2) FitLightTrainer som sundhedsfaglig teknologi i et MTV perspektiv / modul 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2) FitLightTrainer som sundhedsfaglig teknologi i et MTV perspektiv / modul 11"

Transkript

1 Affrapportering efterår 2014 vedr. fitlight Trainer som trænings- og test redskab i rehabilitering og genoptræning Et sundhedsfagligt udviklingsprojekt i samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsne, UCN, Aalborg og Veje Org ApS støttet af FIVU. Endelig afrapportering af projekt 13. Den endelige projektperiode og projektets forløb Endelig Projektet er gennemført i perioden projektp Forarbejde, planlægning og ansøgning afvikledes i perioden fra og frem til projektstart. eriode Fra og frem til afrapporteringsaflevering er materialet bearbejdet og afrapporteringen skrevet. August 2013: Endelig projektplanlægning mhp. efteråret 13 vedr. træning af hjerneskadede børn og unge, børn og ældre samt almen styrke, konditions og koordinationstræning (balance / postural kontrol). Sep 13-feb 2014: Workshop for studerende modul 3, 4, 11 Workshop på praksis institutioner, afprøvningsperiode, bachelorprojekt om træningsffekt Feb- Marts 2014: litteratursøgning, databearbejdning (skriftlige øvelsesbeskrivelser samt video og foto optagelser) Feb -juni 2014: introduktion og undervisning på modul 3,4 og 11 + bachelorprojekt, afprøvning i praksis. Indsamling af data juni. Maj 2014, Undervisningsaktivitet relateret til Fit Light projektet i efter-videreuddannelsesregi med inddragelse af studeende. Aug -sep 2014: afrapportering, artikel, abstract og formidling, skriftlig implementering i curriculum for kommende semestre 14. Projekte ts forløb Beskrivelse af den gennemførte proces for projektet, herunder udfordringer og/eller barrierer. Projektet bestod to hovedområder med i alt fem delprojekter. A- Brug af FitLightTrainer som teknologi i fysioterapeut uddannelsen / curriculum 1) fitlight Trainer som fysioterapeutisk redskab til træning af koordination /postural kontrol og balance i modul 3-4 Her var formålet i efteråret 13 og foråret 14 at implementere og afprøve en ny teknologi i curriculum på modul 3, 4 i fagene fysioterapi samt træning/bevægelse i forår. Temaet var koordination (balance / postural kontrol), styrke og kondition. Firmaet afholdt en workshop for undervisere og studerende med henblik på at give kendskab til redskabets muligheder. I efterfølgende undervisningsperioder blev redskabet implementeret af undervisere / studerende i forhold til anvendelse af det til forskellige målgrupper og træningsemner. Ca 12 studerende kunne efterfølgende anvende redskabet i forbindelse med deres praktik på de praksissteder der afprøvede redskabet. De har anvendt redskabet til målgrupperne på praktikstederne, primært børn/unge med funktionsnedsættelser og kognitive problemstillinger. En mindre gruppe studerende deltog desuden i en ekstracurriculær arbejdsgruppe, der i samarbejde med en tilknyttet underviser, adjunkt Morten Støve, arbejdede videre med grundtræning med Fit light. Dette beskrives under punkt B.2. 2) FitLightTrainer som sundhedsfaglig teknologi i et MTV perspektiv / modul 11 I forbindelse med afviklingen af modul 11 i efterår 2013 og foråret 14 introducerede firmaet redskabet for undervisere og studerende med henblik på at give kendskab til redskabets muligheder. I efterfølgende undervisning tog underviserne afsæt i redskabet som eksempel på en sundhedsfaglig teknologi. Den overordnede ramme var et MTV-perspektiv, hvor både teknologien, organisationen, patienten og økonomien blev belyst. 3) FitLightTrainer som fysioterapeutisk redskab i behandling af KOL patienter et bachelorprojekter. En gruppe bachelorstuderende valgte med inspiration fra modul 11 at gennemføre et projekt med fit Light Trainer i

2 samarbejde med virksomhedens ejer. Projektet afsluttedes med intern formidling på bachelor konference samt ved gruppens eksterne eksamen juni Der foreligger en videooptagelse af gruppens fremlæggelse på bachelorkonferencen og gruppen har efter projektets afslutning, som færdiguddannede, indgået samarbejde med Veje Org Aps om at formidle viden fra projektet. B - Udviklingsorienterede aktiviteter: Brug af FitLightTrainer som teknologi i rehabilitering / genoptræning 1) FitLightTrainer som fysioterapeutisk redskab til træning af koordination / postural kontrol og balance til børn/unge med cerebral parese / senhjerneskade Her var formålet i perioden efterår 13- forår 14 dels at afprøve redskabet på børn og unge med hjerneskade dels at indsamle erfaringerne og datamateriale til formidlingsbrug i virksomheden og i UCN. Der samarbejdes med Vester Mariendalsskolen, Aalborg; Hammer Bakker, Vodskov samt delvist Behandlingscenteret Østerskoven, Hobro. Her blev redskabet afprøvet i den daglige rehabiliteringspraksis i 8-10 måneder. Temaet var primært balance og postural kontrol, idet disse er meget væsentlige træningsindsatser for personer med hjerneskade i forhold til deres daglige funktioner og mobilitet, men der blev også arbejdet med også muskelstyrke og konditon. Målgruppen har yderligere udfordringer i forhold til koncentration/vedholdenhed, motivation og kognitiv forståelse og her oplevede terapeuterne at redskabet generelt understøttede disse. Virksomhedens ejer gennemførte 4 workshop for personalet både på UCN og på praksisstederne og gav og support undervejs på praksisstederne ved behov. Der blev foretaget dokumentation af udvalgte opstillinger/ træningssekvenser med borgere i form af observationer, træningsprotokol med beskrivelse af målsætning samt øvelsesbeskrivelse, funktionsmålinger samt opsamling af terapeuternes oplevelse ved at anvende redskabet. Projektleder gennemførte to semistrukturerede interview med terapeuterne fra praksissteder, hvor erfaringer og oplevelser samt vurdering af træningseffekter at bruge fit light blev belyst. Intervuew blev transkriberet og analyseret af projektleder og resultater er dokumenteret i uddannelsens arkiv. Resume se i bilag 1 2) FitLightTrainer som fysioterapeutisk redskab i rehabilitering og genoptræning / træning af muskelstyrke, kondition og koordination En mindre gruppe studerende deltog desuden i en ekstra-curriculær arbejdsgruppe, der i samarbejde med en tilknyttet underviser, arbejdede videre med grundtræning med FitLightTrainer. Gruppen fremstillede 28 videooptagelser af øvelser med FitLightTrainer og dokumenterede ligeledes alle øvelser med en beskrivelse vedr. brug af teknologien, opstilling, forslag til pro- og regression. Øvelserne er et inspirationsmateriale, der let kan overføres til genoptræning og rehabilitering. UCN fysioterapeutuddannelsen, Veje org Aps og Arcubal kan bruge videooptagelserne i formidlings øjemed. 15. Inddrag else af studere nde Antal deltagende studerende samt fra hvilke uddannelser. 70 studerende på fysioterapeutuddannelsens hold F13S workshop 8 studerende fra fysioterapeutuddannelsens hold F13s frivillig arbejdsgruppe om grundtræning. 3 studerende fra fysioterapeutuddannelsens hold F13s fit light formidlere i Act2Learn kursus for pædagogisk personale i kursus for 12 studerende fra fysioterapeutuddannelsens hold F13s praktik, hvor redskabet kunne benyttes 55 studerende på fysioterapeutuddannelsens hold F13v modul 11 work shop 99 studerende fra fysioterapiuddannelsens hold f11v og F11s modul 11 work shop 3 studerende fra fysioterapeutuddannelsens hold f11v bachelor projekt 1 studerende fra fysioterapeutuddannelsens hold F13s samarbejder med underviser om brug af FitLightTrainer i modul 3, efterår 14

3 16. Studere ndes aktivitet er Beskrivelse af den type aktiviteter, de deltagende studerende har været involveret i. 70 studerende på fysioterapeutuddannelsens hold F13v er i modul 3-4 i 4 lektioner af underviser blevet introduceret til redskabet relateret til forskellige emner og målgrupper 70 studerende på fysioterapeutuddannelsens hold F13S er i modul 3-4 i 4 lektioner af underviser i samarbejde med frivillige studerende blevet introduceret til redskabet relateret til forskellige emner og målgrupper. 12 studerende på fysioterapeutuddannelsens hold F13S har i foråret 14 anvendt redskabet i deres modul 4 praktik, som for disse er blevet afholdt på praksisstederne, der afprøvede fit light til børn og unge med hjerneskade. 8 studerende fra fysioterapeutuddannelsens hold F13s har i to grupper via ekstra- curriculær aktivitet arbejdet med fit light m.h.p. at udvikle øvelseskatalog til koordination- styrke og - konditionstræning. De har to gange (i alt 4 lektioner) undervist eget hold på modul 3 og 4 4 af disse studerende har hjulpet projektleder med at demonstrere redskabet på Act2Lear kursus om aktiv livsstil på bosteder i kommunal regi og målgruppen var pædagogisk personale. Èn studerende fortsætter udover projektets afslutning med at assistere med FITLightTrainer i undervisningen på modul 3 og 4 50 fysioterapeutstuderende på hold f11v er i modul 11 af underviser og partner introduceret til redskabet som teknologi i fysioterapi. 3 af disse har valgt at anvende fit light i deres afsluttende bachelor projekt. 49 fysioterapeutstuderende på hold f11s er i modul 11 af underviser og partner introduceret til redskabet som teknologi i fysioterapi. 17. Inddrag else af undervi sere 18. Undervi seres aktivitet er Antal deltagende undervisere samt fra hvilke uddannelser. Desuden angivelse af, hvor mange af de deltagende undervisere, der inden for projektets varighed har anvendt mindst 5 pct. af arbejdstiden på projektet. Workshops for undervisere fra fysioterapeutuddannelsen: 6 undervisere Workshops for fysioterapeutuddannelsens praksissteder og undervisere: 5 fysioterapeuter, 4 undervisere 2 undervisere på fysioterapeutuddannelsens modul 3 og 4 2 undervisere på fysioterapeutuddannelsens modul 11 2 delprojekt-ansvarlige undervisere fra fysioterapeutuddannelsen 1 projektansvarlig underviser fra fysioterapeutuddannelsen 3 undervisere har anvendt mindst 5 % af arbejdstiden på projektet. Beskrivelse af den type aktiviteter, de deltagende undervisere har været involveret i. Workshop på 2 timer om redskabets muligheder arrangeret og afholdt af projektleder og Erik Veje for en gruppe undervisere fra fysioterapeutuddannelsen (6), der skulle implementere redskabet i fysioterapeutuddannelsen. 2 workshops a ca 3 timer om redskabets muligheder arrangeret og afhold af projektleder og Erik Veje for fysioterapeutuddannelsens praksissteder (5 fysioterapeuter fra hhv. Aalborg Kommune, Vester Mariendal skole og Hammer Bakker, samt fra Behandlingscentret Østerskoven, Hobro). I denne workshop deltog 4 undervisere, der var aktive i projektet om hjerneskadede børn/unge samt andet særskilt projekt om balance. Alle workshop indeholdt demonstration af redskabet, den tekniske anvendelse, øvelser samt afprøvninger og erfaringsudveksling. På fysioterapeutuddannelsens modul 3 og 4 har to undervisere orienteret sig i brugen af redskabet og anvendt det i 4 lektioner undervisningen om koordination. På fysioterapeutuddannelsens modul 11 har to undervisere orienteret sig i brugen af redskabet og anvendt det i 4 lektioner undervisningen om teknologi. To undervisere fra fysioterapeutuddannelsen har været ansvarlige for del forløb i projektet: studenterprojektet om grundtræning samt litteratursøgning / gennemgang. Sidstnævnte i samarbejde med biblioteket. Èn underviser fra fysioterapeutuddannelsen har i hele perioden fungeret som projektleder. Èn bibliotekar har foretaget informationssøgning på området i samarbejde med tilknyttet underviser og projektleder. I alt har 3 undervisere anvendt mindst 5 % af arbejdstiden på projektet. 19. Vurderi Beskrivelse af udbytte af projektet i forhold til de forventede effekter Firmaet Veje Org ApS kan anvende indsamlet og analyseret data samt erfaringerne vedr. brugen af fitlight Trainer i

4 ng af effekter rehabilitering af udvalgte målgrupper til brug i firmaets videre udvikling og kvalitetssikring af redskabet og programmer til brug i rehabilitering og genoptræning. Desuden vil bachelorprojektet kunne bidrage firmaet med videnskabelig begrundet viden om feltet. Fysioterapeutuddannelsen har med projektet kunnet implementere innovativ teknologi i curriculum samt udføre praksisnær videns- og metodeudvikling, både i undervisergruppen og blandt studerende. Ligeledes er dette sket i efter-videreuddannelsesregi. Det er primært i fagene Fysioterapi og Træning og bevægelse, men også videnskabelig metode inddrages, idet de studerende bl.a. har skullet analysere redskabet som måleinstrument og træningsinstrument. De studerende har fået erfaringer med en spændende teknologi og innovation i udvalgte dele af deres studieforløb i områder der typisk har deres store interesse. I forbindelse med workshop og afprøvning af redskabet har kreative og innovative metoder været i fokus. Det har ligeledes stimulerende at samarbejde med de eksterne eksperter / firmaer (Veje ORg Aps og Arcubal) samt med fysioterapeuter i praksissektoren. For underviserne har projektet bidraget til ny viden og udvikling af undervisningsforløb, hvor ny teknologi implementeres og belyses i forhold til evidens og teori. Ligeledes har studenterinvolverende aktiviteter haft stor betydning for studerendes engagement. Endelig planlægger undervisere tilknyttet dette projekt at formidle projektet på nationale og internationale konferencer. Aktuelt i nærmeste fremtid er FOU symposium på UCN d Senere indsendes abstract til WCPT (World Congress in Physiothearpy). Desuden planlægges formidling i nationale sundhedsfaglige og pædagogiske relevante tidsskrifter. samt: a. Hvordan og i hvilket omfang projektet har bidraget til konkrete løsninger eller udvikling hos de(n) deltagende virksomhed(er). På det konkrete plan har projektet bidraget med mange øvelser hvor FitLightTrainer dels anvendes som redskab / teknologi dels som motiverende faktor (projektdel B 1+2). Øvelserne fra projekt B1 omfatter træning af børn/unge med cerebral parese med særlig fokus på balance/postural kontrol samt muskelstyrke og koordination og er dokumenteret i form af videooptagelser samt delvis med skriftlige optegnelser. Samlet indgår der 9 børn og 1 voksen og der adskillige videooptagelser og fotos. Materialet, der er dokumenteret af fysioterapeuter på to praksissteder, bidrager til firmaets indsamling af øvelser til øvelseskatalog til rehabilitering og genoptræning, som ønskes udviklet. Dokumenter vedr. dette projekt ses i bilag 2 og øvelsesbeskrivelserne og videooptagelserne er dokumenteret i uddannelsens arkiv. Øvelserne fra projekt B2 omfatter grundtræning i form af muskelstyrke + koordination samt kondition+ koordination og øvelserne er beskrevet med i alt 28 skriftlige beskrivelser samt videooptagelse. Al materiale er udarbejdet af studerende under supervision af underviser. Materialet bidrager til firmaets indsamling af øvelser til øvelseskatalog til rehabilitering og genoptræning, som ønskes udviklet. Dokumenter vedr. dette projekt ses i bilag 3. Øvelsesbeskrivelserne og videooptagelserne er dokumenteret i uddannelsens arkiv. Yderligere foreligger der en informationssøgning foretaget af bibliotekar, som har haft til formål at afsøge og vurdere relevant litteratur og forskning omkring projekt B1. Der er foretaget søgning i Amed, Cinahl & PubMed, med tilføjelse af temaer omkring kognitiv læring og alder (børn og Voksne 9 - ), et tema omkring diagnose (Cerebral Palsy / Kognitive dysfunktioner), et tema omkring intervention (fysisk tilgang, kognitiv tilgang og kognitiv læring) og endelig et tema omkring stimulation (stimulation). Disse tema er krydset på forskellige måder er efterfølgende gemt i hhv. PubMed og Ebsco (Amed & Cinahl). En underviser har vurderet søgeresultatet og forventet var der resultatet ikke overvældende. Baggrundsartikler vedr. motivation, hjerneskade og træning forefindes, men der findes stort set ikke forskning, hvor brug af lysstimuli er anvendt. Efter afrapporteringen planlægges at skrive en artikel der fokuser på delprojekt B1 for derved at sikre at den viden der er opnået kan blive videreformidlet. b. Hvordan og i hvilket omfang projektet har bidraget til at koble den almindelige undervisning med praksis I efteråret 13 og foråret 14 blev redskabet afprøvet og anvendt på modul 3, 4 i fagene fysioterapi samt træning/bevægelse (se A.1). Temaet var koordination, balance / postural kontrol. Her blev der relateret til praksis. 12 studerende kunne efterfølgende anvende redskabet i forbindelse med deres modul 4 praktik / kliniske

5 undervisning på de praksissteder der afprøvede redskabet. De har anvendt redskabet til målgrupperne på praktikstederne, primært børn/unge med funktionsnedsættelser og kognitive problemstillinger. Gruppen af studerende der deltog i ekstra-curriculær aktivitet med fit light og styrketræning/kondition har gennem deres arbejde med at udvikle øvelser relateret til praksis, således at det let kan anvendes i mange forskellige praksissammenhænge (se B.2). Det bachelorprojekt, der er gennemført med KOL patienter har videnskabelig karakter og er udført som et klinisk randomiseret studie (A3/B3). Projektet tager afsæt i praksis (træning til KOL patienter) og anvender videnskabelige metoder til at vurdere effekter. Gruppen har efter projektets afslutning indgået samarbejde med Veje Org Aps om at formidle viden fra projektet til praksis. c. Hvordan og i hvilket omfang projektet har bidraget til at udvikle og styrke de studerendes innovative kompetencer. Helt overordnet har udviklingen af FitLightTrainer været innovativ og denne proces er for de studerende tydeliggjort via workshops med Erik Veje Rasmussen. Studerende har udvist stor interesse for udvikling og brug af teknologi i træningsøjemed og har udvist stor kreativitet i øvelsesudvikling og afprøvning. Redskabet kalder på kreativitet og idéudvikling hos de studerende idet det kan benyttet på et utal af forskellige måder. Læringsaktiviteter med FitLightTrainer er både igangsat af underviser og af de studerende selv. Budget Udspecificeret budget samt Tro og love erklæring fra Veje Org Aps er vedhæftet. Det er alene Erik veje Rasmussen, der har anvendt de opgivne timer. Oversigten ses i vedhæftede budget, ark 2. Projektleder: Erna Rosenlund Meyer, MHSc, PT Seniorlecturer & International coordinator / University College of Northern Denmark /

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP [FORSIDE H2] EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP EVALUERING AF SATSPULJE-PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Afrapportering 2013: Entreprenørskab, Teknologi og Velfærdsinnovation (ETV)

Afrapportering 2013: Entreprenørskab, Teknologi og Velfærdsinnovation (ETV) 2013 Afrapportering 2013: Entreprenørskab, Teknologi og Velfærdsinnovation (ETV) Et tværprofessionelt uddannelsesmodul Samarbejdspartnere University College Lillebælt, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen,

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Nyhedsbrev 4 Velkommen til det fjerde nyhedsbrev, hvor vi sætter fokus på forskellige aspekter og facetter af kommunikation i sundhedssektoren, hvor det overordnede formål er at forbedre kommunikationen

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. December 2008

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. December 2008 December 2008 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø evidencenter e-learning Lab Det Nationale Videncenter for e-læring Aalborg Universitet Sønderhøj 30 Kroghstræde 1 8260 Viby J 9220 Aalborg

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Ny indsigt - ny indsats

Ny indsigt - ny indsats Ny indsigt - ny indsats Udviklingsprojekt til intensivering af optræningsindsatsen for børn med medfødt hjerneskade 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse FORORD........................... 3 OPSUMMERING

Læs mere