Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2 Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud ti l fastholdelse og pl eje af vådområde r Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, marts 2013 Bidragyder(e): Center for Arealtilskud Fotograf(er): Gadegaard Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pionér Allé Tønder Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Markkort 4 A. Oplysninger om ansøgeren 6 B. Oplysninger om bedriften 7 C. Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder 8 D. Dokumentation vedlagt ansøgningen 14 E. Erklæring fra ansøger 15 Offentliggørelse af persondata på internettet 16 Sådan sender du ansøgningen 17 Før du går i gang... Før ansøgningen udfyldes opfordres du til at sætte dig grundigt ind i: Bekendtgørelse nr. 605 af 14. juni 2007 om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder. Ændringsbekendtgørelse nr. 171 af 10. marts 2008 Ændringsbekendtgørelse nr. 889 af 10. september 2008 Ændringsbekendtgørelse nr. 84 af 4. februar 2009 Ændringsbekendtgørelse nr. 93 af 27. januar 2012 Ændringsbekendtgørelse nr. 91 af 29. januar 2013 Du kan søge tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder, hvis du deltager i et VMPIII projekt, der har fået tilsagn om tilskud efter ordningen om tilskud til anlæg af vådområder. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen, Center for Arealtilskud, Tønder. Tlf.: , Ansøgningen skal sendes til: NaturErhvervstyrelsen Center for Arealtilskud Pionér Allé Tønder Ansøgningen kan også sendes på til: NaturErhvervstyrelsen kan ikke modtage mails med digitalsignatur. Ansøgningen skal derfor scannes og mailes eller sendes pr. fax: Ansøgningsfristen vil enten fremgå af det tilsagn om tilskud til anlæg af vådområde, som er baggrunden for at kunne søge om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder, eller vil blive oplyst i særskilt brev eller mail. 3

4 Indledning Ordningen henvender sig til deltagere i vådområdeprojekter som deltager i et VMPIII projekt. I forbindelse med indgåelse af aftaler til disse projekter er der reserveret midler, hvilket betyder, at en eventuel prioritering allerede er foretaget. For nærmere information om betingelserne for tilskud henvises til: Bekendtgørelse nr. 605 af 14. juni 2007 om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder. Bekendtgørelse nr. 171 af 20. marts 2008 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder. Bekendtgørelse nr. 889 af 10. september 2008 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder. Bekendtgørelse nr. 84 af 4. februar 2009 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder. Bekendtgørelse nr. 93 af 27. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder. Bekendtgørelse nr. 91 af 29. januar 2013 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder. Markkort Du må kun bruge markkort fra 2012 med markbloknumre. Du kan bruge en kopi af de markkort, som du benyttede ved ansøgning om enkeltbetaling i Du kan finde informationer om SFL- og naturperleudpegningerne, samt udskrive kort fra følgende internetadresser: Du kan også sende en mail til hvor du oplyser en adresse eller et markbloknummer, som du gerne vil have kort over. Du skal i mailen oplyse: navn, adresse, cvr.nr., cpr.nr. og ansøgningsnummer fra din ansøgning om enkeltbetaling Du vil i løbet af 2-3 uger modtage et kort med posten. Det er vigtigt, at du indsender din ansøgning rettidigt, uanset om du har modtaget kort. Indtegning af marker Du skal tydeligt og præcist indtegne alle de marker, som du søger om tilskud til. Ved afgrænsning af marken skal du anvende en farve, som tydeligt adskiller sig fra kortets øvrige farver. 4

5 Husk at notere antallet af kortbilag i rubrik D.1 og at forsyne hvert kort med dit navn og SE-, CVReller CPR-nr. Øvrige bilag skal også forsynes med samme identifikation. Marknummer Du skal påføre et marknummer på den enkelte mark på kortet. Du må ikke benytte samme marknummer til flere marker. Det er vigtigt, at du bruger samme marknumre, som du anvender i din ansøgning om enkeltbetaling. Du skal desuden være opmærksom på, at markerne skal inddeles efter mindste fællesnævner. Det betyder eksempelvis, at det kan være nødvendig at opdele en ellers ens og sammenhængende mark, hvis man ønsker forskellige plejeordninger på arealet. 5

6 A. Oplysninger om ansøgeren A. Oplysninger om ansøgeren Projektnavn: CVR-nr. SE-nr. CPR-nr. Navn Vejnavn og nr. Lokalt stednavn Postnr. By Telefon nr. Mobil nr. Projektnavn Tilskud til fastholdelse og pleje knytter sig til et vådområdeprojekt, hvor der er reserveret midler til fastholdelse og pleje. For at lette det administrative arbejde bedes du anføre vådområdeprojektets navn her. CVR-nr., SE-nr. eller CPR-nr. Her skal du anføre virksomhedens CVR-nr. eller SE-nr. CVR står for Centralt VirksomhedsRegister. Læs mere herom på på internettet. Er du ikke registreret med et CVR-nr. eller SE-nr. skal du anføre dit CPR-nr. Udbetaling vil ske til den NemKonto, som er registreret til hhv. dit CVR-, SE- eller CPR-nr. Navn, vejnavn og nr. Navn og adresse på den ansøger, som tilskuddet skal udbetales til. 6

7 B. Oplysninger om bedriften B. Oplysninger om bedriften pr. 1. september 2012 B.1 Ejendom eller del af ejendom (jordstykke) Ejendommen er: (Sæt kryds) Kommune nr. og ejendoms nr. Vejnavn og nr. Postnr. By Ejet Forpagtet Areal til rådighed (ekskl. græsningsret) både dyrkbart og ikke dyrkbart areal. Ha (2 decimaler) I rubrik B skal du anføre samtlige ejendomme, der helt eller delvist indgår i bedriften pr. 1. september For hver ejendom skal du anføre kommune- og ejendomsnr., ejendommens adresse, postnr. og postdistrikt. Du kan evt. vedlægge en kopi af side 2 fra din enkeltbetalingsansøgning Kommune- og ejendomsnr. Kommune- og ejendomsnr. står på vurderingsmeddelelsen, ejendomsskatteskemaet eller i BBRmeddelelsen fra kommunen. Kommunenummeret består af 3 cifre, og ejendomsnummeret består af 6 eller 7 cifre. Oftest er nummeret skrevet sammen til et tal på 9 eller 10 cifre. Vær opmærksom på, at kommunenummeret og ejendomsnummeret kan være ændret, som følge af kommunalreformen. Er ejendommen ejet eller forpagtet? For hver ejendom skal du afkrydse, om den er ejet eller forpagtet. Du skal også oplyse det samlede areal, du har til rådighed, både dyrkbart og ikke dyrkbart. Du skal medtage ejede og forpagtede arealer, men ikke arealer, hvor du kun har lejet græsningsret. Arealet skal angives i hektar med 2 decimaler. Du må kun medtage arealer i rubrik B, hvis du har rådighed over arealet den 1. september Er arealet forpagtet, skal der foreligge en forpagtningsaftale. 7

8 Afpudsning og udtagning Afgrænsning Afgræsning eller slæt Marts 2013 C. Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder C. Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder J.nr.: Ref.nr.: Marker hvortil der søges tilskud. Tilsagnsperioden begynder den 1. september (årstal) Ejendom som marken hører under (f.eks. B1) Mark nr. Markblok nr. Markstørrelse (Angives i ha med 2 decimaler) Marken ønskes omdannet fra Miljøbetinget tilskud (MB ) og/eller Miljøvenlig jordbrugsforanstaltning (MVJ) (sæt kryds) Tidligere anvendelse. Skriv kode 1-5. Se nærmere i vejledningen tabel 1 EUudbetalingsloft. Skriv A, B, eller C. Se nærmere i vejledningen tabel 2 Fastholdelse af vådområde 20 år (sæt kryds) Pleje af vådområder i 5 år Vælg forpligtigelse * (sæt kryds) Felt nr. Løbe nr. * For at få et tilsagn om tilskud til pleje af vådområder skal du vælge en af de nævnte forpligtelser Se nærmere herunder. C. Tilsagnsperiodens begyndelse Du skal anføre hvilket år tilsagnsperioden begynder. Tilsagnsperioden kan først begynde den førstkommende 1. september efter at anlægsarbejdet er afsluttet. Denne slutdato kan du finde i dit tilsagn om tilskud til anlæg af et vådområde. I de tilfælde, hvor projektet bliver forsinket men dog færdiggjort inden kalenderårets udgang, vil NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning inden 1. september kunne tillade, at tilsagnsperioden alligevel begynder den 1. september. Ved anlægsarbejde efter 1. september skal man være opmærksom på, om kravet til plantedække kan opfyldes. Kan kravet til plantedække ikke opfyldes, skal man søge om dispensation hos NaturErhvervstyrelsen. C.1 Ejendom som marken hører under Hvis marken hører under ejendom nr. 1 i ansøgningsskemaets rubrik B, skal du angive ejendommen som B1. Hvis marken hører under ejendom nr. 2 i rubrik B, skal du angive B2 osv. C.2 og C.3 Mark nr. og markblok nr. Du skal vedlægge et markkort, hvorpå de ansøgte arealer er indtegnet og påført samme marknumre, som i ansøgningen. Du kan anvende et eksemplar af det markkort, som anvendes til ansøgning om enkeltbetaling i De tildelte mark nr. skal anføres i kolonne C2. I kolonne C3 anføres det markbloknummer, som marken ligger i. Du kan finde markbloknummeret (felt- og løbenr.) på markkortet fra ansøgning om enkeltbetaling

9 Hvis en mark ikke ligger i en markblok, skal du angive feltnummeret som og løbenummeret som 99. C.4 Markstørrelse Du skal angive det ansøgte areal i hektar med 2 decimaler. C.5 Omdannelse fra andet tilsagn Du skal sætte kryds, hvis marken allerede er omfattet af Miljøbetinget tilskud og/eller af en MVJaftale, og du ønsker at træde ud af dit nuværende tilsagn og indgå i fastholdelse og pleje af vådområder. Du vil fortsat kunne modtage tilskud til omlægning til økologi (OM), hvis du ikke søger om tilskud til udtagning. Hvis du ønsker at træde ud af dit nuværende tilsagn, skal det nye tilsagn indebære klare fordele for miljøet eller naturen. Samtidig skal den eksisterende forpligtelse skærpes væsentligt. C.6 Tidligere anvendelse Tilskuddet til fastholdelse er afhængig af arealets forhistorie. I kolonne C.6 anføres det med en kode jf. tabel 1, hvilken forhistorie arealet har. Tabel 1: Koder til angivelse af arealets forhistorie Kode Tidligere anvendelse Støttesatsen 1 For arealer, hvor afvandingsforholdene er ændret som kr. pr ha følge af en MVJ-aftale om ændret afvanding 2 For arealer, som ikke er omfattet af nr. 1, men som inden for perioden 1. august juli 2007 har været udnyttet jordbrugsmæssigt kr. pr ha i omdrift, til frugt- eller bærproduktion, til planteskole på friland eller til dyrkning i kort drift af pyntegrønt, juletræer, energiskov eller udtaget under enkeltbetalingsordningen, og hvor arealet ikke samtidig er omfattet af en forpligtigtelse om udtagning af produktion ifølge en MVJ-aftale, - dog med udtagelse af MVJ-aftale med pligt til udtagning af agerjord. Omdriftsarealer omfatter ikke arealer, som har været udlagt som græsarealer i mindst 5 år. 9

10 3 For arealer, som ikke er omfattet af nr. 1 eller 2, men som inden for perioden 1. august juli 2007 har været omfattet af et tilsagn om MVJ-tilskud, økologi-tilskud, OM-tilskud eller MB-tilskud, og hvor arealerne i vækstsæsonen forud for en af disse ordninger var anvendt som under pkt For arealer, som ikke er omfattet af nr. 1, 2 eller 3, og som har været jordbrugsmæssigt udnyttet i perioden 1. august juli (permanent græs) 5 For arealer, som ikke er omfattet af nr. 1, 2, 3 eller 4. (naturarealer, med undtagelse af skov) kr. pr ha kr. pr ha 300 kr. pr ha Reduktion af dit tilskud på randzonearealer Hvis du har ansøgt om nyt tilsagn til fastholdelse og pleje af vådområder, og denne ansøgning er modtaget i NaturErhvervstyrelsen fra og med den 1. februar 2013, vil tilskuddet på de tilsagnsarealer, som er underlagt randzoneloven, bliver reduceret med den sats, som du vil kunne få via randzonekompensationsordningen. Det betyder, at dit tilskud på randzonearealer enten bliver reduceret med kr. eller kr. pr. ha. pr. år. For at få tilskud til din randzone, kan du søge kompensationsordningen. Du har dog kun mulighed for at søge kompensationsordningen, hvis arealerne med randzone er registreret på randzonekompensationskortet i perioden fra 1. september 2012 til ansøgningsfristen den 23. april Er de ikke det, vil dit tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder ikke blive reduceret, og du vil ikke have mulighed for at søge om randzonekompensation. C.7 EU-udbetalingloft Udbetalingsloftet omfatter summen af alle tilskud til miljøvenligt landbrug under afsnit IV om støtte til landdistriktsudvikling i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 og tidligere forordninger om landdistriktsstøtte. Støtte under enkeltbetalingsordningen er ikke omfattet af loftet. Udbetalingsloftet er fastsat til 600 EUR pr. ha pr. år, når den forudgående afgrøde var enårig, 900 EUR pr. ha pr. år for flerårige specialafgrøder og 450 EUR pr. ha pr. år for anden jordudnyttelse (herunder permanente græsarealer). Ud for hver mark i ansøgningsskemaet skal du oplyse, hvilket af EU s udbetalingslofter der gælder. Du skal skrive A, B eller C afhængig af, hvilken kategori i tabel 2 som marken hører til. Den valgte kategori skal svare til anvendelsen af marken i mindst en vækstsæson i perioden 2004/2005 til 2009/

11 Arealets anvendelse forud for et tidligere tilsagn kan anvendes i stedet for den nævnte periode. Det gælder dog kun, når der ikke er et tidsmæssigt slip mellem den tidligere og den nye tilsagnsperiode. Det tidligere tilsagn om tilskud kan være MVJ, økologisk jordbrugsproduktion, omlægning til økologisk jordbrug og miljøbetinget tilskud. Tabel 2: Koder til fastsættelse af EU-lofter Kode A 900 euro pr. ha Tidligere anvendelse Flerårige specialafgrøder: anden industrifrø end vårraps, vinterraps og oliehør (kun flerårige kulturer) rodfrugter til frø (kun flerårige kulturer) rødkløver til frø hvidkløver til frø humlesneglebælg til frø alsikekløver til frø andre græsmarksbælgplanter til frø end ovennævnte (kun flerårige kulturer) italiensk rajgræs til frø hybrid rajgræs til frø thimotè til frø engsvingel til frø strandsvingel til frø stivbladet svingel til frø alm. rapgræs til frø andet flerårigt græs til frø end ovennævnte, bortset fra alm. rajgræs, rød svingel og engrapgræs andre planter til frø end ovennævnte (kun flerårige kulturer) bælgsæd til grønfoder og anden grønfoder, bortset fra græsafgrøder (kun flerårige arter) blomsterløg (kun flerårige kulturer) frilandsblomster (kun flerårige kulturer) æbler pærer jordbær surkirsebær sødkirsebær solbær anden frugt og bær end ovennævnte (kun flerårige arter) alle typer frilandsgrønsager (kun flerårige arter) øvrige dyrkede arealer med flerårige kulturer planteskolearealer med flerårige kulturer væksthusarealer juletræer pyntegrønt 11

12 B 600 euro pr. ha C 450 euro pr. ha energiskov kurve- og flettemateriale (kun flerårige kulturer) andre træagtige afgrøder (kun flerårige kulturer) Enårige afgrøder: Afgrøder, der er i omdrift, og som ikke har kode A. Brak i omdrift. Arealer udtaget under enkeltbetalingsordningen eller hektarstøtteordningen ligestilles med enårige afgrøder. Anden jordudnyttelse: Alle andre arealanvendelser end ovenstående. C.8 Fastholdelse af vådområde For at få tilskud til fastholdelse skal der sættes et kryds i C.8. Tilsagnsperioden er 20 år. C.9 Valg af plejeordning Hvis du ønsker at søge tilskud til pleje, skal du i felterne C.9 afkrydse, hvilken plejeforpligtelse du ønsker. For at få tilskud til pleje er det et krav, at du samtidig søger om til tilskud til fastholdelse (C.8) Tilsagnsperioden er 5 år. Bemærk, at der kun kan søges om én type plejeforpligtelse på hver mark. Der er følgende muligheder: Forpligtelse til hvert år at foretage afpudsning og udtagning. Forpligtelse til hvert år at foretage afgræsning. Forpligtelse til hvert år at foretage afgræsning eller slæt. Arealer med forpligtelse til at foretage afgræsning vil automatisk modtage en højere tilskudssats, hvis arealet er beliggende i særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer (naturperler). Tilskuddet til pleje af vådområder afhænger af, hvilken forpligtelse du vælger. Tilskudssatsen ses af nedenstående tabel. Tabel 3: Tilskud til pleje Forpligtelse Støttesats 12

13 Afpudsning og udtagning Afgræsning Afgræsning eller slæt Afgræsning af naturperler 200 kr./ha./år kr./ha./år 800 kr./ha./år kr./ha./år 13

14 D. Dokumentation vedlagt ansøgningen D. Dokumentation vedlagt ansøgningen - Husk at alle bilag skal være påført navn, CVR.-nr., SE-nr. eller CPR-nr. Antal sider 1. Kort 2. Dokumentation for tidligere anvendelse (f.eks. markplan, ansøgning om enkeltbet a- ling)* 3. Andet * Har du anført en anden kode end kode 5 i kolonne C6, skal du kunne dokumentere den tidligere anvendelse. I skema D skal du anføre antallet af vedlagte kort og bilag. 14

15 E. Erklæring fra ansøger E. Erklæring fra ansøger Undertegnede ansøger erklærer; at jeg er bekendt med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 605 af 14. juni 2007 om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder med senere ændringer af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder, herunder betingelserne for tilsagn om tilskud, bestemmelserne om bortfald og tilbagebetaling af tilskud samt om strafansvar. at jeg er bekendt med; reglerne om husdyrgødning, harmoniarealer og husdyrtryk jf. 31 i bekendtgørelse nr. 764 af 28. juni 2012, at såfremt jeg benytter undtagelsesbestemmelsen, da må antallet af dyreenheder i hver af de tre første planperioder ikke overskride antallet af dyreenheder pr. ha i den seneste afsluttede planperiode forud for tilsagnsperiodens begyndelse, og at jeg ikke kan påbegynde at gøre brug af undtagelsesbestemmelsen i hver af de tre første planperioder. at de oplysninger, jeg har givet i ansøgningen, er rigtige, og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. at jeg er indforstået med, at NaturErhvervstyrelsen til brug for behandling af ansøgninger om tilskudsudbetaling indhenter oply s- ninger fra andre myndigheder om eventuelle overtrædelser af reglerne om krydsoverensstemmelse. at jeg er bekendt med, at manglende overholdelse af betingelserne for tilsagn om tilskud kan medføre nedsættelse af tilskuddet. NaturErhvervstyrelsen træffer i overensstemmelse med fællesskabets bestemmelser herom afgørelse om størrelsen af nedsættelsen. at jeg er bekendt med, at tilsagn om tilskud er betinget af, at vådområdeprojektet gennemføres, og at der for samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet bliver tinglyst servitut, som omhandlet i den af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om tilskud til anlæg af vådområder, som tilsagnet om tilskud til anlæg af vådområdet er givet efter. Dato: Dato: at der ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning indenfor tilsagnsperioden _ ikke foreligger forpligtigelse for de ansøgte arealer til udtagning af produktion i medfør af anden lovgivning ikke foreligger aftale for de ansøgte arealer, der indebærer betaling for fastholdelse, anden servitut end vådområdedeklarationen eller pligt der er pålagt i medfør af anden lovgivning ikke foreligger forpligtigelse for de ansøgte arealer (hvis man søger om tilskud til pleje), til at gennemføre afgræsning, slæt eller afpudsning som følge af tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning, aftale, der indebærer betaling for pleje, servitut eller pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning. Undtaget er dog forpligtigelser, som følge af enkeltbetalingsordningens regler om god landbrugs- og miljømæssig stand eller som følge af, at arealerne indgår i et projekt til demonstration af miljøvenligt landbrug eller græsningsselskaber eller et projekt i medfør af landdistriktsloven, og hvor der ikke ydes tilskud for arealerne til afgræsning, slæt eller afpudsning. at de ansøgte arealer ikke inden for tilsagnsperioden er omfattet af en tilskudsordning til skovbrug. at de ansøgte arealer ikke inden for tilsagnsperioden er pålagt fredskovspligt, bortset fra ubevoksede fredskovspligtige arealer. at forudsætningerne for at ansøge om tilsagn om tilskud er opfyldt. Underskrift: Underskrift: Dato: Underskrift: Oplysninger fra denne ansøgning vil blive brugt af NaturErhvervstyrelsen til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Mere information om, hvordan NaturErhvervstyrelsen opfylder reglerne i lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) findes i: Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder

16 I forbindelse med indsendelse af ansøgningen underskriver ansøger en erklæring. Erklæringen er vigtig, da tilsagnet om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder ikke efterfølgende skal underskrives af ansøger. Husk dato og underskrift på ansøgningen. Hvis bedriften er ejet af flere personer, og der ikke er én, som er berettiget til at underskrive på de andres vegne, skal samtlige ejere underskrive ansøgningsskemaet. Offentliggørelse af persondata på internettet Offentliggørelse af oplysninger om ansøgere og støtteudbetalinger Ved ansøgning om støtte hos NaturErhvervstyrelsen, skal du være opmærksom på følgende forhold: at de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil blive behandlet i forbindelse med afgørelsen om udbetaling af støtte fra NaturErhvervstyrelsen, at oplysninger om firmanavn, adresse samt størrelse af støttebeløb kan blive offentliggjort på internettet, hvis du tildeles støtte, at NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig. Endvidere skal du være opmærksom på, at du i medfør af persondataloven 1 har mulighed for, at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med din ansøgning, jf. persondatalovens 31, at du på begæring har krav på, at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. persondataloven 37. Nærmere oplysninger om ovenstående forhold og persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen, Juridisk Enhed. 1 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. 16

17 Sådan sender du ansøgningen Den udfyldte og underskrevne ansøgning og kortbilag og evt. andet materiale kan sendes enten som almindelig post til: NaturErhvervstyrelsen Pionér Allé Tønder eller som mail til: Ansøgningsfristen er individuel fra projekt til projekt, men den vil typisk være angivet i tilsagnet om tilskud til anlæg af et vådområde. Hvis det ikke er tilfældet, så vil NaturErhvervstyrelsen på anden måde oplyse ansøgningsfristen. 17

18 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Tlf.: Fax.: Pionér Allé Tønder ISBN (Tryk) ISBN (Web)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Indholdsfortegnelse Forord....................................................................... 4 1. Ændringer og tilføjelser

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Landbrugsreformen 2005

Landbrugsreformen 2005 Til samtlige landbrugere Vejledning til enkeltbetalingsordningen Landbrugsreformen 2005 (februar 2005 samlet udgave) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle Økologisk Arealtilskud 2015 Lene Vejbæk og Per F. Ahle 1 Økologisk Arealtilskud Økologisk Arealtilskud: ny ordning fra 2015 erstatter: - Miljøbetinget tilskud - Ekstensivt landbrug - Omlægningstilskud

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Projektleder

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Grøngrøft vedrørende Matr.nr. 53 Grøngrøft. Felsted Matr.nr. 54

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 3 3 Tilsagn

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Før du udfylder siden Tilsagn under skovordningerne (Køreplan for udfyldelse af siden)

Før du udfylder siden Tilsagn under skovordningerne (Køreplan for udfyldelse af siden) Siden Tilsagn under skovordningerne indeholder 4 tabeller: Registrerede tilsagn hos Naturstyrelsen Markplan for tilsagn Forskel på registreret og anmeldt areal Oversigt over tilsagnshavere Der er på siden

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Vejledning i "Søg en sats"

Vejledning i Søg en sats Vejledning i "Søg en sats" Find satser for restitution (tilskud) ved eksport af landbrugsvarer på dffe.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp

Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp Vejledning Marts 2001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indhold 1. Indledning...3 2. Ansøgning...4 3. Dyrkning...5

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald STORMRÅDET T 2 Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald Modtaget: Journalnr.: Denne ansøgning skal bilægges kort og evt. andre bilag, som det fremgår af vejledning: Tilskud til gentilplantning

Læs mere

Analyse af jordbrugserhvervene 2009. 1 Region Sjælland

Analyse af jordbrugserhvervene 2009. 1 Region Sjælland 4200 4100 4700 5600 8300 4400 4000 4900 5450 5750 4690 4990 4970 4180 4800 4780 4300 8305 4930 4640 4840 4760 5471 5953 3400 4230 5400 4720 5672 5900 4050 5620 3630 4660 4250 4750 4440 4450 5853 5800 4160

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen REALISERING Ansøgning om tilskud til kommunalt Vådområdeprojekt Oktober 2013 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2007 og 2008: Ydre koge i Tøndermarsken Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Dagens program for EU-støtte og vanplaner

Dagens program for EU-støtte og vanplaner Dagens program for EU-støtte og vanplaner Hvad er besluttet i den nye EU-reform? Hvad kan du forberede dig på? Meget er endnu ikke fastlagt Alt kan forandres, indtil vi kender gennemførselsreglerne og

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav Indhold 8.1 Hvad indeholder felterne?... 2 8.2 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 8.3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 8.3.1 Ombytning

Læs mere