Møde- og projektledelse. Torben Bundgaard chefkonsulent Danmarks Idræts-Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde- og projektledelse. Torben Bundgaard chefkonsulent Danmarks Idræts-Forbund"

Transkript

1 Møde- og projektledelse Torben Bundgaard chefkonsulent Danmarks Idræts-Forbund

2 Hvad taler vi om??? Møde- og projektledelse! Hvad er et møde? Hvad er et projekt? Hvad er ledelse?

3 Ledelse Rekruttering af deltagere Motivation af gruppen Delegering af ansvar Information Målene skal nås

4 Dialog Censur/ordre En-vejs Nok høre... monologisk Dekret Debat Magt Magtfri Diskussion Dialog Rigtig/forkert Vinde/tabe To-vejs Lytte Lære

5 MÅL Mål skal være SMARTE! Specifikke Målbare Acceptable (ambitiøse og aktuelle) Realistiske Tidsbestemte Evalueres

6 MÅL NAVIGERING FOR PROJEKTET HVEM KAN SE OM MÅLENE NÅS? HVORDAN KAN MÅLENE SES? HVOR KAN DET SES? HVORDAN VED VI, OM NOGET ER SKIDT ELLER GODT

7 Gennemførelse Fingeren på pulsen Holder vi tiden, kvaliteten, budget, øvrige ressourcer Information til relevante, hvis der sker ændringer Justeringer skal foretages med rettidig omhu Beredskabsplan

8 Evaluering Evaluering hvordan, hvornår og hvem? Skal projektet lukkes, genoplives eller vendes? Er erfaringerne relevante og for hvem? Rapportering Skal det udbredes og til hvem?

9 Hvad kan forstyrre et projekt? Samarbejdspartneres forventninger Projektets omgivelser Projektets infrastruktur Deltagernes forståelse og mening Forankringen Relevans

10 OpgaveKOMPLEKSITET fører til ARBEJDSDELING som skaber behov for KOORDINATION HISTORIEFÆLLESSKB LLESSKB.ANERKENDELSE

11 i i en kompliceret og modsætningsfyldt praksis REDUKTION REIFIKATION RITUAL

12 Beslutningernes betydning/konsekvens Viden og projektkendskab Tid

13 Hvordan går den enkelte mødedeltager og/eller projektgruppemedlem til opgaven?

14 Ichak Adizes Skabe resultater Administrere Skabe fornyelse Integrere og samarbejde

15 RAFI R Resultatorienterede A Administratoren F Fornyeren I - Integratoren

16 Den Resultatorienterede Slogan: Man skal ikke udsætte til i morgen, hvad der kan gøres nu! Yndlingsspørgsmål: Hvad skal der gøres? 16

17 Administratoren Slogan: Hellere gøre det rigtigt end det rigtige! Yndlingsspørgsmål: Hvordan skal det gøres? 17

18 Slogan: Forandring fryder! Fornyeren Yndlingsspørgsmål: Hvorfor skal det gøres?

19 Integratoren Slogan: En for alle, og alle for en! Yndlingsspørgsmål: Hvem skal gøre det? Hvilke betydning har det for dem?

20 Sammenfattende beskrivelse af R A F I Rolle Anfører Strategi Spejder Bagstopper Mål Resultat Orden Udvikling Accept Spørger Hvad Hvordan Hvorfor Hvem Værdsætter Effektivitet Stabilitet Spontanitet Intimitet Efterstræber Spænding Anseelse Uafhængighed Afspænding Fungerer godt Aktivitet Selvkontrol Frigørelse Ro med Bange for Ineffektivitet Tvang Tomrum Afsagn Produkt/Proces Produkt Proces Produkt Proces Sigt Kort Kort Langt Langt Drift/udvikling Drift Drift Udvikling Udvikling 20

21 3 x 3 Teamroller - Belbin 1. Opgave og handling 2. Mennesker 3. Intellektuelle Opstarter Organisator Afslutter Koordinator Formidler Kontaktskaber Idémand Analysator Specialist

22 Efterhånden som en opgave skrider frem, er der brug for forskellige teamroller Opstarter Koordinator Idemand Kontaktskaber Analysator Specialist Kontaktskaber Formidler Organisator Koordinator Afslutter Organisator Mål og Behov Ideer Løsninger Planer Strategi Kontakter Formidling Organisering Gennemførelse

23 Hvad er et projekt? En særlig opgave ofte en helt ny, der kræver tværgående kompetencer og viden Kan ofte ikke løses i den eksisterende driftsorganisation Konkret mål eller slutresultat Fastlagt start- og sluttidspunkt Nye og ukendte veje

24 Projektstruktur Definition/Afklaring Planlægning Gennemførelse Afslutning og evaluering

25 Definition Interessentanalyse Hvem har interesse i projektet? Hvem er projektets ejer? Hvem er projektets opgavestiller? Hvem skal bruge projektets resultater? Hvem er med i projektet? Hvem leverer ressourcerne? Hvem påvirkes af projektet? Hvem er eventuelle modspillere i projektet? Hvem går det ud over, hvis projektet går galt? Hvem konkurrerer med projektet?

26 Definition Hvad forventes der af projektet? Opdel interessenterne i vigtighed Beskriv deres forventninger Forventninger skal være klare, acceptable, realistiske, udfordrende, ambitiøse, målbare, tidsbestemte Der skal være enighed om forventninger Forventninger skal prioriteres (need to have, nice to have) Nogle forventninger er krav Opstil krav/forventninger i et yde yde skema

27 Definition Risikoanalyse SWOT Sandsynlighed for at risiko indtræder vurderes (usandsynlig, mindre sandsynlig, mulig, sandsynlig) Konsekvens ved at risikoen indtræder vurderes (katastrofal, alvorlig, overkommelig, ubetydelig) Forebyggende handling udarbejdes med tidsplan og ressourcer Plan B

28 Definition Checkliste ved risikoanalyse Yde yde aftaler kan forsinkes eller ikke overholdes Nye krav/forventninger kan indgå i projektet Mål kan være urealistiske Nøglepersoner kan falde fra Tidsplan er for stram Ressourcer mangler Projektlederrollen udfyldes ikke tilstrækkeligt

29 Definition Projektplan/-beskrivelse Projektets formål Forventninger til projektet Forudsætninger for at planen holder Risici Plan, der beskriver hvordan projektet gennemføres Budget Organisering

30 Planlægning Opdeling af projektet i en række mindre aktiviteter Alle forventninger skal være indfriet Hver aktivitet skal være en del af det totale projekt Hver aktivitet skal kunne defineres klart Hver aktivitet skal kunne tildeles som ansvarsområde til en person Evt. skal en aktivitet opdeles yderligere Hver aktivitet skal kunne styres Der skal være accept og ejerskab til opdelingen Udarbejd milestones (start, slut, aflevering af delaktivitet etc.)

31 Planlægning Planlægningsark Giv aktiviteterne nummer Fordel ansvaret og sæt navn på Sæt navn på andre deltagere der skal hjælpe Estimer på ressourceforbrug Start Slut Afhængigheder

32 Planlægning Gantt diagram (Milestone-plan) Formål er at give et overblik Hvem skal læse og forstå planen? En akse angiver tiden Rækkefølge i udførelse af aktiviteter på den anden akse Hver aktivitet markeres som en stav

33 Planlægning Netværksdiagram Viser afhængigheder Milesten med start til venstre Pil(e) mod højre til den eller de aktiviteter der er først i projektet Pile til efterfølgende aktiviteter Afhængighed af andre aktiviteter går der pile mod venstre Når netværket er tegnet skal man forholde sig kritisk til det, er det en fornuftig og struktureret måde at gennemføre projektet på? Er afhængighederne nødvendige og hvor er faldgruberne?

34 Planlægning Den kritiske sti Mange mulige veje fra start til slut En af vejene vil bestemme minimumstiden for gennemførelsen af projektet Forsinkelse af en aktivitet, forsinker hele projektet Hvilke(n) aktivitet er der ikke beregnet slæk (forskel mellem tidligste start og seneste start)

35 Gennemførelse Kick-off med strategiske interessenter Agenda Projektets betydning Spilleregler for samarbejde, kommunikation etc. Tidsplan Budget Organisering af projektet, herunder projektgruppens sammensætning Projektmøder Godkendelse af mødereferat Gennemgang af projektplan Korrigerende handlinger Ny plan

36 Gennemførelse Projektgruppens samarbejde Ledelse og motivation Forskellige mennesker har forskellige behov og skal derfor behandles forskelligt (Situationsbestemt ledelse) Kommunikation og præsentation Forskellige kommunikationsformer mellem møderne Administrative procedurer Fremdrift og rapportering Sikkerhed Risikoanalyse

37 Gennemførelse Mødeledelse og forhandling Gode mødevaner fra starten! Vinde vinde situationer i forhandlinger! Aftaler Markedsføring og image Opfølgning Korrigerende handlinger

38 Afslutning og evaluering Aflevering af resultat Videreførelse af ansvar Afvikling af projektgruppen Præsentation af resultatet Efterkalkulation Evaluering

39 Vurdering og prioritering af trusler og muligheder FANTASTISK KATASTROFALT LILLE BETYDNING STOR LILLE SANDSYNLIGHED STOR

40 Vurdering og prioritering På kort sigt! På lang sigt! vigtigst vigtigt Mindst vigtigst

41 Ressourcer Kan Skal Vil Bør Vision og Mål Omgivelsernes krav

42 De 3 domæner Æstetikkens domæne Refleksionens domæne Arbejdets domæne Begrebet Nærmeste udviklingszone

43 Nærmeste udviklingszone

44 Udfordring Høj Angst Ophidselse FLOW Middel Bekymring Kontrol Lav Afslapning Kedsomhed Lav Middel Høj Færdigheder

45 Mødets fire faser: Det Formelle Før mødet Under mødet Efter mødet

46 Det Formelle Forretningsorden: 1 Mødernes placering og antal 2 Mødeindkaldelse Hvornår udsendes den? Hvad skal den indeholde? Hvem udarbejder dagsordenen? 3 Gennemførelse af møderne Hvem må deltage? Hvem leder møderne? Hvad kan der træffes beslutninger om? Hvorledes træffes beslutningerne?

47 Det Formelle Forretningsorden (forsat): 4 Efter møderne Hvem udarbejder og distribuere referatet? Hvornår skal det være udsendt til godkendelse? Hvor lang tid har deltagerne til at godkende? Hvad offentliggøres (åben/lukket referat) Hvor offentliggøres det? 5 Effektuering af bestyrelsessager Hvornår ekspederes / effektueres beslutningerne? 6 Tavshedspligt

48 Før mødet 1. Mødested 2. Mødedato og tidspunkt 3. Dagsorden 4. Bilag

49 Før mødet Indstilling: Emne Baggrund Kendsgerning er Vurderinger Indstilling Aktioner

50 Under mødet Indledning Bryde isen (Skabe tryghed) Fremlæggelse af problemet / opgaven (Afklaring af meninger) Start Afslutning Finde de rette løsninger (Muligheder / barrierer) Beslutning og handling (Vælge den bedste løsning) Mål

51 Under mødet Indledning Bryde isen (Skabe tryghed) Fremlæggelse af problemet / opgaven (Afklaring af meninger) Start Afslutning Finde de rette løsninger (Muligheder / barrierer) Beslutning og handling (Vælge den bedste løsning) Mål

52 Efter mødet 1. Udarbejdelse af referat 2. Godkendelse af referat 3. Implementering af beslutninger Hvem løser hvilke opgaver? Hvorledes følger vi op?

53 Mødeformål / Mødetyper Typer af dagsordenspunkter Instruktionsmøde Idéudviklingsmøde Informationsmøde Konsultationsmøde Beslutningsmøde

54 Checkliste / Planlægning Formål: - Møde hvorfor? Mål: -Mål for mødet Dagsorden: Hvem indkaldes? - Faste udvalgsmedlemmer -Eksperter/gæster -Åbent møde Sted og tid: -Adresse -Lokale -Dato - Tid (Start og slut) Fysiske rammer: - Skiltning - Bordopstilling - AV-midler: Projekter, Lærred, Whiteboard, Flipover/tusser m.m. Forplejning: - Kaffe/the -Vand/øl -Snitter -Andet Indkaldelse: - Baggrund for mødeindkaldelsen - Forslag til mødeledelse -Dagsorden - Sted/tid - Bilag - Praktiske oplysninger -Svar

55 De 4 H er Hvad skal gøres? Hvordan skal det gøres? Hver er ansvarlig? Hvornår skal tingene være gjort?

56 Chekliste / Opfølgning Vurder beslutningerne Vurder egen indsats Vurder andres indsats Referat med handlingsplaner og ansvarsfordeling udsendes som aftalt Fasthold aftaler om handlinger undersøgelser - kontakter

57 Handlingsplan Vedr. Udvalg: Besluttet d.: Emne Hvad skal/bør gøres og hvordan Hvem har ansvaret? Hvornår Tid Start Slut Bemærkninger (Hvad kan fremme/hæmme gennemførelsen) Evt. særlige bemærkninger

58 Område Formål Metode Hvordan analyserer vi tilbagevendende projekter? Tidspunkt og rækkefølge Analyse Hvad laves der? Hvorledes udføres arbejdet? Hvornår udføres arbejdet? Hvorfor? (Er det nødvendigt) Hvorfor på denne måde? Hvorfor på dette tidspunkt? Forslagsudarbejdelse Hvorledes kunne man ellers opnå samme resultat? Hvorledes kunne arbejdet eller udføres? Hvornår kunne arbejdet ellers udføres? Hvad bør man opnå? Hvorfor bør arbejdet udføres? Hvornår bør arbejdet udføres? Sted Hvornår udføres arbejdet? Hvorfor på dette sted? Hvor kunne arbejdet ellers udføres? Hvor bør arbejdet udføres? Person Hvem udfører arbejdet? Hvorfor netop denne person? Hvilke andre personer kunne udføre arbejdet? Hvem bør udføre arbejdet? 7

59 OVERGANGSFASER Start (forståelse og forpligtelse) - skeptisk, forsigtig og forventningsfuld Forvirring (frustration og tilpasning - bekymring for job og nye roller Lederafhængig (selvledelse, selvansvarlig) - kan de andre se, at jeg samarbejder også på et tidspunkt hvor jeg tænker over mine refleksioner? Samlet enhed (effektivitetsstigning) - fuld fortrolig med det at samarbejde og loyal overfor de andre Selvstyrende (nu er den der!!!) - deltager med tillid og åbenhed i efterfølgende samarbejdsrelationer

60 Projektmodellen 1. Projektopstart Projekt evaluering 4. Projekt afslutning Projektledelse Projekt definition 2. Projektplanlægning Opfølgning & kontrol Detaljeret planlægning 3. Projekt udførelse 60 Kilde: Jason Westland, 2006 The Projekt Management Life Cycle

61 Projektplanlægning Værktøjerne Projektbeskrivelse Projektplan Milepæle i projektet Risikoanalyse Interessentanalyse

62 Projektbeskrivel se Projekt: Bruger (forbund - klub): Udarbejdet af: Side 1 af Opstarts dato: Projekt sponsor: Dato: Projektets ide eller problemstilling: Milepæle og opgaver i projektet: Fremgangsmåde: Projektets succeskriterier: Økonomi: Personer ressourcer: Projektledelse koordinering med: Forankring efter projektgennemførelse:

63 Præsentationen for kunden gennemført 8.2 Leverance fastlagt 15.3 Start indkøring af system 4.4 Beskrive arbejdsgange Træningsprogram 18.4 Arbejdsgange klar 2.5 Uddannelse afsluttet System sat i drift 25.8

64 Interessentanalyse Projekt: Projektleder: Udarbejdet af: Side 1 af Opstarts dato: Projektsponsor: Dato: Interessentens indflydelse på projektets succes (O) Stor I nogen grad Lille Projektets virkning på interessenten (X) Negativ modstand Neutral afventende Positiv engageret

65

66

67

68 Projektopfølgning Bagudrettet opfølgning Følger projektplanens struktur og deadlines f.eks. i forhold til: Projektets mål og fremdrift Milepæle Økonomi og ressourcer Arbejdsplan Leverancer og opgaver

69

70 Staldtips Opfølgningsteknik Informér om opfølgningspraksis i projektet Følg op, følg op, følg op Bevar overblikket - brug dine styringsdokumenter Indgå forpligtende af aftaler og bekræft dem skriftligt, f.eks. i et mødereferat Tjek for fælles forståelse Giv feedback anerkendelse og ros Foretag korrigerende handlinger og informér projektdeltagerne

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

FDFs. Projekthåndbog

FDFs. Projekthåndbog FDFs Projekthåndbog Forord På FDFs landsmødet i november 2002 vedtog man, at landsforbundet skal udarbejde et materiale, der støtter situationer med ledere, der arbejder i projekter i kortere eller længere

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Kursus i projektarbejde Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at: Arbejde projektorienteret i det daglige

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Figur 2.1 Typologi for projekter: Projekters primære fokus. Kilde: Egen figur.

Figur 2.1 Typologi for projekter: Projekters primære fokus. Kilde: Egen figur. Formål Resultat Eksempel Udredning At udrede, hvad et emne handler om Viden om et emnes udbredelse og virkninger Omfanget af fedme blandt unge Analyse At analysere, hvorfor emnet fremtræder, som det gør

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed

Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed Vejleder: Allan Laumann Fag-modul: Projektstyring 2B1GROUP i samarbejde med Køge Handelsskole Dorthe Jensen 15.04.2011 1. Indledning

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Af Specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel er den tredje i rækken af artikler, der omhandler bestyrelsens rolle i

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1 Projekthåndbog - til projektdeltagere i projektgrupper hos Oktober 2004 REVIDERET APRIL 2007 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 2 Indhold Forord...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Selvledelse og ledelse af mindre projekter

Selvledelse og ledelse af mindre projekter Selvledelse og ledelse af mindre projekter At skabe overblik, få kontrol over dine opgaver og nå i mål uden konflikter og stress Hvordan du modtager en opgave Hvordan du definerer et mål, og planlægger

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

PROJEKTSTYRING. FFD 3. juni 2008

PROJEKTSTYRING. FFD 3. juni 2008 PROJEKTSTYRING FFD 3. juni 2008 Janus Friis, KLEO DAGENS PROGRAM Klokken Emne 10.00 Indkredsning 10.20 Øvelse 1 10.30 Målsætning 11.00 Øvelse 2 11.30 Opsamling og motivation 12.00 Frokost 12.45 Projektlederens

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere