Overenskomst. for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION"

Transkript

1 Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

2

3 DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og Restauration

4 Indholdsfortegnelse 1 - Overenskomstens faglige område... 6 Stk. 1 - Fagligt område... 6 Stk. 2 - Faggruppe Ansættelsesvilkår... 6 Stk. 1 - Sømandsloven... 6 Stk. 2 - Ansættelsesbevis... 6 Stk. 3 - Bevarelse af anciennitet... 6 Stk. 4 - Fastansatte... 7 Stk. 5 - Opsigelsesvarsler... 7 Stk. 6 - Erstatning... 7 Stk. 7 - Opsigelses saglighed... 8 Stk. 8 - Tilbud om genansættelse... 8 Stk. 9 - Frihed til vejledning ved afskedigelse... 8 Stk Frihed til uddannelse ved afskedigelse... 8 Stk Opsigelse og kursus... 8 Stk Fratrædelsesgodtgørelse... 9 Stk Uniform Arbejdstid...10 Stk. 1 - Vagtens start og slut Stk. 2 - Fuldtid Stk. 3 - Natarbejde Stk. 4 - Vagtplan Stk. 5 - Turnus, hviletid og dagsnorm Stk. 6 - Fridage og friweekend Stk. 7 - Reserver Stk. 8 - Indkaldelse af reserver Stk. 9 - Spisepauser Stk Overarbejde Stk Feriefridage Stk Børnefamiliefridage Stk Sikkerhedskurser Stk Frihed med løn ved dødsfald i familien

5 4 - Løn...14 Stk. 1 - Månedsløn Stk. 2 - Lønudbetaling Stk. 3 - Tillæg for forskudt arbejdstid Stk. 4 - Særlig opsparing Stk. 5 - Drikkevarer og kost Stk. 6 - Anciennitetstillæg Stk. 7 - Løfteparagraf Stk. 8 - Helligdage Stk. 9 - Arbejdsmarkedspension Stk Ferie Stk Løn under sygdom og barns første sygedag Stk Genindtræden efter opsigelse på grund af sygdom Stk Kiropraktor/fysioterapeutbehandling samt lægeordineret medicin Stk Barselsorlov Stk Barns hospitalsophold Stk Fuld løn definition Reserver Stk. 1 - Definition Stk. 2 - Arbejdstidsregler Stk. 3 - Løn Generelle bestemmelser Stk. 1 - Tillidsrepræsentantregler Stk. 2 - Samarbejdsudvalg Stk. 3 - Uddannelsesorlov Stk. 4 - Entreprise og bortforpagtning Stk. 5 - Vikarbureauer Stk. 6 - Fremmed flag Stk. 7 - Udløbstid Protokollater som tillæg til overenskomsten Protokollat 1 - Ved ændring til restaurationsdrift Protokollat 2 - Lønforhandling Protokollat 3 - Normeringsaftale

6 Protokollat 4 - Lokalaftale vedrørende mulighed for fravigelse af overenskomstens regler for arbejdsturnus Protokollat 5 - Fravigelse fra fuldtidsstillinger Protokollat 6 - Fratrædelsesgodtgørelse Protokollat 7 - Hjemhavn Protokollat 8 - Seniorordning Lokalaftale mellem rederi og tillidsrepræsentanten Antal obligatoriske uniformsdele Bilag til overenskomsten Bilag 1 - Regler for deltidsansættelse (jf. 3, stk. 2) Bilag uden for overenskomsten Bilag A - Aftale vedr. oprettelse af særlige fuldtidsstillinger med disponible vagter Bilag B - Manglende indkaldelse af reserver, 3, stk Hyrebilag 1. marts februar

7 1 - Overenskomstens faglige område Stk. 1 - Fagligt område Overenskomsten omfatter personale inden for 3F Privat Service, Hotel og Restaurations faglige område, der er beskæftiget på færger, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Stk. 2 - Faggruppe Overenskomsten omfatter følgende personalegrupper: a) medhjælpere b) gastronomer, der samtidig kan varetage funktioner ved kasse og disk. Der indgås aftale om fleksibilitet ved natarbejde. 2 - Ansættelsesvilkår Stk. 1 - Sømandsloven Alle beskæftigede om bord er omfattet af Sømandsloven på grundlag af 1 i denne. Stk. 2 - Ansættelsesbevis Der anvendes det af parterne godkendte ansættelsesbevis. Kopi fremsendes til 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Stk. 3 - Bevarelse af anciennitet Anciennitet bevares ved genansættelsen inden for 1 år. Ancienniteten beregnes ved en optælling af ansættelsesperioder, hvor der ikke er tale om aflønning som reserver i henhold til 5. Denne beregning anvendes de steder, hvor anciennitet i overenskomsten omtales. Der optjenes anciennitet under fravær på grund af graviditet

8 Stk. 4 - Fastansatte Hvis ikke andet er angivet, omfatter begrebet fastansatte alle undtagen reserver. Fastansatte omfatter såvel tidsubegrænsede som tidsbegrænsede ansatte. Tidsbegrænsede ansatte ansættes for en given periode, der angives på ansættelsesbeviset sammen med årsagen til denne ansættelsesform. Stk. 5 - Opsigelsesvarsler Enhver opsigelse skal være skriftlig og kan ikke ske under ferie fra nogen af siderne. De første 3 måneder af ansættelsesforholdet er det gensidige opsigelsesvarsel 14 kalenderdage. I denne periode opsigelsesreglerne i kapitel 8 i Organisationsoverenskomsten mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Privat Service Hotel og Restauration ikke gældende. Efter 3 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet Efter 2 års ansættelse Efter 5 års ansættelse Efter 8 års ansættelse Efter 10 års ansættelse 1 måned 2 måneder 3 måneder 4 måneder 6 måneder Ved fritstilling i opsigelsesperioden betales fuld løn (jf. 4, stk. 16). Stk. 6 - Erstatning Opsigelsesfristen fra lønmodtagerside er højst 1 måned, dog maksimalt ½ måneds løn som erstatning ved afgang i utide. Erstatning fra organiserede medarbejdere kan ikke modregnes i tilgodehavende løn uden, at kravet fagretligt er stadfæstet. Opsigelsen skal i henhold til ovenstående fra begge parter ske skriftligt til en måneds udgang (dette er dog ikke gældende, når varslet er på 14 kalenderdage)

9 Stk. 7 - Opsigelses saglighed Sagligheden af en opsigelse kan indbringes for den i organisationsoverenskomstens kapitel 7 nævnte voldgiftsret, når medarbejderen har en anciennitet på mindst 3 måneder. Der sikres ret til genansættelse ved afgørelser om usaglige afskedigelser. Stk. 8 - Tilbud om genansættelse Ved opsigelse, der skyldes sæson, omstrukturering eller nedskæringer, tilbydes så vidt muligt genansættelse ved første ledige stilling. Ved ansættelse står rederiet frit i forhold til gruppens afskedigede. Stk. 9 - Frihed til vejledning ved afskedigelse Medarbejdere, der afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, rederilukninger eller andre på rederiet beroende forhold, har ret til frihed med løn i op til to timer til brug for afvikling af møde på arbejdspladsen med a-kassen/fagforeningen. Mødet skal placeres hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til rederiets drift. Stk Frihed til uddannelse ved afskedigelse Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i rederiet i mindst 6 måneder, og som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, lukning af rederiet eller andre på rederiet beroende forhold, er i opsigelsesperioden berettiget til at deltage i et for den ansatte relevant kursus af indtil 1 uges varighed, hvortil der kan søges støtte fra kompetenceudviklingsfonden. Stk Opsigelse og kursus For søfarende, der har været uafbrudt beskæftiget i rederiet i mindst 2 år, og som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, lukning af rederiet eller andre hos rederiet beroende - 8 -

10 forhold, gælder at de i opsigelsesperioden eller i tilslutning til fratrædelsen er berettiget til at deltage i et for den søfarende relevant kursus af indtil 2 ugers varighed inden for f.eks. AMU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau. Deltagergodtgørelsen tilgår rederiet. Rederiet dækker udgifterne ved deltagerbetaling op til maksimum kr ,00. Disse regler finder dog ikke anvendelse over for ansatte, der er berettiget til efterløn eller pension fra rederiet eller fra det offentlige. Stk Fratrædelsesgodtgørelse 1. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der udgør kr Bestemmelsen i pkt. 1 finder ikke anvendelse, såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension, eller af andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er omfattet af en funktionæroverenskomst, er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. 3. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1, og i forbindelse med genansættelse indtræder i deres optjente anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i pkt. 1 er opfyldte i relation til den nye ansættelse. 4. Såfremt medarbejderen er på deltid, ændres beløbet forholdsmæssigt

11 Parterne er enige om, at bestemmelsen ikke finder anvendelse i forbindelse med hjemsendelse. Dette gælder, uanset hvilken terminologi der konkret anvendes, så længe der er tale om en afbrydelse af ansættelsesforholdet, der efter sin karakter er midlertidig. Såfremt en afbrydelse, der først var midlertidig, senere måtte vise sig at være permanent, aktualiseres arbejdsgiverens forpligtelse efter bestemmelsen. Stk Uniform Rederiet udleverer det nødvendige antal obligatoriske uniformer til de ansatte, der selv har ansvar for vedligeholdelse samt vask. Rederiet indkøber sikkerhedstræsko efter aftale mellem tillidsrepræsentanten og kontoret. 3 - Arbejdstid Stk. 1 - Vagtens start og slut Vagten påbegyndes og afsluttes i samme havn (se protokollat 7 vedr. hjemhavn). Den daglige arbejdstid kan ikke deles. Arbejdstiden er effektiv fra det tidspunkt, personalet er tilsagt, og til arbejdspladsen forlades igen. Stk. 2 - Fuldtid Den månedlige arbejdstid udgør 155 timer. Ansættelse på deltid kan kun gennemføres efter aftale med 3F Privat Service, Hotel og Restauration på grundlag af reglerne i bilag 1. Stk. 3 - Natarbejde Ved fast natarbejde nedsættes arbejdstiden med 8 timer pr. 4 uger med fuld løn

12 Stk. 4 - Vagtplan Arbejdstiden (start/slut) fordeles på en vagtplan minimum 4 uger frem og lægges i samråd med tillidsrepræsentanten under videst muligt hensyn til de ansattes ønsker. Vagtplanen udsendes til de ansatte minimum 21 dage før ikrafttræden. Vagtplanen kan ændres med 14 dages varsel. Der henvises i øvrigt til protokollat 3. Stk. 5 - Turnus, hviletid og dagsnorm Arbejdstiden fordeles over en fire ugers turnus og udgør 143,19 timer. Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at der i hvert døgn gives arbejderne en hvileperiode på mindst 11 på hinanden følgende timer. Arbejdsdøgnet (24 timer) regnes fra arbejdstidens begyndelse. Den daglige vagtplanerede arbejdstid udgør minimum 7 timer, dog med mulighed for nedsættelse til minimum 4 timers vagtplaneret arbejdstid ved lageroptælling og møder.. Stk. 6 - Fridage og friweekend Der gives to ugentlige fridage, der skal være sammenhængende (i alt 59 timer med frihed på de to dage fra ). Der sikres - over 3 måneder - 5 garanterede friweekender, dog minimum én gang pr. måned ( i alt 59 timer). Stk. 7 - Reserver Reserver er omfattet af reglerne i stk. 5 og 6, herunder maksimalt 143,19 timer på 4 uger, to ugentlige fridage og garanterede friweekender. Arbejde ud over 143,19 timer på 4 uger og mistet fridag for reserver afregnes i henhold til stk. 10. Der kan med den enkelte reserve aftales: At de to ugentlige fridage ikke er sammenhængende At der kun er en fridag pr. kalenderuge, dog maksimalt 5 dage i træk At der er færre friweekender end de i 3 stk. 6 nævnte

13 Stk. 8 - Indkaldelse af reserver Vagtplaneret personale skal ved fravær altid erstattes af reserver, der ikke kan være arbejdsledere. Stk. 9 - Spisepauser Spisepauser á ½ time afholdes i forhold til naturlige spisetider og indregnes i arbejdstiden. Tidspunkterne for pausernes afholdelse aftales indbyrdes mellem medarbejderne, og skal - under hensyntagen til de naturlige spiseperioder - placeres således, at der ikke kommer unaturlige stop i produktions- og serviceomfanget. Antallet af sammenhængende spisepauser af ½ times varighed afhænger af vagtens længde i relation til de naturlige tidspunkter for indtagelse af måltider. Personalet skal have adgang til at forlade arbejdsstedet med henblik på afholdelse af spisepauser i messen. Hvis en spisepause undtagelsesvis ikke kan afholdes, betales denne som overtid. Stk Overarbejde Der udføres kun overarbejde undtagelsesvis. Den enkelte kan vælge mellem afspadsering og udbetaling. Under afspadsering betales fuld løn (jf. 4, stk. 16). Afspadsering sker efter gensidig aftale, men medarbejderens ønske skal i videst mulig omfang imødekommes under hensyntagen til driftsmæssige forhold. Hvis den ansatte ønsker det, skal alt overarbejde afspadseres i en opsigelsesperiode. Alt arbejde - ud over vagtplanen - betales som overarbejde med 50% af den oppebårne løn de første to timer og 100% for resten,

14 dog altid 100% efter kl og på fridage. Overarbejde beregnes pr. halve påbegyndte time. Overtidsbetaling pr. time beregnes ved at dividere den enkeltes personlige månedsløn (inklusiv anciennitetstillæg og eventuel gastronomtillæg) med 155. Overarbejdsbetaling beregnes ikke af tillæg efter 4, stk. 3. Mistet fridag Fridage kan kun inddrages under særligt tvingende omstændigheder. Der skal først forsøges indkaldt reserver. Stk Feriefridage Der ydes pr. medarbejder 42 timers frihed med fuld løn (jf. 4, stk. 16) pr. kalenderår. Placeringen sker efter gensidig aftale, men medarbejderens ønsker skal i videst mulig omfang imødekommes under hensyntagen til driftsmæssige forhold. Retten til frihed forudsætter minimum 4 måneders anciennitet i rederiet (jf. beregning i 2, stk. 3). Retten til feriefridage er ikke gældende for fastansatte med tidsbegrænsede kontrakter med mindre denne har en varighed på sammenhængende 6 måneder. Som kompensation ydes efter minimum 4 måneders anciennitet i rederiet (jf. beregningen i 2 stk. 3) et tillæg på 2,5% af lønnen hver måned. Hvis tidsbegrænset ansatte opnår normal fastansættelse inden for kalenderåret bortfalder tillægget på 2,5% og erstattes af feriefridage svarende til 1/12 del af 42 timer pr måned i det resterende kalenderår. Feriefridage og børnefamiliefridage bør i videst muligt omfang afholdes. Hvis det ikke er muligt, sker kontant afregning. Ved manglende afholdelse i forbindelse med arbejdsophør eller kalenderårets udløb afregnes ikke afholdte feriefridage

15 Stk Børnefamiliefridage I hvert kalenderår har ansatte krav på 3 børnefamiliefridage med fuld løn (jf. 4, stk. 16) efter samme regler som ved børns første hele sygedag (jf. 4, stk. 11). Dette gælder ikke reserver, og forudsætter for fastansatte minimum 4 måneders anciennitet i rederiet (jf. beregning i 2, stk. 3). Børnefamiliefridagene placeres efter aftale med rederiet og medarbejderen. Medarbejderens ønsker bør imødekommes, medmindre hensynet til virksomhedens drift hindrer dette. Stk Sikkerhedskurser Sikkerhedskurser og sikkerhedsøvelser er omfattet af overenskomstens regler, herunder arbejdstid og arbejdsvilkår. Stk Frihed med løn ved dødsfald i familien Fastansatte medarbejdere gives efter ansøgning frihed med fuld løn i én dag ved dødsfald og begravelse i nærmeste familie (forældre, børn, ægtefælle eller samlever). 4 - Løn Stk. 1 - Månedsløn Den minimale månedsløn, inklusiv kosterstatning, udgør kr pr. 1. marts 2014 og kr pr. 1. marts For gastronomer udbetales et tillæg på kr pr. måned pr. 1. marts Tillægget udgør pr. 1. marts 2015 kr pr. måned. Stk. 2 - Lønudbetaling Lønnen udbetales en gang månedligt den 27. i optjeningsmåneden. Falder udbetalingsdagen på en dag, hvor bankerne har lukket, dog dagen forud. Der udleveres specifik lønseddel

16 Stk. 3 - Tillæg for forskudt arbejdstid 1. maj marts 2015 pr. time pr. time Hverdage kl kr. 11,53 kr. 11,69 Hverdage kl kr. 18,69 kr. 18,92 Lørdage kl kr. 18,69 kr. 18,92 Søndage kl vagt slut kr. 22,66 kr. 22,95 Der afregnes pr. halve og hele timer. Der betales nattillæg for timer før kl lørdag morgen for vagter, der påbegyndes før. Det er kun det højeste tillæg af ovenstående, der kommer til udbetaling. Der betales også tillæg ved overtid og på helligdage i henhold til stk. 8. Stk. 4 - Særlig opsparing Den ansatte opsparer pr. 1 marts ,3 % af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. Pr 1 marts 2015 forhøjes opsparingen til 1,7 % og pr. 1 marts 2016 til 2 %. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. Stk. 5 - Drikkevarer og kost Der ydes alkoholfri drikke, herunder sodavand, mineralvand, kaffe og te. Der udbetales kosterstatning i henhold til de fastsatte satser for den skattemæssige værdi af kost inden for søfart. Den er indeholdt i ovennævnte løn

17 Stk. 6 - Anciennitetstillæg Efter 1 års ansættelse - og fremover hvert år til 7 års ansættelse - ydes et anciennitetstillæg med kr.247,64 pr. måned. Stk. 7 - Løfteparagraf Der kan ydes højere lønninger end de i overenskomsten nævnte minimallønssatser. Det kan ske under hensyn f.eks. til dennes dygtighed, erfaring og indsats, ligesom der må tages hensyn til arbejdets krav til udøveren (ansvar, selvstændighed og lignende). I givet fald aftales lønnen for den enkelte medarbejder i hvert enkelt tilfælde direkte mellem arbejdsgiveren eller dennes repræsentant og medarbejderen. Efter forhandlingerne mellem virksomheden og medarbejderen kan tillidsrepræsentanten medvirke ved forhandlingen af lønnen, hvis den enkelte medarbejder ønsker det. Parterne er enige om, at i tilfælde hvor misforhold skønnes at være til stede, kan sagen indbringes til afgørelse i henhold til Organisationsoverenskomstens mæglingsregler (kapitel 7). I tilfælde hvor løn- og arbejdsvilkår er bedre end de her i overenskomsten nævnte, må disse ikke forringes for den enkelte. Stk. 8 - Helligdage Ved arbejde på helligdage (inkl. 1. påskedag og 1. pinsedag), herunder grundlovsdag efter kl samt juleaftensdag, nytårsaftensdag og 1. maj, betales 100% tillæg samt erstatningsfridag med fuld løn (jf. 4, stk. 16). Tillægget kan efter aftale med ledelsen afspadseres med fuld løn (jf. 4, stk. 16)

18 Erstatningsfridage omregnes til 100% tillæg pr. time, men skal for fastansatte medføre tilsvarende frihed med fuld løn. Erstatningsfridagens længde svarer til helligdagens længde. Ved arbejde på grundlovsdag efter kl svarer erstatningsfridagens længde til vagtens længde efter kl Kompensation for arbejde på helligdage bortfalder ved sygdom og afspadsering. Stk. 9 - Arbejdsmarkedspension Der ydes arbejdsmarkedspension til alle beskæftigede. Pensionsbidraget udgør 12%. Arbejdsgiverens bidrag udgør 2/3 og medarbejderens 1/3. Beløbene indbetales til Pension Danmark. Pensionsbidraget beregnes af bruttolønnen. Stk Ferie Der skal i perioden fra den 2. maj til 30. september gives mindst 3 ugers samlet ferie, hvis den enkelte medarbejder ønsker det. Fra 1. maj 2001 indføres ferie med løn. Ferie med løn omfatter personlige tillæg, anciennitetstillæg samt tillæg for forskudt arbejdstid. Herudover tillægges 2 % i feriegodtgørelse samt 10% af kontant udbetalt helligdagstillæg og overarbejde. Feriegodtgørelsen m.m. udbetales pr. 1. april sammen med martslønnen. Ved fratræden afregnes med 12½%. Ferieafholdelse i timer: Retten til ferie udgør 185 timer. Ferie udregnet efter timer må ikke medføre, at den enkelte får færre feriedage end Ferieloven giver ret til. Ferien placeres i henhold til reglerne i 3, stk. 11 vedrørende feriefridage. Ferie kan kun placeres i en opsigelsesperiode efter aftale mellem

19 parterne. Restferie kan placeres i en opsigelsesperiode med fritstilling, hvis opsigelsesvarslet er mere end 3 måneder. Stk Løn under sygdom og barns første sygedag Der ydes fuld løn (jf. 4, stk. 16) under sygdom samt på børns (under 18 år) første hele sygedag. Stk Genindtræden efter opsigelse på grund af sygdom Ved opsigelse, der alene skyldes længerevarende sygdom, genindtræder den pågældende i et job inden for samme hovedarbejdsområde (jf. 1, stk. 2) efter raskmelding indtil 2 år efter sygdommens indtræden. Der ansættes i sådanne tilfælde sygevikarer, der fratræder ved den syges genindtræden, dog med minimum 14 dages opsigelsesvarsel. Retten bortfalder ved fornyet sygdom af samme årsag inden for et år efter genansættelsen. Stk Kiropraktor/fysioterapeutbehandling samt lægeordineret medicin Rederiet betaler kiropraktorbehandling eller lægeordineret fysioterapeutbehandling. Der ydes den søfarende lægeordineret medicin, bandager m.v. i indtil 1 måned efter fratrædelsesdagen. Stk Barselsorlov Der sikres fuld løn i tiden efter den nødvendige fratræden fra arbejde om bord indtil den lovsikrede barselsperiode indtræder, men den pågældende kan i denne periode, frem til orlovens indtræden, beskæftiges ved arbejde i land inden for overenskomstens område. Ved graviditetsbetinget sygdom betales fuld løn frem til fødselstidspunktet

20 Barselsorlov Der betales fuld løn til moderen i 14 uger efter fødslen. Forældreorlov Herefter betales yderligere fuld løn under barslen i 11 uger ( før 1 juli 2014 i 10 uger), men de kan deles mellem forældrene. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i 2 perioder, medmindre andet aftales. Forældreorloven behøver ikke blive afholdt i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, men skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger. Det forudsættes, at rederiet kan modtage refusion svarende til den maksimale dagpengesats Fædreorlov Samme aflønning er gældende for den i lovgivningen fastlagte fædreorlov på 2 uger. Herudover ydes yderligere 2 ugers orlov med fuld løn, der er øremærket faderen. Placeringen aftales mellem parterne. Det forudsættes, at rederiet kan modtage refusion. Rederiet indbetaler under de 14 ugers barselsorlov et ekstra pensionsbidrag til ansatte med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt, der pr måned udgør 1360 kr. Stk Barns hospitalsophold Der ydes frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt en uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Stk Fuld løn definition Fuld løn i henhold til såvel denne overenskomst som Sømandsloven indeholder anciennitetstillæg, gastronomtillæg, tillæg for forskudt arbejdstid samt kostværdien

21 5 - Reserver Stk. 1 - Definition Der anvendes kun reserver i enkeltstående og kortvarige arbejdsforhold, som kortvarigt fravær (f.eks. ferie, sygdom, feriefridage, børnefamiliefridage og afspadsering) og spidsbelastninger, hvor passagertallet gør det nødvendigt. Reserver kan således ikke anvendes til arbejde, der optræder systematisk på vagtplanen, f.eks. hver weekend. Stk. 2 - Arbejdstidsregler Der ydes løn for minimum 6 timer pr. vagt, dog altid løn for hele den vagt, der erstattes, samt overtid i henhold til 3, stk.10 ved arbejde ud over den normale planerede vagt. Hvis reserven tilkaldes til en påbegyndt men afbrudt vagt betales dog kun for de faktiske timer, dog minimum 6 timer pr vagt. Reserver aflønnes på helligdage med 200% tillæg pr. time af reservelønnen (inklusiv 5%), dog minimum for 6 timer. Stk. 3 - Løn Reservelønnen pr. time er lig med månedslønnen divideret med 155 timer med et tillæg på 5%. Derudover omfattes reserver af 4, stk. 3 og 4, stk. 8. Overtidsbetaling beregnes af reservelønnen inklusive tillægget på 5%. 6 - Generelle bestemmelser Stk. 1 - Tillidsrepræsentantregler Tillidsrepræsentantregler - se Organisationsoverenskomsten mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Privat Service Hotel og Restauration.. Tillidsrepræsentantens rolle ved fastansættelser samt vikariater over 3 måneder:

22 Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at blive hørt i forbindelse med ansættelsessituationen. Medmindre andet aftales med tillidsrepræsentanten, er parterne enige om, at ansættelser i henhold til ovennævnte foretages blandt de til overfarten fast tilknyttede reserver/tidsbegrænsede ansatte. Ved nyansættelser udleveres kopi af ansættelsesbeviset til tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten modtager kopi af advarsler til kolleger på samme skib. Hvis den berørte person ytrer ønske herom, har tillidsrepræsentanten ret til at deltage i møder vedrørende advarsler, opsigelser eller bortvisninger. Tillidsrepræsentanten orienteres forud af ledelsen om sådanne møders afholdelse. Ved opsigelser, der skyldes den ansattes egne forhold, inddrages den relevante tillidsrepræsentant i en drøftelse med ledelsen forud for gennemførelsen. Ved opsigelser, der alene skyldes virksomhedens forhold (nedskæringer og omstruktureringer), afholdes møde forud mellem ledelsen og samtlige tillidsrepræsentanter inden for 3F Privat Service, Hotel og Restaurations område. På et sådan møde drøftes kriterier for afskedigelserne med henblik på at opnå enighed herom. Ved uundgåelige nedskæringer forsøges at gennemføre efteruddannelsesforløb (med refusion) med henblik på at undgå eller begrænse opsigelserne. Tillidsrepræsentanten kompenseres med 12 timers nedsat månedsnorm, der angives på vagtplanen. En nyvalgt tillidsrepræsentant, der ikke forud for valget har gennemgået kursus for tillidsrepræsentanter, bør hurtigst muligt gen

23 nemgå en sådan uddannelse. Rederiet betaler løn under tillidsrepræsentantuddannelsen. Stk. 2 - Samarbejdsudvalg Hvis en af parterne ønsker det, oprettes der samarbejdsudvalg - se Organisationsoverenskomsten mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Privat Service Hotel og Restauration.. Stk. 3 - Uddannelsesorlov Der ydes for fast ansatte fuld løn ved uddannelsesorlov/efteruddannelse i minimum 4 uger pr. år, forudsat der kan ydes refusion, samt at dette kan indpasses i vagtplanen og godkendes af rederiet. Stk. 4 - Entreprise og bortforpagtning Ved entreprise og/eller bortforpagtning inden for overenskomstens område, er forpagteren/entreprenøren, som en del af overdragelseskontrakten med rederiet, forpligtet til at overtage gældende overenskomst. Stk. 5 - Vikarbureauer Der kan ikke anvendes ansatte fra vikarbureau uden godkendelse fra organisationerne. Stk. 6 - Fremmed flag Rederiet er ved sejlads med skib under fremmed flag forpligtet af parternes overenskomster, aftaler samt gældende dansk lovgivning, uanset de ansattes nationalitet. Stk. 7 - Udløbstid Overenskomsten kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til en 1. marts, første gang 1. marts

24 Protokollater som tillæg til overenskomsten Protokollat 1 - Ved ændring til restaurationsdrift Hvis virksomhedens karakter ændres fra cafeteria- til restaurationsdrift eller der oprettes et centralkøkken, optages nye forhandlinger med udgangspunkt i denne overenskomst. Protokollat 2 - Lønforhandling Parterne er enige om, at der umiddelbart efter overenskomstfornyelsens afslutning tages skridt til at indlede forhandlinger med de ansatte om personlige løntillæg i henhold til bestemmelserne i 4, stk. 7. Den samme forpligtelse er gældende ved nyansættelser. Protokollat 3 - Normeringsaftale 2 1) Forud for udsendelse af vagtplanen afholdes møde mellem ledelse og tillidsrepræsentanterne med henblik på at sikre: * Vagtplansdækning af kendte spidsbelastninger ud over det normale, f.eks. højtider, kendte bookinger osv. * Dækning af ekstraordinære særopgaver ud over det normale. * Planeret driftsophold, f.eks. værftsophold. 2) Der indkaldes navngivne personer, så snart et fravær i forhold til vagtplanen kendes af ledelsen. 3) Der aftales administrativ procedure, der muliggør indkaldelse af reserver ved fravær med kort varsel. 4) Der indkaldes reserver, hvis det er driftsmæssigt muligt, når spidsbelastninger ud over det normale kendes efter, at vagtplanen er udsendt

25 5) Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal forsøge at finde løsninger på dækning af normering ved pludselig opståede spidsbelastninger. Protokollat 4 - Lokalaftale vedrørende mulighed for fravigelse af overenskomstens regler for arbejdsturnus Arbejdsgiveren kan med tillidsrepræsentanten på den enkelte færge indgå aftale om arbejdstidens fordeling over en 13 ugers turnus. Den daglige arbejdstid fremgår herefter på en vagtplan over 13 uger. Ved aftaler om arbejdstidens fordeling over 13 uger, må den månedlige arbejdstid (kalendermåned) ikke overstige 165 timer, og omlægning af den vagtplanerede arbejdstid skal ske med følgende varsel: Mindst 30 dage til den 1. i en måned ved ændring af vagtplanen for de fastansatte. Denne lokalaftale er også gældende for reserver. Protokollat 5 - Fravigelse fra fuldtidsstillinger Der optages forhandlinger mellem ledelse og tillidsrepræsentanten/afdelingen med henblik på indgåelse af lokalaftale, der muliggør dækning af vagter på de få dage pr. uge, hvor der systematisk er tale om spidsbelastninger, uden det driftsmæssigt er muligt at oprette fuldtidsstillinger. Det aftales, om det skal løses ved beskæftigelse af deltidsansatte eller reserver (med fravigelse af 5, stk. 1), eventuelt en kombination af begge dele. Med henblik på at finde løsninger på beskæftigelse af ansatte i særlige spidsbelastningssituationer (uden der er behov for fuldtidsansatte), optages der drøftelser i henhold til protokollat 5. I denne drøftelse kan indgå spørgsmålet om arbejdsdagens længde. Protokollat 6 - Fratrædelsesgodtgørelse Der ydes ved afskedigelser som følge af lukning af rederiet en fratrædelsesgodtgørelse på én månedsløn for hvert påbegyndte

26 ansættelsesår, dog maksimalt 3 år. Udbetaling forudsætter, at ansættelsesforholdet opretholdes til sidste dag i arbejdsgiverens opsigelsesperiode. Ansatte inden for 3F Privat Service, Hotel og Restaurations område sikres en aftale om fratrædelsesgodtgørelse efter samme retningslinjer som eventuel aftale med skibsassistenterne. Protokollat 7 - Hjemhavn Reservers vagter starter og slutter i samme havn. Reservers starthavn er uafhængig af bopæl og kan skifte fra vagt til vagt. De fastansatte er ikke ansat på et bestemt skib, men på overfarten. Den fastansattes hjemhavn er uafhængig af bopæl. Den enkelte fastansatte er ansat med enten Helsingør eller Helsingborg som hjemhavn. Dette udelukker ikke, at der arbejdes på begge færger, hvis blot hjemhavn respekteres. Hvis rederiet af driftsmæssige årsager ønsker at ændre den enkeltes hjemhavns vilkår, har den enkelte, hvis det ønskes, ret til en opsigelse under henvisning til vilkårsændringer. Protokollat 8 - Seniorordning Fastansatte har - fra 5 år før den til enhver tid gældende pensionsalder - ret til at benytte den i rederiet gældende seniorordning, der medfører reduceret arbejdstid med tilsvarende lønreduktion og mulighed for supplerende lønomlægning. Ordningen er omkostningsneutral for rederiet. Den reducerede arbejdstid kan være overgang til deltid eller et antal seniordage, dvs. fridage uden løn. Den reducerede arbejdstid skal aftales under hensyntagen til såvel rederiets drift som den pågældendes ønsker

27 Den reducerede løn kan efter eget ønske suppleres på flere mulige måder efter eget valg: 1) Udbetaling af op til 10% af pensionsbeløbet i hvert af de 5 år 2) Hensættelse i rederiet af helligdagskompensationen på 200% i en periode på op til 5 år forud for overgangen til seniorordningen 3) Hensættelse af feriefridagstimerne i en periode på op til 5 år forud for overgangen til seniorordningen Ved ophør uanset årsag afregnes det i rederiet opsparede. Der indgås af tale om procedurer for varsling og tilmelding/framelding, herunder hensyntagen til, at det skal være administrativt enkelt

28 Lokalaftale mellem rederi og tillidsrepræsentanten 1 - Antal obligatoriske uniformsdele På baggrund af rederiets tilkendegivelser under forhandlinger den 21. maj 1997, indgås lokalaftale vedrørende antal obligatoriske uniformsdele (jf. 2, stk. 10)

29 Bilag til overenskomsten Bilag 1 - Regler for deltidsansættelse (jf. 3, stk. 2) Stk. 1 - Garanteret timetal Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert enkelt tilfælde det faste garanterede timetal. Det aftalte timetal angives på ansættelsesbeviset i henhold til 2, stk. 2. Stk. 2 - Overarbejde Det aftalte garanterede timetal påføres vagtplanen, og arbejde herudover betales som overarbejde og efter tilsvarende regler som for heltidsansatte. Stk. 3 - Turnus Deltidsbeskæftigedes aftalte garanterede timetal på vagtplanen fordeles med et fast timetal på en 4-ugers turnus. Arbejde ud over det faste timetal på en 4-ugers turnus betales som overarbejde i henhold til 3, stk. 10. Stk. 4 - Maksimum 29 timer pr. uge Deltidsbeskæftigede kan ansættes med maksimum 29 timer i den enkelte uge. Arbejde udover 29 timer i den enkelte uge, betales som overarbejde i henhold til 3 stk. 10. Stk. 5 - Minimum 10 timer pr. uge Deltidsbeskæftigede kan ikke aflønnes med mindre end 60 timer på 4 uger, dog minimum 10 timer i den enkelte uge. Stk. 6 - Minimum 4 timer pr. dag Deltidsbeskæftigede kan ikke beskæftiges med mindre end 4 timer pr. arbejdsdag, og arbejdstiden kan ikke deles

30 Stk. 7 - Fuldtidsstillinger Hvor det driftsmæssigt er muligt at vagtplanere med fuldtidsstillinger, skal dette så vidt muligt ske. Hvis der bliver ledige stillinger på vagtplanen, skal disse tilbydes de øvrige ansatte før eventuel nyansættelse, hvis det driftsmæssigt er muligt. Stk. 8 - Undtagelse ved weekendarbejde Fastansatte medarbejdere inden for Hotel- og Restaurationsgruppens område kan beskæftiges med fast arbejde fredag fra kl til mandag kl med mindst 30 timer pr. 4-ugers turnus. Stk. 9 - Vagtplan Vagtplanen skal omfatte mindst 4 uger. Stk Opsigelse, løn m.v. Med hensyn til opsigelse, lønninger m.v. henvises til de almindelige regler som for fuldtidsbeskæftigede. Stk Serveringspersonalet Ovennævnte regler gælder ikke for serveringspersonalet

31 Bilag uden for overenskomsten Bilag A - Aftale vedr. oprettelse af særlige fuldtidsstillinger med disponible vagter 1) Der oprettes et antal fuldtidsstillinger i HH-Ferries i henhold til retningslinjerne i denne aftale. Dette angives på ansættelsesbeviset. 2) Antallet af stillinger aftales mellem parterne. 3) Disse stillinger kan ikke træde i stedet for udfyldelse af vagtplanen med faste stillinger efter normale regler. 4) Vagtplanen udfyldes forlods med de kendte vagter, der skal besættes samt garanterede fridage/friweekend. Vagtplanen udsendes sammen med alle øvrige vagtplaner. Så snart yderligere vagter (afspadsering, sygdom osv.) kendes, skal disse snarest muligt tildeles de ansatte med disponible vagter. 5) Der er tale om fuldtidsstillinger, der altid er garanteret overenskomstens faste månedsløn samt tillæg. 6) Den ansatte er til rådighed på alle dage, der ikke er garanterede fridage. Den ansatte kan ikke sige nej til indkaldelse til vagter, der indkaldes senest dagen forud samt inden kl den pågældende dag. Den ansatte vil få udleveret personsøger, som rederiet vil ringe op, når der er vagter. Ved opringning på personsøger, skal den ansatte tage kontakt til rederiet inden for en halv time. Ved opkald før kl , skal den ansatte kunne møde inden for en periode på to timer. 7) Den ansatte kan have vagter inden for såvel RBF's som HK's område, dog ikke på samme dag. Dette omfatter ikke arbejde inden for gastronomernes arbejdsområde. Det kan dog i konkrete tilfælde aftales mellem parterne, at enkelte personer, der har kvalifikationerne, også kan varetage gastronomvagter

32 I sådanne tilfælde udbetales det særlige gastronomtillæg forholdsmæssigt. 8) Ansættelserne sker med enten Helsingør eller Helsingborg som hjemhavn. Det tilstræbes at samle vagterne på samme skib, men der kan arbejdes på begge. Kræves det, at vagten ikke skal begynde og/eller slutte i hjemhavnen, beregnes arbejdstiden fra/til hjemhavnen. 9) De nye stillinger opslås internt, og tillidsrepræsentanterne inddrages ved ansættelserne. 10) Ud over ovennævnte, er disse stillinger omfattet af overenskomsten mellem HH-Ferries og RBF med følgende tilføjelse: Der betales et kompensationstillæg pr. disponibel vagt på ½ times løn. Antallet af disponible vagter fremgår af den oprindelige vagtplan (jf. pkt. 4). 11) Hver af undertegnede parter kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. København den 15/ Sign. RestaurationsBranchens Forbund Sign. HH-Ferries Sign. HK/Service

33 Bilag B - Manglende indkaldelse af reserver, 3, stk. 8 Uddrag af protokollat fra organisationsmøde den 7. december 2001 mellem Bilfærgernes Rederiforening og RBF: "Der opnåedes enighed om, at i de tilfælde hvor det på grund af sene sygemeldinger, udeblivelser eller forsinket fremmøde o.l. ikke er muligt for rederiet at erstatte vagtplaneret personale med reserver, fordeles den sparede hyre ligeligt mellem personalet i den formindskede mandskabsgruppe, jf. principperne i Sømandslovens 23."

34 Hyrebilag 1. marts februar

35

36 Varenr Overenskomst mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration for færger i Dansk Internationalt Skibsregister PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Overenskomst. for tjenere 2012-2014. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst. for tjenere 2012-2014. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2007-2010. mellem SAMSØ LINIEN A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE

O V E R E N S K O M S T 2007-2010. mellem SAMSØ LINIEN A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE O V E R E N S K O M S T 2007-2010 mellem SAMSØ LINIEN A/S OG DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 3 2 LØNNINGER... 6 3 ANDRE TILLÆG...

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

OVERENSKOMST. Mellem. HH Ferries Helsingør ApS. Dansk Metals Maritime Afdeling. Passagerskibe (Færger) i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

OVERENSKOMST. Mellem. HH Ferries Helsingør ApS. Dansk Metals Maritime Afdeling. Passagerskibe (Færger) i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) OVERENSKOMST Mellem HH Ferries Helsingør ApS og Dansk Metals Maritime Afdeling Passagerskibe (Færger) i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 2015-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 - Overenskomstens

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Overenskomst mellem. og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. cafeterierne på Ærø-ruterne

Overenskomst mellem. og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. cafeterierne på Ærø-ruterne privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Geoja ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration cafeterierne på Ærø-ruterne 1. MARTS 2007 OVERENSKOMST MELLEM GEOJA APS OG 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder HOTELOVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (skibsassistenter)

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (skibsassistenter) DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og METAL SØFART (skibsassistenter) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4 1 - Overenskomstens faglige gyldighedsområde 4 2 - Overenskomstens faglige

INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4 1 - Overenskomstens faglige gyldighedsområde 4 2 - Overenskomstens faglige INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4 1 - Overenskomstens faglige gyldighedsområde 4 2 - Overenskomstens faglige arbejdsområde 4 AFSNIT 2 - ORGANISATIONSFORHOLD 6 3 - Organisationsforhold

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder HOTELOVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder Forord Ved overenskomstfornyelsen pr. 1 marts 2014 blev parterne enige om en ny forenklet overens- komst, som træder

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2007/2010. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING 3 F-TRANSPORT. (Trosseførere)

O V E R E N S K O M S T 2007/2010. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING 3 F-TRANSPORT. (Trosseførere) O V E R E N S K O M S T 2007/2010 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og 3 F-TRANSPORT (Trosseførere) Gældende fra 1. marts 2007 3. udgave af 18. september 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE...

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

DAS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING METAL SØFART. (skibsassistenter)

DAS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING METAL SØFART. (skibsassistenter) DAS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og METAL SØFART (skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring...2 2. Hyre m.m...2 3. Arbejdstid

Læs mere

Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis

Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis Den indledende tekst Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F finder anvendelse, medmindre der afkrydses i felterne Caféoverenskomst

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE SØFARTENS LEDERE

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE SØFARTENS LEDERE DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og SØFARTENS LEDERE For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Ansættelse... 1 2

Læs mere

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T. mellem. Maskinmestrenes Forening ERRIA A/S. af 1. april 2007

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T. mellem. Maskinmestrenes Forening ERRIA A/S. af 1. april 2007 D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T mellem Maskinmestrenes Forening og ERRIA A/S af 1. april 2007 2 0 0 7 2 0 1 0 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE 1. Maskinmestre i skibe tilhørende, eller i management i ovennævnte

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Overenskomst 2012-2015. mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening

Overenskomst 2012-2015. mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening Overenskomst 2012-2015 mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Overenskomsten 1 Overenskomstens gyldighedsområde 1 2 Organisationsaftale

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN 2010 12 Indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark. 2010 2012

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening

Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening 1 INDHOLD Kapitel 1 Overenskomsten... 9 1 Dækningsområde... 9 2 Organisationsaftale og varighed... 9 3 Lokale virksomhedsaftaler...

Læs mere

Gældende for perioden 1. oktober 2008 til 30. april 2010. 1. - Ansættelse og Opsigelse

Gældende for perioden 1. oktober 2008 til 30. april 2010. 1. - Ansættelse og Opsigelse (midlertidig) Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Sø-Restaurations Forening for menigt Cateringpersonale i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. oktober

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af AKT/3F Landsog Tillægsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 34)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 34) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 34) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 35 84) Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

OVERENSKOMST 2012-14. mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE

OVERENSKOMST 2012-14. mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE OVERENSKOMST 2012-14 mellem DANSKE FÆRGER A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING for PURSERE (DAS) Gældende fra 1. maj 2012 1 Indholdsfortegnelse 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...3 2 ANCIENNITET...3 3 LØNNINGER

Læs mere

Wellness-overenskomst 2014

Wellness-overenskomst 2014 Wellness-overenskomst 2014 mellem Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere der omfatter sektionerne København, Sjælland, Fyn og Jylland og Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2012-2014. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2012-2014. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2012-2014 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik Jernbanernes

Læs mere

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til 29. februar 2016 Nærværende

Læs mere