GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT PLANLÆGNING & PRIVAT BYGGERI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT PLANLÆGNING & PRIVAT BYGGERI"

Transkript

1 GRØNT

2 1. PLANLÆGNING OG BYGGERI Mål OPGØRELSER Bæredygtighed i planlægningen Borgerinddragelse Planlægning for vindmøller Husstandsvindmøller Biogas Solenergianlæg Byggeri Udfasning af oliefyr KONKLUSION Vindmøller Husstandsvindmøller Solenergianlæg Energibesparelser i byggeri OPFØLGNING AKTIVITETER I Aktiviteter igangsat i som fremmer målene Projekter igangsat i med fokus på bæredygtige tiltag...13 Ud over denne temarapport består Herning Kommunes grønne regnskab for af en række øvrige temarapporter og et fælles opsummerende grønt regnskab: Grønt Overblik. Temarapporter: Klima og energi Borgere og erhverv Naturindsatsen Planlægning og privat byggeri Vand Transport Grønne indkøb Genbrug og affald DRIFT Skoler, dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne - Fødevarer, klima og grøn tankegang Skoler, dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne - Energiforbrug Lokale temarapporter: Landsbyen Studsgård Børneoasen 6. DEN GODE HISTORIE TILTAG PLANLAGT I

3 1. PLANLÆGNING OG BYGGERI Planlægning har stor betydning for i hvilken retning, udviklingen går i kommunen. Det er i planlægningsfasen, forudsætningerne for et givent projekt lægges. Derfor er det vigtigt, at man allerede i planlægningsfasen tænker bæredygtigt og klimavenligt. I det planlægningsmæssige lovgrundlag er der dog ikke lovhjemmel til at stille ret mange krav om konkrete bæredygtige eller klimavenlige tiltag. Derfor afhænger implementeringen af mere bæredygtige og klimavenlige alternativer i høj grad af dialog, oplysning og opfordring til aktuelle bygherrer. Parcelhus i Tjørring. Foto: Herning Kommune 3

4 1.1 MÅL Det er i dag Green Cities samarbejdsaftalen der danner rammer for Herning Kommunes arbejde for en bæredygtig udvikling og den lovpligtige agenda 21 strategi. MÅL FRA GREEN CITIES SAMARBEJDSAFTALEN El- og varmeforsyning er CO 2 -neutral inden udgangen af Green Cities fundament Medlemskommunerne skal arbejde med bæredygtighed som et gennemgående element i planlægningen og udviklingen af kommunen. Bæredygtighed er et fundament, der skal afspejles i alle kommunens politikker. Medlemskommunerne skal inddrage borgere og virksomheder, så miljøarbejdet bliver bredt forankret i kommunen. MÅL FRA KLIMAPLANEN: Gennem kommuneplanlægningen at fremme mulighederne for grøn energi ved at give mulighed for etablering af vindmøller. Målet i klimaplanen er, at der skal opsættes 60 MW ny vindmøllekapacitet i Herning Kommune inden Gennem kommuneplanlægningen at fremme mulighederne for grøn energi ved at give mulighed for etablering af biogasanlæg. Parcelhus i Sunds. Foto: Herning Kommune 4

5 2. OPGØRELSER 2.1 Bæredygtighed i planlægningen Som en del af planlægningen for et projekt vurderes bæredygtige aspekter altid i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner og VVM-redegørelser (Vurdering af Virkningen på Miljøet). Hvor det er muligt, og i overensstemmelse med projekterne, skabes der basis for og opfordres til anvendelse af bæredygtige og klimavenlige tiltag og alternativer. I lokalplanlægningen er det muligt at regulere bæredygtige og klimavenlige forhold, som bygningers energiklasser, håndtering af regnvand, støjafskærmning, befæstelsesgrad, og beplantning eksempelvis til vind, skyggevirkning og solafskærmning. Desuden kan der gives mulighed for etablering af grønne tage, cykelparkering, solfanger- og solcelleanlæg samt andre bæredygtige tiltag. 2.2 Borgerinddragelse I henhold til planloven skal alle udarbejdede planer sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. I forbindelse med større projekter, oftest i forbindelse med udarbejdelsen af en Vurdering af Virkningen på Miljøet (VVM-redegørelse) afholdes altid et borgermøde om projektet. Herved er der mulighed for borgerne til at stille spørgsmål til projektet og indholdet i VVM-redegørelsen. Det er desuden muligt at udarbejde lokalplaner med klimatilpasning som formål, samt at fastsætte krav til befæstningsgraden i lokalplanområdet. Alle udarbejdede planer vurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Arbejdet med miljøvurdering udføres i samarbejde mellem kommunens forvaltninger. Ud over de lovmæssige rammer fokuseres der i forbindelse med miljøvurderingen på klimaet. Intentionen er, hvor der er hjemmel til det gennem lovgivningen, at opfylde vore grønne mål og arbejde for Byrådets mål i Herning Kommunes klimaplan. Ved udarbejdelsen af miljørapporter er fokus ligeledes på bæredygtighed og de forpligtende miljøsamarbejder og aftaler, vi har i Herning Kommune, herunder bl.a. målene om bæredygtighed i Green Cities aftalen. 5

6 2.3 Planlægning for vindmøller I 2010 vedtog Herning Kommune en vindmølleplan, som udlagde ni områder til opsætning af vindmøller med en totalhøjde mellem 100 og 150 meter. I forbindelse med udarbejdelse af vindmølleplanen er det vurderet, at den samlede effekt af de ni områder vil være MW, hvis de alle bliver udnyttet. Klimaplanens mål er at tilføre 60 MW ny vindmølleenergi inden Husstandsvindmøller Foruden vindmøller findes der også de små husstandsmøller. Husstandsvindmøller omfatter vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 25 meter. Disse møller kræver landzonetilladelse og byggetilladelse. Realiseringen af vindmølleprojekter bidrager således til målopfyldelsen for CO 2 - neutral el- og varmeproduktion inden 2025, i henhold til Green Cities aftalen. Der er i igangsat ny projektplanlægning for opsætning af vindmøller, ved udsendelse af debatoplæg for vindmøller, i område T18 ved Fonvad vest for Snejbjerg, i og ved område T22 ved Stakroge samt for et projekt med en enkelt vindmølle til produktion af el til virksomheden Herning Varmforzinkning A/S i Vildbjerg. Der er yderligere arbejdet videre med projektplanlægningen i område T20 ved Birk, hvor der har været afholdt borgermøde, mens planerne har været i offentlig høring. Herning Byråd valgte dog at henlægge projektet i forbindelse med endelig vedtagelse af projektplanlægningen. Der arbejdes på at tage vindmølleområde T20 Birk ud af vindmølleplanen. Herefter vil vindmølleplanen kun indeholde otte vindmølleområder. Der er ikke i endeligt vedtaget projektplanlægning for opsætning af vindmøller i Herning Kommune. Der er ikke i opsat og idriftsat nye store vindmøller i Herning Kommune. Sidste år forventede vi en mulig stigning i antallet af husstandsvindmøller, på grund af de igen mindre gunstige vilkår for solceller. Desværre har dette ikke vist sig at holde stik, der er kun opsat en husstandsvindmølle i Herning Kommune i. Aftageordningen for den strøm møllerne producerer er ikke god nok under den nuværende ordning til at der er god økonomi i opsætning af husstandsvindmøller. 6

7 2.5 Biogas Biogasplanlægningen er en del af Herning Kommuneplan , hvori det prioriteres at etablere ét nyt stort anlæg i kommunen. 2.6 Solenergianlæg Der er i arbejdet med planlægningen for flere større solenergianlæg i Herning Kommune. Realiseringen af solenergiprojekter bidrager således til målopfyldelsen for CO 2 -neutral el- og varme-produktion inden 2025, i henhold til Green Cities aftalen. Der er i igangsat planlægning for et privat solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg, med det formål at producere strøm til el-nettet. Planlægningen vil muliggøre etablering af 70 MW ny solenergi årligt. Solcelleanlæggets elproduktion vil kunne dække cirka husstandes elforbrug. Planlægningen forventes endeligt vedtaget ved udgangen af Der er i igangsat planlægning for et solfangeranlæg ved Kølkær Varmecentral til supplering af varmecentralens energiproduktion (lokalplan nr. 72.T1.1 og kommuneplantillæg nr. 38 med tilhørende miljøvurdering). Planlægningen for et solfangeranlæg med et overfladeareal på m 2 vil kunne fortrænge 20,6 ton CO 2 årligt. Planlægningen forventes endeligt vedtaget i Der er i igangsat planlægning for et solfangeranlæg nordøst for Aulum til Aulum Fjernvarme AMBA (lokalplan nr. 09.T27.1 og kommuneplantillæg nr. 29 med tilhørende miljøvurdering). Planlægningen for et solfangeranlæg med et overfladeareal på m 2 vil kunne fortrænge ton CO 2 årligt. Planlægningen forventes endeligt vedtaget i slutningen af og bekendtgjort i Der er i endeligt vedtaget planlægning for et solfangeranlæg nordvest for Vildbjerg til Vildbjerg Varmeværk, under Vildbjerg Tekniske Værker (lokalplan nr. 81.T1.1 og kommuneplantillæg nr. 7 med tilhørende miljøvurdering). Planlægningen for et solfangeranlæg med et overfladeareal på m 2 vil kunne fortrænge ton CO 2 årligt. I midten af 2013 blev reglerne ændret for solcelle anlæg ændret, og siden da er der opsat meget få solcelleanlæg i Herning Kommune. Det er ikke muligt at registrere antallet af opsatte solceller, bl.a. fordi det ikke er alle solcelleanlæg, der kræver, at der skal gives tilladelse fra kommunen inden opsætning. I 2012 har Herning Kommune meddelt tilladelse til 65 solcelleanlæg. I 2013 er der meddelt tilladelse til 24 anlæg, heraf de 19 i første halvdel af året. I er der meddelt tilladelse til opsætning af 2 solcelleanlæg. Det drejer sig om anlæg, som har krævet dispensation fra lokalplaner eller bygningsreglement, eller som har krævet landzonetilladelse. Et stort solcelleanlæg på terræn er opført i Kollund i, og et stort solcelleanlæg på taget af Højbo Friplejehjem i Arnborg er under opsætning. 7

8 2.7 Byggeri Herning Kommune vil gerne fremme bæredygtigt byggeri og energirenovering af den eksisterende boligmasse. Bæredygtigt nybyggeri fremmes ved at skabe bæredygtige- og klimavenlige rammer i plangrundlag, jf. afsnit om bæredygtighed i planlægningen. Energirenovering kan fremmes gennem vejledning og information til borgerne i forbindelse med ansøgning om byggetilladelser. Derudover kan vi samarbejde med og opfordre fx boligselskaber og større bygherrer til at bygge lavenergi og bæredygtigt samt til at energirenovere den eksisterende bygningsmasse. Energistyrelsen har desuden lanceret en ny ordning for energirenovering af eksisterende bygninger Bedre Bolig ordningen. Bygningsreglement 2010 har skærpet reglerne med hensyn til energiforbrug i bygninger. Reglerne for 2015-byggeri og 2020-byggeri betegnes på nuværende tidspunkt som lavenergibyggeri. I slutningen af 2015 træder BR-2015 i kraft, hvorefter 2015-byggeri betegnes som standardbyggeri og 2020-byggeri vil betegnes som lavenergibyggeri. Idet reglerne allerede løbende skærpes, opføres der ikke så meget lavenergibyggeri. Fortsætter tendensen som hidtil, vil udviklingen gå i retning af energiproducerende huse. Set i lyset af dette, fokuseres der allerede nu mere på den eksisterende bygningsmasse og energirenovering af eksisterende bygninger. Dog forventes det ikke, at der lovgives omkring energirenovering af eksisterende bygninger, idet man derved vil pålægge borgerne udgifter til renovering. Derfor rettes fokus imod oplysningsarbejde med henblik på at skabe opmærksomhed omkring rentabiliteten i energirenovering. Energistyrelsens Bedre Bolig ordning er netop en sådan kampagne, suppleret med et nyt redskab, en rapport der gennemgår en bygning og peger på, hvor der er penge at spare ved energirenovering i netop den aktuelle bygning. Privat byggeri, Tjørring. Foto: Herning Kommune 8

9 2.8 Udfasning af oliefyr Med en ny lovbestemmelse, der trådte i kraft 1. januar 2013, gives der ikke længere tilladelse til at etablere oliefyr i nybyggeri. Det betyder, at vi kan forvente en gradvis udfasning af oliefyr. Med virkning fra 2016 er det heller ikke muligt at installere eller udskifte oliefyr i eksisterende bygninger, hvis der er mulighed for tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Pr. 1. januar 2015 var der i Herning Kommune bygninger opvarmet med oliefyr. Til sammenligning var der pr. 1. januar og 1. januar bygninger opvarmet med oliefyr. Det vil sige at faldet er mindre fra end fra , men det falder stadig og udviklingen skulle gerne fortsætte i de kommende år. Radiator. Foto: Colourbox 9

10 3. KONKLUSION BESKRIVELSE AF UDVIKLINGEN 3.1 Vindmøller Der er i igangsat ny projektplanlægning for opsætning af vindmøller, ved udsendelse af debatoplæg for vindmøller i område T18 ved Fonvad vest for Snejbjerg, i og ved område T22 ved Stakroge samt for et projekt med en enkelt vindmølle til produktion af el til virksomheden Herning Varmforzinkning A/S i Vildbjerg. Der er yderligere arbejdet videre med projektplanlægningen i område T20 ved Birk. Herning Byråd valgte dog at henlægge projektet i forbindelse med endelig vedtagelse af projektplanlægningen. Der arbejdes på at tage vindmølleområde T20 Birk ud af vindmølleplanen. Herefter vil vindmølleplanen kun indeholde otte vindmølleområder. Projektplanlægning er nu afsluttet og realiseret i fire af de ni udlagte vindmølleområder i Herning Kommune. Disse fire projekter har en samlet effekt på i alt 37,65 MW, hvilket svarer til omkring 63 % af målsætningen for ny vindenergi inden 2030, i henhold til Herning Kommunes Klimaplan. Vindmøller ved Vildbjerg. Foto: Herning Kommune 10

11 GRØNT 3.2 Husstandsvindmøller Antallet af husstandsvindmølletilladelser er faldet i perioden, Aftageordningen for den strøm møllerne producerer er ikke god nok under den nuværende ordning til, at der er god økonomi i opsætning af hustandsvindmøller. 3.3 Solenergianlæg De gunstige tilskudsregler, der var i en periode i 2012 og 2013, har klart vist, at tilskuddet har været en stor motivationsfaktor i forhold til antal opsatte anlæg. Tempoet for opsætning af solenergianlæg er faldet væsentligt efter at tilskudsreglerne er ændret til mindre attraktive aftaler. 3.4 Energibesparelser i byggeri Reglerne for lavenergi i byggeri er skærpet væsentligt. Et standardbyggeri er i dag er så velisoleret, at det ikke er muligt at opnå en større energibesparelse ved yderligere varmeisolering. For at opnå klassificering som lavenergibyggeri installeres typisk solceller, solvarme, varmepumper og jordvarme som energitilskud. Det vil være interessant at følge udviklingen i de kommende år for energibesparelser i eksisterende byggeri, hvor det i høj grad er op til boligejerne selv at tage initiativet. Energistyrelsens reklamekampagne omkring Bedre Bolig skulle også gerne medvirke til en øget opmærksomhed på området. Solenergi. Foto: Colourbox 11

12 4. OPFØLGNING - AKTIVITETER IGANGSAT I 2013 Planafdelingen følger ikke systematisk op på lokalplaner og andre planer og projekter med grønt fokus. Det vides derfor ikke i alle tilfælde, om plangrundlaget for grønne tiltag er udnyttet. Ofte tager det flere år efter lokalplanens udformning inden de konkrete byggeprojekter iværksættes. Der er derfor flere af de udarbejdede planer fra 2013, der endnu ikke er realiseret. Herning Kommunes klimatilpasningsplan (kommuneplantillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan ) blev igangsat i 2013 og er endeligt vedtaget sidst i. Klimatilpasningsplanen vil fremadrettet være udgangspunktet for at tænke klimatilpasning ind i både eksisterende byområder, i den fremtidige byudvikling samt i natur- og landområder i kommunen. Herved vil Herning Kommune med en koordineret indsats komme udfordringerne i forhold til øget nedbør og derved store mængder overfladevand samt høj grundvandsstand i forkøbet. Der blev i 2013 igangsat projektplanlægning for et solfangeranlæg nordvest for Vildbjerg til Vildbjerg Varmeværk, under Vildbjerg Tekniske Værker (lokalplan nr. 81.T1.1 og kommuneplantillæg nr. 7 med tilhørende miljøvurdering). Planlægningen for et solfangeranlæg med et overfladeareal på m 2 vil kunne fortrænge ton CO 2 årligt. Planlægningen er endeligt vedtaget i starten af. Der blev i 2013 igangsat planlægning for ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning (Lokalplan 11.C9.7). Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at tage skal etableres som grønne tage, med planter som tagbeklædning, inden for byggefelt B1. Formålet med lokalplanens krav om grønne tage er, at bygningens tag bliver en synlig 5. facade set fra DGI-Huset. Ligeledes er det kvaliteterne med optagelse af regnvand på stærkt befæstede arealer i midtbyen. Projektet er under opførelse i. Privat byggeri, Tjørring. Foto: Herning Kommune 12

13 5. AKTIVITETER I DER HAR BIDRAGET TIL OMRÅDETS MÅLOPFYLDELSE. 5.1Aktiviteter igangsat i som fremmer målene for grøn planlægning Der er i afholdt en temadag omkring lokal afledning af regnvand (LAR) i Herning Kommune. Formålet med dagen var at få sat LAR og håndteringen af overfladevand i Herning Kommune på dagsordenen, og få en fælles forståelse for hvordan vi kan blive bedre til at finde fælles løsninger. På temadagen var der oplæg fra andre kommuner, spildevandsselskaber, rådgivere og arkitekter. Herefter var der en fælles workshop hvor der var mulighed for at finde løsninger/forslag til hvordan vi kan arbejde bedre sammen omkring LAR i Herning Kommune. 5.2 Projekter igangsat i med fokus på bæredygtige tiltag Der er i igangsat projektplanlægning for et offentligt område med klimatilpasning i Lillelund Engpark i Herning (Lokalplan 12.OF1.2 og kommuneplantillæg nr. 26) med miljøvurdering. Lokalplanens formål er at udlægge området til offentligt område, hvor i der kan etableres anlæg til klimatilpasning. Lokalplanens formål er håndtering af overfladevand fra den nordlige del af Herning, samtidig skal området fungere som et offentligt område med stier, ophold, idræt og leg. Der er i endeligt vedtaget projektplanlægning for et boligområde med klimatilpasning i Vildbjerg (Lokalplan 81.B18.1 og kommuneplantillæg nr. 11). Lokalplanens formål er at give mulighed for boliger samt etablering af et stort rekreativt område med regnvandsbassiner, med henblik på klimatilpasning. Lokalplanens formål er ligeledes at etablere stiforbindelser til de omkringliggende boligområder. Foruden regnvandsbassiner giver lokalplanen også mulighed for at udføre andre klimatilpasningstiltag. Der er i igangsat projektplanlægning for opsætning af følgende solenergianlæg: - Nordvest for Vildbjerg, med det formål at producere strøm til el-nettet.. Planlægningen vil muliggøre etablering af 70 MW ny solenergi årligt. Solcelleanlæggets elproduktion vil kunne dække cirka husstandes elforbrug. Planlægningen forventes endeligt vedtaget ved udgangen af Ved Kølkær Varmecentral til supplering af varmecentralens energiproduktion (lokalplan nr. 72.T1.1 og kommuneplantillæg nr. 38 med tilhørende miljøvurdering). Planlægningen for et solfangeranlæg med et overfladeareal på m 2 vil kunne fortrænge 20,6 ton CO 2 årligt. Planlægningen forventes endeligt vedtaget i Nordøst for Aulum til Aulum Fjernvarme AMBA (lokalplan nr. 09.T27.1 og kommuneplantillæg nr. 29 med tilhørende miljøvurdering). Planlægningen for et solfangeranlæg med et overfladeareal på m 2 vil kunne fortrænge ton CO 2 årligt. Planlægningen forventes endeligt vedtaget i slutningen af og bekendtgjort i Kommunens afdeling for Byggeri deltager når det er muligt med rådgivning om energi- og miljøvenligt byggeri i Grøn Uge. Herudover har der særligt i sidste halvdel af 2012 og i starten af 2013 været et omfattende rådgivningsarbejde omkring opførelse af private solcelleanlæg. 13

14 6. DEN GODE HISTORIE I forbindelse med at der er opsættes vindmøller med en totalhøjde over 25 meter i Herning Kommune, skal projektopstiller indsætte kr. pr. MW til Grøn Ordning ved Energinet.dk. Pengene skal bruges til realisering af projekter i lokalområdet i Herning Kommune. Formålet er at fremme accepten af opstillingen af vindmøller på land, ved at støtte lokale initiativer. Derfor er der i arbejdet med ansøgningerer om midler fra Grøn Ordning på vegne af lokale initiativer, i forbindelse med vindmølleprojekterne ved Assing, Abildå og Sunds. Der er eksempelvis i givet kr. i tilskud til et outdoor fitness projekt i Kibæk, som er etableret ved hallen, til glæde for lokalsamfundet. 7. TILTAG PLANLAGT I 2015 I 2015 vil der fortsat være fokus på klimatilpasning og bæredygtighed i planlægningen. Hvor det er muligt skabes der basis for og opfordres til anvendelse af bæredygtige og klimavenlige tiltag og alternativer. I lokalplanlægningen vil der forsat være fokus på at regulere bæredygtige og klimavenlige forhold hvor det er muligt og giver mening, og gerne hvor det tilføjer projektet eller lokalplan-området en merværdi. Der vil i 2015 fortsat være fokus på vejledning af borgerne vedrørende byggesager, herunder vejledning om energi- og miljøvenligt byggeri. Der vil i 2015 fortsat være fokus på udarbejdelse af informationsmateriale og deltagelse i Grøn Uge. 14

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 bilag 6 02 indhold 04 Indledning 06 Energiforsyning - Når vi målet? - Plads til vindmøller til lands og til vands - Fra kul til biomasse - Lavere fremløbstemperatur

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 9. marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 Indledning Politikere og administration har det seneste års tid arbejdet med klimaspørgsmålet. Vi har indsamlet viden, søgt overblik, drøftet målsætninger

Læs mere

Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune

Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Politisk og administrativt værktøj til lokalplanlægning Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Generelt 2 Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Klimaplan 2013-14. Forslag til:

Klimaplan 2013-14. Forslag til: Forslag til: Klimaplan 2013-14 November 2012, opdateret februar 2013 FICS brevid: 1628521 Du sidder her med Roskilde Kommunes anden klimaplan. Den udmønter kommunens klimapolitik og præsenterer et katalog

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning af NYE

Bæredygtig energiforsyning af NYE Projekt nr. 2011-02 Titel: Bæredygtig energiforsyning af NYE - den nye by ved Elev i Aarhus Udført af: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Rambøll Danmark A/S Tækker Group ApS og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18 indhold 1 grundlag........................ 4 2 energi og ressourcer......... 6 3 energiforbrug................. 10 4 klimatilpasning................ 14 5 bæredygtig byudvikling....... 18 6 hvad kan du

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere