RETSFORBEHOLDET HAR SPILLET KONKURS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETSFORBEHOLDET HAR SPILLET KONKURS"

Transkript

1 BRIEF RETSFORBEHOLDET HAR SPILLET KONKURS Kontakt: Projektmedarbejder, Rasmus Leander Nielsen Cheføkonom, Mikkel Høegh RESUME I begyndelsen af december 2014 mødtes EU s justitsministre i Bruxelles til rådsmøde for retlige og indre anliggender. Her vedtog de endeligt en revideret konkursforordning, der skal styrke europæiske virksomheders modstandskraft over for økonomiske kriser og bl.a. give bedre muligheder for rekonstruktion af konkurstruede virksomheder. På grund af retsforbeholdet vil de nye tiltag dog ikke komme til gavn for danske virksomheder, hvilket kan komme til at svække vækst- og konkurrencevilkår for det danske erhvervsliv. Problemerne for de danske virksomheder kan bl.a. opstå ved tvister, hvor skyldner har aktiver eller kreditorer i flere EU- lande. Revisionen af konkursforordningen sker netop som nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af konkurser blandt danske virksomheder er stigende. Alene i november 2014 steg antallet med 5 pct., hvilket understreger behovet for at styrke danske virksomheders modstandskraft. Tænketanken EUROPA 2014 thinkeuropa.dk

2 HOVEDKONKLUSIONER: Hvert år går ca europæiske virksomheder, der har aktiviteter i mere end ét medlemsland, konkurs, og antallet af konkurser er steget eksplosivt under krisen. En revision af de fælleseuropæiske regler for virksomheder, der går konkurs, er netop vedtaget, men Danmark står på grund af retsforbehol- det uden for samarbejdet. Danmark er et af de lande, der har oplevet den største stigning i konkur- ser. Alene i november steg antallet af konkurser med 5 pct. ifølge Dan- marks Statistik. Ved større konkurssager vil konsekvenserne af at stå uden for samarbej- det ramme Danmark hårdt, hvilket hæmmer konkurrencevilkår og vækstpotentiale. Danmark får heller ikke gavn af de nye konkurstiltag, der skal sikre bedre muligheder for vækst i det indre marked. Danmark forsøgte allerede i 2001 at opnå en parallelaftale på konkursområdet, men blev afvist af Kommissionen. Problemerne med manglende deltagelse i konkursforordningen kan løses ved en tilvalgsordning eller fuld afskaffelse af forbeholdet. 2

3 Jeg er enig i, at retsforbeholdet kan skabe problemer i forbindelse med håndteringen af internationale konkurssager og blandt andet føre til, at danske kreditorer stilles dårligere, sagde justitsminister Mette Frederiksen til Politiken 1. december. 1 Anledningen var efterveerne af den danske brændstofgigant OW Bunker konkurs i november måned, men problemet har i en årrække ramt både større og mindre virksomheder i Danmark. Hvert år går ca virksomheder, der har aktiviteter i flere europæiske lande, konkurs i EU. 2 Den økonomiske krise, den fortsatte lave vækst i Europa og svære udsigter for mange virksomheder har gjort behovet for fælles EU- regler i forhold til konkurser endnu mere tydeligt. I 2012 satte Kommissionen gang i en modernisering af EU- reglerne på området, og revideringen af den nuværende konkursforordning fra 2002 er nu i den afsluttende fase. Forslaget har haft stor prioritet under det græske og italienske formandskab i hhv. foråret og efteråret 2014, og er blevet behandlet på rådsmøder i juni og oktober. På rådsmødet for retlige og indre anliggender (RIA) den december blev den reviderede forordning vedtaget. 3 Den gælder i alle EU- lande, når de formelle juridiske oversættelser er på plads, undtagen Danmark. Danmark står på grund af retsforbeholdet uden for både den eksisterende og kommende konkursforordning. 4 For at beskytte danske virksomheder med aktiviteter i EU eller i projekter, der involverer skyldnere eller kreditorer fra andre medlemslande, er det nødvendigt, at Danmark afskaffer retsforbeholdet. En tilvalgsordning, der kan erstatte det nuværende forbehold, giver mulighed for, at vi kan vælge retssikkerheden til med hensyn til grænseoverskridende 1 EU-forbehold bremser jagten på millionsvindlere. Politiken, (http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ece /eu-forbehold-bremser-jagten-paamillionsvindlere/). 2 Giving honest businesses a second chance: Commission proposes modern insolvency rules. Pressemeddelse fra Kommissionen, 12. december 2012 (http://europa.eu/rapid/press-release_ip _en.htm). 3 Insolvency proceedings: new rules to promote economic recovery. Pressemeddelse fra Rådssekretariatet, 4. december 2014 (http://italia2014.eu/media/3913/insolvency-proceedings_new-rules-topromote-economic-recovery_-press-release.pdf). 4 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs blev behandlet i det danske Europaudvalg i slutningen af november, men Danmark deltog ikke Rådets vedtagelse, ligesom forordningen ikke får civilretslig praksis herhjemme pga. forbeholdet. (http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/juri/dv/com_com(2012)0744_/com_c om(2012)0744_da.pdf; jf. 3

4 konkurser. Det sikrer lige konkurrencevilkår og vækstmuligheder for danske virksomheder. Fælles regler styrker retssikkerheden for virksomheder I december 2014 mødtes EU s justitsministre i Bruxelles for bl.a. at forhandle de sidste knaster på plads med en revideret konkursforordning. Kommissionens konsekvensanalyse viste i 2012 dystre tal med et stigende antal konkursramte virksomheder, der har aktiviteter i mere end én medlemsstat. Uden fælleseuro- pæiske regler skaber det problemer med konkursryttere og uklare civilretlige kompetenceregler, når skyldnere har aktiver eller kreditorer flere EU- lande. Den eksisterende konkursforordning giver langt hen ad vejen virksomhederne den samme retssikkerhed som udelukkende nationalt forankrede virksomheder. EU s konkursforordning opstiller bl.a. klare regler for, hvilket lands lovgivning og domstolspraksis, der skal benyttes, og sikrer, at den endelige afgørelse gensidigt anerkendes i alle medlemslande, der har ratificeret reglerne. Forordningen anses generelt for at være en succes, der bl.a. har lettet behandlingsprocesserne mellem landene. Den eksisterende praksis har dog også vist sig at have visse mangler og begrænsninger, og i 2012 anbefalede Kommissionen derfor en modernisering af konkursforordningen, der dels afhjælper mangler i den eksisterende praksis, og dels i langt højere grad fokuserer på rekonstruktion og genopretning af kriseramte virksomheder. Forslaget sigter hermed på at styrke og fremtidssikre innovationslysten og væksten i Europa. 5 Således skal den nye konkursforordning i højere grad udvikle redskaber til at hjælpe virksomheder på randen af konkurs, så der præventivt gøres en indsats, før det er for sent gennem restrukturering. Desuden skal ændringer i forret- ningsvilkår for tidligere konkursramte, men ærlige entreprenører, 6 gøre det nemmere for den levedygtige del af erhvervslivet at genoprette virksomheder. Med andre ord er fokus flyttet fra afvikling (likvidation af insolvente virksomhe- der) til videreførsel (rekonstruktion). 5 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs. Kommissionen, 2012 (http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/juri/dv/com_com(2012)0744_/com_c om(2012)0744_da.pdf). 6 Giving honest businesses a second chance: Commission proposes modern insolvency rules. Pressemeddelse fra Kommissionen, 12. december 2012 (http://europa.eu/rapid/press-release_ip _en.htm). 4

5 Den økonomiske krise har på den måde haft indvirkning på EU s konkurspolitik, hvor den nye forordning kan ses som et led i EU s arbejde med at sikre vækst og nye arbejdspladser i det indre marked. 7 Usikker retssikkerhed for danske virksomheder Et stort antal danske virksomheder har været hårdt ramt af krisen, hvilket er illustreret i nedenstående figur med udviklingen i antallet af konkurser siden Figur 1. Danske virksomheder oplever flere konkurser Antal danske konkurser Kilde: Gennem de seneste år har Danmark været et af de i lande i Europa med det højeste antal konkurser i forhold til antallet af virksomheder. En sammenlignen- de undersøgelse fra CreditReform viser, at Danmark i 2012 med 182 konkurser havde det næsthøjeste antal blandt 16 vesteuropæiske lande pr virksomheder langt over det vesteuropæiske gennemsnit på Antallet af konkurser toppede i 2010, men faldet mod før- krise- niveau går i øjeblikket 7 Den reviderede konkursforordning er en del af Kommissionens 2020-handlingsplan for entreprenørskab, der skal fremme vækst og sikre hjælp til nystartede virksomheder. 8 Se Corporate Insolvencies in Europe 2012/13. A survey by the Creditreform Economic Research Unit, Grækenland har i undersøgelsen indberettet et bemærkelsesværdigt lavt antal konkurser (5 pr virksomheder), hvorfor vi har udeladt Grækenland i sammenligningen. Medregnes Grækenland i gennemsnittet bliver det 70. I 2000 var Danmark blandt de EU-lande med færrest konkurser; se Få konkurser i Danmark, Jyllands-Posten, 20. marts 2000 (http://finans.dk/artikel/ece /f%e5_konkurser_i_danmark/). 5

6 langsommere end forventet. Dette understøttes desuden af tal fra Danmark Statistik, som viser, at antallet af konkurser i november 2014 steg med 5 pct. 9 Der er klare nationale konkursregler, men for danske virksomheder med aktiviteter i mindst ét andet EU- land, er situationen langt mere usikker, da Danmark ikke er med i konkursforordningen. 10 Allerede i 2001 søgte den daværende regering om en såkaldt parallelaftale, der kunne have givet danske virksomheder tilnærmelsesvis de samme rettigheder, men Kommissionen afviste ansøgningen i Problemerne opstår eksempelvis, når virksomheder fra andre EU- lande går konkurs i Danmark. Det er tilfældet i sagen om det københavnske Metrobyggeri, hvor den italienske storentreprenør Salini står for det overordnede byggeansvar med en række underentreprenører fra flere europæiske lande. Da den portugisiske underleverandør, Cinterex, i 2013 erklærede deres danske datterselskab konkurs, forlod de Danmark med ubetalt gæld på over 13 mio. kroner. Ifølge fagforeningen 3F er det i sådanne sager næsten umuligt, at få pengene indhentet, da det er dyrt, besværligt og ofte uden gevinst at føre retssager i andre stater på baggrund af dansk lov. 12 Et argument, der bakkes op af Pernille Bigaard fra advokatfirmaet Plesner, der aktuelt arbejder med OW Bunker- sagen. 13 Når Danmark står uden for den eksisterende og kommende konkursforordning, er det problematisk for de danske virksomheder og kreditorer. Typisk skal en dansk kreditor kæmpe med at opkræve et beløb i en udenlandsk virksomhed, der er gået konkurs i Danmark. Kreditoren må her føre særskilt sag i det gældende land på baggrund af en dansk konkursbegæring. Det er en dyr og besværlig affære for danske kreditorer og virksomheder, der har spinkle håb om at indhente skyldige beløb, da konkursbehandlingen på grund af retsforbeholdet ikke omfatter skyldnerens aktiver i Danmark. 9 Danmarks Statistik, 2014 (http://www.dst.dk/da/statistik/nythtml.aspx?cid=18374). 10 Bortset fra i forhold til Sverige og Finland, hvor den nordiske konkurskonvention fra 1933 finder anvendelse. 11 Der er intet, der tyder på, at situationen vil ændre sig inden en folkeafstemning om retsforbeholdet. Regeringen har ikke lavet ansatser til en ny ansøgning og Kommissionen har ikke signaleret ændret stillingstagen (jf. og 12 Tænketanken EUROPAs egen korrespondance med faglig sekretær i 3F, Jesper Weihe. 13 EU-forbehold bremser jagten på millionsvindlere. Politiken, (http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ece /eu-forbehold-bremser-jagten-paamillionsvindlere/). 6

7 At det er nemmere for europæiske virksomheder at undgå danske kreditorer, kan tiltrække konkursryttere og forringe konkurrencevilkårene, hvilket har høje omkostninger for Danmark og de danske virksomheder. 14 Opgør med retsforbeholdet for virksomhedernes skyld Det kan således have store konsekvenser for dansk erhvervsliv, at Danmark står uden for samarbejdet på det retlige område, og problemstillinger vedrørende tværeuropæiske konkursbehandlinger bør stå højt på den politiske dagsorden i det nye år. Dansk deltagelse i konkursforordningen vil give danske virksomheder langt bedre mulighed for at indhente skyldige beløb fra konkursramte virksomheder og forbedre vækst- og konkurrencevilkår for erhvervslivet generelt. De nye tiltag i den reviderede konkursforordning opstiller desuden værktøjer til at få kriseramte danske virksomheder tilbage på rette spor med restruktureringspla- ner før konkurser indtræffer. Den eneste mulighed for at sikre danske virksomheders retssikkerhed er at afskaffe retsforbeholdet eller erstatte det med en tilvalgsordning. 14 Jf. kommentarer i Altinget den 3. december 2014 af hhv. Morten Bødskov, EU-ordfører for Socialdemokraterne, og Bjarke Møller, direktør i Tænketanken EUROPA (http://www.altinget.dk/eu/artikel/ boedskov-retsforbeholdet-skader-dansk-erhvervsliv, 7

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN BRIEF PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge indgik regeringen sammen med Venstre, Konservative

Læs mere

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM NOTAT 1. juli 2015 JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

ENORME VÆKSTMULIGHEDER I EU S INDRE MARKED

ENORME VÆKSTMULIGHEDER I EU S INDRE MARKED NOTAT ENORME VÆKSTMULIGHEDER I EU S INDRE MARKED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk Seniorrådgiver, Jan Høst Schmidt +45 53 76 27 08 jhs@thinkeuropa.dk RESUME EU s indre

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Danmark har brug for en bankunion

Danmark har brug for en bankunion NOTAT Danmark har brug for en bankunion Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Danmark har brug for en europæisk bankunion. Så enkelt kan konklusio- nen opsummeres,

Læs mere

Årsberetning 2011. Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C Tel.: (int. +45) 35 35 66 11 E-mail: drf@travelassoc.dk Telefax: (int.

Årsberetning 2011. Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C Tel.: (int. +45) 35 35 66 11 E-mail: drf@travelassoc.dk Telefax: (int. Årsberetning 2011 Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C Tel.: (int. +45) 35 35 66 11 E-mail: drf@travelassoc.dk Telefax: (int. +45) 35 35 88 59 Beretning fra s formand 2011 igen et udfordrende år 2011 har

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

En aktiv og ansvarlig europapolitik. Europapolitisk udspil fra Socialdemokraterne og SF

En aktiv og ansvarlig europapolitik. Europapolitisk udspil fra Socialdemokraterne og SF En aktiv og ansvarlig europapolitik Europapolitisk udspil fra Socialdemokraterne og SF November 2010 1 En aktiv og ansvarlig europapolitik En ny regering skal ikke blot finde fair løsninger på Danmarks

Læs mere

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Indhold Danmarks medlemskab af EU Folkeafstemninger Den danske EU-beslutningsprocedure De fire danske forbehold Konklusion Danmarks medlemskab af EU har været omdiskuteret

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET

DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET NOTAT DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Europa er ramt af en trehovedet krise. Der

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere