Fiskeundersøgelser i Idom Å 27. nov. 1. dec. 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiskeundersøgelser i Idom Å 27. nov. 1. dec. 2014"

Transkript

1 Fiskeundersøgelser i Idom Å 7. nov.. dec. 04 Holstebro Kommune

2 Fiskeundersøgelser i idom Å 04, af Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for: Holstebro Kommune Foto: Danmarks Center for Vildlaks

3 Indhold Indhold... Idom Å... 3 Metode... 5 Registrerede fiskearter... 6 Resultater... 9 Vurdering af fiskebestanden i Idom Å... Vurdering af effekten af stemmeværket ved Idom Dambrug på fiskebestanden i øvre Idom Å... 3 Bilag : Positioner for laks, havørreder og store bækørreder... 5 Bilag : Væsentlige grusforekomster i Idom Å... 6

4 Fiskeundersøgelser i Idom Å 7. nov.. dec. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 7. november og. december fiskeundersøgelse i Idom Å på en ca. km lang strækning fra Blåkjærvej til Idom Ås udløb i Storå. Fiskebestandene blev undersøgt kvalitativt, ved elfiskeri fra båd, og kvantitativt ved vadning på tre stationer. Undersøgelsen blev udført for Holstebro Kommune, og havde til formål at beskrive fiskefaunaen i vandløbet, afdække de fysiske forhold i et tilnærmet upåvirket vandløb, samt vurdere betydningen af delvis faunaspærring ved Idom Dambrug - dvs. en før-situation i forhold til et vandplansprojekt. Undersøgelsen rummede følgende elementer: Kvantitativt elfiskeri på tre vandløbsstationer i nedre Idom Å. Kvalitativt elfiskeri på en godt km lang vandløbsstrækning, for at kortlægge opgangen af laks og havørred på gydevandring samt forekomst af større bækørreder (>30 cm) og stalling. Forekomster af laks og havørred blev registreret på GPS. En beskrivelse af fysiske forhold, vandkvalitet samt registrerede fiskearter, og intensiteter af disse, for seks delstrækninger. Grusforekomster egnet som gydebanker blev registreret med GPS. Vurdering af effekten af at få trukket stemmeværket ved Idom Dambrug helt ned. Idom Å Idom Å udspringer i Herning Kommune, løber mod nord-nordvest op gennem Holstebro Kommune og munder ud i Storåen. Åen forløber langt overvejende naturligt, kraftigt mæandrerende gennem åben eng og hede, opstrøms Ringkøbingvej med en del pilekrat og rødel. Specielt opstrøms Idom By er der et fint fald på åen, hvilket skaber fine stryg-høl sekvenser. Åen rummer en stor fysisk variation, og erosion af brinker i den sandede jord, giver en stor naturlig sandvandring. Dertil kom, at krondyr i området havde lavet mange brinksammenskridninger hvor de krydser åen. Den naturlige hydrologi og dynamik i vandløbet gør dog, at der, trods sandvandring, var fint løst gydegrus på mange af strygene i øvre Idom Å. Figur : Vandplanter på stryg og pilekrat med vadested for kronhjort i øvre i Idom Å. 3

5 Figur 3: Naturlig gydebanke opstrøms Engbæk. Figur : Nedre Idom Å. Vandkvaliteten var god på dagene for undersøgelsen, på de øverste strækninger var der dog noget udfældet okker i vegetationen, og stedvist diffuse okkertilførsler fra brinkerne. Klart vand, og et ophør med grødeskæring i øvre Idom Å i nyere tid, har frembragt en artsrig og vintergrøn flora opstrøms Ringkøbingvej, hvor massive forekomster af vandranunkel fremmer vandløbets selvrensende effekt overfor okker. Nedstrøms Idom Dambrug var sumpplanter som tagrør, pindsvineknop og padderok dominerende, sammen med vandpest. Miljømålet for Idom Å er høj (DVFI >5) eller god økologisk tilstand med god biologisk kvalitet (DVFI >4), se figur. Disse miljømål er generelt opfyldt jf. nyeste faunaprøver (WinBio). I regionplanen for Ringkøbing Amt er Idom Å A- målsat (særligt naturområde med fiskeinteresse) opstrøms Idom dambrug, og nedstrøms som B- vandløb, gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk. Ud fra fisk som kvalitetsparameter alene, er den økologiske tilstand jf. miljoegis.mim.dk pt. dårlig på de to øverste km af Idom Å i Holstebro Kommune, og god på strækningen videre ned til Idom Dambrug. Nedstrøms herfor er kvaliteten som fiskevand ikke vurderet. Risikovurderingen ud fra fisk er, at der er risiko for manglende målopfyldelse opstrøms Idom Dambrug. Denne risikovurdering er formentlig helt eller delvist funderet i de problematiske passageforhold ved vandindtaget til Idom Dambrug. Figur 4: Den undersøgte strækning af Idom Å. 4

6 Der var etablerede gydebanker ved Engbæk og Idom Dambrug, specielt gydebankerne ved Engbæk var velkonstruerede og tydeligvis meget benyttede. Figur 5: Etableret gydebanke ved Engbæk med havørred og bækørreder på leg. Metode Der blev elfisket kvalitativt med jævnstrøm fra batteridrevet elfiskeapparat (EFGI 650) ved spænding på V. Elfiskeriet foregik under nedstrøms sejlads/vadning med specialkano. Grundet vandløbets små dimensioner og voldsomme mæandreringer blev der opstrøms Engbæk elfisket under nedstrøms vadning. Ved kvalitativt elfiskeri under sejlads er der en række fiskearter som ikke, eller sjældent, registreres, såsom ål, hundestejler, grundling og lampretlarver. Den undersøgte åstrækning blev opdelt i seks delstrækninger, for hvilke fiskebestande og fysiske forhold blev beskrevet særskilt. Figur 6: Elfiskeudstyr og specialkano. Der blev elfisket kvantitativt på tre stationer af 50 meters længde. Dette foregik ved udtyndingsmetoden, på alle tre stationer blev der udført en dobbeltbefiskning. En vurdering af opfyldelse af målsætning B på de enkelte stationer blev vurderet ud fra følgende formel og antallet af laks og ørreder samlet LØ (Regionplan Ringkøbing Amt, 00). antal ½ årslø antal ½ årslø 45 8 antal ældre LØ Fangster af laks og havørreder, samt positioner hvor der var gydegrus nok til gydning for laks og ørreder, blev registreret på håndholdt GPS. 6 5

7 Registrerede fiskearter Ved fiskeundersøgelsen blev der registreret en række fiskearter som er nærmere beskrevet i det nedenstående. Billeder er med få undtagelser taget på undersøgelsesdagene. Bæklampret (Lampetra planeri) Bæklampretter er pr. definition ikke fisk, men rundmunde. Bæklampretten findes i store antal i mange danske vandløb, i blød bund som de kan grave sig ned i. På larvestadiet er bæklampretter næsten umulige at kende fra flod- og havlampretter. Først ved kønsmodningen udvikler de øjne, og ses i gydeklumper på vandløbsbunden i foråret. Elritse (Phoximus phoximus) En lille fisk af karpefamilien, som kræver iltrigt vand. Den kan findes i store antal, ofte samme steder som ørrederne. Grundling (Gobio gobio) Grundlingen er en lille karpefisk som lever af invertebrater i åbunden. Den er vidt udbredt og findes i store mængder, hvor den træffes. Den findes på næsten alle strømvandshabitater, og er mere tolerant end laksefiskene m.h.t. vand- og vandløbskvalitet. Laks (Salmo salar) Storå Å-laksen er rødlistet som værende sårbar og er habitatart for Storå-systemet. Laksen var tæt på at uddø i 980 erne, men i 03 var bestandsstørrelsen på over.000 gydelaks. Laksen kræver rent og iltrigt vand, gode gyde- og opvækstområder med grusbund og fri passage til og fra gydeområderne. 6

8 Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) Regnbueørreden er en ikke-hjemmehørende art i danske vandløb, men p.g.a. akvakulturen træffes den ofte i vandløb med dambrugsaktivitet. Regnbueørreden har kun meget sjældent haft held med at reproducere sig i danske vandløb. Strømskalle (Leuciscus leuciscus): Strømskallen findes i store antal i de vestjyske åer. De lever af invertebrater, og kan findes på næsten alle vandløbshabitater, på nær de hurtigste stryg. Tre- og nipigget hundestejle Hundestejler er meget almindelige i danske vandløb. De er tolerant overfor forringet vandkvalitet, og findes derfor også i spildevandsbelastede vandløb. Den trepiggede hundestejle (t.v.) er den mest almindelige af de to arter, nipiggede hundestejler (t.h.) kan være lige så talrige, men er ikke så udbredt. Ørred (Salmo trutta) Ørreden er indikatorart ved undersøgelser af vandløbenes kvalitet som fiskevand. Ørreder kræver god vandkvalitet, iltrigt vand og gydegrus. Havørreders (t.h.) gydesucces er afhængig af fri adgang til gydeområderne i bække og åer. De stationære bækørreder (t.v.) bliver knap så store som havørrederne, og hunnerne kan være kønsmodne allerede ved størrelser omkring 0 cm. 7

9 Ål (Anguilla anguilla) Ålen er en katadrom nataktiv rovfisk, i dagtimerne findes den ofte i skjul i/ved brinkerne i grøden. Den europæiske ål er inden for en kort årrække blevet en af de mest truede fisk i Danmark (og Europa), og er rødlistet som kritisk truet. Bestanden er reduceret så kraftigt, at ålen, i lighed med laksen, har fået sin egen forvaltningsplan, for at redde den fra udryddelse. 8

10 Resultater Forholdene for elfiskeri var gode generelt. Nedstrøms vadefiskeri udført på de øverste strækninger betød uundgåeligt at vandet blev mere grumset på de strækninger, men det påvirkede ikke kvaliteten af fiskeundersøgelsen. Positioner for registrerede laks, havørreder og større bækørreder ses på bilag. Forklaring til tabel : Strækning: Den undersøgte delstrækning elfisket fra kano. Km: Kilometer vandløb på strækningen. Vandløbsbeskrivelse: Kort skønsmæssig vurdering af vandløbets fysiske og biologiske forhold. Fiskearter: Fiskearter registreret ved elfiskeri på strækningen. (#) antal. Int.: Vurdering af intensitet af fiskearterne. : Fåtallig : Almindelig 3: Talrig. X: Registreret (intensitet uvis). Tabel : Resultater fra den kvalitative fiskeundersøgelse med beskrivelse af de enkelte vandløbsstrækninger. Strækning øvre Idom Å Km Vandløbsbeskrivelse Fiskearter Gode fysiske forhold. Int. -3 Bemærkninger Blåkjærvej St nedstrøms gl. Ormstrup Dambrug.,4 Overvejende mæandrerende vandløb med stor variation i dybde (0-70 cm), bredde (-3 m.) og strømhastigheder, reguleret på strækningen ved det nedlagte Ormstrup Dambrug. Forløb gennem åbne engarealer med en del pilekrat. Der var ok grus og sten i strømrenderne på en del af strygene, især på den nedstrøms del af strækningen. Bunden var dog generelt meget sandet, og der var en stor synlig sandvandring. En meget fin vandplanteflora dækkede ca. 90 % af vandløbsarealet på lysåbne stræk, med mærke og vandranunkel sp. som dominerende plantearter. Ørredyngel Ørred ældre Bækørred > 30 cm 3-pigget hundestejle Lampretlarver - 0 X -3 Trods stor variation og rige skjulmuligheder, var der ikke mange ørreder. På de bedste stryg og på den regulerede strækning var der dog tilfredsstillende ørredforekomster.. Meget gode fysiske forhold. St Ringkøbingvej 3, Idom Å løb fortsat kraftigt mæandrerende gennem åben hede og eng, med stedvist dybt underskårne brinker, meget stor fysisk variation.,5-4 meter bred. Der var grus på mange af strygene, ved Engbæk var der etableret en række brede og meget produktive gydebanker. Nedstrøms Engbæk var vandløbet dybere, roligere og mere sandet. En meget fin vintergrøn vandplanteflora dækkede ca % af vandløbsarealet, med mærke og vandranunkel sp. som dominerende plantearter. Ørredyngel Ørred ældre Bækørred > 30 cm (5) Havørred () Laks -års 3-pigget hundestejle Lampretlarver -3 X X Fin ørredbestand, mange yngel og små kønsmodne hunørreder (0-5 cm) var almindeligt forekommende. Den første laks (vild -års) blev registreret SØ for Engbæk. Den første havørred stod sammen med 5 større bækørreder på gydebankerne ved Engbæk. Tydelige, store gydegravninger, både nye og gamle. 9

11 Gode fysiske forhold. Ringkøbingvej 500 m. nedstrøms Burvej, Stadig naturligt,5-4 m. bredt, slynget vandløb, men vandløbsbunden fremstod mere sandet med færre skjul, specielt på skyggede strækninger. Der var færre stryg med tilstrækkelige mængder grus til gydepladser for laks og ørred. Der var generelt færre vandplanter, flere sumpplanter og et mindre arealmæssigt plantedække. Ørredyngel Ørred ældre Bækørred > 30 cm (6) Laks -års 3-pigget hundestejle X Trods mindre god vandløbskvalitet end opstrøms for, var der fortsat en god bestand af ørredyngel og -3 år gamle ørreder. Der var enkelte -års laks mellem ørrederne, de kontrollerede var vildfisk. Acceptable fysiske forhold. Opstrøms stemmeværk ved Idom Dambrug 0,9 Idom Å slyngede sig med jævn vandhastighed gennem vådeng, med et begrænset fald på vandløbet. Bredde. -3 meter og 40-0 cm dybde. Bunden var sandet, der var ikke gydeområder for laksefisk på strækningen. Stuvningszonen opstrøm dambruget var ikke specielt lang, men markant hvor den kunne erkendes, Ørredyngel Ørred ældre Bækørred > 30 cm () Laks -års 3-pigget hundestejle - X Klart færre ørreder end opstrøms for, dog stadig ørredyngelforekomster, trods mangel på gydepladser. Vilde -års laks. Tagrør var dominerende, og flankerede åen på begge brinker, generelt var der langt færre vandplanter. Idom Dambrug St V for Refsbjerg,8 Acceptable fysiske forhold. På det korte, regulerede forløb ved dambruget var der etableret en del gydebanker, som rummede gode opvækstpladser for yngel af laks og ørred. Nedstrøms dambruget var vandløbet kraftigt mæandrerede. Bunden var fortsat meget sandet, men få og små grusforekomster, men der var en udmærket fysisk variation og dybde variation p.g.a af de naturlige forløb. Tagrør, vandpest og pindsvineknop var meget dominerende, kun få forekomster af vandranunkel, mærke og vandstjerne. Ørredyngel Ørred ældre Bækørred > 30 cm () Havørred (3) Lakseyngel Laks -års Grundling Strømskalle 3-pigget hundestejle Elritse () -3 () X X Der var generelt færre laksefisk end på de øverste strækninger, til gengæld var der flere fiskearter. På enkelte stryg af god kvalitet som gyde- og opvækstområder kunne ørrederne være ganske talrige. Der var stor tæthed af udsatte lakseyngel (finneklippede) ved og umiddelbart nedstrøms dambruget, de første vilde lakseyngel blev fundet ca. km nedstrøms Idom Dambrug. Der var både vilde og udsatte -års laks. Af de tre havørreder, havde to alvorlige skader (svamp og/el. fuglehak). Gode fysiske forhold. Ørredyngel St V for Refsbjerg Storå. 0,9 Der var god vandhastighed og mange stryg på den stærkt mæandrerende strækning. På flere af strygene var der grus i bunden. Åen lå lidt under normal terrænhøjde på den nederste 500 meter, og profilet var forholdsvist smal, -3 meter bredt. Åen var stedvist meget tilvokset af både tagrør ud fra brinkerne og sump- og vandplanter i vandløbet. Ørred ældre Bækørred > 30 cm () Havørred () Lakseyngel Laks -års Gydelaks (3) Grundling Der var en talrig artsrig fiskefauna på strækningen, som rummede habitater for både yngel og større fisk. De tre gydelaks blev registeret på de nederste 00 meter, to af disse stod i selve udløbet. Strømskalle 0

12 Af de tre kvantitative fiskeundersøgelser (tabel ) var forholdene på station svære p.g.a. dybde. Således vurderes effektiviteten af have været nedsat på de dybere vandløbsarealer. Forklaring til tabel : Position.: Lokalitet for fiskeundersøgelsen Meter: Meter vandløb affisket. Fiskearter: Fiskearter registreret ved elfiskeri på stationen. Int. -3: Vurdering af intensiteten af en fiskeart på den undersøgte strækning. : Fåtallig; : Almindelig; 3: Talrig. Ørred pr. 00 m og 00 m: Det beregnede antal ørreder pr. 00 m og 00 m vandløb (se metode). Opfyldt målsætn. (j/n): Vurderes fiskevandsmålsætningen opfyldt. Se metode. Tabel : Resultater af kvantitative fiskeundersøgelser i Idom Å. Meter Position Ops. Idom dambrug Neds. stem v. Idom dambrug Bred de Fiskearter Laks Ørred 9- pigget hundestejle 3-pigget hundestejle Laks Ørred Regnbueørred Ål Lampretlarver 3-pigget hundestejle Int Pr. 00 Pr. 00 m m, , Opfyldt målsætn. 0,6 nej,4 (ja) Bemærkning Sandbund, enkelte dybere høller, henfalden sumpvegetation. Reguleret strækning med lavvandede gydebankearealer Alle lakseyngel var udsatte fisk. Uden disse var målsætning ikke opfyldt Neds. Idom dambrug 50 3 Laks Ørred Elritse Grundling Strømskalle 3,3, ,5 Nej Svært at elfiske p.g.a. stor dybde i strømrende og høller.

13 Vurdering af fiskebestanden i Idom Å Ørredbestanden i Idom Å var generelt ganske fin, undtaget på strækningen øverst omkring Ormstrupvej, strækningen km opstrøms stemmeværket ved Idom Dambrug, samt strækningen fra Borrisvej til st Utilfredsstillende ørredbestande var sammenfaldende med strækninger med mindre god vandløbskvalitet, undtaget den øverste strækning ved Ormstrupvej. Der var generelt meget få større bækørreder, i alt 5 bækørreder større end 30 cm, men til gengæld var der en pæn bestand af mindre, men kønsmodne, bækørreder. At der var så få store bækørreder, er sandsynligvis en naturlig udvikling, idet store bækørreder i små vandløb er meget udsat overfor prædation fra eksempelvis odder og fiskerhejre. Der blev således mange steder set odderspor, og mange af de store bækørreder og havørreder havde skader fra fuglehak (fiskehejre). Det kan heller ikke udelukkes at der hjemtages bækørreder af lystfiskere. DTU Aqua elfiskede i 006 på fem positioner i Idom Å, alle opstrøms stemmeværket ved Idom Dambrug, og fandt generelt at ørredbestanden var langt under hvad man kunne forvente. Kun ved Burvej var der en god ørredbestand. Figur 7: Havørred med voldsomme skader fra fuglehak på sider og ryg. Der blev registreret i alt tre gydelaks og seks havørreder ved undersøgelsen. Det forholdsvis lave antal gydelaks og havørreder kan formentlig være et resultat af en vandføring under middel for årstiden. Det er sandsynligt at specielt store laks og havørreder stadig stod i Storåen, eller var trukket tilbage i Storåen, mens de ventede på større vandføringer. Således blev der både opstrøms og nedstrøms Idom Dambrug set nye, store gydegravninger. Der blev fundet vildlaks af ½ års størrelsen opstrøms stemmeværket, og med de meget tydelige og store gydegravninger ved Engbæk, af både ny og ældre oprindelse, er det sandsynligt at der i vinteren 0-3 har været gydende laks hér. Nedstrøms stemmeværket var bestanden af ½-års laks en blanding af vilde og udsatte fisk. Ved nærværende undersøgelse blev vild lakseyngel fra 03/04 kun fundet på de nederste 3 km, altså et stykke nedstrøms Idom dambrug. Der blev ikke registreret stalling i Idom Å. Stalling blev bl.a. registreret i nedre Idom Å i 00 i forbindelse med en større kvalitativ fiskeundersøgelse af effekten af den daværende modstrømstrappe Idom Dambrug (WinBio), men det er sandsynligt at de er forsvundet helt fra åen i perioden 009-0, hvor man på landsplan så en stor reduktion i stallingbestande, formentlig som følge af en stor prædation fra skarv, fiskehejre, odder m.m. i de tre kolde vintre i den periode. Såfremt stallingen igen skal kunne findes i Idom Å, skal det ske ved naturlig indvandring fra Storåen, eller ved at man flytter et antal individer, fra et vandløb med stallinger et andet sted i Storå-systemet, til Idom Å. Der blev registreret én ål ved undersøgelsen, ved vadefiskeri på strækningen ved Idom Dambrug.

14 Vurdering af effekten af stemmeværket ved Idom Dambrug på fiskebestanden i øvre Idom Å Der er etableret et velplaceret omløbsstryg ved Idom Dambrugs stemmeværk. På dagen for undersøgelsen var indtaget til faunapassagen dog stemmet op med planker, og der løb bare 5-0 l/sek i fiskepassagen, resten blev taget ind på dambruget. Reelt var der altså på dagen ingen passagemulighed for fisk. Figur 8: Stemmeværket ved vandindtaget til Idom Dambrug (t.v.) og stemmeplanker i indtaget til faunapassagen. Forholdene registreret på dagen var ulovlige, men da flere af havørrederne og laksene registreret nedstrøms dambruget havde hovedskader, kan det synes tænkeligt at forholdene omkring stemmeværket ofte har været utilfredsstillende. Hovedskader på vandrefisk ses ofte på strækninger hvor disse skal passere et stemmeværk for at komme til opstrøms liggende gydeområder. Dårlige passageforhold kan også være en forklaring på hvorfor der kun blev registreret én havørred på de godt otte km undersøgt vandløb opstrøms stemmeværket. Én havørred vurderes at være meget lidt, i betragtning af at godt 90 % af gydearealerne i Idom Å vurderes at ligge opstrøms dambruget, og at undersøgelsen blev udført i selve gydeperioden. Figur 9: Hovedskader på laks (t.v.) og havørred (t.h.) fra nedre Idom Å. En fjernelse af stemmeværket ved dambruget vil skabe fri passage til mere end 90 % af de samlede gydearealer for laksefisk i Idom Å jf. bilag. Med et genslyngningsprojekt ved dambruget, hvorved 3

15 stuvningseffekten opstrøms dambruget fjernes og nye gyde- og opvækstområder etableres, vil man kunne skabe/genskabe vandløb af høj kvalitet som gyde- og opvækstområde for laksefisk på de pågældende strækninger. Det vurderes, med forbehold for andre problematikker for laks og havørreder i Storå og Nissum Fjord, at specielt havørredopgangen til Idom Å, men også den naturlige ørredproduktion, vil kunne øges med flere hundrede procent alene ved at fjerne stemmeværket ved Idom dambrug. Denne vurdering er foretaget med udgangspunkt i, at passageforholdene ved Idom Dambrugs stemmeværk generelt har været så kritisable, at spærringen har reduceret størrelse af både smoltnedtræk og optræk af gydefisk betydeligt. P.t. er risikovurdering for fisk som kvalitetsparameter i øvre Idom Å, at der er risiko for manglende målopfyldelse. Et spærringssaneringsprojekt med genopretning af god vandløbskvalitet i Idom Å ved Idom Dambrug, vil realistisk set betyde, at man kan ændre den risikovurdering i positiv retning. 4

16 Bilag : Positioner for laks, havørreder og store bækørreder T.v.: Positioner for registrerede laks (L-L3), havørreder (H-H6) og bækørreder > 30 cm (O-O5). Fisk WGS84 H 3 V H 3 V H3 3 V H4 3 V H5 3 V H6 3 V L 3 V L&3 3 V O0& 3 V O03&4 3 V O05 3 V O06 3 V O07&8 3 V O09 3 V O0& 3 V O 3 V O3 3 V O4 3 V O5 3 V

17 Bilag : Væsentlige grusforekomster i Idom Å T.v.: 5 positioner for væsentlige grusforekomster, egnet som gydebanker for ørred, blev registreret i forbindelse med fiskeundersøgelsen i Idom Å. 96 % af grusregistreringerne lå opstrøms stemmeværket ved Idom Dambrug. 6

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014 Fiskeundersøgelser i Gjern Å 7.-8. nov. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 8-9. november fiskeundersøgelser i Gjern Å på en ca. km lang strækning fra hovedvej 6 (Århusvej) til Gjern Ås udløb

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Funder Å 24.-25. feb. 2014

Fiskeundersøgelser i Funder Å 24.-25. feb. 2014 Fiskeundersøgelser i Funder Å 4.-5. feb. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 4.-5. februar fiskeundersøgelser i Funder Å fra Moselundvej til Ørnsø. Der blev elfisket kvantitativt ved vadefiskeri

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Distrikt 25, vandsystem 01-20 Plan nr. 44-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Stallingen en spændende laksefisk

Stallingen en spændende laksefisk Stallingen en spændende laksefisk Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vor es rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx Hvad er

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Distrikt 26, vandsystem 01-20 Plan nr. 45-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5 Resultater

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

Plan for fiskepleje i Vejle Å

Plan for fiskepleje i Vejle Å Plan for fiskepleje i Vejle Å Distrikt 12, vandsystem 16 Plan nr. 46-2015 Af Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Forslag til forbedringer af de fysiske forhold... 7 Passageforhold...

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955)

Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955) Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955) Forundersøgelse inkl. detailprojekt Projektet er finansieret af Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet: 1 Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955)

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2012 Michael Deacon, Jakob Larsen Indledning: Råsted Lilleå, der har sit udspring øst for

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ GudenåkomitGen.

Læs mere

Den vestjyske laks i markant fremgang

Den vestjyske laks i markant fremgang i markant fremgang Den oprindelige ægte danske laksebestand findes stadigvæk og er i fremgang. Artiklen beskriver det store genopretningsarbejde som er og har været gennemført af kommuner og amter i Skjern

Læs mere

Opgangen af laks i Skjern Å 2011

Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Niels Jepsen & Anders Koed, DTU Aqua Resume Opgangen af laks i Skjern Å blev i 2011 estimeret til 4176 laks. Sidste undersøgelse i 2008 viste en opgang på 3099 laks. Indledning

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å

Plan for fiskepleje i Karup Å Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Plan nr. 23-2012 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 Vandsystem 01a Odderbæk Vandsystem 01b Grønsbæk Vandsystem 02 Binderup Mølleå Vandsystem 04 Dalby Mølleå Vandsystem 05a Marielundsbækken Vandsystem

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I.

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I. Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) Distrikt 13, vandsystem 1-24 I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i de alsiske vandsystemer.

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk - genskabelse af naturlige stryg med et varieret dyre- og planteliv Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk Udlægning af gydegrus og sten

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Jan Nielsen, biolog/cand. scient. Fiskeplejekonsulent Direkte tlf. 89 21 31 23 Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vores rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx

Læs mere

Nedlæggelse af dambrug i Himmerlandske vandløb

Nedlæggelse af dambrug i Himmerlandske vandløb Nedlæggelse af dambrug i Himmerlandske vandløb Skov- og Naturstyrelsens projekter særligt i Villestrup Fokus på retablering af de oprindelige passage-, bund- og faldforhold samt naturlig ådalstopografi

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 VANDLØB OG FiSK I NØRREÅENS VANDSYSTEI\I VANDLØB OG FISK I NØRREÅENS VANDSYSTEM Gudenåkomiteen. Rapport nr. 12. Rapport udarbejdet af Jan

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 1 VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT NATURINDSATSEN

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT NATURINDSATSEN GRØNT 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og Natura 2000-planerne. Mindst 25 km vandløb

Læs mere

Kundskapsuppbyggnad och spridning av resursnåla vattenvårdsåtgärder för att minska effekterna av övergödning. Emne: Vandløbsrestaurering

Kundskapsuppbyggnad och spridning av resursnåla vattenvårdsåtgärder för att minska effekterna av övergödning. Emne: Vandløbsrestaurering Kundskapsuppbyggnad och spridning av resursnåla vattenvårdsåtgärder för att minska effekterna av övergödning Emne: Vandløbsrestaurering www.rent-vatten.com InterregIIIA: Kundskapsuppbyggnad och spridning

Læs mere

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Indledning 1 2. Historie 1 3. Beskrivelse af projektet 1 4. Grundlag for projektering 2 5. Projektering af faunapassage 2 6. Krydsning af ledninger

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Distrikt 03, vandsystem 01-26 Plan nr. 35-2014 Af Jørgen Skole Mikkelsen og Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å Fokus på fysiske forhold Restaurering 2003 Restaurering 2004 Restaurering 2005 Skovsø-Gudum Å Slagelse Kommune har sat fokus på vandløbenes

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Distrikt 11, vandsystem 46a-58 Plan nr. 16-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 04, 2016 Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Holm, Michael Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel.

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Artsdiversitet og bestandsestimater for ørred. Feltrapport 03-2015 d Denne feltrapport omfatter en beskrivelse af elektrofiskeri udført den 4. marts

Læs mere

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015 Notat Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 20 Indledning Der har igennem mange år været udført restaurering i Tryggevælde Å med gydegrus og sten samt genslyngning ved Tinghusvej (Fluestykket) for at forbedrede

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Omme Å

Fiskeundersøgelser i Omme Å Fiskeundersøgelser i Omme Å ---------------------------------------------- - Effekterne af vandløbsrestaurering i Omme Å, Vejle Kommune 2009 - Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning 1 Fiskeundersøgelser

Læs mere

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 07, 2016 Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Carøe, Morten Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Distrikt 02, vandsystem 15-18 Distrikt 05, vandsystem 01-13 Plan nr. 43-2015 Af Hans-Jørn Christensen og Morten Carøe Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Faunapassageløsninger. - en opfølgning på Faunapassageudvalgets arbejde

Faunapassageløsninger. - en opfølgning på Faunapassageudvalgets arbejde NOTAT Til Miljøstyrelsen Vedr. Faunapassageløsninger Fra Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi 26.marts 2010 J.nr.: 10/01760 Faunapassageløsninger

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015:

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015: Kvitbæk Vandløbsrestaurering Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04-

Læs mere

Ørredsmoltens vandringer forbi tre dambrug i Åresvad Å, Viborg Amt, foråret 2005.

Ørredsmoltens vandringer forbi tre dambrug i Åresvad Å, Viborg Amt, foråret 2005. Ørredsmoltens vandringer forbi tre dambrug i Åresvad Å, Viborg Amt, foråret 2005. Biotop, rådgivende biologfirma v. Jan Nielsen, Ønsbækvej 35, 8541 Skødstrup Tlf. 26 73 99 06 eller 75 82 99 06, mail jn@biotop.dk

Læs mere

A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. Nej

A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. Nej Station Strækning Problem Størrelse Enhed (m/stk./m3) Virkemiddel Virkemiddel til målopfyldelse 0-163 A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. A

Læs mere

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens.

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. - Et samarbejdsprojekt om udviklingen af et bæredygtigt fiskeri. Af Stuart James Curran og Jan Nielsen Vejle Amt 2002 Udgiver Vejle Amt, Forvaltningen

Læs mere

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt Distrikt 18 - vandsystem 1-24 Distrikt 19 - vandsystem 1-16 & 46-51 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø September 2004 Notat udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium august 2004 Konsulent : Helle Jerl Jensen Baggrund Vesterled Sø er en ca. 2 ha stor sø beliggende

Læs mere

Naturgenopretning for fisk i danske vandløb

Naturgenopretning for fisk i danske vandløb Naturgenopretning for fisk i danske vandløb Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Der er mange slags fisk i vandløbene, og de trives alle

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

RAPPORT TIL VIBORG KOMMUNE. Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug

RAPPORT TIL VIBORG KOMMUNE. Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug RAPPORT TIL VIBORG KOMMUNE Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug R A P P O R T T I L V I B O R G K O M M U N E Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug RAPPORT UDARBEJDET FOR Teknik & Miljø Natur og Vand Søvej 2 8800 Viborg

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

Fotos: Benn Lodbjerg Jensen, Klaus Balleby, Kaare Manniche Ebert og Finn Sivebæk.

Fotos: Benn Lodbjerg Jensen, Klaus Balleby, Kaare Manniche Ebert og Finn Sivebæk. Laksen i Ribe Å fra forvaltningsplan til arbejdsplan Maj 2005 1 Udgivet af: Sønderjysk Landboforenings vandløbslaug i Hjortvad Å, Fladså, Gram Å, Nørreå og Gelså og Samarbejdsudvalget for Ribe Å-systemet.

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

Skånsom vedligeholdelse. en genvej til bedre, små vandløb

Skånsom vedligeholdelse. en genvej til bedre, små vandløb Skånsom vedligeholdelse en genvej til bedre, små vandløb Servicedeklaration Skånsom vedligeholdelse en genvej til bedre, små vandløb Indhold: Bækken kan selv...side 4 Strømrenden nøglen til et godt vandløb...side

Læs mere

FISKEBESTANDEN I GUDENÅEN FRA SILKEBORG TIL KONGENS- BRO

FISKEBESTANDEN I GUDENÅEN FRA SILKEBORG TIL KONGENS- BRO FISKEBESTANDEN I GUDENÅEN FRA SILKEBORG TIL KONGENS- BRO 05-05-07 Af Danmarks Center for Vildlaks for Silkeborg Kommune Resume: Et fiskeundersøgelsesprogram udført i perioden 05-06 viste, at fiskebestanden

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Status for laksen i Danmark -siden 2004 Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Indhold 1. Indledning 2. Historisk udvikling af laksebestanden indtil 2004 3. Udvikling efter National

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 2011 var året hvor vi rejste os efter de massive sygdomsproblemer tilbage i 2009. I 2011 har vi stort set opfyldt udsætningsplanen bortset fra ½-årsfisk til Allingå

Læs mere

Etablering af gydebanker i Sigbæk

Etablering af gydebanker i Sigbæk Returadresse Land, By og Kultur - Land og Vand Toften 6 6880 Tarm Etablering af gydebanker i Sigbæk 1. Sagens anledning I forslag til vandplan for Ringkøbing Fjord er 4,2 km af Sigbæk udpeget til restaurering

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsen Vejledning om grødeskæring i vandløb. Rekvirent. Rådgiver

By- og Landskabsstyrelsen Vejledning om grødeskæring i vandløb. Rekvirent. Rådgiver Vejledning Grødeskæring i vandløb - juli 2008 4 GRUNDVANDSKORTLÆGNING - KORTLÆGNINGSGRUNDLAG FOR KOMMUNAL INDSATSPLAN Rekvirent Haraldsgade 53 2100 København Ø Telefon 72 54 47 00 E-mail blst@blst.dk Rådgiver

Læs mere

PROJEKT FORBEDRET FISKEPASSAGE I GUDENÅEN VED TANGE. Rapport til Gudenaacentralen. Laksen tilbage i Gudenåen

PROJEKT FORBEDRET FISKEPASSAGE I GUDENÅEN VED TANGE. Rapport til Gudenaacentralen. Laksen tilbage i Gudenåen PROJEKT FORBEDRET FISKEPASSAGE I GUDENÅEN VED TANGE Rapport til Gudenaacentralen Laksen tilbage i Gudenåen GUDENAACENTRALEN Laksen tilbage i Gudenåen RAPPORT UDARBEJDET FOR Gudenaacentralen Bjerringbrovej

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj

Læs mere

Projektet er samtidig sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede

Projektet er samtidig sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngodl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-G01-1-13 Offentlig høring vandløbsrestaurering i

Læs mere

Høring af vandløbsrestaureringsprojekt "Fri passage i Hasager Bæk"

Høring af vandløbsrestaureringsprojekt Fri passage i Hasager Bæk Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høring af vandløbsrestaureringsprojekt "Fri

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Ref. 680. Statens kommentarer: Restaurering. Strækningen er på 732 m Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Da denne strækning løber gennem en

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å.

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. Bilag Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. AAL - 9350 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Rømers Bæk, ved genåbning af rørlægningen 29,2m. Indsatsen ligger i NBL 3 område

Læs mere

FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT. FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk

FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT. FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk 1 af 5 09-11-2015 09:52 FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk Adfærd hos gedder i Tryggevælde Å er undersøgt i 450 dage og det viser sig,

Læs mere

Lindet Statsskovdistrikt. Etablering af faunapassage ved Rens Dambrug PROJEKT

Lindet Statsskovdistrikt. Etablering af faunapassage ved Rens Dambrug PROJEKT Lindet Statsskovdistrikt Etablering af faunapassage ved Rens Dambrug PROJEKT DECEMBER 2007 Forord Projektbeskrivelsen for etablering af faunapassage ved Rens Dambrug er udarbejdet i henhold til flg. bekendtgørelser:

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2009

Overvågning af padder Randers kommune 2009 Overvågning af padder Randers kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Fiskevandsdirektivet og vandrammedirektivet. Rune Raun-Abildgaard, fuldmægtig, Naturstyrelsen

Fiskevandsdirektivet og vandrammedirektivet. Rune Raun-Abildgaard, fuldmægtig, Naturstyrelsen Fiskevandsdirektivet og vandrammedirektivet Rune Raun-Abildgaard, fuldmægtig, Naturstyrelsen Fiskevandsdirektivet (FVD) Rådets direktiv af 18. juli 1978 om kvaliteten af ferskvand, der kræver beskyttelse

Læs mere

Offentlig høring 9. juli til 4. september

Offentlig høring 9. juli til 4. september Offentlig høring 9. juli til 4. september Udkast til restaureringsprojekt i Ballegård Møllebæk Sønderborg Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Ballegård Møllebæk. Forslag til projekt

Læs mere

Ansøger Tønder Kommune, Miljø og Natur, Miljømedarbejder Simon B. Petersen, Team Natur og Vandløb

Ansøger Tønder Kommune, Miljø og Natur, Miljømedarbejder Simon B. Petersen, Team Natur og Vandløb 1 Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928029 Mail: sbp2@toender.dk Sags id.: 06.02.10-P16-1-13 22-10-2015 Ansøgning om vandløbsrestaurering i Bolbro Bæk Vandløb: Bolbro bæk Vandløbssystem: Arnå Vandløbs

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

Restaurering af gydebanker i Seerdrup Å og Tude Å

Restaurering af gydebanker i Seerdrup Å og Tude Å Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af gydebanker i Seerdrup Å og Tude Å - et grønt samarbejde mellem Slagelse Kommune og de lokale sportsfiskerforeninger

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

FREMME AF REGULERING AF VANDLØB

FREMME AF REGULERING AF VANDLØB Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing 24. JULI 2015 REMME A REGULERING A VANDLØB TINGSTED Å, VANDLØB 88, ST. 13315-14064 & ST. 14960-15226 ormål Reguleringsprojektet har til formål at bringe Tingsted

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Vandkvalitet i vandløb, Skørping Kommune

Vandkvalitet i vandløb, Skørping Kommune Amtsgården Skørping Kommune Skørpingvej 7 9575 Terndrup Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Telefon 9635 1000 - Telefax 9815 6089 Teknik og Miljø Vandmiljøkontoret E-mail nja@nja.dk Den 1.

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Til Fra Vokslev Samråd Aalborg Kommune Vandmiljøafdelingen 16-04-2008 Sagsnr.: 2008-8960 Dok.nr.: 2008-77873 Init.: KBF Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Indeværende projektforslag

Læs mere

FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB 2004

FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB 2004 FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB 2004 GUDENÅKOMITEEN - RAPPORT NR. 23 MAJ 2004 FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB STATUSRAPPORT 2004 GUDENÅKOMITEEN RAPPORT NR. 23 MAJ 2004 Titel: Udgiver: Fiskene i Gudenåens vandløb

Læs mere

Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453

Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453 Thisted Kommune: Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453 FORUNDERSØGELSE AF HOLMGÅRD MØLLE Å, SPÆRRING AAL-1185 OG RESTAURERING REF. 453, PROJEKT 1 - SYDTHY Rekvirent Rådgiver Thisted

Læs mere

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Herning Kommune har besluttet at afsætte i alt 5 millioner, i budget år 2016 og 2017, til udvikling af turismen langs Skjern Å og Karup Å. Der er på nuværende tidspunkt

Læs mere

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet.

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. Et naturforvaltningsprojekt, i samarbejde mellem Skov og Naturstyrelsen og Ny Vejle kommune, omfattende 20-25 delprojekter.

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Landsdelcenter Nordsjælland. Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet

Skov- og Naturstyrelsen Landsdelcenter Nordsjælland. Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet Skov- og Naturstyrelsen Landsdelcenter Nordsjælland Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet 11. juni 2007 Skov- og Naturstyrelsen Landsdelcenter Nordsjælland Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet 11. juni

Læs mere

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden For ørred er iltindholdet og temperaturen i vandet af afgørende betydning for fiskenes trivsel. For høj temperatur i kombination med selv moderat

Læs mere

Projekttitel: Rådgivning inden for Fiskepleje og ferskvandsfiskebiologi

Projekttitel: Rådgivning inden for Fiskepleje og ferskvandsfiskebiologi Handlingsplan for Fiskeplejen 2013 - Detaljeret aktivitetsbeskrivelse Gennemgang af de enkelte projekter. Ressourceanvendelsen fremgår dels under de enkelte projekter og dels i mere oversigtlig form i

Læs mere