TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE"

Transkript

1 TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732

2 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891 Toreby L INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering og afgørelse Baggrund Datablad Resume/konklusion Afgørelse VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSE Nye vilkår ift. godkendelse af 10. februar Ændrede vilkår ift. godkendelse af 10. februar Vilkår der udgår ift. godkendelse af 10. februar MILJØTEKNISK BESKRIVELSE, BEGRUNDELSE OG VURDERING Generelle forhold Dyrehold, staldanlæg og drift Forurening og gener fra husdyrbruget Gødningsproduktion og håndtering Bedst tilgængelig teknik (BAT) og begrænsende foranstaltninger Egenkontrol og dokumentation HØRINGER SAMLET VURDERING OG KONKLUSION BILAG... 16

3 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891 Toreby L SIDE 3/16 1 RESUME, VURDERING OG AFGØRELSE 1.1 BAGGRUND Guldborgsund Kommune meddelte den 10. februar 2012 miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Hiltvej 4, 4891 Toreby L., herunder etablering af en ny smågrisestald og foderlade. Godkendelsen blev meddelt i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrloven). Der er meddelt en tillægsgodkendelse til bedriften d. 21. marts 2013 til udvidelse af den godkendte smågrisestald. Der blev givet godkendelse til en smågrisestald på ca. 930 m 2 med stipladser. I/S Holstenergaard har den 14. marts 2014 søgt om ændring af gældende vilkår vedrørende fodring. Der er fremsendt ønske om, at alle tidligere tilpasninger vedrørende kvælstof ønskes fjernet, og at vilkår vedrørende fosfor lempes. Samtidig ønskes vilkår vedrørende krav om gyllekøling i ny smågrisestald fjernet. Tillægget er søgt med udgangspunkt i, at der siden 2012 er sket ændringer i nogle normtal. Ændringerne betyder, at forudsætningerne for beregningerne af forskellige forureningsparameterer som ammoniak og næringsstoffer i husdyrgødningen reduceres. Der er fremsendt en ansøgning via det digitale ansøgningssystem med skemanr , og det er version 2 af ansøgningen, der har dannet grundlag for denne tillægsgodkendelse. Tillægsgodkendelsen omfatter ændring i vilkår vedrørende fodring og fjernelse af vilkår om gyllekøling i ny stald. Da den gældende miljøgodkendelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, er der kun foretaget ændringer i forhold til det fra ansøgers side ansøgte.

4 SIDE 4/ DATABLAD Titel: Tillæg til 11 miljøgodkendelse af svineproduktion, Hiltvej 4, 4891 Toreby L. Godkendelsen omfatter: Svineproduktion på 186,87 DE bestående af slagtesvin samt smågrise. Dato ikrafttrædelse: 30. april 2014 Bedriftens navn og adresse: I/S Holstenergaard v. Søren og Peder Holstener Larsen, Hiltvej 4, 4891 Toreby L. CVR-nr. og P-nr.: CVR-nr , P-nr CHR-nr.: Ejendomsnummer: Matr.nr og ejerlav: Bedriftens ejer og ansøger: 18 Toreby By, Toreby I/S Holstener v. Søren og Peder Holstener Larsen, Toreby Østergade 12, 4891 Toreby L. Konsulent: Gråkjær Miljøcenter, Konsulent Nina Gamby, Lundvej 24, 8700 Horsens tlf , Tilsynsmyndighed: Guldborgsund Kommune, Center for Miljø & Plan, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Udkast til afgørelse sendt i høring hos ansøger og konsulent: 28. marts 2014 Godkendelsesdato: 30. april 2014 Afgørelses annonceret: 2. maj 2014 Klagefrist udløber: 2. juni 2014 Søgsmålsfristen udløber: 30. oktober 2014 Retsvirkning udløber i år: 2022 Revurdering påbegyndes i år: 2022

5 SIDE 5/ RESUME/KONKLUSION De eneste ændringer i forhold til gældende 11 miljøgodkendelse er, at vilkår vedrørende fodertilpasninger ændres og vilkår vedrørende anvendelse af gyllekølingsanlæg i ny smågrisestald udgår. Samlet er det Guldborgsund Kommunes vurdering, at der kan meddeles tillæg til gældende miljøgodkendelse. De ansøgte ændringer i forhold til lempelse af vilkår vedrørende fodring og fjernelse af vilkår i relation til gyllekøling, kan godkendes uden, at det medfører væsentlige virkninger på miljøet eller omkringboende. Dette er vurderet på baggrund af, at de givne forudsætninger og vilkår i tillægsgodkendelse samt gældende godkendelse overholdes. 1.4 AFGØRELSE Guldborgsund Kommune giver hermed tillægsgodkendelse til gældende 11 miljøgodkendelse til svineproduktion på ejendommen Hiltvej 4, 4891 Toreby L. Tillægsgodkendelsen omfatter ændring af vilkår i relation til fodring af grisene og fjernelse af vilkår i relation til krav om gyllekøling i ny smågrisestald.

6 SIDE 6/16 2 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSE 2.1 NYE VILKÅR IFT. GODKENDELSE AF 10. FEBRUAR 2012 Generelle forhold 1. Et eksemplar af tillægsgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på husdyrbruget, og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 2.2 ÆNDREDE VILKÅR IFT. GODKENDELSE AF 10. FEBRUAR 2012 Staldindretning og drift Produktionen skal ske jævnt over året med staldindretning, sammensætning og fordeling mellem de enkelte staldafsnit som angivet i bilag 2. (Sammensætning og fordeling i de enkelte staldafsnit). Det fysiske antal dyr i de enkelte staldafsnit må ikke overstige det angivne antal stipladser og tilsvarende for gennemsnitsvægten (vilkår 14 i godkendelse). Ændres til: 2. Produktionen skal ske jævnt over året med staldindretning, sammensætning og fordeling mellem de enkelte staldafsnit som angivet i bilag 2.1. (Sammensætning og fordeling i de enkelte staldafsnit). Det fysiske antal dyr i de enkelte staldafsnit må ikke overstige det angivne antal stipladser og tilsvarende for gennemsnitsvægten. Fodring Foderet til slagtesvinene må maksimalt tildeles 148,2 g råprotein pr. foderenhed (FE) samt 3,8 g fosfor pr. FE (vilkår 18 i godkendelsen). Ændres til: 3. Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnes som P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end kg P pr. år. P ab dyr pr. slagtesvin beregnes ud fra følgende ligning: ((afgangsvægt indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x gram fosfor pr. FEsv/1000) ((afgangsvægt indgangsvægt) x 0,055 kg P pr. kg tilvækst) Ovenstående vilkår er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårsligningen skal samlet set overholdes. Faktor Værdi Antal producerede slagtesvin Indgangsvægt, kg 30 Afgangsvægt, kg 107 FEsv pr. kg tilvækst 2,86 Gram fosfor pr. FE 4,5 Kg P ab dyr pr. svin 1,71

7 SIDE 7/16 Gødningstyper og mængder Samlet set må husdyrgødningen maksimalt indeholde kg N ab lager samt kg P ab lager (vilkår 20 i godkendelse). Ændres til: 4. Samlet set må husdyrgødningen maksimalt indeholde kg N ab lager samt kg P ab lager. Afsætning af husdyrgødning Al husdyrgødning skal afsættes til Hiltvej 3, svarende til kg N og kg P (vilkår 50 i godkendelse). Ændres til: 5. Al husdyrgødning skal afsættes til Hiltvej 3, svarende til kg N og kg P. Egenkontrol og dokumentation Nedenfor præciseres hvilke type af dokumentation, bedriften skal præstere. Denne dokumentation skal opbevares i mindst 5 år. Kommunen skal ved tilsyn og kontrol have adgang til al den nævnte dokumentation. (Uddrag af vilkår 53 i godkendelse,- kun afsnit omhandlende dokumentation for fodringsvilkår). - Til dokumentation for, at vilkår vedrørende besætningens produktionsniveauer er overholdt skal der opbevares: Effektivitetskontroller og/eller kvitteringer for in- og afsætte dyr. - Til dokumentation for, at vilkår vedrørende fodring er overholdt kan anvendes: foderanalyser, faktura for indkøbt foder, effektivitetskontrol eller lignende samt: - Der skal i forbindelse med indsendelse af gødningsregnskab for det enkelte planår beregnes produceret kg N og P ab lager/år for de enkelte dyregrupper og den samlede årlige produktion ab lager. Beregningerne skal opbevares i logbog. - Det faktiske foderforbrug skal registreres og anvendes i beregningerne. - Der skal foreligge en logbog der dokumenterer vægtintervaller, foderforbrug, indhold af råprotein pr FEsv og fosforindholdet i de enkelte foderblandinger samt en beregning af kg. N og P ab lager. - Kg N og P ab lager kan beregnes enten ud fra den planlagte fordeling af foderblandingerne eller ud fra de faktiske, registrerede forbrug af de anvendte blandinger. - Logbogens oplysninger i form af blandeforskrifter, indlægssedler, beregnet gennemsnitlig indhold af g råprotein/fesv og fosfor/fesv etc. skal opbevares i minimum 5 år og forevises på kommunens forlangende. - Der skal som minimum være blandeforskrifter for hver 3. måned.

8 SIDE 8/16 Ændres til: 6. Nedenfor præciseres hvilke type af dokumentation, bedriften skal præstere. Denne dokumentation skal opbevares i mindst 5 år. Kommunen skal ved tilsyn og kontrol have adgang til al den nævnte dokumentation. - Til dokumentation for, at vilkår vedrørende besætningens produktionsniveauer er overholdt skal der opbevares: Effektivitetskontroller og/eller kvitteringer for ind- og afsætte dyr. - Til dokumentation for, at vilkår vedrørende fodring er overholdt kan anvendes: foderanalyser, faktura for indkøbt foder, effektivitetskontrol eller lignende samt: - Der skal i forbindelse med indsendelse af gødningsregnskab for det enkelte planår beregnes produceret kg P ab dyr/år for slagtesvinene og den samlede årlige produktion ab dyr. Beregningerne skal opbevares i logbog. - Det faktiske foderforbrug skal registreres og anvendes i beregningerne. - Der skal foreligge en logbog der dokumenterer antal producerede dyr og vægtintervaller, samt foderforbrug pr. kg tilvækst, det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne til slagtesvin samt en beregning af kg P ab dyr for slagtesvinene. - Kg P ab dyr kan beregnes enten ud fra den planlagte fordeling af foderblandingerne eller ud fra de faktiske, registrerede forbrug af de anvendte blandinger. - Logbogens oplysninger i form af blandeforskrifter, indlægssedler, beregnet gennemsnitlig indhold af g fosfor/fesv etc. skal opbevares i minimum 5 år og forevises på kommunens forlangende. - Der skal som minimum være blandeforskrifter for hver 3. måned. 2.3 VILKÅR DER UDGÅR IFT. GODKENDELSE AF 10. FEBRUAR 2012 Fodring 7. Foderet til smågrisene må maksimalt tildeles 4,8 g fosfor pr. FE (vilkår 19 i godkendelse). Gyllekøling 8. Gyllekanalerne i staldafsnit 14 - i alt 198 m2 skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe (vilkår 45 i godkendelse). 9. Varmepumpen skal have en køleeffekt på mindst 27,6 W/m2, svarende til en årlig køleydelse på mindst kwh (vilkår 46 i godkendelse). 10. Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i kwh (vilkår 47 i godkendelse).

9 SIDE 9/ Gyllekøleanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekøleanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk (vilkår 48 i godkendelse). 12. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget (vilkår 49 i godkendelse). Gyllekøling, egenkontrol og dokumentation (uddrag af vilkår 53 i godkendelse,- kun afsnit omhandlende dokumentation for gyllekøling). - Til dokumentation for gyllekølingsanlæggets effekt skal følgende opbevares i logbog/driftsjournal: - Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst en gang årligt. - Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. - Registreringen fra datologger, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicerapporter skal opbevares som nævnt øverst i vilkåret. - Følgende skal registreres i driftsjournal, der skal opbevares på bedriften: - Hvornår der er foretaget aflæsning af gyllekøleanlæggets effektivitet. Hvornår der er foretaget kontrol og justering af gyllekøleanlægget, og hvad der eventuelt er udført af vedligehold. Guldborgsund Kommune Center for Miljø & Plan 30. april 2014 Frederik Cordes Leder af Natur / landinspektør / Marlene Bendix Jensen Sagsbehandler / Agronom

10 SIDE 10/16 3 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE, BEGRUNDELSE OG VURDERING 3.1 GENERELLE FORHOLD Generelle forhold for tillægsgodkendelse Tillægsgodkendelsen omfatter ændringer af vilkår relateret til fodring samt fjernelse af vilkår om anvendelse af gyllekøling i ny stald på ejendommen Hiltvej 4, 4891 Toreby L. Der er stillet vilkår om, at et eksemplar af denne tillægsgodkendelse til enhver tid skal være tilgængeligt på husdyrbruget, og at driftspersonalet skal være orienteret om tillægsgodkendelsens indhold. Dette vilkår er stillet for at sikre, at der er fokus på driften i forhold til denne tillægsgodkendelse og gældende miljøgodkendelse. 3.2 DYREHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT Staldindretning og drift Der er med denne tillægsgodkendelse ske ændring i forhold til forudsætningerne for beregninger af krav til fodring af dyrene og anvendelse af gyllekølingsanlæg. Ændrede vilkår Forudsætningerne for beregninger af de forskellige forureningsparametre er i denne tillægsgodkendelse ændret, og der henvises i den forbindelse til et revideret bilag 2.1. Bilaget viser en oversigt over sammensætninger og fordelinger i de enkelte staldafsnit. Og ansøgers valgte tilpasninger ved afvigelser i forhold til normtal. På baggrund heraf er vilkåret ændret Fodring Denne tillægsgodkendelse omfatter flere ændringer i vilkår vedrørende fodring af såvel smågrise som slagtesvin. Ændrede vilkår Kvælstof Vilkår vedrørende fodring af slagtesvinene er ændret fra at omfatte en begrænset mængde råprotein pr. FE (foderenhed) til, at der ikke længere er krav til mængden af råprotein i slagtesvinefoderet. Vilkåret er udgået, da alle krav relateret til ammoniakemission fra anlægget jævnfør fremsendte ansøgning opfyldes. Der er således ikke behov for tilpasninger af mængden af kvælstof i foderet. Denne ændring hænger til dels sammen med, at der siden godkendelsen blev meddelt i 2012 er kommet nye normtal, som har muliggjort denne ændring. Fosfor Ansøger har ønsket ændring i vilkår om begrænset mængde P i slagtesvinefoderet. Vilkår om et maksimalt indhold af g fosfor pr. FE svarende til 3,8 til slagtesvinefoderet er på baggrund heraf ændret. Det ændrede vilkår omfatter overholdelse af en maksimal total mængde P ab dyr pr. år svarende til kg P i husdyrgødningen.

11 SIDE 11/16 Vilkåret indeholder også krav om overholdelse af en vilkårsligning, som skal danne grundlag for beregning af mængden af P ab dyr pr. slagtesvin jf. Miljøstyrelsens vejledning: ((afgangsvægt indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x gram fosfor pr. FEsv/1000) ((afgangsvægt indgangsvægt) x 0,055 kg P pr. kg tilvækst) Det nye vilkår er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel, og på baggrund heraf er forudsætningerne fastholdt i vilkår. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårsligningen skal samlet set overholdes. Faktor Værdi Antal producerede slagtesvin Indgangsvægt, kg 30 Afgangsvægt, kg 107 FEsv pr. kg tilvækst 2,86 Gram fosfor pr. FE 4,5 Kg P ab dyr pr. svin 1,71 Det nye vilkår danner baggrund for at krav om maksimale mængder af fosfor i husdyrgødningen i relation til BAT er overholdt i tillægsgodkendelse (se senere afsnit om BAT). Kommunen har ikke lavet yderligere vurderinger i forhold til fosfor i husdyrgødningen, da der ikke indgår arealer i miljøgodkendelsen til denne ejendom. Husdyrgødningen afsættes til Hiltvej 3 og dennes arealer eller tredje parts aftaler. Vilkår der er udgået Vilkår om maksimal tildeling af 4,8 g fosfor/fe til smågrisene udgår med denne tillægsgodkendelse. Kravet i relation til indhold af fosfor i husdyrgødningen kan overholdes uden tilpasninger i forhold til normtal for smågrisene på tidspunktet for tillægsgodkendelsen. 3.3 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET Ammoniak og natur Denne tillægsgodkendelse er lavet med udgangspunkt i beregninger i husdyrgodkendelse.dk med skema 63250, og beregninger omfatter normtal fra Den gældende miljøgodkendelse fra 2012 var lavet med udgangspunkt i beregninger med de på det tidspunkt gældende normtal, og derfor er der forskel i beregningerne af ammoniakemissionen fra anlægget. Godkendelse Denne tillægsgodkendelse Meremission fra stald og lager, NH3-N i forhold til nudrift 709 kg 333 kg Samlet emission, NH3-N fra stald og lager kg kg Som det fremgår af ovenstående tabel opnås der med denne tillægsgodkendelse en reduktion i meremissionen (i forhold til nudrift) af ammoniak fra anlægget i forhold til værdierne, som indgår i gældende miljøgodkendelse fra Samme forhold er gældende for den samlede emission fra stald og lager.

12 SIDE 12/16 Kommunens vurdering Guldborgsund Kommune vurderer, at der med denne tillægsgodkendelse ikke vil være øget forurening med ammoniak, som kunne have negativ indflydelse på omkringliggende natur eller naboer på trods af lempelse i vilkår vedrørende råprotein i foder Lugt Der sker ikke ændringer i lugtberegninger og derigennem eventuelle påvirkninger af naboer som følge af tillægsgodkendelsen. 3.4 GØDNINGSPRODUKTION OG HÅNDTERING Gødningstyper og mængder Med denne tillægsgodkendelse ændres beregningerne af det maksimale indhold af kg N (kvælstof) og P (fosfor) i husdyrgødningen, da forudsætningerne er ændret. Med udgangspunkt heri er vilkår ændret. Vilkår om at husdyrgødningen maksimalt må indeholde kg N og kg P ab lager fra godkendelse fra 2012 er ændret til følgende vilkår: Samlet set må husdyrgødningen maksimalt indeholde kg N ab lager samt kg P ab lager. Som det fremgår af ovenstående, vil der ske en reduktion i mængden af kg N med kg som følge af denne tillægsgodkendelse. Dette medfører, at der vil skulle afsættes en mindre mængde N til ejendommen Hiltvej 3, som modtager husdyrgødningen fra denne ejendom. I forhold til fosfor medfører denne tillægsgodkendelse, at der skal afsættes 709 kg P mere med husdyrgødningen i forhold til gældende miljøgodkendelse. De nævnte forskelle skyldes de ansøgte ændringer i forudsætningerne for beregningerne samt de tidligere nævnte ændring i normtal i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk. Kommunens vurdering Guldborgsund Kommune vurderer, at ændringen i vilkår om maksimale mængder N og P i husdyrgødningen ingen betydning har for forureningsparametrene i denne tillægsgodkendelse. Afsætning af husdyrgødning Da mængderne og fordelingen af næringsstofferne N og P er ændrede i husdyrgødningen i denne tillægsgodkendelse i forhold til gældende godkendelse fra 2012 er vilkår om afsætning af husdyrgødningen til anden ejendom ligeledes ændret. Der hører ikke arealer til ejendommen Hiltvej 4, hvorfor alt husdyrgødning skal afsættes. Vilkår om at al husdyrgødning skal afsættes til Hiltvej 3, svarende til kg N og kg P er således ændret til kg N og kg P. Kommunens vurdering Guldborgsund Kommune vurderer, at ændringen i vilkår om afsætning af husdyrgødningen ikke har betydning for forureningsparametrene i denne tillægsgodkendelse.

13 SIDE 13/ Gyllekøling Med denne tillægsgodkendelse udgår samtlige vilkår vedrørende etablering og drift af gyllekølingsanlæg i ny smågrisestald. Forudsætningerne for fjernelse af vilkår om gyllekøling er, at beregninger gennemført i det fremsendte ansøgningsskema viser, at alle krav i relation til ammoniakfordampning fra stalde og lagrer kan overholdes uden brug af de reducerende effekter fra gyllekøling (se afsnit 3.3.1). Guldborgsund Kommune vurderer, at der med denne tillægsgodkendelse ikke vil være øget forurening med ammoniak, som kunne have negativ indflydelse på omkringliggende natur eller naboer, selv om effekter via gyllekøling fjernes i forhold til gældende godkendelse. 3.5 BEDST TILGÆNGELIG TEKNIK (BAT) OG BEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER Gennem Husdyrloven pålægges den enkelte landmand at redegøre for brugen af BAT-bedst tilgængelig teknologi og eventuelt reducere miljøbelastningerne fra husdyrproduktionen ved anvendelse af BAT. Der er i denne tillægsgodkendelse tale om eksisterende anlæg samt en ny stald til smågrise. Følgende områder vurderes i forhold til BAT i denne tillægsgodkendelse: Ammoniakfordampning fra stald og lager, som kan begrænses gennem staldindretning, teknologier i staldene, fodersammensætning og opbevaring af husdyrgødning. Fosforindhold i husdyrgødningen på baggrund af fodersammensætningen. Områder omhandlende forbrug af vand og energi, management, støj og lugt er ikke ændret i forhold til gældende miljøgodkendelse og indgår derfor ikke i den følgende vurdering Ammoniak og anvendelse af BAT Ammoniakemission fra anlægget kan mindskes ved at begrænse dyrenes udskillelse af kvælstof, begrænse tabet af ammoniak fra husdyrgødningen eller at opsamle ammoniak fra luften ved rensning. Dette kan gennemføres ved, at anvende forskellige teknikker/teknologier hver for sig, eller i kombination med hinanden. Kommunen har med denne tillægsgodkendelse foretaget en konkret beregning/vurdering i forhold til de eksisterende anlæg med udgangspunkt i Miljøstyrelsens (MST) gældende teknologiblade på godkendelsestidspunktet, da ansøgte ændringer har indflydelse på vurderingen af BAT (se yderligere i bilag 3). Guldborgsund Kommune vurderer, at det er proportionelt at beregne bedriftens maksimale emissionsgrænseværdi for ammoniak fra eksisterende stalde og gødningsopbevaringsanlæg med udgangspunkt i anvendelse af: Eksisterende og ansøgte staldsystemer smågrise og slagtesvin. Reduktion af råproteinindhold til 172 g råprotein/fe med en foderudnyttelse svarende til 1,933 FE/kg tilvækst for smågrisene.. Reduktion af råproteinindhold til 147 g råprotein/fesv med et foderforbrug på 2,89 FE/kg tilvækst for slagtesvin.

14 SIDE 14/16 Ovenstående tiltag medfører via beregning i det elektroniske ansøgningssystem 1 en emissionsgrænseværdi for ammoniak i eksisterende stalde på kg NH3-N. Dertil skal lægges emissionen fra den nye smågrisestald, som beregnes med udgangspunkt i MST s vejledende tal (se næste afsnit). Samlet medfører kommunens konkrete vurdering en grænseværdi på kg = kg NH3-N. Dette emissionsniveau sammenholdes med den beregnede teoretiske emissionsgrænseværdi jf. vejledning fra MST. Jf. vejledningen vil det være proportionelt af stille krav om overholdelse af et samlet ammoniakemissionsniveau svarende til kg NH3-N pr. år for den ansøgte produktion i nye og eksisterende stalde. Kommunen vurderer, at emissionsgrænseværdien, der skal leves op til, er på kg NH 3-N. Ansøgers valgte teknikker/teknologier til overholdelse af BAT for ammoniak Ansøger har med udgangspunkt i de nævnte staldindretninger valgt ikke at anvende specifikke teknologier til opfyldelse af emissionsgrænseværdien for ammoniak, da der ikke er behov derfor. I version 2 af ansøgningen er der beregnet en samlet ammoniakemission fra stald og lager svarende til kg NH3-N/år. Dette betyder, at der leves op til kommunens fastlagte krav på kg). For at sikrer, at ansøger i praksis lever op til den fastlagte emissionsgrænseværdi for ammoniak, som er vurderet opnåeligt ved BAT, er der gennemført ændringer i vilkår i forhold til den gældende godkendelse. Kommunens vurdering Samlet set vurderer kommunen, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse ammoniakemissionen fra husdyrbrugets anlæg i det omfang, at kommunen vurderer det proportionelt i det konkrete tilfælde, hvor der er taget hensyn til den pågældende husdyrproduktion og størrelse med denne tillægsgodkendelse Fosfor og anvendelse af BAT Ved fastlæggelse af grænseværdier for fosfor, skal der, som for ammoniak, findes et passende balancepunkt mellem de forskellige miljøpåvirkninger og de dertil svarende omkostninger. Miljøstyrelsen vurderer i den forbindelse, at yderligere generelle krav til begrænsning af fosfor begrundet i BAT skal baseres på omkostningsneutrale teknikker og teknologier. Fastlæggelse af grænseværdien for fosfor er gennemført ved tilnærmelsesvis samme fremgangsmetode som ved fastlæggelse af emissionsgrænseværdi for ammoniak (se yderligere i bilag 3). Jf. MST vil fodertiltag i form af foderoptimering i de fleste tilfælde kunne gennemføres i alle besætninger uafhængigt af, om der er tale om nyetablering eller eksisterende husdyrbrug. 1 Beregnet d

15 SIDE 15/16 Følgende forudsætninger er anvendt ved kommunens konkrete beregning af grænseværdi via husdyrgodkendelse.dk, da dette af kommunen er vurderet proportionelt: smågrise, 7,2-30 kg, to-klimastald med delvist spaltegulv, 2,0 FE/kg tilvækst (anvendt foderforbrug i TB ved valgt fosforniveau) og 5,3 g P/FE (niveau i TB) slagtesvin, kg, på delvist spaltegulv med hhv % og % fast gulv, 2,85 FE/kg tilvækst (anvendt foderforbrug i TB ved valgt fosforniveau) og 4,6 g P/FE. Ovenstående tiltag medfører via beregningerne i scenarieskema en grænseværdi for produceret fosfor i husdyrgødningen svarende til ca kg P i husdyrgødningen ved den ansøgte produktion. Dette svarer til 25,8 kg P/DE. Jf. Miljøstyrelsens vejledning vil det være proportionelt at stille krav om overholdelse af en grænseværdi for fosfor i husdyrgødningen svarende til kg P ab lager svarende til 24,8 kg P/DE for den ansøgte produktion i eksisterende stalde og nye stalde. Kommunen har vurderet, at der skal leves op til en grænseværdi svarende til kg P ab lager i relation til opfyldelse af BAT. I den aktuelle ansøgning har Guldborgsund kommune vurderet, at der ikke er forhold der vanskeliggør eller fordyrer ovenstående fodertilpasning. Det er af kommunen vurderet, at BAT for den ansøgte produktion er fasefodring til alle dyr samt tilsætning af fytase. Ansøgers valgte teknikker/teknologier til overholdelse af BAT for fosfor For at opfylde krav til BAT vedrørende fosfor ab lager har ansøger valgt foderoptimering. Det beregnede BAT-niveau på kg P opfyldes ved at reducere indholdet af fosfor i foderet til slagtesvinene fra normtal 4,8 g P/FE til 4,5 g P/FE. Fosfor ab lager er hermed beregnet til kg P i version 2 af ansøgningsskema Kommunens vurdering Samlet set vurderer kommunen at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse fosforudledningen fra husdyrholdet, og der er indført BAT i det omfang at kommunen har vurderet det proportionelt. Guldborgsund Kommune vurderer i forbindelse med en helhedsindsats for efterlevelse af princippet om BAT, med udgangspunkt i de gennemførte beregninger og vurderinger, at anvendelse af BAT med hensyntagen til tekniske muligheder og med udgangspunkt i proportionalitetsprincippet er overholdt. Ved denne vurdering er der således taget hensyn til husdyrbrugets type og størrelse. 3.6 EGENKONTROL OG DOKUMENTATION Vilkår omkring egenkontrol og dokumentationskrav i relation til fodring er blevet ændret med denne tillægsgodkendelse således, at det er tilpasset ændringerne i vilkår til fodring. Alle vilkår i forbindelse med dokumentation for overholdelse af krav til råprotein i foder og kg N i husdyrgødning er udgået med denne tillægsgodkendelse. Samtidig er vilkår om dokumentation af mængden af fosfor i foder til smågrise udgået. 2 Beregnet d , scenarieskema 63671

16 SIDE 16/16 Med denne tillægsgodkendelse udgår desuden alle vilkår i forbindelse med egenkontrol og dokumentation for gyllekølingsanlæg, da der ikke længere er krav om etablering og drift af gyllekøling i ny smågrisestald. 4 HØRINGER Udkastet til tillægsgodkendelse blev sendt i høring hos ansøger, samt ansøgers konsulent den 28. marts 2014 med 3 ugers frist til den 22. april Der er med denne tillægsgodkendelse tale om ændringer, som udelukkende medfører en uændret eller reduktion i samtlige forureningsparametrer. Ændringerne vurderes således ikke at kunne give anledning til øgede nabogener eller væsentlig påvirkning af naturen. Der vil samtidig ikke opnås visuelle ændringer i forbindelse med denne tillægsgodkendelse. Med udgangspunkt i dette vurderer Guldborgsund Kommune, at denne tillægsgodkendelse er af underordnet betydning for omkringboende. På baggrund heri har Guldborgsund kommune vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre nabohøring i den aktuelle sag. Der er ikke indkommet kommentarer i forbindelse med hørig af denne tillægsgodkendelse, som har ført til ændringer i forhold til udkast. 5 SAMLET VURDERING OG KONKLUSION Samlet er det Guldborgsund kommunes vurdering, at der kan meddeles tillægsgodkendelse med udgangspunkt i de ansøgte ændringer. Det er vurderet, at der med overholdelse af vilkårene i denne tillægsgodkendelse samt vilkår i gældende miljøgodkendelse fra 2012 er truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af forurening fra husdyrbruget, således at der ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet og omkringboende naboer. Tillægget er søgt med udgangspunkt i, at der siden 2012 er sket ændringer i nogle normtal. Ændringerne betyder, at forudsætningerne for beregningerne af forskellige forureningsparameterer som ammoniak og næringsstoffer i husdyrgødningen reduceres. Med denne tillægsgodkendelse opnås der således en reduktion i ammoniakfordampningen fra stalde og lagrer samt kvælstof i husdyrgødningen. 6 BILAG Bilag 1: Oversigt over forskelle på godkendelse fra 2012 og denne tillægsgodkendelse Bilag 2.1: Oversigt over sammensætning og fordeling i staldafsnit og øvrige forudsætninger Bilag 3: BAT-vurderinger til tillægsgodkendelse

17 Bilag 1 Oversigt over forskel på godkendelse 2012 og ny ansøgning om tillæg Godkendelse version skema Tillægsansøgning version skema á Slagtesvin Norm Ansøgt Norm Ansøgt Vægtinterval, kg FE/kg tilvækst 2,87 2,87 2,86 2,86 g råprotein/fe 157,6 148,2 147,4 147,4 g fosfor/fe 4,4 3,8 4,8 4,5 Ammoniaktab/ prod. enhed jf. husdyrgodkendelse.dk 0,4 og 0,28 0,36 og 0,29 Smågrise Norm Ansøgt Norm Ansøgt Vægtinterval, kg 7,2-30 7,2-30 7,2-32 7,2-30 FE/kg tilvækst 2,03 2,03 1,96 1,96 g råprotein/fe 164,8 164,8 162,5 162,5 g fosfor/fe 5,2 4,9 5,3 5,3 Ammoniaktab/ prod. enhed jf. husdyrgodkendelse.dk 0,07-0,06 0,04 Ansøgt Nudrift Ansøgt Nudrift DE 186,87 109,47 186,86 114,65 Ukorrigeret geneafstand (m) Byzone 468,10 468,10 Ukorrigeret geneafstand (m) Samlet bebyggelse 268,86 268,86 Ukorrigeret geneafstand (m) Enkelt bolig 148,03 148,03 Samlet LE Samlet OU Samlet NH3-N 2.481, , , ,65 Meremission NH3-N 709,03 333,21 Kg N i gødning , , , ,74 Kg P i gødning 3.905, , , ,34 NH3-N grænseværdi, BAT MST vejl MST vejl. P grænseværdi, BAT MST vejl MST vejl. Tiltag Gyllekøling i stald 4 med 24,5 % reduktion. Reduceret råproteinindhold, slagtesvin. Reduceret fosforindhold, smågrise og slagtesvin. Rød = Tilpasning i forhold til norm Reduceret fosforindhold, smågrise og slagtesvin. Der er ikke foretaget ændringer i den ansøgte husdyrproduktion eller staldindretning, forudsætningerne for beregningerne er således fortsat: smågrise (7,2-30 kg) fordelt på 2 stalde med i alt stipladser svarende til 110,77 DE slagtesvin ( kg) fordelt på 2 stalde. Den ene stald rummer 378 stipladser til produktion af slagtesvin på delvist spaltegulv med %. Den anden stald rummer 351 stipladser til produktion af slagtesvin på delvist spaltegulv med % fast gulv. Samlet er der slagtesvin svarende til 76,1 DE.

18 Bilag Sammensætning og fordeling i de enkelte staldafsnit (forudsætning for ammoniak- og lugtberegninger) Hiltvej 4, Kejsergaard Ansøgt drift Slagtesvinestald Delvis spaltegulv % fast gulv Slagtesvinestald Delvis spaltegulv % fast gulv Afsnit 3 - slagtesvin Smågrisestald Delvis spaltegulv Afsnit 4 - smågrise Smågrisestald Toklimastald Delvis spaltegulv Stald 1 ST Stald 2 ST Stald 2 ST Stald 4 Antal årsdyr Stipladser Gødnings -type DE Dyrehold og staldtype Staldafsnit Vægtgrænser Gennemsnitsvægt Fodertilpasninger Tilvalgt teknolog i Nudrift kg 69,2 kg Gylle 39,46 4,5 g P/FE Slagtesvinestald kg 68,5 kg Gylle 36,64 4,5 g P/FE Løbedrægtighedsstald / slagtesvinestald 7,2-30 kg 18,6 kg Gylle 38, Løbedrægtighedsstald / slagtesvinestald ST I alt slagtesvin smågrise Ventilation: undertryk. 7,2-30 kg 18,6 kg Gylle 72, Ny 729 slagtesvin 3692 smågrise 186,87 smågrisestald

19 Slagtesvinestald Delvis spaltegulv Smågrise-/slagtesvine stald Delvis spaltegulv Afsnit 1 løbedrægtighedsstald Smågrise-/slagtesvine stald Delvis spaltegulv Afsnit 2 - farestald Smågrise-/slagtesvine stald Delvis spaltegulv Afsnit 4 - smågrisestald slagtesvinest ald Smågriseog slagtesvinestald Smågriseog slagtesvinestald Smågriseog slagtesvinestald Nudrift Dyrehold og staldtype Staldafsnit Vægtgrænser Gennemsnitsvægt Antal årsdyr Stipladser Gødnings -type DE Fodertilpasninger Tilvalgt teknologi Ansøgt Drift Gylle 35,96 Stald Gylle 32,49 Stald Gylle 14,02 Stald Gylle 27,00 Stald 2 I alt Gødningsopbevaringsanlæg (ansøgt) Opbevaringsanlæg Byggeår Kontrolår Kapacitet Overdækning Lagerandel (%) Eksisterende m 3 Flydelag 22 % gyllebeholder Eksisterende m 3 Flydelag 39 % gyllebeholder Ny gyllebeholder m 3 Flydelag 39 % 100 % Samlet mængde produceret

20 Bilag BEDST TILGÆNGELIG TEKNIK (BAT) OG BEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER Gennem Husdyrloven pålægges den enkelte landmand at redegøre for brugen af BAT-bedst tilgængelig teknologi og eventuelt reducere miljøbelastningerne fra husdyrproduktionen ved anvendelse af BAT. Der er i denne godkendelse tale om eksisterende anlæg samt en ny stald til smågrise. Følgende områder vurderes i forhold til BAT i denne tillægsgodkendelse: Ammoniakfordampning fra stald og lager, som kan begrænses gennem staldindretning, teknologier i staldene, fodersammensætning og opbevaring af husdyrgødning. Fosfor indhold i husdyrgødningen grundet fodersammensætningen. Områder omhandlende forbrug af vand og energi, management, støj og lugt er ikke ændret i forhold til gældende miljøgodkendelse og indgår derfor ikke i den følgende vurdering Ammoniak og anvendelse af BAT Ammoniakemission fra anlægget kan mindskes ved at begrænse dyrenes udskillelse af kvælstof, begrænse tabet af ammoniak fra husdyrgødningen eller at opsamle ammoniak fra luften ved rensning. Dette kan gennemføres ved, at anvende forskellige teknikker/teknologier hver for sig, eller i kombination med hinanden. Kommunens vurdering af anvendelse af BAT til opfyldelse af et fastlagt emissionsniveau indeholder således en samlet vurdering af det teknisk og økonomisk mulige for det konkrete anlæg som helhed. Heri indgår der en proportionalitetsmæssig vurdering. Til denne vurdering har kommunen taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens (MST s) udmeldinger i forbindelse med Teknologiblade, som beskriver en række relevante teknikker og teknologier. Det fremgår ligeledes af teknologibladene, hvor meget hver teknik eller teknologi koster i etablering, drift og vedligeholdelse opgjort i forhold til miljøeffekten (kr. pr. kg reduceret N) samt i forhold til de samlede produktionsomkostninger (kr. pr. produceret gris) afhængig af brugsstørrelse. MST har samtidig angivet, at enkeltteknologier med reduktionsomkostninger, der overstiger ca. 100 kr. pr. kg. reduceret N ikke bør indgå i en vurdering, da det vurderes ikke at være proportionelt. Ligeledes bør de samlede ekstra omkostninger ved anvendelse af BAT ikke overstige 1,3 kr. pr. produceret smågris, 8 kr. pr. produceret slagtesvin og 50 kr. pr. årsso. Fastlæggelse af emissionsgrænseværdien for ammoniak for anlægget er gennemført med udgangspunkt i følgende 3 trin: 1. Kommunen har med udgangspunkt i oplysninger og redegørelse omkring anvendelse af mulige BAT-teknologier fra ansøger, foretaget en konkret vurdering af det teknisk og økonomisk opnåelige i relation til anvendelse af BAT i det konkrete anlæg som helhed. Ved vurderingerne er der taget udgangspunkt i proportionalitetsprincippet og MST s vejledende grænseværdier. 2. Kommunen fastlægger en samlet emissionsgrænseværdi for ammoniak opnåelig ved anvendelse af BAT for anlægget som helhed. Denne grænseværdi fastlægges med udgangspunkt i vurderinger i forbindelse med punkt 1 som sammenholdes med beregning af MST s vejledende emissionsgrænseværdier Denne samlede vurdering er lavet, da MST s emissionsgrænseværdier kun er af vejledende karakter. 3. Ansøger vælger frit, hvilke teknologier der ønskes anvendt for det konkrete anlæg til opfyldelse af den af kommunen fastlagte emissionsgrænseværdi. Ansøger har således selv valgt, hvorvidt denne ønsker at anvende 1 Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Husdyrbrug med konventionelt hold af søer med pattegrise til fravæpnning (gyllebaserede staldsystemer) omfattet af Husdyrgodkendelseslovens 11 og 12. Miljøministeriet, MST, 31. maj Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Husdyrbrug med konventionel produktion af smågrise (gyllebaserede staldsystemer) omfattet af Husdyrgodkendelseslovens 11 og 12. Miljøministeriet, MST, 31. maj Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Husdyrbrug med konventionel produktion af slagtesvin (gyllebaserede staldsystemer) omfattet af Husdyrgodkendelseslovens 11 og 12. Miljøministeriet, MST, 31. maj Fastlæggelse af BAT emissionsgrænseværdier for konventionel produktion af svin og malkekvæg udenfor gyllesystemer. Supplement til vejledende emissionsgrænseværdier for svin og kvæg i gyllesystemer. Miljøministeriet, MST, 24. april

21 Bilag 3 teknologier indenfor fodring, staldindretning eller i forbindelse med opbevaring af husdyrgødningen, samt i hvilke dele af anlægget det ønskes gennemført. Det afgørende er således, at anlægget samlet set lever op til det emissionsniveau for ammoniak, som er vurderet opnåeligt ved anvendelse af BAT. Ad 1. Redegørelse for anvendelige BAT-teknikker i relation til proportionalitet Anvendelse af BAT-teknologier til begrænsning af ammoniakemission fra anlægget omfatter teknikker/teknologier i relation til staldindretning, teknikker i stalde, fodring og opbevaring af husdyrgødning. Kommunen har foretaget en konkret beregning/vurdering i forhold til de eksisterende anlæg med udgangspunkt i MST s gældende teknologiblade på godkendelsestidspunktet. Kommunens vurdering af teknologier i relation til proportionalitetsprincippet. Der er i nedenstående tabel skitseret kommunens vurdering af anvendelse af mulige teknikker og teknologier til opfyldelse af BAT i forhold til meromkostninger pr. reduceret kg N og de samlede meromkostninger forbundet med anvendelse af teknikkerne i den ansøgte produktion i de eksisterende stalde. Teknik/ Teknologi Dyretype Samlet meromkostning/ kg N reduceret Samlet meromkostning/produceret enhed Samlet meromkostning/år Staldindretning/ System Gyllekøling Svovlsyrebehandling af gylle Kemisk luftvasker Biologisk luftvasker Benzoesyre Råprotein Staldindretning/ System Gyllekøling Svovlsyrebehandli ng af gylle Kemisk luftvasker Biologisk luftvasker Råprotein Smågrise Stk Smågrise stk Smågrise stk Smågrise stk Smågrise stk Smågrise stk Smågrise stk Slagtesvin 2.700stk. Slagtesvin stk. Slagtesvin stk. Slagtesvin stk. Slagtesvin stk. Slagtesvin stk. To-klima med delvist spaltegulv er valgt på bedriften = BAT. 0 0 Vurderes ikke proportionelt da - - eksisterende anlæg. Smågrisestald 11 kr. pr. smågris kr. 169 kr. Smågrisestald 6 kr. pr. smågris kr. 184 kr. Smågrisestald 6 kr. pr. smågris kr. 342 kr kr. 0,22-1,14 kr kr. Et niveau på 172 g råprotein/fe koster 76 kr./reduceret kg N. = BAT 0,35 kr kr. Delvist fast gulv = BAT 0 0 Vurderes ikke proportionelt da - - eksisterende anlæg. 104/108 kr. ved nyanlæg 51 kr. pr. slagtesvin kr. 92 kr. ved nyanlæg 28 kr. pr. slagtesvin kr. 91 kr. ved nyanlæg 29 kr. pr. slagtesvin kr. Et niveau på 147 g råprotein/fe koster 46/70 kr./reduceret kg N. = BAT afhængig af om det er tør- /vådfoder 1,9 kr. pr. slagtesvin ved tørfoder 3,0 kr. pr. slagtesvin ved vådfoder kr kr. Overdækning af gyllebeholdere (opgjort pr. beholder) Lille beholder til 43 DE og de to store til 72 DE hver. Alle beholdere indeholder gylle fra alle dyregrupper. Pris beregnet for gennemsnit. 0,7 kr. for smågrise 3 kr. for slagtesvin 2

22 Bilag kr. ved nyanlæg Eksisterende Vurderes ikke proportionelt da beholder eksisterende anlæg. Markeringer angivet med fed viser teknologier, som kommunen var vurderet proportionelt af anvende. Guldborgsund Kommune vurderer, at det er proportionelt at beregne bedriftens maksimale emissionsgrænseværdi for ammoniak fra eksisterende stalde og gødningsopbevaringsanlæg med udgangspunkt i anvendelse af: Eksisterende staldsystemer smågrise og slagtesvin. Reduktion af råproteinindhold til 172 g råprotein/fe med en foderudnyttelse svarende til 1,933 FE/kg tilvækst for smågrisene (jf. teknologiblad Råprotein til smågrise, tabel 5). Reduktion af råproteinindhold til 147 g råprotein/fesv med et foderforbrug på 2,89 FE/kg tilvækst for slagtesvin (jf. teknologiblad Råprotein til slagtesvin, tabel i bilag 2). Kommunens samlede vurdering af anvendelse af teknikker/teknologier i forhold til proportionalitet Samlet set vurderer kommunen, at der vil være proportionelt at gennemføre fodringsrelaterede tiltag i forbindelse med anvendelse af BAT i relation til de eksisterende stalde. Ovenstående tiltag vil ud fra en teoretisk beregning jf. de nævnte teknologiblade koste (0,35 kr. * stk. smågrise = kr.) + (1,9/3,0 kr. * slagtesvin = / kr.) = 8.070/ kr. MST har ved fastlæggelse af de vejledende emissionsgrænseværdier taget udgangspunkt i, at meromkostningerne for en landmand forbundet med at opfylde emissionsgrænseværdierne ikke bør overstige 1,3 kr. pr. produceret smågris og 8 kr. pr. produceret slagtesvin set i forhold til helt frit teknologivalg. Med udgangspunkt i dette har kommunen beregnet, at det vil vurderes proportionelt, at ansøger kan pålægges meromkostninger i relation til opfyldelse af BAT i de eksisterende staldanlæg på op til følgende beløb: (1,3 kr. pr. produceret smågris * smågrise) + (8 kr. pr. produceret slagtesvin * slagtesvin) = kr. Som det fremgår af ovenstående tabel vil det ikke være proportionelt at inddrage yderligere teknologier, da omkostningerne vil overstige kr. Ad 2. Fastlæggelse og vurdering af emissionsgrænseværdi Kommunens konkrete vurdering af emissionsgrænseværdi for ammoniak Effekt og omkostninger ved de forskellige miljøtiltag er i Ad 1. beregnet og vurderet i forhold til tilrådigværende BAT/teknologiblade på godkendelsestidspunktet. Der er i denne godkendelse både tale om et eksisterende anlæg, hvor der ikke skal gennemføres gennemgribende renovering og om nyanlæg. For at vurdere den samlede effekt af kombinationer af teknologier er der benyttet husdyrgodkendelse.dk til gennemførsel af kommunens konkrete beregninger. Ovenstående tiltag medfører via beregning i det elektroniske ansøgningssystem 5 en emissionsgrænseværdi for ammoniak i eksisterende stalde på kg. Dertil skal lægges emissionen fra den nye smågrise på 516 kg NH3-N med udgangspunkt i MST s vejledende tal (se næste afsnit). Kommunens konkrete vurdering medfører en grænseværdi på ca kg NH3-N. Dette emissionsniveau sammenholdes med den beregnede teoretiske emissionsgrænseværdi jf. vejledning fra MST. 5 Beregnet d

23 Bilag 3 Emissionsgrænseværdi for ammoniak jævnfør MST s vejledning Smågrise Der er i denne godkendelse tale om en fordobling af smågrise i eksisterende anlæg og i ny smågrisestald. Emissionsgrænseværdien for den ny stald til smågrise fastlægges med udgangspunkt i (tabel 1a i MST s vejledning) for smågrise (7,2-30 kg) svarende til 72 DE i to-klimastald med delvist fast gulv. Korrektionsfaktor grundet afvigende vægtgrænse (ref. ligning) (30-7,2) *(13,77 + 0,1733 * (30 + 7,2))/510 = 0,9038 Emissionsgrænseværdi ny stald: ( stk. * 0,0366 kg NH3-N/gris * korrektionsfaktor 0,9038) = 516 kg NH3-N Emissionsgrænseværdien for den eksisterende smågrisestald fastlægges med udgangspunkt i (tabel 2 i MST s vejledning) for smågrise (7,2-30 kg) svarende til 38,77 DE i to-klimastald med delvist fast gulv. Emissionsgrænseværdi eksisterende stalde: (8.400 stk. * 0,043 kg NH3-N/gris) * 0,9038 = 326 kg NH3-N Emissionsgrænseværdi fra smågrise = 516 kg NH3-N kg NH3-N = 842 kg NH3-N Slagtesvin Emissionsgrænseværdien for eksisterende stald til slagtesvin fastlægges med udgangspunkt i (tabel 2 i MST s vejledning) for slagtesvin ( kg). Slagtesvinene er fordelt på to stalde med stk. (39,46 DE) på % fast gulv og stk. (36,64 DE) på % fast gulv. Korrektionsfaktor grundet afvigende vægtgrænse (ref. ligning) (107-30) *(13,77 + 0,1733 * ( ))/2839 = 1,0174 Emissionsgrænseværdi eksisterende stald (25-49 % fast): (1.400 stk. * 0,36 kg NH3-N/gris * 1,0174) = 513 kg NH3-N Emissionsgrænseværdi eksisterende stald (50-75 % fast): (1.300 DE * 0,31 kg NH3-N/gris * 1,0174) = 410 kg NH3-N Emissionsgrænseværdi fra slagtesvin = 923 kg NH3-N Samlet emissionsgrænseværdi for ammoniak jf. vejledning: = kg NH3-N Jf. MST s vejledning vil det være proportionelt af stille krav om overholdelse af et samlet ammoniakemissionsniveau svarende til kg NH3-N pr. år for den ansøgte produktion i nye og eksisterende stalde. Som det fremgår af tabel med oversigt over omkostninger ved de forskellige teknologier vil det ikke være proportionelt at inddrage yderligere teknologier end fodertiltag, da omkostningerne vil overstige det angivne maksimale beløb på kr., og dette beløb skal også rumme øvrige omkostninger til opfyldelse af BAT eksempelvis fosfor. Kommunen har for de eksisterende stalde lavet en konkret vurdering af et proportionelt niveau for emissionsgrænseværdien via beregning i husdyrgodkendelse.dk (scenarieskema 63670). Forudsætningerne for beregningerne er, at kommunen har vurderet det proportionelt at inddrage niveauer for råprotein til både smågrise og slagtesvin jf. gældende teknologiblade i beregningerne. Beregningerne viser, at et niveau svarende til kg NH 3-N for den samlede produktion kan være proportionelt. Kommunen vurderer, at emissionsgrænseværdien, der skal leves op til, er på kg NH 3-N. 4

24 Bilag 3 Ad 3. Ansøgers valgte teknikker/teknologier til overholdelse af BAT for ammoniak Ansøger har med udgangspunkt i de nævnte staldindretninger valgt ikke at anvende specifikke teknologier til opfyldelse af emissionsgrænseværdien for ammoniak, da der ikke er behov derfor. I version 2 af ansøgningen er der beregnet en samlet ammoniakemission fra stald og lager svarende til kg NH3- N/år. Dette betyder, at der leves op til det fastlagte krav på kg. Kommunens samlede BAT-vurdering for ammoniak. Kommunens fastsatte emissionsgrænse for ammoniak på kg NH3-N, er vurderet at kunne medføre omkostninger svarende til ca / kr. i de eksisterende anlæg. Det er vurderet, at dette niveau ligger under de samlede meromkostninger for husdyrbruget, som kan pålægges ansøger til opfyldelse af BAT i de eksisterende anlæg. Det forventes ikke, at der skal gennemføres gennemgribende renovering af de eksisterende dele af anlægget, som vil kunne sidestilles med nyetablering, indenfor en tidsgrænse på 8 år, hvor den førstkommende revurdering af godkendelsen skal gennemføres. Samtidig er der ikke søgt om en trinvis udvidelse af produktionen med en tidshorisont på 4-5 år. På baggrund heraf vurderer kommunen ikke, at der vil være meningsfyldt at fastsætte tidsfrister for, hvornår der for anlægget eventuelt skal leves op til en yderligere emissionsgrænseværdi svarende til gennemgribende renovering eller nyanlæg. Samlet set vurderer kommunen, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse ammoniakemissionen fra husdyrbrugets anlæg i det omfang, at kommunen vurderer det proportionelt i det konkrete tilfælde, hvor der er taget hensyn til den pågældende husdyrproduktion og størrelse. Det skal bemærkes, at BAT-vurderingen er foretaget som en selvstændig vurdering uden hensyntagen til, om beskyttelsesniveauer udstukket i Husdyrloven er overholdt Fosfor og anvendelse af BAT Ved fastlæggelse af grænseværdier for fosfor, skal der, som for ammoniak, findes et passende balancepunkt mellem de forskellige miljøpåvirkninger og de dertil svarende omkostninger. MST vurderer i den forbindelse, at yderligere generelle krav til begrænsning af fosfor begrundet i BAT skal baseres på omkostningsneutrale teknikker og teknologier. Med udgangspunkt i MST s udmeldinger har kommunen baseret fastlæggelse af grænseværdien for fosfor ud fra optimering af fosforudnyttelsen hos grisene, da denne teknik vurderes at være omkostningsneutral. Niveauet kan opnås med en kombination af fasefodring, brug af mikrobielt fytase, brug af mineralske fosforkilder med høj fosfortilgængelighed og valg af basisfodermidler med lavt indhold af fosfor. Fastlæggelse af grænseværdien for fosfor er gennemført, som det fremgår af nedenstående, og der er fulgt tilnærmelsesvis samme fremgangsmetode som ved fastlæggelse af emissionsgrænseværdi for ammoniak: Kommunens konkrete vurdering af grænseværdi for fosfor Smågrise I teknologibladet for fosfor til smågrise 6 er der beskrevet 3 niveauer af fosfor i smågrisefoder, nemlig 5,6, 5,3 og 5,0 g P/FE, som alle 3 ligger under anbefalingen på 6,1 g P/FE jf. BREF-dokumentet. Alle 3 niveauer forudsætter fodring efter minimumsnormer for fordøjeligt fosfor, og en reduktion i mængden af fosfor opnås alene ved at øge fordøjeligheden af fosfor, så der kommer mindre ufordøjet fosfor ud i gødningen. Niveauet på 5,3 g P/FE kan normalt gennemføres uden meromkostninger, men der kan opstå meromkostninger i perioder eller ved brug af særlige fodermidler. På baggrund heraf vurderes det, at krav om anvendelse af teknologiniveau 2 (5,3 g P/FE) kan opnås uden meromkostninger, eller med omkostninger svarende til 0-1 kg/gris. Dette vil således koste op til kr. i denne besætning, og er af kommunen vurderet proportionelt. Slagtesvin 6 Fosforindhold i smågrisefoder, Teknologiblad, MST,

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Mette Thorsen Miljøstyrelsen 1 Dagens emner Hvad er BAT Hvorfor skal min bedrift anvende BAT BAT og Husdyraftalen Hvordan er BAT-kravene fastlagt Hvordan kan BAT-kravene

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Langgaard Svineproduktion A/S v/ Bo Elgaard Dølbyvej 166 7800 Skive boelgaard@pc.dk. Den 14. januar 2014

Langgaard Svineproduktion A/S v/ Bo Elgaard Dølbyvej 166 7800 Skive boelgaard@pc.dk. Den 14. januar 2014 Langgaard Svineproduktion A/S v/ Bo Elgaard Dølbyvej 166 7800 Skive boelgaard@pc.dk Den 14. januar 2014 Dølbyvej 166 7800 Skive - Anmeldelse 31 - Skift i dyretypen - Afgørelse. Skive Kommune har den 12.

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Tillæg til godkendelse af svineproduktion på virksomheden Andivej 30,

Læs mere

MILJØEFFEKT AF FASEFODRING TIL SLAGTESVIN

MILJØEFFEKT AF FASEFODRING TIL SLAGTESVIN MILJØEFFEKT AF FASEFODRING TIL SLAGTESVIN NOTAT NR. 1316 Anvendelse af fasefodring efter gældende minimumsnormer reducerer såvel ammoniakfordampning som fosforoverskud. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

I/S Horne Møllegård v/hanne & Niels Stentebjerg Kirkevej 9 5600 Faaborg CVR. 75413718. Revurdering af miljøgodkendelse

I/S Horne Møllegård v/hanne & Niels Stentebjerg Kirkevej 9 5600 Faaborg CVR. 75413718. Revurdering af miljøgodkendelse I/S Horne Møllegård v/hanne & Niels Stentebjerg Kirkevej 9 5600 Faaborg CVR. 75413718 Revurdering af miljøgodkendelse Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. november 2012 J.nr.: NMK-132-00352 (tidl. MKN-130-01083) Ref.: JANBN/ANCHE AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro

Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse til Edelgundegård, Edelgundegårdsvej 6, 4330 Hvalsø. Peter Kjær Knudsen/ Birgitte Israelsen Knudsen

Revurdering af miljøgodkendelse til Edelgundegård, Edelgundegårdsvej 6, 4330 Hvalsø. Peter Kjær Knudsen/ Birgitte Israelsen Knudsen Revurdering af miljøgodkendelse på Edelgundegårdsvej 6, 4330 Hvalsø Efter husdyrgodkendelseslovens 11 Holbæk Kommune [Vælg en dato] Datablad Revurdering af miljøgodkendelse til Edelgundegård, Edelgundegårdsvej

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv Afgørelse om ændring af dyreholdet på Horseskovvej 1, 5700 Svendborg. Afgørelse fra 30,8 DyreEnheder (DE), til 31,0 DE

Kultur, Plan og Erhverv Afgørelse om ændring af dyreholdet på Horseskovvej 1, 5700 Svendborg. Afgørelse fra 30,8 DyreEnheder (DE), til 31,0 DE Lars Stougaard Horseskovvej 10 5700 Svendborg Mail: lars-mosegaarden@hotmail.com Kultur, Plan og Erhverv Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Bonnesig. den 7. januar 2016

Bonnesig. den 7. januar 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Revurdering af Miljøgodkendelse af svinebruget Bonnesig Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer den 7.

Læs mere

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE NOTAT NR. 1345 Afregningsvægten hæves 2-4 kg/gris i 2014. Her beskrives konsekvens af øget slagtevægt og sammenhæng til tilladt produktionsomfang i forhold

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Godkendelse af svineproduktionen på virksomheden Sivestedodde 5, 8560 Kolind Virksomhedens

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrproduktion

Miljøgodkendelse af Husdyrproduktion Miljøgodkendelse af Husdyrproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1572 af 20/12/2006) med senere ændringer. Virksomhedens navn: Adresse: Godkendelse af svineproduktionen,

Læs mere

Dato for gyldighed 25. november 2013

Dato for gyldighed 25. november 2013 Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Gadholtvej 36 9300 Sæby I medfør af Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug * Dato for gyldighed 25. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa til kommentering i 6 uger

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa til kommentering i 6 uger Digital annonce Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 19-05-2016 Sagsnr.: 16/15356 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 7376 7480 E-mail: snj@aabenraa.dk

Læs mere

1 UUHJnUG %UDQGVJnUGVYHMen 1H[ RJ %XNNHJnUG 6ORWVYHMHQ 37 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 1RYHPEHU

1 UUHJnUG %UDQGVJnUGVYHMen 1H[ RJ %XNNHJnUG 6ORWVYHMHQ 37 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 1RYHPEHU en 37 Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; november 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0032 Sagsbehandler: Katrine Høst m. fl. Kortbilag: Geodatastyrelsen 1 Nørregård

Læs mere

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Sagsbeh.: Mette Højby Direkte nr.: 7975 5678 mette.hoejby@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Husdyrbrug med konventionel produktion af smågrise (gyllebaserede staldsystemer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. på Thinggarden. v/bent Hjort Knudsen Næsborgvej 24 Næsborg 9670 Løgstør

Revurdering af miljøgodkendelse. på Thinggarden. v/bent Hjort Knudsen Næsborgvej 24 Næsborg 9670 Løgstør Revurdering af miljøgodkendelse på Thinggarden v/bent Hjort Knudsen Næsborgvej 24 Næsborg 9670 Løgstør Revurderingsdato: 16. juli 2014 Revurdering af miljøgodkendelse på Thinggarden, Bent Hjort Knudsen,

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v. J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014 Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.)./. Miljøstyrelsen sender herved udkast til ændringsbekendtgørelse af

Læs mere

12 tillægsgodkendelse af. Spøttrup Mark 2, 7860 Spøttrup

12 tillægsgodkendelse af. Spøttrup Mark 2, 7860 Spøttrup 12 tillægsgodkendelse af Spøttrup Mark 2 7860 Spøttrup efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 21. maj 2015 Miljøgodkendelse

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Plan, Byg og Miljø 9. januar 2012 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Udvidelse af husdyrproduktionen på Kåstrup Holmevej 11, 4400 Kalundborg Resumé Godkendelsen indeholder vilkår for virksomhedens drift,

Læs mere

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer 6. februar 2012 Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer Indhold Indledning... 2 Teknikker og teknologier... 2 Foder... 3 Staldteknologi... 3 Lager...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Miljøgodkendelse. Svinebrug, Holleskovvej 15. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelse. Svinebrug, Holleskovvej 15. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Bakkebo Landbrug ApS Hovedvej A1 25 6740 Bramming Dato: 31.08.2015 Sagsnr.: 15/14458 E-mail: Teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse Svinebrug, Holleskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Slagtesvineproduktion Gl. Tøndervej 1, 6360 Tinglev 23.12.2009

Miljøgodkendelse af. Slagtesvineproduktion Gl. Tøndervej 1, 6360 Tinglev 23.12.2009 Miljøgodkendelse af Slagtesvineproduktion Gl. Tøndervej 1, 6360 Tinglev 23.12.2009 Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg Tlf. 73 76 76 76 Miljøgodkendelse udarbejdet

Læs mere

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER Michael Holm, Chefforsker, Innovation Malene Jørgensen, Seniorkonsulent, Innovation Herning, DISPOSITION Miljøregulering i DK Miljøtiltag til

Læs mere

Miljøgodkendelse til svineproduktion på Bjerrebovej 1-5, 8740 Brædstrup

Miljøgodkendelse til svineproduktion på Bjerrebovej 1-5, 8740 Brædstrup Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 Natur@horsens.dk www.horsens.dk Sags nr.: 2010-006625 Miljøgodkendelse til svineproduktion

Læs mere

Godkendelse af husdyrbruget Almstrupgård, Almstrupvej 70, 6360 Tinglev

Godkendelse af husdyrbruget Almstrupgård, Almstrupvej 70, 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-11-2014 Sagsnr.: 11-19761 Dok.løbenr.: 3115584/14 Kontakt: Lene Kragh Møller

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE STEVNS KOMMUNE XX. XX 2017 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF HUSDYRBRUGET DYSSEVEJ 2 4673 RØDVIG TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE MEDDELT EFTER HUSDYRBRUGLOVENS 12 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse udarbejdet

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Grøn Viden. Delrensning af ammoniak i staldluft A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Grøn Viden. Delrensning af ammoniak i staldluft A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Grøn Viden Delrensning af ammoniak i staldluft Peter Kai, Jan S. Strøm & Britt-Ea Jensen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet DJ F H usdy r b r u g n r. 47 s e p tember

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion

12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Godkendelse af kvægproduktion på virksomheden Skovbrynet 1, 8544 Mørke Virksomhedens

Læs mere

Thorkil Foged Bærsholmvej 15 7800 Skive. t.foged@mail.dk. Den 22. oktober 2015

Thorkil Foged Bærsholmvej 15 7800 Skive. t.foged@mail.dk. Den 22. oktober 2015 Thorkil Foged Bærsholmvej 15 7800 Skive t.foged@mail.dk Den 22. oktober 2015 Bærsholmvej 15 7800 Skive - Anmeldeordningen 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune har den 15. oktober 2015

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Højagergård, Højagervej 2, Grynderup, 9610 Nørager - ændring og udvidelse af dyrehold samt bygningsmæssige udvidelser

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Højagergård, Højagervej 2, Grynderup, 9610 Nørager - ændring og udvidelse af dyrehold samt bygningsmæssige udvidelser 12 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 10. juni 2016 Miljøgodkendelse af husdyrbruget Højagergård, Højagervej 2, Grynderup, 9610 Nørager - ændring og udvidelse af dyrehold

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68203 Version 1 Dato 15 09 2014 00:00:00 Navn Harald Skov Adresse Ildvedvej 6 Telefon 75802223 Mobil 20872322 E Mail mgskov@skov.mail.dk

Læs mere

UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse

UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse Efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 12 Husdyrbruget på Bals Mark 5, 8541 Skødstrup Dato for gyldighed: x. måned 2016 Indhold Datablad... 3 Indledning...

Læs mere

Gældende pr. 1. august 2013

Gældende pr. 1. august 2013 Gældende pr. 1. august 2013 Hanne Damgaard Poulsen (ed.): Normtal for husdyrgødning 2013, 33 sider. (Versionen er opdateret 1.oktober 2013). http://anis.au.dk/normtal/ NB: Udskillelsen af kvælstof (ab

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen

BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen Disposition Miljøgodkendelse, BAT og teknologibeskrivelser Hvem, hvad og

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN NOTAT NR. 1722 Hvis foderforbrug og/eller fosforindhold er lavere end landsgennemsnittet, kan der udbringes gødning fra flere slagtesvin

Læs mere

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3 Teknik og Miljø Gert Overgaard Christensen Staghøjvej 44 Frøslev 7900 Nykøbing M Dato: 06-10-2016 Sagsnr.: 773-2016-21641 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af

Læs mere

Gældende pr. 1. august 2012

Gældende pr. 1. august 2012 Gældende pr. 1. august 2012 Hanne Damgaard Poulsen (ed.): Normtal for husdyrgødning 2012, 33 sider. http://anis.au.dk/forskning/sektioner/husdyrernaering-og-miljoe/normtal/ NB: Udskillelsen af kvælstof

Læs mere

11 Miljøgodkendelse. september 2009. 11 miljøgodkendelse af. Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx.

11 Miljøgodkendelse. september 2009. 11 miljøgodkendelse af. Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx. 11 Miljøgodkendelse september 2009 11 miljøgodkendelse af Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx.xxxx Copyright Cowi A/S Datablad 11 miljøgodkendelse af svineproduktion

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

PETER H. A. TESDORPF Gjorslevvej 20 A 4660 Store Heddinge ANMELDELSE AF SKIFT I DYRETYPE PÅ EJENDOMMEN GJORSLEVVEJ 20A, 4660 STORE HEDDINGE

PETER H. A. TESDORPF Gjorslevvej 20 A 4660 Store Heddinge ANMELDELSE AF SKIFT I DYRETYPE PÅ EJENDOMMEN GJORSLEVVEJ 20A, 4660 STORE HEDDINGE PETER H. A. TESDORPF Gjorslevvej 20 A 4660 Store Heddinge 1. JULI 2015 JOURNALNUMMER 15/1738 ANMELDELSE AF SKIFT I DYRETYPE PÅ EJENDOMMEN GJORSLEVVEJ 20A, Teknik og Miljø har d. 29. juni 2015 modtaget

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Gjorslevvej 20, 4660 Store Heddinge

Gjorslevvej 20, 4660 Store Heddinge Revurdering af miljøgodkendelsen af kvægbruget på Gjorslev Gods Gjorslevvej 20, 4660 Store Heddinge 30. januar 2016 jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00 Navn Søren Andersen Adresse Spøttrup Mark 2 Telefon 97548840 Mobil 61704433 E-Mail svineproduktion@pc.dk

Læs mere

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Husdyrbrug med konventionel produktion af malkekvæg (gyllebaserede staldsystemer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens

Læs mere

Nye miljøregler på ammoniak og lugtområdet. v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Plan & Miljø

Nye miljøregler på ammoniak og lugtområdet. v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Plan & Miljø Nye miljøregler på ammoniak og lugtområdet v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Plan & Miljø Nye regler for lugt Maksimal koncentration og hyppighed ved naboer Kategori, nabohuse Eksisterende

Læs mere

Folke Dreyer, Nybyvej 29, 4390 Vipperød

Folke Dreyer, Nybyvej 29, 4390 Vipperød Miljøgodkendelse til Nybyvej 29, Vipperød Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune 2. september 2013 Datablad 12 miljøgodkendelse til Nybyvej 29, 4390 Vipperød Kontaktoplysninger Ansøgers navn

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. LANDMAND FLEMMING WISSING CHRISTENSEN Kærvej 51 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-16

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 23-04-2015 Sagsnr.: 14/30481 Dok.løbenr.: 108416/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

REFERENCER, BAT OG FODERVILKÅR VED MILJØGODKENDELSER AF SVINEBRUG

REFERENCER, BAT OG FODERVILKÅR VED MILJØGODKENDELSER AF SVINEBRUG REFERENCER, BAT OG FODERVILKÅR VED MILJØGODKENDELSER AF SVINEBRUG NOTAT NR. 1126 Notatet omhandler krav til maksimal ammoniakemission og fosforindhold i svinegødning ved miljøgodkendelser af svinebrug

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. svineproduktionen. Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Miljøgodkendelse. svineproduktionen. Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Miljøgodkendelse af svineproduktionen Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelses dato 08.09.2010 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5 8370 Hadsten Matrikel nr. 17b Voldum By,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtesvineproduktion på Skivevej 118 9500 Hobro efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

MILJØGODKENDELSE af slagtesvineproduktion på Skivevej 118 9500 Hobro efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug MILJØGODKENDELSE af slagtesvineproduktion på Skivevej 118 9500 Hobro efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet

Læs mere

Råprotein i slagtesvinefo der

Råprotein i slagtesvinefo der Teknologiblad Version: 2. udgave Dyretype: Slagtesvin Dato: 30.06.2010 Teknologitype: Fodring Råprotein i slagtesvinefoder Revideret: 31.05.2011 Kode: TB Side: 1 af 24. Råprotein i slagtesvinefo der Resumé

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Evaluering af det generelle ammoniakkrav

Evaluering af det generelle ammoniakkrav Evaluering af det generelle ammoniakkrav Rapport Maj 2008 Udarbejdet af repræsentanter fra Dansk Landbrug, Dansk Svineproduktion, Landscentret, Dansk Kvæg, Fødevareøkonomisk Institut (Københavns Universitet),

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på husdyrbruget Sneum Kirkevej 9,

Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på husdyrbruget Sneum Kirkevej 9, Gunnar Hansen Sneum Kirkevej 9 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. december 2013 Journal nr. 2013-26942 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere