Hjørring Kommune. Servicedeklarationer Handicapområdet og Pensionsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjørring Kommune. Servicedeklarationer Handicapområdet og Pensionsområdet"

Transkript

1 Hjørring Kommune Handicapområdet og Pensionsområdet Vedtaget i Byrådet d

2 Indholdsfortegnelse 1. for handicapområdet Brugerinddragelse Praktisk/pædagogisk støtte Borgerstyret personlig assistance Ledsageordningen Særlig kontaktperson til døvblinde Støtte og kontaktpersonsordning a Tolkning ved sociale aktiviteter Merudgifter Behandling af stofmisbrugere Beskyttet beskæftigelse Visiterede aktivitets- og samværstilbud Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud Løn og befordring Midlertidige botilbud og aflastning til pårørende Længerevarende botilbud Midlertidige botilbud til kvinder Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Sundhedsloven 141 Behandling af alkoholmisbrug Sundhedsloven 142 Lægelig behandling for stofmisbrug for pensionsområdet stk. 1 og 17, stk. 2 Personlige tillæg a stk. 4 og 18 stk. 4 Udvidet helbredstillæg og 92, 93 Personligt tillæg mod tilbagebetaling , 82, 83 og 85 - Enkeltydelser 48

3 1. for handicapområdet Brugerinddragelse Tema Titel, herunder formål Brugerinddragelse Lov om Social Service 16 Formålet med denne paragraf er, at brugeren skal have mulighed for indflydelse. Hvad er brugerinddragelse Servicemål Brugerinddragelse er et tilbud til brugere af tilbud under Lov om Social Service om indflydelse på tilrettelæggelse og udnyttelsen af tilbuddet. Inden for lovgivningens og lokale beslutningers rammer tages der højde for og tilstræbes det at imødekomme brugernes ønsker. Udmøntningen af brugerinddragelsen vil altid være afhængig af målgruppen i de enkelte tilbud. Der skal dog foreligge en skriftlig beskrivelse af, hvordan brugerinddragelsen udmøntes i praksis. Hvem er målgruppen Alle brugere af tilbud under Lov om Social Service. 1

4 Praktisk/pædagogisk støtte Tema Titel, herunder formål Beskrivelse Praktisk/pædagogisk støtte: Lov om Social Service 85 gælder også botilbud oprettet efter almenboliglovgivningen. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager bl.a. sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. Hvad er praktisk/pædagogisk støtte Servicemål Støtten skal tage udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger og skal tildeles efter en individuel behovsvurdering for at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller for at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan fungere optimalt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne. Det praktiske/pædagogiske arbejde med personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan bestå i at støtte den enkelte til selv at træffe valg- og til at få indflydelse på sin egen situation. Støtten kan desuden være udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, bl.a. med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen m.v., således at brugeren bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud. Hvem kan få praktisk/pædagogisk støtte Ydelse af støtte kræver, at ansøger har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Målgruppen omfatter: Udviklingshæmmede og sentudviklede Fysisk handicappede og senhjerneskadede Sindslidende med betydelig nedsat funktionsevne. Borgere med særlige funktionsnedsættelser fx autister, DAMP, asperger 2

5 Borgere med væsentlige og psykiske og sociale funktionsnedsættelser. Ydelser Tilbuddet består af: Rådgivning og vejledning Optræning optræning/genoptræning i daglige færdigheder Støtte til udvikling af egne ressourcer herunder netværksudvikling og støtte til at frekventere aktivitets- og fritidstilbud Jeg-støttende indsats via samtaler Ledsagelse til fx lægebesøg, sociale myndigheder, dagtilbud Praktisk/pædagogisk støtte til at klare dagligdagen påklædning, indkøb, madlavning, økonomi, tøjvask, oprydning, rengøring Omsorg og pleje støtte til egenomsorg. Indsatsen kan ydes både som individuel og kollektiv støtte. Andet efter individuel vurdering. Støtten tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælpsprincippet på det praktiske og personlige plan. Visitationskriterier For at få bevilget praktisk/pædagogisk støtte skal ansøger være omfattet af personkredsen. Med baggrund i en ansøgning foretages en visitation, som bl.a. skal indeholde: individuel vurdering af ansøgers behov herunder afklaring af om ansøger er omfattet af målgruppen konkret beskrivelse af funktionsnedsættelsen - fx foretaget med udgangspunkt i et hjemmebesøg Med afsæt i ovenstående foretages en socialfaglig vurdering, og der tilbydes/udarbejdes en handleplan sammen med ansøger, den social faglige vurdering skal som min. indeholder følgende elementer: præcisering af hvad der er behov for støtte til dvs. hvad der skal kompenseres for beskrivelse af målet for indsatsen hvad ønskes opnået vurdering af omfanget af støtten beskrivelse af ansøgers motivation og evne til at indgå i et aktivt samarbejde om udmøntning af den praktiske/pædagogiske støtte opfølgning og hvem der er tovholder ift. opfølgning af handleplanen. 3

6 Udgangspunktet i visitationen er mindsteindgrebsprincippet samt helhed, kontinuitet og sammenhæng i indsatsen. Tildeling af ydelsen Ansøgning om praktisk/pædagogisk støtte sker ved henvendelse til: Sundheds-, Ældre- & Handicapområdet Myndighedsfunktionen Sundhed og Handicap Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå Sagsbehandlingstiden er 8 uger. Afgørelsen kan ankes til: Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice Se mere: 4

7 Borgerstyret personlig assistance Tema Titel, herunder formål Beskrivelse Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Sigtet med ydelse af en borgerstyret personlig assistance er, at personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne kan leve så almindelig som muligt og blandt andet deltage i aktiviteter på samme måde som andre borgere. Hvad er 96 Hvad er borgerstyret personlig assistance Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgeren, der ikke er omfattet af ovennævnte personkreds, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helheds-orienteret og sammenhængende hjælp til borgeren. Servicemål Hvem kan få personlig hjælpeordning Ydelser Formålet med borgerstyret personlig assistance er at yde hjælp til at dække brugerens behov døgnet rundt. Borgerstyret personlig assistance kan efter brugerens ønske kombineres med anden hjælp for eksempel personlig hjælp og pleje. Der kan dog ikke ydes ledsagelse, når der er bevilget personlig hjælpeordning. Målgruppen omfatter som udgangspunkt personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som medfører, at de pågældende ikke eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner. Der kan visiteres til den personlige hjælp og følgeudgifter som følge af arbejdsgiverrollen. Udmåling af ydelsen til løn til hjælperne sker med udgangspunkt i kommunale lønninger løntrin 11. Dertil kommer arbejdstidsbestemte ydelser som 5

8 fastsat i Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde. Der skal endvidere tages højde for udgifter til ATP, feriepenge, forsikringer m.v. Hjørring Kommune kan som en administrativ ordning stå for lønudbetalingen. Tildeling /visitationskriterier Tilskud jfr. ovenstående forudsætter, at borgeren selv er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperen, med mindre den pågældende indgår aftale om at overdrage arbejdsgiveransvaret og administrationsforpligtelserne til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Derudover gælder følgende kriterier for tildeling af ydelsen: Borgeren skal være afhængig af andre personer eller have massivt behov for pleje, overvågning eller ledsagelse eller praktisk bistand. Behovet kan ikke dækkes ved almindelig personlig hjælp og pleje efter den sociale lovgivning samt den hjælp, der kan købes ved hjælp af bistands- og plejetillægget og/eller ydelser via Ledsageordningen. Borgeren skal efter en samlet vurdering have et behov for hjælp, som gør det nødvendigt at yde ganske særlig intensiv støtte. For at få bevilget personlig hjælpeordning skal der ske en individuel vurdering af behov for hjælp, hvilket foretages med udgangspunkt i et hjemmebesøg. I hjemmebesøget deltager udover sagsbehandleren en Visitator fra Hjemmeplejen. Andre relevante faglige personer kan inddrages. Udmålingen af støtten sker ud fra en vurdering af forventet tidsforbrug på følgende områder: Daglig privat livsførelse. Daglige udadrettede aktiviteter. Fritidsaktiviteter. Ferie- og weekendophold Tildeling af ydelsen Ansøgning om ordningen kan indgives ved henvendelse til: Sundheds-, Ældre- & Handicapområdet Myndighedsfunktionen Sundhed og Handicap 6

9 Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå eller Borgerservice Sagsbehandlingstiden er 8 uger. Det tilstræbes at behandle sagen hurtigere. Afgørelsen kan ankes til: Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice Se mere: 7

10 Ledsageordningen Tema Titel, herunder formål Beskrivelse Ledsageordningen for voksenområdet Lov om Social Service 97 Formålet med Ledsageordningen er via ledsagelse at medvirke til normalisering og integration i samfundet af personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Ledsageordningen skal ses som et led i bestræbelserne på at øge handicappedes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Hvad er Ledsageordningen? Servicemål Ledsageordningen er et tilbud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse. Med udgangspunkt i brugernes behov og ønsker ydes ledsagelse til aktiviteter. Ledsagelsen skal ydes på en måde, så den ledsagede føler sig tryg. Der tilstræbes, at der er et interessefællesskab mellem den ledsagede og ledsageren. Hvem kan få ledsagelse Ydelser Målgruppen for ledsageordningen er personer med betydeligt fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Dette kan være udviklingshæmmende, fysisk handicappede, som ikke kan færdes i nærmiljøet uden hjælp. Ledsagelse i henhold til lov om social service gives til personer i alderen år, mens der kan søges om ledsagelse for personer under 18 år i Børne- og Familiekontoret. Tilbuddet består af ledsagelse i forbindelse med aktiviteter, f.eks. besøg hos familie og venner, indkøb, sociale aktiviteter m.v. Ledsageordningen indeholder ikke socialpædagogisk bistand, men udelukkende ledsagelse til aktiviteter. Den person, der har behov for ledsagelse skal i udgangspunktet efterspørge ordningen, men vurderingen af behovet for ledsagelse kan foretages i samarbejde med personale fra bo- og aktivitetstilbud. Hjørring Kommune betaler lønudgiften til ledsageren. Modtageren betaler udgifter til transport samt ledsagerens udgifter til adgangsbilletter, spisning osv., såfremt man ønsker ledsagerens tilstedeværelse. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring 8

11 og andre udgifter kan dækkes med beløb op til 712 kr. årligt (Pr. 1. januar 2008) Der kan desuden i nogle tilfælde efter en konkret vurdering i forbindelse med den enkelte ledsageopgave ydes betaling af ledsagerens lokalbefordring samt udgifter forbundet med ledsagerens tilstedeværende. Tildeling /visitationskriterier For at få bevilget ledsagelse skal der ske en individuel funktionsevnevurdering og vurdering af behov for ledsagelse, hvilket foretages med udgangspunkt i et hjemmebesøg. Brugeren skal kunne drage nytte af ordningen og ledsagelsen efter 97 er ikke at betragte som socialpædagogisk bistand. Borgeren skal tilhøre målgruppen jf. ovenstående. I nogle tilfælde indhentes lægelige oplysninger. Der kan bevilges 15 timers ledsagelse pr. måned. Hvis en person i forvejen modtager ledsagelse i en form, der svarer til Ledsageordningen, fradrages det antal timer i de 15 timers ledsagelse pr. måned. Personer over 66 år kan beholde tilbuddet, hvis det er bevilget før det fyldte 67. år. Der kan ved behov for det indgås aftale om opsparing af timer over en periode på 6 måneder. Ledsagelsen ydes af en af Hjørring Kommunes ansatte ledsagere eller der er mulighed for selv at udpege en ledsager, som skal godkendes og ansættes i Hjørring Kommune. Tildeling af ydelsen Ved ønske om at søge ledsagelse skal der udfyldes et ansøgningsskema, som kan rekvireres hos og indsendes til: Sundheds-, Ældre- & Handicapområdet Myndighedsfunktionen Sundhed og Handicap Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå Sagsbehandlingstiden er 8 uger. Afgørelsen kan ankes til: Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice Se mere: 9

12 Særlig kontaktperson til døvblinde Tema Titel, herunder formål Beskrivelse Kontaktpersonordningen Lov om Social Service 98 Formålet med kontaktpersonordningen er at give voksne døvblinde mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde den døvblindes isolation, samt bidrage til, at den pågældende kan leve så normalt som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov. Hvad er 98 Hvad er kontaktpersonordningen Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, der er døvblinde. Personer som er døvblinde har ret til i fornødent omfang at få hjælp af en særlig kontaktperson. Servicemål Med udgangspunkt i brugernes behov og ønsker kan der ydes denne ganske særlige indsats i form af kontaktperson. Det tilstræbes at finde frem til den rigtige kontaktperson til den enkelte døvblinde, fordi en sådan ordning stiller store personlige krav til begge parter. Den døvblinde selv skal altid være med til at finde frem til og godkende den enkelte kontaktperson. Hvem kan få kontaktpersonordning Målgruppen for denne ydelse er døvblinde over 18 år, der er ikke nogen øvre aldersgrænse. Ydelser Ydelserne kan omfatte følgende efter en individuel vurdering: At besøge og kommunikere med den døvblinde At orientere om hverdagen (avislæsning m.v) At være bindeled til omgivelserne At bistå med at oversætte breve, meddelelser, regninger m.v. At bistå med at oversætte breve, meddelelse, regninger m.v. At ledsage til indkøb, besøg, forretninger m.v. At ledsage og være bindeled til 10

13 myndigheder, posthus, bank osv. At ledsage til aktiviteter, kurser, møder og lignende. Praktisk bistand i hjemmet hører ikke under denne. Målgruppen er ikke berettiget til ledsagelse jfr. Lov om Social Service 97. Behovet skal dækkes af udmålingen til kontaktpersonen. Tildeling /visitationskriterier For at få bevilget kontaktperson skal der ske en individuel vurdering af behovet, hvilket foretages med udgangspunkt i et hjemmebesøg. Borgeren skal tilhøre målgruppen jf. ovenstående. Der kan efter særskilt ansøgning til Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet bevilges dækning af kontaktpersonens udgifter til kursusvirksomhed. Der skal være dokumentation fra Center for Døve for, at personen kan diagnosticeres som døvblind. Sagsbehandlingen og bevillingen sker i samarbejde med Center for Døve. Tildeling af ydelsen Der søges om kontaktperson for døv/blinde ved henvendelse fra borgeren eller fra Center for døve til: Sundheds-, Ældre- & Handicapområdet Myndighedsfunktionen Sundhed og Handicap Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå Sagsbehandlingstiden er 8 uger. Afgørelsen kan ankes til: Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice Se mere: 11

14 Støtte og kontaktpersonsordning Tema Titel, herunder formål Beskrivelse Støtte- og kontaktpersonordningen: Lov om Social Service 99. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en støtteog kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Hvad er støtte- og kontaktpersonordningen Støtte- og kontaktpersonordningen indeholder: en forebyggende opsøgende funktion og en mere målrettet og struktureret begge funktioner er indeholdt i det kommunale tilbud. Den opsøgende indsats henvender sig særligt til den gruppe af socialt udsatte og isolerede borgere, der ikke kan eller vil gøre brug af de etablerede tilbud i kommunen hverken de specielle tilbud forbeholdt målgrupperne eller de almindelige tilbud. Servicemål Hensigten er, at kommunen kommer i kontakt med de mest udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse, der ikke har kontakt til noget offentligt eller privat netværk med henblik på at give dem mulighed for at bedre livsvilkårene herunder at skabe kontakt til off. myndigheder, netværksstøtter, formidle kontakt til andre tilbud etc. Målet er at skabe en kontakt til de allermest udsatte og bedre deres livsvilkår. Hvem kan få en støtteog kontaktperson Borgere, der er omfattet af målgruppen dvs.: Borgere med sindslidelser Særlig udsatte grupper herunder misbrugere. Tilbuddet kan gives uanset om borgerne benytter andre kommunale eller private sociale tilbud eller behandlingstilbud i øvrigt. Ydelser Støtte- og kontaktpersonordningen er baseret på: Kontaktetablering kontaktfastholdelse og kontaktudvikling. Når kontakten er etableret og fastholdes, kan der ydes støtte i form af: Omsorg og støtte 12

15 råd og vejledning ledsagelse samtaler støtte til praktiske gøremål netværksstøttende Indsatsen skal ses som midlertidig. Det skal individuelt vurderes, om indsatsen kan afsluttes, når isolationen er brudt og borgeren har opnået øget social og personlig mestring. Tildeling /visitationskriterier Borgere, der er omfattet af målgruppen har ret til en støtte- og kontaktperson. Henvisning til ydelsen sker via: Kontakt fra borgeren Kontakt fra pårørende, naboer, myndigheder, kommunale tilbud, psykiatrisk sygehus, etc. Opsøgende forebyggende indsats i lokalområderne direkte til støtte- og kontaktpersonordningen der efterfølgende tager kontakt til borgeren. Alle henvisninger starter med en afklaring af, hvorvidt borgeren falder indenfor målgruppen og formålet med indsatsen. Tildeling af ydelsen Alle kan rette henvendelse direkte til støtte- og kontaktpersonordningen: Borgere med sindslidelser: Hjørring Tlf Hirtshals og Vrå Tlf Sindal Tlf eller Tlf Misbrugere, hjemløse samt socialt udsatte: Hjørring Tlf Sindal og Vrå Tlf Hirtshals Tlf

16 1.7 99a Tolkning ved sociale aktiviteter Tema Titel, herunder formål Beskrivelse Lov om sociale service 99a Kommunalbestyrelsen skal tilbyde tolkning i op til 50 timer årligt ved sociale aktiviteter til personer med et hørehandicap, der ikke kan kommunikere med andre uden brug af tolk. Loven træder i kraft fra 1/ Hvad er tolkning Vejledningen er endnu ikke kommet. Servicedeklarationen færdiggøres senere. Servicemål Hvem kan få ledsagelse Ydelser Tildeling /visitationskriterier Tildeling af ydelsen 14

17 Merudgifter Tema Titel, herunder formål Merudgifter Beskrivelse Lov om Social Service 100 Formålet med Servicelovens bestemmelser om merudgifter er at kompensere for handicaprelaterede udgifter. Hvad er Merudgifter Der gives mulighed for bevilling af merudgifter ved den daglige livsførelse for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med misfødte misdannelser. Lidelsen skal være langvarig og have indgribende karakter i den daglige tilværelse og medføre at der må sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger. Servicemål Hvem kan få merudgifter Formålet med bevillingen af merudgifter er at kompensere for brugerens funktionsnedsættelse, sådan at brugeren kan leve et liv så tæt på det normale som muligt. Personkreds: o Personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. o Førtidspensionister tilkendt efter 1. januar 2003 o Førtidspensionister tilkendt før 1. januar 2003, som samtidig modtager støtte jf. Servicelovens 96 Personkredsen skal have varigt nedsat funktionsevne af indgribende karakter, der nødvendiggør betydelige hjælpeforanstaltninger i dagligdagen. Ydelser Der kan ydes merudgifter, når de skønnede merudgifter udgør mindst kr ,00 kr. pr år svarende til 500 kr. pr. måned. Såfremt de sandsynliggjorte merudgifter udgør mindst kr. pr år udgør merudgiftsydelsen basisbeløb på kr. pr. måned. Basisbeløbet øges første gang med 500 kr. pr. måned til kr. pr. måned, når de skønnede merudgifter overstiger kr. pr. år, svarende til kr. pr. måned. Herefter øges basisbeløbet med 500 kr. pr. måned hver gang merudgifterne stiger med 500 kr. pr måned. Nedrunder til hele beløb delelig med 500 kr. 15

18 Der er ingen øvre grænse for udbetaling af merudgiftsydelser. Merudgifter betales forud. Tildeling /visitationskriterier Skal være omfattet af personkredsen jf. ovennævnte. Det er en forudsætning at merudgifterne ikke kan dækkes gennem anden lovgivning. Det skal være lægeligt dokumenteret, at personen har en langvarig lidelse, der medfører merudgifter ved den daglige livsførelse. Den sandsynliggjorte merudgift skal overstige bagatelgrænsen på kr. årligt. Tildeling Ved ønske om at søge dækning af merudgifter skal der udfyldes et ansøgningsskema, som kan rekvireres hos: Sundheds-, Ældre- & Handicapområdet Myndighedsfunktionen Sundhed og Handicap Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå eller Borgerservice Når borgeren har ansøgt kommunen om bevillingen af merudgift, vil kommunen sende et brev med forslag til mødetidspunkt og mødedato sammen med Samtaleskema, der skal danne grundlag for en beskrivelse og en vurdering af borgerens funktionsevne. Sagsbehandlingstiden er 8 uger. Afgørelsen kan ankes til: Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice Se mere: 16

19 Behandling af stofmisbrugere Tema Titel, herunder formål Beskrivelse Stofmisbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Formålet med stofmisbrugsbehandlingen er at give voksne stofmisbrugere mulighed for behandling for at komme ud af eller mindske misbruget. Hvad er stofmisbrugsbehandling? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter. Servicemål Med udgangspunkt i misbrugerens behov og ønsker kan der gives tilbud om behandling i form af ambulante samtaler, dagbehandling eller døgnbehandling. Det tilstræbes at finde et behandlingstilbud i nærmiljøet, der kan støtte misbrugeren i forhold til det mål, der er sat for indsatsen. Hvem kan få stofmisbrugsbehandling? Ydelser Tildeling /visitationskriterier Målgruppen for misbrugsbehandlingen er personer over 18 år, der har et aktivt misbrug af illegalt stemningsændrende præparater. Ydelserne kan omfatte følgende efter en individuel vurdering. ambulant behandling i form af individuelle samtaler dagbehandling i Fase 1 (gruppebaseret) dagbehandling i Fase 2 (gruppebaseret) døgnbehandling For at få bevilget behandling af stofmisbrug skal der ske en udredning af misbrugsmønsteret. Denne udredning lægges til grund for den individuelle vurdering, der foretages, når det vurderes, hvilket behandlingstilbud, der kan gives. Region Nordjyllands Misbrugscenter udreder og indstiller til behandlingstilbuddets karakter og omfang. 17

20 Tildeling af ydelsen Der søges om stofmisbrugsbehandling for personer over 18 år ved henvendelse til Region Nordjyllands Misbrugscenter, Team Nord, Strømgade 6, 9800 Hjørring (tlf ) Region Nordjyllands Misbrugscenter videresender ansøgningen til: Sundheds-, Ældre- & Handicapområdet Myndighedsfunktionen Sundhed og Handicap Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå Tilbud om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen. Afgørelsen kan ankes til: Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice Se mere: 18

21 Beskyttet beskæftigelse Tema Titel, herunder formål Beskrivelse Beskyttet beskæftigelse: Lov om Social Service 103. Tilbydes personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Hvad er beskyttet beskæftigelse Servicemål Beskyttet beskæftigelse tilbydes personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Formålet er via egenproduktion og et tæt samarbejde med virksomheder på det almindelige arbejdsmarked at tilrettelægge arbejdstilbud så nær det normale som muligt. Forudsætningen herfor er bl.a. at tage udgangspunkt i pris, kvalitet og leveringstidspunkter efter konkrete aftaler med privatkunder og virksomheder. Endvidere indgår en betydelig egenkontrol i produktionen. Der arbejdes progressivt med fastholdelse og videreudvikling af brugernes personlige kompetencer, herunder fremmøde, fraværspolitik og overholdelse af ordensregler i produktionsafdelingerne. Hvem kan få beskyttet beskæftigelse Ydelser Tilbuddet rettes mod personer under folkepensionsalderen, der ikke kan fastholdes på det almindelige arbejdsmarked. Pågældende skal have betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbuddet består bl.a. af individuelt tilrettelagte arbejds- og produktionsforløb, ligesom der tilbydes teambaserede samarbejdsprojekter. Der tilbydes oplæring i betjening af div. håndværktøj og maskiner i relation til løbende produktionsopgaver. Der arbejdes løbende med kvalificering af sociale kompetencer og rest erhvervsevne. 19

22 Der ydes arbejdsdusør i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse herom. Som hovedregel fastsættes arbejdsdusøren til mindst 5 % af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende arbejdsområde. Personer, der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse, afholder selv udgiften til transport til og fra virksomheden, inden for en afstand af 10 km fra virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter derudover (den billigste mulighed) afholdes af kommunen. Tildeling /visitationskriterier Sagsbehandler foretager en individuel socialfaglig vurdering af pågældendes funktionsevne og særlige sociale problemer. Herunder indgår bl.a. udtalelser/vurderinger fra speciallæger og øvrige specialister, hvor udredningerne måtte have betydning for tilbud af beskyttet beskæftigelse. I vurderingerne indgår bl.a. beskæftigelsesgrad, særlige skånehensyn, arbejdsevne, behov for hvile og jobrotation og eventuelt øvrige individuelle/personlige hensyn. Det er en forudsætning for at kunne modtage tilbud om beskyttet beskæftigelse, at man har et minimum af erhvervsevne. Tildeling af ydelsen Såfremt man vil søge tilbud om beskyttet beskæftigelse, kan man rette henvendelse til Sundheds-, Ældre- & Handicapområdet Myndighedsfunktionen Sundhed og Handicap Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå Sagsbehandlingstiden er 8 uger. Afgørelsen kan ankes til: Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice Se mere: 20

23 Visiterede aktivitets- og samværstilbud Tema Titel, herunder formål Beskrivelse Visiterede aktivitets- og samværstilbud: Lov om Social Service 104. Tilbydes personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Hvad er visiterede aktivitets- og samværstilbud Servicemål Hvem kan få visiterede aktivitetsog samværstilbud Ydelser Aktivitets- og samværstilbud tilbydes personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer med henblik på vedligeholdelse eller videreudvikling af personlige kompetencer og livsvilkår. Der prioriteres et individuelt tilrettelagt tilbud, hvor det er ambitionen at skabe et sammenhængende socialt miljø, hvor brugere og medarbejdere trives, udvikles og glæder sig til at komme hver dag. Ord som livsglæde, respekt, nysgerrighed, medindflydelse, ligeværd, initiativ, tryghed og humor vægtes højt. Vi ser positivt på livet, ser muligheder og accepterer ikke begrænsninger. Tilbuddet rettes mod personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Ydelsen består bl.a. af individuelt tilrettelagte aktivitets- og samværstilbud, ligesom der tilbydes teambaserede samarbejdsprojekter. På et indskrivningsmøde aftales de personlige ydelser den enkelte bruger kan modtage. Disse ydelser vil tage afsæt i personlige ønsker og behov, f.eks. fysioterapi, massage, aktivitetens art, forskellige idrætsaktiviteter, træning og terapi m.m. Kommunen afholder udgiften til befordring for personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud. Tildeling /visitationskriterier Der foretages en individuel socialfaglig vurdering af pågældendes funktionsevne og særlige sociale problemer og behov. Herunder indgår bl.a. socialfaglige 21

24 udredninger/vurderinger fra speciallæger og øvrige specialister, der måtte have betydning for tilrettelæggelse af tilbuddet, f.eks. diagnoser, handicappets omfang, særlige behov for specialfunktioner og hjælpemidler. Tildeling af ydelsen Såfremt man vil søge tilbud om beskyttet beskæftigelse, kan man rette henvendelse til Sundheds-, Ældre- & Handicapområdet Myndighedsfunktionen Sundhed og Handicap Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå Sagsbehandlingstiden er 8 uger. Afgørelsen kan ankes til: Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice Se mere: 22

25 Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud Tema Titel, herunder formål Beskrivelse Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud: Lov om Social Service 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Hvad er uvisiterede aktivitets- og samværstilbud: Servicemål Hvem kan få uvisiterede aktivitetsog samværstilbud: Ydelser Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud er et tilbud om omsorg, støtte, samvær og aktiviteter i Væresteder til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan eller vil benytte sig af samfundets almindelige tilbud. Værestederne er primært tilbud i dagtimerne om omsorg, støtte og samvær til forskellige målgrupper, der på grund af deres særlige forhold har behov for uforpligtende støtte og omsorg i trygge og kendte rammer i samvær med ligestillede og hvor der er mulighed for en snak med social- og sundhedsfagligt personale. Værestederne omfatter tilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Der findes på nuværende tidspunkt åbne uvisiterede Væresteder i Hjørring Kommune for: Misbrugere Socialt udsatte Borgere med psykiske lidelser. Ud over omsorg, støtte og samvær tilbyder Værestederne forskellige former for aktiviteter. Brugerne er medinddraget i planlægning og igangsætning af aktiviteter på Værestederne. Tildeling /visitationskriterier Værestederne er åbne for alle borgere i målgrupperne og kræver ikke forudgående visitation eller henvisning. Borgere kan rette direkte henvendelse til Værestederne og henvendelsen kan være anonym. 23

26 Værestederne har nogle såkaldte husregler, som Værestedsbrugerne skal overholde, for at kunne benytte tilbuddene. Tildeling af ydelsen Henvendelse på værestederne: Socialpsykiatrien: Sindal: Huset Nørregade Sindal Tlf. nr eller Tlf. nr Vrå: Stokrosen Østergade Vrå Tlf. nr Hirtshals: Bøjen Hjørringsgade Hirtshals Tlf. nr Hjørring: Huset i Overgade Overgade Hjørring Tlf. nr eller Tlf. nr Særligt Udsatte Grupper: Hjørring : Tinpotten Tinpottegyde Hjørring Tlf. nr Værestedet i Hirtshals Tlf.nr Fælleshuset i Hirtshals Tlf nr

27 Løn og befordring Tema Titel, herunder formål Beskrivelse Regler om løn og støtte til befordring i tilknytning til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud: Lov om Social Service 105. Der kan tilbydes løn og støtte til befordring til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Servicemål Hvem kan få løn og støtte til befordring Ydelser Tildeling /visitationskriterier Det er hensigten at sikre en daglig transport til og fra virksomheden under trygge og sikre rammer, hvor der tages det fornødne sikkerhedsmæssige hensyn til brugernes særlige behov herunder bl.a. behov for transport i særligt indrettede handicapbusser. Tilbuddet rettes mod personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. For personer med betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med særligt transportbehov, kan tilbydes transport til og fra virksomheden efter særligt tilrettelagte kørselsruter. I relation til visitation og indskrivning foretages en individuel vurdering af kørselsbehov. Derudover gælder følgende forhold: Der udbetales løn til personer i beskyttet beskæftigelse i henhold til 103, efter regler fastsat af socialministeriet. Som udgangspunkt udbetales ikke løn til personer visiteret til aktivitets- og samværstilbud. Personer der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse afholder selv udgiften til daglig befordring til og fra virksomheden, inden for en afstand af 10 km. fravirksomheden. Nødvendige befordringsudgifter der ud over (den billigst mulighed) afholdes af kommunen. Kommunen afholder udgiften til personer, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud. Tildeling af ydelsen Såfremt man ønsker at modtage tilbud om aktivitets- og samværstilbud, kan man rette henvendelse til Sundheds-, Ældre- & Handicapområdet Myndighedsfunktionen Sundhed og Handicap Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå Sagsbehandlingstiden er 8 uger. 25

28 Afgørelsen kan ankes til: Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice Se mere: 26

29 Midlertidige botilbud og aflastning til pårørende Tema Titel, herunder formål Beskrivelse Midlertidige ophold i botilbud herunder aflastningophold. Lov om Social Service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Bestemmelsen har til formål at give mulighed for midlertidige ophold herunder weekendophold til personer med behov for aflastning, optræning, afprøvning af fremtidige bomuligheder, udslusning etc. Hvad er midlertidige botilbud og aflastning Midlertidige botilbud er døgnophold til personer, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager midlertidigt er ude af stand til at klare sig selv i egen bolig. Det forudsættes, at der i midlertidige døgntilbud ydes den nødvendige socialpædagogiske støtte, omsorg og behandling med afsæt i en personlig handleplan. Der kan ligeledes tilbydes midlertidige botilbud til personer med nedsat funktionsevne som aflastning til pårørende. Servicemål: Udgangspunktet for indsatsen er: mindsteindgrebsprincippet kontinuitet helhed sammenhæng i indsatsen. 27

30 Det betyder, at det skal være vurderet og evt. afprøvet om borgerens behov for omsorg, støtte og behandling/optræning kan ydes i nærmiljøet med relevant tværfaglig indsats. Hvem kan få tilbudt midlertidigt ophold i botilbud og aflastning Målgruppen er afgrænset ved at være borgere, som ikke ved helhedsorienteret, tværfaglig indsats i eget hjem, kan ydes tilstrækkelig omsorg, støtte og behandling/optræning. Målgruppen kan eksempelvis være: Sindslidende Fysisk/psykisk handicappede Misbrugere Hjemløse Socialt udsatte, herunder personer med svært belastende sociale problemer Ydelser Ydelsen består af omsorg, støtte og behandling/optræning i et midlertidigt botilbud. Varighed af opholdet kan ikke fastlægges men indsatsen skal ikke vare længere end: til formålet med opholdet er opfyldt eller det kan konstateres, at borgere har et varigt eller længerevarende behov for en særlig boform. Varigheden kan dog fastlægges, f.eks. hvis det drejer sig om aflastningsophold for handicappede voksne, der bor i eget hjem hos forældre eller ægtefælle. Tildeling /visitationskriterier Visitering til midlertidigt døgntilbud sker med baggrund i en individuel vurdering af ansøgers behov for helhedsorienteret omsorg, støtte og behandling/optræning. Den socialfaglige vurdering kan foretages i samarbejde med relevante fagpersoner og/eller ved indhentning af relevante lægelige/psykologiske/psykiatriske erklæringer. Visitationen sker altid med baggrund i en handleplan, som sagsbehandleren har udfærdiget i samarbejde med borgeren. Handleplanen udarbejdes i henhold til 141, hvor det blandt andet er angivet, at der skal formuleres et klart formål med indsatsen, og der skal løbende følges op på, om formålet er indfriet. 28

31 Tildeling af ydelsen Ansøgning til midlertidigt døgnophold sker ved henvendelse til: Sundheds-, Ældre- & Handicapområdet Myndighedsfunktionen Sundhed og Handicap Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå eller Borgerservice Sagsbehandlingstiden er 8 uger. Afgørelsen kan ankes til: Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice Se mere: 29

32 Længerevarende botilbud Tema Titel, herunder formål Beskrivelse Ophold i Længerevarende botilbud Lov om Social Service 108 eller boliger opført efter Almenboliglovgivnings 185b med støtte efter Lov om Social Service 85 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Hvad er længerevarende ophold Servicemål Længerevarende ophold i botilbud er døgnophold til personer, som man ikke vurderer på kort sigt at kunne klare sig f.eks. i egen bolig eller profitere af behandling der. Udgangspunktet for indsatsen er: Mindsteindgrebsprincippet Kontinuitet Helhed Tilbud i nærmiljøet Tilbud efter disse bestemmelser er omfattet af reglerne om frit valg. Hvem kan få længerevarende ophold i botilbud Målgruppen er afgrænset ved i en længerevarende periode at have behov for omfattende hjælp. Målgruppen kan eksempelvis være: Sindslidende Fysisk/psykisk handicappede Misbrugere Ydelser Tildeling /visitationskriterier Ydelsen består af hjælp til daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling. Visitering til længerevarende botilbud sker med baggrund i en individuel vurdering af ansøgers behov for helhedsorienteret omsorg, støtte og behandling. Den socialfaglige vurdering kan foretages i samarbejde med relevante fagpersoner og/eller ved indhentning af relevante lægelige/psykologiske/psykiatriske erklæringer. 30

33 Visitationen sker altid med baggrund i en handleplan som sagsbehandleren har udfærdiget så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Tildeling af ydelsen Ansøgning til midlertidigt døgnophold sker ved henvendelse til: Sundheds-, Ældre- & Handicapområdet Myndighedsfunktionen Sundhed og Handicap Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå eller Borgerservice Sagsbehandlingstiden er 8 uger. Afgørelsen kan ankes til: Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice Se mere: 31

34 Midlertidige botilbud til kvinder Tema Titel, herunder formål Beskrivelse Midlertidige botilbud til kvinder: Lov om Social Service 109 Formålet med denne paragraf er at tilbyde midlertidig bolig samt støtte og omsorg til voldsramte kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Hvad er midlertidige tilbud Servicemål Hvem kan få midlertidige tilbud Ydelsen består i at tilbyde midlertidig ophold i botilbud til kvinder. Et midlertidig ophold i et botilbud gives til kvinder, der har behov for støtte og omsorg. Der lægges vægt på at give trygge rammer, sociale samværsmuligheder og hjælp til selvhjælp. Der er ikke tale om behandlingstilbud. Målgruppen til denne ydelse er kvinder (og evt. medfølgende børn), som har været udsat for psykisk eller fysisk vold og som derfor ikke kan opholde sig i egen bolig. Der er ingen geografisk afgrænsning, hvilket betyder, at der modtages kvinder fra hele landet. Ydelser Krisecentret fungerer som et bofællesskab, hvor beboerne deles om daglige gøremål og pligter. o o o o o o o o Omsorg og støtte til kvinder der har været/er i krise pga. vold eller trusler om vold i hjemmet. Socialt samvær Hjælp til selvhjælp Ledsagelse og bisidderfunktion til bl.a. samtaler med off. myndigheder, politi m.m. Indsigtsgivende samtaler Forskellige fælles aktiviteter ud af huset Særlig støtte til børnene via pædagogisk støtte og aktiviteter Som led i forberedelse til udskrivelsen tilbydes formidling til Børne- og Familieafdelingen med henblik på iværksættelse af psykologbistand til 32

35 børn, der er fyldt 6 år og kontakt til familierådgivningen. Tildeling /visitationskriterier Tildeling af ydelsen Optagelsen i boformen kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Lederen på krisecentret træffer formelt afgørelse om optagelse. Ved ønske om ophold på Krisecentret rettes henvendelse på Krisecentret: Krisecenter Hjørring Brinck Seidelinsgade Hjørring Tlf Det er også muligt at henvende sig til de kommunale myndigheder for hjælp. 33

36 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Tema Titel, herunder formål Hvad er 118 Servicemål Hvem kan passe nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Ydelser Beskrivelse Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om Social Service 118 Formålet er at give personer med tilknytning til arbejdsmarkedet mulighed for at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet. I en begrænset periode kan personen blive ansat af kommunalbestyrelsen til at varetage omsorgs- og pasningsopgaver. Servicemålene for pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i Hjørring Kommune, følger bestemmelserne og ordlyden i Lov om Social Service. De personer, der er omfattet af denne pasningsordning, kan være nærtstående familiemedlemmer til både børn og voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Personen, der ønsker at passe nærtstående, kan af kommunalbestyrelsen blive ansat til omsorgsog pasningsopgaver. Lønnen udgør i 2008 kr ,00 pr. måned, hertil kommer at der indbetales pensionsbidrag med 12 %, hvoraf de 4 % tilbageholdes i lønnen, hvilket er gældende i henhold til loven. Der ydes løn i maksimalt 6 måneder. Ordningen kan deles i 2 perioder af hver 3 måneder. Tildeling /visitationskriterier For at få bevilget 118 aflægger sagsbehandleren hjemmebesøg sammen med visitator på ældreområdet, for at få vurderet de lovbestemte kriterier for ydelsen. Visitationskriterierne: 1. Alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde. 2. Der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforhold 3. Kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der 34

37 passer den nærtstående. Tildeling af ydelsen Ved ønske om orlovsydelse jfr. 118 rettes henvendelse til: Sundheds-, Ældre- & Handicapområdet Myndighedsfunktionen Sundhed og Handicap Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå eller Borgerservice Sagsbehandlingstiden er 4 uger. Det tilstræbes at behandle sagen hurtigere. Afgørelsen kan ankes til: Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice Se mere: 35

38 1.17 Sundhedsloven 141 Behandling af alkoholmisbrug Tema Titel, herunder formål Beskrivelse Alkoholmisbrugsbehandling Sundhedsloven 141 Formålet med behandling for alkoholmisbrug er at give voksne alkoholmisbrugere mulighed for behandling for at komme ud af eller mindske misbruget. Hvad er alkoholmisbrugsbehandling? Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Behandlingstilbud kan etableres på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler med andre offentlige eller private institutioner. Servicemål Med udgangspunkt i misbrugerens behov og ønsker kan der gives tilbud om behandling i form af ambulante samtaler, dagbehandling eller døgnbehandling. Det tilstræbes at finde et behandlingstilbud, der kan støtte misbrugeren i nærmiljøet i forhold til det mål, der er sat for indsatsen. Ambulant behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal kunne ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Hvem kan få alkoholmisbrugsbehandling? Målgruppen for alkoholmisbrugsbehandling er alle borgere i kommunen. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Ydelser Tildeling /visitationskriterier Ydelserne kan omfatte følgende efter en individuel vurdering: ambulant behandling i form af individuelle samtaler dagbehandling (gruppebaseret) døgnbehandling efterbehandling (individuel og/eller gruppe) For at få bevilget behandling af alkoholmisbrug skal der ske en udredning af misbrugsmønsteret. Denne udredning lægges til grund for den individuelle vurdering, der foretages, når det vurderes, hvilket behandlingstilbud, der 36

39 kan gives. Region Nordjyllands Misbrugscenter udreder og indstiller til behandlingstilbuddets karakter og omfang. Tildeling af ydelsen Der søges om alkoholmisbrugsbehandling for personer over 18 år ved henvendelse til Region Nordjyllands Misbrugscenter, Team Nord, Strømgade 6, 9800 Hjørring (tlf ) Region Nordjyllands Misbrugscenter videresender ansøgningen til: Sundheds-, Ældre- & Handicapområdet Myndighedsfunktionen Sundhed og Handicap Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen. Utilfredshed med indholdet i alkoholbehandlingen kan påklages til Patientklagenævnet. Afgørelser om afslag på behandlingstilbud kan ikke påklages til anden instans. 37

40 1.18 Sundhedsloven 142 Lægelig behandling for stofmisbrug Tema Titel, herunder formål Beskrivelse Substitutionsbehandling Sundhedslovens 142 Formålet med substitutionsbehandlingen er at undgå illegal brug af euforiserende stoffer. Hvad er substitutionsbehandling? Servicemål Hvem kan få substitutionsbehandling? Ydelser Tildeling /visitationskriterier Lægelig behandling med euforiserende stoffer og psyko-social støtte til den enkelte stofmisbruger. Med udgangspunkt i misbrugerens behov og afhængighed kan der ordineres euforiserende stoffer som sammen med psyko-social støtte er med til at stabilisere misbrugerens tilværelse og give mulighed for at leve et liv uden brug af illegale stoffer. Målgruppen for substitutionsbehandling er aktive stofmisbrugere med bopæl i kommunen. Ydelserne består af: det ordinerede stof, der udleveres gennem værested eller apotek. psykosocial støtte hos misbrugsrådgiver For at få bevilget substitutionsbehandling skal der ske en udredning af misbrugsmønsteret. Denne udredning lægges sammen med en lægefaglig vurdering til grund for visitation, der foretages. Region Nordjyllands Misbrugscenter udreder, foretager den lægefaglige vurdering, og lægekonsulenten visiterer til substitutionsbehandling. Tildeling af ydelsen Der søges om substitutionsbehandling ved henvendelse til Region Nordjyllands Misbrugscenter, Team Nord, Strømgade 6, 9800 Hjørring (tlf ) Region Nordjyllands Misbrugscenter videresender orientering om visitation til eller afslag på behandling til: Sundheds-, Ældre- & Handicapområdet Myndighedsfunktionen Sundhed og Handicap Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå 38

41 Utilfredshed med indholdet i substitutionsbehandlingen kan påklages til Patientklagenævnet. Afgørelser om afslag på behandlingstilbud kan ikke påklages til anden instans. 39

42 2. for pensionsområdet stk. 1 og 17, stk. 2 Personlige tillæg Tema Personlige tillæg Beskrivelse Personlige tillæg Lov om Social Pension 14 stk. 1 for folkepensionister. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 17 stk. 2 for førtidspensionister tilkendt før 1. januar 2003 Hvad er personlige tillæg Formålet med Personlige tillæg er økonomisk støtte til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Personlige tillæg kan ydes både som engangstillæg og som løbende indtægt og udbetales uafhængigt af den personlige tillægsprocent. Som udgangspunkt gives der ikke personlige tillæg til dækning af varige forsørgelsesproblematikker. Undtagen herfor er borgere, der ikke har optjent ret til fuld pension. Servicemål Personlige tillæg ydes, som hovedregel efter lovgivningens minimum. Eksempel: Vedrørende tandbehandling kan der ydes personligt tillæg til billigste og bedst egnede behandling. Hvem kan få Personlige tillæg Målgruppe Personlige tillæg 14 stk. 1 - folkepensionister: For at være berettiget til personlige tillæg skal pågældende have status som folkepensionist jfr. Pensionslovens 14 stk. 4 dvs. tidligst fra det tidspunkt, hvor folkepensionen er tilkendt. Personlige tillæg 17 stk. 2 førtidspensionister tilkendt før 1. januar 2003: For at være berettiget til personlige tillæg skal pågældende have status som førtidspensionist tilkendt før 1. januar 2003 jfr. Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og almindelig førtidspension 17 stk. 4 dvs. tidligst fra det tidspunkt, hvor førtidspensionen er tilkendt. Personlige tillæg bevilges efter ansøgning, og efter en konkret individuel vurdering. 40

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98

Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98 Myndighedsafdelingen Forslag til revision af Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 27.01.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandarder indenfor servicelovens område, 2011

Kvalitetsstandarder indenfor servicelovens område, 2011 Psykiatri og Handicap Kvalitetsstandarder indenfor servicelovens område, 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Principper for bevilling af ydelser...3 Dag- og botilbud...3 Sagsbehandling i forbindelse

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Serviceniveau for voksne med særlige behov

Serviceniveau for voksne med særlige behov for voksne med særlige behov for voksne med særlig behov beskriver indsatsen for handicappede, sindslidende og socialt udsatte på voksenområdet og er vedtaget af Glostrup Kommunes kommunalbestyrelse juni

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Tidligere tekst Kvalitetsstandard for støttekontaktperson (ledsagerordning) jf. Servicelovens 97 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud synliggør Køge Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden fungerer

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Særlig kontaktperson til døvblinde Servicelovens 98

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Særlig kontaktperson til døvblinde Servicelovens 98 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Særlig kontaktperson til døvblinde Servicelovens 98 Acadre dok. 35098-13 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 20.12.2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Overgang fra ung til voksen

Overgang fra ung til voksen Overgang fra ung til voksen Ålborg 15. 3 2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 17 March 2016 1 Værgemål Myndig når 18 år dog: Personer som grundet sindssygdom, hæmmet psykisk

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Ledsageordning for 18 67 årige

Ledsageordning for 18 67 årige Ledsageordning for 18 67 årige Ledsageordning Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har du ret til

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 18 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Udkast Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Acadre dok. 173662-10 04.11.10 mtm 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovgivning og personkreds 3. Formålet med

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 95 Hvad er BPA Borgerstyret personlig assistance En BPA-ordning er en bevilling efter Serviceloven, der gør det muligt

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser.

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Sagsnr.: 2010-23651 Dato: 28-06-2010 Dokumentnr.: 2010-248231 Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Side 1 af 16 Servicedeklaration Lov om Social Service 85

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 3. 3. udgave. Voksne

Hånd om paragrafferne / 3. 3. udgave. Voksne Hånd om paragrafferne / 3 3. udgave Voksne 2 Voksne Voksne mennesker med udviklingshæmning har ret til en række ydelser fra kommunen. I denne pjece kan du læse om mulighederne for hjælp og støtte. Helhedsorienteret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Handicap- og Psykiatricenter Ydelser i Handicap- og Psykiatricenter tilrettelægges i samarbejde med den enkelte ud fra en konkret og individuel vurdering af pågældendes behov og forudsætninger. Afgørelser

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. jf. Lov om social service 118

Serviceinformation. Orlov til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. jf. Lov om social service 118 Serviceinformation Orlov til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom jf. Lov om social service 118 Orlov til pasning af nærtstående med handicap Som nærtstående til en plejekrævende med

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere