Studieordning del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning del 5-2014"

Transkript

1 Studieordning del Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8

2 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med det afsluttende eksamensprojekt på datamatikeruddannelsen Eksamensprojektets emne Formelle krav Forside Indholdsfortegnelse m.v Opgavebeskrivelse Evt. forundersøgelse Virksomhedsbeskrivelse (hvis ej forundersøgelse) Udviklingsprojekt og metodevalg Refleksion Konklusion Bilag Øvrige formkrav Samarbejdet med virksomheden der er opgavestiller Ophavsret og fortrolighed Vejledning Bedømmelseskriterier Aflevering Karaktergivning Mundtlig eksamen Reeksamen Opbevaring af eksamensprojektet Vigtige datoer i forløbet...8 Side 1 af 8

3 1. Formålet med det afsluttende eksamensprojekt på datamatikeruddannelsen Som afslutning på studiet skal du udarbejde et eksamensprojekt alene eller sammen med en eller to medstuderende. Formålet med eksamensprojektet er, at den studerende dokumenterer evne til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for it-området. Eksamensprojektet skal omfatte centrale problemstillinger i datamatikeruddannelsen og have et omfang svarende til 15 ECTS-points. Formålet med eksamensprojektet er at fremme både din faglige og din personlige udvikling. Du skal med andre ord udvikle dine færdigheder ved: at løse en praktisk problemstilling som hovedregel med udgangspunkt i en privat eller offentlig virksomhed/organisation at anvende teori og metoder fra uddannelsens fagområder på en praktisk problemstilling at kombinere viden fra flere fagområder at udarbejde den fornødne dokumentation for problemløsningens valgte metode at bearbejde, analysere og vurdere indsamlede informationer at reflektere over valg af metode, teknikker og værktøjer, der indgår i løsningen at udarbejde et løsningsforslag eller dele heraf, f.eks i form af et konkret program. 2. Eksamensprojektets emne Emnet for det afsluttende eksamensprojekt formuleres af den studerende i samråd med vejlederen og gerne i samarbejde med en virksomhed. Du skal selv, i samarbejde med den pågældende virksomhed og skolens vejleder, udarbejde en konkret opgavebeskrivelse for projektet. Brug din vejleder i denne fase. Vejlederen skal godkende emne og opgavebeskrivelse. Opgavebeskrivelsen udgør grundlaget for bedømmelse af opgavens faglige niveau. Den bør fylde 1-2 A4-side(r) og skal indeholde: Titel Virksomhed/organisation inkl. kontaktperson og forventet belastning af virksomheden/organisationen. Herunder personer, hardware, software og øvrige ønsker/krav til virksomheden/organisationen Hvis den løses i gruppe, så navne på deltagere Opgavens baggrund og formål Forventet resultat af opgaven i form af en meget kort beskrivelse af de produkter I forventer at udarbejde Hvis I er to eller tre, der skriver sammen, skal opgavebeskrivelsen og opgavebesvarelsen have et omfang, som kan godtgøre, at I er to eller tre. Hver især skal I yde en arbejdsindsats i den fælles opgaveløsning, som mindst modsvarer den arbejdsindsats, én studerende yder ved at udarbejde eksamensprojektet alene. Den mundtlige eksamen er individuel, men den enkelte skal kunne forsvare hele projektet. Side 2 af 8

4 3. Formelle krav Den studerende skal have bestået alle tidligere prøver, herunder praktikprøven, for at kunne indstilles til afsluttende eksamensprojekt. Selve rapporten eksklusiv indholdsfortegnelse men inklusiv kildefortegnelse må fylde max. 40 sider plus 20 sider pr. studerende. Fodnoter etc. tæller også med. Indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag indregnes ikke i sidetallet. Teksten skal kunne læses i sin helhed uden opslag i bilag (bilag er uden for bedømmelse). I projektet må der ikke forekomme citater uden kildehenvisning. Projektet skal have et kildehenvisningssystem, som sikrer, at opgavelæseren til enhver tid kender - og evt. kan opsøge - kilden til udsagn, tabeller eller modeller. Citater uden kildehenvisning opfattes som afskrift og kan føre til afvisning af projektet. Der skal udarbejdes en udførlig litteratur- og bilagsliste, som følger Harvard standarden (ligger altid tilgængelig på bibliotekets hjemmeside). Brug endvidere noter til uddybninger, specifikationer, henvisninger m.v. For yderligere hints til litteraturhenvisninger m.v. se notat Råd og Vink hovedopgave på fronter Forside På projektets forside skal oplysning om navn på uddannelse, uddannelsesinstitution og opgaveløser(e), holdbetegnelse, vejleder, projektets titel, virksomhed samt dato for aflevering anføres. Endvidere anføres opgavens omfang opdelt i rapport og bilag. Hvis projektet er fortroligt, skal dette tydeligt fremgå af forsiden. Projektet vil så ikke blive offentliggjort på biblioteket. Forsiden skal endvidere indeholde en synopsis, der er en kort beskrivelse af opgaven (d.v.s. formål og resultater). Beskrivelsen må gerne være så omfattende, at en nysgerrig udenforstående får et klart billede af, hvad rapporten indeholder. I andre sammenhænge er tommelfingerreglen, at synopsen er maks. 200 ord. Endelig afsættes der plads til administrationens kvittering nederst - f.eks.: Afleveringsdato: Underskrevet: Projektet kan struktureres som nedenstående: 3.2. Indholdsfortegnelse m.v. Der skal foreligge en indholdsfortegnelse, som viser projektets opbygning i hovedafsnit og underafsnit med tilhørende sidetal. Hvis projektet indeholder programmering, bør I aftale med vejleder, hvorvidt al kode skal printes og medtages som bilag, eller om noget eller det hele kan afleveres på CD/DVD. Side 3 af 8

5 3.3. Opgavebeskrivelse 3.4. Evt. forundersøgelse Projektgrundlag Projektplanlægning, forundersøgelse Virksomhedsbeskrivelse Analyserapport Visioner 3.5. Virksomhedsbeskrivelse (hvis ej forundersøgelse) Uddybende beskrivelse af virksomheden og dens problemstillinger 3.6. Udviklingsprojekt og metodevalg Projektetablering Metodevalg Projektplanlægning, udviklingsprojekt Beskrivelse af processen Beskrivelse af produktet 3.7. Refleksion Refleksioner over valgte metode Refleksioner over gruppesamarbejdet og rollefordelingen Refleksioner over produkt og proces 3.8. Konklusion Opsummering af væsentlige problemstillinger i projektet jf. opgavebeskrivelsen 3.9. Bilag Der skal være en bilagsfortegnelse, hvis denne ikke fremgår af indholdsfortegnelsen. Bilag skal nummereres og have fortløbende sidenummerering. Kun bilag, der refereres til i teksten, skal medtages Øvrige formkrav Rapporten skal være hæftet, indbundet eller indsat i et ringbind. Eventuelle løsdele (f.eks. DVD er, CD-rom er) skal være fastgjort til resten af rapporten. Husk også en klar mærkning (titel, navne og eksamenstermin/projektperiode) på hver løsdel. Om krav til kildehenvisninger m.v. se Råd & Vink hovedopgave på fronter Samarbejdet med virksomheden der er opgavestiller Erhvervsakademiet forventer, at I løser opgaven i samarbejde med en konkret virksomhed. Side 4 af 8

6 Som oftest er det jer selv, der finder en virksomhed at samarbejde med. Dog er der virksomheder, der henvender sig til skolen, som så formidler en kontakt. Fælles for begge former er, at samarbejdsrelationen primært er jeres ansvar. Der er altså ikke nogen direkte kommunikation mellem virksomhed og skole. Det, I bl.a. skal sørge for, er: udarbejdelse af en passende opgavebeskrivelse, fastsættelse af møder, orientering om forløbet undervejs og at samarbejdsrelationen afsluttes med et møde eller anden overlevering af produktet. Se også næste afsnit om ophavsret og fortrolighed Ophavsret og fortrolighed Generelt er det juridiske udgangspunkt, at ophavsretten automatisk tilhører de studerende, hvis intet andet aftales. For at undgå problemer senere i forløbet, bør dette diskuteres fra starten med virksomheden, og en skriftlig aftale bør laves. Skolens anbefaling er, at man giver ejendomsretten til virksomheden. Det er trods alt dem, der stiller ressourcer til rådighed, for at nogle studerende kan færdiggøre deres uddannelse. Alternativt er, at virksomheden er i sin gode ret til ikke at medvirke som hovedopgavesponsor. Endvidere kan rapporten indeholde oplysninger, som virksomheden ønsker skal være fortrolige. Dette er noget andet end ejendomsretten. Virksomheden er i sin gode ret til at kræve fortrolighed omkring forretningsoplysninger og de ting, der kommer til at stå i rapporten. Både lærer og censor samt de studerende har tavshedspligt. Hvis virksomheden ønsker det, kan rapporten arkiveres således, at den ikke bliver offentliggjort på biblioteket. Dette noteres som tidligere beskrevet på forsiden af projektet. 4. Vejledning Vi anbefaler, at du benytter dig af dine muligheder for vejledning gennem hele forløbet. En betydelig del af vejledningen vedrører diskussion af opgavebeskrivelse, metodevalg, teorivalg, produktudvikling og disponering. Som regel er det nødvendigt at diskutere udkastet mere end én gang. Vejlederen er ikke forpligtet til at gennemlæse udkast til kapitler, ligesom vejlederen ikke kan eller må forhåndsgodkende projektet eller dele af det. Det er den studerende, der skal tage initiativet i processen. Vejledningen styres af den studerendes spørgsmål. Det er vigtigt at komme velforberedt til vejledningen. 5. Bedømmelseskriterier Din vejleder og en ekstern censor bedømmer projektet og deltager ved det mundtlige forsvar. Uanset projektets faglige områder er der en række generelle forhold, der vil ligge til grund for bedømmelsen: Konsistens Problemstilling Er der sammenhæng mellem projektets opgavebeskrivelse, den valgte metode, projektets indhold og konklusioner? Er der i opgavebeskrivelsen taget stilling til problemet, således at det defineres klart og præcist samt er afgrænset? Side 5 af 8

7 Teori og metodeanvendelse Sammenhæng mellem teori og praksis Kompleksitet og refleksion Produkt Konklusion Er valg og brug af metoder og teorier velbegrundede? Korrekt brug af teori, problemløsning, programmeringskvalitet. Er der nye problemstillinger/teorier i forhold til hidtidig uddannelse og er der vurderinger, refleksioner m.v. i relation til disse problemstillinger? Er der et kørende program? Er det ordentligt testet? Er programmet færdigt nok? Er der opstillet plan for afslutning? Er det passende brugervenligt? Svarer konklusionen på opgavebeskrivelsen? Formelle krav Er de formelle krav overholdt? Se punkt Sprog Fremlæggelse Stavning og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af opgaven. Fremlæggelsen skal være velforberedt og fordelt blandt gruppens medlemmer, hvis der er flere om opgaven. Fremlæggelsen skal ikke blot være et referat af rapporten men på passende vis supplere det skrevne. Selv om I eventuelt løser opgaven i en gruppe, skal I eksamineres individuelt, og I skal have individuelle karakterer. Samlet er bedømmelsesgrundlaget for det afsluttende projekt derfor følgende tre ting: 1. Det produkt (rapport og evt. program) I afleverer (jf. ovenstående forhold) 2. Jeres egen fremlæggelse og kritik af produktet. 3. Den diskussion der følger efter jeres fremlæggelse. 6. Aflevering Senest på det officielle tidspunkt for afleveringen afleveres projektrapporten til administrationen, der påfører afleveringstidspunkt på forsiden. Projektet afleveres i 2 eksemplarer + 1 elektronisk uploaded eksemplar i afleveringsmappen på fronter må projektet offentliggøres afleveres 3 eksemplarer + 1 elektronisk uploaded eksemplar. Manglende aflevering eller for sen aflevering: Studerende, der ikke afleverer eksamensprojektet rettidigt, betragtes som udeblevet fra eksamen, og et for sent afleveret projekt kan afvises. Den studerende har herefter mulighed for reeksamination med udgangspunkt i et nyt projekt. Manglende aflevering på grund af sygdom: Hvis den studerende i tidsrummet 14 dage før afleveringsfristen bliver syg, kan den studerende ved aflevering af dokumentation til skolen få forlænget afleveringsfristen. Computer-, printer- eller kopieringsproblemer er skolen uvedkommende og giver ikke anledning til forlængelse af afleveringsfristen. Side 6 af 8

8 7. Karaktergivning På eksamensbeviset gives én samlet karakter for det skriftlige eksamensprojekt og den efterfølgende mundtlige eksamination. 8. Mundtlig eksamen Den mundtlige eksamen varer ca. 30 minutter. Eksaminationen skal foregå efter følgende model: Du fremlægger med udgangspunkt i en forberedt disposition hovedpunkter fra projektet. Der kan være tale om en uddybning af punkter i løsningsforslaget og/eller en nøjere gennemgang af punkter fra andre elementer i projektet. Det er vigtigt, at du i fremlæggelsen tager stilling til og forholder dig kritisk til projektets løsningsforslag. Denne fremlæggelse skal disponeres til at vare ca. 10 minutter. Der vil blive lagt vægt på selvstændig fremstilling og god præsentationsteknik. Den resterende del af tiden anvendes af vejlederen til diskussion af enkeltelementer i projektet. Censor til den mundtlige eksamen er den samme, som har bedømt den skriftlige del af projektet. Den mundtlige eksamen starter i begyndelsen af juni/januar måned og følger uddannelsens eksamensplan. Studerende, der ikke har bestået alle forudgående eksamener, kan ikke indstilles til bedømmelse. Den mundtlige eksamen er individuel d.v.s. at alle eksamineres mundtligt hver for sig. 9. Reeksamen Såfremt et afsluttende eksamensprojekt ikke har opnået karakteren 02 eller derover, er det ikke bestået. I forbindelse med reeksamen er følgende gældende: Du skal vælge et nyt emne Eksamensprojektet skal afleveres efter aftale med skolen Den mundtlige eksamensdato fastsættes efter afleveringsdato. 10. Opbevaring af eksamensprojektet Skolen opbevarer 1 eksemplar af hvert indleveret eksamensprojekt. Hvis det af forsiden fremgår, at det indleverede projekt er fortroligt, vil projektet ikke blive udleveret til andre end vejleder og censor til gennemlæsning. Side 7 af 8

9 11. Vigtige datoer i forløbet Du kan se afleveringsfristen for det afsluttende eksamensprojekt på uddannelsens kalender på fronter. Side 8 af 8

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE Institut for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning. 2014 til 2016. Institutionsspecifik fællesdel

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning. 2014 til 2016. Institutionsspecifik fællesdel SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2014 til 2016 Institutionsspecifik fællesdel september 2014 revideret 1. september 2014 Institutionsspecifik fællesdel for studieordningen for uddannelsen til Serviceøkonom

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere