FAABORG GENBRUGSSTATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAABORG GENBRUGSSTATION"

Transkript

1 FAABORG GENBRUGSSTATION Projektplan for flytning af Faaborg genbrugsstation 2. oktober 2014 FFV RENOVATION A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Baggrundsdata Skitseforslag for ny genbrugsstation Myndighedsforhold og forundersøgelser Opmåling Geoteknisk undersøgelse Brugerinddragelse Forslag til plan for brugerinddragelse Tidsplan Økonomisk anlægsoverslag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Miljøgodkendelse Geoteknisk rapport Tidsplan

3 1. INDLEDNING FFV Renovation A/S (FFV) ønsker at flytte genbrugsstationen fra L. Frandsensvej til Mørkebjergvej i Faaborg. Herved kan der dels laves en mere nutidig plads og driften kan optimeres. Desuden er der flere miljø- og nærmiljøfordele i at flytte pladsen til et erhvervsområde, som er egnet til denne type virksomhed. FFV har i 2012 udarbejdet et skitseforslag for indretning af genbrugsstation og komposteringsplads på arealerne på Mørkebjergvej. Senere samme år etablerede man komposteringspladsen med tilhørende område for aflevering af haveaffald. I det følgende opstilles en projektplan med forslag til indhold og rækkefølge for kommende etaper af projektet med etablering af en ny genbrugsstation. Projektplanen belyser baggrundsdata, beskriver skitseforslaget og myndighedsforhold. Planen indeholder forslag til projekteringsproces med inddragelse af forskellige brugergrupper og opstiller tidsplan og foreløbigt anlægsoverslag. Projektplanen skal bruges som beslutningsgrundlag til kommunalbestyrelsen sammen med budgetbehandlingen i efteråret / 14

4 2. BAGGRUNDSDATA Genbrugsstationen placeres i erhvervsområde (Industri Vest) Faa.E.4 i Kommuneplanen, omfattet af lokalplan 11 Faaborg. Der er nærliggende virksomheder og enkelte nærliggende beboelser. To af disse beboelser ligger i erhvervsområdet og de resterende i landzone. Placeringen af genbrugsstationen er i overensstemmelse med lokalplanen. Mod nord grænser virksomheden op til et naturareal, som er beskyttet af 3 i naturlovgivningen. Arealet for genbrugsstationen og 3 området er markeret på oversigtskortet nedenfor. Arealet er i alt 3400 m 2. Heraf anvender skitseforslaget for genbrugsstationen ca m 2. Tilbage er således ca m 2. Arealet er ikke kortlagt eller områdeklassificeret ift. jordforureningsloven. Der er ikke registreret fortidsminder på arealet. Der er særlige drikkevandsinteresser i området. 4 / 14

5 3. SKITSEFORSLAG FOR NY GENBRUGSSTATION FFV fik i 2012 udarbejdet et skitseforslag for indretning af genbrugsstation og komposteringsplads på arealerne på Mørkebjergvej. Komposteringspladsen er anlagt og skitseforslaget for genbrugsstationsdelen anvendes som udgangspunkt for denne projektplanlægning. Skitseforslaget skal afklares nærmere i forbindelse med den efterfølgende projektering og det kan sagtens være, at det ender med, at en anderledes indretning vedtages Forslagets dele: 1. Ind og udkørsel for brugere 2. Ind og udkørsler for transportører og personale 3. Mandskabsbygning 4. Modtagebygning for farligt affald og elektronik 5. Containeropstilling i brugerniveau 6. Sænkede containere for store/tunge fraktioner 7. Sænket plansilo for bulk-fraktioner (som ikke ønskes på nuværende haveaffaldsplads ved komposteringsanlægget) 8. Centralt grønt område 9. Parkering for personale 10. Brovægt 11. Halbygning 5 / 14

6 Forslaget bygger overvejende på grundprincippet om indvendig borgerkørsel og udvendig transportørkørsel. Dette princip er kendetegnet ved at give optimale forudsætninger for samspil mellem kunder og pladspersonalet. Parterne færdes i samme overskuelige området og kan se hinanden. Der opstår således ikke pludselige potentielle konfrontationer ved at pladsmanden dukker frem fra bagsiden af en container. Ad 1 ind og udkørsel Ind- og udkørsel er i forhold til haveaffaldspladsen, trukket længere nordpå ad Mørkebjergvej. Herved spredes trafikken og en evt. mindre kø mod genbrugsstationen vil ikke få indflydelse på tilkørsel til haveaffaldspladsen. Ad 2 Transportøradgang kan allerede ske via den første (sydligste) indkørsel og der kan køres hele vejen uden om genbrugsstationen og ud/ind for enden af Mørkebjergvej længst mod nord. Væsentlige dele af transportørtrafikken er dermed adskilt fra kundetrafik. Ad 3 Mandskabsbygning ( m2) Der sigtes mod en fast funderet bygning med 2 omklædninger, pladskontor, spisekøkken, mindre kontor, teknikrum, gangareal og kundetoilet. Huset opføres i materialer med miljøprofil eksempelvis Gamle mursten og der ønskes energitiltag som varmepumpe og solcelleanlæg mv. Ad 4 Modtagebygning ( m2) Opføres evt. i sammenhæng med mandskabsbygning eller alternativt i umiddelbar nærhed og i samme arkitektoniske udtryk og materialer. Huset isoleres og skal kunne holdes frostfrit eller alternativt fuldt opvarmet. Modtagehuset udstyres og indrettes for effektiv og arbejdsmiljøvenlig håndtering af farligt affald og elektronikaffald mv. Ad 5 Containere i niveau Containere og andet opsamlingsudstyr opstilles i niveau med kundeareal og umiddelbar adgang. Der etableres belysning og strømudtag i sammenhæng med denne opstilling. Ad 6 Sænkede containere Containere til tunge fraktioner opstilles langs fortandet støttemur og der etableres ligeledes belysning, slidstærkt underlag for containerne og fenderløsning på muren. Ad 7 - Sænket plansilo Et stykke af støttemuren indrettes eventuelt som plansiloer med flytbare betontværvægge. Alternativt udformes muren i fortanding for containere, som ovenfor beskrevet. 6 / 14

7 Ad 8 - Grønt område Indretningsforslaget indeholder et betydeligt grønt område som kan medvirke til at give et grønt udryk og skabe rum for fremtidig udbygning af genbrugsstationen. Ad 9 - Brovægt Et passende sted i transportørområdet etableres en brovægt for transportører af containerlæs fra genbrugsstationen. Ad 10 Halbygning (800 m2) I tilknytning til transportørområdet etableres en u-opvarmet maskin- og lagerhal. Hallen udføres med betongulv og ledhejseporte. 7 / 14

8 4. MYNDIGHEDSFORHOLD OG FORUNDERSØGELSER Der er gennemført VVM screening for arealet og aktiviteten. Miljøgodkendelse af genbrugsstation og komposteringsanlæg foreligger. Godkendelsen blev givet i 2012 inden etablering af komposteringspladsen. Den er udformet efter standardvilkår af juni 2012 og følger med et par mindre undtagelser disse vilkår. Godkendelsen stiller krav om eftervisning af støjkravenes overholdelse på forlangende. I forbindelse med projektering af genbrugsstationen skal der søges om byggetilladelse og tilslutnings/udledningstilladelse Opmåling Der er udført opmåling af komposteringsarealet i forbindelse med projektering af dette. Inden projektering af genbrugsstationen, skal der tilsvarende udføres opmåling og evt. skelfastsættelser Geoteknisk undersøgelse I februar er der udført en geoteknisk undersøgelse af arealet for komposteringspladsen. Det var undersøgelsens formål at fremskaffe geologiske og geotekniske data i et sådant omfang, at der kunne udarbejdes et funderingsprojekt. Der blev udført i alt 6 boringer placeret som vist nedenfor. 8 / 14

9 Boringerne afslører aflejringer af fedt ler med svind- og kvældningsegenskaber, som betyder, at der skal træffes en række særlige foranstaltninger for at sikre funderingen mod fremtidige lodrette og vandrette bevægelser. I forbindelse med projektering af ny genbrugsstation øst for Mørkebjergvej, bør der gennemføres en tilsvarende geoteknisk undersøgelse af dette areal. 9 / 14

10 5. BRUGERINDDRAGELSE Genbrugsstationen er muligvis kommunens mest fremtrædende og populære affaldsordning og den benyttes af næsten alle private borgere og en stor del af erhvervslivet. Genbrugsstationen er samtidigt en arbejdsplads for affaldstransportører og pladspersonale. En brugerinddragelse af de forskellige brugergrupper er derfor vigtig. Men det er ligeså vigtigt, at inddragelsen planlægges og tilpasses det projekt, som gennemføres Forslag til plan for brugerinddragelse De forskellige brugergrupper bør inddrages successivt i løbet af projekteringsforløbet og hver især have adgang til indflydelse på udpegede temaer og valgmuligheder etc. Projekteringsforløb Med nærværende projektplan og skitseforslag foreligger der næsten et byggeprogram. Projektet kan derefter forløbe i følgende faser: Byggeprogram (afklaring af behov og ønsker) færdiggøres Dispositionsforslag med afklaring af skitseforslag mv. Detailprojektering Afklaring af udstyr, skilte og udsmykning mv. Herefter følger anlægsfasen, hvor brugerinddragelse fortsat er relevant ikke mindst på orienteringsniveau. Brugergrupper Følgende grupperinger af aktører og interessenter kan opstilles: Ledelsen (herunder politisk) Personale (pladsfolk, chaufører mv.) Private Erhverv Inddragelse Selve inddragelsen af brugerne kan ske via en række metoder: Orientering herunder offentligt via medier Borgermøder Workshops arbejdsmøder med udvalgte brugergrupper Orientering om planer og projekt er grundlæggende for brugerinddragelsen af de eksterne brugere (private og erhverv). Orienteringen bør forløbe kontinuert gennem projekterings- og udførelsesfaserne. Den kan gennemføres i lokale medier og særligt 10 / 14

11 digitalt på FFV hjemmesiden. Her er der muligheder for løbende dialog og offentlig input og kommentarer gennem hele forløbet (herunder også efterfølgende i driftsfasen). Borgermøde(r) er et godt redskab til at starte den brede brugerinddragelse, herunder få nogle umiddelbare input og dialog om planerne. Et borgermøde kan samtidigt være godt fødested for oprettelse af brugergrupper eller ambassadørgrupper med repræsentanter for private- og erhvervsbrugere. Workshops kan derefter afholdes med brugergrupperne og sammen med hver brugergruppe, kan der udformes et kommissorium med gruppens formål og ansvarsområde. Workshopmøder er velegnede til dels at høste ideer dels at skabe en ambassadørgruppe med fælles opfattelse af projekt, mål og midler. De nødvendige valg og beslutninger, som skal træffes i projektforløbet, hviler dermed på et solidt grundlag og har bredere opbakning. Inddragelsen kan skitseres som nedenfor. Fase Ledel- Persona- Private Borgermø- Work- Oriente- se le / er- de shops ring hverv Program Dispositionsforslag Detailprojekt Udstyr mv. Anlæg Ledelsen er inddraget som beslutningstager i hele forløbet. Personale er inddraget i næsten alle faser og har specielt ansvar omkring behovsafklaring, herunder principper omkring indretning og placering af fraktioner mv. Personalet har desuden ansvar i forbindelse med valg og sammensætning af udstyr, skilte, containere, indretning og aptering af mandskabs- og modtagehus mv. Private og erhvervsbrugere inddrages i dispositionsfasen, hvor de orienteres om skitseforslagets baggrund og funktion, herunder valgmuligheder og input til dette. Inddragelsen starter f.eks. ved et borgermøde og følges dernæst op med workshops med ambassadører for hver af de 2 brugergrupper. Særlige ambassadørtemaer kan være stationens brugerlogistik, skiltning og fremtoning. Herunder også miljø- og energimæssige installationer og udstyr. Men også input og ønsker omkring specifikke brugervenlige løsninger for specifikke fraktioner (niveauforskudt aflevering, containertype og renholdelsesudstyr etc.). 11 / 14

12 Ambassadørgruppernes funktion bør ikke begrænses til at handle om deres input til projektet. Det vil være oplagt også at inddrage dem i output om projektet. Det kan være i medier og på hjemmesiden og personligt i deres netværk (grundejerforeninger, erhvervsfora etc.). 12 / 14

13 6. TIDSPLAN Forslag til samlet tidsplan inkl. brugerinddragelse og milepæle for vigtige overgange mellem projektfaser. Tidsplanen er også vedlagt som bilag. Aktivitet Måned Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Projektplan og -beslutning Byggeprogram færdiggøres Behov og ønsker afklares yderligere Brugerinddragelse personale Dispositionsforslag Forundersøgelser Indretningsforslag Brugerinddragelse og information Detailprojekt Projektering af anlægsarbejder Forsyning og teknik mv. Bygninger og konstruktioner Myndighedsansøg./godkendelse Byggeansøgning Udløbs- og tilslutningstilladelse Udbud Udbudsmateriale og licitation Kontrakt Udstyr mv. Miljø og energianlæg Skilte, containere, apteringer mv. Brugerinddragelse og information Anlægsfase Jordarbejder og fundamenter Afløbsarbejder Bygning og konstruktioner Befæstelse og afmærkning mv. Forsyning og teknik mv. Montering og aptering af udstyr mv. Aflevering og klargøring til åbning Brugerinddragelse - løbende information Milepæle Brugerinddragelse og information 13 / 14

14 7. ØKONOMISK ANLÆGSOVERSLAG Foreløbigt anlægsoverslag på baggrund af skitseforslaget og projektplanen. Aktivitet Sum Delsum Arbejdsplads mv Arbejdsplads, ledelse og afsætning mv. kr Jordarbejder Rydning kr Muldarbejde kr Råjord/grus afgrav/indbyg kr Blødbund kr Befæstelse Stabilgrus 250 mm kr Bundsikring/friktionsfyld til niveauopbygning kr Betonstensbelægning kr Overfladevand Ledningsnet kr Vejbrønde kr Brønde, sandfang og udskillere mv. kr Bassinudbygning kr Betonkonstruktioner Betonstøttemure inkl. dæk og belægninger kr Fundamentsarbejder mv. kr Forsyning og hegn EL - lys og lavspænding kr Hegn og porte kr Bygninger Halbygning kr Mandskabsbygning kr Modtagebygning kr kr kr kr kr kr kr Anlæg ialt kr Projektering, myndighed, tilsyn mv. 10 % kr Uforudseelige udgifter 10% kr Udstyr, skilte, brovægt og aptering mv. kr I alt kr kr 14 / 14

Referat af bestyrelsesmøde den 10. december i Forsyning Helsingør A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 10. december i Forsyning Helsingør A/S Referat af bestyrelsesmøde den 10. december i Forsyning Helsingør A/S Dato: Tirsdag den 10. december 2013 Tidspunkt: 16.00 19.00 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 I mødet deltager: Formand Per Christensen

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Rapport 7. 2009 DTU Management Kirsten Jørgensen Dag Sander Åge Staghøj Oktober 2009 1 2 FORORD Denne ABD-bog om arbejdsmiljø for designere har fokus på program-,

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Staldbyggeri. fra A til Z 2013

Staldbyggeri. fra A til Z 2013 Staldbyggeri fra A til Z 2013 Staldbyggeri fra A til Z 2013 December 2013 Redaktør Forfattere Layout Illustrationer Grafik Korrektur Vibeke Fladkjær Nielsen, VFL, Kvæg Anja Juul Freudendal, LMO; Helge

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? I G A N G M E D A T B Y G G E Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? Denne vejledning er særligt møntet på byggerier indenfor Lokale-

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere