Projektopgaven - en vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektopgaven - en vejledning"

Transkript

1 Projektopgaven - en vejledning Udgivet af Dansk Skoleforening for Sydslesvig August 2008

2 Vejledning til Projektopgaven Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Projektklar Cirkulærebestemmelser til projektopgaven side 4 Om faglighed og tværfaglighed side 6 Tidslinje til planlægning af projektopgave side 7 Beskrivelse af projektarbejdets forskellige faser side 8 Projektarbejdets faser projektpil : KOPIARK side 10 Brainstorming hvordan får vi ideer til projektarbejdet? side 11 Projektforberedelse idéfasen : KOPIARK side 12 Elevens logbog til projektopgaven: KOPIARK side 14 Projektbeskrivelse til godkendelse: KOPIARK side 15 Projektplanlægning Gruppens tidsplan/aftaler: KOPIARK side 16 Vejledningsaftaler: KOPIARK side 17 Den skriftlige del af projektopgaven: KOPIARK side 18 Projektgennemførelse Gruppens tidsplan/aftaler: KOPIARK side 19 Projektgennemførelse Gruppens tidsplan/aftaler: KOPIARK side 20 Evaluering af egen indsats: KOPIARK side 22 Fælles projektevaluering: KOPIARK side 23 Vurderingskriterier Indledende bemærkninger side 24 Vejledende vurderingskriterier side 25 Projektcertifikat: KOPIARK side 27 Kildehenvisninger side 28 2

3 Indledning Indledende bemærkninger til Projektopgaven en vejledning Det første år med projektopgaven vil for både elever og lærere være et år, hvor der skal afprøves noget nyt og høstes nye erfaringer. Vejledningen til projektopgaven er tænkt som en håndsrækning til lærere og elever, der skal i gang med projektopgaven i denne form for første gang i det kommende skoleår. Cirkulærebestemmelserne ligger fast med de krav til projektopgaven, som er nævnt på side 2, men ellers kan man bruge vejledningen, enten som den er med de tilhørende kopiark, eller man kan lade sig inspirere til at fremstille sine egne arbejdsark til eleverne. Efter et år er det hensigten, at vejledningen bliver evalueret, og det er vort håb, at brugerne af materialet vil komme med tilskyndelser, der kan forbedre og evt. uddybe denne vejledning. Blandt andet vil man i løbet af en årrække fx kunne samle ideer og emner fra forskellige skoler til projektarbejder, der har vist sig at være velegnede og gode for eleverne at arbejde med. Hvordan hjælper vi eleverne til at blive projektklar? Eleverne skal undervises i projektarbejdets enkelte faser for at kunne se, hvordan faserne hænger sammen, og de skal kunne opsætte nogle mål og planer for deres arbejde med projektopgaven. Desuden er det en god ide at øve eleverne i refleksion over valg af arbejdsindsats og egne resultater. Denne indføring og træning bør fremover sættes i gang senest på 7. årgang, men også gerne tidligere i skoleforløbet, da projektarbejdsformen indeholder både arbejdsmetoder, der skal opøves, og arbejdsformer, der skal være afprøvet for at få et godt fagligt og personligt udbytte af den endelige projektopgave på 9. og 10. årgang. Hvad skal eleverne vide noget om? 1. Grundlæggende skal eleverne vide, hvad et projekt er, og hvordan de vælger et emne. 2. Dernæst skal eleverne lære om informationssøgning. Skolebiblioteket vil indtage en væsentlig rolle i forbindelse med søgning efter egnet materiale. Desuden skal eleverne lære at søge på nettet: Hvordan skal man søge, hvad er søgeportaler, gode adresser, noget om hjemmesiders troværdighed, aktualitet og kvalitet m.m. Det kan også være at opsøge viden fx ved hjælp af interviews eller spørgeskemaundersøgelser. 3. Eleverne skal have viden om, hvordan de bearbejder informationer. De skal vide noget om læsestrategier, notatteknik, før, under og efter læsning, hvordan skaffer de overblik, vælger ud, tager stilling, og eleverne skal lære at angive kilder. 4. Når projektet skal fremlægges skal eleverne have viden om afsender-modtagerforhold, budskab og genre samt valg af medie. Desuden skal den sproglige side af opgaven bearbejdes, der skal ses på layout og det endelige produkt, som kan have mange udtryk: et rollespil, en collage, et multimedieshow, en folder, en sang, et foredrag, en plakat, en middagsret, en udsmykning, et træningsprogram For at nå igennem denne proces må der både arbejdes målrettet med projektopgaven som emne for undervisningen, men også afprøves dele af projektopgavens forskellige faser i skolens forskellige fag. Når eleverne møder projektopgaven både som genstand for undervisning og projektopgaven som arbejdsmetode, vil vi forhåbentligt kunne ruste eleverne til at få et fagligt og personligt udbytte af arbejdsformen, der på mange måder stiller store krav til elevernes selvstændighed og egen drivkraft. 3

4 Projektklar Cirkulærebestemmelser til projektopgaven Hvem skal lave en projektopgave i skoleåret 2008/09? Projektarbejdsformen og projektopgaven er et krav som en del af den afsluttende prøve på niende eller tiende klassetrin i fællesskolen, på niende eller tiende klassetrin i realskolen og på niende klassetrin i hovedskolen. Det er forudset, at alle elever på 9. og 10. klassetrin i skoleåret 2008/09 skal udarbejde en projektopgave. Hvilke formelle krav skal opfyldes? Projektopgaven skal være emneorienteret og tværfaglig Der afsættes mindst 15 klokketimer til projektopgaven Projektopgaven skal gennemføres som gruppearbejde Projektopgavens form består af: Forberedelsesfasen: Emnesøgning Gruppedannelse I denne vejledning ENTEN Gruppedannelse ELLER Emnesøgning er den første Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse fremgangsmåde beskrevet Gennemførelsesfasen: Mindst 15 klokketimer i skoletiden Præsentationen: Gruppen præsenterer projektet for medlemmer af projektudvalget. Gruppen inddeler præsentationen, så alle i gruppen fremlægger hver sin del af projektet. Temaet for projektopgaven skal godkendes af årgangslæreren/klasselæreren. Projektet skal indeholde en skriftlig, en mundtlig og en praktisk del. Eleverne får efter præsentationen en individuel bedømmelse af deres bidrag. Der udleveres et bedømmelsesark til hver elev (se s. 27 Projektcertifikat) Karakteren skal med på afslutningsbeviset. Projektudvalget: Projektudvalget består af skolelederen, årgangslæreren/klasselæreren og vejlederen til den enkelte projektopgave. I fald skolelederen og/eller årgangslæreren/klasselæreren er projektvejleder, suppleres prøveudvalget i dette tilfælde med en eller to andre faglærere. 4

5 Det slesvig-holstenske cirkulæregrundlag for projektopgaven Präsentation der Projektarbeit * (1) Die Projektarbeit ist themenorientiert und fächerübergreifend anzulegen und als Gruppenarbeit durchzuführen. Der individuelle Anteil muss dabei erkennbar sein. In Ausnahmefällen kann die Projektarbeit mit Genehmigung der Schulleiterin oder des Schulleiters auch als Einzelarbeit durchgeführt werden, Sie umfasst 1. die Vorbereitung mit Themenfindung, Gruppenbildung und Projektbeschreibung, 2. einen zeitlichen Umfang von mindestens 15 Zeitstunden, 3. die Präsentation, die eine Vorstellung des Projekts und dessen Ergebnis durch die Gruppe und ein Gespräch der Gruppe mit den Mitgliedern des Unterausschusses gemäß 8 Abs. 5 Satz 3 enthält. (2) Die Schülerinnen und Schüler wählen das Thema der Projektarbeit und lassen es sich von der betreuenden Lehrkraft genehmigen. (3) Die Projektarbeit soll schriftliche, mündliche und praktische Leistungen enthalten. (4) Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Anschluss an die Präsentation der Projektarbeit eine Bewertung ihres individuellen Anteils an der Projektarbeit. Die Note ist in das Abschlusszeugnis aufzunehmen. *For hovedskoler: Landesverordnung über Hauptschulen (HSV0) Vom 22. Juni 2007 For realskoler: Landesverordnung über Realschulen (RSVO) Vom 22. Juni 2007 For fællesskoler: Ligeledes Landesverordnung über Realschulen i henhold til GemVo 5 stk.6 5

6 Om faglighed og tværfaglighed Faglighed og tværfaglighed Ved faglighed forstås almindeligvis de overvejelser, som foregår inden for det enkelte fags område. Faglige begreber og fagets metoder er omdrejningspunkter inden for den faglige undervisning. Tværfaglighed angår behandlingen af et emne, der når ud over et enkelt fags begrænsninger typisk ved, at elementer fra forskellige fag inddrages, og problemstillinger belyses ud fra flere fags begreber og metoder. Faglighed er formidling af viden, indhold og resultater Faglæreren kender sit fags indhold i form af begreber, teorier og forklaringsmåder og sit fags resultater i form af faglige kundskaber og færdigheder. Læreren formidler fagets viden ved at forsøge at delagtiggøre eleverne i den viden og de resultater, som fagets forskere er nået frem til eller har opnået på et eller andet tidspunkt. Den viden og de resultater, vi formidler, har eksemplarisk værdi, da man sjældent kan formidle hverken de allernyeste resultater eller alle fagets aspekter. Ansvaret for stofudvælgelsen er dels fastlagt i læseplanerne, men er også placeret hos læreren, der står for den konkrete undervisning. Faglighed er formidling af metoder Faglæreren kender sit fags metoder i form af fremgangsmåder og teknikker. Faglighed er også at formidle den måde og de metoder, hvorpå man arbejder inden for det pågældende fag. Man søger at give eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med og benytte de fremgangsmåder, som fagets videnskabsfolk har brugt på et eller andet tidspunkt i fagets udvikling, selvfølgelig under skyldig, pædagogisk hensyntagen til, hvad den pågældende aldersgruppe kan klare rent intellektuelt. Faglighed og læring For at eleverne kan knytte ny viden til allerede opnået viden, og for at viden og metodekendskab kan give handlingskompetence, skal eleverne have mulighed for at afprøve fagets metoder, fordybe sig i stoffet, arbejde både selvstændigt og i fællesskab med andre. Dette foregår inden for de enkelte fags rammer. Tværfaglighed Ved tværfaglighed er det ikke fagenes traditionelle stof, som er bestemmende for opgavens løsning eller belysning af et emne. Det er den iboende problemstilling og det evt. formulerede problemsæt, som styrer, hvilke metoder fra hvilke fag, der er egnede til at give svar på løsning af et spørgsmål, en opgave eller belyse et emne. Specielt omkring det tværfaglige aspekt kan bemærkes: At målet med en tværfaglig belysning er, at der skabes grobund for en forståelse af helheder og sammenhænge for eleverne At der i en tværfaglig belysning indgår et samvirke af flere fags metoder og resultater og eksempelvis ikke blot et enkelt fags resultater kombineret med et andet fags metoder At det styrende for hvilke fag, der bør indgå i behandlingen, er emnets karakter. 6

7 Tidslinje til planlægning af projektopgave Projektopgaven introduceres for eleverne. Lovgrundlaget og projektopgavens faser gennemgås. Tidsplanen præsenteres. Desuden informerer skolelederen forældrene ved et forældremøde. Grupperne forbereder sig løbende på projektet. Søger oplysninger, får vejledning, fordeler arbejdet i gruppen Projektfremlæggelse og evaluering September november* Fra 15. november til 3.april 2009* Klasselærer/årgangslærer starter projektopgaven med klassen. Eleverne arbejder med at finde frem til et emne og danner grupper. Emnerne og gruppernes planlægningsskitser godkendes. Min. 15 klokketimers projekt gennemføres i skoletiden. *I henhold til Skoleforeningens Datoer og tidsfrister for Børnehave- og skoleåret 2008/09 af fra Rundskrivelse 04/2008 pkt.3

8 Beskrivelse af projektarbejdets forskellige faser Projektforberedelse I projektforberedelsesfasen skal eleverne præsenteres for projektopgaven og de forløb, de skal igennem. Eleverne får udleveret en projektmappe med relevante kopier fx fra vejledningen. Gennemgangen af projektopgaven kan således tage udgangspunkt i kopierne. Det er hensigtsmæssigt, at eleverne på forhånd kender de ark, de senere dels skal arbejde med og dels skal udfylde. For at hjælpe eleverne med at finde et emne, de gerne vil arbejde med, er brainstorming en anvendelig fremgangsmåde. Man kan komme med eksempler på mulige emner, men det kan også være en fordel, at eleverne i første omgang får lejlighed til selv at overveje muligheder. Til det formål kan kopiarket Projektforberedelsen idéfasen anvendes. Når eleverne har gjort deres første overvejelser, kan man i klassen samle elevernes forskellige ideer. Herefter er det vigtigt, at man som lærer får samlet forslagene og grupperet dem i nogle overemner og gør sig overvejelser om, hvilke fag, der især knytter sig til emnerne. Herefter vælger eleverne emne, og der dannes grupper. En gruppe består af mindst tre elever. Da hver elev i gruppen skal fremlægge hver deres del af projektet, vil det være hensigtsmæssigt ikke at danne for store grupper. Denne allerførste del af projektforberedelsen kan med fordel strække sig over nogle dage. Dels får eleverne tid til at sætte sig ind i projektmappen, dels vil de kunne begynde at overveje, hvad de kunne tænke sig at arbejde med, og dels har man som lærer brug for at samle forslagene og forberede overvejelserne om, hvilke fag, der især knytter sig til de foreslåede emner. Når emnerne er valgt og grupperne dannet, afsættes tid til, at grupperne kan brainstorme på deres eget emne for at få ideer til deres videre arbejde. Her kan logbogsarbejdet startes (se kopiark Elevens logbog til projektarbejdet ). På et nærmere aftalt tidspunkt afleverer grupperne deres projektbeskrivelse til godkendelse (se kopiark Projektbeskrivelse til godkendelse ). I den tid, der følger før selve projektdagene (de min. 15 timer), skal grupperne have mulighed for at mødes og sætte deres arbejde i gang og fordele opgaver imellem sig (se kopiark Projektplanlægning Gruppens tidsplan/aftaler ).

9 Projektgennemførelse Op til projektgennemførelsen aftaler grupperne tid med vejlederen (se kopiark Vejledningsaftaler ). Det indsamlede materiale vurderes og bearbejdes i grupperne, den skriftlige del af projektopgaven skrives, og det praktiske arbejde gennemføres. (se kopiark Den skriftlige del af projektopgaven ). Endelig afsættes tid til at forberede og afprøve præsentationen (se kopiark Projektgennemførelse dag 1 til 4 Gruppens tidsplan/aftaler ) Projektfremlæggelse Projekterne præsenteres og fremlægges for projektudvalget. Eleverne får en individuel bedømmelse (se forslag til vurderingskriterier). Der kan udfyldes et projektcertifikat med en kort beskrivelse af elevens projektopgave og begrundelse for den opnåede karakter. Desuden kan den opnåede karakter skrives på certifikatet (se kopiark Projektcertifikat ). Efter fremlæggelserne vurderer hver enkelt elev sin egen indsats (se kopiark Evaluering af egen indsats ) og forbereder sig til en fælles evaluering af hele projektforløbet i klassen (se kopiark Fælles projektevaluering ). Begge ark sættes i udfyldt stand ind i projektmappen. Hvis man vælger at udfylde et projektcertifikat kan dette ligeledes sættes ind i projektmappen efter evalueringsrunden. Elevernes projektmapper opbevares som andre skriftlige opgaver i forbindelse med eksamen. Min PROJEKTOPGAVE 9

10 Projektpil Projektarbejdets faser Projektforberedelse Hvad kan der arbejdes med? Brainstorming bruges for at få et bredt idegrundlag Der vælges emner og grupper Materiale samles og oplysninger indhentes Projektet beskrives og godkendes Projektgennemførelse Der aftales tid med vejleder Materiale vurderes og bearbejdes Det praktiske og skriftlige arbejde gennemføres Præsentationen forberedes og afprøves Projektfremlæggelse Præsentation og fremlæggelse af projektet Proces- og produktevaluering 10

11 Brainstorming hvordan får vi ideer til projektarbejdet? Lad eleverne efter gennemgang af, hvad et projekt er, skrive egne ideer på et stykke papir. Stil fx eleverne følgende spørgsmål (se kopiark): Hvad kunne være interessant for dig at arbejde med? Hvad interesserer dig i særlig grad? Kunne du tænke dig at være med til at bygge noget eller konstruere noget? Kunne du tænke dig at fremføre noget musik, teater, dans, gymnastik? Kunne du tænke dig at producere noget sy, lave mad,? Kunne du tænke dig at skabe noget kunst, udsmykning, fotomontage?... Kunne du tænke dig at arbejde med et aktuelt emne fra medierne (aviser, radio, TV)? Kunne du tænke dig at arbejde med et emne, der har forbindelse med din egen dagligdag? Kunne du tænke dig at arbejde med et emne, du har mødt i forbindelse med undervisningen?... Husk i denne fase: Ingen ide er en dårlig ide Vær kreativ Kritik er ikke tilladt Eleverne kan derefter i mindre grupper fortælle om, hvad de har skrevet. Lad dem skifte grupper flere gange. De første fælles interesser kan vise sig og dermed give mulighed for, at de første indledende gruppedannelser kan finde sted i denne fase. Efter individuel brainstorming og evt. samtaler i mindre grupper samles ideer til en fælles brainstorming på tavlen. Ideerne noteres desuden af læreren eller en elev på et stykke papir. Læreren efterbehandler idéfasen ved at samle idéerne i nogle hovedgrupperinger, der derefter igen noteres på tavlen. Gennemgå ideer Mind om krav og begrænsninger (15 klokketimer, produkt, mundtlig fremlæggelse og skriftlig opgave, gruppearbejde) Reducer evt. listen til de bedste 5-10 ideer 11

12 KOPIARK Projektforberedelse IDEFASEN Til eleverne Udfyld skemaet så godt du kan. Ingen ide eller overvejelse er i denne fase umulig. Dine ideer kan måske senere være med til også at give dine klassekammerater inspiration til deres projektopgave. NAVN: KLASSE: Hvad kunne være interessant for dig at arbejde med? Hvad interesserer dig i særlig grad? Kunne du tænke dig at være med til at bygge noget eller konstruere noget? Kunne du tænke dig at fremføre noget musik, teater, dans, gymnastik? Kunne du tænke dig at producere noget sy, lave mad,? 12

13 Kunne du tænke dig at skabe noget kunst, udsmykning, fotomontage? Andre ideer til et produkt Kunne du tænke dig at arbejde med et aktuelt emne fra medierne (aviser, radio, TV)? Kunne du tænke dig at arbejde med et emne, der har forbindelse med din egen dagligdag? Kunne du tænke dig at arbejde med et emne, du har mødt i forbindelse med undervisningen? Andre ideer eller overvejelser? 13

14 Kopiark Elevens logbog til projektopgaven Navn: Klasse For bedre at kunne fastholde tanker, ideer og overvejelser i forbindelse med projektopgaven er det en god ide at skrive en logbog, hvor du noterer alt det ned, som du undervejs i forløbet gerne vil eller skal huske til senere brug. En logbog bruges til at: notere informationer og fakta notere gode ideer og tanker huske, hvorfra ideer udspringer overholde aftaler notere ting, der undrer dig hjælp til at fastholde tidsplaner evaluere dagen evaluere egen og andres indsats Dato Dato fortsæt logbogsskrivning på alm. A4 papir 14

15 Kopiark Projektbeskrivelse til godkendelse Emne: Projektgruppe: Kontaktlærer/vejleder: Projektbeskrivelse: (Hvorfor har vi valgt dette projekt Hvilke mål har vi med projektet Metode sådan vil vi gøre Hvordan vil vi præsentere projektet ) Dato: Gruppemedlemmernes underskrifter: Godkendelse af projektbeskrivelsen Dato: Underskrift klasselærer/årgangslærer/vejleder 15

16 Kopiark Projektplanlægning Gruppens tidsplan/aftaler Hvad vi vil forberede os på før de 15 klokketimers projektarbejde: Søge/bestille litteratur om emnet (skolebibliotek) Hvem Hvad Søge på internettet Hvem Hvad Søge i andre medier fx aviser Hvem Hvad Søge oplysninger om emnet ved fx at spørge mennesker, der kender til emnet Hvem Hvad ANDEN FORBEREDELSE (fx finde materialer frem til selve projektet) Hvem Hvad Vi mødes igen/tid og sted 16

17 Kopiark Vejledningsaftaler Gruppen aftaler før projektdagene starter med gruppens vejleder, hvor og hvornår vejlederen kan træffes i løbet af projektdagene. Desuden aftales, hvad vejlederen evt. kan hjælpe med op til selve projektdagene. Vejleder: Gruppens medlemmer: Vejledning 1 Dato Tid Sted Vejledning 2 Dato Tid Sted Vejledning 3 Dato Tid Sted Vejledning 4 Dato Tid Sted Notater/ Aftaler: 17

18 Kopiark Den skriftlige del af projektopgaven Hvad kan der stå i den skriftlige del af projektopgaven? I skal beskrive, hvad I har arbejdet med i projektdagene. Det er en form for rapport, der skal supplere selve projektet, og som kan støtte jer ved projektfremlæggelsen. Den skriftlige opgave er en del af selve projektet. Her følger en mulig fremgangsmåde: FORSIDE Forsiden skal indeholde titel, navn og klasse på gruppens medlemmer, skole, dato og årstal samt navn på vejleder. Derudover må I gerne lave en spændende forside, der viser noget om projektopgavens indhold. Vær kreative. INDHOLD: HVAD? Beskriv, hvad I har lavet/fremstillet/produceret/skabt HVORFOR? Beskriv, hvorfor I valgte projektet. Fortæl om jeres baggrund for valget. Hvad fik jer til at vælge netop dette projekt? HVORDAN? Beskriv, hvordan I har arbejdet. Hvilke forberedelser har I haft? Hvilke vanskeligheder har der været? Hvilke overraskelser kom I evt. ud for? Hvad viste sig at være sværere/lettere end I troede? RESULTATET Hvad er resultatet af projektet? Nåede I det, I ville? Blev resultatet som forventet? EGEN VURDERING Har I lært noget af projektdagene? Har I fået noget ud af at arbejde med netop jeres projekt? Hvad synes I selv om jeres resultat? LAY-OUT: Vælg en letlæselig skrifttype, brug mellemoverskrifter, sæt evt. tegninger, billeder, fotos ind, som illustrerer noget i teksten 18

19 Kopiark Projektgennemførelse min. 15 klokketimer Gruppens tidsplan/aftaler Planlægning af min. 15 klokketimers projektarbejde fordelt over fire dage. Hav aftaler klar med jeres vejleder. Dag 1 fx kl Forberedelse af den skriftlige opgavedel alle udvalgte informationer, oplysninger og data skal være klar. Alle aftaler med andre personer skal være klar. Den skriftlige opgavedel påbegyndes. Se kopiark Den skriftlige del af projektopgaven Den skriftlige opgave fordeles mellem gruppens personer. Forberedelse af selve projektet alle materialer til projektet skal være klar. Afsæt tid til at arbejde med produktet. Det kan være, at I også skal mødes om eftermiddagen. Overvej allerede nu, hvem der skal fremlægge hvad ved projektfremlæggelsen. Brug jeres vejleder. Notater og aftaler: 19

20 Kopiark Dag 2 fx kl ? Fortsæt med den skriftlige opgave. Hjælp hinanden med formuleringer og sproglige/grammatiske vanskeligheder. Sørg for stort set at færdiggøre den skriftlige opgave, så I når så langt som muligt i dag. Fortsæt arbejdet med selve projektet. Aftal, om I også skal mødes om eftermiddagen. Brug jeres vejleder. Notater og aftaler: Dag 3 kl ? Færdiggør jeres projekt. Færdiggør jeres skriftlige del af projektopgaven. Læs den grundigt og kritisk igennem. Ret fejl og mangler. Indsæt sidetal. Sørg for, at layoutet er i orden. Lav en forside med oplysninger om: Projektets titel Gruppens medlemmer og klassetrin Skole Dato Projektvejleder Brug jeres vejleder. Notater og aftaler: 20

21 Dag 4 kl ? I dag skal I øve jer på fremlæggelsen af jeres projekt. I får en individuel bedømmelse, så det er vigtigt, at I fordeler fremlæggelsen af projektopgaven ligeligt imellem jer. Hjælp hinanden, når I afprøver fremlæggelsen. Prøv så længe, at I synes, I er sikre på, hvad hver især vil sige. Brug jeres vejleder. Notater og aftaler: 21

22 Kopiark Evaluering af egen indsats Navn Klasse Dato Det kan være vanskeligt at vurdere sin egen indsats, men nedenstående udsagn kan hjælpe dig med at få et overblik over din egen arbejdsindsats og dermed et kendskab til, hvor du måske har dine stærke sider, og hvor du muligvis kan forbedre din arbejdsindsats. Udfyld derfor skemaet, så godt og ærligt du kan, ved at sætte X i feltet Helt rigtigt, Meget rigtigt, Lidt rigtigt, Ikke rigtigt. Helt rigtigt Meget rigtigt Lidt rigtigt Ikke rigtigt Projektforberedelsen Det valgte emne interesserede mig Jeg vidste noget om emnet i forvejen Jeg kunne bidrage ved projektbeskrivelsen Jeg kom med gode ideer til projektet Jeg var god til at finde oplysninger om emnet Jeg befandt mig godt i gruppen Jeg var god til at lytte til de andres ideer Jeg holdt vore aftaler Projektgennemførelsen Jeg arbejdede målrettet Jeg kom velforberedt til gruppearbejdet Jeg holdt vore aftaler Jeg arbejdede positivt med i gruppen Jeg var god til at klare problemer i gruppen Jeg var god til at hjælpe andre i gruppen Jeg synes, gruppen arbejdede godt Projektfremlæggelsen Jeg deltog positivt i planlægningen af projektfremlæggelsen Jeg opfyldte min del af fremlæggelsen, som vi havde aftalt i gruppen Jeg synes, gruppen klarede fremlæggelsen godt Andre bemærkninger: 22

23 Kopiark Fælles projektevaluering Navn: Klasse: Dato: Svar på spørgsmålene så godt du kan som forberedelse til en fælles evaluering i klassen af hele projektforløbet. Nævn 5 gode ting ved projektarbejde: Hvad kunne gøres bedre? Hvad ville du gøre anderledes en anden gang? Hvilke fordele og/eller ulemper har du oplevet ved gruppearbejdet? Gode ideer til et godt fungerende gruppearbejde? Andre bemærkninger til den fælles evaluering 23

24 Vurderingskriterier til brug ved bedømmelse af projektopgaven Indledende bemærkninger Evaluering Efter projektfremlæggelsen bedømmes hver elev individuelt i forhold til den enkeltes præstation i hele projektforløbet. Arbejdsprocessen, den skriftlige del af projektopgaven, den mundtlige fremlæggelse og produktet vurderes under et. Overordnet bedømmes: Faglighed: Hvordan er viden fra flere fag inddraget? Hvordan er udvælgelsen af den væsentlige faglige viden lykkedes? Arbejdsproces: Hvordan har gruppen/den enkelte arbejdet fra planlægningsfasen til bearbejdning af emnet? Hvor grundigt er der arbejdet med de indsamlede informationer? Fremlæggelse og produkt: Er der sammenhæng mellem indholdet og formen på det færdige produkt, og måden produktet formidles på? Der skal gives en samlet karakter, som vil fremgå af elevens afslutningsbevis. Projektopgaven Arbejdsproces Faglighed Fremlæggelse og produkt Vejledning til bedømmelse af projektopgaven Som vejledning til bedømmelsen henvises til vurderingskriterierne på de følgende sider. Vurderingen af nuancerne inden for hvert område diskuteres mellem medlemmerne af prøveudvalget, der herefter fastsætter den endelige karakter fulgt af en kort skriftlig/mundtlig redegørelse til eleven. 24

25 Arbejdsproces Under middel Middel Over middel Ikke/lidt fordybelse i projektet. Dårlig disponering af tiden. Dårlig dokumentation fx er logbogen ikke brugt særlig meget Samarbejdsproblemer fx uden at opsøge vejlederen. Lidt selvstændighed. Ikke forberedt og opsøgt vejledning. Rimelig fordybelse i projektet. Fornuftig disponering af tiden. Nogenlunde dokumentation fx er logbogen brugt fornuftigt. Rimeligt samarbejde, fx opsøgt vejledning ved problemer. Rimelig grad af selvstændighed. Forberedt og opsøgt vejledning. God fordybelse i projektet, målrettet arbejde. Udmærket disponering af tiden. Veldokumenteret og selvstændig brug af kilder, fx er logbogen brugt som arbejdsredskab med tilhørende refleksioner, planlægning osv. Harmonisk samarbejde, fx opsøgt vejledning ved problemer. Stor grad af selvstændighed. Velforberedt og fornuftig opsøgning af vejledning. Overblik over hele processen. Fagligt indhold Ikke fagligt velfunderet. Manglende overblik. Dårlig/manglende kildehenvisninger og dokumentation. Postulerende frem for argumenterende. Manglende perspektivering og stillingtagen. Fornuftig brug af faglig viden. Overblik. Rimelige kildehenvisninger og dokumentation. Forholdsvis argumenterende. I nogen grad perspektivering og stillingtagen. Stor faglig indsigt i emnet. Overblik. Gode kildehenvisninger og dokumentation. Stor tværfaglighed formår at inddrage relevante fags fagområder. Argumenterende. Gode perspektiveringer og velbegrundet stillingtagen. Produkt Manglende begrundelse for valg af produkt. Produktet er ikke relevant i forhold til emnevalget. Manglende håndværksmæssig og æstetisk forståelse og udførelse. Fornuftig begrundelse for valg af produkt. Produktet er relevant i forhold til emnevalget Rimelig håndværksmæssig og æstetisk forståelse og udførelse. Flot begrundelse for valg af produkt. Produktet er kreativt. Produktet er relevant i forhold til emnevalget Produktet er håndværksmæssigt og æstetisk flot udført. Fremlæggelse Dårlig disponeret fremlæggelse uden struktur. Ulige fordeling af opgaverne i gruppen. Overfladisk fremlæggelse, som er uinteressant for tilhørerne. Virkemidlerne underbygger ikke fremlæggelsen. Ringe kendskab til tekniske hjælpemidler. Nogenlunde disponeret fremlæggelse med en rimelig rød tråd. Hensigtsmæssig fordeling af opgaverne i gruppen. Forberedt fremlæggelse, som er interessant for tilhørerne. Budskabet er nogenlunde klart. Virkemidlerne underbygger fremlæggelsen. Nogenlunde kendskab til tekniske hjælpemidler. Veldisponeret fremlæggelse med en klar struktur. God og hensigtsmæssig fordeling af opgaverne i gruppen. Velforberedt og sikker fremlæggelse, som er interessant for tilhørerne og inddrager tilhørerne. Budskabet er klart formidlet. Virkemidlerne er kreativt valgt og underbygger fremlæggelsen. Godt kendskab til tekniske hjælpemidler. 25

26 Lærerark Under middel Middel Over middel Arbejdsproces Fagligt indhold Produkt Fremlæg gelse Samlet vurdering 26

27 Projektcertifikat for gennemført projektopgave Navn: Klasse: Skole: Har deltaget i og gennemført projektopgaven (titel): Vejleder: Kort skriftlig beskrivelse af projektet og evaluering af projektopgaven For forberedelse, gennemførelse og præsentation af projektet har eleven opnået karakteren Dato Underskrift klasselærer/årgangslærer Underskrift skoleleder 27

28 Kildehenvisninger Der er bl.a. hentet viden, ideer og inspiration i følgende materialer: Projektklar 2 dansk i projektarbejdets faser Forlag Gyldendal 2003 Internetadressen: "http://www.mineprojekter.gyldendal.dk/" Projekt i dansk Forlag Dansklærerforeningen 2003 Projektopgaver kom godt i gang! Geografforlaget 1995 Projektopgaven Gad og Grafisk 1994 Projektprüfung in Kl. 9 Hauke Kruse 2008 Landesverordnung über Hauptschulen (HSV0) Vom 22. Juni 2007 Landesverordnung über Realschulen (RSVO) Vom 22. Juni 2007 Projektopgaven en vejledning er udarbejdet af Susanne Ipsen, skolekonsulent for faget dansk Dansk Skoleforening for Sydslesvig August

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Arbejdshefte. Elevnavn: Makkere: Underemne:

Arbejdshefte. Elevnavn: Makkere: Underemne: Arbejdshefte Elevnavn: Makkere: Underemne: Arbejdsplan I de kommende uger skal I lave en projektopgave. Mange af forberedelserne skal laves derhjemme, så I skal selv aftale hvornår og hvor meget, I skal

Læs mere

Projektopgaven på Forældreskolen

Projektopgaven på Forældreskolen på Forældreskolen Introduktion til lærerne Side 1 af 6 Projektopgave 7.-9. klasse Indledning: Denne folder er lavet for at ensarte og sikre kvalitet i projektopgaven i udskolingen på Forældreskolen. Den

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Hvad er en projektopgave?

Hvad er en projektopgave? Projektopgave Trin for trin - en guide til dig, der skal lave projektarbejde Hvad er en projektopgave? En projektopgave er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder. Du skal

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Udvalgsarbejde om projektopgaven. Bekendtgørelsen om projektopgaven i 9. klasse BEK nr. 558 af 07/06/2006 (Gældende)

Udvalgsarbejde om projektopgaven. Bekendtgørelsen om projektopgaven i 9. klasse BEK nr. 558 af 07/06/2006 (Gældende) Udvalgsarbejde om projektopgaven. Udvalget består af LM, PWJ, UHL, CW. Udvalget er nedsat i henhold til rapport fra udviklingsudvalget af 12.05. 2005 med bestemmelse om, at der skal arbejdes med følgende:

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

erfaringer og anbefalinger fra SKUD, udviklingsarbejdet 2009-2010

erfaringer og anbefalinger fra SKUD, udviklingsarbejdet 2009-2010 PROJEKTOPGAVE I IDRÆT erfaringer og anbefalinger fra SKUD, udviklingsarbejdet 2009-2010 af Pia Paustian, University College Syddanmark og Det nationale videncenter KOSMOS Sådan laver du projektopgave i

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning.

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. 1 Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. Introduktion Projektarbejde er en arbejdsform eller arbejdsmetode. Arbejdet forgår i dette tilfælde i grupper, ud fra en formuleret problemstilling

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Kompetencekatalog: Fællesfaglige, almene og personlige kompetencer

Kompetencekatalog: Fællesfaglige, almene og personlige kompetencer 1. semester Kompetencer Mål Nærmere beskrivelse / Bemærkninger Ansvarlige fag / lærere Kendskab til fagterminologi Eleven anvender fagterminologi i den faglige samtale Eleven opnår kendskab til Blooms

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Obligatorisk Selvvalgt Opgave

Obligatorisk Selvvalgt Opgave Obligatorisk Selvvalgt Opgave Skoleåret 2013-2014 TCR TiendeklasseCenter Roskilde 22.11.2013 Obligatorisk selvvalgt opgave Værd at vide om OSO Denne pjece indeholder råd og vejledning til udførelse af

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Vejledning. Emneorienterede opgave i 7. klasse

Vejledning. Emneorienterede opgave i 7. klasse Vejledning Emneorienterede opgave i 7. klasse Inerisaavik, Institut for Læring 2014 Udgivet af Inerisaavik 2014 Udarbejdet af Bent Mortensen Forord Formålet med denne vejledning er at præcisere og uddybe

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Elevens alsidige personlige udvikling

Elevens alsidige personlige udvikling Elevens alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Mål Tegn 0.-3. klasse Tegn 4.-7. klasse Tegn 8.-9. (10.)klasse kan samarbejde kan arbejde i grupper á 3-4. arbejder sammen med en makker om opgaver.

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Periode: 33 36 Eleven kan styre og regulere sin

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

SO2 Portfolio/Præsentationsmappe

SO2 Portfolio/Præsentationsmappe SO2 Portfolio/Præsentationsmappe Af Navn: Safa Sarac Fødselsdato: 05.06.1993 Klasse: 3.4 Skole: Htx Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 31. marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1) Studiekompetenceliste...

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

Forældreskolen Projektopgaven Elevfolder. Projektopgaven. - Hvad skal du huske. Side 1 af 10

Forældreskolen Projektopgaven Elevfolder. Projektopgaven. - Hvad skal du huske. Side 1 af 10 - Hvad skal du huske Side 1 af 10 Hvad er projektarbejde? Du skal være nysgerrig, når du laver projektarbejde Du skal: Undersøge forhold i din omverden, samfundet, eller din hverdag Tænke over sammenhænge

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Robotter med følelser

Robotter med følelser Robotter med følelser Studieretningsforløb Studieretning nr 3: Teknologi A, Informationsteknologi B og Programmering C Fag: Studieområdet Teknologi Dansk Kommunikation/IT Engelsk Projektperiode: 21. oktober

Læs mere

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag KOM IND - KOM UD - KOM I GANG Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag SAMARBEJDSMODEL Periode Forløb Beskrivelse 1. uge (muligvis i foregående skoleår)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014, forår 2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen - Valby Uddannelse og niveau Lærer(e)

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

De skriftlige prøver i dansk med adgang til internet.. Maj 2017

De skriftlige prøver i dansk med adgang til internet.. Maj 2017 1 De skriftlige prøver i dansk med adgang til internet. Maj 2017 Tablet/telefon er mulig Lyd til deltagerne Deltagerne kan kun skrive(i chat) Deltagerne kan se video efterfølgende Alt kan ikke besvares

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Vejledning til forsøg med matematisk/naturfaglig projektopgave

Vejledning til forsøg med matematisk/naturfaglig projektopgave Vejledning til forsøg med matematisk/naturfaglig projektopgave 1 Indhold Indledning 3 Projektarbejdsforløbet 4 Valg af overordnede naturfagsområder 5 Vejledning af eleverne 6 Formulering af problemstillinger

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Den korte version + bilag

Den korte version + bilag Det tværfaglige eksamensprojekt på HF-e og HF2 projektdagene: 26. april 29. april 2011 Den korte version + bilag 1. Fagene 2. Tilmelding 3. Før projektugen 4. Projektdagene: fra tirsdag den 26. april til

Læs mere

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016.

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016. EKSAMENSPROJEKTET Oplæg 7. januar 2016. Oversigt: Tilmelding/regler. Arbejdsprocessen og vejledningen. Synopsens indhold. Den mundtlige eksamen. At det er en eksamen betyder, at regler og frister skal

Læs mere

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Vejledning, råd og vink om den obligatoriske selvvalgte opgave: Formålet med OSO Du skal vise, du kan arbejde selvstændigt og individuelt med et selvvalgt emne, som har

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Elevvejledning til projektbaserede prøver på SOPU

Elevvejledning til projektbaserede prøver på SOPU : Formål med prøven Formålet er, at du får mulighed for at dokumentere i hvilken grad, du opfylder målene for prøven. Prøvegrundlag Forud for den mundtlige prøve skal du aflevere en individuel skriftlig

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING TIL BRUG I INDSKO- LINGEN Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HÆFTETS OPBYGNING:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 GARMANNS GADE...

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING DET INTERNATIONALE OMRÅDE - EN DEL AF STUDIEOMRÅDET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING DET INTERNATIONALE OMRÅDE - EN DEL AF STUDIEOMRÅDET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING DET INTERNATIONALE OMRÅDE - EN DEL AF STUDIEOMRÅDET eucnord.dk Forord På 3. år af hhx skal du udarbejde en synopsis inden for det, der hedder Det Internationale Område (DIO).

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

DET INTERNATIONALE OMRÅDE - en del af studieområdet

DET INTERNATIONALE OMRÅDE - en del af studieområdet DET INTERNATIONALE OMRÅDE - en del af studieområdet På 3. år af hhx skal du udarbejde en synopsis inden for det, der hedder Det Internationale Område (DIO). Denne folder giver en kort introduktion til

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 20 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor April 2016 Side 2 af 20 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet - trin

Læs mere

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Lokale valg 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Lokale valg de praktisk-musiske fag Indhold Konklusion afgangsprøverne 2014 i fagområdet lokale

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere