Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg og Hjørring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg og Hjørring"

Transkript

1 Sundhedsuddannelserne Aalborg og Hjørring Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg og Hjørring Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Ergoterapeutuddannelsen Hold E11V Fysioterapeutuddannelsen Hold F11V Jordemoderuddannelsen Hold J11V Radiografuddannelsen Hold R11V Sygeplejerskeuddannelsen Hold H11V A+B Sygeplejerskeuddannelsen Hold S11V Februar 2012

2 Sundhedsuddannelserne Aalborg og Hjørring Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigten med beskrivelsen af modul 5, fælles del Baggrund Modulets tema: Tværprofessionel virksomhed Modulets formål Rammerne for modulet Tilrettelæggelse af modulet Tema: Tværprofessionelt/tværfagligt samarbejde og forskel i kernefagligheder Tema: Kommunikation i forbindelse med tværprofessionel virksomhed Tema: Sundhedsvæsenets organisering og funktion samt jura Tema: Anvendt videnskabsteori med udgangspunkt i menneskesyn og sundhedsopfattelser Studie- og arbejdsmetoder Tværfaglig undervisning Studiebesøg Kriterier for projektdokumenter Rammer for Intern teoretisk prøve på Modul Litteratur Bilag 1: Ergoterapeutuddannelsen Bilag 2. Fysioterapeutuddannelsen Bilag 3: Radiografuddannelsen Bilag 4: Sygeplejerskeuddannelsen Bilag 5. Jordemoderuddannelsen Bilag 6. Vejledning til elektronisk aflevering af projektopgave Bilag 7: Vejledning til projektarbejde og intern prøve Modul

3 1.0 Hensigten med beskrivelsen af modul 5, fælles del Hensigten med denne beskrivelse er, at de studerende fra modulets start kan danne sig et overblik over modulet og dermed få mulighed for at strukturere og planlægge eget studie. Oplysninger om fællesmodulets struktur, centrale emner og bedømmelser er samlet i denne beskrivelse. Oplysninger om litteratur og timefordeling findes i modulplanen, Med udgangspunkt i de 5 sundhedsuddannelsers Studieordninger 1 præciseres og uddybes i dette dokument den lokale tilrettelæggelse af fælles delen af Modul Baggrund På udbydes Modul 5 fælles for alle sundhedsuddannelser i Aalborg og Hjørring. Deltagerne på modul 5 er studerede fra ergoterapeut-, fysioterapeut-, jordemoder-, radiografog sygeplejerskeuddannelsen, samt undervisere fra alle 5 uddannelser. Et af de centrale krav til sundhedsuddannelserne 2 er, at de i fællesskab skal sikre borgerne/patienterne et sammenhængende forløb, som omfatter alle de aktiviteter, kontakter og hændelser i sundhedsvæsenet, som patienten oplever i relation til behandling, pleje og genoptræning. Det er centralt, at en borger føler sig tryg i sundhedsvæsenet, bliver henvist til den korrekte myndighed, oplever, at der er sammenhæng, og at informationen "flyder" mellem de parter, som er involverede i borgerens forløb. Afsættet for modulet er derfor det at være sundhedsprofessionel Fælles for de fem sundhedsuddannelser er, at den sundhedsprofessionelle arbejder på baggrund af professions- og forskningsbaseret viden og kunnen opnået gennem en autoriseret sundhedsuddannelse. At professionsudøvelsen foregår på baggrund af fagetiske og værdimæssige retningslinjer samt lovbestemte rammer og er rettet mod personer uafhængig af kulturelle, sociale samt køns- og aldersmæssige forhold. Professionsudøvelsen er rettet mod grupper eller enkeltpersoner, hvor formålet er at fremme sundheden og forebygge sygdom, og/eller at udføre diagnosticering, undersøgelse, behandling, pleje og omsorg. Professionsudøvelsen sker ligeledes på baggrund af kendskab til den sociale sektor samt sundhedssektorens opbygning og samfundets indretning i øvrigt. Samtidig forventes det at den sundhedsprofessionelle har kompetence til selvstændigt at kunne beskrive, formulere, analysere og bearbejde problemstillinger med henblik på at udføre erhvervsfunktioner inden for det offentlige og private arbejdsmarked. 1 Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr. 832 af 13/08/2008. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i fysioterapi BEK nr. 831 af 13/08/2008. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i radiografi BEK nr. 307 af 24/04/2009. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i jordemoderkundskab nr. 43 af 26/01/ Rapport. Udvikling af fælles modul på tværs af de sundhedsfaglige professionsuddannelser. CVU Rektorkollegiet Sundheds faglige Udvalg Maj (Revideret ) 1

4 3.0 Modulets tema: Tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværfagligt samarbejde om patientforløb. Modulet retter sig ligeledes mod sundhedsvæsenets lovgrundlag. Der er fokus på det enkelte menneske, familien eller grupper af mennesker med forskellige livsopfattelser og livsvilkår. Der er ligeledes fokus på sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende, tiltag. Fokus er på rollen som sundhedsprofessionel samarbejdspartner. 4.0 Modulets formål 3 Er at de studerende opnår kompetencer, der kan danne udgangspunkt for et samarbejde mellem sundhedsprofessionelle med henblik på at kvalificere helhedsindsatsen i relation til brugerne af sundhedssektoren og sundhedsrelaterede opgaver i samfundet i øvrigt. udvikler og styrker en sundhedsprofessionel identitet, som dels rummer egen sundhedsprofessions kernefaglighed, dels en fælles identitet med professioner, som de i deres fremtidige virke vil indgå i tværprofessionelt samarbejder med. opnår viden om metoder til dokumentation samt udvikling og sikring af kvalitet i sundhedsydelserne. Uddannelsernes bekendtgørelser udtrykker læringsudbyttet forskelligt i indhold og form med en del lighedspunkter. Da modulet afsluttes med en intern individuel mundtlig prøve, henvises til de respektive uddannelsers læringsudbytte for modul 5 i bilag Rammerne for modulet Med henblik på at kunne tilgodese de enkelte sundhedsuddannelsers bekendtgørelseskrav har de fem sundhedsprofessionsuddannelser på tilrettelagt monofaglig undervisning (se bilag 1-5 for de enkelte uddannelser) de første 2 uger af modulet. De resterende 8 uger afvikles som fælles læringsaktiviteter på tværs af de fem sundhedsuddannelser. Modulet er på 15 ECTS, som fordeler sig med: 3 ECTS, monofagligt 4 3 ECTS, tværfagligt projektarbejde på baggrund af klinisk og praksisnær undervisning 9 ECTS, tværfaglig teoretisk undervisning Tildeling af de 15 ECTS opnås ved at bestå en intern teoretisk prøve i slutningen af modulet, se afsnit 9 3 Rapport. Udvikling af fælles modul på tværs af de sundhedsfaglige professionsuddannelser. CVU Rektorkollegiet Sundheds faglige Udvalg Maj Bilag 1-5 (Revideret ) 2

5 6.0 Tilrettelæggelse af modulet Modul 5 er tilrettelagt således, at det at være sundhedsprofessionel er et fælles udgangspunkt for de forskellige læringsaktiviteter, der foregår på modulet. Modul 5 er tilrettelagt med et gennemgående tværfagligt projektarbejde, som de studerende arbejder med på hele modul 5 og som udgør eksaminationsgrundlaget til den interne prøve ved afslutningen af modulet. Modulets indhold er struktureret i 4 tværfaglige temaer. De 4 temaer skal sammen med indhentede data fra studiebesøg bidrage til det gennemgående projektarbejde. Temaerne overlapper hinanden og kan derfor ikke forventes afviklet fortløbende. De fire temaer: Tema Tværprofessionelt/tværfagligt samarbejde og forskel i kernefagligheder (6 ECTS) Tema: Kommunikation i forbindelse med tværprofessionel virksomhed (2 ECTS) Tema: Sundhedsvæsenets organisering og funktion samt jura (2 ECTS) Tema: Anvendt videnskabsteori med udgangspunkt i menneskesyn og sundhedsopfattelse (2 ECTS) Til hvert tema er der udarbejdet nogle centrale emner, som vil blive inddraget i undervisningen. 6.1 Tema: Tværprofessionelt/tværfagligt samarbejde og forskel i kernefagligheder Centrale emner Kernefaglighed og forskel i kernefagligheder i forhold til praksis og videnskabeligt grundlag. o Professionsbegrebet og professionsopfattelser præsenteres. o Præsentation af de respektive uddannelsers kernefaglighed(er) i teoretisk og praktisk sammenhæng, med afsæt i de studerendes egen tilrettelæggelse i basisgrupper o Ansvars- og kompetenceområder Tværprofessionelt samarbejde. o Begrebsafklaring samt centrale faktorer med indflydelse på muligheder og barrierer i det tværprofessionelle samarbejde. Introduktion til studiebesøgene, projektarbejde projekt. o Samarbejdsaftaler, gruppeprocesser samt konflikthåndtering. o Refleksioner over studiebesøgene som grundlag for projektarbejdet. 6.2 Tema: Kommunikation i forbindelse med tværprofessionel virksomhed Centrale emner Sundhedsinformatik: Anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi ved kommunikation om sundhedsfaglig viden til borgere, pårørende og samarbejdspartnere. (Revideret ) 3

6 Sundhedspædagogik: Anvendelse af pædagogik ved kommunikation om sundhedsfaglig viden i dialog og samarbejde med borgere og pårørende, samarbejdspartnere samt ved tilrettelæggelse af aktiviteter i forbindelse med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Videncentre ved UCN: Introduktion til og anvendelse af viden fra videncentre i tværprofessionel sammenhæng. 6.3 Tema: Sundhedsvæsenets organisering og funktion samt jura Centrale emner Velfærdsstaten og dens betydning for det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenets opbygning, organisering og placering i samfundet, herunder sundhedsøkonomi og sundhedspolitik. Lovretslige aspekter i sundhedsvæsenet: o Sundhedsloven herunder formålet med loven, borgerens/patientens/brugerens rettigheder og retssikkerhed o Autorisationslovgivning o Forvaltning af den sociale lovgivning relateret til fysio- og ergoterapeutiske samt sygeplejefaglige opgaver i primær og sekundær sundhedssektor o Sociallovgivning relateret til jordemoderfaglige opgaver o Jura relateret til radiograffagligt område. Metoder til kvalitetsudvikling og dokumentation. o Den danske kvalitetsmodel o Kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenets ydelser 6.4 Tema: Anvendt videnskabsteori med udgangspunkt i menneskesyn og sundhedsopfattelser Centrale emner Menneskesyn og grundlæggende etik i relation til det tværprofessionelle samarbejde o Etiske spørgsmål og dilemmaer, værdier, holdninger o Anvendelse af viden i en tværprofessionel kontekst Sundheds- og sygdomsopfattelser i tværprofessionelt perspektiv. o Fokus på forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering o Kropsopfattelser og ulighed i sundhed o Miljømedicin herunder arbejdsmiljø relateret til den sundhedsprofessionelle funktion Metoder til forskning og udvikling. o Introduktion til epidemiologi med fokus centrale metoder og begreber o Introduktion til kvalitative metoder i sundhedsfaglig sammenhæng (Revideret ) 4

7 7.0 Studie- og arbejdsmetoder Modulet gør brug af forskellige studie- og arbejdsmetoder, herunder tværfaglig undervisning, projektarbejde, basisgruppemøder i Aalborg og holdmøder i Hjørring, studiebesøg og paneldebat. I læringsaktiviteterne arbejdes der med et fælles scenarium Familien Danmark, som undervisningen kan relateres til og som trækkes med ind i diskussionerne i basisgruppen. 7.1 Tværfaglig undervisning Der er skemalagt læringsaktiviteter i form af forelæsninger for studerende fra alle sundhedsuddannelserne i Aalborg. Sygeplejestuderende fra Hjørring deltager ved enkelte forelæsninger i Aalborg. Se fælles modulplaner for dels Aalborg og Hjørring under de respektive uddannelsers hold. 7.2 Projektarbejde De studerende er på modul 5 inddelt i tværprofessionelle projektgrupper i Aalborg, og monofaglige grupper i Hjørring. Projektarbejdet er gennemgående i modulets fællesdel og munder ud i en synopsis og poster, som er eksaminationsgrundlag til den interne teoretiske prøve ved afslutningen af modulet. På baggrund af kliniske problemstillinger fra 2 studiebesøg og inddragelse af viden fra modulets 4 temaer udarbejder grupper på 5-7 studerende et projekt med tværprofessionelt fokus. Projektgrupperne har mulighed for max 5 lektioners vejledning. Vejledningen varetages på tværs af uddannelsernes adjunkter og lektorer. Gruppeprocesserne under projektarbejdet skal ses som en metode til at arbejde med såvel monofagligt som tværfagligt i tværprofessionel sammenhæng. 7.3 Basisgruppemøder i Aalborg 4-5 projektgrupper danner tilsammen en basisgruppe. Der er skemalagte basisgruppemøder. Formålet med basisgrupperne er at skabe et læringsrum, hvor dele af indholdet i undervisningen med tilhørende studiespørgsmål kan diskuteres. På denne måde kan diskussionerne i basisgrupperne inspirere direkte til projektarbejdet indenfor og på tværs af projektgrupper. Hver basisgruppe er tilknyttet en vejleder under hele modulet. Basisgruppevejlederne har ansvar for at strukturere indhold og form ved basisgruppemøderne. 7.4 Studiebesøg I modulet er der planlagt 2 studiebesøg med fokus på: Fler- og tværprofessionelt samarbejde Dataindsamling til praksisrelevante problemstillinger med henblik på projektarbejde Studiebesøgene tilrettelægges i samarbejde med regionale og private institutioner som sygehuse, sundhedscentre samt kommunale sundhedsforvaltninger, som har sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende, diagnosticerende, behandlende, rehabiliterende og lindrende tilbud til borgere og patienter i Nordjylland. Der vil i denne sammenhæng være fokus på at udforske det fler- og tværprofessionelle samarbejdes betydning for de omtalte tilbud til borgere og patienter. (Revideret ) 5

8 Hensigten med 1. studiebesøg er, at de studerende får kendskab til forskellige sundhedsprofessionelles kliniske varetagelse af fler- og tværprofessionelle samarbejdsrelationer i forbindelse med sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, diagnosticerende, behandlende og/eller rehabiliterende opgaver. Hensigten er også, at de studerende får indblik i forskellige professioners ansvarsog kompetenceområder og dermed kendskab til muligheder og barrierer ved fler- og tværprofessionelt samarbejde. På baggrund af studiebesøget udarbejder de studerende skriftlige refleksioner, som de er ansvarlige for at inddrage i diskussioner i basisgruppen samt projektgruppen. 2. studiebesøg tager afsæt i 1. besøg og danner baggrund for projektarbejdet. Hensigten med 2. studiebesøg er, at de studerende dels laver fortsat dataindsamling, dels udforsker praksisrelaterede problemstillinger og dels søger uddybende praksisviden gennem indsamling af empiri om sundhedsfremmende, forebyggende, diagnosticerende, behandlende og/eller rehabiliterende problemstillinger. Problemstillingerne skal være relevante for det tværfaglige modul. Der kan være tale om problemstillinger, som har vist sig evt. gennem fler- og tværprofessionel konference eller gennem samtale med sundhedsprofessionelle og deres virksomhed i det tværprofessionelle arbejde. Problemstillingerne må gerne eksemplificeres med cases, men uden at de studerende skal fokusere på specifikke sygdomme eller lidelser. På baggrund af modulets temaer, kan de studerende lade sig inspirere til yderligere undren og fordybelse i rammefaktorer og vilkår for de sundhedsprofessionelles virksomhed og dermed også for patienter/borgere. 7.5 Paneldebat I slutningen af modulet afvikles en paneldebat. Debattens tema er: Sundhed i Danmark i et tværprofessionelt perspektiv. Panelet er sammensat af brugere, sundhedsprofessionelle og politikere, som forvalter den politiske, økonomiske og professionelle styring og organisering af sundhedsydelser i sundhedsvæsenet. De studerende har på baggrund af deres projektarbejde samt fælles undervisning og basisgruppemøder gruppevis fremstillet og skriftligt afleveret spørgsmål til panelet. Diskussionen af disse spørgsmål forventes at medføre en debat i plenum. 8.0 Kriterier for projektdokumenter Projektgruppen udarbejder afslutningsvis en synopsis 5 og en poster. Synopsis skal overholde Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved UCN se og må have et omfang på max tegn inkl. mellemrum. Synopsis og poster omhandler samme sundhedsfaglige problemstilling med afsæt i studiebesøg. Der henvises til indledende tekst i dokumentet Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter se Der må i synopsis og poster refereres til navnet på praktikstedet, hvor data er indsamlet. Refereres der til data fra sundhedsprofessionelle må det alene ske med deres samtykke. 5 Hedelund L & Jørgensen P S., Mundtlig eksamen med skriftligt materiale/synopsis. Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur. Rienecker l. & Jørgensen P.S., Den gode opgave. Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur (Revideret ) 6

9 Synopsis skal indeholde: Problembeskrivelse med problemformulering o Baggrund og redegørelse for en sundhedsfaglig problemstilling og argumentation for relevansen heraf i forhold til modulets formål. o Begrundet afgrænsning til en problemformulering. Begrundet konklusion på problembearbejdning med henvisning til referencer 6.. o Konklusionen udarbejdes på baggrund af en problembearbejdning. Problembearbejdningen skal ikke fremgå af synopsis, men som en del af gruppens arbejdsdokument. Poster skal indeholde Tydelig præsentation af projektets budskab. Overskrifter som fanger læserens opmærksomhed og kendetegner projektets budskab.. Baggrund for undersøgelsen. Afgrænset fokus samt problemformulering. Konklusion. Gruppenummer, navne på projektgruppens deltagere inkl. hold/uddannelse. Uddannelsessted. 9.0 Rammer for Intern teoretisk prøve på Modul 5 Modul 5 afsluttes med en intern teoretisk prøve inden for modulets temaer og beskrevne læringsudbytte gældende for den respektive studerendes uddannelse. Prøven er en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i synopsis og poster, som begge er gruppefremstillet. Forudsætninger for at deltage i prøven Forudsætning for at deltage i prøven er, at projektgruppen i fællesskab har udarbejdet og afleveret synopsis og poster rettidigt. Synopsis skal overholde Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved UCN se og må have et omfang på max tegn inkl. mellemrum. De skriftlige produkter afleveres i studiesekretariatet i 2 papireksemplar (synopsis i A-4 format og poster i A-3 format i farver). Afleveringstidspunkt fremgår dels af modulplan for studerende i Aalborg og modulplan for studerende Hjørring samt i Prøveoversigter for de respektive uddannelser på Samtidig med afleveringen af papireksemplarerne afleveres en elektronisk version af synopsis jævnfør vejledning til elektronisk aflevering af opgaver (Bilag 6). Sygeplejestuderende i Aalborg og Hjørring deltager i den ordinære prøve under forudsætning af at have deltaget i fastlagt obligatoriske aktivitet gældende for sygeplejerskeuddannelsen (jævnfør Bilag 4). 6 Litteraturreferencer følger Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved UCN (Revideret ) 7

10 Såfremt forudsætningerne ikke er opfyldte kan den studerende ikke deltage i prøven og har dermed brugt et prøveforsøg. Prøveform Den interne prøve er en individuel mundtlig prøve og tager udgangspunkt i en sundhedsfaglig problemstilling relateret til data fra studiebesøg. Den sundhedsfaglige problemstilling fremgår af synopsis og poster. Den mundtlige prøve finder sted i uge 15 (forårshold) eller uge 44 (efterårshold). Eksamensdagene fremgår af Modulplan og skema for henholdsvis Aalborg og Hjørring. Tidspunkter for eksamination, lokale og navn på eksaminatorer vil blive meddelt på IT S Learning på dagen for aflevering af synopsis og poster. Prøven er sat i gang, når synopsis og poster er afleveret. Projektgruppens vejleder er 1. eksaminator og 2. eksaminator er en underviser fra UCN. Når synopsis og poster er afleveret, gives der ikke vejledning. Den individuelle mundtlige eksamination Den studerende trækker ved eksaminationens begyndelse lod mellem 4 spørgsmål udarbejdet på baggrund af det læringsudbytte, som er gældende for den studerende (jævnfør bilag 1-5). Spørgsmålet kan indpasses i løbet af den mundtlige eksamination, hvor det passer bedst. Den mundtlige eksamination har en varighed af 20 min, heraf den studerende har de første 5 minutter til et individuelt oplæg, hvor der argumenteres for konklusionen på problembearbejdningen på baggrund af analyse af empirisk materiale samt teorier og metode og/eller der argumenteres for et nødvendigt supplement til konklusionen. Herefter er der 15 minutter til eksamination med diskussion, der tager udgangspunkt i det mundtlige oplæg, synopsis og poster, det udtrukne spørgsmål samt læringsudbyttet, som er gældende for den enkelte studerendes uddannelse. Bedømmelse Eksaminatorerne har 10 min til votering og tilbagemelding. Bedømmelsen sker på baggrund af den studerendes mundtlige præstation i forhold til læringsudbyttet, som er gældende for den pågældende studerendes uddannelse. For at bestå kræves mindst karakteren Synopsis er ikke genstand for bedømmelse men danner blandt andet grundlag for eksaminationen. Indstilling til prøven, omprøve, sygeprøve m.m. Den studerende tilmeldes automatisk første ordinære prøve, som afslutter modulet. 7 Jævnfør Karakterbekendtgørelsen 17 i BEK nr 262 af 20/03/2007. (7- trins skalaen) (Revideret ) 8

11 Den studerende er automatisk tilmeldt omprøve og eventuelt sygeprøve, hvis prøven ikke er bestået (enten ved ikke beståelseskarakter, ikke mødt eller sygdom). Foreligger rettidig afmelding ikke betragtes prøven med hensyn til antallet af prøveforsøg som påbegyndt. Vedrørende tilmelding til og deltagelse i samt afmelding fra prøver se Eksamensreglement ved de Sundhedsfaglige Professionsbacheloruddannelser ved Omprøve og sygeprøve afvikles som den ordinære prøve. Se Prøveoversigt for de respektive uddannelser Der gives 1 lektion vejledning ved omprøve. (Revideret ) 9

12 10.0 Litteratur Bøger Birkler, J., Videnskabsteori en grundbog. 1. udgave. Kbh.: Munksgaard. ISBN Birkler, J., Etik i sundhedsvæsenet. 1. udgave, Munksgaard Danmark. ISBN Glasdam, S., red., Folkesundhed i et kritisk perspektiv. Kbh.: Dansk Sygeplejeråd. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk. ISBN Kristensen, K., Sundhedsjura. 4.udgave. Kbh.: Gads Forlag. ISBN: , [Eller hvis 4. udgave ikke er udkommet ultimo sept. 2011: Kristensen, K., Sundhedsjura. 3.udgave. Kbh.: Gads Forlag. ISBN-13: ] Lauvås, K. & Lauvås, P., Tværfagligt samarbejde. 2. udgave. Århus: Klim. ISBN: Niklasson, G. red., Samfund og kultur i sundhedsarbejdet. Frydenlund. ISBN: Vallgårda, S. & Krasnik, A., Sundhedsvæsen og politik. 2. Udgave, Munksgaard Danmark, København. ISBN: Artikler og kapitler i kopi 8 Bonde J.P., Miljø- og arbejdsmedicinens grundlag. I J.P. Bonde, K. Rasmussen og T. Sigsgaard, red., Miljø- og arbejdsmedicin, 3. udgave, Kbh., FADL' s forlag, s Brandt, Å., Centrale begreber og definitioner. I C.V. Nielsen red., Rehabilitering for sundhedsprofessionelle. Kbh.: Gads Forlag s Bredland, E.L., Linge, O.A. & Vik, K., Det handler om verdighet. Ideologi og praksis i rehabiliteringsarbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 7. Samarbeide, s Brønnum-Hansen, H Social ulighed i sygdomsbyrde. Ugeskrift for Læger, årg 169, nr , s Ellingsen, S. & Drageset, S., Kvalitativ tilnærmning i sygeplejeforskning - en introduktion og oversigt. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, årg 10, nr. 3, s Grønbæk. M. Forebyggelse og epidemiologiske analyser. I: F. Kamper Jørgensen et al. red., Forebyggende sundhedsarbejde. 5. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark, s Hammerich, E. & Frydensberg, K., Konflikt og kontakt. Om at forstå og håndtere konflikter Hovedland, s og s Jensen, B.B, Sundhedspædagogiske kernebegreber. I F. Kamper Jørgensen, G. Almind, & B. B. Jensen, red., Forebyggende sundhedsarbejde. 5. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark, s Jensen, T. K. & Johnsen, T. J., Sundhedsfremme i teori og praksis. 2. udgave. Århus: Forlaget Philosophia, s Laursen, P. F. et. al., Professionalisering. En grundbog. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag, s De opgivne artikler og kapitler findes enten som scannede dokumenter, masterkopier i ringbind eller som kopisamling afhængig af uddannelsernes aftaler med CopiDan. De vil være tilgængelige fra semesterstart i monofaglige del. (Revideret ) 10

13 Mainz, J. et al. red., Kvalitetsudvikling i praksis. Kbh., Munksgaard Danmark, s og s Malterud K., Kvalitative studier om forebyggelse. I: F. Kamper- Jørgensen, G. Almin & B. B. Jensen, red., 2009, Forebyggende sundhedsarbejde. 5. udgave. Munksgaard Danmark, København. Kap 12 side Rasmussen K., Bonde J.P., & Sigsgaard T., Forebyggelse. I J. P. Bonde, K. Rasmussen & T. Sigsgaard, red Miljø- og arbejdsmedicin, 3. udgave, Kbh., FADL's forlag, s Pettersen, R. C., Problembaseret læring for elever, studerende og lærere. Frederikshavn: Dafolo, s og s (kopi) Aaland, E., Etik dilemma og valg, Kbh.: Dansk psykologisk Forlag, s (kopi) Online publikationer: Ergoterapeutforeningen, Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om: Mission, visioner, værdier, faglig etik og samarbejde [Online]. Tilgængeli fra: b.pdf [Lokaliseret ] (Relevant for ergoterapeutstuderende) Decker, S., On Being a Radiographer: Identity Construction and Radiografer. In Narrativ, Memory & Knowledge [Online]. Reprecentations, Aesthetics, Contekxts. University of Huddersfield, Hoddersfild, pp Tilgængelig fra: [Lokaliseret ] (Relevant for radiografstuderende) Ilkjær, I., Shared care fra et patientperspektiv. Klinisk sygepleje nr. 4, s (relevant for sygeplejestuderende) tilgængelig på DefNet Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsloven. LBK nr 913 af 13/07/2010 [Online]. Tilgængelig fra: [Lokaliseret ] Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. LBK nr 1350 af 17/12/2008 [Online]. Tilgængelig fra: [Lokaliseret ] Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Cirkulær om begrænsning af behandlingsredskaber CIR nr /12/2006 [Online]. Tilgængelig fra: [Lokaliseret ] Socialministeriet, Serviceloven LBK nr 81 af 04/02/2011. Se spec. Kap 21 [Online]. Tilgængeligt fra: [Lokaliseret ] Jordemoderforeningen. Hvad laver en jordemoder? [Online]. Tilgængelig fra: ( Relevant for jordemoderstuderende) [Lokaliseret ] Socialministeriet 2011.Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. BEK nr 743 af 27/06/2011 [Online]. Tilgængelig fra [Lokaliseret ] (Revideret ) 11

14 Sundhedsstyrelsen, Tracking af Sundhedsstyrelsens kampagner for forebyggelse [Online]. Tilgængelig fra [Lokaliseret ] World Confederation for Physical Therapy,2007. Position Statement. [Online]. Tilgængelig på: Tilgængelig fra Sep07-Rev_2.pdf [Lokaliseret ] (relevant for fysioterapeutstuderende) (Revideret ) 12

15 Bilag 1: Ergoterapeutuddannelsen 9 Modul 5: Tværprofessionel virksomhed. Tema: Modulet rettes mod de sundhedsprofessionelles forudsætninger for at sikre borgere/patienter et sammenhængende forløb blandt andet ved en samlet og fleksibel flerfaglig opgaveløsning i sundhedssektoren. Der arbejdes med sundhedssektorens udvikling og ændrede krav fra borgerne, samt med forskelle i kernefaglighed og kommunikation i forbindelse med tværprofessionel virksomhed. Efter modulet har den ergoterapeutstuderende opnået følgende læringsudbytte: 1. Forklare og anvende kernefaglighed i forhold til en tværfaglig indsats indenfor sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, og/eller rehabilitering. 2. Indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners ansvar og kompetence i forhold til en flerfaglig opgaveløsning. 3. Redegøre for sundhedsvæsnets organisation og funktion. 4. Redegøre for og diskutere retslige og etiske aspekter i sundhedsvæsenet og de rammer disse sætter for udøvelsen af egen profession og et tværfagligt sundhedsprofessionelt samarbejde. 5. Forklare og diskutere kommunikation og informationsteknologiens anvendelse i forhold til sundhedsprofessionelles arbejde med dokumentation og kvalitetssikring. 6. Søge, formidle og anvende praksis -, udviklings - og forskningsbaseret viden i relation til sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende, diagnosticerende, behandlende og/eller rehabiliterende opgaver. 7. Formidle eget fagområdes bidrag i en tværprofessionel indsats. Fordeling af ECTS- point på centrale fagområder for modul 5 Ergoterapi 3 Sygdomslære 1 Anatomi 0,5 Fysiologi 0,5 Social- og sundhedspolitik og lovgivning 3 Pædagogik 1 Psykologi 1 Etik 1 Videnskabsteori og videnskabelig metode 1 Klinisk undervisning 3 I alt 15 ECTS Bedømmelse Modulet afsluttes med en intern teoretisk prøve. Den studerendes læringsudbytte bedømmes efter 7-trins-skalaen. 9 Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 832 af 13/08/2008 (Revideret ) 13

16 Ergoterapeutuddannelsen: Fordeling af fag på temaer på det tværfaglige modul på UCN Tema ECTS Fag Tværfagligt samarbejde kernefaglighed og forskelle i kernefagligheder Kernefaglighed i forhold til praksis og videnskabeligt grundlag 1 1 Ergoterapi Anatomi/fysiologi Ansvars og kompetenceområder Klinisk undervisning 1 Tværfagligt samarbejde 1 Klinisk undervisning Studiebesøg og projekt 1 Klinisk undervisning Tema Kommunikation i forbindelse med tværprofessionel virksomhed sundhedsinformatik 1 Sygdomslære Sundhedsformidling 0.5 Pædagogik sundhedspædagogik 0.5 Pædagogik Tema Sundhedsvæsenets organisering og funktion Sundhedsvæsenets opbygning, organisering, placering i samfundet; herunder sundhedsøkonomi og sundhedspolitik 1 Lovretslige aspekter i sundhedsvæsenet, herunder borgerens/patientens/brugerens retssikkerhed 1 Social- og sundhedspolitik og lovgivning Social- og sundhedspolitik og lovgivning Metoder til kvalitetsudvikling og dokumentation 1 Social- og sundhedspolitik og lovgivning Tema Videnskabsteori med udgangspunkt i menneskesyn og sundhedsopfattelser Menneskesyn, grundlæggende etik i relation til det tværfaglige samarbejde, etiske spørgsmål og dilemmaer, værdier, holdninger samt sundheds- og sygdomsopfattelser 1 Etik Metoder til forskning og udvikling 1 Videnskabsteori og metode Monofaglig del Teoretisk forb. til klinisk uv. i 6. modul 1 Ergoterapi 1 Psykologi (Revideret ) 14

17 Bilag 2. Fysioterapeutuddannelsen 10 Modul 5: Tværfagligt fællesmodul - tværprofessionel virksomhed Modulets tema Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværfagligt samarbejde om patientforløb. Modulet retter sig ligeledes mod sundhedsvæsenets lovgrundlag. Der er fokus på det enkelte menneske, familien eller grupper af mennesker med forskellige livsopfattelser og livsvilkår. Der er ligeledes fokus på sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende tiltag. Fokus er på rollen som sundhedsprofessionel samarbejdspartner. Efter modulet har den fysioterapeutstuderende opnået følgende læringsudbytte: 1. Indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners ansvar og kompetence i forhold til en flerfaglig opgaveløsning. 2. Beskrive retslige og etiske aspekter i sundhedsvæsenet og forklare hvilke rammer disse sætter for udøvelsen af egen profession og et flerfagligt sundhedsprofessionelt samarbejde. 3. Forklare/forstå hvordan kommunikation og informationsteknologi kan anvendes i forhold til sundhedsprofessionelles arbejde med dokumentation og kvalitetssikring. 4. Søge, formidle og anvende empirisk, udviklings- og forskningsbaseret viden i relation til sundhedsfremmende, forebyggende, diagnosticerende, behandlende og/eller rehabiliterende opgaver. Fordeling af ECTS- point på centrale fagområder for modul 5 Fysioterapiteori og metode 5 Sundhedsinformatik 1 Etik, videnskabsteori og metode. (humanistiske fag) 1 Sygdomslære 1 Folkesundhed og epidemiologi 1 Lovgivning og forvaltning 2 Sociologi 3 Kommunikation 1 I alt 15 ECTS Bedømmelse Modulet afsluttes med en intern teoretisk prøve. Forudsætningskrav for deltagelse i modulprøven Den studerende skal være aktivt studerende og har deltagelsespligt i den teoretiske og praktiske undervisning. Læs mere om studieaktivitet og deltagelsespligt på grundsyn og retningslinier Modul 5 indgår som en del af forudsætningskravet for deltagelse i modul 12 se mere på metoder. 10 Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i fysioterapi BEK nr 831 af 13/08/2008 (Revideret ) 15

18 Fysioterapeutuddannelsen: Fordeling af fag på temaer på det tværfaglige modul på UCN Tema: Tværfagligt samarbejde Tværfagligt samarbejde kernefaglighed og forskelle i kernefagligheder Kernefaglighed i forhold til praksis og videnskabeligt grundlag Ansvars og kompetenceområder ECTS Fag Tværfagligt samarbejde Studiebesøg og projekt 4 Fysioterapi og metode Tema: Kommunikation Kommunikation i forbindelse med tværprofessionel virksomhed Sundhedsinformatik 1 Sundhedsinformatik Sundhedsformidling Sundhedspædagogik 1,5 Humanistisk fag Tema: Sundhedsvæsenet Sundhedsvæsenets organisering og funktion Sundhedsvæsenets opbygning, organisering, placering i samfundet; herunder sundhedsøkonomi og sundhedspolitik 1 Fysioterapi og metode Lovretslige aspekter i sundhedsvæsenet, herunder borgerens/patientens/brugerens retssikkerhed 1,5 Jura Metoder til kvalitetsudvikling og dokumentation 0,5 Sociologi Tema: Viden og Etik Anvendt videnskabsteori med udgangspunkt i menneskesyn og sundhedsopfattelser Menneskesyn, grundlæggende etik i relation til det tværfaglige samarbejde, etiske spørgsmål og dilemmaer, værdier, holdninger samt sundheds- og sygdomsopfattelser 1 Folkesundhedsvidenskab Metoder til forskning og udvikling 0,5 Sociologi Monofaglig del Sociologi 2 Humanistisk fag 0,5 Sygdomslærer 1 Jura og Fysiologi teori og metode 0,5 (Revideret ) 16

19 Bilag 3: Radiografuddannelsen 11 Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modulets tema Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskellige bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværfagligt samarbejde om patientforløb. Modulet retter sig ligeledes mod sundhedsvæsenets lovgrundlag. Der er fokus på det enkelte menneske, familien eller grupper af mennesker med forskellige livsopfattelser og livsvilkår. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende: Kendskab til sundhedsvæsenets opbygning og organisering i samfundet Forståelse af egen professions og andre sundhedsprofessioners ansvar og kompetencer i forhold til en flerfaglig opgaveløsning Indsigt i udvalgte videnskabsteoretiske positioners betydning for forskellige professioners samarbejde Forståelse af retslige og etiske aspekter i sundhedsvæsenet Indsigt i hvordan kommunikation og informationsteknologien kan anvendes i sundhedsprofessionelles arbejde med dokumentation og kvalitetssikring Færdigheder i at forklare og begrunde, hvilke rammer retslige og etiske aspekter i sundhedsvæsenet sætter for udøvelsen af egen profession og tværfagligt Sundhedsprofessionelt samarbejde Kvalifikationer til at indgå i et tværprofessionelt samarbejde med henblik på at løse sundhedsfaglige problemstillinger og opgaver i samarbejde med andre sundhedsprofessioner Forudsætninger for at søge, formidle og anvende empirisk, udviklings- og forskningsbaseret viden i relation til sundhedsfremmende, forebyggende, diagnosticerende, behandlende og/eller rehabiliterende opgaver Fordeling af ECTS- point på centrale fagområder for modul 5 Sundhedsvidenskab Radiografi, teoretisk undervisning 2 Radiografi, klinisk undervisning 3 Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi 1 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling 1½ Sundhedsinformatik 1 Humaniora Filosofi, videnskabsteori og etik 1½ Kommunikation 2 Pædagogik 1 Samfundsvidenskab Jura 1 Organisation og ledelse 1 I alt 15 ECTS Bedømmelse Modulet afsluttes med en intern teoretisk prøve. 11 Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i radiografi BEK nr. 307 af 24/ , samt Nationale studieordning. Bilag 2 af maj 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi. Se UCN hjemmeside. (Revideret ) 17

20 Radiografuddannelsen: Fordeling af fag på temaer på modulet Tema: Tværfagligt samarbejde Tværfagligt samarbejde kernefaglighed og forskelle i kernefagligheder ECTS Fag Kernefaglighed i forhold til praksis og videnskabeligt grundlag Ansvars og kompetenceområder Tværfagligt samarbejde 0,5 Studiebesøg og projekt 2,5 1 0,5 Radiografi teoretisk og klinisk undervisning Tema: Kommunikation Kommunikation i forbindelse med tværprofessionel virksomhed Sundhedsinformatik 1 Sundhedsinformatik Sundhedsformidling 1,5 Kommunikation Sundhedspædagogik 0,5 Kommunikation Tema: Sundhedsvæsenet Sundhedsvæsenets organisering og funktion Sundhedsvæsenets opbygning, organisering, placering i samfundet; herunder sundhedsøkonomi og sundhedspolitik 1 Lovretslige aspekter i sundhedsvæsenet, herunder borgerens/patientens/brugerens retssikkerhed 1 Metoder til kvalitetsudvikling og dokumentation 1 Organisation og ledelse Jura Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi Tema Viden og Etik Anvendt videnskabsteori med udgangspunkt i menneskesyn og sundhedsopfattelser Menneskesyn, grundlæggende etik i relation til det tværfaglige Filosofi, videnskabsteori samarbejde, etiske spørgsmål og dilemmaer, værdier, holdninger 0,5 og etik samt sundheds- og sygdomsopfattelser Metoder til forskning og udvikling 1,5 Forskningsmetode og kvalitetsudvikling Monofaglig del Filosofi, videnskabsteori Videnskabsteori 1 og etik Pædagogik 1 Pædagogik Radiografi teoretisk og klinisk undervisning 0,5 Radiografi klinisk undervisning Tværfaglig + monofaglig Ialt 15 undervisning (Revideret ) 18

21 Bilag 4: Sygeplejerskeuddannelsen 12 Modul 5 - Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværfagligt samarbejde om patientforløb. Modulet retter sig ligeledes mod sundhedsvæsenets lovgrundlag. Der er fokus på det enkelte menneske, familien eller grupper af mennesker med forskellige livsopfattelser og livsvilkår. Der er ligeledes fokus på sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende tiltag. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners ansvar og kompetence i forhold til en flerfaglig opgaveløsning. 2. At beskrive retlige og etiske aspekter i sundhedsvæsenet og forklare, hvilke rammer disse sætter for udøvelsen af egen profession og et tværfagligt sundhedsprofessionelt samarbejde. 3. At forklare/forstå hvordan kommunikation og informationsteknologien kan anvendes i forhold til sundhedsprofessionelles arbejde med dokumentation og kvalitetssikring. 4. At søge, formidle og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om sundhedsfremmende, forebyggende, diagnosticerende, behandlende og/eller rehabiliterende opgaver. 5. At beskrive klassiske samfundsvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på samfundsvidenskabens bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis. Fordeling af ECTS- point på centrale fagområder for modul 5 Teoretisk Klinisk Sygepleje 2 1 Folkesundhed herunder epidemiologi og 2 miljømedicin 1 Sundhedsinformatik 2 0 Sygdomslære 1 0 Organisation og ledelse 1 0 Jura herunder social- og sundhedslovgivning 1 1 Sociologi - sundhedsantropologi 3 0 I alt 12 ECTS 3 ECTS Bedømmelse Modulet afsluttes med en intern teoretisk prøve. Deltagelse i en fastlagt studieaktivitet rettet mod it-baseret kommunikation og samarbejde er en forudsætning for at den studerende kan indstilles til prøven. Det kan endvidere være en forudsætning for at indstilles til prøven, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter eksempelvis afleveret opgaver og projekter mv. i henhold til lokalt tillæg til studieordningen. 12 Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008, bilag side 17 (Revideret ) 19

22 Forudsætning for indstilling til intern prøve i sygeplejerskeuddannelsen ved modul 5 i både Aalborg og Hjørring gælder følgende: For at være indstillet til den interne teoretiske prøve, skal den studerende have deltaget i den fastlagte studieaktivitet rettet mod it-baseret kommunikation og samarbejde i faget sundhedsinformatik: Udarbejdelse af E-Portfolio i IT s Learning. Forudsætning for indstilling til intern prøve i sygeplejerskeuddannelsen ved modul 5 i Hjørring gælder følgende desuden også: Der er deltagelsespligt i 1 lektion midt i modulet, hvor holdets undervisere mødes med studerende til gensidig evaluering af samarbejdsaftalen samt aftaler fremadrettet. Hvis en studerende ikke møder bruges et prøveforsøg. Såfremt den studerende kan dokumentere sit fravær med en lægeerklæring, bruges ikke et prøveforsøg. Ved manglende fremmøde i lektionen skal den studerende aflevere en erstatningsopgave, som afleveres snarest og senest 5 hverdage efter lektionen for, at den studerende kan deltage i prøven som omprøve. Sygeplejerskeuddannelsen: Fordeling af fag på temaer på modulet Tema: Tværfagligt samarbejde Tværfagligt samarbejde kernefaglighed og forskelle i kernefagligheder Kernefaglighed i forhold til praksis og videnskabeligt grundlag Ansvars og kompetenceområder ECTS 2,5 Fag Sygepleje teoretisk/klinisk Folkesundhedsvidenskab Tværfagligt samarbejde 1,5 teoretisk/klinisk Studiebesøg og projekt 0,5 Jura (klinisk) Tema: Kommunikation Kommunikation i forbindelse med tværprofessionel virksomhed Sundhedsinformatik Sundhedsformidling Sundhedspædagogik 2 Sundhedsinformatik Tema: Sundhedsvæsenet Sundhedsvæsenets organisering og funktion Sundhedsvæsenets opbygning, organisering, placering i samfundet; herunder sundhedsøkonomi og sundhedspolitik 0,5 0,5 Organisation og ledelse Sociologi Lovretslige aspekter i sundhedsvæsenet, herunder borgerens/patientens/brugerens retssikkerhed 1,0 Jura Metoder til kvalitetsudvikling og dokumentation 0,5 Organisation og ledelse Tema: Viden og Etik Anvendt videnskabsteori med udgangspunkt i menneskesyn og sundhedsopfattelser Menneskesyn, grundlæggende etik i relation til det tværfaglige samarbejde, etiske spørgsmål og dilemmaer, værdier, holdninger samt sundheds- og sygdomsopfattelser 0,5 1 Sygepleje teoretisk Folkesundhedsvidenskab Teoretisk (Revideret ) 20

23 Folkesundhedsvidenskab Metoder til forskning og udvikling 0,5 teoretisk 0,5 Sociologi Monofaglig del Sociologi 2 Sygdomslærer 1 Jura 0,5 Retningslinjer for ophør af indskrivning på grund af manglende studieaktivitet ved sygeplejerskeuddannelsen på UCN Reglerne er fastsat i henhold til 34 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 87 af 7. februar 2011 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser (Undervisningsministeriets adgangsbekendtgørelse). 1. Indskrivning ved s sygeplejerskeuddannelse bringes til ophør, når den studerende inden for det seneste år ikke har været studieaktiv. Stk. 2. Manglende studieaktivitet defineres således, at den studerende inden for det seneste år ingen prøve har bestået. Prøver, der er bestået som gæstestuderende (fx udlandsophold) ved en uddannelsesinstitution som led i en samlet uddannelse, der er godkendt af den pågældende uddannelse, medregnes som beståede prøver. Stk. 3. Perioder, hvor den studerende ikke har været studieaktiv på grund af orlov, barsel, adoption, dokumenteret sygdom eller værnepligt, medtælles ikke. Den studerende skal på forlangende fremskaffe dokumentation for disse forhold. Stk. 4. Uddannelserne kan dispensere fra bestemmelserne i 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Dispensationsansøgningen sendes til studiesekretariatet. 2. Forinden indskrivning bringes til ophør, adviseres den enkelte studerende skriftligt herom. Den studerende gøres i den forbindelse opmærksom på reglerne i 1. I brevet til den studerende skal det fremgå, at vedkommende har 14 dage til at indsende dokumentation for, at perioder med manglende studieaktivitet ved uddannelsen ikke skal medtælle samt en frist for ansøgning om dispensation. Stk. 2. Hvis den studerende ikke har reageret indenfor den fastsatte frist, bringes indskrivningen til ophør. 3. Hvis den studerende anmoder om, at indskrivningen ikke bringes til ophør, har anmodningen opsættende virkning, indtil sagen er afgjort af studiesekretariatet. Stk. 2. Hvis den studerende retter henvendelse efter at indskrivningen er bragt til ophør og den studerende senere får medhold i, at indskrivningen ikke burde være bragt til ophør, skal studiesekretariatet annullere udmeldingen. 4. Den studerende kan klage til Undervisningsministeriet inden for 2 uger efter modtagelsen af afgørelsen, for så vidt angår retlige forhold, jf. adgangsbekendtgørelsens Regler om de prøver, som den studerende i henhold til bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet skal have bestået inden udgangen af 4. semester, og hvor der i bekendtgørelserne eller i studieordningen for den pågældende uddannelser er fastsat tidsfrister for gennemførelse af uddannelsen, gælder uafhængigt af reglerne i 1-4. (Revideret ) 21

24 Bilag 5. Jordemoderuddannelsen 13 Modul 5 - Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul -tværprofessionel virksomhed Modulet er tværfagligt og rettet mod udvikling af evner til at indgå i et tværfagligt samarbejde om opgaveløsning i sundhedsvæsenet. I modulet opnås viden om etik, menneskesyn og kommunikation, om sundhedsvæsenets opbygning og funktion, om sundhedspolitik og økonomi samt forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling. Studieaktiviteterne falder indenfor følgende hovedområder: Forskel i kernefaglighed, kommunikation i forbindelse med tværfaglig virksomhed, sundhedsvæsenets organisering og funktion og anvendt videnskabsteori. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Anvende viden om etik og menneskesyn i praktisk handlen 2. Genkende jordemoderfagets etiske dilemmaer 3. Kommunikere professionelt med såvel samarbejdspartnere som gravide, fødende og barslende kvinder og deres familier 4. Identificere egen og sundhedsfaglige samarbejdspartneres faglighed og kompetenceområder 5. Anvende viden om egen og øvrige sundhedsprofessionelles kompetencer i et tværfagligt samarbejde omkring opgaveløsning 6. Beskrive sundhedsvæsenets opbygning og funktion samt egen placering heri 7. Redegøre for sundhedspolitiske principper og enkelte sundhedsøkonomiske analysemodeller 8. Beskrive klassiske videnskabsteoretiske positioner samt kvalitative og kvantitative forskningsmetoder 9. Forstå betydningen af kvalitetsudvikling i praksis Fordeling af ECTS- point på centrale fagområder for modul 5 Teoretisk Klinisk Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 2 0 Sundhedsinformatik.1 0 Videnskabsteori 2,5 0 Filosofi og etik 1,5 0 Kommunikation 1 0 Organisation, ledelse og sundhedsøkonomi 2 0 Lovgivning 1 0 Sociologi sundhedsantropologi 1 0 Tværfagligt studieforløb 3 I alt 12 ECTS 3 ECTS Bedømmelse Modulet afsluttes med en intern teoretisk prøve 13 Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i jordemoderkundskab nr. 43 af 26/01/2009. Bilag 5 (Revideret ) 22

25 Jordemoderuddannelsen: Fordeling af fag på temaer på modulet Tema: Tværfagligt samarbejde Tværfagligt samarbejde kernefaglighed og forskelle i kernefagligheder Kernefaglighed i forhold til praksis og videnskabeligt grundlag ECTS Fag Ansvars og kompetenceområder 2 Jordemoderkundskab Tværfagligt samarbejde 3 Tværfagligt studieforløb Studiebesøg og projekt Tema: Kommunikation Kommunikation i forbindelse med tværprofessionel virksomhed Sundhedsinformatik 1 Sundhedsinformatik Sundhedsformidling Sundhedspædagogik Tema: Sundhedsvæsenet Sundhedsvæsenets organisering og funktion 1 Kommunikation Sundhedsvæsenets opbygning, organisering, placering i samfundet; herunder sundhedsøkonomi og sundhedspolitik 2 0,5 Organisation, ledelse, sundhedsøkonomi Sociologi Lovretslige aspekter i sundhedsvæsenet, herunder borgerens/patientens/brugerens retssikkerhed 1 Lovgivning Metoder til kvalitetsudvikling og dokumentation Tema: Viden og Etik Anvendt videnskabsteori med udgangspunkt i menneskesyn og sundhedsopfattelser Menneskesyn, grundlæggende etik i relation til det tværfaglige samarbejde, etiske spørgsmål og dilemmaer, værdier, holdninger samt sundheds- og sygdomsopfattelser 1,5 Filosofi, etik Metoder til forskning og udvikling Monofaglig del Videnskabsteori/forskningsmetodologi 2,5 Sundhedsantropologi 0,5 (Revideret ) 23

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Monofaglig del 1 Modul 5 - monofaglig del - Tværprofessionel virksomhed 3 ECTS ud af 15 ECTS. Indholdsfortegnelse 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 5 TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED...

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

Fælles Modulplan Aalborg Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2011 08.08.11. Tema: Viden og Etik Professionsbegrebet og professionsopfattelser

Fælles Modulplan Aalborg Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2011 08.08.11. Tema: Viden og Etik Professionsbegrebet og professionsopfattelser Uge 7 Dato Timer Lokaler Underviser Tema/Fagområde / fag Kl. 8.15 75 Jørgen Bruun Merethe J. Hollen Helle T. Andersen Pia Bak Inge Lange Modulplan Aalborg Undervisnings aktivitet Introduktion til modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg Professionshøjskolen UCN sundhed modul 5 1 Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Ergoterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Jordemoderuddannelsen

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Hold S09S April 011 April 011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 6, 4. semester...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB Campus Roskilde Sygeplejerskeuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB Tværprofessionel virksomhed Rehabilitering af patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra september

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II E10s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II E12v Senest revideret 02-08-2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2014 Hold Februar 2013 og September 2013. Revideret 09-07-2014 1 Indhold Modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold: SYPL-2013-feb, forår 2015 Revideret 15.01.2015 1 Indhold Modul 9 - Sygepleje, etik og videnbaseret

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modul 14, Jordemoderuddannelsen J12V Profession, kundskab og metode Bachelor-projekt Teoretiske ECTS i alt 20 Modul 14, Profession, kundskab og metode...

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2017/2018 Profession,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus. Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus. Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt 1 modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 v. Janne Bryde Laugesen, teamleder, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt. i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Tværprofessionelt modul 5 i sundhedsprofessionsuddannelserne

Tværprofessionelt modul 5 i sundhedsprofessionsuddannelserne Modulbeskrivelse Tværprofessionelt modul 5 i sundhedsprofessionsuddannelserne 26. August 2009 Ergoterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Radiografuddannelsen Sundhed og Ernæring Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere