Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL GER-nr GrønlandsBANKEN 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1."

Transkript

1 Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 GER-nr GrønlandsBANKEN 1. kvartal /18

2 1. KVARTALSRAPPORT 2016 I OVERSKRIFTER Tilfredsstillende første kvartal Årets første kvartal i 2016 udviser et resultat før skat på kr. 21,5 mio. Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udgør kr. 31,9 mio. mod kr. 34,5 mio. i samme periode i Banken har i første kvartal 2016 haft en lille stigning i samlede udlån og garantier på kr. 4,6 mio. Det dækker over et mindre udlånsfald på kr. 13,5 mio. og en stigning i stillede garantier på kr. 18,1 mio. Det lavere udlånsniveau sammenholdt med det forsat meget lave renteniveau, hvor banken bl.a. rammes af negative rentebetalinger af likviditetsoverskuddet i Nationalbanken, presser nettorenterne. Sammen med fald i obligationsrenteindtægter bevirker det et fald i forhold til samme periode i 2015 Gebyrindtægterne er på et tilfredsstillende niveau og med en mindre stigning i forhold til samme periode i Omkostninger inkl. afskrivninger, udgør kr. 39,3 mio. og er øget med 1,8 %, sammenlignet med første kvartal Kursreguleringer er i første kvartal 2016 negative med kr. 6,4 mio. hvilket er en stigning i forhold til samme periode i Det er primært bankens obligationsbeholdning, som er årsagen til kurstabet i Nedskrivninger på udlån og garantier er fortsat lave og dermed ender resultatet før skat på kr. 21,5 mio. mod 25,2 i samme periode sidste år. Resultatet før skat forrenter primo-egenkapitalen efter udbytte med 10,2 % p.a. Lille stigning i samlede udlån og garantier kr. 4,6 mio. Nedskrivninger og hensættelser i perioden på 0,1 %. Fald i nettorenteindtægter på 4,5 %, som fuldt ud kan henføres til fald i obligationsrenteindtægterne. Stigning i gebyrindtægter på 3,1 % Lille stigning i samlede omkostninger, inkl. afskrivninger på 0,7 mio. kr. Kapitalprocent på 19,8 og solvensbehov på 10,1. GrønlandsBANKEN 1. kvartal /18

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hoved- og nøgletal... 4 Ledelsesberetning Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter, regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Noter til resultatopgørelsen Noter til balancen Ledelsespåtegning GrønlandsBANKEN 1. kvartal /18

4 HOVED- OG NØGLETAL FOR 1. KVARTAL 2016 (1.000 kr.) 1. kvt. 1. kvt. Helår 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale- og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån m.v Resultat før skat Skat Periodens resultat Udvalgte regnskabsposter: Udlån Indlån Egenkapital Balancesum Eventualforpligtelser Nøgletal: Kapitalprocent 19,8 20,7 20,8 20,2 19,7 19,4 Kernekapitalprocent 19,8 20,7 20,8 19,7 19,2 18,8 Periodens egenkapitalforrentning før skat 2,4 2,9 11,7 4,1 3,9 4,1 Periodens egenkapitalforrentning efter skat 1,6 1,9 8,0 2,8 2,6 2,8 Indtjening pr. omkostningskrone 1,50 1,59 1,62 1,82 1,84 1,85 Afkastgrad 0,3 0,3 1,2 0,5 0,5 0,5 Renterisiko 1,2 1,2 1,1 1,0 1,3 1,3 Valutaposition 6,7-1,0 5,6 6,1 7,5 3,7 Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån 64,1 73,3 61,7 72,7 89,3 85,6 Udlån i forhold til egenkapital 3,3 3,3 3,1 3,5 3,7 3,9 Periodens udlånsvækst -0,5 0,9 0,3 1,3-2,5 0,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 164,5 150,8 203,9 178,5 144,9 167,4 Summen af store engagementer 69,7 35,6 69,9 58,9 76,5 115,4 Periodens nedskrivningsprocent 0,1 0,2 0,6 0,1 0,1 0,1 Akkumuleret nedskrivningsprocent 2,9 2,4 2,8 2,1 1,7 1,6 Periodens resultat pr. aktie efter skat 8,1 9,6 15,4 13,1 12,2 12,4 Indre værdi pr. aktie Børskurs/indre værdi pr. aktie 1,3 1,3 1,2 1,4 1,4 1,1 GrønlandsBANKEN 1. kvartal /18

5 LEDELSESBERETNING 1. KVARTAL 2016 Resultatopgørelsen Nettorenteindtægterne faldt med 2,5 % til tkr i forhold til første kvartal i Lavere obligationsrenteindtægter og den negative forrentning af bankens indskudsbeviser i Nationalbanken og på indskud i andre pengeinstitutter er de primære årsager. Gebyr- og provisionsindtægter er derimod steget moderat til tkr i forhold til samme periode i Dette til trods for at der i første kvartal 2015 var øget aktivitet med lånekonverteringer. Andre driftsindtægter som primært består af ekstern lejeindtægt på bankens boliger, er faldet til tkr fra tkr i samme periode i I foråret 2015 blev en etage mere inddraget til bankvirksomhed i bankens domicil i Nuuk og bidrager dermed ikke med huslejeindtægt. Udgifter til personale og administration er steget moderat med tkr. 804, eller 2,2 %, til tkr i forhold til samme periode sidste år. Heraf er personaleomkostninger steget med tkr. 357, hvilket primært kan henføres til løn og pension. Stigningen er som ventet og skal ses i lyset af flere ansatte. Øvrige administrationsudgifter er steget med tkr. 447 til tkr og skyldes bl.a. påbegyndelse af et stort strategiprogram og portoprisstigning. Andre driftsudgifter, som består af drift og vedligehold af bankens bankbygninger, samt betaling til sektor garantiordninger, er faldet i første kvartal 2016 til tkr. 709 fra tkr i samme periode i Afskrivninger på materielle aktiver er steget med tkr til tkr sammenlignet med samme periode i Resultat før kursreguleringer og nedskrivninger viser herefter et fald på tkr til tkr i forhold til samme periode i Kursreguleringer udgør et samlet kurstab på tkr og er dermed steget i forhold til 2015 hvor kurstabet i første kvartal udgjorde tkr Det er primært bankens obligationsbeholdning der er årsagen til kurstabet i Nedskrivninger på udlån m.v. er med tkr lavere end samme periode i 2015 som udviste tkr Nedskrivninger og hensættelser på bankens udlån og garantier er fortsat af begrænset omfang og afspejler dermed en fortsat generelt stærk kreditbonitet hos bankens privat- og erhvervskunder i Grønland. Udvalgte Hoved- og nøgletal (tal ikke revideret) (1.000 kr.) 1.kvt. 4.kvt. 3.kvt. 2.kvt. 1.kvt. 4.kvt. 3.kvt. 2.kvt Nettorente- og gebyrindtægter Omkostninger og afskrivninger Andre driftsindtægter Resultat før kursreguleringer og nedskrivninger Kursreguleringer Nedskrivning på udlån m.v Resultat før skat Resultat før skat blev tkr mod tkr i samme periode i GrønlandsBANKEN 1. kvartal /18

6 LEDELSESBERETNING 1. KVARTAL 2016 Balance og egenkapital Bankens udlån er faldet med kr. 13,5 mio. i 1. kvartal 2016 til tkr i forhold til ultimo Bankens indlån, hvoraf den altovervejende del er anfordringsmidler, er med tkr ved udgangen af 1. kvartal 2016, faldet med tkr i forhold til ultimo Faldet var ventet og banken forventer yderligere et fald over de næste kvartaler. Den samlede balance er herefter faldet med tkr til tkr Egenkapitalen udgør ved udgangen af 1. kvartal 2016 tkr Uden for balancen er bankens garantistillelser og uigenkaldelige tilsagn overfor kunder steget med tkr og udgør ultimo marts 2016 tkr Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån, hensættelser på garantier samt værdiansættelse af ejendomme, unoterede papirer, samt finansielle instrumenter. Ledelsen vurderer, at usikkerheden ved regnskabsaflæggelsen for første kvartal 2016 er på et niveau, der er forsvarligt. Finansielle risici GrønlandsBANKEN er eksponeret over for forskellige finansielle risici, som styres på forskellige niveauer i organisationen. Bankens finansielle risici udgøres af: Kreditrisiko: Risiko for tab som følge af, at debitorer eller modparter misligholder indgåede betalingsforpligtelser. Markedsrisiko: Risiko for tab som følge af, at dagsværdien af finansielle instrumenter og afledte finansielle instrumenter fluktuerer ved ændringer i markedspriser. GrønlandsBANKEN henregner tre typer risici til markedsrisikoområdet: renterisiko, valutarisiko og aktierisiko. Likviditetsrisiko: Risiko for tab som følge af, at finansieringsomkostningerne stiger uforholdsmæssigt meget, risikoen for at banken forhindres i at opretholde den vedtagne forretningsmodel, som følge af manglende finansiering/funding eller ultimativt risikoen for, at banken ikke kan honorere indgåede betalingsforpligtelser ved forfald som følge af manglende finansiering/funding. Operationel risiko: Risiko for at banken helt eller delvist må tage økonomiske tab som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssige interne procedurer, menneskelige fejl, IT-systemer mm. Kapitalforhold GrønlandsBANKEN skal i henhold til lovgivningen have et kapitalgrundlag, der understøtter risikoprofilen. Banken opgør kredit- og markedsrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter basisindikatormetoden. Det er fortsat bankens vurdering, at der ikke er behov for at anvende mere avancerede metoder. I henhold til lov om finansiel virksomhed skal bestyrelsen og direktionen sikre, at GrønlandsBANKEN har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag. Det tilstrækkelige kapitalgrundlag er den kapital, der efter ledelsens vurdering som minimum skal til for at dække alle risici. GrønlandsBANKENs kapitalprocent, hvori periodens resultat ikke er indregnet og med fradrag for skatteaktiv pga. udbyttebetaling, er ved udgangen af første kvartal 2016, opgjort til 19,8. Det er indtil videre bestyrelsens mål, at GrønlandsBANKENs kapitalprocent er ca %-point over bankens GrønlandsBANKEN 1. kvartal /18

7 LEDELSESBERETNING 1. KVARTAL 2016 individuelle solvensbehov. På grund af forventning om SIFI-udpegning i 2016, vurderer bestyrelsen at en overdækning på 9,7 er acceptabel, indtil nye krav er implementeret og et nyt kapital- og solvensoverdækningsmål kan vurderes, Det er bestyrelsens vurdering at bankens nuværende kapitalprocent også efter en SIFIudpegning vil være tilfredsstillende. Bankens individuelle solvensbehov er pr. ultimo marts 2016 opgjort til 10,1 % efter 8+ modellen og banken har dermed en kapitalmæssig overdækning på 9,7 %-point eller tkr GrønlandsBANKENs opgjorte individuelle solvensbehov efter 8+ model I kr. 1. kvartal 2016 Ultimo 2015 Kapitalbehov Solvensbehov i % Kapitalbehov Solvensbehov i % Søjle I-kravet ,0 % ,0 % Kreditrisiko ,2 % ,7 % Markedsrisiko ,4 % ,4 % Operationel risiko ,1 % ,1 % Øvrige forhold ,4 % ,2 % Solvensbehov ,1 % ,4 % GrønlandsBANKEN har offentliggjort yderligere oplysninger om det opgjorte solvensbehov i en redegørelse på hjemmesiden Tilsynsdiamanten GrønlandsBANKEN har forholdt sig til pejlemærkerne i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Diamanten angiver fem pejlemærker for pengeinstitutvirksomhed. Bankens forretningsmodel fastlægger, at summen af store engagementer ikke bør overstige 100 % af kapitalgrundlaget. Sum af store engagementer (under 125 % af basiskapital) GrønlandsBANKEN 69,7 % Udlånsvækst (mindre end 20 % om året ) GrønlandsBANKEN -0,5 % Ejendomseksponering (mindre end 25 % af de samlede udlån og garantier) GrønlandsBANKEN 14,0 % Likviditetsoverdækning (større end 50 %) GrønlandsBANKEN 164,5 % Stabil funding (udlån/arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 år) Grænseværdi: mindre end 1 GrønlandsBANKEN 0,5 Summen af store engagementer udgør 69,7 % pr. ultimo 1. kvartal 2016 og heraf udgør engagementer i offentligt ejede- og sektorselskaber 21,5 %. GrønlandsBANKEN 1. kvartal /18

8 LEDELSESBERETNING 1. KVARTAL 2016 Likviditet Med virkning fra 1. oktober 2015 trådte de nye likviditetsbestemmelser i kraft. LCR-nøgletallet (Liquidity Coverage Ratio) er udtryk for hvordan banken er i stand til at honorere sine betalingsforpligtelser for en kommende 30 dages periode uden adgang til markedsfunding. Nøgletallet skal afløse det nuværende 152- likviditetsnøgletal. LCR-nøgletallet indfases gradvist frem mod 2018, hvor nøgletallet skal være mindst 100 % for ikke SIFIinstitutter. For SIFI-institutter gælder at dækningen allerede pr. 1. oktober 2015 skal være på 100 %. Da GrønlandsBANKEN forventer en SIFI-udpegning i løbet af 2016, ønsker banken allerede nu at følge samme regler som gælder for SIFI-.institutter. Opgørelsen ultimo marts 2016 viser en LCR procent på 181,1 og opfylder dermed kravet. Baseret på de nuværende krav ( 152 i lov om finansiel virksomhed) har banken ved udgangen af 1. kvartal 2016, en likviditetsoverdækning på 164,5 %. Aktionærer og udbytte GrønlandsBANKENs overordnede finansielle mål er at realisere et konkurrencedygtigt afkast til aktionærerne. Kursen på GrønlandsBANKENs aktier er med kurs 605 ved udgangen af 1. kvartal 2016, faldet i forhold til ultimo 2015, hvor kursen var 625. Bankens generalforsamling har i 1. kvartal 2016 godkendt udbetaling af udbytte til bankens aktionærer på i alt 99 mio. kr., eller kr. 55 pr. aktie. Fem aktionærer har meddelt aktiebesiddelser på over 5 % i henhold til aktieselskabsloven 28a. Det er bankens mål at holde en lav egenbeholdning på mellem 0 og 3 % af aktiekapitalen. Banken kan derfor i åbne handelsvinduer vælge at købe og sælge egne aktier indenfor dette mål. Ultimo 1. kvartal 2016 har banken ingen beholdning af egne aktier. GrønlandsBANKENs mission, værdier og corporate governance GrønlandsBANKEN driver bankvirksomhed i Grønland under fri konkurrence med inden- og udenlandske pengeinstitutter og leverer rådgivning og ydelser på det finansielle område til alle borgere og virksomheder i Grønland. Bankens mission skal ses i et bredere perspektiv, hvor GrønlandsBANKEN kan opfattes, som hele Grønlands Bank. Det medfører et udvidet ansvar for at deltage positivt og aktivt i samfundsudviklingen og bidrage til at skabe muligheder i det grønlandske samfund og samtidig sikre en solid finansiel virksomhed. Denne væsentlige rolle er GrønlandsBANKEN yderst bevidst om. GrønlandsBANKENs værdier er fast forankrede i banken og hos medarbejderne. Værdierne er Engagerede, Rummelige, Ordentlige og Kompetente. Værdierne virker som rettesnor for, hvorledes banken agerer og ønsker at blive opfattet i og udenfor banken. GrønlandsBANKEN forholder sig til samtlige Corporate Governance anbefalinger og ledelsesbekendtgørelsen og det er bankens mål, til enhver tid og i videst muligt omfang, at følge anbefalingerne. Bankens Corporate Governance redegørelse kan findes på bankens hjemmeside GrønlandsBANKEN er tilsluttet UN Global Compact, som har 10 principper for etisk adfærd. GrønlandsBAN- KEN offentliggør årligt sin afrapportering. Denne kan findes på bankens hjemmeside. GrønlandsBANKEN 1. kvartal /18

9 LEDELSESBERETNING 1. KVARTAL 2016 Forventninger til 2016 Efter negativ BNP-udvikling i Grønland i perioden vurderer vi at der i løbet af 2015 var en konjunkturvending og at året endte med en moderat positiv vækst i BNP. GrønlandsBANKEN forventer yderligere stigning i 2016, særligt på baggrund af forventet øget byggeaktivitet og forøget rejekvote. GrønlandsBANKEN har en forventning om en mindre udlånsstigning for året, garantier på et højt niveau, samt en uændret rentemarginal. Der er fortsat stor usikkerhed forbundet med det ekstremt lave renteniveau, herunder negativ indskudsbevisrente i Nationalbanken. På den baggrund forventer banken, at de samlede indtægter vil vise en mindre stigning i forhold til De samlede omkostninger inkl. afskrivninger forventes ligeledes at vise en lille stigning i forhold til 2015, i forventning om, at alle stillinger holdes besat, samt at planlagt renovering og vedligeholdelse af nogle af bankens personaleboliger gennemføres. Derudover er en større digitaliseringsproces igangsat og renovering af bankens filial i Maniitsoq er påbegyndt i første kvartal I andet kvartal 2016 vil blive bogført en negativ kursregulering på bankens beholdning af aktier i Spar Invest Holding A/S på kr. 5,4 mio. og en udbyttebetaling på samme papir på kr. 2,9 mio. Det er bankens vurdering, at boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende. Værdiregulering af udlån forventes derfor på et moderat niveau i 2016 og antagelig på niveau med Resultat før kursreguleringer og nedskrivninger forventes derfor fortsat i niveauet på kr mio., mod kr. 137 mio. i Den 26. april 2016 Bestyrelsen GrønlandsBANKEN 1. kvartal /18

10 (1.000 kr.) RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 1. kvartal hele året 1. kvartal Noter Renteindtægter Negative renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Anden totalindkomst: Ejendomseksponeringer Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Årets totalindkomst GrønlandsBANKEN 1. kvartal /18

11 (1.000 kr.) BALANCE 31. marts 31. december 31. marts Noter AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Grunde og bygninger i alt, domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Egenkapital 14 Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt Regnskabspraksis 02 Regnskabsmæssige skøn 15 Eventualforpligtelser 16 Kapitalforhold og solvens GrønlandsBANKEN 1. kvartal /18

12 ((1.000 kr.) EGENKAPITALOPGØRELSE Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført resultat Foreslået udbytte netto Egenkapital i alt Egenkapital 01. januar Udbetalt udbytte Skatteværdi af udbetalt udbytte Anden totalindkomst Periodens resultat Egenkapital 31. marts Anden totalindkomst Periodens resultat Egenkapital 31. december Egenkapital primo 2016 efter foreslået udbytte Udbetalt udbytte Skatteværdi af udbetalt udbytte Anden totalindkomst Periodens resultat Egenkapital 31. marts GrønlandsBANKEN 1. kvartal /18

13 NOTER Note 1 Regnskabspraksis m.v. Kvartalsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Kvartalsrapporten er aflagt efter princip om going concern ud fra nuværende gældende praksis og fortolkning af reglerne for danske pengeinstitutter. Skat, der består af den aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til periodens resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst er der i Grønland fradragsret for udbytte til det udbyttebetalende selskab. Den skattemæssige værdi heraf tillægges derfor egenkapitalen på tidspunktet for generalforsamlingens godkendelse af udbyttet. Udskudte skatteaktiver indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Kvartalsrapporten er ikke revideret eller reviewet. Note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med et skøn over hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. De væsentligste skøn vedrører: måling af udlån og garantier finansielle instrumenter dagsværdi af domicilejendomme hensatte forpligtelser De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige, men som er usikre. Herudover er banken påvirket af risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater kan afvige fra skønnene. For nedskrivning på udlån er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Endvidere er gruppevise nedskrivninger og fastlæggelse af managementreserve i nedskrivninger fortsat behæftet med usikkerhed. Noterede finansielle instrumenter, der kan være prissat på markeder med lav omsætning, hvorved der kan være en vis usikkerhed ved anvendelse af børskurserne ved måling til dagsværdi. Unoterede finansielle instrumenter, hvor der er væsentlige skøn forbundet med måling af dagsværdierne. For hensatte forpligtelser er der væsentlige skøn forbundet med fastlæggelse af fremtidig medarbejderomsætningshastighed, samt fastsættelse af renteforpligtelse på skattebegunstigede opsparingskonti. Værdiansættelse af bankens domicilejendomme er ligeledes forbundet med væsentlige skøn. GrønlandsBANKEN 1. kvartal /18

14 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 1. kvartal hele året 1. kvartal (1.000 kr.) Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer I alt renteindtægter Negative renter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter I alt negative renter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirer og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Udlån til dagsværdi Obligationer Aktier Valuta Afledte finansielle instrumenter I alt kursreguleringer GrønlandsBANKEN 1. kvartal /18

15 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 1. kvartal hele året 1. kvartal (1.000 kr.) Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Bestyrelse Direktion I alt Personaleudgifter Lønninger Øvrige personaleudgifter Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter Heltidsmedarbejdere, gns. antal 121,3 117,9 119,0 9 Skat 30 % Betalt udbytteskat af danske aktier % -tillæg I alt skat af ordinært resultat Betalt udbytteskat I alt skat Udskudt skat Skatteværdi af udbetalt udbytte Skat til betaling Der er ikke betalt selskabsskat i perioden GrønlandsBANKEN 1. kvartal /18

16 NOTER TIL BALANCEN 31. marts 31. december 31. marts (1.000 kr.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt tilgodehavender Udlån Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Udlån Garantier I alt nedskrevet i perioden Heraf tabt ej tidligere nedskrevet Individuelle nedskrivninger Primo perioden Nedskrivninger i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endeligt tabt (afskr.) tidligere individuelt nedskrevet Andre bevægelser Ultimo perioden Gruppevise nedskrivninger Primo perioden Nedskrivninger i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Ultimo perioden Obligationer Heraf stillet nominelt tkr til sikkerhed for mellemværender med Danmarks Nationalbank 13 Indlån På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt indlån GrønlandsBANKEN 1. kvartal /18

17 NOTER TIL BALANCEN 31. marts 31. december 31. marts (1.000 kr.) Aktiekapital Aktiekapitalen består af aktier á kr. 100 Egne kapitalandele Antal egne aktier Nominel beholdning af egne kapitalandele Procent af aktiekapital ultimo 0,00 0,00 0,00 15 Eventualforpligtelser Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Hensættelsessaldo på garantier Uigenkaldelige kredittilsagn Andre eventualforpligtelser i alt Kapitalforhold og solvens Risikovægtede poster Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Vægtede poster i alt Kapitalprocent 19,8 20,8 20,7 Kernekapitalprocent 19,8 20,8 20,7 Lovkrav til kapitalprocent 8,0 8,0 8,0 Kapitalgrundlag Kernekapital GrønlandsBANKEN 1. kvartal /18

18 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2016 for GrønlandsBANKEN, aktieselskab. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og ledelsesberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder. Det er vores opfattelse, at kvartalsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2016, samt af resultatet af bankens aktiviteter for det første kvartal i Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som GrønlandsBANKEN står overfor. Den 26. april 2016 Direktion Martin Kviesgaard Bestyrelse Gunnar í Liða Kristian Lennert Frank Bagger formand næstformand Anders Brøns Christina F. Bustrup Allan Damsgaard Lars Holst Yvonne Kyed Arne G. Petersen GrønlandsBANKEN A/S, telefon GrønlandsBANKEN 1. kvartal /18

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2015 KVARTALSRAPPORT 1.- 3. KVARTAL 2015. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1. 3.

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2015 KVARTALSRAPPORT 1.- 3. KVARTAL 2015. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1. 3. Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2015 KVARTALSRAPPORT 1.- 3. KVARTAL 2015 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. 3. kvartal 2015 1/18 1. 3. KVARTALSRAPPORT 2015 I OVERSKRIFTER Tilfredsstillende tre

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 13/2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR GER-nr GrønlandsBANKEN 1. halvår /18

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 13/2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR GER-nr GrønlandsBANKEN 1. halvår /18 Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 13/2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. halvår 2016 1/18 1. HALVÅRSRAPPORT 2016 I OVERSKRIFTER Tilfredsstillende første halvår 2016.

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 07/ august 2013 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår GER-nr GrønlandsBANKEN 1.

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 07/ august 2013 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår GER-nr GrønlandsBANKEN 1. Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 07/2013 14. august 2013 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2013 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. halvår 2013 1/16 HALVÅRSRAPPORT I OVERSKRIFTER Tilfredsstillende halvår 2013

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 09/2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1. halvår 2015 1/18

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 09/2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1. halvår 2015 1/18 Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 09/2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. halvår 2015 1/18 1. HALVÅRSSRAPPORT 2015 I OVERSKRIFTER Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 08/2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL GER-nr GrønlandsBANKEN 1.

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 08/2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL GER-nr GrønlandsBANKEN 1. Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 08/2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. kvartal 2015 1/18 1. KVARTALSRAPPORT 2015 I OVERSKRIFTER God start for GrønlandsBANKEN i

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015-29. oktober 2015 Velkommen til Skjern Bank i Skjern Tilfredsstillende resultat og styrket kapitalgrundlag

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 15/2016 KVARTALSRAPPORT KVARTAL GER-nr GrønlandsBANKEN

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 15/2016 KVARTALSRAPPORT KVARTAL GER-nr GrønlandsBANKEN Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 15/2016 KVARTALSRAPPORT 1. - 3. KVARTAL 2016 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. - 3. kvartal 2016 1/18 1. - 3. KVARTALSRAPPORT 2016 I OVERSKRIFTER Tilfredsstillende

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 07/2014 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1.

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 07/2014 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1. Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 07/2014 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. kvartal 2014 1/17 1. KVARTALSRAPPORT 2014 I OVERSKRIFTER GrønlandsBANKEN

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 22.11.2010 Dato: Vor ref.: Jens 22.11.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 17.2010 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012 Halvårsrapport pr. 30-06- 141. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for perioden

Læs mere

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær 3. kvartalsrapport 2012... den lokale og selvstændige bank Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2012-8. november 2012 Skjern Bank i Skjern Stærk likviditet og veloverstået

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 CVR: 66 67 10 11 www.sparnebel.dk Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 1. februar 2012 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Der er fremgang i bankens resultat på 12% fra 338 mio.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.1.28 2.1.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 15.28 Kvartalsrapport pr. 3. september 28 Sammendrag: Resultat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.)

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.) Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2007 30. april 2007 Direktionen: Hans Østergaard, Tel. 9627 3500 BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.) Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.)

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Udkast pr. 18-11-2015 08:22. 1.-3. kvartal 2015

Udkast pr. 18-11-2015 08:22. 1.-3. kvartal 2015 Udkast pr. 18-11-2015 08:22 1.-3. kvartal 2015 Vestjysk Bank Kvartalsrapport 2015 Indhold Sammendrag 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 5 Regnskabsberetning 7 Ledelsens påtegning 13 Kvartalsregnskab

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere