Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker"

Transkript

1 Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer:

2 0. Indhold 0. INDHOLD INDLEDNING FORMÅL OG MÅL GENERELT OM DEN AFSLUTTENDE EKSAMEN/SVENDEPRØVEN LØSNING AF PROJEKTOPGAVEN Projektoplæg med casebeskrivelse på det faglige udvalgs hjemmeside Projektoplæg med casebeskrivelse fra en virksomhed DEN MUNDTLIGE FREMLÆGGELSE MODEL FOR HELE SKOLEPERIODEN RETNINGSLINIER FOR ELEVERNES PROJEKTFORMULERINGER KRAV TIL PROBLEMFORMULERINGEN KRAV TIL KRAVSPECIFIKATIONEN KRAV TIL RAPPORTER OG PRODUKT KRAV TIL PRODUKTRAPPORTEN KRAV TIL PROCESRAPPORTEN KRAV TIL PRODUKTET BILAG SKEMA TIL PROJEKTOPLÆG MED CASEBESKRIVELSE FRA VIRKSOMHEDEN SKEMA TIL PROJEKTOPLÆG MED CASEBESKRIVELSE PÅ DET FAGLIGE UDVALGS HJEMMESIDE EKSEMPELMODEL FOR BEREGNING AF EKSAMENSKARAKTER PROJEKTOPLÆG MED CASEBESKRIVELSE PÅ DET FAGLIGE UDVALGS HJEMMESIDE KARAKTERSKALA FoU

3 1.0 Indledning Denne manual beskriver indhold, retningslinier og procedurer omkring den afsluttende eksamen/svendeprøven for datateknikeren. Kort fortalt består den afsluttende eksamen/svendeprøven af en projektperiode, hvor der løses en projektopgave, efterfulgt af en eksamination i form af en mundtlig fremlæggelse med individuel overhøring af eleverne. Projektopgaven bygger på en projektformulering, som eleven skal udarbejde ud fra et projektoplæg med casebeskrivelse. Projektoplægget med casebeskrivelsen kan enten komme fra elevens praktikvirksomhed eller vælges ud fra et idékatalog på det faglige udvalgs hjemmeside. Under projektperioden skal eleven desuden udarbejde et konkret produkt, en produktrapport og en procesrapport, som alle vil indgå i den endelige bedømmelse. Model for eksamen/svendeprøven Projektperioden Eksaminationen Produkt Projektoplæg med casebeskrivelse fra en virksomhed (Skal godkendes af skolen) Projektoplæg med casebeskrivelse fra katalog på det faglige udvalgs hjemmeside Projektformulering som eleven udarbejder ud fra valgte projektoplæg med casebeskrivelse. - Problemformulering - Kravspecifikation - nn. Procesrapport - Problemformulering - Projektplanlægning - nn. Vurdering Mundtlig fremlæggelse Svendebrev (Én karakter) Produktrapport - Kravspecifikation - Teknisk produktdok. - nn. Denne manual samt projektoplæg med casebeskrivelse fra det faglige udvalg, vil blive tilgængelige på Alle interessenter har derfor adgang til de aktuelle procedurer for eksamen/svendeprøven, hvilke krav der stilles omkring eksamen/svendeprøven, hvilke projektoplæg, eleven kan vælge ved eksamen/svendeprøven, samt hvilke faglige specialiseringsmuligheder, der er til stede. Manualen er udarbejdet i et samarbejde mellem det faglige udvalg og skoler der gennemfører datateknikeruddannelsen TEC, EUC Syd, Århus TS, Ålborg TS, Odense TS, Ringsted TS, Vejle TS og EUC MIDT. Undervejs har der ad hoc deltaget skuemestre. 1.1 Formål og mål Formålet med manualen er at skabe større åbenhed omkring svendeprøven for både eleverne, skuemestrene, underviserne og virksomhederne. Målet er at sikre en national ensartethed omkring gennemførelsen af svendeprøven. FoU

4 2.0 Generelt om den afsluttende eksamen/svendeprøven I uddannelsens sidste skoleperiode afholdes der en afsluttende eksamen/svendeprøven for de elever, der har gennemført det samlede uddannelsesforløb. Eksamen/svendeprøven består af: 1) løsningen af en projektopgave og 2) en mundtlig fremlæggelse (eksaminationen) Det samlede mål med projektet er, at eleven: o Lærer at arbejde med alle faser fra igangsættelse af en opgave, til aflevering af produktet o Kombinerer allerede opnåede færdigheder med indlæring af nyt stof, som er fastsat i pensummet for skoleforløbet o Viser sine praktiske færdigheder både under projektforløbet og under eksaminationen. 2.1 Løsning af projektopgaven Projektopgaven, som eleverne skal løse i løbet af en 4 ugers projektperiode, bygger på en projektformulering, som eleven/eleverne udarbejder i 1. projektuge. Projektformuleringen udarbejdes ud fra et projektoplæg med casebeskrivelse. Dette projektoplæg med casebeskrivelse kan enten komme fra elevens praktikvirksomhed eller vælges ud fra et idékatalog, der ligger på det faglige udvalgs hjemmeside. Hvis muligheden er til stede, kan skolen vælge at slå forskellige projektopgaver sammen. Løsning af projektopgaver, der bygger på projektoplæg med casebeskrivelse fra en virksomhed, kan enten foregå som individuelt arbejde eller som gruppearbejde, hvorimod løsning af projektopgaver, der bygger på projektoplæg med casebeskrivelse fra det faglige udvalgs hjemmeside kun, kan foregå som gruppearbejde. Gruppestørrelsen må maks. være på 4 personer. Selve evalueringen skal altid gennemføres som individuel overhøring. Under projektperioden skal eleverne desuden opbygge et produkt, samt udarbejde henholdsvis en produkt- og en procesrapport. FoU

5 2.1.1 Projektoplæg med casebeskrivelse på det faglige udvalgs hjemmeside For elever, som ønsker at anvende et projektoplæg med casebeskrivelse fra idékataloget på det faglige udvalgs hjemmeside, skal valget foretages senest ved starten af den sidste skoleperiode. Nærmere beskrivelse af Projektoplæg med casebeskrivelse på det faglige udvalgs hjemmeside findes i afsnit Projektoplæg med casebeskrivelse fra en virksomhed For elever, som ønsker at anvende et projektoplæg med casebeskrivelse fra en virksomhed, skal dette godkendes af skolen inden eleven starter på sidste skoleperiode, hvorfor det skal være skolen i hænde senest 14. dage før skolestart. Projektoplæg med casebeskrivelse fra en virksomhed skal indeholde: Overordnet beskrivelse af virksomheden Virksomhedens casebeskrivelse En liste med de fagemner fra uddannelsen, som oplægget dækker Udstyrskrav En liste med de valgfri specialefag, som eleven har haft og som oplægget dækker. De valgfri specialefag må udgøre op til 25% af det samlede fagindholdet. Vurderer skolen, at projektoplægget med casebeskrivelse fra virksomheden ikke er fuldt dækkende, kan der enten blive tale om at udvide projektet, eller supplere dette med en ekstraopgave, som understøtter projektet. Skema til beskrivelse af Projektoplæg med casebeskrivelse fra virksomheden findes i afsnit Den mundtlige fremlæggelse Den mundtlige fremlæggelse (eksaminationen) andrager maksimalt 40 minutter pr. elev, og den gennemføres normalt i den sidste uge af den afsluttende skoleperiode. Underviseren/underviserne og censorerne skal være til stede under fremlæggelsen. Fremlæggelsen tager udgangspunkt i både produktet og i projektopgavens produktog procesrapport, og ved bedømmelsen giver underviseren/underviserne og censorerne én endelig karakter, som oplyses eleven efter overhøringen. Karakteren fremkommer som flg.: o Censorerne og underviseren/underviserne giver efter votering én fælles karakter for rapporterne og én fælles karakter for overhøringen o Den endelige karakter beregnes ud fra en vægtning, hvor den voterede karakter for rapporterne vægter med 25% og den voterede karakter for den mundtlige overhøring vægter med 75%. Eksempelmodel for beregning af eksamenskarakter findes i afsnit 6.3 Den endelige karakter oplyses til eleven lige efter overhøringen. Er der flere elever i en gruppe, oplyses karakteren til den enkelte elev når alle elever i gruppen er overhørt. Inden den mundtlige fremlæggelse skal censorerne have adgang til at læse produktog procesrapporterne. Rapporterne skal derfor fremsendes til censorerne senest FoU

6 torsdag kl , ugen før den mundtlige fremlæggelse. I givet fald at eksamen/svendeprøven falder i en uge, hvor der er mindre end 5 hverdage, skal rapporterne fremsendes til censorerne senest 5 dage inkl. en weekend før 1. eksamensdag. Forløb ved fremlæggelsen: 1. Eleven fremlægger først (ca. 15 min.) Eleven fortæller overordnet om produktet Eleven fremviser produktet Eleven fortæller om sin rolle i projektet 2. I dialog med censorerne og underviseren/underviserne, gennemfører eleven nu en mere detaljeret redegørelse omkring produktet Hvis eleven selvstændigt kan fortsætte fremlæggelsen, er dette også muligt. Censorerne og underviseren/underviserne skal, ved karaktergivningen af den mundtlige overhøring, primært tage udgangspunkt i elevens fremlæggelse og forståelse af projektet. Censorerne og underviseren/underviserne skal, ved karaktergivningen af produktrapport og produkt, tage udgangspunkt i den opstillede kravspecifikation. FoU

7 3 Model for hele skoleperioden Den sidste skoleperiode er på 5 uger, og heraf udgør selve projektperioden 4 uger. I løbet af den 1. uge af skoleperioden skal eleverne, ud fra det valgte projektoplæg med casebeskrivelse, udarbejde deres egen projektformulering med tilhørende problemformulering og kravspecifikation. Selve problemformuleringen er en præcisering af valgte projektoplæg med casebeskrivelse, og kravspecifikationen skal beskrive kravene til det produkt, der skal opbygges. Se retningslinier for projektformuleringen under punkt 4.0. Både problemformuleringen og kravspecifikationen skal godkendes af vejlederen. I de efterfølgende uger i projektperioden skal eleverne opbygge produktet jf. kravspecifikationen, ex. et mindre virksomhedsnetværk med tilhørende serverinstallation, samt udarbejde henholdsvis en produkt- og en procesrapport. De udarbejdede produkt- og procesrapporter skal fremsendes til censorerne senest torsdag kl i ugen op til overhøringen. I givet fald at eksamen/svendeprøven falder i en uge, hvor der er mindre end 5 hverdage, skal afleveringen fremsendes til censorerne senest 5 dage inkl. en weekend før 1. eksamensdag. Ud over produktudvikling og udarbejdelse af rapporter, skal der i projektperioden foregå læring i forhold til de opstillede mål for fagene, der tilhører skoleperioden. FoU

8 4.0 Retningslinier for elevernes projektformuleringer Projektformuleringen er elevernes viderebearbejdning af virksomheds- eller udvalgsoplæggene med casebeskrivelse. Eleverne skal enkeltvis eller gruppevis udarbejde projektformuleringerne i løbet af 1. uge i skoleforløbet. Projektformulering skal indeholde: Problemformulering (se nærmere under punkt 4.1) Kravspecifikation (se nærmere under punkt 4.2) Angivelse af de valgfri specialefag, som eleven har gennemgået Skole og hvornår Angivelse af, hvilke fagområder og valgfri specialefag, som eleven vurderer projektet dækker. Evt. supplerende oplysninger. Hvis projektoplægget ikke dækker fagene tilstrækkeligt, kan skolen forlange, at projektet udvides Hvis eleven i forbindelse med projektet ønsker at anvende specialudstyr, der ikke har været anvendt i undervisningen, skal han/hun selv fremskaffe dette. 4.1 Krav til problemformuleringen Problemformuleringen skal godkendes af skolen før projektet igangsættes. Problemformuleringen skal indeholde: Formål Uddybning af det problem, der skal løses, opstillet i fokuspunkter med udgangspunkt i valgte case Mål Delmål 4.2 Krav til kravspecifikationen Kravspecifikationen skal indeholde: Definition af produktet Funktionalitet Begrænsning Testkonditioner NB: Der må undervejs i projektet ikke ændres i projektformuleringens kravspecifikation. FoU

9 5.0 Krav til rapporter og produkt 5.1 Krav til produktrapporten Produktrapporten skal indeholde: Forside skal indeholde Produktrapport og projekttitel Titelblad med deltagere, projektnavn, dato, skole, vejleder og underskrifter Indeks Læsevejledning Kravspecifikation (hentes fra elevernes projektformulering, suppleret med tydelig angivelse af evt. ændringer undervejs i projektforløbet og grunde hertil. Hver ændring skal godkendes med underskrift fra vejlederen) Definition af produktet Funktionalitet Begrænsning Testkonditioner Brugervejledning Installation Anvendelse Service Teknisk produktdokumentation Diagrammer, beregninger, hardware, software m.v. Testrapport Bilag. 5.2 Krav til procesrapporten Procesrapporten skal indeholde: Forside skal indeholde Procesrapport og projekttitel Titelblad med deltagere, projektnavn, dato, skole, vejleder og underskrifter Indeks Læsevejledning Forord/indledning Problemformulering (hentes fra elevernes projektformulering) Projektplanlægning Estimeret tidsplan Arbejdsfordeling Begrundelse for metodevalg og teknologi Beskrivelse af væsentlige elementer (opmærksomhedspunkter) fra produktrapporten Eks. henvisning til afsnit og punkter i produktrapporten Projektdagbog/logbog Skal gælde fra 1. dag i forløbet Realiseret tidsplan Konklusion. Produktrapporten må, eksklusive teknisk produktdokumentation og bilag, maks. være på 20 normalsider, og procesrapporten må, eksklusive projektdagbog/logbog, maks. være på 20 normalsider. En normalside svarer til 2100 anslag. Skrifttypen skal være Times New Roman i størrelse 12 med en linjeafstand på 1. FoU

10 FoU

11 5.2 Krav til produktet Det endelige produkt skal leve op til den opstillede kravspecifikation, og eleverne skal teste produktet samt udarbejde en testrapport, som indgår som en del af produktrapporten. Hvis der under projektforløbet opstår grundlag for ændringer af produktet i forhold til opsatte kravspecifikation, må kravspecifikationen i produktrapporten justeres undervejs med tydelige angivelser af ændringer og grunde hertil (hver ændring skal godkendes med underskrift fra vejlederen). Indgår som en del af produktrapporten. FoU

12 6.0 Bilag 6.1 Skema til Projektoplæg med casebeskrivelse fra virksomheden Elev(er) Virksomhedens navn og adresse Kontaktperson Tema/titel Virksomhedens casebeskrivelse Udstyr der anvendes Fagområder som projektet dækker Valgfri specialefag som projektet dækker Serverteknologi Netværksteknologi IP-telefoni Backupteknologi Sikkerhed Programmering Database Eventuelle ekstraopgaver FoU

13 6.2 Skema til Projektoplæg med casebeskrivelse på det faglige udvalgs hjemmeside Tema/titel for Godkendt nummer Casebeskrivelsen Lidt om den virksomhed, der skal udvikle produktet/løsningen. Lidt om den virksomhed, som opgaven skal løsen for. (Hvis det er udvikling for egen virksomhed, angives intet her) Konkretisering af casen/opgaven. Udstyr der anvendes Fagområder som projektet dækker Valgfri specialefag som projektet dækker Serverteknologi Netværksteknologi IP-telefoni Backupteknologi Sikkerhed Programmering Database FoU

14 6.3 Eksempelmodel for beregning af eksamenskarakter I den endelige karakter indgår karakteren for rapporterne med en vægt på 25% og karakteren for den mundtlige overhøring med en vægt på 75%. Den endelige karakter kan eks. beregnes ud fra følgende model. Rapport (voteret karakter) Overhøring (voteret karakter) 7 x 3 = / 4 = 7, Projektoplæg med casebeskrivelse på det faglige udvalgs hjemmeside De projektoplæg med casebeskrivelse som ligger på det faglige udvalgs hjemmeside, består af oplæg der er indsendt af skolerne og godkendt, registreret og nummereret af det faglige udvalg. Relevante projektoplæg med casebeskrivelse fra praktikvirksomhederne vil efter godkendelse fra det faglige udvalg kunne indgå i udbuddet. Eleverne kan se alle projektoplæg med casebeskrivelse via MI s hjemmeside, og herfra udvælge og udprinte det ønskede oplæg. Skolen skal oplyse det faglige udvalg om hvilke projektoplæg med casebeskrivelse der anvendes i eksamens-/svendeprøveforløbet. Oplyses ud fra godkendt nummer. 6.5 Karakterskala 7-trins-skalaen ser ud som følger: 12 gives for den fremragende præstation 10 gives for den fortrinlige præstation 7 gives for den gode præstation 4 gives for den jævne præstation 02 gives for den tilstrækkelige præstation 00 gives for den utilstrækkelige præstation -3 gives for den ringe præstation Karakteren 02 er beståelseskarakter og kan altså sammenlignes med karakteren 6 efter 13-skalaen. Hvis flere karakterer indgår, er man bestået, hvis gennemsnittet er 2,0 uden afrunding. Det vil sige, at hvis et gennemsnit beregnet efter gældende regler ender på 1,99, så kan man ikke runde op til 2,0. Man er altså ikke bestået. FoU

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Analyse af vagtprøven. Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt

Analyse af vagtprøven. Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt Analyse af vagtprøven Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Metodisk fremgangsmåde...

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere