Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg. Malene Caroli Juul Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg. Malene Caroli Juul Telefon 89705969 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg."

Transkript

1 Rekvirent Silkeborg Kommune Søvej 00 Silkeborg Malene Caroli Juul Telefon Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 0 Viby J Telefon Sag 00 Projektleder John Vendelbo Kvalitetssikring TBC Revisionsnr. Godkendt af NAE Udgivet Oktober 00 Silkeborg Kommune Kortlægning af nedsivningsforhold Buskelund 00

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Feltarbejde... Geologi og geofysiske forhold... Konklusion... Referencer...

3 BILAGSOVERSIGT.-. Oversigtskort og borejournaler.-. Geofysiske kort med middelmodstande i intervallet 0- m Konklusivt kort APPENDIKS A Geoelektrik - PACES metoden

4 Indledning I forbindelse med byudvikling ved Buskelund nord for Silkeborg har Orbicon A/S for Silkeborg Kommune udført en geoelektrisk undersøgelse med PACES metoden (Appendiks A). Den geofysiske kortlægning er efterfulgt af lagfølgeboringer til meters dybde. Undersøgelsesområdet er beliggende vest for Nordre Højmarksvej i oplandet omkring et projekteret regnvandsbassin. På baggrund af undersøgelsen er der givet en vurdering af nedsivningsforholdene. Undersøgelsen er udført i efteråret 00 og i forlængelse af tidligere lignende undersøgelser i byudviklingsområdet mellem Balle og Buskelund. Feltarbejde Det geoelektriske feltarbejde er udført torsdag den. August 00. Hovedparten af området udgøres af dyrkede arealer. Feltarbejdet er derfor udført lige efter høst 00 og efter aftale med lodsejerne. Der er kørt i alt,9 km opmålte kilometer med et PACES-udstyr, der har en maksimal indtrængningsdybde på meter. På baggrund af de geoelektriske målinger er der placeret og udført ialt boringer. To af boringerne (BA og BA) er placeret ved det projekterede regnvandsbassin langs Nordre Højmarksvej. Borearbejdet er udført hhv. torsdag den. september og onsdag den. september 00 og jordartsprøverne er beskrevet ifølge Ingeniørgeologisk Prøvebeskrivelse //. Der er boret til meter under terræn og udtaget prøver for hver halve meter. For de to boringer ved regnvandsbassinet, er der udført kornstørrelsesanalyser af prøver i sandlagene. Kornkurver for følgende dybder er vedlagt i bilag.: Boring BA:. og. m Boring BA:. og. m Positioneringen af både geoelektriske målinger og boringer er foretaget med håndholdt GPS. Kotesætningen af boringerne er ligeledes foretaget med GPS. Geologi og geofysiske forhold Der findes i forvejen ældre boringer i området (se oversigtskort bilag.). DGU.0 ligger ved Solbakkegård og viser, at der findes ler i de øverste meter. Det gælder også ved Hedegård (DGU.0A/.0B). DGU. ved Damgård viser sand i de øverste lag. Bemærk, at de nævnte boringer ligger udenfor de opmålte arealer. På baggrund af prøvebeskrivelserne fra de nye boringer ses, at geologien i området gennemgående består af moræneler og morænesand ovenpå enten Silkeborg Kommune Geoelektrisk kortlægning ved Buskelund, August 00

5 smeltevandsand eller ældre miocænt kvartssand. Som det fremgår af borejournalerne i bilag., er der i de fleste tilfælde fundet moræneler lige under muldlaget. Moræneleren beskrives som sandet i varierende grad. Enkelte boringer viser sandede lag i lige under terræn. Det drejer sig om BA, BA og BA. De geofysiske kort i bilag viser den elektriske modstand i niveauer. ) Mellem 0 og meters dybde ) Mellem og meters dybde ) Mellem og meters dybde ) Mellem og meters dybde ) Mellem og meters dybde Høje elektriske modstande ses som gule og røde farver og svarer til sand og grus. Lave modstande ses som blå farver og svarer til leret jord. Grønne farver tolkes som en blanding mellem ler og sand. De geofysiske kort med middelmodstande i intervallet 0- meters dybde i bilag.-. viser, at modstandsniveauet varierer fra høje værdier op til 000 ohmm (rødlige farver) og ned til ca. 0 ohmm (grøn-blå farver). Høje modstande ses fortrinsvis syd for Brunbakkevej. I intervallerne herunder bliver høje modstande mere udbredte og i intervallet m ses modstande på mere end 00 ohmm i det meste af området. Konklusion Ved sammenstilling af boringsinformationerne og de geoelektriske målinger vist i bilag ses en god overensstemmelse mellem modstandsniveauerne og de beskrevne jordarter. Det bemærkes dog, at modstandsniveauet for moræneler ligger relativt højt og kan overstige 00 ohmm. I boring B0A, B9A, B0A og BA ses først og fremmest ler fra overfladen og nedefter. I områderne nærmest Balle Kirke afspejler lerlagene sig således i de geoelektriske målinger ved et generelt lavt modstandsniveau (dybdeintervallerne 0- meter). I boringerne BA, BA, BA, BA, BA og BA ændrer jordarterne sig fra moræneler til sandede aflejringer i dybden fra, til, meter. Det er i god overensstemmelse med, at de geoelektriske målinger udviser stigende modstandsværdier med dybden. Bedømt ud fra boringerne er nedsivningsforholdene mest gunstige ved BA og BA, hvor der er sandlag tæt på overfladen. Med henvisning til bilag konkluderes det på baggrund af boringer og geoelektrik: - Områderne markeret med A er egnet for nedsivning. Her findes sandlag fra overfladen og nedefter. Det bemærkes at den nordøstlige del af det planlagte bassin ligger inden for område A. Silkeborg Kommune Geoelektrisk kortlægning ved Buskelund, August 00

6 - I områder markeret med B findes moræneler fra overfladen og ned til maksimalt meters dybde. Der er risiko for, at moræneleret ved overfladen udgør en hydrologisk spærre, men hvis der dannes direkte kontakt til de underliggende sandlag, er også disse områder egnet til nedsivning. Det bemærkes at den sydvestlige del af det planlagte bassin ligger i område B. - I områder markeret med C findes der - meter tykke lag af moræneler over sandlagene. Såfremt der dannes direkte kontakt til de underliggende sandlag, er det muligt at nedsive i disse områder. Områderne vurderes dog mindre egnede til nedsivning pga. lerdækkernes tykkelse. - Områder markeret med D vurderes ikke egnede til nedsivningsanlæg, da der her findes lag med moræneler eller smeltevandsler ned til meters dybde eller mere. Det skal understreges, at de indtegnede grænser for områderne A, B, C og D på bilag er omtrentlige. I områderne lige nord for Brunbakkevej/Balle Bygade, samt lige sydvest for Balle Kirke, er der ikke udført nye boringer. I de områder er kortet (bilag ) kun baseret på geofysik og den viste vurdering af nedsivningspotentialet knap så sikker som i den øvrige del af området. Området nord for Solbakkegård tilhører Silkeborg Kommune og udlægges efter planen til grønt område. Her er der ikke udført geoelektrik eller boringer, hvorfor den viste tolkning er baseret på et skøn. Silkeborg Kommune Geoelektrisk kortlægning ved Buskelund, August 00

7 Referencer // Larsen, G., Frederiksen, J., Villumsen, A., Fredericia, J., Gravesen, P., Foged, N., Knudsen, B., Baumann, J., 99: Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse, dgf-bulletin, Dansk geoteknisk Forening, p. ISBN Silkeborg Kommune Geoelektrisk kortlægning ved Buskelund, August 00

8 Appendiks Geofysiske metoder Geoelektrik - PACES Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 0 Viby J Telefon Telefax 99 Udført Lars Jakobsen Kvalitetssikring Torben Bøgh Godkendt Anders Edsen Udgivet. maj 00 J:\\Adm\Afdeling\Geofysikgruppe\Appendiks\Geoelektrik_PACES.doc

9 Appendiks Geofysiske metoder geoelektrik PACES INDLEDNING GEOELEKTRISKE METODER PACES, SLÆBEGEOELEKTRISK SONDERING DATABEHANDLING OG TOLKNING DANSKE SEDIMENTERS ELEKTRISKE MODSTAND 9 REFERENCER 0 J:\\Adm\Afdeling\Geofysikgruppe\Appendiks\Geoelektrik_PACES.doc

10 Appendiks Geofysiske metoder geoelektrik PACES Indledning Med en geofysisk kortlægning registreres jordlagenes fysiske egenskaber, f.eks. elektriske modstand, magnetiske egenskaber, densitet osv. Størrelsen af de detaljer, man kan se med geofysiske metoder, afhænger dels af afstanden mellem observationspunktet og genstanden for målingen, dels af den metode og det måleudstyr man har valgt at bruge. En geofysisk måling kan udføres ved, at man sender et signal (lydbølge, elektrisk strøm, osv.) ud i jorden og måler reaktionen på den udsendte impuls. Med lydbølger kortlægges f.eks. geologiske strukturer, der kan indeholde olie, mens man med elektrisk strøm og elektromagnetiske bølger kortlægger f.eks. vandførende aflejringer, råstoffer, saltvand og blød jordbund. Billede. Eksempler på feltarbejde med geofysiske metoder. De geofysiske metoder er således et indirekte værktøj til kortlægning af geologiske aflejringer, idet den geofysiske måling ikke direkte bestemmer typen af den geologiske aflejring, men derimod eksempelvis oplysninger om jordens elektriske modstand. Ved en videre anvendelse skal den geofysiske tolkning oversættes til en geologisk tolkning, hvor der inddrages oplysninger fra andre kilder som eksempelvis boringer og kendskab til de geologiske dannelsesforhold. De geofysiske metoder anvendes ved geologisk kortlægning, fordi man hurtigt og relativt billigt kan opnå et overblik over store områder. Man skal ved brug af geofysiske metoder dog være opmærksom på at: Geofysiske resultater kan ikke stå alene, men skal fortolkes i lyset af eksisterende geologiske oplysninger fra f.eks. boringer og blotlagte geologiske profiler. Størrelsen af de detaljer man kan erkende varierer mellem de geofysiske metoder og af det dybdeinterval man er interesseret i at vide noget om. Der kan være situationer, hvor de geofysiske målinger kan fortolkes på flere måder, som kan have vidt forskellige konsekvenser. J:\\Adm\Afdeling\Geofysikgruppe\Appendiks\Geoelektrik_PACES.doc

11 Appendiks Geofysiske metoder geoelektrik PACES Med en geofysisk kortlægning kan man hurtigt skaffe sig et overblik over den geologiske variation i et område. En detaljeret geologisk kortlægning kan efterfølgende opnås ved en kvalificeret placering af undersøgelsesboringer på grundlag af de geofysiske resultater. J:\\Adm\Afdeling\Geofysikgruppe\Appendiks\Geoelektrik_PACES.doc

12 Appendiks Geofysiske metoder geoelektrik PACES Geoelektriske metoder Med de geoelektriske metoder kortlægges jordlagenes specifikke elektriske modstand //. Den specifikke elektriske modstand varierer med de geologiske aflejringer, aflejringernes vandindhold og grundvandets indhold af ioner. Via en kortlægning af den elektriske modstand, kan man danne sig et overblik over de geologiske variationer. De geoelektriske metoder er kendetegnet ved, at der skal være fysisk (galvanisk) jordkontakt (se billede ) i modsætning til de elektromagnetiske metoder som Transient Elektromagnetiske Sondering (TEM) og Slingram, hvor energien overføres induktivt til jorden. Billede. PACES elektrodekabel Inden for geoelektriske målinger skelnes der traditionelt mellem sondering og profilering. Ved en sondering kortlægges variationen af den specifikke elektriske modstand med dybden, ved en profilering kortlægges variationen af den specifikke elektriske modstand i en bestemt dybde langs et profil. Moderne målemetoder som PACES og MEP kombinerer sondering og profilering. Figur : Skitse af traditionel spyd-wennerprofilering En geoelektrisk måling udføres ved at benytte fire elektroder (stålspyd i jorden eller stålcylindre i kontakt med jorden) i en liniær opstilling. To af elektroderne benyttes til at sende en elektrisk strøm gennem jorden, de to andre elektroder benyttes til at måle en spændingsforskel. Elektrodernes indbyrdes afstand har betydning for, hvor dybt strømmen trænger ned i jorden, og hvor god datakvaliteten bliver (størrelsen af forholdet mellem signal og støj). Ved en geoelektrisk måling registreres samhørende værdier af spændingsforskel og udsendt strøm. Målingerne korrigeres for afstandene mellem de benyttede elektroder til en størrelse, der har dimension af specifik elektrisk modstand (Ohm-meter) og kaldes en tilsyneladende specifik modstand. Figur illustrerer principperne. J:\\Adm\Afdeling\Geofysikgruppe\Appendiks\Geoelektrik_PACES.doc

13 Appendiks Geofysiske metoder geoelektrik PACES For teori og praksis for udførelse og tolkning af geoelektriske målinger henvises til litteraturen //, //, //, // og //. J:\\Adm\Afdeling\Geofysikgruppe\Appendiks\Geoelektrik_PACES.doc

14 Appendiks Geofysiske metoder geoelektrik PACES PACES, Slæbegeoelektrisk sondering Profileringerne i denne undersøgelse er udført som en tilnærmet kontinuert Wennerprofilering, slæbegeoelektrik. Metoden benævnes også PACES (Pulled Array Continuous Electrical Soundings). Billede. Feltarbejde med PACES metoden Den slæbegeoelektriske sonderingsmetode er en veletableret teknik. Metoden er udviklet på Geofysisk Afdeling, Aarhus Universitet i 99 og har betydelige fortrin frem for traditionelle teknikker, hvor jordkontakten opnås ved jordspyd. Ved PACES bevæges elektrodeslæbet med flere opstillinger, mens der måles, og målingerne foregår således kontinuert på alle opstillingsafstande. Som det fremgår af billede og figur, slæbes elektroderne hen over jorden af en lille trækmaskine. Maskinen medbringer udstyr og har en størrelse, der gør det muligt at passere levende hegn, mindre vandløb, stejle skrænter osv. På nuværende tidspunkt anvendes et elektrodeslæb med tre Wenner elektrodekonfigurationer samt fem pol-pol-konfigurationer. For yderligere omtale af elektrodekonfigurationer henvises til // og //. Afstanden mellem de enkelte målepunkter på profillinierne er ca., m. Derved opnås en stor lateral opløselighed og en høj datakvalitet gennem korrelation. c c c Strøm elektrode Potential elektrode med måleelektronik Figur : Skitse af måleudstyret J:\\Adm\Afdeling\Geofysikgruppe\Appendiks\Geoelektrik_PACES.doc

15 Appendiks Geofysiske metoder geoelektrik PACES Databehandling og tolkning Slæbegeoelektriske data behandles med software specielt udviklet til formålet på Geofysisk Afdeling, Aarhus Universitet, 99/99. Under selve dataopsamlingen forsynes alle fejlbehæftede datapunkter med koder, således at eksempelvis strømfejl og elektrodeslip registreres. Ved hjælp af disse fejlkoder fjernes alle fejlbehæftede data under databehandlingen. Data filtreres, og der udføres en geografisk midling med henblik på at optimere datakvaliteten. Positioneringen af profilliniens fixpunkter fastlægges på basis af feltnotater, håndholdt GPS og feltkort. De behandlede data og de digitaliserede geografiske positioner sammenkædes. Det er nødvendigt at fjerne data omkring liniernes knækpunkter, da symmetrien i elektrodeopstillingen ikke kan overholdes her. Herefter udtages data i UTM-koordinater med en indbyrdes afstand på 0 meter. De koordinatudtagne data tolkes med et inversionsprogram, SIP (Simultaneous Inversion Programme), der er udviklet på Geofysisk Afdeling, Aarhus Universitet, 999 og præsenteres i form af fladekort eller i særlige tilfælde som udvalgte profiler. Tolkningen af geoelektriske data er nærmere beskrevet ved //. J:\\Adm\Afdeling\Geofysikgruppe\Appendiks\Geoelektrik_PACES.doc

16 Appendiks Geofysiske metoder geoelektrik PACES Danske sedimenters elektriske modstand På baggrund af laboratorie- og feltundersøgelser er der fremstillet en oversigt over variationen af den specifikke elektriske modstand for en række danske sedimenter //. Figur sammenfatter disse oplysninger. Med baggrund heri samt kendskab til den overordnede geologi fra nærliggende boringer kan modstandsvariationerne tolkes som geologiske variationer. Yngre, tertiært ler (glimmerler) Ferskvandstørv, -dynd, -gytje og -ler Sand og grus under grundvandsspejl Tertiært, fedt ler Moræneler Sand og grus over grundvandsspejl Marint dynd, gytje og ler Morænesand Kalk og kridt (uden saltvand) Specifik modstand (Ohm-meter) Figur Karakteristiske specifikke modstande for almindeligt forekommende danske sedimenter (efter //). J:\\Adm\Afdeling\Geofysikgruppe\Appendiks\Geoelektrik_PACES.doc 9

17 Appendiks Geofysiske metoder geoelektrik PACES Referencer // Geofysik og råstofkortlægning. Skov- og Naturstyrelsen 9. Råstofkontorets kortlægningsserie. ISBN // Telford, W.M., Geldart, L.P., Sheriff, R.E., 990. Applied Geophysics. Second Edition. Cambridge University Press. ISBN // Ward, S.H. (editor), 990, Geotechnical and Environmental Geophysics, Vol. I, II, III. Society of Exploration Geophysicists. ISBN // Loke, M.H., 000, Electrical imaging surveys for environmental and engineering studies. A practical guide to -D and -D surveys. // Sørensen, K. & Pedersen, F. F. 99: Slæbegeoelektrik, Miljøministeriet - Skov og Naturstyrelsen, Kortlægningsserie nr. 9. ISBN // Vandteknik årgang nr., Marts 99: Temanummer : Nye metoder til kortlægning af grundvandet. Dansk Vandteknisk Forening. ISBN 00- // Geofysiksamarbejdet, 00, Vejledning i udførelse af PACES målinger. // Geofysiksamarbejdet, 00, LCI tolkning af geoelektriske data verificering af metoden. J:\\Adm\Afdeling\Geofysikgruppe\Appendiks\Geoelektrik_PACES.doc 0

18 Bilag. Oversigtskort

19

20 Bilag. Boringer

21 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DNN +, 0 MULD, sandet, leret, mørkebrunt O Re SAND, st. leret, sorteret, mørkebrunt O Re SAND - " - O Re 0 SAND, sv. sorteret, gråbrunt LER, fed, sv. lagdelt, rødbrunt, gråbrunt 9 MORÆNESAND, sv. leret, siltet, rødbrunt MORÆNESAND, st. sandet, siltet, rødbrunt SAND, mellem, gruset, stenet, velsorteret, kvartsholdigt Fe Te 9 SAND, fin, mellem, velsorteret, rødbrunt, kvartsholdigt Fe Te 0 SAND, fin, velsorteret, rødbrunt, kvartsholdigt Fe Te SAND - " - Fe Te BRegister - PSTGDK.0-0/0/00 :9: Boremetode : X : 9 (m) Y : 0 (m) Plan : Sag : 00 Buskelund Strækning : Boret af : Dato : Synonym: BA Boring : BA Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

22

23

24 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DNN +, 0 MULD, sandet, mørkebrunt O Re MORÆNELER, st. sandet, homogent, komp., rødbrunt MORÆNELER - " - MORÆNELER, ret fed, sandet, homogent, komp., rødbrunt MORÆNELER, ret fed, homogent, komp., med sandlag, mellem, sorteret, rødbrunt 0 SAND, mellem, sv. leret, sorteret, rødbrunt SAND, mellem, sv. leret, enkelte lerklumper, sorteret, rødbrunt 9 SAND, mellem, velsorteret, kvartsholdigt, rødbrunt 9 SAND, mellem, grov, gruset, velsorteret, rødbrunt 0 SAND, fin, mellem, velsorteret, kvartsholdigt, rødbrunt Fe Te SAND - " - Fe Te BRegister - PSTGDK.0-0/0/00 :9: Boremetode : X : (m) Y : 9 (m) Plan : Sag : 00 Buskelund Strækning : Boret af : Dato : Synonym: BA Boring : BA Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

25

26

27 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DNN +, 0 MULD, sandet, s. v leret, sorteret, mørkebrunt O Re MORÆNELER, sv. sandet, homogent, komp., gråbrunt MORÆNELER - " - MORÆNELER, ret fed, sv. sandet, homogent, komp., rødbrunt MORÆNELER - " - SAND, mellem, velsorteret, gråbrunt SAND, fin, mellem, velsorteret, gråbrunt SAND, mellem, velsorteret, gråbrunt 9 SAND, fin, mellem, sv. gruset, fin, velsorteret, gråbrunt 0 0 SAND, fin, mellem, velsorteret, enk. grusklumper, gråbrunt SAND - " - 9 BRegister - PSTGDK.0-0/0/00 :9: Boremetode : X : 0 (m) Y : 9 (m) Plan : Sag : 00 Buskelund Strækning : Boret af : Dato : Synonym: BA Boring : BA Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

28 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DNN +, 0 MULD, leret, sandet, org. holdigt, mørkebrunt O Re MORÆNELER, sandet, siltet, rødbrunt MORÆNELER, siltet, homogent, kompakt, rødbrunt til grønt MORÆNELER, ret fed, sv. sandet, homogent, kompakt, rødbrunt MORÆNELER - " - MORÆNESAND, svagt gruset, rødbrunt MORÆNESAND - " - 0 SAND, mellem, grov, sv. gruset, enk. lerklumper, sorteret, rødbrunt 9 SAND, mellem, sv. gruset, velsorteret, rødbrunt 9 0 SAND, mellem, grov, velsorteret, kvartsholdigt, rødbrunt SAND, mellem, grov, enkelte sten, velsorteret, kvartsholdigt, rødbrunt BRegister - PSTGDK.0-0/0/00 :0:0 Boremetode : X : 9 (m) Y : (m) Plan : Sag : 00 Buskelund Strækning : Boret af : Dato : Synonym: BA Boring : BA Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

29 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DNN +, 0 MULD, sv. leret, sandet, mørkebrunt O Re MORÆNELER, sv. sandet, siltet, gulbrunt MORÆNELER, st. sandet, siltet, gulbrunt MORÆNELER - " - SAND, fin, mellem, gruset, velsorteret, rødbrunt SAND, mellem, velsorteret, kvartsholdigt, lyst gråt Fe Te SAND - " - Fe Te 0 SAND - " - Fe Te 9 0 SAND - " - Fe Te LER, fed, sv. sandet, lagdelt, grønt, rødt Fe Te 9 SAND, mellem, velsorteret, kvartsholdigt, rødt Fe Te sand, fin, velsorteret, kvartsholdigt, lyst rødt, fe te BRegister - PSTGDK.0-0/0/00 :0:9 Boremetode : X : 00 (m) Y : 0 (m) Plan : Sag : 00 Buskelund Strækning : Boret af : Dato : Synonym: BA Boring : BA Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

30 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DNN +, 0 MULD, sandet, org. holdigt, brunt O Re MORÆNELER, sv. sandet, siltet, homogent, kompakt, gulbrunt MORÆNELER - " - 0 MORÆNELER - " - SAND, mellem, grov, sv. gruset, fin, sorteret, rødbrunt 9 SAND, fin, siltet, sorteret, gult, rødbrunt SAND, mellem, velsorteret, kvartsholdigt, gulbrunt SAND, mellem, velsorteret, kvartsholdigt, rødbrunt 9 SAND, fin, mellem, velsorteret, grå, rødbrunt 0 SAND, mellem, velsorteret, rødbrunt SAND - " - BRegister - PSTGDK.0-0/0/00 :: Boremetode : X : (m) Y : 0 (m) Plan : Sag : 00 Buskelund Strækning : Boret af : Dato : Synonym: BA Boring : BA Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

31 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DNN +, 0 MULD, sandet, leret, mørkebrunt O Re MORÆNELER, sandet, homogent, komp., muldpletter, mørkebrunt MORÆNELER, sandet, homogent, komp., mørkebrunt SAND, fin, mellem, velsorteret, rødbrunt MORÆNELER, ret fed, homogent, komp., rødbrunt MORÆNELER - " - MORÆNELER - " - MORÆNELER - " - 9 SAND, mellem, grov, sorteret, gråbrunt 0 MORÆNELER, ret feed, homogent, komp., rødbrunt, rådden sten, pyrit 0 SAND, fin, mellem, velsorteret, gråbrunt SAND - " - 9 BRegister - PSTGDK.0-0/0/00 :: Boremetode : X : 9 (m) Y : (m) Plan : Sag : 00 Buskelund Strækning : Boret af : Dato : 0009 Synonym: BA Boring : BA Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

32 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DNN +, 0 MULD, leret, sandet, mørkebrunt O Re MORÆNELER, homogent, komp., gråbrunt MORÆNELER, ret fed, homogent, komp., gråbrunt MORÆNELER, fed, homogent, sv. komp., gråbrunt MORÆNELER - " - MORÆNELER - " - MORÆNELER - " - MORÆNELER, ret fed, homogent, komp., rådden sten, pyrit, gråbrunt 9 MORÆNELER, ret fed, homogent, komp., gråt 0 MORÆNELER, ret fed, homogent, komp., mørkegråt MORÆNELER - " BRegister - PSTGDK.0-0/0/00 :9:0 Boremetode : X : 00 (m) Y : (m) Plan : Sag : 00 Buskelund Strækning : Boret af : Dato : 0009 Synonym: BA Boring : BA Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

33 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DNN +, 0 MULD, leret, mørkebrunt O Re MORÆNELER, sandet, gråbrunt MORÆNELER, sandet, homogent, komp., gråbrunt MORÆNELER, sandet, homogent, komp., rådden sten, pyrit, gråbrunt MORÆNELER, fed, sv. sandet, homogent, sv. komp., gråbrunt MORÆNELER, fed, sv. sandet, siltet, homogent, sv. komp., gråbrunt MORÆNELER, fed, sv. sandet, siltet, homogent, gråbrunt 0 MORÆNELER, st. sandet, gruset, ukompakteret, gråbrunt 9 0 MORÆNELER, fed, gruset, slapt, muldet, brunt Sk Ig SAND, fin, mellem, sorteret, gråbrunt 9 SAND, mellem, velsorteret, gråbrunt SAND, mellem, grov, velsorteret, gråbrunt BRegister - PSTGDK.0-0/0/00 :: Boremetode : X : 99 (m) Y : 0 (m) Plan : Sag : 00 Buskelund Strækning : Boret af : Dato : 0009 Synonym: B9A Boring : B9A Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

34 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DNN +, 0 MULD: SAND, brunt O Re LER, siltet, sandet, mellem, lagdelt, rødbrunt LER - " - LER - " - LER - " - SAND, fin, velsorteret, gulbrunt SAND, fin, mellem, velsorteret, enk. gruskorn, gulbrunt MORÆNELER, ret fed, sandet, homogent, komp., gråbrunt 9 MORÆNELER, fed, sv. sandet, homogent, sv. komp., gråbrunt 0 MORÆNELER - " - MORÆNELER - " - MORÆNELER, fed, sv. sandet, homogent, komp., gråbrunt 0 9 BRegister - PSTGDK.0-0/0/00 :: Boremetode : X : 0 (m) Y : (m) Plan : Sag : 00 Buskelund Strækning : Boret af : Dato : 0009 Synonym: B0A Boring : B0A Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

35 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DNN +,0 0 MULD, sandet, org. holdigt, sort O Re FYLD, sandet, leret, gråbrunt, sort O Re MORÆNELER, sandet, homogent, komp., gråbrunt MORÆNELER, sandet, homogent, komp., gråt MORÆNELER, st. siltet, homogent, ukomp., gråbrunt MORÆNELER, ret fed, sandet, homogent, slapt, gråt MORÆNELER - " - MORÆNELER, fed, homogent, komp., gråt 9 MORÆNELER - " - 0 MORÆNELER - " BRegister - PSTGDK.0-0/0/00 :0:0 Boremetode : X : 0 (m) Y : (m) Plan : Sag : 00 Buskelund Strækning : Boret af : Dato : 0009 Synonym: BA Boring : BA Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

36 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DNN +,0 0 MULD, sandet, brunt O Re MORÆNESAND, leret, sv. sorteret, lerklumper, rødbrunt MORÆNESAND - " - SAND, mellem, velsorteret, rødbrunt MORÆNELER, sandet, homogent, komp., rødbrunt MORÆNELER - " - MORÆNELER - " - MORÆNESAND, sv. gruset, lerklumper af grønt fed ler, rødbrunt 9 MORÆNESAND - " - 0 SAND, fin, mellem, velsorteret, lerlag af grønt ler, rød SAND - " - 0 BRegister - PSTGDK.0-0/0/00 :: Boremetode : X : 0 (m) Y : 0 (m) Plan : Sag : 00 Buskelund Strækning : Boret af : Dato : 0009 Synonym: BA Boring : BA Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

37 Bilag.-. Middelmodstandskort

38

39

40

41

42

43 Bilag Konklusivt kort

44

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN. Svogerslev, Roskilde Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN. Svogerslev, Roskilde Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN Svogerslev, Roskilde Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning,

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN Kr. Hyllinge, Lejre Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Kortlægningsmetode

Indholdsfortegnelse. 2 Kortlægningsmetode Roskilde Amt Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune Landbaserede TEM-målinger COWI A/S Parallelvej 2 00 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard

Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard Side 1 Gl. Toftegaard Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard september 2010 Udgivelsesdato : 21. september 2010 Projekt : 30.5402.56 Udarbejdet : Lise Kristensen, Ditte L. Petersen og Ulrich

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN. Butterup, Holbæk Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN. Butterup, Holbæk Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN Butterup, Holbæk Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll 1 Oversigt Eksempel 1: OSD 5, Vendsyssel Eksempel 2: Hadsten, Midtjylland Eksempel 3: Suså, Sydsjælland

Læs mere

Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer

Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Boringsforslag til kortlægningsområde NY - 7 Til Fra Projektleder Annelise Hansen

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 2-2011 SAND, GRUS, STEN. Vindinge, Roskilde Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 2-2011 SAND, GRUS, STEN. Vindinge, Roskilde Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 2-2011 SAND, GRUS, STEN Vindinge, Roskilde Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster.

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster. NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde NY-5 Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Sammentolkning af data i den geofysiske kortlægning.

Sammentolkning af data i den geofysiske kortlægning. Sammentolkning af data i den geofysiske kortlægning. Verner H. Søndergaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet 1 Disposition Geofysiske metoder i Sammentolkning

Læs mere

Geologisk kortlægning ved Hammersholt

Geologisk kortlægning ved Hammersholt Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Geologisk kortlægning ved Hammersholt Råstofboringer og korrelation med eksisterende data i interesseområde

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold NOTAT Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning Projekt LAR-katalog Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Teknik og Miljø Notat nr. 1, rev. 3 Dato 2011-06-30 Til Fra Kopi

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

SSV ANVENDT TIL MODELLERING OG KVALITETSSIKRING AF HYDROSTRATIGRAFISKE MODELLER, SAMT VED ZONERING AF GRUNDVANDSMODELLER 01-11-2011 GEUS

SSV ANVENDT TIL MODELLERING OG KVALITETSSIKRING AF HYDROSTRATIGRAFISKE MODELLER, SAMT VED ZONERING AF GRUNDVANDSMODELLER 01-11-2011 GEUS SSV ANVENDT TIL MODELLERING OG KVALITETSSIKRING AF HYDROSTRATIGRAFISKE MODELLER, SAMT VED ZONERING AF GRUNDVANDSMODELLER 01-11-2011 INDHOLD SSV-metoden SSV-modellering på Samsø Anvendelse af SSV i den

Læs mere

NOTAT Dato 2011-03-22

NOTAT Dato 2011-03-22 NOTAT Dato 2011-03-22 Projekt Kunde Notat nr. Dato Til Fra Hydrostratigrafisk model for Beder-Østerby området Aarhus Kommune 1 2011-08-17 Charlotte Agnes Bamberg Theis Raaschou Andersen & Jette Sørensen

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne

5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne Redegørelse for grundvandsressourcerne i -området 5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne Generelt Lerdæklag oven over grundvandsmagasinerne har stor betydning for grundvandsmagasinernes naturlige

Læs mere

STRUKTUREL SÅRBARHEDSKORTLÆGNING - VURDERING AF LERTYKKELSE I BORINGER

STRUKTUREL SÅRBARHEDSKORTLÆGNING - VURDERING AF LERTYKKELSE I BORINGER Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet STRUKTUREL SÅRBARHEDSKORTLÆGNING - VURDERING AF LERTYKKELSE I BORINGER November 2005 INDHOLD FORORD (1) BAGGRUND (2) Lerindhold, geofysik og sårbarhed

Læs mere

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Marianne Bondo Hoff GEO, Danmark, mbh@geo.dk Morten Rasmussen GEO, Danmark, msr@geo.dk Abstract: I forbindelse

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att.

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien?

Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien? Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien? Flemming Jørgensen, GEUS og Peter Sandersen, Grontmij/Carl Bro a/s Geofysikken har haft stor betydning for

Læs mere

Elektriske modstande for forskellige jordtyper

Elektriske modstande for forskellige jordtyper Elektriske modstande for forskellige jordtyper Hvilken betydning har modstandsvariationerne for de geologiske tolkninger? Peter Sandersen Geological Survey of Denmark and Greenland Ministry of Climate

Læs mere

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster.

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster. NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Afrapportering af kortlægningsområde I-138 Til Fra Projektleder Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr.

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup Råstofkortlægning Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. 4 Oktober 2013 Side 1 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Til. Viborg Kommune. Dokumenttype. Datarapport. Dato. November 2016 TAPHEDE KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET

Til. Viborg Kommune. Dokumenttype. Datarapport. Dato. November 2016 TAPHEDE KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET Til Viborg Kommune Dokumenttype Datarapport Dato November 06 TAPHEDE KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET Kortlægning af nedsivningspotentialet Revision Dato. november 06 Udarbejdet af Peter Thomsen,

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Rødekro - Mjøls 2012 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 2 Februar 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 2 Mjøls Grontmij A/S Udgivelsesdato : 8.

Læs mere

Bilag 1.1: Oversigtskort over boringer

Bilag 1.1: Oversigtskort over boringer Titel: Rekvirent: Vor ref.: Deres ref.: Filnavn: Udført af: Dato: Ks udført af: Logging, Svendborg A. Højfeldt a/s 14 A_placering_af_boringer.wor RUP 1. maj 0 FFP Signaturforklaring: Boring med DGU nr.

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Rekvirent

Læs mere

Boretilsyn Prøvekvalitet og udtagning af jordprøver fra boringer

Boretilsyn Prøvekvalitet og udtagning af jordprøver fra boringer Gør tanke til handling VIA University College Boretilsyn Prøvekvalitet og udtagning af jordprøver fra boringer Jette Sørensen 28. november 2014 Prøvekvalitet Prøvekvaliteten for jordprøver fra boringer

Læs mere

LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE

LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE MOGENS H. GREVE OG STIG RASMUSSEN DCA RAPPORT NR. 047 SEPTEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR SAND, GRUS, STEN. Tune, Greve Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR SAND, GRUS, STEN. Tune, Greve Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 3-2011 SAND, GRUS, STEN Tune, Greve Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

Fra grundvandskortlægning til drikkevandsproduktion i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S

Fra grundvandskortlægning til drikkevandsproduktion i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S Statens grundvandskortlægning data

Læs mere

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Aabenraa Statsskovdistrikt Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Maj 2004 Udarbejdet af: Henrik J. Granat DRIFTSPLANKONTORET SKOV- & NATURSTYRELSEN 0 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdets genneførelse 2 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Jesper Damgaard (civilingeniør), Jarle Henssel (geofysiker) og Ole Frits Nielsen (geofysiker), afdelingen for Vand,

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

OPTIMERING AF DATAGRUNDLAGET FOR KLIMAMÆSSIG AREALPLANLÆGNING

OPTIMERING AF DATAGRUNDLAGET FOR KLIMAMÆSSIG AREALPLANLÆGNING OPTIMERING AF DATAGRUNDLAGET FOR KLIMAMÆSSIG AREALPLANLÆGNING PETER THOMSEN, CHEF KONSULENT, RAMBØLL CARSTEN VIGEN HANSEN, GEOLOG, SKANDERBORG KOMMUNE DISPOSITION - Baggrund - DualEM - Resultater fra Hørning

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Rekvirent Rådgiver

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne.

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne. Søvindmergel Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Karsten Juul GEO, Danmark, knj@geo.dk Abstract: Søvindmergel er en meget fed, sprækket tertiær ler med et plasticitetsindeks, der varierer mellem 50 og

Læs mere

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO.

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO. NOTAT Projekt BNBO Silkeborg Kommune Notat om beregning af BNBO Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 10. oktober Til Fra Kopi til Silkeborg Kommune Charlotte Bamberg [Name] 1. Indledning Dette notat

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

MRS MAGNETISK RESONANS SONDERING EN NY HYDROGEOFYSISK KORTLÆGNINGSMULIGHED I DANMARK

MRS MAGNETISK RESONANS SONDERING EN NY HYDROGEOFYSISK KORTLÆGNINGSMULIGHED I DANMARK MRS MAGNETISK RESONANS SONDERING EN NY HYDROGEOFYSISK KORTLÆGNINGSMULIGHED I DANMARK Geofysiker, cand.scient. Mette Ryom Nielsen Rambøll Geofysiker, ph.d. Konstantinos Chalikakis Université Pierre et Marie

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Brylle, 2013-2014 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 7 Maj 2014 Foto: Jakob Fynsk REGION SYDDANMARK RÅSTOFKORTLÆGNING, SAND, GRUS OG STEN, FASE 2, NR. 7 BRYLLE Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN. Jyderup, Odsherred Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN. Jyderup, Odsherred Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN Jyderup, Odsherred Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

Fravalg af LAR-metoden nedsivning. LAR-metodekatalog

Fravalg af LAR-metoden nedsivning. LAR-metodekatalog Fravalg af LAR-metoden nedsivning LAR-metodekatalog Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. FORHOLD HVOR REGNVAND IKKE KAN NEDSIVES LOKALT... 3 2.1 GRUNDVANDSSPEJLET STÅR HØJT... 3 2.2 ØVERSTE LAG ER LER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV 2011/05/03 GERDA-MØDE

LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV 2011/05/03 GERDA-MØDE LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger SSV-beregningen fra Lolland Introduktion til SSV-metoden

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1,

Læs mere

Region Nordjylland. Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE

Region Nordjylland. Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Region Nordjylland Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Region Nordjylland Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Rekvirent

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996.

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996. Sorø Amts Museum Al'IuøaIogllkAtlIslng ftiiiundaiii""tt. 5110. 4220Korør M.: 5S Rapport over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og

Læs mere

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015 1 Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI Agenda for præsentationen Konklusioner. Baggrund for grundvandskortlægningen Elementer i grundvandskortlægningen Kommunernes (og andre

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Holbæk Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af CHG, GLA

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Startside Forrige kap. Næste kap. Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Copyright Trafikministeriet, 1996 1. INDLEDNING Klienten for de aktuelle geologiske/geotekniske undersøgelser

Læs mere

Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden?

Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden? Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden? Jens Christian Refsgaard, Flemming Larsen og Klaus Hinsby, GEUS Peter Engesgaard, Københavns Universitet

Læs mere

Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D. Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D. Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 1 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D Bettina

Læs mere

Optimeret udnyttelse af geofysikdata i geologiske modeller

Optimeret udnyttelse af geofysikdata i geologiske modeller Optimeret udnyttelse af geofysikdata i geologiske modeller - strategier, detaljeringsgrad, skala og usikkerheder Geolog Peter Sandersen Møde om GERDA-data og geologiske modeller d. 23. september 2010 1

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering af indvindingsoplandet til Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde NY-4 Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Rekvirent Rådgiver

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

1. Status arealer ultimo 2006

1. Status arealer ultimo 2006 1. Status arealer ultimo 2006 Ribe Amt Sønderjyllands Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt Viborg Amt Århus Amt Vejle Amt Fyns Amt Bornholm Storstrøms Amt Vestsjællands amt Roskilde amt Frederiksborg amt

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE Ejner Metodevalg Nielsen Miljøcenter Nykøbing F Saltvandsproblemer Henrik Olsen COWI Forureningsbarriere Geologisk model Stevns indsatsområde 1 ATV - Geofysik

Læs mere

Geologiske og geofysiske undersøgelser af den sydlige bred af Amitsorsuaq

Geologiske og geofysiske undersøgelser af den sydlige bred af Amitsorsuaq Geologiske og geofysiske undersøgelser af den sydlige bred af Amitsorsuaq Afrapportering af del af Helikopterprojektet 2006 Aja Brodal s050940 Sisimiut Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej

Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej Figur 1 2/7 Modelområde samt beregnet grundvandspotentiale Modelområdet måler 650 x 700 m Der er tale om en kombination af en stationær og en dynamisk

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND PETER THOMSEN, JOHANNE URUP RAMBØLL FRANK ANDREASEN - NATURSTYRELSEN INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger

Læs mere

Kortlægning af Skarø

Kortlægning af Skarø Kortlægning af Skarø - samtolkning af geoelektriske og transiente sonderinger Af geofysikerne Esben Auken, Jens E. Danielsen, Kurt Sørensen, GeoFysikSamarbejdet, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

Læs mere

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer LER Kastbjerg Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 2 2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Rekvirent

Læs mere

Geofysikken i Naturstyrelsens grundvandskortlægning

Geofysikken i Naturstyrelsens grundvandskortlægning Geofysikken i Naturstyrelsens grundvandskortlægning Storskala grundvandskortlægning kræver storskala metoder, både mht. dybden og den horisontale fladedækning. Den nationale grundvandskortlægning gør derfor

Læs mere

Maglemose projekt 2014

Maglemose projekt 2014 Teknik og Miljø Naturafdelingen Dahlvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Maglemose projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere

Læs mere

Naturgassens afløser. Bilag 1

Naturgassens afløser. Bilag 1 Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Tel. +45 9682 0403 Mobil +45 6166 7828 jlo@planenergi.dk Naturgassens afløser Lars Bøgeskov Hyttel Nordjylland Tel. +45 9682 0405 Mobil +45 2940 7245 lbh@planenergi.dk

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere