Vejledning. Økonomi og kasseregnskab i komiteer og klubber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Økonomi og kasseregnskab i komiteer og klubber"

Transkript

1 Vejledning Økonomi og kasseregnskab i komiteer og klubber Del 1 Hjerteforeningen har udviklet et enkelt kasseregnskab i Excel-regneark til brug for de frivillige i komiteer og klubber. Det er nemt og overskueligt, og generer automatisk et årsregnskab. Det er et tilpasset excel-regneark, der er konstrueret ud fra den aktuelle økonomiske virkelighed. Det justeres og udvikles hvert år efter gode ideer og nye aktiviteter. Hjerteforeningen har et ønske om, at alle komiteer og klubber anvender dette kasseregnskab for at gøre det nemt og ensartet for både administrationen og alle de lokale kasserere. Det sikrer en fælles faglighed for kassererne og Frivilligafdelingens konsulenter, og det giver en fælles vidensdeling om opgaven og støtter den rette brug af komiteernes ressourcer. Kasseregnskabet med bogføringen og årsregnskabet udviser et overskueligt og relevant billede af den aktuelle økonomiske situation, samtidig med, at det som en vedhæftet fil kan rundsendes til alle i bestyrelsen. Det giver derved en stor retssikkerhed for kassereren og bidrager til, at alle i komiteen kan deltage i debatten om den bedst mulige anvendelse af midlerne. Inden hvert møde i komiteen er det vigtigt, at kassereren har bogført alle bilag og derefter sendt mappen med kasseregnskabet med den a jour førte økonomi til bestyrelsen. Alle kan inden mødet studere alle aktioner siden sidst og se kassebeholdningen pr. mødedato. Det betyder, at årsregnskabet undervejs viser den øjeblikkelige økonomiske situation, og det fungerer derfor som et perioderegnskab. Hver komité skal gerne have et CVR-nummer og en Nem Konto. Alle disse oplysninger skal økonomiafdelingen have sammen med info om kassereren mobil nr. og mailadresse. Det er vigtigt med denne dokumentation i forhold til Hjerteforeningens revision. Desuden har hver komité/klub et transaktionsnummer i Hjerteforeningen et såkaldt LK-nummer, som bør kendes lokalt og anvendes ved henvendelser. Årsregnskab, bilag og revision Kasseregnskabssystemet er udformet, så årsregnskabet for et kalenderår er færdigt, når alle årets bilag er bogført. Det genereres automatisk efterhånden som bilagene bogføres. Årsregnskabet kan derfor allerede ligge klar til underskrift i januar, for kassereren kan hurtigt få skabt et årsregnskab. Årsregnskabet for årets udgifter og indtægter indsendes til økonomiafdelingen inden 15. marts til revision med alle bestyrelsesmedlemmers underskrifter. Bilagene kan placeres i et ringbind efter den nummerering, der er fortrykt i regnearket. Det er også muligt at scanne alle bilag i et enkelt Word dokument, ved at bilagene placeres fortløbende i dokumentet. Det er her vigtigt inden scanningen at skrive bilagsnummeret på det bilag, der scannes. Det kan være praktisk at scanne alle bilag til sidst på én gang inden indsendelse. Det er nemmest, at alle regninger er betalt i det aktuelle regnskabsår, og at alle indkomster er bogført i banken inden 31/12. Det gør det lettere at føre årsregnskabet, da det kun føres som et 1

2 kasseregnskab uden opgørelse af aktiver og passiver. Er der indgået forudbetalinger til næste års aktiviteter eller er der regninger for aktiviteter i indeværende regnskabsår, der først betales året efter, skal disse posteringer helst periodiseres. Det betyder at banksaldoen pr. 31/12 ikke er det samme som beløbet i jeres kasseregnskabs resultat i banken pr 31/12. Dette uddybes i Del 2. Økonomiafdelingen foretager revision af de indsendte årsregnskaber inklusive bilag. Inden 1. juni er de vurderet og tilbagesendt til lokalkomiteen. De er således ikke revideret inden lokalkomiteens generalforsamling, hvorfor det her anvendes til generel information om komiteens økonomi. Bank/konti Det er muligt, at komiteen kan få oprettet en ekstra bankkonto til Projektmidler fra Hjerteforeningen, kommunale 18 eller 79 midler, samt sponsor- eller fondsmidler. Disse midler er ofte øremærket til bestemte opgaver. Men i det nye regnskabssystem for 2016 er det faktisk ikke nødvendigt. Det er nu muligt at bogføre indtægter og udgifter i banken i to separate kolonner. Den ene handler om indtægter og udgifter til de bundne målbestemte aktiviteter, der ofte er eksternt finansieret en såkaldt anlægskonto. Den anden kolonne handler om alle andre udgifter og indtægter, som ofte mest drejer sig om interne driftsbilag, men også om midler fra Hjerteforeningen til aktiviteter og arrangementer. Så I kan derfor nøjes med én hovedkonto i banken. Oprettelse af en ekstra konto til projektmidler/anlægsmidler sker kun efter henvendelse til Frivilligafdelingen, og kræver en justering i indretningen af Kasseregnskab Mellemregningskontoen i Hjerteforeningen De midler, som Hjerteforeningen tildeler hver komité, er bogført på den enkelte komités mellemregningskonto i Hjerteforeningen. De udbetales til komiteens konto ved at kassereren indsender en mail med reg.- og kontonummer samt komiteens LK-nummer til Hjerteforeningen. Ansøgningen sendes til Hver gang der fra administrationen sker ændringer i en komités/klubs mellemregningskonto, skal der tilgå kassereren et bilag med beløb, udgifts- eller indtægtsart og dato. På den måde kan kassereren løbende følge med i kontoens bevægelser. En kasserer kan altid få tilsendt en opgørelse over årets bevægelser på mellemregningskontoen. Varer der sendes til en komité/klub, betales via mellemregningskontoen. Der medsendes altid et bilag med angivelse af det trukne beløb fra kontoen til kassereren. Derved kan kassereren bogføre vareleverancen i kasseregnskabet efter vores retningslinjer. Lokalkomiteen modtager to gange om året en udskrift af mellemregningskontoen fra administrationen. Dette sker medio juni og medio december. Som nævnt tidligere vil alle transaktioner på kontoen blive meddelt kassereren, der derfor løbende kan vurdere den økonomiske status på kontoen. Alle kassereres mailadresser skal derfor løbende opdateres i økonomiafdelingen. 18 ( 79) ansøgninger til kommunen Alle lokalkomiteer opfordres til at udforme 18 og 79 ansøgninger til kommunen. Der er forskel på kommuners praksis med de to paragraffer, og derfor skal det undersøges på kommunalt niveau om 79 også er en mulighed for lokalkomiteen. Det er en god ide, at en fra komiteen undersøger, hvordan kommunens ansøgningsfrister er, og især også få afklaret mulige tilskud til opgaver, aktiviteter og måske almindelige driftsudgifter. De kommuner, der efterspørger regnskab for 18-midlerne, kan modtage det 18-dokument, der 2

3 findes som et faneblad i kasseregnskabet. Det skulle gerne blive sådan, at alle lokalkomiteer hvert år modtager et kommunalt 18 tilskud til de lokale indsatser, og at der også ansøges om lokale sponsormidler til konkrete væsentlige indsatser i lokalsamfundet. Principielt er Hjerteforeningens egne projektmidler, 18-midler, sponsormidler og eventuelle fondsmidler øremærket til bestemte aktiviteter i lokalkomiteen og skal anvendes som ansøgt. De kan i praksis derfor ikke anvendes til driftsopgaver, men skal anvendes til de ansøgte opgaver. Der er mange kommuner, der nu efterspørger tilbagemelding og regnskab for anvendelsen af 18 midlerne. Honorarbetaling til instruktører, foredragsholdere m.m. Der er forskellige muligheder for betaling af eksterne personer. Der er kontant betaling, gavekort og konkrete gaver som fx vin og bøger. Gavekort er at sidestille med udbetaling af kontanter. Ved alle former for kontant betaling skal der underskrives et bilag fra modtager med vedkommendes CPR-nummer, navn, adresse m.m. Disse informationer sendes til HR-afdelingen, der indberetter til SKAT. Modtagere af gavekort på et fast beløb skal også betale skat af gavekortet. Det er her Hjerteforeningens pligt at indberette til SKAT, oplyse om størrelsen af beløbet på gavekortet og modtagerens CPR-nummer, navn m.m. Brug af gavekort medfører derfor en administrativ byrde, hvor administrationen skal bruge ressourcer på at indberette oplysningerne til SKAT. Anvend derfor meget nødigt gavekort, som betaling for foredragsholdere og andre. I stedet kan I give bøger og lignende produkter som betaling. Disse skal også indberettes, men her er det ifølge reglerne modtagerne selv, der skal indberette gaven til SKAT. Det fritager dermed Hjerteforeningen for den administrative byrde. Der er en bagatelgrænse på 300 kr. for gaver (vin, bøger) til et foredrag. Aflønning af faste instruktører til Hjertemotion Dette kan foregå på to måder: 1) Den mest anvendte metode er, at lønudbetalingen foregår månedsvist fra Hjerteforeningen administration, og at der administrativt automatisk trækkes skat, AMB m.m. efter at instruktøren han indsendt en periodisk timeopgørelse med cc til lokalkomiteens kontaktperson. Lokalkomiteen indsender til Hjerteforeningen det indsamlede kontingent og evt. andre midler, så den udbetalte lønudgift for et år modsvares af midler fra komiteen. Udgifter til løn og indbetalinger fra lokalkomiteen registreres på lokalkomiteens mellemregningskonto i Hjerteforeningen. 2) Der er også mulighed for at betalingsopgaven ligger i komiteen, idet instruktøren til Hjertemotion kan modtage lønnen fra kasseren, som en honorarudbetaling af bruttobeløbet, som er løn tillagt 12,5% feriepenge. Inden kalenderåret slutter udformer kassereren en opgørelse af det totale udbetalte beløb til instruktøren med personlige data, inkl. CPR-nummer, og sender det til HR-afdelingen, der derefter indberetter til skattevæsenet. Dette dokument kan eventuelt underskrives af instruktøren til kontrol og godkendelse. Der kan udbetales honorar hver måned, hvert kvartal eller måske hvert halvår. Hjerteforeningen anbefaler hvert kvartal. 3

4 Budgetansøgningsskema Budgetansøgningen for det kommende år udarbejdes primo oktober. Efter udfyldelse indsendes ansøgningerne til administrationen medio november. Det er vigtigt for økonomien i lokalkomiteen, at ansøgningen udarbejdes i tæt sammenhæng med en overordnet aktivitetsplanlægning for det kommende år og gerne med inddragelse af hele bestyrelsen. Derefter gennemgår Frivilligafdelingen ansøgningerne og udsender et bevillingsbrev inden jul. Hvis komiteen/klubben i løbet året mangler økonomiske midler, kan der ansøges på to forskellige måder: 1) Hvis der opstår ideer til et helt nyt tiltag eller en ny indsats, kan der hentes ekstra midler fra Frivilligafdelingens Indsatspulje. 2) Holder budgettet ikke, evt. på grund af manglende 18- midler, så kan der søges om en ekstrabevilling til driften. Del 2 Vejledning til bogføring og årsregnskab Regnearksmappen Bogføring 2016 er det dokument, man skal arbejde i. Ved årets start hentes det på Frivillignettet, og det gemmes på Pc en med eget navn: Kommunenavn Lokalkomité/klub Kasseregnskab Erstat Kommunenavn med navnet på jeres kommune. Luk og gem mappen. Første gang mappen åbnes, skrives kassererens navn på bogføringsarket sammen med navnet på lokalkomiteen. På næste faneblad Årsregnskab 2016 kan man på side 1 erstatte xxx erne med navnet på komiteen/klubben. Nu er det komiteens/klubbens navngivne dokument og kan adskilles fra andre. Det er god idé med back up af din bogføring. Dokumentet kan gemmes på et USB-stik eller sendes til formanden, som derved har en kopi. Regnearksmappen består af flere faneblade se menulinjen nederst på første regneark. 4 Når dokumentet er hentet på Frivillignettet og det gemmes på computeren kommer dialogboksen til venstre på siden frem. Computeren meddeler herved blot, at den konverterer til computerens egen udgave af Excel-programmet. De nyere udgaver af Excel har flere funktioner, men da der gemmes i en ældre udgave, så vil alle informationer på denne måde komme med. Derved sikres det blot, at ældre programudgaver af Excel også kan læse Kasseregnskab Man skal blot arbejde videre med denne boks, og blot lige se om dokumentet ser fornuftigt ud inden man starter bogføringen. I regnearksmappen er der en række dokumenter - se nederst på siden på regnearksmappen! Første faneblad er selve kasseregnskabet for 2016 hvor du skal bogføre dine bilag. Andet faneblad bruges ved årets afslutning og er det endelige årsregnskab, eller undervejs den aktuelle økonomiske situation pr. dags dato. Årsregnskabet med de faktiske bogføringer er låst, så man kan ikke skrive i disse celler. De justeres automatisk efterhånden, som bilagene indskrives i faneblad 1 Bogføring Når alle bilag er bogført, kan der udsendes en økonomisk status til

5 alle i bestyrelsen, der således nemt kan få overblik over udgifter, indtægter og jeres aktuelle midler i HF. NYT i 2016 Nu er der inden for alle arter med indtægter og udgifter mulighed for at indskrive de vurderede budgettal. Man kan derved hele året sammenligne budgettal for alle arterne med de faktiske udgifter/indtægter i forhold til et budget. Det er en mulighed, som kan anvendes til den økonomiske planlægning og vurdering. Tredje faneblad er et dokument til at holde regnskab med jeres faktiske kontanter. Ved at skrive antallet af pengesedler og mønter udregner regnearket automatisk komiteens/klubbens kassebeholdning. Fjerde faneblad er et bogføringssystem til jeres 18 midler. Her kan I skrive de udgifter, I har til de opgaver, I har modtaget 18 tilskud til. Det er et lille ekstra bogføringssystem for at tilgodese kommunens eventuelle behov for dokumentation. Men I skal altid bogføre disse midler først i det store bogføringssystem. Femte faneblad er et nyt bogføringssystem til eventuelle sponsormidler. Her kan I notere de udgifter, I har til de opgaver, som der er modtaget sponsorbeløb til. Det er et lille ekstra bogføringssystem for at tilgodese, at sponsormidler skal gå til de aktiviteter, de er bevilget til. Disse midler skal fortsat altid bogføres sammen med alle andre bilag i det store bogføringssystem. De tre sidste faneblade: Arrangement 1, 2 og 3 er små regneark, der kan anvendes til udgifter og indtægter ved større enkelt-arrangementer for at skabe overblik over økonomien i det enkelte arrangement. Alle bilagenes indhold skal altid primært føres ind i hovedregnskabet. Ved årets start åbnes kassebeholdning og bankbeholdning ved at indskrive de beløb, som lokalkomiteen/klubben havde pr. 31/ og som det seneste årsregnskab 2015 dokumenterer. Til venstre skrives datoen for denne aktion. Derefter kan bogføringen af indtægter og udgifter i det nye år påbegyndes. I 2016 skal bankbeholdningen som noget nyt åbnes med en opdeling af evt. midler i banken. Disse deles op i et anlægsbeløb og et driftsbeløb, der er det resterende beløb. Anlægsbeløbet er summen af restmidler fra 2015 til Hjertemotion, sponsormidler og 18-midler. Bilagsnumre. Der er i forvejen angivet bilagsnumre. Der er fra 1 til 206. Skal der bruges flere kan frivilligkonsulenten hjælpe med at udvide antallet. Dato for bogføring. Ved hver bogføring skal skrives den dato, hvor der bogføres. Bilagene behøver ikke at være i deres egen dato-orden. Men sortér dem gerne inden, så de generelt kan indføres i dato-orden. Bogføres der ofte, kommer de jo altid ind i kronologisk rækkefølge. Bilagstekst. Det er en god idé, at beskrive udgiften eller indtægten så dækkende for indholdet som muligt. Det giver andre mulighed for at forstå posteringen, når mappen fx sendes til alle inden et møde. Dermed sikres et højt informationsniveau. Talindføring. Til sidst skal du føre tallene ind i skemaet. Ved alle bilag skal du skrive to tal et minustal og det samme tal som et plustal. 5

6 Indtægter Penge der indtægtsføres som et plusbeløb øger bankbeholdningen. Derefter føres de også ind som et minusbeløb i en af de 15 indtægtskategorier (kolonne G til og med kolonne R). Det skrives i skemaet som -800 (eks. bilag3), og kan i regnearket ses som (800). Har du skrevet tallene korrekt, vil du helt til højre i kolonne AR se (en streg) idet 800 og -800 sammenlagt jo giver 0. Og nul skrives her som en streg. Det er kontrol for rigtig beløbsindtastning. Læg mærke til at man i 2016 udgaven kan indskrive to selvdefinerede indtægtsarter under indtægtskategorien. De overføres samtidig automatisk til årsregnskabets indtægtskategorier. Udgifter Penge som udgiftsføres i kasse eller bank som et minusbeløb formindsker pengebeholdningen. I udgiftskategorierne anføres de som et plusbeløb. De 25 udgiftskategorier er fra bogstavs-kolonne S til og med bogstavstavkolonne AQ. Har du skrevet tallene korrekt, vil du også her helt til højre i kolonne AR se (en streg) idet -800 og 800 sammenlagt jo giver 0. Og nul skrives jo som en streg. Det er kontrol for din rigtige beløbsindtastning. Læg mærke til at man i 2016 udgaven kan indskrive to selvdefinerede udgiftsarter under udgiftskategorien. De overføres samtidig automatisk til årsregnskabets udgiftskategorier. Eksempler på bogføringsprincipperne Bilag Kasseregnskab 700, , ,00 800, , , ,00 0,00 NR. Dato (x/x/x) Bilagstekst Kasse Bank anlæg Bank drift Salg af Varer(-) Tilskud HF (-) Cafe Køb varer Aktivitetsindtægt(-) Afstemning Åbning Åbningssaldo 200, , ,00 Hjertemotion kontingent 1.000,00 (1.000,00) - Kampagne. Varer Hjerteforeningen (3.000,00) 3.000,00 - Salg af varer Fra kampagnen 800,00 (800,00) - Æbler Cafearrangement , Kaffe og kage 20 prs , Foredrag ved cafe , , Indsat på bank -300, Saldo 700, , , ,00 800, , , ,00 Tilskud fra Hjerteforeningen Tildeles der på baggrund af budgetansøgningen penge til jeres konto, skrives de jo som et plusbeløb på kontoen og som et minusbeløb i arten Tilskud til drift fra Hjerteforeningen (-). Modtages der varer til kampagnerne anføres det som et tilskud. Det vil sige et minusbeløb på Tilskud til drift fra Hjerteforeningen (-) og indskrives derefter som et plusbeløb i arten Kampagner fra HF. Se eksemplet ovenfor med bilag 2. Det vil fremgå af et følgebrev, hvor meget I vil blive trukket på jeres konto i Hjerteforeningen. Almindelige varekøb skal fremgå som en indtægt under Tilskud til drift fra Hjerteforeningen, det skrives som et minusbeløb og som en udgift under Køb af varer til videresalg, hvilket skrives som et plusbeløb. 6

7 Overblik over forbruget af de tildelte midler fra Hjerteforeningen I regnearket ved fanebladet Årsregnskab 2016 kan indskrives de tildelte driftsmidler fra administrationen for 2016, og man vil derefter hele tiden få beregnet det restbeløb, der står på kontoen centralt i Hjerteforeningen (mellemregningskontoen). Når der overføres midler fra administrationen, I modtager kampagnevarer, eller komiteen/klubben selv køber varer, så vil bogføringen i arten Tilskud til drift fra Hjerteforeningen (-) betyde, at jeres forbrug af de tildelte driftsmidler hele tiden reduceres, og I kan dermed løbende se restbeløbet. OBS! På mellemregningskontoen betales også lønudgifter til evt. instruktører i Hjertemotion m.m., men da lokalkomiteen jo skal indbetale det samme beløb inden årets udgang, så vil disse bogføringer jo ingen betydning have for jeres samlede beholdning, idet en lønudgift på fx kr ,- modsvares af en tilsvarende indbetaling. Det vigtige er, at der indhentes viden om det udbetalte lønbeløb, så det kommer til at stemme. Indtægtsarter og udgiftsarter Der er følgende 12 indtægtsarter i 2016 kasseregnskabet: Aktivitetsindtægter, Projekt Hjertemotions deltagerbetaling, 18-tilskud, Sponsorindtægter, Øvrige gaver og bidrag, Varesalg, Renteindtægter, HF-Midler til projekter ex. Hjertemotion, Tilskud til drift fra Hjerteforeningen Selvvalgt Skriv og erstat, Selvvalgt Skriv og erstat og Andre indtægter. Der er således to indtægtsarter I selv kan definere. Der er følgende 25 udgiftsarter i 2016 kasseregnskabet: Nytårsmarch, Projekt Hjertemotion, Hjertecafeer, Foredrag, Hjertestartkursus eller DVD-visning, Kampagner fra HF, Motionsarrangementer, Kostarrangementer eller kostaktiviteter, Campusdag DK-CAMP, Landsindsamling, Alle andre typer aktiviteter, Køb af varer til videresalg, Generalforsamling, Bestyrelsesmøder, Transport og Kørsel, Telefon og netopkobling, Julearr. & sommerfest, Alle typer annoncer, Porto, Trykning af foldere eller programmer, Kontorhold, Gaver til forskellige anledninger, Selvvalgt Skriv og erstat, Selvvalgt Skriv og erstat og Andre udgifter. Arterne ændrer sig fra år til år, men det er vigtigt at bilagene placeres i de rigtige arter, og så lidt som muligt i Andre udgifter og Andre indtægter. I 2016-udgaven er der ændret i arterne, så de følger budgetansøgningerne bedst muligt. Kassebeholdning Der er i mappen et faneblad, som er et hjælpedokument, der kan anvendes til registrering af kontantbeholdningen hos kassereren. Det er et optællingssystem til alle typer sedler og mønter, som samtidig beregner den samlede kontantbeholdning. Det er et hjælperedskab i årets løb og må gerne bruges som dokumentation for kontantbeholdningen ved årets afslutning pr. 31/ Periodisering af indtægter og omkostninger Omkring årsafslutningen (den 31.12) oplever nogle, at der er omkostninger, der hører hjemme i regnskabsåret, men som først bliver hævet i banken i det nye år (det efterfølgende regnskabsår), eller indtægter der er skabt i det gamle år, men som I først modtager på kontoen i det nye år. I de tilfælde, hvor man kommer ud for dette, anbefales det, at man periodiserer korrekt, og derfor medtager omkostningen eller indtægten i det år, som omkostningen eller indtægten vedrører. Dette vil naturligvis give en difference mellem den faktiske saldo i banken pr (ifølge banken) 7

8 og den saldo, der står angivet i regnskabet. Men dette kan så forklares med periodisering. Til gengæld afleveres et helt retvisende billede af alle udgifter og indtægter i det år, der afsluttes. Dette justeres den dag, hvor lokalkomiteen/klubben faktisk modtager det manglende beløb eller rent faktisk får betalt den manglende omkostning. Man har i praksis allerede bogført den handling, det er blot sket i det foregående regnskabsår. Nu vil banksaldoen igen stemme med den saldo, som er anført i kasseregnskabet. Når man foretager denne gamle betaling i det nye år eller modtager nogle penge i det nye år, skal man derfor ikke bogføre noget i det nye kasseregnskabssystem, for det er jo allerede gjort én gang i det gamle år. Nu vil man blot få bankens saldo til at stemme med regnskabets kolonne med bankkonto. Det bedste er altid at sørge for at alle indtægter og udgifter vedrørende året 2016 faktisk er indgået eller betalt i det år, hvor de hører hjemme. Underskrift på årsregnskabet Det er meget vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer samt kassereren selv underskriver det endelige årsregnskab, inden det afsendes til Hjerteforeningen. Det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for komitéens drift og økonomi, og alle medlemmer skal derfor skrive under på, at de er bekendte med komitéens økonomiske stilling og at de i øvrigt bekræfter regnskabets rigtighed. Såfremt regnskabet ikke er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer og kassereren, kan regnskabet ikke godkendes i Hjerteforeningen. Årsregnskab dokumentation Når årsregnskabet indsendes til Hjerteforeningen, skal følgende dokumentation vedlægges: - Årsregnskabet underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer især formand og kasserer - Kontoudskrift fra banken, der viser saldo pr og alle årets aktioner fra 1. januar - Kasserapporten (bogføringen) som ligger til grund for årsregnskabet - her indsendes regnearksmappen som er gemt efter sidste bogføring i Samtlige bilag for året (skal være nummererede og stemme til bilagsnumre anført i kasserapporten). Kan som nævnt indsendes som et scannet dokument af nummererede bilag. For at regnskabet skal kunne godkendes, skal al ovenstående dokumentation fremsendes. Hjerteforeningen 14. december

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Indholdsfortegnelse: Kassererens opgaver og ansvar Kassererens arbejdsredskaber Regnskabssystem Mellemregningskonto på landskontoret

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Indhold: 1. Ansvar 2. Procedure og arbejdsgange. Indtægter udgifter 3.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER

HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011 Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013 Ændret på repræsentantskabsmødet den 12.04.2014

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker alle de oplysninger, som vi har brug

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Udlejning af selskabs- og aktivitetslokaler

Udlejning af selskabs- og aktivitetslokaler Udlejning af selskabs- og aktivitetslokaler Når I som afdelingsbestyrelsesmedlemmer, beboervalgte eller lokale driftsmedarbejdere skal stå for udlejning af selskabs-, beboer- eller aktivitetslokaler til

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE Annoncering Der er en speciel formular vi kan udfylde til annoncering af arrangementer i Ergoterapeuten. Se www.etf.dk/kalenderdata. Deadline for indsendelse af annonce findes på www.etf.dk Tilmeldingsfrist:

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Indholdsfortegnelse [Indledning] [Kassevirksomhed] [Direkte registreringer af ind- og udbetalinger i kommunens regnskab] [Indbetalinger] [Udbetalinger]

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Midt- og Nordjyllands Døvemenighed

Midt- og Nordjyllands Døvemenighed Referat af konstituerende menighedsrådsmøde, tirsdag den 27. november 2012 kl. 10.30 i Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C Deltagere: Zofia Christensen (ZC) Kristiane Jensen (KJ) Bodil Brixen

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan Vedtægter for Shotokan traditionel Karate Do Kyohan 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Shotokan traditionel Karate Do Kyohan. Klubben har hjemsted i Ishøj Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

Ølstykke Fodbold Club af 1918

Ølstykke Fodbold Club af 1918 af 1918 Årsregnskab for 2010 Budget 2011 Beretning til årsregnskab for 2010 Årsregnskab for 2010 Bestyrelsen finder årets resultat før cafeteriadrift, et overskud på 209.925 kr. mod budgetteret restultat

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen

Vejledning i brug af Foreningsportalen Vejledning i brug af Foreningsportalen ved ansøgning om deltagertilskud 2009 rettelser i oplysninger ved ansøgning om andre tilskud Denne vejledning viser, hvordan foreninger kan søge deltagertilskud digitalt.

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Frivillignyt, uge 14, 2016

Frivillignyt, uge 14, 2016 Frivillignyt, uge 14, 2016 Ladywalk MOTION. Som nævnt i Impuls nr. 1 foregår årets Ladywalk den 30. maj kl. 18.30 i byerne Agger, Frederikshavn, Haderslev, København (Amager), Nakskov, Odense, Rønne, Skælskør,

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 14.2 Kasserapport Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 14.2 Kasserapport Indholdsfortegnelse Registrering af bilag i kasserapport Afslutning af kasserapport

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2 Socialstyrelsen Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for handicaporganisationer og foreninger (LOTDSI) for medlemsorganisationer under Danske Handicaporganisationer. 07.18.19.20 Ansøgningsfrist

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 Kassererens opgaver og rolle i frivillige

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

Budget tal i udskrifter. Budgetmodul. Opstart af Budget 2016

Budget tal i udskrifter. Budgetmodul. Opstart af Budget 2016 Budgetlægning I regnskabssystemet budgetteres indtægter og udgifter på en fane og ansatte på en anden. I det afleverede budget deles budgettet i Indtægter, udgifter og løn. Budget tal i udskrifter Alle

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

Foreningsvedtægter for netværket FB Suppliers. Foreningens navn er FB Suppliers og dens hjemsted og adresse er

Foreningsvedtægter for netværket FB Suppliers. Foreningens navn er FB Suppliers og dens hjemsted og adresse er C øn N E C T I N G Foreningsvedtægter for netværket FB Suppliers 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er FB Suppliers og dens hjemsted og adresse er FB Suppliers Gl. Badevej 2A 4970 Rødby 2

Læs mere

NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427

NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 2 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2010 INDHOLD *************** Ordinær generalforsamling...4 Årsmøde i Ebeltoft...5

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI E-mail adresse er: bsi@bsi-fodbold.dk Hjemmeside navn: Bsi-fodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel

Læs mere

Distriktet kan også omfatte E-klubber efter Zonta International s bestemmelse.

Distriktet kan også omfatte E-klubber efter Zonta International s bestemmelse. 1 Forslag til Vedtægter for Zonta International Distrikt 13 1 Medlemsskab Distrikt-13 består af Zonta klubberne i Danmark, Island, Litauen og Norge. Distriktet er inddelt i 4 areas. Area 1 klubberne i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedely. 2 Foreningens formål er at varetage grundejerforeningens fællesinteresser, herunder at drage omsorg for Udførelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Udkast til omskrevne VEDTÆGTER for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Navn og formål 1 Laugets navn er Trappelauget Orehøjgård med hjemsted i Tollerup, Halsnæs Kommune. Laugets formål er at opretholde og vedligeholde

Læs mere

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18)

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18) Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18) Læs vejledning på side 4, før udfyldelse af skemaet. 1. Foreningens navn, kontakt- og kontoinformationer

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger.................................... 3 2 Guide Kassererens opgaver

Læs mere

Tilskudsperiode. Udgifter til lærerløn inklusive feriepenge, sygedagpenge, ATP mv. opgørelse af fleksible tilrettelæggelsesformer

Tilskudsperiode. Udgifter til lærerløn inklusive feriepenge, sygedagpenge, ATP mv. opgørelse af fleksible tilrettelæggelsesformer VIBORG KOMMUNE Kultur, Service & Events Statistikskema i forbindelse med afregning TILSKUDSREGNSKAB Foreningens navn, adresse og tlf. nr. Tilskudsår Indsendes senest den 1. april Område 2.1. Grundlæggende

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen.

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen. Vedtægter for: 1. Foreningens navn: KunstSpiralen 2. Formål: At samle udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og kunstinteresserede i et fagligt og socialt fællesskab. At skabe nytænkning og udvikling for

Læs mere

Albertslund KOL Forening

Albertslund KOL Forening Albertslund KOL Forening Til Velfærdsudvalget. Albertslund 11.4.16 I de sidste 4 år har Kol foreningen modtaget 18 midler til blandt andet dækning af honorar til fysioterapeuter. Dette har gjort, at vi

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Hvordan søger man? Ansøgningsfrister: 15. september, 15. november, 15. februar og 15. april. Ansøgninger indsendt senere afvises.

Hvordan søger man? Ansøgningsfrister: 15. september, 15. november, 15. februar og 15. april. Ansøgninger indsendt senere afvises. Tips - og lottomidlernes Pulje C - Projekttilskud Tilskud til lovfastsatte almennyttige formål ydes i henhold til reglerne herom i Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil: Inatsisartutlov

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Generalforsamling i NJK, 15. marts 2011

Generalforsamling i NJK, 15. marts 2011 Generalforsamling i NJK, 15. marts 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse. 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning. 4. Kassereren forelægger

Læs mere

PENGE OG ØKONOMI. Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån.

PENGE OG ØKONOMI. Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån. INTRO Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån. Kapitlets første opslag har løn og skat som omdrejningspunkt, og eleverne opfordres bl.a. til at undersøge opbygningen af deres egne eller

Læs mere

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet Stativlauget Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C 1 Navn og hjemsted: 1.1. Fællesskabets navn er Administrationsfællesskabet Stativlauget. 1.2. Foreningens hjemsted

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og fremme udøvelsen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011. kirkekasse / provstiudvalgskasse. menighedsråd. provsti. kommune

ÅRSREGNSKAB 2011. kirkekasse / provstiudvalgskasse. menighedsråd. provsti. kommune ÅRSREGNSKAB 2011 dok. 392309 100288/09 for under menighedsråd i provsti i kommune Årsregnskab 2011 Regnskabet indeholder: Påtegninger... Side 1-2 Årsregnskab i hovedtal...side 3 Finansiel status Side 4

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016)

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Finanslovens 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 30. oktober 2015

Læs mere

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter)

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) 1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) Vejledning til ansøgningsskema Ansøgning om gældssanering på Domstolsstyrelsens hjemmeside følger ikke bekendtgørelsen er ikke et

Læs mere

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord REGNSKAB 2015 BUDGET 2016-2018 Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.385.000 4.292.290 AKUT-fondsrefusion 750.000 628.840 Renteindtægter 40.000 57.001 Andre indtægter

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Samlet regelsæt for Vejgaard Cykelmotion (VCM)

Samlet regelsæt for Vejgaard Cykelmotion (VCM) 1 Samlet regelsæt for Vejgaard Cykelmotion (VCM) Dateret 27. 08. 2007 Regelsættet redigeret og opdateret d. 06-02-2011 Indhold: Vedtægter Regler for kontingent indbetaling Regler for tilmelding til arrangementer

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 2. udgave 19. marts 2012 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens formål

Læs mere

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted Standardvedtægter September 2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Natteravnene - by. 1.2 Foreningens hjemsted fremgår af samarbejdsaftalen mellem foreningen og Fonden for Socialt Ansvar (FSA).

Læs mere

Økonomivejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket

Økonomivejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den fælles organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. februar 2016. Den erstatter

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

2. Formål 2.1. Klubbens primære formål er at fremme elite- og breddeidrætten blandt døve og hørehæmmede.

2. Formål 2.1. Klubbens primære formål er at fremme elite- og breddeidrætten blandt døve og hørehæmmede. 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Klubbens navn er: Døves Idrætsklub DAN. 1.2. Klubben er stiftet den 10. oktober 1926. 1.3. Klubbens hjemsted er Odense kommune. 1.4. Klubben er medlem af: Dansk Døve-Idrætsforbund

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 1 Foreningens navn er DcH Vejle. Dens hjemsted er Vejle. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 2 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til den lille virksomhed Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til mindre virksomheder. Alt er sat enkelt

Læs mere

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet Sankt Peders Stræde 28 C, 4. 1453 København K ---ooooo--- VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere