Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys"

Transkript

1 Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys E-survey 1 Dit køn? Mand Kvinde Din alder? Din uddannelsesbaggrund? Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) Ph.D. M.A., MPA eller MPM Hvis lang videregående uddannelse, hvilken? Cand.oecon/cand.polit Cand.jur. Cand.scient.pol Cand.mag. Cand.merc. Hvad er dit nuværende ansættelsesområde? Stat (departement) Stat (styrelse eller institution) Amt (Amtsrådsforeningen inkl.) Kommune (KL inkl.) Til departementschef: Har du været leder i andre dele af den offentlige sektor end dit nuværende ansættelsessted? styrelse eller institution indenfor samme ministerområde - andet departement - styrelse eller institution indenfor andet ministerområde amt (inkl. Amtsrådsforeningen) kommune (inkl. KL) Til styrelsesdirektør: Har du været leder i andre dele af den offentlige sektor end dit nuværende ansættelsessted? departement indenfor samme ministerområde - styrelse eller institution indenfor andet ministerområde departement indenfor andet ministerområde amt (inkl. Amtsrådsforeningen)

2 kommune (inkl. KL) Til amtsdirektør: Har du været leder i andre dele af den offentlige sektor end dit nuværende ansættelsessted? departement i staten institution eller styrelse i staten andet amt (inkl. Amtsrådsforeningen) kommune (inkl. KL) Til kommunaldirektør: Har du været leder i andre dele af den offentlige sektor end dit nuværende ansættelsessted? departement i staten institution eller styrelse i staten amt (inkl. Amtsrådsforeningen) anden kommune (inkl. KL) Har du været leder i den private sektor? Hvor mange år har du været ansat i din nuværende stilling? Hvor mange år har du været topleder i alt? (Dette projekt definerer en topleder, som departementschefer, amts- og kommunaldirektører, samt andre topchefer, hvis ledelsesvilkår i væsentlig grad fastlægges af den politiske ledelse, og hvis ledelsesopgaver har tilsvarende kompleksitet og tyngde) Hvor mange forskellige toplederstillinger har du haft inkl. din nuværende stilling? Hvor blev du rekrutteret fra til dit første topleder job? Fra stat Fra amt (Amtsrådsforeningen inkl.) Fra kommune (KL inkl.) Fra den private sektor Blev du rekrutteret internt fra samme ministerområde/amt/kommune? Under hvilke vilkår er du ansat? Åremål, tjenestemand Åremål, overenskomst Tjenestemand Overenskomst Kontrakt Har du ledelseserfaring fra udlandet?

3 Har du en lederuddannelse fra udlandet af systematisk og længerevarende karakter (over 2 uger)? Deltager du i et eller flere af nedenstående netværk? VL-grupper Netværk på tværs af sektorområder Netværk med privat sektor Ingen netværk Overvejer du at skifte job inden for det nærmeste år? Ved ikke/ønsker ikke at svare Hvis ja, overvejer du at skifte til det private erhvervsliv? Hvad er din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid? Under 37 timer timer timer timer timer timer 81 timer eller derover Tidsanvendelse: Angiv i procent hvordan din arbejdstid typisk fordeler sig på følgende områder. (I alt 100 pct) Rådgivning og servicering af den politiske ledelse Sagsbehandling og faglig ledelse (inkl. læsning af sager og interne møder om sager) Strategisk analyse (fx af aktuelle politiske og faglige temaer) Ledelse (personale, chef coaching, møder med SU og daglige ledelsesspørgsmål) Organisationens strategiske udvikling (fx HR strategier og organisationens struktur) Organisationens økonomistyring Egen kompetenceudvikling Ekstern kommunikation og presse Netværk samt eksterne relationer (herunder internationale relationer) Ønsket tidsanvendelse: Angiv i procent hvordan du kunne ønske at fordele din tid på følgende områder. (I alt 100 pct) Rådgivning og servicering af den politiske ledelse Sagsbehandling og faglig ledelse (inkl. læsning af sager og interne møder om sager) Strategisk analyse (fx af aktuelle politiske og faglige temaer) Ledelse (personale, chef coaching, møder med SU og daglige ledelsesspørgsmål) Organisationens strategiske udvikling (fx HR strategier og organisationens struktur) Organisationens økonomistyring Egen kompetenceudvikling Ekstern kommunikation og presse Netværk samt eksterne relationer (herunder internationale relationer)

4 Hvordan oplever du din jobtilfredshed set i lyset af de ledelsessammenhænge, du indgår i (politisk rådgivning, personaleledelse, forholdet til eksterne relationer mv.)? Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds Oplever du generelt, at det er blevet vanskeligere at leve op til de krav og forventninger, som stilles til dig som offentlig topchef? I høj grad I nogen grad I mindre grad I ringe gad Slet ikke Hvad er efter din mening de tre vigtigste ledelsesudfordringer for offentlige topchefer i de kommende år? (Stikord eller korte statements) Hvad er efter din mening de tre vigtigste kompetencer offentlige topledere bør besidde de kommende år? (Stikord eller korte statements) E-survey 2 Dit køn? Mand Kvinde Din alder? Din uddannelsesbaggrund (højeste uddannelsesniveau)? Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) M.A., MPA eller MPM Ph.D. Hvis lang videregående uddannelse, hvilken? Cand.oecon/cand.polit Cand.jur. Cand.scient.adm/cand.scient.pol Cand.mag. Cand.merc. Hvad er dit nuværende ansættelsesområde? Stat (departement) Stat (styrelse eller institution) Amt (Amtsrådsforeningen inkl.) Kommune (KL inkl.) Hvor lang tid har du været ansat i din nuværende stilling?

5 Hvor mange år har du arbejdet i den offentlig sektor, før du blev ansat som topleder? Hvordan er balancen mellem faglig rådgivning af den politiske ledelse og egentlige ledelsesopgaver i forhold til den samlede organisation, du er topleder for, i din nuværende stilling? Den største del af min tid går med faglig rådgivning af den politiske ledelse Begge opgaver er vigtige, men faglig rådgivning af den politiske ledelse udgør størstedelen I min stilling fylder de to opgaver omtrent lige meget Begge opgaver er vigtige, men ledelsesopgaverne udgør størstedelen Den største del af min tid går med ledelsesopgaver Hvad er dine personlige præferencer med hensyn til fordelingen mellem faglig rådgivning af den politiske ledelse og egentlige ledelsesopgaver i forhold til den samlede organisationen, du er topleder for? Hvilket af følgende udsagn beskriver det ideelle job? Den største del af min tid bør gå med faglig rådgivning af den politiske ledelse Begge opgaver er vigtige, men faglig rådgivning af den politiske ledelse bør udgøre den største del Der bør være en ligelig fordeling mellem de to opgaver Begge opgaver er vigtige, men ledelsesopgaverne bør udgøre den største del Den største del af min tid bør gå med ledelsesopgaver I hvilket omfang yder du taktisk rådgivning til din organisations politiske ledelse i din nuværende stilling? Jeg yder ofte taktisk rådgivning både som svar på et ønske herom fra den politiske ledelse og på eget initiativ Jeg yder ofte taktisk rådgivning, men kun som svar på et ønske herom fra den politiske ledelse Jeg yder af og til taktisk rådgivning Jeg yder sjældent taktisk rådgivning Jeg afstår fra at yde taktisk rådgivning Hvad er dine personlige præferencer med hensyn til omfanget af den taktiske rådgivning, du yder? Ville dit ideelle job have: Megen større vægt på at yde taktisk rådgivning Lidt mere vægt på at yde taktisk rådgivning Omtrent den samme vægt som nu Lidt mindre vægt på at yde taktisk rådgivning Megen mindre vægt at yde taktisk rådgivning Hvordan vil du vurdere dit nuværende færdighedsniveau med hensyn til følgende kompetencer og kvalifikationer? (Du vil i næste spørgsmål blive bedt om at vurdere relevansen af disse kvalifikationer og kompetencer for dit nuværende job) Viden om det faglige område (fx transport, ældrepleje, skole eller sundhed), som du er ansvarlig for Viden om relevante styringsværktøjer (fx projektplanlægning, Balance Scorecard, kontraktstyring, ledelses- og styringsinformation) Viden om offentlig forvaltning (fx relevante juridiske regler og politiske processer) Sprogfærdigheder og viden om andre kulturer (fx fremmedsprog, hvis du beskæftiger dig med internationale partnere; viden om etniske minoriteter, hvis du beskæftiger dig med immigration) Viden om relevante metoder og analyseredskaber (fx statistiske teknikker og økonometriske analysemetoder) Erfaring med lederskab og overvågning af projekter Erfaring med at skabe samspil mellem organisationen og det omkringliggende samfund Erfaring med samarbejde med internationale organisationer Erfaring med konflikthåndtering Erfaring med teambuilding og teamledelse Erfaring med ledelse af IT-projekter/-systemer Erfaring med metoder til at sikre god intern kommunikation Erfaring med evaluering, vurdering og analyse af politikker og politiske forslag Erfaring med at skabe samspil med borgere/brugere, herunder inddragelse af deres holdninger og behov Evnen til at kommunikere eksternt med forskellige interessenter Erfaring med håndtering af medier

6 Erfaring med ledelse af ledergruppe/chefgruppe/direktion Erfaring med forhandling Erfaring med fastlæggelse af strategier Hvor vigtige, vurderer du, følgende kvalifikationer og kompetencer er for din nuværende stilling? Viden om det faglige område (fx transport, ældrepleje, skole eller sundhed), som du er ansvarlig for Viden om relevante styringsværktøjer (fx projektplanlægning, Balance Scorecard, kontraktstyring, ledelses- og styringsinformation) Viden om offentlig forvaltning (fx relevante juridiske regler og politiske processer) Sprogfærdigheder og viden om andre kulturer (fx fremmedsprog, hvis du beskæftiger dig med internationale partnere; viden om etniske minoriteter, hvis du beskæftiger dig med immigration) Viden om relevante metoder og analyseredskaber (fx statistiske teknikker og økonometriske analysemetoder) Erfaring med lederskab og overvågning af projekter Erfaring med at skabe samspil mellem organisationen og det omkringliggende samfund Erfaring med samarbejde med internationale organisationer Erfaring med konflikthåndtering Erfaring med teambuilding og teamledelse Erfaring med ledelse af IT-projekter/-systemer Erfaring med metoder til at sikre god intern kommunikation Erfaring med evaluering, vurdering og analyse af politikker og politiske forslag Erfaring med at skabe samspil med borgere/brugere, herunder inddragelse af deres holdninger og behov Evnen til at kommunikere eksternt med forskellige interessenter Erfaring med håndtering af medier Erfaring med ledelse af ledergruppe/chefgruppe/direktion Erfaring med forhandling Erfaring med fastlæggelse af strategier Topledere må nødvendigvis foretage en prioritering af arbejdsopgaver. Du bedes angive, hvor vigtige du synes, opgaverne i skemaet er. Problem- og konfliktløsning af menneskelige relationer Motivere samarbejde mellem afdelinger Motivere til samarbejde mellem på den ene side den offentlige forvaltning og på den anden side den private sektor og frivillige organisationer Idéudvikling og formulering af visioner Understøtte personale i håndtering af specifikke opgaver Rekruttere de rette medarbejdere At støtte og motivere nye projekter i det omkringliggende samfund At have føling med og være oplyst om de ansattes synspunkter Udvikling og implementering af nye rutiner og arbejdsmetoder Administration af finanspolitiske anliggender, budgetter og vedligeholdelse af budgetstyring Administration af IT-systemer og andre informationssystemer Sørge for overholdelse af regler og vedtægter Juridisk, finanspolitisk/budgetmæssig samt anden faglig og teknisk rådgivning af ministeren/(amts)borgmesteren Politisk rådgivning af ministeren/(amts)borgmesteren At være informeret om borgernes synspunkter At hjælpe med at udforme og implementere normer, der regulerer interaktionen mellem politikere og topledere Påvirkning af beslutningsprocesser med henblik på at opnå fornuftige og effektive løsninger Kontakt til og håndtering af medier Tiltrækning af ressourcer fra eksterne kilder såsom fonde, private investorer og virksomheder At sørge for en effektiv anvendelse af ressourcerne Udfærdigelse og vedligeholdelse af etiske og adfærdsregulerende regler Sikre god implementering af nye politikker, herunder opfølgning på arbejdsprogrammer

7 Angiv hvorvidt udførelsen af dit job som topchef er blevet ændret af følgende faktorer i de senere år? En skærpet økonomisk situation i staten, amtet, kommunen eller organisationen Uklare politiske mål EU-lovgivningen og nye EU-vedtægter Nye love og vedtægter vedtaget i Folketinget (besvares kun af direktion/ledelse på amts- og kommunalt niveau) Krav fra borgerne Demografiske ændringer Konflikter mellem de politiske parter Arbejdsløshed og sociale problemer Statslige forvaltningers kontrol af (amts)kommunal forvaltningsøkonomi (besvares kun af direktion/ledelse på amts- og kommunalt niveau) Konflikter internt i organisationen Personlige angreb på dig eller dine kolleger Pres fra (lokale) interesseorganisationer, virksomheder eller andre Mediernes rolle og indflydelse Uklar opdeling af arbejdet mellem politikere og administration Reduktion af bloktilskud eller anden nedskæring i bevillinger Politikernes indblanding i ledelsen af departement/styrelse/forvaltning Øget pres på topledere fra politikere for at støtte deres politiske mål Udskiftninger af personale og tab af nøglemedarbejdere Udlicitering af levering af serviceydelser Ny teknologi Ændringer i normer og værdier hos ledere og medarbejdere Kompetenceudvikling: Hvor meget tid har du cirka brugt på din egen kompetenceudvikling i det sidste år? (Angiv venligst svaret i antal dage) Kompetenceudvikling: Hvor meget tid kunne du godt tænke dig at bruge på din egen kompetenceudvikling i løbet af et år? (Angiv venligst svaret i antal dage) Kompetenceudvikling: Hvis du brugte mindre tid, end du kunne tænke dig, hvad var da de væsentligste hindringer? (Vælg de to væsentligste) For lidt tid For få ressourcer For få uddannelsesmuligheder Uddannelsernes tidspunkter, placering og udformning passer ikke til mine behov Kommentarer E-survey 3 Dit køn? Mand Kvinde Din alder? Din uddannelsesbaggrund (højeste uddannelsesniveau)? Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) M.A., MPA eller MPM Ph.D.

8 Hvis lang videregående uddannelse, hvilken? Cand.oecon/cand.polit Cand.jur. Cand.scient.adm/cand.scient.pol Cand.mag. Cand.merc. Hvad er dit nuværende ansættelsesområde? Stat (departement) Stat (styrelse eller institution) Amt Kommune Hvad er din nuværende stilling? Vicedirektør (stat) Afdelingschef (stat) Kontorchef (stat) Viceamtsdirektør og/eller forvaltningsdirektør (amt) Vicekommunaldirektør og/eller forvaltningsdirektør (kommune) Hvor mange år har du været ansat i din nuværende stilling? Hvordan oplever du, at toplederen i din organisation (departementschefen, direktøren, amts- eller kommunaldirektøren) fordeler sin tid mellem rådgivning af det politiske niveau og ledelse af organisationen? Det meste af hans/hendes tid anvendes på rådgivning af den politiske ledelse Begge dele prioriteres, men mest tid anvendes på rådgivning af det politiske niveau Rådgivning af det politisk niveau og ledelsen af organisationen optager lige meget tid Begge dele prioriteres, men mest tid anvendes på ledelse af organisationen Det meste af hans/hendes tid anvendes på ledelse af organisationen Hvordan mener du, at toplederen i din organisation bør fordele sin tid mellem rådgivning af det politiske niveau og ledelsen af organisationen? Det meste af hans/hendes tid bør anvendes på rådgivning af den politiske ledelse Begge dele bør prioriteres, men rådgivning af det politiske niveau bør optage den største del af toplederens tid Der bør anvendes lige meget tid på begge opgaver Begge dele bør prioriteres, men ledelse af organisationen bør optage mest tid Det meste af hans/hendes tid bør anvendes på ledelse af organisationen Topledere er nødt til at prioritere deres opgaver. Angiv venligst, hvordan du oplever, at din topleder prioriterer følgende opgaver. Problem- og konfliktløsning i forhold til menneskelige relationer Motivere samarbejde mellem afdelinger Motivere til samarbejde mellem på den ene side den offentlige forvaltning og på den anden side den private sektor og frivillige organisationer Idéudvikling og formulering af visioner Understøtte personale i håndtering af specifikke opgaver Rekruttere de rette medarbejdere Støtte og motivere nye projekter i det omkringliggende samfund Have føling med og være oplyst om de ansattes synspunkter Udvikling og implementering af nye rutiner og arbejdsmetoder Administration af finanspolitiske anliggender, budgetter og vedligeholdelse af budgetstyring

9 Administration af IT-systemer og andre informationssystemer Sikre overholdelse af regler og vedtægter Juridisk, finanspolitisk/budgetmæssig samt anden faglig og teknisk rådgivning af ministeren/(amts)borgmesteren Politisk rådgivning af ministeren/(amts)borgmesteren Være informeret om borgernes synspunkter Hjælpe med at udforme og implementere normer, der regulerer interaktionen mellem politikere og topledere Påvirkning af beslutningsprocesser med henblik på at opnå fornuftige og effektive løsninger Kontakt til og håndtering af medier Tiltrækning af ressourcer fra eksterne kilder såsom fonde, private investorer og virksomheder Sørge for en effektiv anvendelse af ressourcerne Udfærdigelse og vedligeholdelse af etiske og adfærdsregulerende regler Sikre god implementering af nye politikker, herunder opfølgning på arbejdsprogrammer I de følgende spørgsmål bliver du bedt om at forholde dig til en række udsagn om ledelsesstil- og adfærd. Du skal for hvert enkelt spørgsmål dels svare på, i hvilket omfang du mener, toplederen gør det, som udsagnet udtrykker, og dels give din vurdering af, i hvilken grad din topleder bør gøre det, som udsagnet udtrykker. Toplederen søger at bygge konsensus i organisationen Toplederen yder proaktivt og visionært lederskab i organisationen Toplederen fokuserer på dag-til-dag ledelsen af organisationen Toplederen går foran og viser det gode eksempel som leder Toplederen tilstræber at skabe en klar arbejdsdeling i forhold til den politiske ledelse om ledelsen af organisationen Toplederen skaber forståelse i organisationen for politiske mål og initiativer Toplederen lægger vægt på, at organisationens mission, mål og værdier er kendte og styrende for organisationens adfærd Toplederen lægger op til teamledelse (involverer direktion/ledelsesgruppe) I forbindelse med vigtige beslutninger involverer toplederen personer (udover direktionen/ledelsesgruppen) med den nødvendige ekspertise Teamledelse understøttes organisatorisk på arbejdspladsen Toplederen søger at fremme gennemsigtighed i beslutningsprocesserne Toplederen er åben omkring de opgaver og udfordringer, som optager ham/hende Toplederen ansporer organisationens fokus på stærk og effektiv kommunikation med borgerne Toplederen bruger medierne aktivt i forhold til kommunikationen med omgivelserne Toplederen søger at opbygge gode relationer til andre ministerier, styrelser, kommuner eller amter for at løse fælles problemer Toplederen søger at fremme tillid og sikre opbakning til medarbejderne i organisationen Toplederen henter inspiration til ledelsesopgaven fra andre offentlige eller private organisationer Toplederen fokuserer organisationen på effektivitet og resultater Toplederen tager initiativ til at organisationen løbende evalueres Toplederen lægger vægt på, at evalueringsresultaterne anvendes i organisationens videre arbejde Toplederen ansporer til løbende forbedring af organisationsformen Toplederen ansporer til at give ham/hende feedback på hans/hendes ledelse Toplederen er drivkraft i forhold til at skabe klare spilleregler for samarbejdet i organisationens ledelseskreds Toplederen giver konstruktiv feedback/sparring til de personer, der refererer til ham/hende Toplederen understøtter kompetenceudviklingen af direktionen/ledelsesgruppen og forbereder dem på fremtidige topposter Toplederen er orienteret mod de internationale strømninger Toplederen er klar i sine forventninger til organisationen Toplederen prioriterer ledelsesmæssige problemstillinger, når de påpeges af ledelsesgruppen/direktionsmedlemmerne I hvor høj grad mener du, at følgende faktorer har haft betydning for toplederens mulighed for at varetage hans eller hendes job i din organisation? En skærpet økonomisk situation i staten, amtet, kommunen eller organisationen Uklare politiske mål EU-lovgivningen og nye EU-vedtægter Nye love og vedtægter vedtaget i Folketinget (besvares kun af direktion/ledelse på amts- og kommunalt niveau) Krav fra borgerne

10 Demografiske ændringer Konflikter mellem de politiske parter Arbejdsløshed og sociale problemer Statslige forvaltningers kontrol af (amts)kommunal forvaltningsøkonomi (besvares kun af direktion/ledelse på amts- og kommunalt niveau) Konflikter internt i organisationen Personlige angreb på dig eller dine kolleger Pres fra (lokale) interesseorganisationer, virksomheder eller andre Mediernes rolle og indflydelse Uklar opdeling af arbejdet mellem politikere og administration Reduktion af bloktilskud eller anden nedskæring i bevillinger Politikernes indblanding i ledelsen af departement/styrelse/forvaltning Øget pres på topledere fra politikere for at støtte deres politiske mål Udskiftninger af personale og tab af nøglemedarbejdere Udlicitering af levering af serviceydelser Ny teknologi Ændringer i normer og værdier hos ledere og medarbejdere Hvad er din vurdering af toplederens nuværende kompetencer og kvalifikationer på følgende områder? (I det næste spørgsmål vil du blive bedt om at vurdere relevansen af disse kvalifikationer for din organisation) Viden om det faglige område (fx transport, ældrepleje, skole eller sundhed), som du er ansvarlig for Viden om relevante styringsværktøjer (fx projektplanlægning, Balance Scorecard, kontraktstyring, ledelses- og styringsinformation) Viden om offentlig forvaltning (fx relevante juridiske regler og politiske processer) Sprogfærdigheder og viden om andre kulturer (fx fremmedsprog, hvis du beskæftiger dig med internationale partnere; viden om etniske minoriteter, hvis du beskæftiger dig med immigration) Viden om relevante metoder og analyseredskaber (fx statistiske og økonometriske analysemetoder) Erfaring med lederskab og overvågning af projekter Erfaring med at skabe samspil mellem organsiationen og det omkringliggende samfund Erfaring med samarbejde med internationale organsiationer Erfaring med konflikthåndtering Erfaring med teambuilding og teamledelse Erfaring med ledelse af IT-projekter/-systemer Erfaring med metoder til at sikre god intern kommunikation Erfaring med evaluering, vurdering og analyse af politikker og politiske forslag Erfaring med at skabe samspil med borgere/brugere, herunder inddragelse af deres holdninger og behov Evnen til at kommunikere eksternt med forskellige interessenter Erfaring med håndtering af medier Erfaring med ledelse af ledergruppe/chefgruppe/direktion Erfaring med forhandling Erfaring med fastlæggelse af strategier Hvor vigtige mener du, at nedenstående kompetencer og kvalifikationer er for toplederens udøvelse af sit job? Viden om det faglige område (fx transport, ældrepleje, skole eller sundhed), som du er ansvarlig for Viden om relevante styringsværktøjer (fx projektplanlægning, Balance Scorecard, kontraktstyring, ledelses- og styringsinformation) Viden om offentlig forvaltning (fx relevante juridiske regler og politiske processer) Sprogfærdigheder og viden om andre kulturer (fx fremmedsprog, hvis du beskæftiger dig med internationale partnere; viden om etniske minoriteter, hvis du beskæftiger dig med immigration) Viden om relevante metoder og analyseredskaber (fx statistiske og økonometriske analysemetoder) Erfaring med lederskab og overvågning af projekter Erfaring med at skabe samspil mellem organisationen og det omkringliggende samfund Erfaring med samarbejde med internationale organisationer

11 Erfaring med konflikthåndtering Erfaring med teambuilding og teamledelse Erfaring med ledelse af IT-projekter/-systemer Erfaring med metoder til at sikre god intern kommunikation Erfaring med evaluering, vurdering og analyse af politikker og politiske forslag Erfaring med at skabe samspil med borgere/brugere, herunder inddragelse af deres holdninger og behov Evnen til at kommunikere eksternt med forskellige interessenter Erfaring med håndtering af medier Erfaring med ledelse af ledergruppe/chefgruppe/direktion Erfaring med forhandling Erfaring med fastlæggelse af strategier Hvad er din vurdering af dit eget nuværende kompetence- og færdighedsniveau på følgende områder? Viden om det faglige område (fx transport, ældrepleje, skole eller sundhed), som du er ansvarlig for Viden om relevante styringsværktøjer (fx projektplanlægning, Balance Scorecard, kontraktstyring, ledelses- og styringsinformation) Viden om offentlig forvaltning (fx relevante juridiske regler og politiske processer) Sprogfærdigheder og viden om andre kulturer (fx fremmedsprog, hvis du beskæftiger dig med internationale partnere; viden om etniske minoriteter, hvis du beskæftiger dig med immigration) Viden om relevante metoder og analyseredskaber (fx statistiske og økonometriske analysemetoder) Erfaring med lederskab og overvågning af projekter Erfaring med at skabe samspil mellem organisationen og det omkringliggende samfund Erfaring med samarbejde med internationale organisationer Erfaring med konflikthåndtering Erfaring med teambuilding og teamledelse Erfaring med ledelse af IT-projekter/-systemer Erfaring med metoder til at sikre god intern kommunikation Erfaring med evaluering, vurdering og analyse af politikker og politiske forslag Erfaring med at skabe samspil med borgere/brugere, herunder inddragelse af deres holdninger og behov Evnen til at kommunikere eksternt med forskellige interessenter Erfaring med håndtering af medier Erfaring med ledelse af ledergruppe/chefgruppe/direktion Erfaring med forhandling Erfaring med fastlæggelse af strategier

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank NyhedernesTænketank Det uforløste potentiale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport Det uforløste potientale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse Udgivet af Mandag Morgen Copyright

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Undersøgelse 2005. Mellemledernes funktionsvilkår

Undersøgelse 2005. Mellemledernes funktionsvilkår Undersøgelse 2005 Mellemledernes funktionsvilkår 1 Indledning... 3 Arbejdsgruppe... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af resultater... 4 Handleanbefalinger... 5 Handleanbefalinger ud fra undersøgelsens

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Undersøgelse om ledelse og organisering af den kommunale sundhedsindsats

Undersøgelse om ledelse og organisering af den kommunale sundhedsindsats Master of Health Management, CBS, & Center for Ledelsesudvikling, KL November 2010 Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse Indhold Forord... 4 2- Metode... 5 3- Summary...

Læs mere