It-rådgivningsgruppens samlede råd og idéer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-rådgivningsgruppens samlede råd og idéer"

Transkript

1 It-rådgivningsgruppens samlede råd og idéer 7. oktober 2013 Forord Ved Mads Tofte, formand for it-rådgivningsgruppen I januar 2012 nedsatte børne- og undervisningsministeren en it-rådgivningsgruppe med 19 personligt udpegede medlemmer 1. It-rådgivningsgruppen afslutter sit arbejde i september It-rådgivningsgruppen har haft til opgave at: Rådgive børne- og undervisningsministeren om udfordringer og perspektiver for den digitale folkeskole. Herudover kan øvrige uddannelsesområder under Ministeriet for Børn og Undervisning inddrages. Rådgivningsgruppen skal inspirere og medvirke til at perspektivere børne- og undervisningsministerens initiativer på området og har ingen beslutningskompetence. It-rådgivningsgruppen har holdt en række møder over en toårig periode. It-rådgivningsgruppens medlemmer har selv forberedt oplæg om de emner, gruppen har diskuteret. Desuden har gruppen inviteret gæster, for eksempel lærere med relevant erfaring. Der har løbende været en dialog mellem itrådgivningsgruppen og Undervisningsministeriet om mange af it-rådgivningsgruppens råd og idéer. Mange af dem er således allerede omsat til konkrete initiativer. Ved en konference om fremtidens it-læring den 25. april 2013 blev udvalgte råd og idéer præsenteret i en pjece. It-rådgivningsgruppen har i løbet af sit arbejde set eksempler på forbilledlig brug af it i folkeskolen og i dagtilbud. Samtidig står det klart, at der er meget at gøre, før alle børn og unge får så meget ud af brug af it i undervisningen, som vi har set i de forbilledlige eksempler. Der er ingen snuptagsløsning på, hvordan it bedst bidrager til, at alle børn og unge bliver så dygtige, de kan. Det er derfor ikke overraskende, at it-rådgivningsgruppen er kommet med mange råd og idéer. Formålet med nærværende dokument er at give et overblik over disse råd og idéer med fokus på råd og idéer, som er nogenlunde lige til at gå til. Som formand for it-rådgivningsgruppen vil jeg gerne takke alle medlemmer af it-rådgivningsgruppen for et engageret og aktivt forløb, ikke blot ved selve møderne men også i arbejdet mellem møderne, hvor der er blevet knoklet igennem i diverse forberedelses- og skrivegrupper. Desuden vil jeg gerne takke Undervisningsministeriet for yderst professionel sekretariatsbetjening og for stor imødekommenhed med hensyn til at få passet råd og ideer ind i ministeriets øvrige initiativer. På vegne af hele it-rådgivningsgruppen vil jeg gerne takke undervisningsminister Christine Antorini for at have sat it på dagsordenen i folkeskolen og i dagtilbud, for at have inviteret os til at komme med råd og idéer, for meget stor lydhørhed og for klare og handlingsorienterede tilbagemeldinger til gruppen. 1 Ministeriet for Børn- og Undervisning blev ved en ressortomlægning den 9. august 2013 til Undervisningsministeriet. Samtidig blev dagtilbudsområdet flyttet fra Ministeriet for Børn- og Undervisning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet. I dette dokument benyttes Undervisningsministeriet (UVM) som betegnelse i relation til råd og idéer vedrørende både folkeskole- og dagtilbudsområdet. 1

2 It-rådgivningsgruppen om folkeskolen Råd og idéer om it i matematikundervisningen 1. Taskforce og matematikfaglig enhed Der bør nedsættes en Taskforce (vidensgruppe) bestående af personer med viden om it-integration i matematik. Gruppen kan bestå af en palette af folk, der kan indgå på ethvert niveau i skoleudvikling (forskere fra universiteter/professionshøjskoler, nøglepersoner fra læreruddannelsen, konsulenter fra CFU, skoleledere og lærere med erfaring fra forskellige klassetrin). Gruppen bør informere, dokumentere og demonstrere gode eksempler på sitet nynordiskskole.dk og ydermere stille sig til rådighed som oplægsholdere/facilitatorer ved større arrangementer /workshops. Der bør endvidere etableres et samarbejde mellem Skolelederforeningen og Matematiklærerforeningen med henblik på at etablere en enhed med stærke lærer- og lederkompetencer, der kan hjælpe skolerne med at opfylde de digitale krav indenfor matematikfaget. 2. Afgangsprøver FAP (afgangsprøverne) bør afspejle intentionerne i Fælles Mål og faghæfte 48 om it-integration i faget. It-krav og it- og mediekompetencemål bør være synlige i prøverne. Det gælder både nuværende skriftlige prøve og en evt. kommende mundtlig prøve, der bør have krav indbygget om brug af it til den eksperimenterende fase. 3. Nationale test bør helt fra 3. klasse vise intentionerne om it-integration i Fælles Mål og faghæfte 48. Test bør udarbejdes sådan, at eleven kan bruge andre it-værktøjer til at løse opgaver under testen. Dette kan f.eks. gøres ved at stille opgaver med store datamængder, som kræver regneark, matematisk modellering, der opfordrer til brug af matematisk skriveprogram, geometriopgaver til dynamisk geometriprogram etc. 4. Skærpelse af faglige krav Kravene til integration af it i faget matematik bør således skærpes, så det forventes, at eleverne arbejder med it som redskab til at undersøge faglige udfordringer, der går ud over det nuværende eksisterende pensum. Dette kan for eksempel ske i et tillæg til matematikfaghæftet. 5. Kompetenceudvikling Efteruddannelsesmidler bør kanaliseres til opkvalificering af undervisere på alle niveauer både i grundskolen og på læreruddannelsen. Deciderede kurser men også onlinekurser bør understøttes, og udvikles så videndeling på egen arbejdsplads i faglige miljøer efter et kursusforløb understøttes. 6. Mediepatrulje mv. Nye tiltag inden for vidensdeling som techtutorer på Blaagaard/KDAS læreruddannelsen og digitale elevpatruljer bør understøttes og videreudvikles til nationale tiltag. Allerede nu er mediepatruljen på Maglegårdskolen i gang med at udvide videndsdelingstankerne bag til at inkludere sideløbende projekter for både elever og lærere. Erfaringer herfra kan danne grundlag for faglige netværksdannelser af matematikundervisere både lokalt og nationalt. 2

3 Råd og idéer om dansk 1. Fagets formålsparagraf terminologien andre udtryksformer tages ud. Terminologien medier og kommunikation indføres. 2. Fælles Mål en delvis nedbrydning og genopbygning af Fælles Mål er nødvendig for at imødekomme de nye indholdsmæssige krav, som mediekulturen anno 2012 stiller til fagets kommunikationsdel. Desuden bør undervisningsvejledningen revideres under hensyntagen til de metodiske potentialer, der ligger i anvendelsen af it. Populært sagt bør Faghæfte 48 skrives ind i Faghæfte Læreruddannelsen it bør integreres i danskfaget på læreruddannelsen. Der bør dannes et nationalt it-didaktisk netværk med repræsentanter fra læreruddannelsen, når der skal skrives studieordninger til den kommende læreruddannelse. 4. Afgangsprøver afgangsprøveforlæggene bør være digitalt tilgængelige for alle elever. De samme it-redskaber som eleverne bruger til dagligt bør være tilgængelige under prøverne. Der eksperimenteres med indførelse af multimedieopgave/kommunikationsopgave med inspiration fra projektopgaven. It i afgangsprøverne bør afspejles i de reviderede Fælles Mål til en begyndelse bør Faghæfte 48 afspejles i prøverne, hvor det er relevant. 5. Læremidler udviklingen af læremidler subsidieres ved fokus på, forskningsbaseret evaluering, itdidaktisk rådgivning, netværksbaserede evalueringspaneler, forskningsdrevet brugerdrevet innovation, digital tilgængelighed og distributionsform. 6. Efteruddannelse af lærere gennem subsidiering bør kommunerne stimuleres til at erstatte kurser med praksisnære aktionsbaserede læringsformer i efteruddannelsen af lærerne. Subsidiering kan også fremme dannelsen af faglige netværk og projektledelse af kommunernes egne kompetenceudviklingsforløb. 7. Andre aktører netværksfacilitering kan indfri potentialet blandt andre faggrupper/brancher, elever og lærerstuderende. Faciliteringen kan bestå i oprettelse af videndelingsplatforme, tværfaglige fora, konferencer, idé-konkurrence blandt elever/lærerstuderende m.v. 8. Netværk Der nedsættes en it-udviklingsgruppe med repræsentanter fra UVM (fx fagkonsulenten som sekretær), Dansklærerforeningen, it-didaktiske forskere, it-branchen, forlagene, specialundervisere, elever, læreruddannelsen Udviklingsgruppen arbejder på en åben videndelingsplatform, evt. med reference til Ny Nordisk Skole. Råd og idéer om it og ledelse 1. Digitale ledelseskompetencer Skolelederne bør tilegne sig digitale ledelseskompetencer både teoretisk og praktisk. 3

4 2. Netværk Der etableres et skoleledernetværk med fokus på digital forandringsledelse, herunder at netværket er en del af skoleledernes digitale kompetenceløft. 3. Lokale Strategier Skoleledelsen iværksætter udarbejdelse af en lokal skolestrategi, hvor omdrejningspunktet for strategien er skabelsen af en innovativ kultur, hvor teknologiens muligheder for at ændre værdier, tankemønstre, læringsmiljøer, kompetencer og undervisningsformer tænkes ind i strategien. Skoleledelsen bør således: opstille klare mål i strategien og sikre løbende opfølgning på effekter og evaluering af strategiens realisering. støtte lærerne i at arbejde sammen på tværs af eksisterende hierarkier og skoler herunder at skabe en god videndelingskultur. skabe rammer, som gør det realistisk for lærerne at levere resultaterne. 4. Gå foran som personligt eksempel Skoleledelsen udviser autentisk ledelse ved selv at bruge it i hverdagen. Skoleledelsen gør konsekvent anvendelse af it til et krav og følger op. 5. Læringscentrets rolle Skoleledelsen bør inddrage Det Pædagogiske Læringscenter aktivt i implementeringen af nye tiltag. Særligt vigtigt er det at legitimere vejledernes arbejde. Råd og idéer om it og undervisningsdifferentiering Til fremme af undervisningsdifferentiering foreslår it-rådgivningsgruppen følgende: Kort sigt: 1. Digital adgang til læringsmål mv. Den digitale adgang til læringsmål, læringsressourcer og opfølgning bør være tilgængelig alle steder. Det betyder, at forældrene fremover i langt højere grad kan understøtte, inspirere og følge med i elevernes læring, produktion og resultater. 2. Fælles digital platform Inden 2014 etableres mindst en digital platform, hvor alle kvalificerede digitale og tilgængelige læremidler og læringsressourcer er til rådighed. Platformen giver også mulighed for at lærere og elever løbende kan udveksle ideer og produkter.. 3. Evalueringsværktøj At der udvikles et digitalt evalueringsværktøj, hvor undervisningsdifferentiering er et centralt parameter, og hvor brugere kan evaluere og videndele deres erfaringer med brug af digitale læremidler og læringsmiljøer. 4. Vidensdeling Etablering af fora, kanaler og arrangementer, hvor der er fokus på spredning af best practice eksempler på anvendelse af it og digitale medier til differentiering af undervisningen. 5. Elevcentreret undervisning Der bør sættes fokus på, at undervisningen i langt højere grad tilrettelægges, så det er eleverne, der er aktive og anvender it og digitale medier i deres læringsproces. Lærerne bør udnytte internettets muligheder for, at elevernes egne produktioner integreres i skolen, idet der netop her ligger et potentiale for udvikling af kreativitet og innovation. 4

5 6. Læse- og skriveteknologi Teknologiske støtteværktøjer i form af bl.a. læse- og skriveteknologi som oplæsning og ordforslag bør være til rådighed for alle elever og lærere i alle fag. Langt sigt: 7. Nye læremidler På baggrund af den eksisterende viden om it og undervisningsdifferentiering udvikles responsive og dialogskabende læremidler. 8. Sammenhæng med elevernes digitale opvækst Undervisningen og de digitale medier, der bringes i spil, bør i langt højere grad understøtte elevernes digitale hverdag og digitale opvækst. Her bør underviseren kunne differentiere fra den analoge verden, og kunne udnytte de nye muligheder, der ligger i de digitale medier. Råd og idéer om it som motivationsfaktor Anbefalinger til hurtige gevinster inden for eksisterende rammer og ressourcer (1-3 år): 1. Fortæl de gode historier Det potentiale, der er i it, bør udnyttes til at dele succesfulde og motiverende forløb, metoder, materialer og anden viden på nationalt plan. Uanset hvilken elev/barn/ung der er tale om og næsten uanset hvilket emne, så findes de gode historier og nogen har i Danmark (eller udlandet) fundet en stærk vej til god læring. 2. Walk the talk/learning by doing Anvend it i den pædagogiske praksis i MUS og TUS samtaler og brug eksisterende penge/tid og møder anderledes til dynamisk it-didaktisk design, kompetenceudvikling gennem videndeling (offline og online) og workshops. 3. Fagdidaktik Fagdidaktiser elevernes interesser ved hjælp af it. Brug forhåndenværende søm ved at didaktisere og redidaktisere tilgængelige webressourcer og anden it. Udnyt muligheden for at komme på nettet med egne devices. Anbefalinger til langsigtet strategi og investeringer (3-5 år): 4. Læreruddannelsen Langsigtet kompetenceopbygning rettet mod lærerstuderende, læreres og andre ressourcepersoners digitale dannelse (basale færdigheder, opbygning af repertoire af it handlekompetencer, evne til at imødegå forandring). 5. Læreruddannelsen Langsigtet kompetenceopbygning rettet mod lærerstuderende, læreres og andre ressourcepersoners it-didaktiske kompetencer rettet mod innovation, kreativitet og didaktisk fantasi. 6. Lederkompetencer Langsigtet kompetenceopbygning rettet mod skoleledelser og andre beslutningstagere i forandringsledelse, digital dannelse og forståelse af it-didaktisk design. 7. Danske læringsressourcer på internationalt niveau Sikre at dansksprogede læringsressourcer kan matche eller har partnerskab med større internationale ressourcer, som har fuld fart på bl.a. 5

6 personalized learning, gamification, big data og et hav af andre ting, som vi næsten ikke ser i Danmark. (Mange af disse læremidler øger motivationen for den enkelte elev og favner den formelle og uformelle læring.) 8. Brug aktuel viden Strategier og investeringer bør baseres på ny og aktuel viden. Ofte går der en del år før, denne rammer uddannelsessektoren og uddannelsesforskning. Oplagt er det at se imod internet og spilindustrien, samt almindelig forskning inden for motivation for nyeste muligheder og viden omkring motivation. Vi skal knække koden for, hvordan vi bevarer den selvmotiverende læring. 9. Kobling af it, pædagogisk integrering og differentiering Skab inklusion og merværdi ved kobling af it, pædagogisk integrering og differentiering. 10. Partnerskaber Søg partnerskaber med personer, projekter og organisationer uden for den formelle uddannelsessektor. 6

7 It-rådgivningsgruppen om dagtilbud Råd og idéer om konkret støtte til dagtilbuddene 1. Kontekstbaseret kompetenceudvikling Der bør udformes et nationalt it-pædagogisk modul, hvor en pædagog fra hvert dagtilbud uddannes til forandringspilot, som sammen med kollegaer og tæt støtte fra forskere og undervisere udvikler, igangsætter, gennemfører og vurderer forløb ude i egen praksis sammen med børn og øvrigt personale. Den enkelte pædagog og pædagogteam har brug for en konkret støtte til at udvikle præcise metodegreb i forhold til behovene i deres egen hverdag. 2. Selvstændig web Der bør i lighed med EMU.DK udformes en selvstændig webside, hvor pædagoger kan vidensdele, og hvor aktuelle eksempler og forløb beskrives i billeder og videoklip. Omdrejningspunkt er læreplanstemaer, dog opfordres der til at inklusions- og digitalt dannelsesaspekt får et selvstændigt fokus. Web og en tilhørende PIXI bør støtte den kontekstbaserede kompetenceudvikling. 3. PIXI-hæfte Det anbefales at udgive et PIXI-hæfte med inspirationseksempler til it- og mediebaserede aktiviteter som støtte for læreplanstemaerne. Hæftet kan bidrage til, at det enkelte dagtilbud kan kommunikere med forældrene om, hvordan it og medier stimulerer barnets læring og dannelse. Dagtilbud med praksiserfaring kan bidrage med konkrete indholdsbeskrivelser. Formidling gennem PIXI-hæfte forventes at have størst effekt på nuværende. 4. It-strategi og -handleplan Hver kommune bør opdatere eller formulere en it-strategi for års-området. Med udgangspunkt i strategien bør hvert dagtilbud udforme en handleplan sammen med personale og involvering af forældre. Digital dannelse og inklusion anbefales beskrevet som 2 overordnede indsatsområder. Den digitale dannelse bør ud over fokusering på lærerplanstemaer også beskrives i sammenhæng med læring og dannelse i et globaliseret medie- og vidensamfund. For inklusionsperspektivet bør brug af ligeværdige medieudtryk medtænkes som et potentiale for at understøtte, at barnet oplever ligeværdig deltagelse i social og faglig sammenhæng. Formidling af best practice med fokus på barnet som deltager i spil og medskaber af mediefortællinger bør bruges som øjenåbner til at anskueliggøre, hvordan det enkelte dagtilbud kan befordre, at barnet bliver så dygtigt, som det kan. Råd og idéer om udvikling af digitale kompetencer 1. Forskning i pædagogiske metoder og principper Der bør fremmes et initiativ til forskning for at indkredse pædagogiske metoder og principper, der kvalificerer pædagoger og børns digitale kompetencer. En speciel interesse har børns evne til at omsætte indtryk fra nettet til lege og aktiviteter i dagtilbuddet, hvor de som medproducenter kommunikerer med omverdenen. Fokus bør være på evnen til at etablere nye former for anvendelse af it og mediebaserede fortællinger og muligheden for at gøre børns selvorganiserede leg og kulturelle kompetencer til en del af fremtidens pædagogik. Basis kan være aktuel praksisforskning baseret på det eksperimenterende fællesskab. 7

8 2. Forskning i overgangen mellem dagtilbud og skole Der bør tilsvarende fremmes et initiativ til fokusering på projekter, hvor pædagoger og børnehaveklasseledere arbejder sammen omkring børnehaveklasser og de ældste børn i dagtilbuddene for at bringe kvaliteter og kompetencer fra dagtilbud og børnehaveklasser med ind i Ny Nordisk Skole. Råd og idéer om valg af teknologi 1. Fasthold fokus på generiske værktøjer til støtte af leg og til læring Websted for dagtilbud bør have speciel bevågenhed for formidling af eksempler på, hvordan generiske værktøjer kan støtte udfoldelse og udvikling af lege, eksperimenter, produktion, kommunikation og læring. 2. Generiske værktøjer til spil og apps Der bør fremmes et fremme initiativ til, at danske producenter udvikler spildesign værktøjer, så børn (0-18 år) kan udvikle spil og apps. Inspiration kan hentes fra Missionmaker 3. It-baseret skabelon Danske producenter opfordres til at udvikle en overskuelig it-baseret skabelon, som kan bruges til at støtte pædagoger i hverdagens pædagogiske arbejde. Skabelonen bør kunne tilpasses det enkelte dagtilbuds behov samt styrke samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. Råd og idéer om ledelse 1. Et landsdækkende ledernetværk med fokus på best practice Der bør i lighed med skoleledernetværket om digital forandringsledelse tages initiativ til oprettelse af et ledernetværk i samarbejde med relevante partnere for dagtilbudsområdet. Forvaltningschefer og tillidsfolk inviteres med efter behov. Dette ledernetværk bør også kunne sætte projekter, kurser, anbefalinger og forpligtende foranstaltninger i værk. Skrivegruppen kan fungere som advisoryboard/deltagere i planlægningsgruppen. 2. Velfungerende it Der bør udformes en vejledning, der indeholder anbefalinger om udvikling af it-infrastruktur, organisering, rådgivning og kontekstbaseret kompetenceudvikling. Vejledningen kan støtte kommune og det enkelte dagtilbud til konkret handling. Råd og idéer om it og mediebaserede fortællinger på pædagoguddannelsen 1. It og mediebaserede fortællinger på hele uddannelsen Når pædagoguddannelsen revideres bør It og mediebaserede fortællinger være en del af hele pædagoguddannelsen som pædagogisk metode og som pædagogisk værktøj i de enkelte fag, i praktikken, liniefag og eksamener. 2. Oprettelsen af en medielinie Samtidig oprettes en medielinie inspireret af modellen fra forsøgslinjen på Pædagoguddannelsen Sydhavn. Forsøgslinien har overskriften Medie, kreativitet og digital kultur og indeholder fokus på både medieleg, at kunne eksperimentere og udtrykke sig. En medielinje bør arbejde tæt sammen med de øvrige linjer. 8

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 2 Fremtidens it-læring Velkommen!

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/ Læringscentret lige nu Læreruddannelsen Zahle, 18/11 2014 Det pædagogiske læringscenters rolle i virkeliggørelsen af reformen Det pædagogiske læringscenter og reformen I skal være med til at understøtte

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Digitale kompetencer til undervisere

Digitale kompetencer til undervisere Digitale kompetencer til undervisere Målsætningerne Fra Børne- og Ungepolitik i Varde Kommune At børn og unge opbygger kompetencer, så de kan udnytte mulighederne i et digitaliseret og globaliseret samfund.

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Matematik i marts. nu i april

Matematik i marts. nu i april Matematik i marts nu i april Dagens fødselar 2 127 1 1857 1876 Diofantiske ligninger En løsning for N>1: N = 24 og M = 70 François Édouard Anatole Lucas (4 April 1842 3 October 1891) 2, 1, 3, 4, 7, 11,

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Lidt om mig. Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek. Udfordringerne OECD 16-01-2013

Lidt om mig. Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek. Udfordringerne OECD 16-01-2013 Lidt om mig Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek John Klesner januar 2013 29 år lærer Pæd konsulent Master It-rådgivningsgruppe KL-infrastruktur Månedens lærer i Tyskland maj 2009 På vej

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

It som et vilkår for læring nyt fra forskningen. Matematik og it. Hvorfor? Bent B. Andresen. Indhold: Tilløb til nytænkning i Fælles mål:

It som et vilkår for læring nyt fra forskningen. Matematik og it. Hvorfor? Bent B. Andresen. Indhold: Tilløb til nytænkning i Fælles mål: It som et vilkår for læring nyt fra forskningen Bent B. Andresen Institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Indhold: Baggrund Hvorfor? Vejledningsbehov? Hvordan? Matematik og it Hvorfor? Tilløb til nytænkning

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Den danske strategi for it i folkeskolen

Den danske strategi for it i folkeskolen Den danske strategi for it i folkeskolen Jakob Harder, Vicedirektør Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring It i den nye folkeskole It er et middel til at nå målet

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse

Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse Michael Lund-Larsen, Centerchef mll@ventures.dk Århus Købmandsskole Erhvervsuddannelser i handel og administration, Handelsgymnasium, Kurser for

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Torsdag d. 7. november 2013

Torsdag d. 7. november 2013 Torsdag d. 7. november 2013 Nyt fra ministeriet klaus.fink@uvm.dk Side 1 Hvad viser dette? 1 2 3 klaus.fink@uvm.dk Side 2 Den mundtlige gruppeprøve Beskikkede censorer: Det er gået godt Men der er stadig

Læs mere

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Rammerne for udvikling af PLC Indholdet Åbne spørgsmål/ kommentarer Lovgrundlaget: bekendtgøreselen (vejledning fra UVM) Faglig ledelse Bekendtgørelsen

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Kompetenceplan for LC-netværket

Kompetenceplan for LC-netværket Kompetenceplan for LC-netværket År 2012-13 Dato: 13. juli 2012 Kompetenceplan for LC-netværket 2012-13 Oversigten på næste side indeholder datoer, tidspunkter og kort information om indhold/tema for netværksmøderne

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup Resultatkontrakt 2011-2012 for Børneinstitution Hunderup 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen Notat Til Børne- og Undervisningsudvalget Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen 2014-2020 I det følgende beskrives Assens Kommunes kompetenceplan for arbejdet med kompetenceudvikling

Læs mere

Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016

Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016 Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016 1: Baggrund for udarbejdelsen af en sciencestrategi Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E Baggrund F R A D E L E L E M E N T T I L S E LV S TÆ N D I G T M O D U L S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E P E R N I L L E L A D E G A A R D P E D

Læs mere

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP It-strategi 0-18 år Glostrup Kommune 2014 Indhold Indledning... 2... 3... 4... 5 Side 1 af 5 Indledning It i almindelighed er i dag en fuldstændig integreret del

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere