Ledelsesroller i globalisering af cleantech

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesroller i globalisering af cleantech"

Transkript

1 Ledelsesroller i globalisering af cleantech Poul Frøjk Knudsen, Civilingeniør, Torben Tambo, Lektor, AU Herning, Aarhus Universitet, 7400 Herning Abstract: Cleantech anses i de fleste industrialiserede lande for den nye vækstbølge, der både skal fastholde arbejdspladser og beskæftigelse og også redde miljøet. Danmark har været early-mover på vindkraft. Aktiv ledelse har til dato fastholdt et forspring. Denne aktive ledelse har sikret anvendelse af nyeste teknologier, globalisering af salg, installation og produktion, og at vækstdagsordenen er blevet fastholdt. Den globale satsning på cleantech sætter disse ledelsesmæssige kvaliteter under pres. Dette studie ser på en mellemstor komponentleverandør til vindindustrien, og dennes kamp for ledelsesmæssigt at transformere sig fra en dansk virksomhed til en global virksomhed. Kampen foregår i høj grad både mod konkurrenter i et marked, der både har billigere og bedre produkter, men også på de indre linjer, hvor uenighed, mangel på dagsorden, frygt for at viden stjæles, og en tvivl om egne evner og økonomisk bæredygtighed præger ledelsesprocesserne. Studiet giver et sæt anbefalinger til en justering af egen-forståelsen i den bredere del af cleantech-sektoren med fokus på ledelse, som i denne sektor i særlig grad skal håndtere krav ud over den klassiske supply chain i form af politiske dagsordener i rummet mellem økonomi og miljø. INDLEDNING Fra alle dele af det politiske spektrum knytter der sig store forventninger til cleantech industrien både som svar på fremtidens miljøudfordringer, men også til fastholdelse af økonomisk vækst. Danmark har haft et forspring inden for vind-sektoren, men prioriteringen af cleantech især vindenergi - er global og står højt på den politiske dagsorden i de fleste industrialiserede og nyindustrialiserede (BRIC) lande. Den danske cleantech sektor har de seneste 10 år ændret sig fra en god håndfuld mellemstore regionalt orienterede virksomheder til, at Siemens Wind Power og Vestas Wind Systems har distanceret sig som globale spillere. Der er langt til de næste på listen, når det gælder produktion af cleantech teknologi. Store dele af leverandør-netværket fra dengang er dog intakt. En stor del af potentialet for vækst i cleantech må forventes at ligge i dette leverandør-lag. Mange leverandører har naturligt fulgt med de store, nogle har også fået nye kunder, og har kunnet omstille sig til en global position, f.eks. LM Wind Power og søstervirksomheden Svendborg Brakes. Rigtig mange små og mellemstore leverandører bl.a. organiseret i foreningen Vindmølleindustrien står overfor store udfordringer med globalisering, prispres og ændrede krav til effektivitet i vindmølleproducenternes forsyningskæde. God ledelse vil være altafgørende for om de små og mellemstore leverandører vil kunne positionere sig globalt. Mindre god ledelse vil betyde, at leverandør-laget vil udspille sin betydning og dermed fjerne grobunden for de politiske vækstambitioner. I bestræbelserne på at udvikle en mere globaliseret dimension af ledelsespraksis i cleantech er der mange helt ordinære elementer i ledelse af globale virksomheder, som skal inddrages m.h.t. tilpasning af ledelsespraksis til forskellige markeder og lokale (forretnings-) kulturelle forhold. I

2 vindsektoren er der nogle kritiske elementer i dette. Først og fremmest er sektoren vokset. De store danske spillere er også vokset. Men hovedparten af væksten er opsuget af nye kinesiske markedsdeltagere især Sinovel, Goldwind, Dongfang og United Power. Disse har på få år opnået mere end 30% af markedet. Dette understreger vestens og den øvrige verdens udfordring med at matche Kina på industriel styrke og tilpasningsevne; samtidig understreges at Kina har erkendt cleantech s betydning for industriel transformation 2 3 år før de fleste vestlige økonomier. Interessant er også, at de traditionelle vestlige aktører i nogenlunde samme takt har udvidet deres produktion i Kina (BusinessGreen 2009, Financial Times 2010, Ingeniøren 2010, Vedvarende energi 2010). Med de kinesiske producenters produktion i Kina, og de vestlige producenters samt Suzlons - tilsvarende produktion i Kina, må Kina forventes at stå for mindst 40% af den globale vindmøllerproduktion i antal. Underleverandørbranchen må derfor i betydelig grad indstille sig på at skulle være synligt tilstede på det kinesiske marked, hvis de fortsat vil gøre sig gældende. Globalisering af ledelsespraksis har ofte haft en (lidt naiv) forestilling om, at man skulle håndtere kultur og diversitet bredt på en global arena. Imidlertid er Kina så dominerende, at fokus på andet en Kina forekommer som niche-præget. Omvendt kræver en kina-globalisering eller kina-isering en særlig og målrettet læring om kinesiske forhold. Her har mange virksomheder enten betalt prisen for at være med eller har entreret med lokale partnere. Kina-orienteringen rummer en blanding af viden og myter. Dette studie tager udgangspunkt i case virksomhedens ønske om etablering af salg, udvikling og produktion i Kina med lokale kinesiske kunder som mål. Disse dominerer i altoverskyggende grad markedet for cleantech i Kina. Årsagen til denne internationalisering er dels pres fra nuværende kunder som tidligere nævnt, men ligeledes initieret af vækstpotentialet for cleantech i Kina og ønsket om at få del i denne. Studiet afslørede gennem den empirisk og teoretisk iterative proces en uoverensstemmelse mellem case virksomhedens nuværende strategiske orientering, organisatoriske attitude overfor datterselskaber samt utilstrækkelig videnoverførsel. Den brændende platform for case virksomheden er således risikoen for at miste signifikante vækstmuligheder og blive henvist til en marginaliseret rolle i dette industrisegment til global cleantech. Der er dog betydelige barrierer for en sådan ekspansion i Kina. Anerkender virksomheden i tilstrækkelig grad behovet for investeringer lokalt - ikke kun i materielle artefakter, men også behovet for klar ledelse, skarpt differentieringsgrundlag og organisatorisk udvikling internt? TEORI Teoretisk ser dette papir på en række af de ledelsesteorier, der generelt gør sig gældende omkring globalisering, men også et SME (Small & Mediumsized Enterprises) perspektiv inddrages (Schulz et al. 2009), da virksomheden trods størrelsen møder mange af den lille virksomheds udfordringer i arbejdet på etablering på et så kritisk eksportmarked som Kina. Uppsala modellen beskriver forandringsprocessen. Kumulativ og situations-baseret læring er fundamental (Blomstermo et al. 2004). Forståelsen af foreignness og outsidership er nyt for den konkrete virksomhed. Signaler og støj fra hovedkontoret til de forskellige aktører i hovedkontoret og i det nye lokalkontor forvirrer billedet og skaber indtryk af utilstrækkelighed i ledelsen. Designet af relationer mellem det lokale og det centrale led er dermed essentielt for at skabe en succes omkring ledelsesprocesserne.

3 Relationer og netværk på det lokale plan er en kritisk overvejelse, som spænder fra klassiske aktiviteter omkring kunderelationer til et mere vidtgående samfundsengagement og forsøget på at forstå regulerende myndigheder, faglige kompetence-organer, og underliggende kulturer. Entre på et marked som de kinesiske kan gribes an på talrige måder. Forfattere som De Wit & Meyer (2005) foreslår en revolutionær tilgang med en hurtig forandringsproces, en proces som er disruptiv i forhold til eksisterende strategi, organisation og produktstyring. Grundlæggende taler vi om organisationsudvikling (OU), defineret af f.eks. Cummins & Worley (2009) som planned organizational change of strategy, structure and processes in an organization to enhance organizational effectiveness. Der tales endvidere om at organisationen bør betragtes som et åbent system, som tager udgangspunkt i en forståelse af organisationen som del af et større system. Cummins & Worleys (2009) model ser således ud: Figur 1: Model for diagnosticering af organisatoriske systemer. (Cummins & Worley 2009) Internationalisering Studiet af virksomheders internationalisering er klassisk og ser dybest set på en virksomheds ekspansion ud over egen landegrænse (Ruzzier et al. 2006, Johansen & Vahlne 1977, 2009). Centralt i analysen af modenhed, parathed og succes i internationalisering står Johansen & Vahlne s (1977) Uppsala-trin-model.

4 Figur 2. Uppsala trin-modellen for internationalisering (Johanson & Vahlne 1977) Forfattere som (Bartlett et al. 2008, Björkmann & Kock 1995) påpeger, at på trods af de enorme muligheder har mange ikke-kinesiske virksomheder fejlet eller underperformet på det kinesiske marked i studier, der især har omfattet større virksomheder (MNC). Litteraturen rummer noget mere begrænset med studier af SME s succes i relation til Kina. Strategisk satsning på et nyt land og marked stiller store krav til organisatorisk læring og forandring. I den henseende er globaliseringen for den enkelte virksomhed præget af både innovation og forretningsudvikling. Innovationstænkning giver således betydelig mening (Nonaka 1994). Læring, erfaringsdannelse og viden er dyr, vanskelig at håndtere, men skal nødvendigvis indarbejdes i den orgatoriske udviklingsproces (Eriksson et al., 1997; Petersen et al., 2003; Johanson & Vahlne, 1977). Eriksson et al. (1997) ser således læring i internationaliseringssammenhængen som bygget af Internationaliseringsviden (internationalisation knowlegde) Markedsspecifikke erfaringer (foreign business knowledge) Landesspecifik institutionel viden (foreign institional knowledge Omkostninger ved internationalisering er følgelig knyttet til indsamling, kodning, overførsel og afkodning af viden / erfaring samt den efterfølgende forandring af rutiner, processer og strukturer i virksomheden. Et læringsperspektiv er også relevant (Blomstermo & Sharma 2003). Med Johanson & Vahlne (1977, 2009) ser vi yderligere på to vigtige hjørnesten i internationaliseringsprocessen: Fremmedhed (foreignnes) og externalitet (outsidership). Disse to faktorer udgør en kritisk forpligtelse (liability) i fremdrift hhv barriere vurderingen af internationaliseringsprocessen. Fremmedheden dikterer, at jo mindre mental og kulturel forskel der er mellem virksomheden og markedet jo lettere er det at komme ind og spille en rolle. Externalitet er den medfødte ulempe i at stå udenfor og mangle relationer og position. Leonard-Barton (1995) diskuterer internationalisering af virksomheden som en fire-trinsmodel bestående af (1) overførsel af nøglefærdige koncepter, (2) tilpasning og lokalisering, (3) redesign

5 af systemet, (4) produkt design. Denne model tillader en mere præcis analyse af virksomhedens integration i internationale og regionale miljøer. Industriel struktur I henhold til det åbne system tilgang, undersøges det pågældende marked eller lands eksterne miljø for at tilvejebringe input til design af organisationen. I henhold til De Wit & Meyer (2005) anskues konteksten ud fra hvorvidt fokalvirksomheden er i stand til at påvirke markedet (industry leadership) eller i højere grad tilpasse strategi, mål og organisation efter de givne forhold (industry dynamics). Ligeledes analyseres branchens udvikling ved at monitorere hvorvidt fragmentering eller konsolidering finder sted blandt markedets aktører eller i værdikæden. Netværk og relationer er kritisk for enhver virksomheds muligheder for at gøre sig gældende. Særligt i forhold til Kina angiver flere forfattere (Buckley et al. 2006, Björkmann & Koch 1995) et fintmasket socialt netværk ( guanxi ) som vigtigt i forhold både at skabe formelle forretningsrelationer, men også et meget værdsat socialt og værdibaseret bagvedliggende netværk. Et netværk som også er baseret på rang, prestige og anseelse. Organisatorisk design Den internationaliserende virksomhed skal have en forståelse for nødvendige organisatoriske forandringer og må forventes at udvikle et organisatorisk design, der understøtter de forretningsmæssige ambitioner. Afhængigt af virksomhedens størrelse, ambitioner og struktur kan dette udtrykkes som: Strategic orientation Configuration of assets and capabilities International Multinational Global Transnational Exploiting parent company knowledge and capabilities through worldwide diffusion and adaptation Sources of core competencies centralized, others decentralized Building flexibility to national differences through strong, resourceful, and entrepreneurial national operations Decentralized and nationally self-sufficient Building cost advantages through centralized global-scale operations Centralized and globally scaled Developing global efficiency, flexibility and worldwide learning capability simultaneously Dispersed interdependent and specialized Tabel 1: Strategisk orienteering og configuration af aktiver og kapabiliteter i internationale, globale og transnationale virksomheder. (Bartlett et al. 2008) Opfattelsen af sig selv, omverdenen, konkrete vilkår og potentielle og konkrete samarbejdspartnere spiller en essentiel rolle i dannelsen af virksomhedens og de ansattes mentale apparat for at indgå i internationalisering. Vi har i den sammensætning set på EPG (Perlmutter 1965) etnocentrisme, polycentrisme og geocentrisme som værktøj til at tegne en profil af den virksomhed, som er eller påtænker at være en del af en internationaliseringsproces. Orienteringen

6 fra hovedkontor mod datterselskaber og decentrale organisationsstrukturer er væsentligt for den strategiske tilpasning af samarbejdsmekanismer og inklusion hhv vedligeholdelse af afstand. Kommunikation og organisatorisk design er ligeledes bærende elementer i globaliseringsprocessen og mulighederne for bedst at skabe et positivt moment omkring etableringen af nye enheder. Storgaard (2010) bidrager til forståelsen af menneskesynet der ligges i kommunikationen fra koncern-hovedkontoret ud til regionale og lokale selskaber i form af differentiering af antagelsen af lokale kapabiliteter. CASE Dette papir er baseret på et case studie af en mellemstor dansk virksomhed, som i mange år havde en god vækst på konsummarkedet for sine produkter, og som over en 20 årig periode har opbygget en OEM forretning med industrielle tilpasninger af produkterne især til vindsektoren. Med finanskrisen fra 2008 forsvandt omkring 40 % af virksomhedens omsætning. De industrielle løsninger til vindmøllesektoren kan derfor være vigtige for virksomhedens fremtidsmuligheder. De industrielle løsninger er præget af en del ingeniør- og teknikerarbejde og en relativt begrænset indsats i produktionen, da produkterne opbygges af en række (mere eller mindre) standardkomponenter. Kunderelationer og teknisk salg udgør en betydelig del af den samlede leverance. Virksomheden har en god track record indenfor vindsektoren og virksomhedens komponenter er respekterede lige som den ingeniør-mæssige tilgang til forståelse af kundebehov har været værdsat. Virksomhedens produkt sidder i mere end 90% af en bestemt type af de mest fremtidsorienterede vindmøller. I karakteriseringen af virksomhedens typiske samspil med kunderne er bl.a. (1) et langvarigt samarbejde med mange personlige relationer, (2) en relativ dyb og tidlig involvering i konkrete konstruktioner og leverancer bl.a. baseret på en tradition for betydelig kunde- og placeringskonfiguration af møllen, (3) mange ingeniør- og teknikertimer knyttet til den enkelte ordre herunder dyb designkoordination med kunderne, hvor konfliktende meldinger fra kundeside håndteres fra virksomheden, (4) relativt få timer erlagt i montageprocessen, (5) håndtering af tilbageløb i form af sent ændrede specifikationer, ændrede leverancebetingelser, kvalitetshåndtering, (6) meget personbundet viden og en konstruktionsdokumentation (overvejende på dansk), som er vanskelig at overdrage, (7) perifere, men reelle (og af kunderne forventede) synenergier mellem vindmøllekomponentproduktionen og virksomhedens øvrige segmenter bl.a. i form af råvareindkøb, indkøb af standardkomponenter og procesteknologi, materialekendskab, kendskab til standard og normer (8) virksomhedens produkt udgør normalt en lille del af vindmøllens salgspris, et tal som 0,4 procent er nævnt (9) den sidste del af den interne værdikæde i virksomheden udgøres af montage inkluderende forskellige samføjningsprocesser produktionen af delkomponenter sker både i eget og eksternt regi

7 På trods af virksomhedens mobilisering af mange og brede ressourcer i den enkelte kundeordre, så er forretningsmodellen stærkt traditionel med afregning for det leverede produkt uagtet at viden og kundeservice måske er hovedproduktet. Virksomhedens overvejelser omkring etableringen i Kina er præget af et gennemløb af en lang række facetter af antagelser, fordomme, fravær og afventen i ledelsesprocessen og stor skepsis overfor processen. Således er topledelsens engagement og opbakning til Kina projektet først opstået sent og efter denne har været i direkte kontakt med nuværende kunder, der har indikeret behovet. Ligeledes har tidligere erfaringer med etablering af produktionsfaciliteter i Østeuropa påvirket forventningerne til Kina ekspansionen i negativ grad, og den nuværende relation mellem hovedkvarteret i Danmark og datterselskabet i Østeuropa er skævredet og præget af overlegen etnocentrisk mentalitet fra hovedkvarterets side. Interview af interessenter i case virksomheden afslører at denne tilgang er i høj risiko for at fortsætte i den nye hovedkvarter Kina datterselskabs relation og fordærve det nødvendige tætte samarbejde og videnoverførsel. At undgå denne situation afkræver klar strategisk samt taktisk ledelse og nødvendige foranstaltninger for at imødekomme dette. Virksomheden har kun i begrænset omfang gjort brug af samarbejdsmuligheder med andre virksomheder og de gør således ikke brug af formelle aftaler, joint venture el.lign. Virksomheden har dog benyttet medlemskab af industri netværk og Udenrigsministeriet i etableringen. Hvor virksomheden tager en række strategiske skridt, så ligger det tungere med at skabe en lokalt fungerende operationel base. Ønsket fra virksomheden er bl.a. salg til kinesiske cleantech virksomheder, som pt. har langt størstedelen af lokalmarkedet. Dette indebærer dog betydelige barrierer i forbindelse med kulturelle forskelle, manglende netværk og relationer til potentielle kunder og et nuværende lokalt fokus på priskonkurrence i leverandørkæden. Virksomheden erkender behovet for lokal tilstedeværelse og arbejdskraft, men agerer tøvende overfor systematisk videnoverførsel og hvorledes engagement og loyalitet skabes både til kommende medarbejdere og til potentielle kinesiske kunder. Parallelt med det aktuelle studie har virksomhed skiftet praksis i relation til tilstedeværelse i Kina fra tøvende/afventende til en accept bredt i ledelse af at en tilstedeværelse er påkrævet, og denne tilstedeværelse skal omfatte salg, ingeniørkontor og montage. Der er lavet et budget for etableringen i størrelsesordenen millioner kroner. Der er udsendt pressemeddelelser, hvor dette er tilkendegivet. Man har også deltaget på messer i Kina, hvor viljen til lokal tilstedeværelse er signaleret. DISKUSSION Case-virksomheden er udfordret af en lang række paradokser. Hovedkunderne i vindmøllesektoren er nok egentlig ganske stabile. Imidlertid har flere tilkendegivet, at virksomhedens produkt nok ikke egner sig til at selvstændigt indkøb med alt, hvad det indebærer at inddragelse i udviklingsprocessen (tier1 leverandør). I stedet forventes virksomhedens produkt at skulle indgå i større systemleverancer, f.eks. som en del af gear-systemet, leje-systemet eller nacelle energy management systemet, som reel underleverandør til hovedleverandører (tier2 eller tier3). I flere tilfælde har virksomheden opnået leverancer som tier4 leverandør gennem ingeniørkontorer, som har skulle designe komponenter til vindmøller, og som har introduceret virksomheden for nogle områder i forsyningskæden, hvor man nogle ikke har været. Dette har

8 givet nogle få nye kunder bl.a. hos nye markedsaktører, der anvender disse ingeniørkontorer til konstruktionsdesign. Ingeniørkontorer, som normalt består af tidligere ansatte fra f.eks. Vestas og Siemens. Risikoen i overgang til lavereliggende tiers i forsyningskæden er, at man bliver undværlig, at ens produkt bliver en råvare (commodity), som umiddelbart kan substitueres. Et ledelsesorienteret svar på udfordringerne i markedsforandringer ligger i intentionen om at globalisere sine aktiviteter. Intentionen er her meget afgørende idet vi i studiet ikke har kunnet identificere intentionen som en strategi i klassisk forstand. Nogle gode folk tog til Kina og gik i gang CEO afventer i høj grad konkretisering af Kina-indsatsen fra mellemledere, mens mellemlederne afventer klare strategiske direktiver fra CEO. Investeringen i Kina-indsatsen opfattes dog som overskuelig i forhold til mulighederne for gevinst og virksomhedens fremtid. Ved siden af vindmøllebranchen ligger der muligheder i samarbejde med et mindre markedssegment udenfor vindmøllesektoren. I løbet af den observerede proces har virksomheden modificeret synet på vidensoverførsel til Kina. Oprindeligt forventede man relativt høj udskiftning af oplærte ingeniører med en efterfølgende risiko for at viden mere eller mindre direkte blev pumpet ind i konkurrenter. Alt tyder dog på, at en kinesisk applikationsingeniør vil være lige så loyal overfor denne virksomhed, som enhver anden virksomhed. En modelbetragtning på globalisering af en danske cleantech virksomhed rummer - Forståelse og accept af egen kernekompetencer. Være skarp på sin track-record. - Identifikation og udvikling af forretningsmodel. - Spille på alle strenge i dynamikken i afsætningsleddet tier betragtningen - Tilstedeværelse og samarbejde, hvor kunderne er - Målrettet kommunikation og dialog mellem ressourcegrupper - Transformation frem og tilbage mellem intentioner, resultater og strategi Igen bør det understreges, at der for så vidt ikke er forskel på cleantech globalisering og anden globalisering. Det politiske fokus, den statslige intervention, den økologiske dagsorden og den industripolitiske virkelighed gør dog, at virksomheder i cleantech som står overfor en mere rent tonet globalisering får et meget turbulent farvand at navigere i, men mange rigtige meninger om korrekt ledelse, men også store udfordringer i at fastholde og udvikle en markedsposition med markant ændrede spilleregler. KONKLUSION Ledelse af cleantech og globalisering heraf er ikke anderledes end andre industrier i princippet. Cleantech adskiller sig dog ved at være en del af et enormt momentum i konvertering af industrisamfundet. Cleantech anses for at være redningen for både arbejdspladser og økonomi. Dobbeltbilledet af økonomi og økologi skaber formodentlig støj i forståelsen prioriteterne kan være uklare. Hvis det gælder økologi, så er produktionsstedet for cleantech formodentlig ligegyldigt bare det er billigt. Hvis det gælder økonomi, så er billedet væsentligt anderledes, for så gælder det om at holde fast i og støtte virksomhederne og arbejdspladser i den mest optimale konfiguration for samfundet.

9 Vi anbefaler virksomheder at arbejde med sin egen-forståelse som første trin i arbejdet med markedet og de lokale forudsætninger. (1) De strategiske forudsætninger skal periodevist være låst fast og støtte op af topleder og senior-ledelse i forening; (2) fremmedhedens (foreigness ) ansvar og forpligtelse skal balances til noget positivt; (3) outsidership skal gøres til en styrke, når lokale kræfter inddrages; (4) ledelsesprocessen tager udgangspunkt i passende støtte-teknologier og en grundlæggende accept af teknologioverførsel og de kulturelle barrierer. De politiske og samfundsøkonomiske forventninger til cleantechs vækstpotentialer kræver en målrettet ledelsesmæssig indsats i virksomhederne med at forandre virksomhedernes tænkning og tage den nødvendige risiko. Virksomhederne i den danske cleantech underskov er ikke klædt specielt godt på til disse udfordringer. Initiativer fra Dansk Industri, Udenrigsministeriet, Region Midtjylland burde hjælpe virksomhederne men systematikken i kontaktskabelsen opleves ikke som god nok. Myndigheder og rådgivere handler ikke ud fra, at virksomhederne er den usikre part, men begrænsede ressourcer og indsigt, og med en tvetydigt formuleret strategisk tilgang. Snusfornuften (hjertet) siger lad os se om det kan bære, mens den forretningsmæssige nødvendighed (hjernen) siger, at det skal vi få til at fungere. Afslutningsvist er der ingen tvivl om, at dansk cleantech gennem Siemens Wind Power og Vestas Wind Systems har gjort en fantastisk indsats gennem intelligent globalisering. En globalisering, hvor vidensarbejdspladser i stor stil er blevet fastholdt i Danmark, mens produktion er etableret og justeret i henhold til aktuelle markeder, og vidensarbejdspladser endvidere er blevet udviklet til globale netværk med lokale brancheaktører, vidensinstitutioner og samarbejdspartnere. Det holder hårdere med leverandør-laget, men det er vores opfattelse, at de mange mindre og mellemstore virksomheder kun kan vinde ved at turde forandre sig med ledelse som dynamoen. ANVENDT LITTERATUR Bartlett, C. Ghosal, S. & Beamish, P., Transnational management: Text, cases and readings in cross-border management. 5 th edition. McGraw-Hill International edition. Björkman, I. & Kock. S Social relationship and business networks: the case of western companies in China. International Business Review. Vol.4, No.4. pp Blomstermo, A., Deo Sharma, D Learning in the internationalisation process of firms. Edward Elgar Publishing Blomstermo, A., Eriksson, K., Lindstrand, A. Deo Sharma, D The perceived usefulness of network experimental knowledge in the internationalizing firm. Journal of International Management, 10, pp Buckley, P.J., Clegg, J., Tan. H Cultural awareness in the knowledge transfer to China The role of guanxi and mianzi. Journal of World Business, 41, pp BusinessGreen, 2009a. China wind turbine makers blow over foreign rivals. [Online] (Updated July ) Available at: [Accessed 18 November 2010]

10 Chetty, S., Holm, D.B Internationalization of small to medium-sized manufacturing firms: a network approach. International Business Review. vol 9. Pp Cummings, T. & Worley, C.G Organizational Development & Change. 9 th edition. South- Western Cengage Learning. Eriksson, K. Johanson, J. Majkgard, A. Deo Sharma, D Experiential knowledge and costs in the internationalization process. Journal of International Business studies, vol. 28, No. 2, pp Financial Times, GE moves into China wind turbine market. [Online] (Updated September ) Available at: [Accessed 18 November 2010] Hocking, J. B., Brown, M., Harzing, A Balancing global and local strategic contexts: Expatriate knowledge transfer, applications, and learning within a transnational organization. Human Resource Management, vol. 46, no. 4 pp Ingeniøren, 2010a. Nu er Danmark også for dyrt til produktudvikling. [Online] (Updated June ) Available at: [Accessed 18 November 2010] Jansson, H International Business strategy in emerging country markets: The institutional network approach. 1 st edition. Edward Elgar Publishing Limited. Johanson, J. Vahlne, J The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership. Journal of International Business Studies. Vol. 40, pp Leonard-Barton, D., Wellsprings of knowledge. 1 st edition. Harvard Business School Press Perlmutter, H.V Three conceptions of a world enterprise. In: Bartlett et al Transnational Management. Text, cases and readings in cross-border management. 5 th edition. McGraw-Hill International edition. Ch.1. Prahalad, C.K. & Hamel, G The core competence of the corporation. Harvard Business Review May-June Schulz, A. Borghoff, T. Kraus, S International entrepreneurs - towards a theory of SME internationalization. Journal of International Business and Economics. Storgaard, M PhD. Lokale syn på globale horisonter: Et kritisk perspektiv på HQ s rolle I den globaliserende MNC. 1 st edition. Center for Ledelse. Aarhus School of Business Vedvarende Energi, Rapport spår nedgang for vindmøller. [Online] (Updated March ) Available at: [Accessed 21 December 2010]

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 AGENDA KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND SAMMENLIGNINGSANALYSER UDFORDRINGERNE REDUKTION AF LCOE I 2020 GENNEM SPØRGSMÅL KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND OFFSHORE WIND

Læs mere

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 7 fra Kinainfo.dk August 2010 Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Vi skal i Vesteuropa passe på, at vi ikke

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

DEN SAMVIRKENDE SKOLE

DEN SAMVIRKENDE SKOLE DEN SAMVIRKENDE SKOLE 9. september 2010 SKOLEN BRÆNDER! Njalsgade 106,2.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205 www.copenhagenlivinglab.com Copenhagen Living Lab er en rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation

Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation Årets Økonomist yringskonference 2010 Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation Når Balanced Scorecard og akkreditering ikke mere kan sikre konkurrencekraft, innovationsevne

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas CSR LINK, 4. juni 2014 Bahare Haghshenas Manager Tlf.: 31 31 04 31 bahahag@deloitte.dk 2 Agenda Projektets baggrund og

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up MMT3000 Efterårskonference 2015 Fredag 30. oktober 2015 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart MBA brush-up Bliv opdateret på de seneste trends i MBA verdenen Charles Møller Professor Poul Israelsen Professor

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu. Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013 Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.dk 6550 4226 1 Agenda Præsentation. Innovation hvad er det? Hvorfor innovation?

Læs mere

Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Ejendomsstrategier og porteføljestyring Ejendomsstrategier og porteføljestyring Per Anker Jensen Professor 31. marts 2014 Hvad er en strategi? Strategos - hærleder? Strategi er et spørgsmål om at vinde krigen og overleve! Niveauer i tilpasning

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477.

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477. Agenda 1. Cirkulær økonomi 2. Rethink Business 3. Perspektivering Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477 1 Hovedbudskaber Cirkulær økonomi kan give inspiration til, hvorfor og hvordan den

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Nye serviceydelser som vækstmotor. DI innovationskonference Vejle 23.11.10

Nye serviceydelser som vækstmotor. DI innovationskonference Vejle 23.11.10 Nye serviceydelser som vækstmotor DI innovationskonference Vejle 23.11.10 Agenda 1. Om Falck 2. Udviklingen i markedet 3. Fokus som følge af udviklingen i markedet 4. Falck forretningen 5. Udviklingsstrategien

Læs mere

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder Lone Kristensen og Jørgen Primdahl Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Hvorfor nye plantilgange? Behov for nye opdaterede

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag.

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Klaus Majgaard RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING INNOVATION Lars Munch Svendsen Manager, Attractor Nordic

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen. v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald

Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen. v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald Tema III samspil og kommunikation mellem it og forretningen It-organisationen og it-ledelsens rolle Samspil

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Koncern HR i praksis. Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer

Koncern HR i praksis. Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer Koncern HR i praksis Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer erfarne HR konsulenter om HR s strategiske rolle Efterårsprogram 2012 Program efterår 2012 alle dage kl. 9.0011.30

Læs mere