Projektoversigt (opdateret april 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektoversigt (opdateret april 2014)"

Transkript

1 Bilag 4 Projektoversigt (opdateret april 2014) Igangværende initiativer Titel: Udvikling af moniteringsmetoder til at vurdere omfanget af utilsigtet bifangst af marsvin i indre danske farvande Projektejer: DTU Aqua Kortfattet projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at videreudvikle planer for moniteringen af utilsigtet bifangst af marsvin i forskellige garnfiskerier i indre, danske farvande ved anvendelse af elektronisk monitering (CCTV kamera monitering), for at sikre fuld dokumentering af mindre garnfartøjers udøvelse af fiskeriet med henblik på at sikre: at alle sæsoner samt de mest anvendte garntyper og fiskerier moniteres, at information og viden om bifangst af marsvin og havfugle pr. fiskeri/sæson/område i indre, danske farvande indsamles med henblik på udvikling af fiskeriplaner i NATURA2000. Projektet gennemføres med 10 danske garnfartøjer, som har deres primære fiskeri i sydlige Kattegat samt i Bælthavet (ICES område 22-23). Projektet gennemføres i et tæt samarbejde med de involverede fiskere. Da der er stor fokus på problematikken med utilsigtet bifangst af havpattedyr og havfugle i garnfiskerier vil formidling af indsamlet viden og erfaring være en vigtig del af projektet. Resultater og erfaringer vil derfor blive præsenteret både nationalt og internationalt ved relevante møder, seminarer og konferencer. Oktober 2011: Marts 2012: April 2012: December 2013: Maj 2014: Finansiering: Formel projektstart Frist for fiskeres tilmelding Dataindsamling påbegyndes Dataindsamling afsluttes Endelig projektrapport færdig. Fødevareministeriet og den Europæiske Fiskerifond. Projektet vil resultere i det første estimat af bifangsten af marsvin i kommercielle, danske garnfiskerier i ICES område Resultaterne vil også omfatte oplysninger om bifangsternes fordeling på redskaber, områder og sæsoner. 1

2 Titel: Bifangst af marsvin Indsigt, virkemidler og effekter Projektejer: DTU Aqua, Fjord & Bælt og Bioscience AU Kortfattet projektbeskrivelse: Projektet består af en række delprojekter, der alle er relateret til problemet med bifangst af marsvin i garnfiskerier. Følgende delprojekter er foreløbigt med i projektet: Akustiske egenskaber hos net-ekkoer (F&B) Afprøvning af Banana-pingeren (DTU Aqua) Udvikling og afprøvning af en alerting-pinger (DTU Aqua) Udvikling og afprøvning af pinger med kort rækkevidde (DTU Aqua og Bioscience) Habitats-udelukkelse og habituering (DTU Aqua) Fordeling af pignere i forhold til marsvins fordeling i et Natura 2000 område (DTU Aqua). Foråret 2012: Foråret 2013: Foråret 2013: Ultimo maj 2014: Ultimo august 2014: Efteråret 2014: Finansiering: Ansøgning til Fødevareministeriet og EFF. Projektet påbegyndes. Resultater fra det første år fremlægges i ICES WGBYC. Projektet afsluttes. Afrapportering foreligger. Endelige resultater publiceres. Fødevareministeriet og den Europæiske Fiskerifond. De forventede resultater omfatter følgende: En bedre forståelse af hvorfor marsvin bliver fanget i garn og hvordan dette kan undgås En vurdering af Banana-pingerens egnethed i kommercielt, dansk garnfiskeri En afklaring af om en alerting-pinger kan reducere bifangsten af marsvin En bedre viden om pingeres områdemæssige effekt på marsvins fordeling En bedre viden om pingeres tidsmæssige effekt på marsvins fordeling En bedre forståelse af forholdet mellem marsvins fordeling og garnfiskeriets fordeling i et Natura2000 område. 2

3 Titel: Garnfiskeri i Natura2000 områder Marsvin og stenrev Projektejer: DTU Aqua Kortfattet projektbeskrivelse: Projektets overordnede formål er at undersøge effekterne af garnfiskeri på danske Natura2000 områder, specielt effekterne på marsvin og på den hårde bunds flora og fauna. Projektet består af tre delprojekter og 9 arbejdspakker som er rettet mod følgende: at beskrive omfanget af garnfiskeri i udvalgte danske Natura2000 områder, at vurdere effekterne af garnfiskeri på marsvin i disse Natura2000 områder samt effekterne af relevante forvaltningstiltag på garnfiskeri generelt i danske Natura2000 områder; at vurdere effekterne af garnfiskeri på stenrevs flora og fauna i danske Natura2000 områder. De anvendte metoder er en kombination af reviews af den tilgængelige litteratur, dokumentation af fiskeriaktiviteter og gennemførelse af feltforsøg. Generelt vil projektets resultater føre til et forbedret vidensgrundlag for at gennemføre en effektiv forvaltning af Natura2000 og andre områder, så man bedre kan leve op til målsætninger om opnåelse af gunstig bevaringsstatus. Projektets dokumentation af effekterne af garnfiskeri på marsvin og stenrev vil bidrage til en informeret forvaltning baseret på videnskabeligt dokumenterede effekter frem for antagelser og anekdotisk viden. Foråret 2013: Foråret 2014: Foråret 2014: Efteråret 2014: Foråret 2015: Finansiering: Ansøgning til Fødevareministeriet og EFF. Projektets reviews gennemføres. Projektets feltarbejde påbegyndes. Projektets feltarbejde afsluttes. Projektet afrapporteres til Fødevareministeriet og EFF. Fødevareministeriet og den Europæiske Fiskerifond (EFF). Forventede resultater vil belyse følgende problemstillinger: Hvor stort er omfanget af nedgarnfiskeri i udvalgte danske Natura2000 områder og hvordan varierer dette gennem et år. Hvilke effekter har nedgarnfiskeriet på marsvin i danske Natura2000 områder, herunder også effekterne af tvungen brug af pingere i disse områder. Hvilke effekter vil relevante forvaltningstiltag have på nedgarnfiskeriet i danske Natura2000 områder. Hvilke effekter har nedgarnfiskeriet på stenrevs flora og fauna i danske Natura2000 områder. 3

4 Titel: Pilotprojekt til forberedelse af bæredygtighedscertificering af garnfiskeri i Østersøen Projektejer: Danske Fiskeres PO og DTU Aqua Kortfattet projektbeskrivelse: Projektets formål er at dokumentere omfanget af den utilsigtede bifangst af marsvin og havfugle i det danske garnfiskeri i Østersøen omkring Bornholm for at kunne opnå bæredygtighedscertificering af det danske garnfiskeri i Østersøen. Et antal garnfartøjer i ICESområderne vil blive udstyret med systemer til kameraovervågning i en periode på 12 måneder. De indsamlede data for bifangster af marsvin og fugle vil blive analyseret af DTU Aqua og resultaterne ekstrapoleret til estimater for det samlede danske garnfiskeri i områderne Resultaterne fra dette projekt vil også blive brugt i forbindelse med Natura 2000 forvaltningsprocessen i de relevante udpegninger. Revideret tidsplan (milepæle): Januar 2014: DTU Aqua overtager projektstyringen Marts 2014: Dataindsamling påbegyndt Maj 2015: Dataindsamling afsluttet August 2015: Endelig projektrapport færdig. Finansiering: Fødevareministeriet og den Europæiske Fiskerifond. Resultaterne vil være de første estimater af den samlede, danske bifangst af marsvin og havfugle i garnfiskeriet i ICES område 24 og 25. Resultaterne vil også omfatte oplysninger om bifangsternes fordeling på redskaber, områder og sæsoner. Desuden vil de indsamlede data bidrage til at estimere bifangsten af marsvin og havfugle i område 22 og 23. 4

5 Titel: Pingerprojekt i Storebælt Projektejer: Center for Fiskeri. Projektet udføres at Institut for Bioscience (DCE) Aarhus Universitet (AU), Roskilde Kortfattet projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at indsamle mere viden om anvendelse af pinger i forhold til bifangst af marsvin. Marsvin indgår i udpegningsgrundlaget for en række Natura områder i områder hvor Rådsforordning nr. 812/2004 s pinger-krav er gældende såvel som i områder, hvor pinger-kravet ikke er gældende. Kommissionen har senest i september 2011 udmeldt, at anvendelse af pinger fortsat er det bedste redskab for at mindske bifangst af marsvin i garnfiskeriet. Som forsøg vil pinger-kravet implementeres i hele Storebælt, så det i videst muligt omfang sikres, at garnfiskeriet ikke ændrer sig som følge af pinger-kravet. Den effekt pingerne eventuelt måtte have på marsvins adfærd og udbredelse undersøges ved hjælp af de lytteposter (C-PODs) Institut for Bioscience og Miljøministeriet i regi af NOVANA har placeret i Storebælt. Lytteposterne vil både kunne registrere marsvin døgnet rundt og samtidig udlægges støjloggere, som kan optage lyde fra pingere der placeres i en radius op til 1 km fra lyttestationerne. I baseline-perioden (ca. 2 år) har der været udlagt 9 lyttestationer i Storebælt og 5 stationer i Kalundborg Fjord, som fungerer som kontrolområde. Data fra de 14 stationer vil blive statistisk behandlet i en BACI analyse som tager hensyn til de naturlige fluktuationer i antallet af marsvin i området : Baseline data indsamlet Sommer/ efterår 2012: Beskrivelse af garnfiskeriet i Storebælt Forår 2014: Formulering af pinger-krav Sommer 2014: Implementering af pinger-krav i Storebælt Sommer : Dataindsamling Efterår 2015: Projektet afsluttes Januar 2016: Projektet afrapporteres til NaturErhvervstyrelsen. Finansiering: Fødevareministeriets forskningspulje og aftalen med Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Resultaterne fra pinger-projektet forventes at kunne bidrage med viden om marsvins adfærd og bevægelsesmønstre i forhold til brug af pingere i garnfiskeri indenfor et større område. Sammenholdt med bifangstdata fra DTU Aqua video overvågningsprojektet, vil resultaterne indgå i det videre arbejde med henblik på at sikre, at bifangst ikke er til hinder for opnåelse af gunstig bevaringsstatus og bestandens fremgang i indre farvande. Kort over marine Natura områder. Områder angivet med mørkeblåt viser områder med marsvin på udpegningsgrundlaget. Pinger-projekt området er vist med blå skravering i Storebælt. 5

6 Titel: Beredskabsplan for havpattedyr - strandingsberedskabet Projektejer: Naturstyrelsen Kortfattet projektbeskrivelse: Naturstyrelsens beredskabsplan er baseret på et samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum; DTU Veterinærinstituttet og Inst. for Bioscience, Aarhus Universitet. Overvågning af sæler og hvalers sundhed Der indsamles så mange af de følgende oplysninger som muligt: lokalitet, art, køn og mål. Undersøgelser og prøveudtagning DTU Veterinærinstituttet obducerer enkeltdyr, der bringes til instituttet. I særlige tilfælde kan instituttet obducere dyret på strandingsstedet f.eks. ved stranding af store dyr eller massestrandinger. Obduktionerne er målrettet identifikation af dødsårsagen, men der udtages tillige standardprøver, som arkiveres på hhv. Center for Vildtsundhed, Inst. for Bioscience (DMU), Aarhus Universitet og Fiskeri- og Søfartsmuseet. Disse standardprøver, omfatter: lunge, blod, lever, milt, nyre, krøs-lymfeknude, spæk, muskel, kønsorganer, underkæbe, mave og kranie. Aktivt indsamles af Naturstyrelsen indtil 25 marsvin om året. Dyrene tilstræbes indsamlet fordelt på fra Vadehavet-Nordsø-Skagerrak, fra de indre danske farvande til overvågning for sygdomme, sundhedstilstand og generel biologi. Marsvin fra Limfjorden og Bornholm bør indsamles. Dyrene skal være friske til undersøgelse. Marts 2012: Beredskabsplanen er godkendt af Miljøministeriet Finansiering: Miljøministeriet Målsætningerne for det danske beredskab vedrørende havpattedyr er at sikre en hurtig aflivning af syge og nødlidende dyr at medvirke til overvågningen af sæler og hvalers sundhed og populationsstatus gennem registrering, obduktion og udtagning af prøver fra strandede dyr at sikre indsamling af sjældne arter (dvs. andre arter end spættet sæl og marsvin) at håndtere massedødsfald at håndtere stranding af sjældne arter, herunder store hvaler. Den årlige obduktion af 25 marsvin, der findes på strandene kan give bedre billede af dødsårsagen for disse dyr, men kan ikke forventes at bidrage væsentligt til en eksakt og tilstrækkelig viden om størrelsen af den samlede bifangst. 6

7 Titel: NOVANA - overvågning af marsvin i de danske farvande Projektdeltagere: Institut for Bioscience (DCE) AU, Roskilde Projektbeskrivelse: Det er hensigten med dette program, at overvåge udviklingen i marsvinebestandene i alle udpegede habitatområder samt de danske farvande generelt. Dette vil ske med en frekvens, så det er muligt at vurdere bestandsudviklingen indenfor hver 6-årig afrapporteringsperiode. Marsvin indgår i udpegningsgrundlaget i 16 Natura2000 områder. Heraf 11 områder indenfor populationen i de indre danske farvande (kaldet Bælthavspopulationen ) og i 5 områder i Skagerrak/Nordsøen populationen. I de indre danske farvande overvåges to områder hvert år med 10 faste akustiske lyttestationer (C-PODs). Disse stationer flyttes hvert år til to nye områder, således at de i alt seks områder overvåges hvert 3. år (figur 1). I Skagerrak/Nordsøen overvåges marsvin hvert år med flysurvey i de fem habitatområder i juli-august (figur 1). I 2012 blev der gennemført en total tælling af marsvinepopulationen i de indre danske, tyske og svenske farvande i juli måned, som metodemæssigt svarer til de tidligere gennemførte SCANS survey i 1994 og Næste store tælling i hele Europa (SCANS III) er planlagt til Figur 1. Oversigt over habitatområder for marsvin og overvågningsprogrammet for marsvin i perioden Tidsplan: Juli C-POD overvågning i Storebælt og Kalundborg Fjord Juli C-POD overvågning i Lillebælt og Flensborg Fjord Juli C-POD overvågning i Øresund og Femern Bælt Juli 2012 Skibssurvey i de fælles dansk-tysk-svenske farvande August 2013 Akustisk skibssurvey i de indre danske farvande Juli hvert år flysurvey i habitatområderne i den danske del af Nordsøen Fælles afrapportering af NOVANA havovervågningsprogram, som hvert efterår udgives af DCE, AU. Finansiering: Naturstyrelsen Overvågning af marsvins status i de danske farvande vil kunne bidrage til at vise trends i populationerne og deres bevaringsstatus i Natura 2000 områderne. 7

8 Titel: SAMBAH, antal og tætheder af marsvin i Østersøen Projektdeltagere: Institut for Bioscience (DCE) AU i samarbejde med 8 andre partnere omkring Østersøen Projektbeskrivelse: Efter flere forsøg på at benytte visuelle survey til at optælle den truede bestand af marsvin i Østersøen vil dette projekt forsøge at give et bestandsestimat og kortlægge habitat præferencer vha. akustiske data loggere (C-PODs). Dette er aldrig gjort før, så projektet indeholder en del udviklingsarbejde. I perioden udlægges 300 C-POD stationer i Østersøen syd for Ålandsøerne i nord og Gedser/København i vest. Disse stationer er spredt systematisk med ca. 25 km afstand. Som supplement til dataanalyserne mærkes marsvin med akustiske tags for at undersøge, hvor ofte de benytter deres sonar. Ligesom vilde marsvin optages med et hydrofon array for at undersøge hvor effektive C-PODs er til at registrere marsvin : Projektplanlægning Maj maj 2013: C-POD monitering Medio 2014: Afrapportering af bestandsestimat Medio 2015: Endelig afrapportering til EU. Finansiering: EU LIFE+ programmet og Naturstyrelsen Bestandsestimat samt kortlægning af densitetsgradienter og habitatpræferencer 8

9 Titel: Effekter af menneskeskabt støj på marsvin og sæler Projektdeltagere: Institut for Bioscience (DCE) AU, Roskilde i samarbejde med det veterinære universitet i Hannover (TIHO) i Tyskland og University of St. Andrews i Skotland. Projektbeskrivelse: Der er meget begrænset viden omkring det enkelte marsvins reaktion på forskellige støjkilder såsom f.eks. skibe, seismik, pingere, nedramning af vindmøllefundamenter og vindmølleparker i drift. I dette projekt vil en række marsvin og sæler blive mærket med en nyudviklet D-tags der kan optage alle lyde omkring marsvinet samtidig med marsvinets egen ekkolokalisering og dets adfærd i tre dimensioner samt GPS position. 2011: Projektplanlægning : Mærkning af 10 marsvin med D-tags Ultimo 2014: Afrapportering. Finansiering: BfN i Tyskland Ved at se om marsvin og sæler ændrer adfærd i forskellige situationer ved forskelligt lydtryk og frekvenser kan man danne sig et billede af hvor sensitive marsvin er overfor lyde. 9

10 Titel: DEPONS (populationsmodellering af marsvin specielt i relation til nedramning af vindmølle fundamenter) Projektdeltagere: Institut for Bioscience (DCE) AU, Roskilde Projektbeskrivelse: Der er meget begrænset viden omkring det enkelte marsvins re-aktion på kraftige støjkilder som nedramning af vindmøllefundamenter og om det kan have nogle populationseffekter. I dette projekt vil en tidligere udviklet individba-seret populationsmodel blive videreudviklet. For at give realistiske input til modellen vil en række marsvin blive mærket med en nyudviklet V-tag der kan optage marsvinets nøjagtige GPS position og dykkeadfærd. Når dyret vender tilbage til normal adfærd op-tages en baseline periode i et par dage inden dyret udsættes for et lydtryk der svare til nedramning af en vindmølle i 5000 m afstand. Derefter måles dyrets adfærd i endnu nogle dage inden tagget falder af og data kan analyseres. Marsvinets bevægelser i op til et år efter play-back eksperimentet overvåges med en Argos satellitsender. 2012: Projektplanlægning : Mærkning af marsvin med V-tags og play-back med airgun samt Argos satellitsender. Ultimo 2015: Afrapportering. Finansiering: Vattenfall A/S Modellen vil vise effekten af nedramninger på populationen af marsvin i Nordsøen, samt de kumulative effekter hvor andre støjkilder og bifangst inkluderes. 10

11 Titel: Marsvinets detaljerede udbredelse i hotspot -områder Projektejer: Syddansk Universitet Kortfattet projektbeskrivelse: Gennem fokuserede observationer af marsvin (visuelle og akustiske) i Lillebælt og ved Kullen (Sverige) undersøger vi den spatielle udbredelse af mor-kalvepar, ædegilder, m.v. for at bedre forstå, hvilke dele af et habitat som er af speciel betydning for marsvin. Sommer 2013: August-November 2014: Sommer/efterår 2014: Forår 2015: Formel projektstart Dataindsamling Dataindsamling afsluttes Endelig projektrapport/paper færdig. Finansiering: Krapperup stiftelsen (Sverige), WWF Sverige (ansøgning inde p.t.) Projektet forventes at give et første indblik i, hvilke mikrohabitater indenfor et område med mange marsvin, som er af speciel betydning for dyrene og derfor specielt beskyttelsesværdige. 11

12 Titel: Adfærds- og fysiologiske reaktioner på støj hos marsvin og sæler Projektdeltagere: Institut for Bioscience (DCE) AU i samarbejde med TIHO i Tyskland og St. Andrews University i Skotland Projektbeskrivelse: Dette projekt vil undersøge sæler og marsvins reaktion på undervandsstøj i deres miljø. Vha. akustiske/adfærds data loggere (D-tags) på dyrene vil deres upåvirkede adfærd og specifikke reaktioner på f.eks. støj fra havmøller, skibe, broer mm. kunne undersøges. Denne type tags er aldrig udviklet til mindre hvaler og sæler. I dette projekt vil tagsene blive udviklet og anvendt på marsvin og sæler for første gang : Planlægning og udvikling af nye tags : Afprøvning og færdig udvikling af tags : Data indsamling fra tags på sæler og marsvin i danske og tyske farvande Ultimo 2014: Afrapportering. Finansiering: BfN under det Tyske Miljøministerium Påvisning af specifikke reaktioner til bestemte undervandslyde, som vil kunne anvendes til kortlægning af egnede habitater og i forvaltningen af habitatområder og krav til industrien. 12

13 Afsluttede projekter Forslag til nyt format for afsluttede projekter med nedenstående projekt Effekten af Rødsand 2 havmøllepark ved Gedser/ Rødby som case: Titel: Effekten af Rødsand 2 havmøllepark ved Gedser/Rødby Projektdeltagere: Institut for Bioscience (DCE) AU i Roskilde Projektbeskrivelse (8 linjer): I perioden blev effekten af Rødsand 2 havmøllepark undersøgt ved hjælp af 10 akustiske data loggere (T-PODs). De ti stationer er fordelt i en øst-vest gradient med 3 stationer i Rødsand 2 Havmøllepark, 3 i et kontrolområde vest for Rødsand 2, 2 i Nysted Havmøllepark og 2 i et kontrolområde øst for Nysted Havmøllepark. Den kumulative effekt af to nærliggende havmølleparker blev også undersøgt ved at fortsætte de T-POD stationer, der blev anvendt under overvågning af Nysted havmøllepark Afrapportering: Rapport til Energiselskabet E.ON. og en videnskabelig artikel i Environmental Research Letters (Teilmann og Carstensen 2012). Titel: Effekten af Rødsand 2 havmøllepark ved Gedser/Rødby Projektdeltagere: Institut for Bioscience (DCE) AU i Roskilde Projektbeskrivelse: I perioden undersøges effekten af Rødsand 2 havmøllepark ved hjælp af 10 akustiske data loggere (T-PODs). De ti stationer er fordelt i en øst-vest gradient med 3 stationer i Rødsand 2 Havmøllepark, 3 i et kontrolområde vest for Rødsand 2, 2 i Nysted Havmøllepark og 2 i et kontrolområde øst for Nysted Havmøllepark. Den kumulative effekt af to nærliggende havmølleparker bliver også undersøgt ved at fortsætte de T-POD stationer, der blev anvendt under overvågning af Nysted havmøllepark Baseline: Effektundersøgelse: Afrapportering: July Finansiering: NIRAS via Energiselskabet E.ON. Afklaring af havmøllers effekt på marsvin i Østersøen. 13

14 Titel: Forsøg med TAD-pinger Projektejer: DTU Aqua Kortfattet projektbeskrivelse: TAD-pingere ( Total Alerting Devices ) vil kunne løse flere af de problemer, der gælder for traditionelle pingere, hvilket gør dem særdeles attraktive. Hvis denne type pinger kan nedbringe bifangsten af marsvin vil den have flere fordele i forhold til de nuværende, traditionelle pingere. Disse fordele omfatter: at TAD-pingere ikke vil udelukke marsvin fra områder, hvor de anvendes; at TAD-pingere vil have et væsentligt lavere strømforbrug, og derfor vil kunne fylde og veje mindre, alternativt at TAD-pingere vil kunne have længere levetid, hvis den nuværende størrelse bibeholdes; at risikoen for habituering vil være mindre end med de traditionelle pingere, da marsvin i forhold til TAD-pingere vil have mulighed for at lære at lyden fra pingeren er korreleret med en barriere i området; at lydforureningen vil være mindre ved brug af TAD-pingere, da deres lydniveauer er væsentligt lavere end traditionelle pingeres. Resultater: Resultaterne tyder ikke på at det anvendte signal har nogen effekt på marsvinenes sonar-aktivitet. Forsøg med andre signaltyper vil blive videreført i (se under igangværende projekter). Projektets resultater kan findes i nedenstående rapport. Afrapportering: Kindt-Larsen, L., Wahlberg, M. & Larsen, F Evaluering af marsvins adfærd og habituering i forhold til redskabsselektion med akustiske alarmer. DTU Aqua rapport til NaturErhvervstyrelsen og EFF. Titel: Habitats-udelukkelse og habituering i relation til brug af pingere Projektejer: DTU Aqua Kortfattet projektbeskrivelse: Marsvins udelukkelse fra kritiske habitater som følge af udbredt anvendelse af akustiske alarmer (pingere) bliver ofte brugt som et argument mod anvendelse af pingere til reduktion af bifangsten af marsvin. I samme åndedrag nævnes ofte marsvinenes habituering (tilvænning) til pingernes signaler som et problem, selvom de to effekter i den virkelige verden udelukker hinanden. For at kunne vurdere omfanget af habitatsudelukkelse og habituering, er det nødvendigt, at man kan vurdere, hvor stort et område en given pinger vil skræmme marsvin bort fra, samt hvorvidt denne afstand ændrer sig over tid. DTU Aqua har indsamlet data om dette ved at se på fordelingen af marsvin i forhold til en modificeret AQUAmark100 pinger ved Reersø i Storebælt. Resultater: Resultaterne fra Skotland og Danmark viste, at AQUAmark100 pingerne havde en signifikant effekt på antallet af marsvineklik ud til 400m fra pingeren, og at der ikke var nogen habituering til pingeren. Andre studier har dog vist en klar habituering til pingere, men disse forsøg har benyttet en 10 khz pinger. For at kunne sammenligne projektets resultater med de tidligere studier er forsøget derfor fortsat under projektet Bifangst af marsvin Indsigt, virkemidler og effekter. Resultaterne op til december 2011 er publiceret i nedenstående rapport. Afrapportering: Kindt-Larsen, L., Wahlberg, M. & Larsen, F Evaluering af marsvins adfærd og habituering i forhold til redskabsselektion med akustiske alarmer. DTU Aqua rapport til NaturErhvervstyrelsen og EFF. 14

15 Titel: MESMA (Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas) Projektejer: DTU Aqua Kortfattet projektbeskrivelse: MESMA (EU FP7) fokuserer på Marine Spatial Planning og sigter mod at producere integrerede værktøjer (koncepter, modeller og retningslinjer) for overvågning, evaluering og implementering af rumligt forvaltede områder. DTU Aqua står for et særskilt delprojekt i Natura2000 området ved Skagens Gren. Delprojektet indsamler data omkring fiskeri, bifangster, marsvin, skibstrafik, nationale og internationale love og forpligtigelser, for til sidst at kunne komme med konkrete og overordnede anbefalinger til en mulig og effektiv forvaltning af fiskeri i Natura2000 området. Resultater: Projektet er nu afsluttet. Projektet har kortlagt konflikter mellem marsvin og garnfiskeriet i Natura2000 området ved Skagens Gren og Store Rev og kan derved bidrage til en mulig forvaltning af området. Projektet er afrapporteret i nedenstående litteratur. Ud over dette, bidrager data fra projektet til en artikel om identificering af højrisiko områder for bifangst af marsvin. Afrapportering: Artiklen er under udarbejdelse. Sørensen, T.K. & Kindt-Larsen, L Skagerrak Sea, Governance analysis (WP6), rapport til MESMA. Sørensen, T.K. & Kindt-Larsen, L. Uncovering governance mechanisms surrounding harbour porpoise conservation in the Danish Skagerrak Sea (Submittet to European Policy). Titel: Review af effekten af undervandsstøj på havpattedyr Projektdeltagere: Institut for Bioscience (DCE) AU Projektbeskrivelse: Effekten af menneskeskabt undervandsstøj har fået stigende fo-kus i de senere år, ikke mindst i forbindelse med udbygninger af havmølleparker og vedtagelse af EU s Havstrategidirektiv. Dette projekt gennemgår litteraturen omkring undervandsstøj og kortlægger principper og metoder for måling og vurdering af ef-fekter af støj på havpattedyr. Afsluttet med rapport til Energinet.dk 15

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer:

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Titel Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Energinet.dk Ole Graabæk og Jan Havsager Forskningscenter

Læs mere

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse Danmarks Havstrategi Basisanalyse FORORD... 4 0. SAMMENFATNING AF BASISANALYSEN... 5 0.1 Karakteristika... 5 0.2 Miljøbelastninger og påvirkninger... 10 1. INTRODUKTION... 16 1.1 Hvad er et økosystem?...

Læs mere

Forvaltningsplan for skarv i Danmark

Forvaltningsplan for skarv i Danmark Forvaltningsplan for skarv i Danmark Skov- og Naturstyrelsen, juni 2009 Ny version september 2010 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) og trækgæster 2009

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

Danmarks Havstrategi. Sammenfatning af Socioøkonomisk analyse. 1 Socioøkonomisk analyse

Danmarks Havstrategi. Sammenfatning af Socioøkonomisk analyse. 1 Socioøkonomisk analyse Danmarks Havstrategi Sammenfatning af Socioøkonomisk analyse 1 Socioøkonomisk analyse Forside: Fotografi af Martin Kielland, Se flere fotografier på www.livetunderoverfladen.dk Indhold Forord 1. Overblik

Læs mere

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område

Læs mere

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012

Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012 Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012 Handlingsplanen angiver udviklingslinjer og indsatsområder for strategiperioden 2009-2012 for Naturinstituttets basisaktiviteter. Herunder præsenteres

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2000

Virksomhedsregnskab 2000 Virksomhedsregnskab 2000 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Titel Danmarks Miljøundersøgelser Virksomhedsregnskab 2000 Udgiver Danmarks Miljøundersøgelser Udgivelsesår 2001 Redaktion

Læs mere

Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden

Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden J.nr.: Ref.:

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 5 September 2012- Januar 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

Optimering af jægernes indberetning af vildtudbytte

Optimering af jægernes indberetning af vildtudbytte Optimering af jægernes indberetning af vildtudbytte Afrapportering til Vildtforvaltningsrådet fra arbejdsgruppen om Optimering af jægernes indberetning af vildtudbytte Maj 2005 Anni B. Rytter Niels Kanstrup

Læs mere

Indsatsplan mod mårhund i Danmark

Indsatsplan mod mårhund i Danmark Indsatsplan mod mårhund i Danmark Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2010 MIRDINEC (NAT SE 344) Titel: Indsatsplan mod mårhund Indsatsplanen er udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen, 2010 Fotos s.

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

Havmøllelaug. Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen

Havmøllelaug. Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen Havmøllelaug Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen Danmarks Vindmølleforening August 2001 1 Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen.

Læs mere

Ansvaret tilbage til fiskerne...

Ansvaret tilbage til fiskerne... Ansvaret tilbage til fiskerne... Af formand Thorkild Førby Dagligdagen i dansk fiskeri er domineret af enkeltsager og enkeltemner. Det er naturligt nok, men det betyder, at vi ikke altid i fornødent omfang

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv DTU Aqua-rapport nr. 283-2014 Af Niels Jepsen, Christian Skov, Stig Pedersen og Thomas Bregnballe Betydningen

Læs mere