Projektopgaven - en vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektopgaven - en vejledning"

Transkript

1 Projektopgaven - en vejledning Udgivet af Dansk Skoleforening for Sydslesvig August 2008

2 Vejledning til Projektopgaven Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Projektklar Cirkulærebestemmelser til projektopgaven side 4 Om faglighed og tværfaglighed side 6 Tidslinje til planlægning af projektopgave side 7 Beskrivelse af projektarbejdets forskellige faser side 8 Projektarbejdets faser projektpil : KOPIARK side 10 Brainstorming hvordan får vi ideer til projektarbejdet? side 11 Projektforberedelse idéfasen : KOPIARK side 12 Elevens logbog til projektopgaven: KOPIARK side 14 Projektbeskrivelse til godkendelse: KOPIARK side 15 Projektplanlægning Gruppens tidsplan/aftaler: KOPIARK side 16 Vejledningsaftaler: KOPIARK side 17 Den skriftlige del af projektopgaven: KOPIARK side 18 Projektgennemførelse Gruppens tidsplan/aftaler: KOPIARK side 19 Projektgennemførelse Gruppens tidsplan/aftaler: KOPIARK side 20 Evaluering af egen indsats: KOPIARK side 22 Fælles projektevaluering: KOPIARK side 23 Vurderingskriterier Indledende bemærkninger side 24 Vejledende vurderingskriterier side 25 Projektcertifikat: KOPIARK side 27 Kildehenvisninger side 28 2

3 Indledning Indledende bemærkninger til Projektopgaven en vejledning Det første år med projektopgaven vil for både elever og lærere være et år, hvor der skal afprøves noget nyt og høstes nye erfaringer. Vejledningen til projektopgaven er tænkt som en håndsrækning til lærere og elever, der skal i gang med projektopgaven i denne form for første gang i det kommende skoleår. Cirkulærebestemmelserne ligger fast med de krav til projektopgaven, som er nævnt på side 2, men ellers kan man bruge vejledningen, enten som den er med de tilhørende kopiark, eller man kan lade sig inspirere til at fremstille sine egne arbejdsark til eleverne. Efter et år er det hensigten, at vejledningen bliver evalueret, og det er vort håb, at brugerne af materialet vil komme med tilskyndelser, der kan forbedre og evt. uddybe denne vejledning. Blandt andet vil man i løbet af en årrække fx kunne samle ideer og emner fra forskellige skoler til projektarbejder, der har vist sig at være velegnede og gode for eleverne at arbejde med. Hvordan hjælper vi eleverne til at blive projektklar? Eleverne skal undervises i projektarbejdets enkelte faser for at kunne se, hvordan faserne hænger sammen, og de skal kunne opsætte nogle mål og planer for deres arbejde med projektopgaven. Desuden er det en god ide at øve eleverne i refleksion over valg af arbejdsindsats og egne resultater. Denne indføring og træning bør fremover sættes i gang senest på 7. årgang, men også gerne tidligere i skoleforløbet, da projektarbejdsformen indeholder både arbejdsmetoder, der skal opøves, og arbejdsformer, der skal være afprøvet for at få et godt fagligt og personligt udbytte af den endelige projektopgave på 9. og 10. årgang. Hvad skal eleverne vide noget om? 1. Grundlæggende skal eleverne vide, hvad et projekt er, og hvordan de vælger et emne. 2. Dernæst skal eleverne lære om informationssøgning. Skolebiblioteket vil indtage en væsentlig rolle i forbindelse med søgning efter egnet materiale. Desuden skal eleverne lære at søge på nettet: Hvordan skal man søge, hvad er søgeportaler, gode adresser, noget om hjemmesiders troværdighed, aktualitet og kvalitet m.m. Det kan også være at opsøge viden fx ved hjælp af interviews eller spørgeskemaundersøgelser. 3. Eleverne skal have viden om, hvordan de bearbejder informationer. De skal vide noget om læsestrategier, notatteknik, før, under og efter læsning, hvordan skaffer de overblik, vælger ud, tager stilling, og eleverne skal lære at angive kilder. 4. Når projektet skal fremlægges skal eleverne have viden om afsender-modtagerforhold, budskab og genre samt valg af medie. Desuden skal den sproglige side af opgaven bearbejdes, der skal ses på layout og det endelige produkt, som kan have mange udtryk: et rollespil, en collage, et multimedieshow, en folder, en sang, et foredrag, en plakat, en middagsret, en udsmykning, et træningsprogram For at nå igennem denne proces må der både arbejdes målrettet med projektopgaven som emne for undervisningen, men også afprøves dele af projektopgavens forskellige faser i skolens forskellige fag. Når eleverne møder projektopgaven både som genstand for undervisning og projektopgaven som arbejdsmetode, vil vi forhåbentligt kunne ruste eleverne til at få et fagligt og personligt udbytte af arbejdsformen, der på mange måder stiller store krav til elevernes selvstændighed og egen drivkraft. 3

4 Projektklar Cirkulærebestemmelser til projektopgaven Hvem skal lave en projektopgave i skoleåret 2008/09? Projektarbejdsformen og projektopgaven er et krav som en del af den afsluttende prøve på niende eller tiende klassetrin i fællesskolen, på niende eller tiende klassetrin i realskolen og på niende klassetrin i hovedskolen. Det er forudset, at alle elever på 9. og 10. klassetrin i skoleåret 2008/09 skal udarbejde en projektopgave. Hvilke formelle krav skal opfyldes? Projektopgaven skal være emneorienteret og tværfaglig Der afsættes mindst 15 klokketimer til projektopgaven Projektopgaven skal gennemføres som gruppearbejde Projektopgavens form består af: Forberedelsesfasen: Emnesøgning Gruppedannelse I denne vejledning ENTEN Gruppedannelse ELLER Emnesøgning er den første Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse fremgangsmåde beskrevet Gennemførelsesfasen: Mindst 15 klokketimer i skoletiden Præsentationen: Gruppen præsenterer projektet for medlemmer af projektudvalget. Gruppen inddeler præsentationen, så alle i gruppen fremlægger hver sin del af projektet. Temaet for projektopgaven skal godkendes af årgangslæreren/klasselæreren. Projektet skal indeholde en skriftlig, en mundtlig og en praktisk del. Eleverne får efter præsentationen en individuel bedømmelse af deres bidrag. Der udleveres et bedømmelsesark til hver elev (se s. 27 Projektcertifikat) Karakteren skal med på afslutningsbeviset. Projektudvalget: Projektudvalget består af skolelederen, årgangslæreren/klasselæreren og vejlederen til den enkelte projektopgave. I fald skolelederen og/eller årgangslæreren/klasselæreren er projektvejleder, suppleres prøveudvalget i dette tilfælde med en eller to andre faglærere. 4

5 Det slesvig-holstenske cirkulæregrundlag for projektopgaven Präsentation der Projektarbeit * (1) Die Projektarbeit ist themenorientiert und fächerübergreifend anzulegen und als Gruppenarbeit durchzuführen. Der individuelle Anteil muss dabei erkennbar sein. In Ausnahmefällen kann die Projektarbeit mit Genehmigung der Schulleiterin oder des Schulleiters auch als Einzelarbeit durchgeführt werden, Sie umfasst 1. die Vorbereitung mit Themenfindung, Gruppenbildung und Projektbeschreibung, 2. einen zeitlichen Umfang von mindestens 15 Zeitstunden, 3. die Präsentation, die eine Vorstellung des Projekts und dessen Ergebnis durch die Gruppe und ein Gespräch der Gruppe mit den Mitgliedern des Unterausschusses gemäß 8 Abs. 5 Satz 3 enthält. (2) Die Schülerinnen und Schüler wählen das Thema der Projektarbeit und lassen es sich von der betreuenden Lehrkraft genehmigen. (3) Die Projektarbeit soll schriftliche, mündliche und praktische Leistungen enthalten. (4) Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Anschluss an die Präsentation der Projektarbeit eine Bewertung ihres individuellen Anteils an der Projektarbeit. Die Note ist in das Abschlusszeugnis aufzunehmen. *For hovedskoler: Landesverordnung über Hauptschulen (HSV0) Vom 22. Juni 2007 For realskoler: Landesverordnung über Realschulen (RSVO) Vom 22. Juni 2007 For fællesskoler: Ligeledes Landesverordnung über Realschulen i henhold til GemVo 5 stk.6 5

6 Om faglighed og tværfaglighed Faglighed og tværfaglighed Ved faglighed forstås almindeligvis de overvejelser, som foregår inden for det enkelte fags område. Faglige begreber og fagets metoder er omdrejningspunkter inden for den faglige undervisning. Tværfaglighed angår behandlingen af et emne, der når ud over et enkelt fags begrænsninger typisk ved, at elementer fra forskellige fag inddrages, og problemstillinger belyses ud fra flere fags begreber og metoder. Faglighed er formidling af viden, indhold og resultater Faglæreren kender sit fags indhold i form af begreber, teorier og forklaringsmåder og sit fags resultater i form af faglige kundskaber og færdigheder. Læreren formidler fagets viden ved at forsøge at delagtiggøre eleverne i den viden og de resultater, som fagets forskere er nået frem til eller har opnået på et eller andet tidspunkt. Den viden og de resultater, vi formidler, har eksemplarisk værdi, da man sjældent kan formidle hverken de allernyeste resultater eller alle fagets aspekter. Ansvaret for stofudvælgelsen er dels fastlagt i læseplanerne, men er også placeret hos læreren, der står for den konkrete undervisning. Faglighed er formidling af metoder Faglæreren kender sit fags metoder i form af fremgangsmåder og teknikker. Faglighed er også at formidle den måde og de metoder, hvorpå man arbejder inden for det pågældende fag. Man søger at give eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med og benytte de fremgangsmåder, som fagets videnskabsfolk har brugt på et eller andet tidspunkt i fagets udvikling, selvfølgelig under skyldig, pædagogisk hensyntagen til, hvad den pågældende aldersgruppe kan klare rent intellektuelt. Faglighed og læring For at eleverne kan knytte ny viden til allerede opnået viden, og for at viden og metodekendskab kan give handlingskompetence, skal eleverne have mulighed for at afprøve fagets metoder, fordybe sig i stoffet, arbejde både selvstændigt og i fællesskab med andre. Dette foregår inden for de enkelte fags rammer. Tværfaglighed Ved tværfaglighed er det ikke fagenes traditionelle stof, som er bestemmende for opgavens løsning eller belysning af et emne. Det er den iboende problemstilling og det evt. formulerede problemsæt, som styrer, hvilke metoder fra hvilke fag, der er egnede til at give svar på løsning af et spørgsmål, en opgave eller belyse et emne. Specielt omkring det tværfaglige aspekt kan bemærkes: At målet med en tværfaglig belysning er, at der skabes grobund for en forståelse af helheder og sammenhænge for eleverne At der i en tværfaglig belysning indgår et samvirke af flere fags metoder og resultater og eksempelvis ikke blot et enkelt fags resultater kombineret med et andet fags metoder At det styrende for hvilke fag, der bør indgå i behandlingen, er emnets karakter. 6

7 Tidslinje til planlægning af projektopgave Projektopgaven introduceres for eleverne. Lovgrundlaget og projektopgavens faser gennemgås. Tidsplanen præsenteres. Desuden informerer skolelederen forældrene ved et forældremøde. Grupperne forbereder sig løbende på projektet. Søger oplysninger, får vejledning, fordeler arbejdet i gruppen Projektfremlæggelse og evaluering September november* Fra 15. november til 3.april 2009* Klasselærer/årgangslærer starter projektopgaven med klassen. Eleverne arbejder med at finde frem til et emne og danner grupper. Emnerne og gruppernes planlægningsskitser godkendes. Min. 15 klokketimers projekt gennemføres i skoletiden. *I henhold til Skoleforeningens Datoer og tidsfrister for Børnehave- og skoleåret 2008/09 af fra Rundskrivelse 04/2008 pkt.3

8 Beskrivelse af projektarbejdets forskellige faser Projektforberedelse I projektforberedelsesfasen skal eleverne præsenteres for projektopgaven og de forløb, de skal igennem. Eleverne får udleveret en projektmappe med relevante kopier fx fra vejledningen. Gennemgangen af projektopgaven kan således tage udgangspunkt i kopierne. Det er hensigtsmæssigt, at eleverne på forhånd kender de ark, de senere dels skal arbejde med og dels skal udfylde. For at hjælpe eleverne med at finde et emne, de gerne vil arbejde med, er brainstorming en anvendelig fremgangsmåde. Man kan komme med eksempler på mulige emner, men det kan også være en fordel, at eleverne i første omgang får lejlighed til selv at overveje muligheder. Til det formål kan kopiarket Projektforberedelsen idéfasen anvendes. Når eleverne har gjort deres første overvejelser, kan man i klassen samle elevernes forskellige ideer. Herefter er det vigtigt, at man som lærer får samlet forslagene og grupperet dem i nogle overemner og gør sig overvejelser om, hvilke fag, der især knytter sig til emnerne. Herefter vælger eleverne emne, og der dannes grupper. En gruppe består af mindst tre elever. Da hver elev i gruppen skal fremlægge hver deres del af projektet, vil det være hensigtsmæssigt ikke at danne for store grupper. Denne allerførste del af projektforberedelsen kan med fordel strække sig over nogle dage. Dels får eleverne tid til at sætte sig ind i projektmappen, dels vil de kunne begynde at overveje, hvad de kunne tænke sig at arbejde med, og dels har man som lærer brug for at samle forslagene og forberede overvejelserne om, hvilke fag, der især knytter sig til de foreslåede emner. Når emnerne er valgt og grupperne dannet, afsættes tid til, at grupperne kan brainstorme på deres eget emne for at få ideer til deres videre arbejde. Her kan logbogsarbejdet startes (se kopiark Elevens logbog til projektarbejdet ). På et nærmere aftalt tidspunkt afleverer grupperne deres projektbeskrivelse til godkendelse (se kopiark Projektbeskrivelse til godkendelse ). I den tid, der følger før selve projektdagene (de min. 15 timer), skal grupperne have mulighed for at mødes og sætte deres arbejde i gang og fordele opgaver imellem sig (se kopiark Projektplanlægning Gruppens tidsplan/aftaler ).

9 Projektgennemførelse Op til projektgennemførelsen aftaler grupperne tid med vejlederen (se kopiark Vejledningsaftaler ). Det indsamlede materiale vurderes og bearbejdes i grupperne, den skriftlige del af projektopgaven skrives, og det praktiske arbejde gennemføres. (se kopiark Den skriftlige del af projektopgaven ). Endelig afsættes tid til at forberede og afprøve præsentationen (se kopiark Projektgennemførelse dag 1 til 4 Gruppens tidsplan/aftaler ) Projektfremlæggelse Projekterne præsenteres og fremlægges for projektudvalget. Eleverne får en individuel bedømmelse (se forslag til vurderingskriterier). Der kan udfyldes et projektcertifikat med en kort beskrivelse af elevens projektopgave og begrundelse for den opnåede karakter. Desuden kan den opnåede karakter skrives på certifikatet (se kopiark Projektcertifikat ). Efter fremlæggelserne vurderer hver enkelt elev sin egen indsats (se kopiark Evaluering af egen indsats ) og forbereder sig til en fælles evaluering af hele projektforløbet i klassen (se kopiark Fælles projektevaluering ). Begge ark sættes i udfyldt stand ind i projektmappen. Hvis man vælger at udfylde et projektcertifikat kan dette ligeledes sættes ind i projektmappen efter evalueringsrunden. Elevernes projektmapper opbevares som andre skriftlige opgaver i forbindelse med eksamen. Min PROJEKTOPGAVE 9

10 Projektpil Projektarbejdets faser Projektforberedelse Hvad kan der arbejdes med? Brainstorming bruges for at få et bredt idegrundlag Der vælges emner og grupper Materiale samles og oplysninger indhentes Projektet beskrives og godkendes Projektgennemførelse Der aftales tid med vejleder Materiale vurderes og bearbejdes Det praktiske og skriftlige arbejde gennemføres Præsentationen forberedes og afprøves Projektfremlæggelse Præsentation og fremlæggelse af projektet Proces- og produktevaluering 10

11 Brainstorming hvordan får vi ideer til projektarbejdet? Lad eleverne efter gennemgang af, hvad et projekt er, skrive egne ideer på et stykke papir. Stil fx eleverne følgende spørgsmål (se kopiark): Hvad kunne være interessant for dig at arbejde med? Hvad interesserer dig i særlig grad? Kunne du tænke dig at være med til at bygge noget eller konstruere noget? Kunne du tænke dig at fremføre noget musik, teater, dans, gymnastik? Kunne du tænke dig at producere noget sy, lave mad,? Kunne du tænke dig at skabe noget kunst, udsmykning, fotomontage?... Kunne du tænke dig at arbejde med et aktuelt emne fra medierne (aviser, radio, TV)? Kunne du tænke dig at arbejde med et emne, der har forbindelse med din egen dagligdag? Kunne du tænke dig at arbejde med et emne, du har mødt i forbindelse med undervisningen?... Husk i denne fase: Ingen ide er en dårlig ide Vær kreativ Kritik er ikke tilladt Eleverne kan derefter i mindre grupper fortælle om, hvad de har skrevet. Lad dem skifte grupper flere gange. De første fælles interesser kan vise sig og dermed give mulighed for, at de første indledende gruppedannelser kan finde sted i denne fase. Efter individuel brainstorming og evt. samtaler i mindre grupper samles ideer til en fælles brainstorming på tavlen. Ideerne noteres desuden af læreren eller en elev på et stykke papir. Læreren efterbehandler idéfasen ved at samle idéerne i nogle hovedgrupperinger, der derefter igen noteres på tavlen. Gennemgå ideer Mind om krav og begrænsninger (15 klokketimer, produkt, mundtlig fremlæggelse og skriftlig opgave, gruppearbejde) Reducer evt. listen til de bedste 5-10 ideer 11

12 KOPIARK Projektforberedelse IDEFASEN Til eleverne Udfyld skemaet så godt du kan. Ingen ide eller overvejelse er i denne fase umulig. Dine ideer kan måske senere være med til også at give dine klassekammerater inspiration til deres projektopgave. NAVN: KLASSE: Hvad kunne være interessant for dig at arbejde med? Hvad interesserer dig i særlig grad? Kunne du tænke dig at være med til at bygge noget eller konstruere noget? Kunne du tænke dig at fremføre noget musik, teater, dans, gymnastik? Kunne du tænke dig at producere noget sy, lave mad,? 12

13 Kunne du tænke dig at skabe noget kunst, udsmykning, fotomontage? Andre ideer til et produkt Kunne du tænke dig at arbejde med et aktuelt emne fra medierne (aviser, radio, TV)? Kunne du tænke dig at arbejde med et emne, der har forbindelse med din egen dagligdag? Kunne du tænke dig at arbejde med et emne, du har mødt i forbindelse med undervisningen? Andre ideer eller overvejelser? 13

14 Kopiark Elevens logbog til projektopgaven Navn: Klasse For bedre at kunne fastholde tanker, ideer og overvejelser i forbindelse med projektopgaven er det en god ide at skrive en logbog, hvor du noterer alt det ned, som du undervejs i forløbet gerne vil eller skal huske til senere brug. En logbog bruges til at: notere informationer og fakta notere gode ideer og tanker huske, hvorfra ideer udspringer overholde aftaler notere ting, der undrer dig hjælp til at fastholde tidsplaner evaluere dagen evaluere egen og andres indsats Dato Dato fortsæt logbogsskrivning på alm. A4 papir 14

15 Kopiark Projektbeskrivelse til godkendelse Emne: Projektgruppe: Kontaktlærer/vejleder: Projektbeskrivelse: (Hvorfor har vi valgt dette projekt Hvilke mål har vi med projektet Metode sådan vil vi gøre Hvordan vil vi præsentere projektet ) Dato: Gruppemedlemmernes underskrifter: Godkendelse af projektbeskrivelsen Dato: Underskrift klasselærer/årgangslærer/vejleder 15

16 Kopiark Projektplanlægning Gruppens tidsplan/aftaler Hvad vi vil forberede os på før de 15 klokketimers projektarbejde: Søge/bestille litteratur om emnet (skolebibliotek) Hvem Hvad Søge på internettet Hvem Hvad Søge i andre medier fx aviser Hvem Hvad Søge oplysninger om emnet ved fx at spørge mennesker, der kender til emnet Hvem Hvad ANDEN FORBEREDELSE (fx finde materialer frem til selve projektet) Hvem Hvad Vi mødes igen/tid og sted 16

17 Kopiark Vejledningsaftaler Gruppen aftaler før projektdagene starter med gruppens vejleder, hvor og hvornår vejlederen kan træffes i løbet af projektdagene. Desuden aftales, hvad vejlederen evt. kan hjælpe med op til selve projektdagene. Vejleder: Gruppens medlemmer: Vejledning 1 Dato Tid Sted Vejledning 2 Dato Tid Sted Vejledning 3 Dato Tid Sted Vejledning 4 Dato Tid Sted Notater/ Aftaler: 17

18 Kopiark Den skriftlige del af projektopgaven Hvad kan der stå i den skriftlige del af projektopgaven? I skal beskrive, hvad I har arbejdet med i projektdagene. Det er en form for rapport, der skal supplere selve projektet, og som kan støtte jer ved projektfremlæggelsen. Den skriftlige opgave er en del af selve projektet. Her følger en mulig fremgangsmåde: FORSIDE Forsiden skal indeholde titel, navn og klasse på gruppens medlemmer, skole, dato og årstal samt navn på vejleder. Derudover må I gerne lave en spændende forside, der viser noget om projektopgavens indhold. Vær kreative. INDHOLD: HVAD? Beskriv, hvad I har lavet/fremstillet/produceret/skabt HVORFOR? Beskriv, hvorfor I valgte projektet. Fortæl om jeres baggrund for valget. Hvad fik jer til at vælge netop dette projekt? HVORDAN? Beskriv, hvordan I har arbejdet. Hvilke forberedelser har I haft? Hvilke vanskeligheder har der været? Hvilke overraskelser kom I evt. ud for? Hvad viste sig at være sværere/lettere end I troede? RESULTATET Hvad er resultatet af projektet? Nåede I det, I ville? Blev resultatet som forventet? EGEN VURDERING Har I lært noget af projektdagene? Har I fået noget ud af at arbejde med netop jeres projekt? Hvad synes I selv om jeres resultat? LAY-OUT: Vælg en letlæselig skrifttype, brug mellemoverskrifter, sæt evt. tegninger, billeder, fotos ind, som illustrerer noget i teksten 18

19 Kopiark Projektgennemførelse min. 15 klokketimer Gruppens tidsplan/aftaler Planlægning af min. 15 klokketimers projektarbejde fordelt over fire dage. Hav aftaler klar med jeres vejleder. Dag 1 fx kl Forberedelse af den skriftlige opgavedel alle udvalgte informationer, oplysninger og data skal være klar. Alle aftaler med andre personer skal være klar. Den skriftlige opgavedel påbegyndes. Se kopiark Den skriftlige del af projektopgaven Den skriftlige opgave fordeles mellem gruppens personer. Forberedelse af selve projektet alle materialer til projektet skal være klar. Afsæt tid til at arbejde med produktet. Det kan være, at I også skal mødes om eftermiddagen. Overvej allerede nu, hvem der skal fremlægge hvad ved projektfremlæggelsen. Brug jeres vejleder. Notater og aftaler: 19

20 Kopiark Dag 2 fx kl ? Fortsæt med den skriftlige opgave. Hjælp hinanden med formuleringer og sproglige/grammatiske vanskeligheder. Sørg for stort set at færdiggøre den skriftlige opgave, så I når så langt som muligt i dag. Fortsæt arbejdet med selve projektet. Aftal, om I også skal mødes om eftermiddagen. Brug jeres vejleder. Notater og aftaler: Dag 3 kl ? Færdiggør jeres projekt. Færdiggør jeres skriftlige del af projektopgaven. Læs den grundigt og kritisk igennem. Ret fejl og mangler. Indsæt sidetal. Sørg for, at layoutet er i orden. Lav en forside med oplysninger om: Projektets titel Gruppens medlemmer og klassetrin Skole Dato Projektvejleder Brug jeres vejleder. Notater og aftaler: 20

21 Dag 4 kl ? I dag skal I øve jer på fremlæggelsen af jeres projekt. I får en individuel bedømmelse, så det er vigtigt, at I fordeler fremlæggelsen af projektopgaven ligeligt imellem jer. Hjælp hinanden, når I afprøver fremlæggelsen. Prøv så længe, at I synes, I er sikre på, hvad hver især vil sige. Brug jeres vejleder. Notater og aftaler: 21

22 Kopiark Evaluering af egen indsats Navn Klasse Dato Det kan være vanskeligt at vurdere sin egen indsats, men nedenstående udsagn kan hjælpe dig med at få et overblik over din egen arbejdsindsats og dermed et kendskab til, hvor du måske har dine stærke sider, og hvor du muligvis kan forbedre din arbejdsindsats. Udfyld derfor skemaet, så godt og ærligt du kan, ved at sætte X i feltet Helt rigtigt, Meget rigtigt, Lidt rigtigt, Ikke rigtigt. Helt rigtigt Meget rigtigt Lidt rigtigt Ikke rigtigt Projektforberedelsen Det valgte emne interesserede mig Jeg vidste noget om emnet i forvejen Jeg kunne bidrage ved projektbeskrivelsen Jeg kom med gode ideer til projektet Jeg var god til at finde oplysninger om emnet Jeg befandt mig godt i gruppen Jeg var god til at lytte til de andres ideer Jeg holdt vore aftaler Projektgennemførelsen Jeg arbejdede målrettet Jeg kom velforberedt til gruppearbejdet Jeg holdt vore aftaler Jeg arbejdede positivt med i gruppen Jeg var god til at klare problemer i gruppen Jeg var god til at hjælpe andre i gruppen Jeg synes, gruppen arbejdede godt Projektfremlæggelsen Jeg deltog positivt i planlægningen af projektfremlæggelsen Jeg opfyldte min del af fremlæggelsen, som vi havde aftalt i gruppen Jeg synes, gruppen klarede fremlæggelsen godt Andre bemærkninger: 22

23 Kopiark Fælles projektevaluering Navn: Klasse: Dato: Svar på spørgsmålene så godt du kan som forberedelse til en fælles evaluering i klassen af hele projektforløbet. Nævn 5 gode ting ved projektarbejde: Hvad kunne gøres bedre? Hvad ville du gøre anderledes en anden gang? Hvilke fordele og/eller ulemper har du oplevet ved gruppearbejdet? Gode ideer til et godt fungerende gruppearbejde? Andre bemærkninger til den fælles evaluering 23

24 Vurderingskriterier til brug ved bedømmelse af projektopgaven Indledende bemærkninger Evaluering Efter projektfremlæggelsen bedømmes hver elev individuelt i forhold til den enkeltes præstation i hele projektforløbet. Arbejdsprocessen, den skriftlige del af projektopgaven, den mundtlige fremlæggelse og produktet vurderes under et. Overordnet bedømmes: Faglighed: Hvordan er viden fra flere fag inddraget? Hvordan er udvælgelsen af den væsentlige faglige viden lykkedes? Arbejdsproces: Hvordan har gruppen/den enkelte arbejdet fra planlægningsfasen til bearbejdning af emnet? Hvor grundigt er der arbejdet med de indsamlede informationer? Fremlæggelse og produkt: Er der sammenhæng mellem indholdet og formen på det færdige produkt, og måden produktet formidles på? Der skal gives en samlet karakter, som vil fremgå af elevens afslutningsbevis. Projektopgaven Arbejdsproces Faglighed Fremlæggelse og produkt Vejledning til bedømmelse af projektopgaven Som vejledning til bedømmelsen henvises til vurderingskriterierne på de følgende sider. Vurderingen af nuancerne inden for hvert område diskuteres mellem medlemmerne af prøveudvalget, der herefter fastsætter den endelige karakter fulgt af en kort skriftlig/mundtlig redegørelse til eleven. 24

25 Arbejdsproces Under middel Middel Over middel Ikke/lidt fordybelse i projektet. Dårlig disponering af tiden. Dårlig dokumentation fx er logbogen ikke brugt særlig meget Samarbejdsproblemer fx uden at opsøge vejlederen. Lidt selvstændighed. Ikke forberedt og opsøgt vejledning. Rimelig fordybelse i projektet. Fornuftig disponering af tiden. Nogenlunde dokumentation fx er logbogen brugt fornuftigt. Rimeligt samarbejde, fx opsøgt vejledning ved problemer. Rimelig grad af selvstændighed. Forberedt og opsøgt vejledning. God fordybelse i projektet, målrettet arbejde. Udmærket disponering af tiden. Veldokumenteret og selvstændig brug af kilder, fx er logbogen brugt som arbejdsredskab med tilhørende refleksioner, planlægning osv. Harmonisk samarbejde, fx opsøgt vejledning ved problemer. Stor grad af selvstændighed. Velforberedt og fornuftig opsøgning af vejledning. Overblik over hele processen. Fagligt indhold Ikke fagligt velfunderet. Manglende overblik. Dårlig/manglende kildehenvisninger og dokumentation. Postulerende frem for argumenterende. Manglende perspektivering og stillingtagen. Fornuftig brug af faglig viden. Overblik. Rimelige kildehenvisninger og dokumentation. Forholdsvis argumenterende. I nogen grad perspektivering og stillingtagen. Stor faglig indsigt i emnet. Overblik. Gode kildehenvisninger og dokumentation. Stor tværfaglighed formår at inddrage relevante fags fagområder. Argumenterende. Gode perspektiveringer og velbegrundet stillingtagen. Produkt Manglende begrundelse for valg af produkt. Produktet er ikke relevant i forhold til emnevalget. Manglende håndværksmæssig og æstetisk forståelse og udførelse. Fornuftig begrundelse for valg af produkt. Produktet er relevant i forhold til emnevalget Rimelig håndværksmæssig og æstetisk forståelse og udførelse. Flot begrundelse for valg af produkt. Produktet er kreativt. Produktet er relevant i forhold til emnevalget Produktet er håndværksmæssigt og æstetisk flot udført. Fremlæggelse Dårlig disponeret fremlæggelse uden struktur. Ulige fordeling af opgaverne i gruppen. Overfladisk fremlæggelse, som er uinteressant for tilhørerne. Virkemidlerne underbygger ikke fremlæggelsen. Ringe kendskab til tekniske hjælpemidler. Nogenlunde disponeret fremlæggelse med en rimelig rød tråd. Hensigtsmæssig fordeling af opgaverne i gruppen. Forberedt fremlæggelse, som er interessant for tilhørerne. Budskabet er nogenlunde klart. Virkemidlerne underbygger fremlæggelsen. Nogenlunde kendskab til tekniske hjælpemidler. Veldisponeret fremlæggelse med en klar struktur. God og hensigtsmæssig fordeling af opgaverne i gruppen. Velforberedt og sikker fremlæggelse, som er interessant for tilhørerne og inddrager tilhørerne. Budskabet er klart formidlet. Virkemidlerne er kreativt valgt og underbygger fremlæggelsen. Godt kendskab til tekniske hjælpemidler. 25

26 Lærerark Under middel Middel Over middel Arbejdsproces Fagligt indhold Produkt Fremlæg gelse Samlet vurdering 26

27 Projektcertifikat for gennemført projektopgave Navn: Klasse: Skole: Har deltaget i og gennemført projektopgaven (titel): Vejleder: Kort skriftlig beskrivelse af projektet og evaluering af projektopgaven For forberedelse, gennemførelse og præsentation af projektet har eleven opnået karakteren Dato Underskrift klasselærer/årgangslærer Underskrift skoleleder 27

28 Kildehenvisninger Der er bl.a. hentet viden, ideer og inspiration i følgende materialer: Projektklar 2 dansk i projektarbejdets faser Forlag Gyldendal 2003 Internetadressen: "http://www.mineprojekter.gyldendal.dk/" Projekt i dansk Forlag Dansklærerforeningen 2003 Projektopgaver kom godt i gang! Geografforlaget 1995 Projektopgaven Gad og Grafisk 1994 Projektprüfung in Kl. 9 Hauke Kruse 2008 Landesverordnung über Hauptschulen (HSV0) Vom 22. Juni 2007 Landesverordnung über Realschulen (RSVO) Vom 22. Juni 2007 Projektopgaven en vejledning er udarbejdet af Susanne Ipsen, skolekonsulent for faget dansk Dansk Skoleforening for Sydslesvig August

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Projektarbejde. Progressionsplan. Den store danske encyklopædi definerer projektarbejde således:

Projektarbejde. Progressionsplan. Den store danske encyklopædi definerer projektarbejde således: Projektarbejde. Den store danske encyklopædi definerer projektarbejde således: Projektarbejde er defineret som en problem- og produktorienteret undervisningsmetode, som skal muliggøre arbejde med tværgående

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Vejledning, råd og vink om den obligatoriske selvvalgte opgave: Formålet med OSO Du skal vise, du kan arbejde selvstændigt og individuelt med et selvvalgt emne, som har

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal:

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal: Side 1 af 5 Formål Den studerende skal bibringes de færdigheder der er nødvendige for at opnå effektivt udbytte af projektorganiseret undervisning, herunder informationssøgning, projektstyring og udarbejdelse

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Aftaleark OSO Ranum efterskole 2012/13

Aftaleark OSO Ranum efterskole 2012/13 Aftaleark OSO Ranum efterskole 2012/13 Navn (både for og efternavn) Dansklærer: Jeg arbejder alene eller i 2 mandsgruppe med: (sæt ring om det, du gør) Emne: Aftaler: Materialer: Problemformulering: Aftalearket

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer,

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, Vaerkto/jskasse Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, allevaerkto/jerne. Her finder I en samlet oversigt over værktøjerne til de forskellige faser i arbejdsprocessen. Værktøjerne kan bruges, når I laver opgaver

Læs mere

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse.

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Introduktion til projektarbejde Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Vi hjælper dig gerne på vej

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere.

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Vejledning til logbogsskrivning Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Ordet logbog stammer fra den maritime verden, hvor en logbog bruges til at

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. studievejledning Planlægning, notatteknik læringsstrategi

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Indhold 1. Formål og mål... 2 2. Indhold... 3 3. Tilrettelæggelse... 5 4. Evaluering... 5 Bilag 1 Brancheprojekt...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Prøven i faget idræt

Prøven i faget idræt Prøven i faget idræt http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf14/okt/141001%20proevevejl edning%20idraet%20september%202014.pdf 1 Den aktuelle situation Prøve i idræt (Hurra!) fra juni 2015 Prøven

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere