Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor."

Transkript

1 Tilsynserklæring Freinetskolen 2014/15 Valby Langgade 117, 2500 Valby Skolekode Tilsyn: Tilsynserklæringen er udarbejdet på baggrund af 5 besøg på skolen, 4 på almindelige hverdage og 1 på en fremvisningsaften. Desuden samtaler med lærere og elever, orientering i anvendte materialer samt informationer fra skolens hjemmeside og Freinetskolens intranet. Besøgene har fundet sted følgende datoer: Torsdag d. 25. september 2014: Grundskolegruppen Granaterne Torsdag d. 29. januar 2015: Grundskolegruppen Krødderne Mandag d. 2. februar 2015: Grundskolegruppen Granaterne Torsdag d. 5. februar 2015: Fremvisningsaften hos Krødderne Torsdag d. 12. marts 2015: Besøg i 9. klasse Gutterne Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor. Mit job som den forældrevalgte og certificerede tilsynsførende er at føre tilsyn med: 1. elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk, 2. at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, 3. om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. (fra retsinformation.dk Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler) Ad.1: Min vurdering af det faglige niveau i fagene er, at det er tilfredsstillende og lever op til hvad der kræves i folkeskolen. Karakterlisterne er også et udtryk herfor. Ved mine besøg oplever jeg meget engagerede lærere og elever, der samarbejder helt naturligt om de mål, de både individuelt og fælles har sat sig.

2 Undervisningsmaterialerne vurderer jeg også som relevante og med muligheder for den nødvendige differentiering i forhold til elevernes forskellige behov, interesser, ressourcer og potentialer. Ad 2: På skolens hjemmeside er skolens samlede undervisningstilbud detaljeret præsenteret. Værkstedsundervisningen står ligesom Den frie tekst - centralt, da det er et væsentligt omdrejningspunkt i Freinetpædagogikken. Min vurdering gennem besøgene og samtalerne er, at skolens undervisningstilbud på alle måder lever op til hvad der kræves i folkeskolen. Ad 3: På Freinetskolen på Valby Langgade er eleverne i meget høj grad medansvarlige og medbestemmende, både i forhold til den faglige læring og i forhold til den sociale og emotionelle læring og udvikling. Medansvarlighed og medbestemmelse er helt centrale begreber i at forberede eleverne til demokratiske borgere og udvikling af almen dannelse. Freinetpædagogikken er baseret på, at elevernes eget sprog og arbejde danner udgangspunkt for hele deres læring. Jeg oplever, at eleverne er meget selvhjulpne og medansvarlige og observerer, at de er gode til at organisere, bevæge sig rundt i de forskellige scenarier og ikke lader sig forstyrre af, at andre elever laver noget andet, f.eks. går til engelsk, rytmik eller til madholdet i køkkenet. Der udvises på alle måder stor rummelighed, også overfor de elever der kræver en lidt større opmærksomhed. Besøgene beskrivelser og kommentarer Torsdag d. 25. september 2014 Granaterne samles kl. 9., men gruppen er ikke fuldtallig, da mange elever allerede er gået til rytmik, engelsk, osv. F.eks. er alle 7. klasses elever gået op i overbygningen sammen med de andre grundskolegruppers 7. klasse elever, idet man forbereder disse elever på en helt anden struktur, som er gældende for 8. og 9. klasse. Her er eleverne samlet på årgangen og følger en mere traditionel fagfaglig undervisning, der leder mod folkeskolens afgangsprøver. Det ser ud til at være en rigtig god overgangsordning, hvor eleverne stille og roligt bliver vænnet til en anden struktur og bliver bekendt med de lærere og det faglige stof, som kommer i fokus fra 8. klasse.

3 Efter navneopråb er der almindelig snak om dagens program og uddelegering af opgaver. Alle har travlt med deres frie tekster, der skal være færdige, så de kan trykkes inden fremvisningsaftenen. De yngste elever får hjælp af deres passer til skrivning af deres tekster, mens klasse eleverne får lærerhjælp og respons på deres ideer og begyndende skrivning af tekster. Jeg bemærker at mange elever er gode til at give hinanden god respons og ideer til deres tekster, dvs. lade deres egne tekster ligge og i stedet lytte til hinandens formuleringer. Det er en god øvelse og kunne godt formuleres som et mål: at kunne lytte og kommunikere aktivt og reflektere over andres tanker, ideer og formuleringer. Dansklæreren har gjort sig mange tanker om, hvordan man frigør sig mere fra lærebøgerne og inddrager andre processer i danskundervisningen. F.eks. skal eleverne ikke bare på deres ugeplan skrive: dansk, men specificere hvad de arbejder med, f.eks. boganmeldelse, fritekst, foredrag, læsning, grammatik, quiz, krea, leg med bogstaver, danskspil osv. Det er planen at alle aktiviteter skal udvikles, så de kan foregå/vælges på forskellige niveauer, således at der differentieres præcist ud fra læringsforudsætninger. Torsdag d. 29. januar 2015 Der er kl. 9 en kort intro til dagens program før alle skal til fællesmøde i Salen kl Disse fællesmøder bliver afholdt 3 4 gange om året. En af lærerne når lige at læse en elevs fritekst højt og få respons fra hele gruppen ud fra spørgsmålet: Hvilke tre ting kan I lide ved denne tekst? Mange af Krødderne har bud på et svar, som giver fokus på teksten og som hæver selvværdet for forfatteren. Det ses tydeligt. Så er der afgang til Salen. En lille arrangementsgruppe leder fællesmødet. Der er musikindslag og elever med rytmeinstrumenter og alle synger med på Freinetskolesangen LanggadeSamba. Der er udarbejdet en Freinetskolesangbog, som bliver uddelt. Derefter bliver alle fødselsdagsbørn i den forløbne periode råbt op og der bliver sunget fælles fødselsdagssang. Der er flere fællessange og snart er det elevrådets tur: Der er udarbejdet nye SAL-regler. Det har tilsyneladende været en lang, men demokratisk proces hvor alle grupper har været involveret og haft indflydelse. De nye regler kommer til at hænge på dørene rundt omkring, så alle kan hjælpe hinanden med at håndhære dem. Alt i alt bliver mødet afviklet i en god og demokratisk tone og der afsluttes med endnu en fællessang, hvorefter alle går

4 tilbage til deres grupperum. Det er godt at se, at en lille elevgruppe kan styre mødet og bliver værdsat for deres arbejde. Endnu et fint eksempel på opdragelse til demokrati i praksis. Tilbage hos Krødderne arbejdes der videre med færdiggørelse af fritekster samt brætspil og kuglespil til fremvisningsaftenen. Der bliver også øvet musik i stor stil, da øvningen skal munde ud i en koncert på fremvisningsaftenen. Det er meget interessant at se, hvordan disse brætspil og kuglespil bliver konstrueret. Eleverne er engagerede og meget villige til at fortælle om udviklingen af deres spil, og jeg får en meget fin snak med to elever om, hvad de selv synes de lærer ved det. Deres bevidsthed om egen læring er overraskende men endnu et tegn på at eleverne udvikler en refleksion og en tænkning, der kan anvendes i nye sammenhænge. Mandag d. 2. februar 2015 Grunden til at jeg har valgt at besøge Granaterne igen er den, at jeg gerne vil følge op på de nye danskfaglige tiltag, som lærerne lagde op til i september. Mandag starter jo altid med ugeplanlægning, så alle skal skrive deres individuelle ugeplan, som skal godkendes og underskrives af en lærer. Der er mange forskellige aktiviteter i løbet af ugen, og fordeling af værksteder skal også på plads og nedskrives. Det er et stort puslespil at få det hele til at gå op, men med lodtrækning bliver der plads til alles om ikke første ønske så andet eller tredje! I danskfaget er lærerne som tidligere nævnt begyndt at stille større krav til eleverne om mere specifikt at skrive, hvad de arbejder med i dansk og matematik. Det er naturligvis for at styrke faglighed, fokusering og terminologi. Man arbejder i dansk ud fra materialet: Marianne og Mogens Brandt Jensen, Palle Buus-Hansen og Jørgen Tambour: Så dansk skriftlig dansk fra Alinea. Lærerne forsøger som nævnt at frigøre sig en del fra lærebogen, så der også bliver god tid til funktionelle og relevante faglige aktiviteter. Min dag slutter med deltagelse i værkstedet Squaredance i Salen. Det er en fornøjelig og glad aktivitet, som både drenge og piger virkelig kan lide at deltage i. Jeg taler med læreren om, hvor meget det betyder, hvad læreren kalder de enkelte værksteder. Det skal f.eks. ikke hedde et danseværksted så kommer der ikke mange, og slet ingen drenge, hvorimod der er rift om værkstedet Squaredance. Det

5 dur heller ikke med et broderi-værksted, mens et Minecraft-fun-værksted er yderst populært. I det hele taget er det en væsentlig overvejelse, hvordan man som lærer fanger og motiverer eleverne. Elevernes verden og sprog er det helt essentielle udgangspunkt for lærernes pædagogiske og didaktiske overvejelser i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Torsdag d. 5. februar 2015 Fremvisningsaftenen hos Krødderne bliver en fin demonstration af, hvad det er eleverne formår at frembringe i den daglige undervisning. Men det bliver også meget tydeligt, at der er en solid, støttende og engageret forældregruppe bag eleverne og skolen. Alle familier kommer fuldtalligt og møder op med lækre mad specialiteter, som indtages som den første aktivitet efter lærernes velkomst. Dernæst er der så fremvisning og salg af alle de mange fine ting, som eleverne i den sidste periode har udviklet og konstrueret. Der er fremvisning og salg af Fri-tekstbøger, kager og kaffe, småkager i poser, kuglespil, brætspil og det er eleverne der står for det hele. Der bliver handlet, givet penge tilbage, talt sammen, og regnet frem og tilbage i den helt store stil. Dejligt at se elevernes glæde over, at de frembragte ting kan sælges og har en stor værdi. Det er også fint at opleve fællesskabet alle eleverne imellem. Fremvisningsaftenen slutter af med en fin koncert i Salen. Rigtig mange elever på tværs af alder er med i det store band. En forrygende aften med flot opbakning af alle Krødder-familier. Torsdag d. 13. februar 2015 Gutterne i 9. klasse er i gang med et prøve forløb i dansk: Dansk synopsis, prøveform B mundtlig fremstilling - som forberedelse til den endelige afgangsprøve i dansk til juni Jeg kommer ind i forløbet på den 3. og sidste vejledningsgang. Det er dagen, hvor eleverne skal færdiggøre deres synopser og aflevere dem kl Eleverne møder op til vejledningen med forskelligt udgangspunkt. Læreren opsummerer kravene og afleveringstidspunktet og svarer på spørgsmål. Nogle elever er næsten færdige og mangler kun at få trykt deres synopsis i 3 eksemplarer, mens andre har brug for

6 mere hjælp og vejledning. Det er en rigtig god forberedelse for eleverne at få erfaring med denne prøveform før den rigtige prøve. Det lykkes de fremmødte at få afleveret deres synopser, så de kan komme til den mundtlige prøve og få nogle erfaringer inden det går løs til sommer. Jeg spørger lærerne om de oplever, at eleverne via deres arbejde med den frie tekst gennem hele grundskoleforløbet har gode/bedre forudsætninger for det danskfaglige arbejde i overbygningen. De svarer, at alle elever er gode til at stille sig op foran en forsamling og fortælle historier og berette om faglige emner, mens der fortsat skal arbejdes med de skriftsproglige strukturer i undervisningen. Afslutning Som de foregående år har jeg været meget optaget af besøgene på Freinetskolen på Valby Langgade. Jeg oplever fortsat en skole, hvor eleverne trives og lærer meget, både fagligt og socialt. Selv om den nye skolereform og de nye arbejdstidsregler for folkeskolen vil smitte af og få indflydelse på Freinetskolens lærere, så oplever jeg, at skolen kan stå distancen, idet den arbejder vedholdende ud fra Celestin Freinets pædagogiske principper. Principper, hvor fag- faglighed, almen dannelse og demokratisk udvikling er det bærende og helt afgørende omdrejningspunkt. Jeg er af den overbevisning, at Freinetskolen på Valby Langgade på alle måder lever op til de krav, der almindeligvis kræves i folkeskolen og at skolens personale arbejder solidt, grundigt og engageret med udvikling af undervisningen og elevernes læring. Måløv, d. 18. marts 2015 Lektor cand. pæd. Else Stig Hermansen Møllemosen 141, 2760 Måløv

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner

GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner GPR eksempel: Guidede pædagogiske refleksioner over en elevs deltagelse i klassens arbejde I Projekt Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Tilsynserklæring 2011/2012. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Tilsynserklæring 2011/2012. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Tilsynserklæring 2011/2012 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner?

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner? BT1 Kort sagt Ingen underviser er stærkere, holder længere eller er i stand til at yde en bedre indsats, end den pædagogiske ramme som underviseren arbejder i! Skolens strategi danner grundlag for den

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere