Udkast Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse"

Transkript

1 Udkast Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Indledning I bekendtgørelse nr. xx af xx er der fastsat regler om brug af sanktion efter 65 a, stk. 7, 85 e, stk. 5, 87, stk. 7, og 87 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle af reglerne uddybes med nærmere retningslinjer. Til 1 Anvendelsesområde Formålet med bekendtgørelsen er at regulere de situationer, hvor et medlem eller et tidligere medlem af en a-kasse skal have en sanktion, fordi medlemmet har givet urigtige oplysninger eller ikke har oplyst a-kassen om forhold, der har betydning for udbetaling af ydelser, eller har undladt at oplyse a-kassen om, at ydelser er modtaget med urette. Bekendtgørelsen skal bruges på alle ydelser, der udbetales fra a-kasserne, bortset fra VEU-godtgørelse. Reglerne herom findes i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om godtgørelse ved deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Bekendtgørelsen skal dog ikke bruges på ydelser der udbetales med forbehold i henhold til lovens 65 a, stk. 5. Bekendtgørelsen gælder både, hvor et medlem har begået svig over for a-kassen, og hvor der er tale om et uagtsomt forhold. Bekendtgørelsen skal også bruges på et tidligere medlem af en a-kasse, som i medlemsperioden ved svig eller uagtsomhed har fået en ydelse med urette. Endelig skal bekendtgørelsen også bruges, når a-kassen bliver bekendt med, at et medlem på tidspunktet for afgivelse af månedsoplysninger har arbejdet flere timer, end medlemmet oplyste. Svig Ved svig forstås, at et medlem forsætligt fortier forhold eller afgiver urigtige oplysninger over for sin a-kasse for derved at få eller beholde en ydelse med urette. Hvis et medlem forsætligt har forsøgt at få en ydelse fra a-kassen med urette, er det også svig. For at der kan være tale om svig, skal det være en forsætlig handling. Der er tale om en forsætlig handling, når et medlem ved eller anser det for overvejende sandsynligt, at de urigtige oplysninger, medlemmet har givet til a-kassen, eller de oplysninger, som medlemmet har undladt at give til a-kassen, kan medføre, at medlemmet får en ydelse fra a-kassen med urette. Når man skal vurdere, om et medlem har handlet med forsæt, betyder størrelsen af det beløb, medlemmet har unddraget eller forsøgt at unddrage a-kassen, ikke noget. Når man skal vurdere, om medlemmet havde forsæt, skal man vurdere, hvilke tanker og overvejelser medlemmet havde, da han gav de forkerte oplysninger til a-kassen eller undlod at give oplysninger til a- kassen. Beløbets størrelse betyder kun noget for sanktionens størrelse. Svigsbegrebet dækker også tilfælde, hvor et medlem sammen med en eller flere andre personer ved svig har forsøgt at få eller har fået ydelser med urette (komplot). Er der tale om, at et medlem efterfølgende får forsæt til at beholde en ydelse med urette, er dette også svig. Det kan f.eks. være feriedagpenge eller dagpenge for en periode, som et medlem efterfølgende får udbetalt løn for som følge af en faglig sag. Et medlem kan få udbetalt feriedagpenge en uge før ferien. Efter at medlemmet har fået feriedagpenge, kan der dog indtræde en begivenhed, som gør, at betingelserne for at få udbetalt feriedagpenge alligevel ikke er til stede. Hvis medlemmet er klar over dette og bevidst undlader at oplyse a-kassen herom for at beholde feriedagpengene, er der tale om svig. Eksempel: Et medlem har fået feriedagpenge en uge før ferien. Dagen efter at medlemmet havde fået feriedagpenge, fik han en uforudset udgift, og han syntes derfor ikke, at der var råd til at holde ferie. Medlemmet gik derfor på arbejde i ferien. Han oplyste ikke a-kassen om, at han ikke havde holdt ferie som oplyst på ansøgningen om feriedagpenge. Ved behandlingen af medlemmets ledighedserklæring opdagede a-kassen at han ikke havde holdt sin ferie. Forholdet er svig, selv om medlemmet først efter, at udbetalingen var sket, fik forsæt til at beholde feriedagpengene med urette. Forsøg på svig Bliver svigen opdaget, inden ydelsen er udbetalt, er der tale om forsøg på svig. 1

2 Uagtsomt forhold Der er tale om et uagtsomt forhold, når et medlems handling eller undladelse ikke er sket bevidst, men forholdet kun kan bebrejdes pågældende, fordi han eller hun burde have indset, at handlingen eller undladelsen kunne føre til, at der blev udbetalt ydelser med urette. Der vil typisk være tale om, at forseelsen skyldes unøjagtighed, skødesløshed eller lignende fra medlemmets side. Et medlem skal have en sanktion for uagtsomhed, hvis medlemmet 1) bør vide, at han eller hun skal oplyse a-kassen om et forhold, der har betydning for retten til ydelser, 2) klart sløser eller sjusker med at udfylde ledighedserklæring m.v., eller 3) bør vide, at en ydelse er udbetalt helt eller delvist med urette, men ikke oplyser det til a-kassen. Et medlem skal ikke have en sanktion for uagtsomhed, hvis det beløb, medlemmet skal betale tilbage, er af ringe omfang. Ifølge 7, stk. 3, er grænsen sat ved 2 gange den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede. Der kan herudover blive tale om at fritage et medlem for sanktion, hvis der i det konkrete tilfælde skønnes at foreligge formildende omstændigheder. Der skal være tale om objektivt konstaterbare forhold. Der kan derfor normalt ikke tages hensyn til personlige og sociale forhold. En fritagelse for sanktion kan komme på tale, når medlemmet aktivt har medvirket til forholdets afklaring og vedkendt sig tilbagebetalingen. Der vil typisk være tale om tilfælde, hvor beløbet er af mindre omfang og hvor medlemmet af egen drift har reageret, så snart fejludbetalingen har kunnet konstateres. Afgrænsning mellem svig og uagtsomhed Afgrænsningen mellem svig og uagtsomhed er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. I bedømmelsen af svig eller uagtsomhed indgår følgende momenter: 1) A-kassens vejledning af medlemmet ved ledighedens start og senere vejledning af medlemmet, f.eks. fordi medlemmet har henvendt sig til a-kassen. 2) Vejledningsteksten på blanketmaterialet. 3) Medlemmets oplysninger på ledighedserklæringen, ved indsendelse af månedsoplysninger m.v. 4) Medlemmets forklaring eller manglende forklaring til sagen. 5) Klarheden af den dokumentation, der kan skaffes fra f.eks. arbejdsgivere, hvoraf det fremgår, hvornår medlemmet har arbejdet. Høringstidspunktet Høringstidspunktet er den dato, hvor a-kassen sender en høring til medlemmet. Eksempel: A-kassen bliver den 3. juli 2017 bekendt med forhold, der gør det sandsynligt, at et medlem har gjort sig skyldig i en forseelse over for a-kassen. A-kassen sender den 4. juli 2017 en høring til medlemmet, med svarfrist på 7 dage efter at høringen er blevet tilgængelig for medlemmet. Høringstidspunktet er den 4. juli Udbetalinger med forbehold Fejludbetalte ydelser, der er udbetalt med forbehold for, om medlemmet har ret til ydelsen, indgår ikke i beregningen af sanktionen. A-kassen udbetaler ydelser med forbehold på baggrund af en konkret mistanke om, at medlemmet ikke har helt eller delvist ret til ydelser. Medlemmet friholdes for sanktion for det tilbagebetalingsbeløb, der skyldes det konkrete forhold, og som udbetales med forbehold. Dette betyder, at hvis medlemmet i perioden, hvor der sker udbetaling med forbehold, begår en forseelse, der ikke er omfattet af det høringsbrev, der har udløst udbetalingen med forbehold, regnes forseelsen for en ny forseelse. Den nye forseelse behandles efter gældende regler. Eksempel : A-kassen får oplysninger om, at et medlem på fulde dagpenge arbejder på en virksomhed. Oplysningerne er dokumenteret i form af ansættelseskontrakt og fremgår ikke af indkomstregisteret. A-kassen kan umiddelbart konstatere, at medlemmet har fået og fortsat får dagpenge. A-kassen skal høre medlemmet, og samtidigt oplyse medlemmet om, at ydelser fremover udbetales med forbehold. A-kassen skal fortsætte med at udbetale ydelser, indtil afgørelsen er truffet og meddelt medlemmet. Ydelser udbetalt fra forbeholdstidspunktet, og indtil afgørelsen er truffet og meddelt medlemmet, skal ikke indgå i beregningen af karantænen. 2

3 Til 2 Effektiv karantæne En effektiv karantæne betyder, at et medlems ret til ydelser falder bort for et antal timer, hvor han eller hun ellers havde ret til ydelser. Karantænen kan ikke afvikles i perioder med udbetaling af VEU-godtgørelse, eller feriedagpenge. En karantæne træder i kraft fra det tidspunkt, hvor a-kassen har truffet afgørelse, som er meddelt medlemmet. Afgørelsen antages at være meddelt medlemmet 2 dage efter afgørelsesdatoen. En karantæne falder bort, hvis den ikke er udstået senest 2 år efter, at karantænen er trådt i kraft. En karantæne falder ikke bort, hvis et medlem bliver overflyttet til en anden a-kasse, eller hvis et medlem melder sig ud af a- kassen. Bliver et medlem på ny optaget i en a-kasse, kan karantænen derfor stadig have virkning. En effektiv karantæne efter reglerne om selvforskyldt ledighed, manglende overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring og genoprettelse af et medlemsskab efter manglende indbetaling af medlemsbidrag går forud for en karantæne efter denne bekendtgørelse. Til 3 Procedure ved mistanke om svig Reglen gælder i situationer, hvor en a-kasse bliver bekendt med oplysninger, der giver en bestyrket mistanke om, at et medlem har fået en ydelse med urette. A-kassen skal høre medlemmet efter reglerne i bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser. Hvis a-kassen på det tidspunkt, hvor a-kassen bliver opmærksom på forholdet, udbetaler ydelser til medlemmet, skal a- kassen fortsætte med at udbetale ydelser til medlemmet, indtil a-kassen har truffet afgørelse, som er meddelt medlemmet. A- kassen skal oplyse medlemmet om, at alle ydelser, der er udbetalt, udbetales med forbehold for, om medlemmet har ret til dem. Det skal også fremgå, at ydelserne skal betales tilbage, hvis a-kassen træffer afgørelse om, at medlemmet ikke har haft ret til ydelserne. Eksempler på bestyrket mistanke: Eksempel 1: A-kassen får skriftlige oplysninger om, at et medlem har»arbejdet sort«i en restaurant og samtidig fået dagpenge. A-kassen har i den anledning konstateret, at der er blevet udbetalt fulde dagpenge for den pågældende periode. På baggrund heraf skal a-kassen fortsætte udbetalingen af dagpenge, indtil sagen er undersøgt, og der er truffet afgørelse, som er meddelt medlemmet. Eksempel 2: A-kassen har fra SKAT fået oplysninger om, at et medlem har selvangivet overskud af selvstændig virksomhed og samtidig fået dagpenge. Styrelsen sender på den baggrund en indberetning til a-kassen. A-kassen skal fortsætte udbetalingen af dagpenge til medlemmet, indtil sagen er undersøgt, og der er truffet afgørelse, som er meddelt medlemmet. A-kassen kan træffe en selvstændig afgørelse om, at medlemmet ikke fremadrettet har ret til ydelser, fx fordi medlemmet fortsat driver selvstændig virksomhed. Afgørelsen er en selvstændig afgørelse, og er derfor omfattet af gældende regler, herunder partshøringsreglerne i lovens 65 a. Til 4 Udbetalinger omfattet af lovens 85 e, stk. 3 Hvis a-kassen bliver bekendt med, at et medlem har arbejdet flere timer på tidspunktet for afgivelser af månedsoplysninger, end medlemmet oplyste om, skal a-kassen vurdere, om medlemmet har fortiet omstændigheder for at forsøge at få en ydelse med urette. Forholdet betragtes som forsøg på svig, fordi a-kassens udbetalinger af acontobeløb og reguleringer er udbetalinger med rette. Da der således ikke er udbetalt beløb med urette, er der kun tale om forsøg på svig fra medlemmets side. Bestemmelsen tænkes anvendt, hvis medlemmet skal efterreguleres for mere end 37 timer, hvorfor a-kassen i denne situation skal undersøge, om medlemmet på tidspunktet for afgivelse af månedsoplysninger har arbejdet flere timer, end medlemmet oplyste. I indkomstregistret er der oplysninger om, hvor mange arbejdstimer arbejdsgiveren har indberettet at medlemmet har arbejdet i måneden. I langt de fleste tilfælde, vil det ikke fremgå af registret, hvor arbejdstimerne var placeret i en måned. I enkelte tilfælde er indberetningsperioden i indkomstregisteret forskudt, således at det er muligt på baggrund af oplysningerne at vurde- 3

4 re, om medlemmet på tidspunktet for afgivelse af månedsoplysninger - ca. en uge før udgangen af måneden - har arbejdet flere timer, end medlemmet oplyste. Hvis a-kassen bliver opmærksom på et sådant forhold, skal a-kassen som udgangspunkt foretage sin vurdering på baggrund af oplysningerne i indkomstregistret sammenholdt med medlemmets oplysninger. A-kassen skal vurdere, om medlemmet har haft forsæt til forsøg på svig. A-kassen kan således på baggrund af medlemmets forklaringer nå frem til, at medlemmets forkerte indberetning ikke skal anses for forsøg på svig. Det kan f. eks være tilfældet, hvis medlemmet har misforstået a-kassens vejledning om indberetning om arbejdstimer, eller hvis medlemmets ansættelsesvilkår er komplicerede, fx fordi der i undervisningstimer indgår forberedelsestid. Vurderer a-kassen, at medlemmet med forsæt har begået forsøg på svig ved afgivelsen af månedsoplysninger, skal medlemmet have en effektiv karantæne på 74 timer. Til 5 Sanktionens størrelse ved svig Størrelsen af en sanktion for svig afhænger af det beløb, som skal betales tilbage. Et medlem kan dog blive slettet af a- kassen for svig, hvis han eller hun gentagne gange begår svig. Der henvises her til 6. En karantæne beregnes på bruttobeløbet, det vil sige fejludbetalingen før fradrag for skat, eventuelt ATP- eller særligt pensionsbidrag m.v. Sanktionen beregnes på grundlag af det samlede fejludbetalte bruttobeløb, som medlemmet har fået på grund af svig. Det vil sige, at et tilbagebetalingsbeløb skal modregnes i et eventuelt efterbetalingsbeløb, med mindre der er en klar adskillelse mellem de forhold, der førte til, at der var en efterbetaling og en tilbagebetaling. Karantænen kan højst være på 962 timer. Karantænen kan mindst være på 74 timer. Har et medlem begået både svig og uagtsomhed, kan den samlede karantæne stadig højst være på 962 timer. Bekendtgørelsens 5, stk. 2, fastsætter, hvordan størrelsen af den effektive karantæne for svig beregnes. Eksempel: Et medlem fik forsætligt for en måned i 2016 udbetalt dagpenge med urette. Medlemmet fik udbetalt dagpenge med den maksimale dagpengesats, og medlemmet skal derfor betale i alt brutto kr. tilbage. Omregningssatsen på høringstidspunktet udgør 225,13 kr./time. Karantænen vil herefter være på: (18.113/225,13) x 3,5 = 281,59 timer. Karantænen skal nu rundes op til nærmeste hele tal. Karantænen er derfor 282 timer. Ved forsøg på svig skal medlemmet have en effektiv karantæne på 74 timer. Sanktionen gives for det forhold, at medlemmet har forsøgt at begå svig. Der er tale om forsøg, når medlemmet bevidst f.eks. har undladt at oplyse om arbejdstimer i en selvstændig bibeskæftigelse, og hvor a-kassen opdager forholdet og udbetaler ydelser med forbehold, eller hvor a-kassen endnu ikke har nået at udbetale ydelser. Komplot og dokumentfalsk Størrelsen af det beløb, som et medlem skal betale tilbage, betyder ikke noget for sanktionens størrelse i sager om komplot og dokumentfalsk. Medlemmet skal altid have en effektiv karantæne på 962 timer, hvis der er tale om komplot eller dokumentfalsk. Der er tale om komplot, når svig over for en a-kasse er begået af flere medlemmer i forening eller af et eller flere medlemmer i forening med andre personer. Ved dokumentfalsk forstås, at et medlem har gjort brug af et falsk dokument til at opnå eller forsøge at opnå en ydelse fra a- kassen. Et dokument er en skriftlig tilkendegivelse fra udstederen, der konkret bliver brugt som bevis for at opnå en ydelse fra a-kassen. Dokumentet er falsk, når det ikke stammer fra den angivne udsteder, eller det har et indhold, som ikke stammer fra udstederen. Der henvises i øvrigt til straffelovens definition af dokumentfalsk. Eksempel: For at undgå en karantæne for selvforskyldt ledighed skriver et medlem selv et brev om, at han er blevet afskediget. Brevet er skrevet på arbejdsgiverens brevpapir, og medlemmet underskriver selv brevet i arbejdsgiverens navn. Medlemmet angiver urigtigt årsagen til arbejdsophøret til at være»mangel på arbejde«, mens den korrekte årsag til ophøret er»fyret på grund af spiritusmisbrug i arbejdstiden«. Medlemmet oplyser a-kassen om forfalskningen, da a-kassen oplyser, at den vil kontakte arbejdsgiveren om opsigelsen. Medlemmet har endnu ikke fået udbetalt ydelser. Medlemmet har begået dokumentfalsk og pålægges derfor en effektiv karantæne på 962 timer for dokumentfalsk, jf. 5, stk. 4. 4

5 Formildende omstændigheder Hvis der er formildende omstændigheder ved det begåede forhold, kan der i særlige tilfælde gives»rabat«med 1/3 på den sanktion, der skal gives efter 5, stk Der skal være tale om objektivt konstaterbare forhold. Der kan derfor normalt ikke tages hensyn til personlige og sociale forhold. En nedsættelse af sanktionen kan blive aktuel, når et medlem aktivt medvirker til at opklare forholdet. Typisk vil der være tale om tilfælde, hvor et medlem selv har gjort a-kassen opmærksom på svigen, før a-kassen eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opdaget den eller har taget kontakt til medlemmet. Det er medlemmet selv, der skal gøre opmærksom på svigen. Oplysningen om svigen kan dog komme i forbindelse med anden kontakt til a-kassen. Der vil derfor også kunne gives»rabat«i situationer, hvor medlemmet er forpligtet til at give a-kassen oplysninger, der burde føre til, at a-kassen opdagede svigen. For at medlemmet kan få»rabat«, er det en betingelse, at gælden er betalt tilbage, eller at der er indgået et frivilligt forlig om at betale gælden tilbage. Misligholder medlemmet et indgået forlig om at betale gælden tilbage, medfører det ikke, at»rabatten«falder bort, men kan føre til, at medlemmet bliver slettet som medlem af a-kassen i medfør af lovens 86, stk. 9. Til 6 Gentagelsesvirkning Reglen slår fast, at et medlem, der tidligere har fået en sanktion for svig, herunder sanktion for forsøg på svig ved afgivelsen af månedsoplysninger, og som på ny gør sig skyldig i svig, skal slettes som medlem af a-kassen. Det gælder dog kun, hvis der ikke er gået mere end 5 år fra ikrafttræden af den tidligere afgørelse i 1. instans om svig, til forseelsestidspunktet for det senere forhold. Eksempel 1: Et medlem fik ved a-kassens afgørelse af 16. november 2012 en karantæne for svig. Afgørelsen er meddelt medlemmet den 19. november Medlemmet gør sig herefter den 24. juli 2017 skyldig i et nyt tilfælde af svig. Da der er gået under 5 år fra den tidligere 1. instansafgørelse af 16. november 2012 og til den 24. juli 2017, hvor medlemmet på ny begår svig, skærpes sanktionen. Medlemmet skal derfor slettes for svig i medfør af 6. Eksempel 2: Et medlem fik ved a-kassens afgørelse af 16. november 2012 en karantæne for svig. Afgørelsen er meddelt medlemmet den 19. november Medlemmet gør sig herefter den 21. december 2017 skyldig i et nyt tilfælde af svig. Da der er gået over 5 år fra den tidligere 1. instansafgørelse af 16. november 2012 er blevet meddelt medlemmet den 19. november 2012 og til den 21. december 2017, hvor medlemmet på ny begår svig, skærpes sanktionen ikke. Medlemmet skal derfor ikke slettes for svig i medfør af 6. Til 7 Sanktionens størrelse ved uagtsomhed Sanktion for uagtsomhed afhænger af størrelsen af det beløb, som et medlem skal betale tilbage. Høringstidspunktet er afgørende for, hvilken dagpengesats der skal bruges. Karantænen kan højst være på 37 timer. Hvis medlemmet skal betale et beløb tilbage, som ikke er større end 25 dagpengenes højeste beløb for en dag for fuldtidsforsikrede, skal medlemmet kun have en karantæne på 20 timer. Er beløbet ikke større end 2 gange dagpengenes højeste beløb for en dag for fuldtidsforsikrede, skal medlemmet ikke have nogen karantæne. Det er det fejludbetalte bruttobeløb, der skyldes uagtsomhed, der lægges til grund ved udmålingen af en sanktion for uagtsomhed. Det vil sige, at et tilbagebetalingsbeløb skal modregnes i et efterbetalingsbeløb, med mindre der er en klar adskillelse mellem de forhold, der førte til, at der var en efterbetaling og en tilbagebetaling. Skyldes tilbagebetalingsbeløbet i en sag både svig og uagtsomhed, skal beløbet, der skyldes svig, modregnes i efterbetalingsbeløbet før beløbet, der skyldes uagtsomhed. Har et medlem ved grov uagtsomhed uretmæssig fået udbetalt dagpenge, skal medlemmet have en effektiv karantæne på 20 timer. Det beror på en konkret vurdering, om uagtsomheden kan anses for grov. I vurderingen skal medlemmets forklaring på forholdet eller eventuelt manglende forklaring tillægges betydning. 5

6 Har et medlem ved simpel uagtsomhed givet anledning til regulering af dagpenge, skal medlemmet ikke pålægges sanktion Til 8 Forældelse i forhold til at få en sanktion Der gælder en forældelse på 5 år for ikendelse af sanktion ved svig og uagtsomhed. Forældelsen gælder kun sanktionen. Forældelse af kravet om tilbagebetaling følger de almindelige regler om forældelse af fordringer (Lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven)). Hvis kravet om tilbagebetaling ikke kan gøres gældende som følge af forældelse, kan der ikke pålægges en sanktion for forholdet. Fristen regnes fra forseelsens ophør. Det er det seneste tidspunkt, hvor medlemmet har begået forseelsen. Forældelsen afbrydes fra det tidspunkt, hvor a-kassen har en bestyrket mistanke om, at et medlem eventuelt har fået ydelser med urette, og a-kassen har hørt medlemmet efter reglerne i bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser. Eksempel 1: Et medlem har ved svig undladt at oplyse om selvstændig bibeskæftigelse på dagpengekortene i perioden 14. august 2014 til 13. juli Medlemmet har fået kr. med urette. Sidste frist for at afbryde forældelsen er den 12. juli A-kassen bliver opmærksom på forholdet den 1. juli 2020 ved indberetning fra styrelsen. A-kassen hører medlemmet med en høringsfrist den 10. juli Da der ikke er gået mere end 5 år fra forseelsens ophør til a-kassen har en bestyrket mistanke om, at et medlem eventuelt har fået ydelse med urette, og a-kassen har hørt medlemmet, er det ikke forældet. Eksempel 2: Et medlem har ved svig undladt at oplyse om selvstændig bibeskæftigelse på dagpengekortene i perioden 14. august 2014 til 13. juli Medlemmet har fået kr. med urette. Sidste frist for at afbryde forældelsen er den 12. juli A-kassen bliver opmærksom på forholdet den 8. juli 2020 ved indberetning fra styrelsen. A-kassen hører medlemmet med en høringsfrist den 17. juli A-kassen modtager svar på høringen den 16. juli 2020, og konstaterer på denne baggrund, at medlemmet har udvist svig ved at undlade at oplyse om beskæftigelse på dagpengekortene i perioden 14. august 2014 til 13. juli Da der er gået mere end 5 år fra forseelsens ophør til a-kassen har en bestyrket mistanke om, at et medlem eventuelt har fået ydelse med urette, og a-kassen har hørt medlemmet, er det forældet. Til 9 Hvornår skal a-kassen melde et medlem til politiet? A-kassen skal melde et medlem til politiet umiddelbart efter at a-kassen har truffet afgørelse, også i de tilfælde, hvor medlemmet klager over a-kassens afgørelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Hvordan skal a-kassen anmelde et medlem til politiet? For at sikre en hurtig behandling hos politiet skal a-kassens anmodning om politimæssige undersøgelse for socialt bedrageri indeholde følgende oplysninger: Navn og personnummer på medlemmet. Ydelsestypen og beløbsstørrelse medlemmet har modtaget med urette. Lovgrundlaget. Henvisning til sagsfremstillingen i a-kassens afgørelse. Navn på sagsbehandler i a-kassen. Bilagsoversigt. Bilagsoversigt skal bl.a. indeholde følgende: A-kassens afgørelse. Det udbetalingsmateriale, der vedrører svigen. Det vil typisk være ledighedserklæring, månedsoplysninger og udbetalingsspecifikationer. Materiale, der dokumenterer svigen. Der vil typisk være tale om oplysninger fra Indkomstregisteret, arbejdsgiveren, andre offentlige myndigheder mv. En opgørelse over det beløb, der skal betales tilbage. Opgørelsen skal vise hvordan beløbet er beregnet. Ydelser, der er udbetalt i perioden fra høringstidspunktet og frem til a-kassen har truffet afgørelse, som er meddelt medlemmet, medtages ikke i opgørelsen. Dokumentation for a-kassens vejledning af medlemmet, herunder eventuel dokumentation for, at a-kassen har stillet tolk til rådighed, jf. bekendtgørelsen om en a-kasses pligt til at vejlede. 6

7 A-kassen skal sende de originale dokumenter, hvis det er muligt. Hvis a-kassen sender kopier, skal den sikre sig, at også bagsiden af dokumenterne kopieres. På bagsiden er der ofte vejledningstekst eller andre oplysninger, der kan have betydning for sagen. Hvornår kan en anmeldelse ledsages af en anbefaling om tiltalefrafald? En anmeldelse til politiet kan ledsages af en anbefaling fra a-kassen om, at anklagemyndigheden bør overveje at meddele tiltalefrafald. Det gælder, hvis 1) medlemmet har indrømmet forholdet over for a-kassen, 2) pågældende har betalt beløbet eller indgået en aftale om tilbagebetaling som overholdes, 3) beløbet er af ringe størrelse, og 4) der er undskyldende omstændigheder i form af særlige personlige forhold. I sådanne sager kan anklagemyndigheden give tiltalefrafald på grundlag af en begrænset efterforskning, hvis der foreligger en bestyrket tilståelse fra pågældende. Mener a-kassen, at der kan være grund til et tiltalefrafald, skal a-kassen nævne de konkrete, individuelle forhold, der efter a- kassens mening kan tale for, at medlemmet får et tiltalefrafald. Hvis anklagemyndigheden frafalder tiltalen, meddeler den dette til medlemmet og a-kassen. Da der i disse tilfælde ikke er rejst tvivl om afgørelsen om svig, får tiltalefrafaldet ikke betydning for afgørelsen om svig. Behandlingen af sager hvor påtale bliver opgivet Hvis anklagemyndigheden opgiver at påtale et forhold, skal a-kassen genoptage sagen og tage stilling til, om påtaleopgivelsen betyder, at a-kassens oprindelige afgørelse om svig skal ændres. Af praksis kan udledes følgende: Påtaleopgivelse vil normalt betyde, at afgørelser om svig ændres til uagtsomhed. Det skyldes, at påtaleopgivelse som regel bliver givet, fordi politiet mener, at de faktiske oplysninger ikke kan løfte bevisbyrden for, at medlemmet har haft forsæt til svig. Afgørelser om svig fastholdes dog, hvis 1) påtaleopgivelsen skyldes, at forholdet er strafferetligt forældet, 2) påtaleopgivelsen skyldes, at medlemmet er tiltalt for andre forhold og forholdet over for a-kassen ikke skønnes at få nævneværdig betydning for medlemmets straf, eller 3) påtaleopgivelsen er begrundet i sagens alder og i processuelle - herunder procesøkonomiske - betragtninger. Hvis medlemmet har klaget til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og styrelsen har fastholdt afgørelse om svig, er det styrelsen, der træffer afgørelse. Hvis Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har tiltrådt afgørelsen om svig, orienterer styrelsen beskæftigelsesudvalget, der herefter skal træffe afgørelse. En påtaleopgivelse vil som regel være udtryk for, at anklagemyndigheden ikke mener, at det er muligt at bevise, at der har været forsæt til bedrageri. Det fremgår dog ikke altid tydeligt af påtaleopgivelsen, hvilke faktiske oplysninger fra sagen der er lagt til grund, eller hvordan de er blevet vægtet. A-kassen skal derfor i hvert enkelt tilfælde tages stilling til, om der er grundlag for at bede om en nærmere begrundelse for påtaleopgivelsen. Samtidig skal a-kassen vurdere, om politiets afgørelse skal indbringes for statsadvokaten. Hvis en klage over påtaleopgivelsen ikke fører til, at der rejses tiltale, skal a-kassen vurdere, hvilke konsekvenser det får for a-kassens afgørelse. Har styrelsen fastholdt a-kassens afgørelse om svig, orienteres styrelsen om, at anklagemyndigheden har opgivet at rejse tiltale. I disse tilfælde vurderer styrelsen, hvilken betydning det får for styrelsens afgørelse. Har Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tiltrådt styrelsens afgørelse om svig, orienterer styrelsen udvalget om, at anklagemyndigheden har opgivet at rejse tiltale. I disse tilfælde vurderer udvalget, hvilken betydning det får for udvalgets afgørelse. Retten frifinder medlemmet helt eller delvist for bedrageri Hvis medlemmet frifindes helt eller delvist for bedrageri, skal a-kassen vurdere, om der er grund til at kontakte anklagemyndigheden om spørgsmålet om anke. Hvis a-kassen vurderer, at der ikke er grund til at anke, skal a-kassen træffe en ny afgørelse, som følger dommen. Har styrelsen fastholdt a-kassens afgørelse om svig, orienterer a-kassen styrelsen om dommen. Har Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tiltrådt styrelsens afgørelse om svig, orienterer styrelsen udvalget om dommen. Til 10 Denne vejledning erstatter pr. 1. juli 2017 vejledning nr af 23. juni 2011 om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse. 7

8 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den xx xx 2016 Søren Tingskov / Kenn Sessing Olsen 8

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Indledning I bekendtgørelse nr. xx xx om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, er der fastsat regler om

Læs mere

Om tilbagebetaling A-kassen LH 4. udgave, september 2015

Om tilbagebetaling A-kassen LH 4. udgave, september 2015 Om tilbagebetaling A-kassen LH 4. udgave, september 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Vi spørger dig... 3 3. Hvad sker der, hvis udbetalingen var rigtig?... 3 4. Hvad sker der, hvis udbetalingen var

Læs mere

Udkast Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Udkast Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser Udkast 26.5.2016 Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser I bekendtgørelse nr. xx af xx 2016 om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser er der fastsat regler om kravene

Læs mere

Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information

Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information A-kassen er pålagt at kontrollere de oplysninger, som du afgiver. Det kan f.eks. ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder.

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Rundskrivelse nr. 06/08

Rundskrivelse nr. 06/08 Rundskrivelse nr. 06/08 31. januar 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ferie-efterlønssagerne - krav til a-kassernes sagsbehandling

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Rundskrivelse nr. 26/08

Rundskrivelse nr. 26/08 Rundskrivelse nr. 26/08 19. juni 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Udlægning af kompetence til a-kasserne til at træffe afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet YU-Sekretariatet Att.: Majbritt Rothmar Stormgade 10 1009 Kbh. K Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet har ved mail af 4. januar 2008 anmodet om bemærkninger

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

2012-27. 18. december 2012. Forvaltningsret 114.1 114.4 1146.1 13.1

2012-27. 18. december 2012. Forvaltningsret 114.1 114.4 1146.1 13.1 2012-27 Omberegning af kontanthjælp til sygedagpenge. Regnefejl og forglemmelser førte til restskat. Manglende tilsendelse af opgørelse over omberegningen gjorde det vanskeligt for borgeren at kontrollere

Læs mere

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

UDSKRIFT A F DOMBOGEN

UDSKRIFT A F DOMBOGEN UDSKRIFT A F DOMBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING G Den 7. januar 1997 blev i sag nr. G 524/1995, mod afsagt sålydende D 0 M : Under denne sag har sagsøgerne, G J, påstået sagsøgte,, dømt til at betale

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 4. april 2014 Sag 2013-0035985 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Guidelines under konflikt (FAQ)

Guidelines under konflikt (FAQ) Guidelines under konflikt (FAQ) Hvem skal ikke med i konflikt? Elever/lærlinge, som er i praktik i forbindelse med en EUD- eller en EGUuddannelse, er ikke omfattet af en konflikt. Det samme gælder KVUstuderende

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1621 af 13. december 2006 om fleksibel efterløn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 752 af 25. juni 2007, bekendtgørelse nr. 354 af 16. maj

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg?

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage -Hvad gør jeg? Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-80 Copyright Dansk Sygeplejeråd Oktober 2015. Alle rettigheder forbeholdes. ISBN 978-87-7266-207-7

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere