden den 20 i måneden, og er gældende fra den 1 i efterfølgende måned Placering af opsamlingsmateriel Ved husstande med beholdere skal husstanden selv stille beholderen ud til skel på tømningsdagen samt selv stille den på plads efter tømning Beholderen skal anbringes med håndtaget vendt ud imod vej/fortov og være placeret uden gene for gående eller kørende trafik Hvis afstanden fra skel til beholderens standplads er over 45 m, og der er køreadgang til ejendommen bruges denne, hvis det kan ske uden bakkemanøvre udover en almindelig 3 punkts vending Ved etageboliger og tæt lav bebyggelse med nedgravet opsamlingsudstyr skal afstanden fra køretøjets placering ved tømning og til centrum af opsamlingsudstyret være maks 5 m Kørevejen for renovationsbilen skal være jævn og kørefast, og være minimum 4 m bred og med frihøjde på minimum 4 m Adgangsforhold ved afhentning fra standplads Mod ekstra betaling kan grundejeren få afhentet beholderen ved standpladsen, makimalt 45 m fra kørevej, jf 8 I særlig tilfælde kan byrådet godkende en placering længere væk end 45 m Standpladsen skal være i niveau med terræn på et stabilt og plant underlag Adgangsvejen skal have en frihøjde på minimum 2 m og en fri bredde på minimum 1 m samt være med kørefast belægning som fliser eller lignende Arbejdstilsynets anvisninger skal overholdes og findes på kommunens hjemmeside og kan rekvireres hos Holbæk Kommune Ved etageboliger og tæt lav bebyggelse med nedgravet opsamlingsudstyr skal der være en fri radius omkring opsamlingsudstyret på 5 m Der skal ligeledes være en fri højde på ca 15 m over opsamlingsudstyret Afhentning Ved afhentning vejes dagrenovationsmængden, det vil sige mængden af organisk affald og restaffald tilsammen Grundejeren får oplyst den afhentede affaldsmængde i forbindelse med betaling af det variable affaldsgebyr (se 8) Dagrenovation afhentes hver 14 dag på en fast ugedag fra parcelhuse og sommerhuse Beholderen skal være stillet ud til skel inden kl 6 på afhentningsdagen eller tidligst aftenen før Grundejere har mulighed for at tilmelde sig tømning af dagrenovation hver uge mod ekstra betaling (se 8) Dagrenovation afhentes fra etageboliger og tæt lav bebyggelse i passende intervaller, afhængig af opsamlingsmateriellets størrelse

13 11 Det påhviler grundejerne at sikre at fortove (og adgangsveje ved afhentning ved standplads) ryddes for sne og gruses inden kl 6 på indsamlingsdagen I forbindelse med helligdage og uforudselige vejrforhold (sne, isslag mm), arbejdsnedlæggelser og andet foretages afhentning, således at antallet som udgangspunkt overholdes I forbindelse med 4 eller flere sammenhængende dage med uforudselige vejrforhold vil de manglende tømninger udføres i forbindelsen med den efterfølgende tømning, dvs at ophobet affald stillet frem i sække vil blive medtaget uden ekstra regning Ekstra afhentning Hvis en husstand i beskedent omfang har mere dagrenovation end der er plads til i opsamlingsmateriellet, kan der mod betaling bestilles ekstra afhentning ved henvendelse til kommunen Hjemmekompostering Formål Hjemmekompostering af vegetabilsk affald og/eller haveaffald er en frivillig ordning, der sikrer genanvendelse via kompostering på egen grund Hjemmekompostering af vegetabilsk affald medfører ligeledes en reduktion i dagrenovationsmængden Definition Ved hjemmekompostering forstås kompostering på ejerens egen grund Affald der må hjemmekomposteres er beskrevet i bilag 1 Håndtering Holbæk Kommune opfordrer grundejerne, der har mulighed for det, til at hjemmekompostere vegetabilsk affald fra egen husholdning og haveaffald fra egen have Affald der lovligt hjemmekomposteres, er ikke omfattet af indsamlingsordningerne for henholdsvis dagrenovation og haveaffald Hvis hjemmekompostering giver anledning til forurening, uhygiejniske forhold eller tilhold af skadedyr på ejendommen eller på naboejendom, kan Byrådet forbyde grundejeren at hjemmekompostere på den pågældende ejendom

14 12 Papir og glas: hver 4 uge Beskrivelse af ordningen Papir og glas indsamles fra samtlige husstande i kommunen hver 4 uge uden vægtafregning Papir og glas kan også afleveres på kommunens genbrugspladser Formål Indsamling af papir og glas ved husstande sker med henblik på genanvendelse til henholdsvis nyt papir og glas Definition Papir omfatter aviser, ugeblade og andet tørt og rent papir Glas omfatter tømte og rengjorte flasker og anden glasemballage Papir og glas fraktionerne er nærmere beskrevet i bilag 1 Opsamlingsmateriel Ved parcelhuse og sommerhuse skal der anvendes 2-delte 240 l beholdere Ved etageboliger og tæt lav bebyggelse skal der anvendes delvis nedgravede affaldssystemer Byrådet kan bestemme, at der kan anvendes andet opsamlingsmateriel ved den enkelte bebyggelse Opsamlingsmateriel ejes af grundejeren og skal købes hos Holbæk Kommune Anvendelse af opsamlingsmateriel Det påhviler grundejeren at vedligeholde og rengøre opsamlingsmateriellet Papiraffald skal være tørt og rent, og glasaffald skal være tømt og rengjort, inden det lægges i opsamlingsmateriellet Opsamlingsmateriellet må ikke fyldes mere end at låget kan lukkes tæt, og affaldet ikke klemmes fast i opsamlingsmateriellet Byrådet afgør, om opsamlingsmateriel er overfyldt Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Byrådet kræve, at der anskaffes ekstra opsamlingsmateriel Ændring af affaldsløsning Som for dagrenovation Placering af opsamlingsmateriel Som for dagrenovation Adgangsforhold ved afhentning fra standplads Som for dagrenovation

15 13 Afhentning Papir og glas afhentes hver 4 uge fra parcelhuse og sommerhuse Beholderen skal være stillet ud til skel inden kl 6 på afhentningsdagen eller tidligst aftenen før Papir og glas afhentes fra etageboliger og tæt lav bebyggelse ved passende intervaller, afhængig af opsamlingsmateriellets størrelse Det påhviler grundejerne at sikre, at fortove (og adgangsveje ved afhentning ved standplads) ryddes for sne og gruses inden kl 6 på indsamlingsdagen I forbindelse med helligdage og uforudselige vejrforhold (sne, isslag mm), arbejdsnedlæggelser og andet foretages afhentning, således at antallet som udgangspunkt overholdes Batterier: hver 4 uge Beskrivelse af ordningen Batterier indsamles fra samtlige husstande i kommunen i forbindelse med indsamling af papir og glas Batterier kan også afleveres på kommunens genbrugspladser Formål Indsamling af batterier fra husholdninger sker med henblik på miljømæssig forsvarlig behandling Definition Batterier omfatter alle brugte mindre batterier (se bilag 1) Afhentning Fra parcelhuse og sommerhuse indsamles batterier i en klar plastpose, bundet med knude, som lægges på låget af de 2-delte beholdere til papir og glas Fra etageboliger og tæt lav bebyggelse indsamles batterier efter de af Holbæk Kommune fastsatte retningslinier

16 14 Storskrald og haveaffald: 2 gange årligt Beskrivelse af ordningen Storskrald og haveaffald indsamles fra samtlige grundejere i kommunen, der har tilmeldt sig afhentningen, på 2 fastsatte dage om året Storskrald og haveaffald kan også afleveres på kommunens genbrugspladser Haveaffald kan også hjemmekomposteres For haveaffald gælder endvidere kommunens til enhver tid gældende regulativ for afbrænding af haveaffald Formål Indsamling af storskrald sker med henblik på genanvendelse, nyttiggørelse af forbrændingsegnet storskrald, der ikke kan genanvendes, og deponering af storskrald der hverken kan genanvendes eller brændes samt særlig behandling af eksempelvis elektronikaffald Indsamling af haveaffald sker med henblik på genanvendelse via central kompostering Definition Storskrald og haveaffald, der indsamles gennem indsamlingsordningen, er beskrevet i bilag 1 Tilmelding Grundejere, der ønsker at få afhentet storskrald og/eller haveaffald, er ansvarlig for tilmelding til den af kommunen godkendte renovatør Tilmelding skal ske senest torsdag i ugen før afhentningsdatoen Kommunen fastsætter indsamlingsdagene, som fremgår af kommunens hjemmeside (wwwholbaekdk) Placering af affald Parcelhuse og sommerhuse skal stille storskrald og haveaffald ud til skel mod kørevej, således at det kan hentes med lastbil I etageboliger og tæt lav bebyggelse skal husstande stille storskrald centralt efter aftale med en repræsentant for grundejeren eller boligforeningen, feks viceværten Affaldet skal anbringes på egen grund og være placeret uden gene for gående eller kørende trafik Afhentning Storskrald og haveaffald, der ønskes afhentet, skal stilles frem senest kl 6 på afhentningsdagen eller tidligst aften før

17 15 Storskrald til afhentning skal sorteres som angivet i bilag 1 Mindre emner af samme storskraldsfraktion, herunder bla elektronikaffald, kan afleveres emballeret i klare plastsække Haveaffald til afhentning skal enten bundtes eller lægges i papirsække, som med rimelighed kan løftes og håndteres af en mand Grene må højst være 1 meter lange og have en diameter på højst 10 centimeter For såvel storskrald som haveaffald gælder, at vægten af den enkelte plast- eller papirsæk ikke må være over 15 kg Genbrugspladserne Beskrivelse af ordningen Husstande og grundejere skal selv aflevere affald, i henhold til bilag 1, på en af kommunens genbrugspladser Genbrugspladsernes adresser fremgår af kommunens hjemmeside (wwwholbaekdk) Formål Indsamling af affald på genbrugspladserne sker med henblik på genanvendelse, nyttiggørelse af forbrændingsegnet affald der ikke kan genanvendes, deponering af storskrald der hverken kan genanvendes eller brændes samt særlig behandling af eksempelvis farligt affald Definition og håndtering De affaldsfraktioner der afleveres på genbrugspladserne fastsættes af Byrådet Når der medbringes affald på genbrugsstationerne i emballage, skal der benyttes gennemsigtige emballager Affald i sorte sække, papirsposer, papkasser og lignende må ikke tages med ind på genbrugspladserne - heller ikke selv om man har tænkt sig at tømme affaldet ud i containerne Alt affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal være omhyggeligt sorteret i bla følgende fraktioner (nærmere beskrevet i bilag 1): Papir (aviser og ugeblade); Glas (flasker og glas); Batterier; Haveaffald; Farligt affald; Elektronikaffald; Imprægneret træ; PVC-affald (genanvendeligt og til deponering); Pap; Metalemballage; Plastemballage; Jern og metal; Forbrændingsegnet affald;

18 16 Ikke forbrændingsegnet affald; Beton- og teglbrokker; Dæk; Gips Dagrenovation (organisk affald og restaffald) må ikke afleveres på genbrugspladserne Adgang til pladserne Genbrugspladserne kan benyttes af alle private husstande i Holbæk Kommune Der er ikke adgangskontrol, men legitimation skal forevises på forlangende Der modtages kun affald leveret i køretøjer og evt tilkoblet trailer, indtil en totalvægt på samlet 5000 kg Åbningstiderne på genbrugspladserne fastsættes af Byrådet og fremgår af kommunens hjemmeside (wwwholbaekdk) Enhver der kommer på genbrugspladserne har pligt til at rette sig efter det opslåede ordensreglement samt personalets instrukser

19 17 Bilag 1 Affaldsfraktioner Restaffald Ved restaffald til afhentning forstås affald, der ikke er omfattet af andre affaldsfraktioner eller -ordninger, og som skal til forbrænding, herunder: Snavset pap; Snavset papir; Snavset plast; Papkartoner fra mælk, juice og lignende; Stanniol; Sod og aske; Fejeskarn; Snavset emballage feks fra pålæg, kød og grøntsager; Skarpe genstande; Engangsbleer Organisk affald A Ved vegetabilsk dagrenovation til hjemmekompostering forstås eksempelvis: Affald fra grøntsager; Blomster; Frugt; Kaffegrums og teblade inkl filter; Kartoffelskræller og andre skræller; Skaller, feks fra nødder Rester fra tilberedt mad og affald som beskrevet under pkt B må ikke hjemmekomposteres - primært af hensyn til lugtgener og rottefarer B Ved organisk affald til afhentning forstås eksempelvis: Vegetabilsk dagrenovation, der ikke hjemmekomposteres; Fedt; Kød; Fisk; Pålægsrester; Brødrester; Pasta; Ris; Ost; Vådt papir (køkkenrulle og lignende); Rester fra tilberedt mad; Gødning fra mindre kæledyr

20 18 Papiraffald (aviser og ugeblade mm) Ved papiraffald til afhentning forstås eksempelvis: Aviser og ugeblade; Brochurer, tryksager og pjecer; Reklamer og reklameaviser; Breve og skrivepapir; Edb-papir og fotokopier; Magasiner; Telefonbøger og vejvisere Øvrige bøger med limede rygge og rudekuverter betragtes som restaffald som kan afleveres på genbrugspladserne Glasemballageaffald (flasker og glas) Ved glasemballageaffald til afhentning forstås eksempelvis rengjorte: Vin- og spiritusflasker; Dressing- og ketchupflasker i glas; Alle slags konservesglas Porcelæn, keramik, medicin og pilleglas betragtes som affald til deponering og skal afleveres på genbrugspladserne Batterier Ved batterier til afhentning forstås alle brugte mindre batterier, herunder NiCd batterier Bil-batterier og akkumulatorer er ikke omfattet af henteordningen og skal afleveres på genbrugspladserne Storskrald Storskrald til afhentning skal være opdelt i følgende fraktioner: Indbo (møbler, madrasser, gulvtæpper, træmøbler mv); Jern og metal (cykler, barnevogne, legeredskaber mv); Elektronikaffald (se særskilt beskrivelse) herunder hårde hvidevarer såsom komfurer, køleskabe og frysere Storskrald til afhentning omfatter ikke dagrenovation, pap, bildele, papir og glas, beton, fliser, mursten, vinduer, toiletter, isoleringsmateriale, bygningsmateriale, kemikalier og malingsrester (farligt affald) Storskrald der ikke afhentes, skal afleveres på genbrugspladserne

21 19 Haveaffald Haveaffald til afhentning er eksempelvis: Grene, buske og stauder; Græs og hækafklip; Blade og ukrudt Haveaffald til afhentning skal være fri for rødder, jord, sten og stød Haveaffald kan også hjemmekomposteres eller afleveres på genbrugspladserne Farligt affald Ved farligt affald forstås eksempelvis: Batterier; Spraydåser med restindhold: Malingsrester; Plante- og skadedyrsbekæmpelsesrester; Olierester; Fotovæsker; Kviksølvtermometre; Acetone; Afløbsrens; Afkalkningsmidler; Syrerester; Ovnrens; Terpentin og lignende; Olie- og benzinfiltre; Medicinrester; Lim; Træbeskyttelse Farligt affald skal afleveres på genbrugspladserne Batterier kan også afhentes Elektronikaffald Ved elektronikaffald forstås elektriske og elektroniske produkter, eksempelvis: Store husholdningsapparater (herunder køleskabe, frysere samt øvrige hårde hvidevarer); Små husholdningsapparater (elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj og fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr, overvågnings- og reguleringsinstrumenter, mv); IT- og teleudstyr (pc-skærme, harddiske, printere, scannere, telefoner mv); Forbrugerudstyr (fjernsyn, dvd, video, radio, båndoptagere mv) Belysningsudstyr og lyskilder (lamper mv)

22 20 Elektronikaffald skal afleveres på genbrugspladserne Elektronikaffald kan også afhentes som storskrald Imprægneret træ Ved imprægneret træ forstås træ, helt eller delvist (feks udvendige sider eller stolpeender) behandlet med træbeskyttelsesmidler, som indeholder biologiske aktive stoffer til beskyttelse af træværk mod træødelæggende svampe og/eller skadedyr Det omfatter både træ behandlet ved industriel imprægnering (vakuum eller trykimprægnering mv) og træ behandlet ved håndværksmæssig overfladebehandling, feks strygning, sprøjtning eller dypning af udendørs overflader eller trækonstruktioner Alle typer af imprægneret træ skal afleveres på genbrugspladserne PVC-affald PVC til genanvendelse er primært produkter inden for følgende kategorier: Drænrørssystemer (inklusive bøjninger og samlinger); Kloakrørssystemer (inklusive bøjninger og samlinger); Vandrør og indendørs afløbssystemer; Tagrender og nedløbsrør; Tagplader, herunder trapezplader; Elektrikerrør og kabelbakker; Isolering på kabler og ledninger PVC-affald skal afleveres på genbrugspladserne Papaffald Ved papaffald forstås eksempelvis: Papkasser; Bølgepap; Papemballage Papaffald skal afleveres på genbrugspladserne

23 21 Metalemballage Ved metalemballage forstås eksempelvis: Øl- og sodavandsdåser uden pant; Rengjorte konservesdåser; Kapsler og låg af metal; Rene foliebakker Rengjorte metalemballager skal afleveres på genbrugspladserne Plastemballage Ved plastemballage forstås eksempelvis: Rengjorte plastflasker og -dunke, herunder - Dunke fra vaske- og skyllemiddel; - Vandflasker uden pant, feks fra vand; - Mælke- og juicedunke i plast; - Eddikeplastflasker; - Plastdunke fra rengøringsmidler, dog ikke dunke der har indeholdt kemikalier eller opløsningsmidler Rent klar plast, herunder - Klar afdækningsplast; - Klar indpakningsplast, feks fra møbler; - Klare poser; - Klare sække; - Klar bobleplast Rent farvet plast, herunder - Farvet indpakningsplast; - Farvede plastposer; - Sorte affaldssække Rengjorte plastemballager skal afleveres på genbrugspladserne

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune August 2009 Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse side 1. Formål... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Regulativets område... 2 4. Definitioner... 2 5. Borgernes og grundejernes

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2016

SORTERINGS- GUIDEN 2016 SORTERINGS- GUIDEN 2016 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 02-07-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Sct. Jørgens Park er, sammen med tre andre boligområder, udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 31-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 5 5 Klage m.v. 5 6 Overtrædelse og straf 5 7 Bemyndigelse 6 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald.

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. Affaldshåndbog 0 sommerhuse Gem håndbogen så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. fire store genbrugspladser Vi har bygget ny genbrugsplads i Pandrup og har fremover store og moderne genbrugspladser,

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016 Regulativ for husholdningsaffald April 2016 Indhold I Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune. Vedtaget af Hillerød Byråd d. 30. maj 2007

Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune. Vedtaget af Hillerød Byråd d. 30. maj 2007 Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune Vedtaget af Hillerød Byråd d. 30. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Regulativets område...3 4 Definitioner...4 5 Borgernes

Læs mere

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE BIO MAD OG GRØNT HAVE FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE FORSØG I 2016 DET KAN DU LÆSE I GUIDEN BIO Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Forsøg med bioaffald Tidsplan for forsøget Køkkenspand og bioposer

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs December 2014 1 af 18 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 4

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere