Kommenteret straffelov Speciel del

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommenteret straffelov Speciel del"

Transkript

1 Kommenteret straffelov Speciel del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Kommenteret straffelov Speciel del 10. omarbejdede udgave 1

3 Kommenteret straffelov Speciel del 10. omarbejdede udgave Lovbekendtgørelse nr af 17. november 2011 af Straffeloven af 15. april 1930 med senere ændringer Kap ( ) Kommenteret af Vagn Greve, Poul Dahl Jensen og Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag

4 Vagn Greve, Poul Dahl Jensen, Gorm Toftegaard Nielsen Kommenteret straffelov Speciel del 10. udgave, 1. oplag 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2012 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 7 Kapitel 12. Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed... 9 Kapitel 13. Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v Kapitel 14. Forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v Kapitel 15. Forbrydelser mod den offentlige orden og fred Kapitel 16. Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v Kapitel 17. Falsk forklaring og falsk anklage Kapitel 18. Forbrydelser vedrørende betalingsmidler Kapitel 19. Forbrydelser vedrørende bevismidler Kapitel 20. Almenfarlige forbrydelser Kapitel 21. Forskellige almenskadelige handlinger Kapitel 22. Betleri og skadelig erhvervsvirksomhed Kapitel 23. Forbrydelser i familieforhold Kapitel 24. Forbrydelser mod kønssædeligheden Kapitel 25. Forbrydelser mod liv og legeme Kapitel 26. Forbrydelser mod den personlige frihed Kapitel 27. Freds- og ærekrænkelser Kapitel 28. Formueforbrydelser Kapitel 29. Særlige bestemmelser om juridiske personer Forkortelser Sagregister

6 6

7 Forord Forord Denne kommentar til straffeloven er beregnet til brug for praktiserende jurister og for studerende. Sigtet har været at belyse de retsanvendelsesproblemer, som bestemmelserne rejser. Ved spørgsmål, om hvis løsning der i teori og praksis synes at være uenighed, er det i almindelighed tilstræbt at undgå en for bestemt stillingtagen. Trykt domspraksis er omtalt i det omfang, den tjener til belysning af retsanvendelsesspørgsmål. Derimod er praksis om valg og fastsættelse af sanktion kun taget med i meget begrænset omfang. Kommentaren til kap og er udarbejdet af Poul Dahl Jensen, til kap og af Gorm Toftegaard Nielsen og til af Vagn Greve. Kommentarerne er delvis baseret på Bent Unmack Larsens, Per Lindegaards og Asbjørn Jensens i de tidligere udgaver. Tina Bak Jensen har udarbejdet sagregisteret. Lovteksten er Justitsministeriets bekendtgørelse nr af 17. november 2011 med senere ændringer. Kommentarerne er ført op til begyndelsen af 2012 og således at straffelovsændringerne i foråret 2012 også er kommenteret. Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 7

8 8

9 KAPITEL 12 Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed Kapitel 12 Bestemmelserne i dette kapitel og i kapitel 13 omfattede oprindeligt kun regler, som beskyttede den danske stat. Under indtryk af erfaringerne fra besættelsesperioden blev kapitlerne omarbejdet og udvidet ved l Denne revision bygger på en betænkning fra 1949 afgivet af et udvalg i kommentarerne citeret som bet Udkastet blev diskuteret på Dansk Kriminalistforenings årsmøde 1949, NKÅ , s. 96 ff. Se endvidere U 1951 B Chr. Vilh. Hagens: Udkast til en»5.-kolonnelov«. I nogen udstrækning videreføres bestemmelser i landsforræderiloven, l , som ændres ved l , og værnemagerloven, l , der dannede grundlag for retsopgøret efter besættelsen. Om retsopgøret henvises til Ditlev Tamm: Retsopgøret efter besættelsen, 1984, og samme forfatter: Højesteret 350 år, 2011, s , om Højesterets rolle under besættelsen og retsopgøret. Navnlig ved ændringerne i 2002 og 2006 af h udvides beskyttelsen efter disse regler til alle stater. De forbrydelser, som kap. 12 beskæftiger sig med, kan karakteriseres som handlinger, der angriber eller truer statens ydre sikkerhed, mens kap. 13 handler om forbrydelser, der angriber eller truer statens indre sikkerhed, men sondringen er ikke gennemført fuldt ud. Tiltale efter bestemmelserne i kap. 12 kræver altid og efter kap. 13 i de fleste tilfælde beslutning af justitsministeren. En gennemgang af bestemmelserne i kap. 12 (og 13) findes i bet. 1529/2012 om PET og FE, s Ifølge strl. 8, nr. 1, er handlinger, der krænker den danske stats selvstændighed, sikkerhed, forfatning eller offentlige myndigheder, undergivet dansk strafferetlig jurisdiktion uanset gerningsmandens statslige tilhørsforhold. Denne regel fastslår imidlertid kun dansk straffemyndighed, dvs. at sagen kan behandles (har værneting) ved en dansk domstol. Om en handling er strafbar, skal afgøres efter dansk ret, jf. straffelovens 10, stk. 1, og strafbarheden beror således på fortolkningen af den enkelte bestemmelse, jf. 1, her- 9

10 Kapitel 12 under om gerningsindholdet er begrænset til handlinger begået på dansk grund eller af personer med dansk tilknytning (statsborgerskab eller bopæl), eller om gerningsindholdet f.eks. også omfatter udlændinges handlinger foretaget i udlandet. Der kan herom henvises til Hurwitz: Alm. D. s , Waaben: Ansvar, s , Greve: Ansvar, s. 112 f., og bet. 1488/2007 om dansk straffemyndighed, s. 34 og samt til kommentaren til 10 i Komm.strl. I. Kriminaliseringen i strl. kap. 12 hviler ikke på det synspunkt, at gerningsmanden har krænket en troskabspligt over for den danske stat, og er således ikke begrænset til danske statsborgere eller personer med bopæl her i riget. Bestemmelsernes baggrund og folkeretlige hensyn kan imidlertid føre til en indskrænkende fortolkning. Personer, der på grund af deres statslige tilhørsforhold er indkaldt til tjeneste i en fjendtlig magts væbnede styrker, kan således ikke straffes for at bære våben mod den danske stat, jf. bet s. 36 og nedenfor ad 102. Derimod omfatter bestemmelserne om spionage og ulovlig efterretningsvirksomhed også udlændinge. Erhvervsmæssig bistand til fjendtlig krigs- eller besættelsesmagt, der ydes af en fremmed fra fremmed territorium, kan ikke antages at være strafbar efter 104, og den samme regel bør måske opstilles med hensyn til andre gerningsindhold, der består i at yde bistand til fjenden, jf. Krabbe s Folkeretlig eksterritorialitet kan iflg. strl. 12 udelukke jurisdiktion, jf. Claus Gulmann m.fl., Folkeret 1989 s. 229 ff. og Ole Spiermann: Dansk straffemyndighed i folkeretlig belysning, U 2007 B.219 ff. Internationale aftaler om strafferetligt samarbejde, herunder om udlevering, undtog ofte politiske lovovertrædelser, se herom Isi Foighel: Politiske forbrydelser og udlevering, Festskrift til Stephan Hurwitz, 1971, s. 243 ff. I de senere år er der inden for EU vedtaget en række retsakter vedrørende det strafferetlige samarbejde, hvor politiske forbrydelser ikke er undtaget, jf. Ingeborg Gade m.fl.: Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union, 2005, s. 480, 500 og 549. Nogle af gerningsbeskrivelserne i dette kapitel er ret vidtrækkende og ubestemte. I forarbejderne forudsættes, at forhold, som det ikke har været tilsigtet at ramme, udskilles fra forfølgning i kraft af påtalereglen i 110 f, jf. bet navnlig s. 41 ad 109 ( 108), men udskillelse af atypiske tilfælde vil også kunne ske ved fortolkning af de enkelte bestemmelser, jf. Hurwitz: Alm. D. s. 8. Strafudmålingen vedrørende overtrædelse af disse bestemmelser er omtalt i Straffelovrådets betænkning 1424/2002 om straffastsættelse og strafferammer, II s. 479 ff. Straffelovens bestemmelser om statsforbrydelser suppleres af bestemmelser i mil. strl. Under væbnet konflikt finder visse regler i mil. strl. også anvendelse på civile personer, herunder reglerne om forbrydelser mod forsvarsmagtens kampdygtighed. 10

11 Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller at løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil på livstid. Stk. 2. Efter bestemmelsen i stk. 1 straffes også den, som med det nævnte formål iværksætter mere omfattende sabotage, produktions- eller trafikstandsning, samt den, der deltager i sådan foranstaltning vidende om, hvortil handlingen sigter. Ældre lovbestemmelser og forarbejder: Strl Strl.bet , mot Strl.bet , mot Strl.bet , mot RT 1924/25 A.3333 ( 103). RT 1927/28 A ( 98). RT 1929/30 A.2368 ( 99), B Ændret ved l Bet. 1949, mot. 32. RT 1949/50 A RT 1950/51 A RT 1951/52 B , , Litteratur: Krabbe s Hurwitz: Sp. D. s Vestergaard: Forbr. s. 220 f. Bestemmelsen beskytter den danske stats integritet og suverænitet mod ydre og indre angreb.»bringe under fremmed herredømme«omfatter ikke blot indlemmelse i en fremmed stat, men også tilvejebringelse af en tilstand, der med bevarelse af formel selvstændighed gør staten afhængig af en fremmed magt som protektorat eller lydstat. Den danske stat omfatter selvsagt Færøerne og Grønland. De strafbare midler falder i to forgreninger: udenlandsk bistand og magtanvendelse eller trussel derom. Udenlandsk bistand omfatter de i 99 anførte midler, herunder økonomiske tvangsforanstaltninger eller anden pression af politisk karakter. Fra 99 adskiller bestemmelsen sig ved forsættets rækkevidde. I strl nævntes som strafbare midler kun magtanvendelse eller trussel derom. Udtrykket»magtanvendelse«blev fortolket således, at det omfattede anvendelse af ikke blot våbenmagt eller andre voldelige midler, men også andre indgribende tvangsmidler, som f.eks. generalstrejke, jf. Krabbe s. 344 og Knud Illum: Den kollektive arbejdsret 3. udg., s Det fremgår af rigsdagsforhandlingerne, RT 1951/52 B.257 og 2508, at de i stk. 2 nævnte midler skal anses som en eksemplifikation af magtanvendelse eller trussel derom, sml. kommentaren ad 111. Kun strejker, der medfører produktions- eller trafikstandsning, og som kan karakteriseres som mere omfattende, er strafba- 11

12 98 re. Ved sabotage forstås typisk ødelæggelse eller beskadigelse af bygninger, anlæg og materiel, der tjener samfundsvigtige funktioner, eller forvoldelse af alvorlig forstyrrelse i sådanne anlægs funktioner. Subjektivt kræves, at der er handlet forsætligt. I ordene»sigter til«må indlægges et krav om, at det i bestemmelsen angivne formål er tilstræbt med anvendelsen af angrebsmidlet. Kun strejker og sabotage, der iværksættes med dette formål, er altså strafbare efter 98. Fuldbyrdelsen indtræder allerede ved foretagelsen af en handling, der sigter til at bringe midlet i anvendelse; også mislykkede angreb betragtes som fuldbyrdet forbrydelse. Fjernere forberedelseshandlinger må dog antagelig behandles som forsøg. Det er ingen betingelse for strafbarheden, at handlingen er egnet til at realisere formålet, jf. Hurwitz: Alm. D. s. 326, men ganske ufarlige og illusoriske forsøgshandlinger vil næppe føre til tiltale Den, som foretager en handling, der sigter til at påføre den danske stat eller nogen med den for krigstilfælde forbunden stat krig, besættelse eller andre fjendtligheder såsom blokade eller anden tvangsforanstaltning, eller som i øvrigt virker for, at den danske stats bestemmelsesfrihed ved udenlandsk bistand krænkes, straffes med fængsel indtil på livstid. Stk. 2. Ved besættelse forstås her og andetsteds i kapitlerne 12 og 13 fremmed besættelse af dansk statsområde, når og så længe den påtvinges landet ved magtanvendelse eller trussel derom. Ældre lovbestemmelser og forarbejder: Strl Strl.bet , mot Strl.bet , mot Strl.bet , mot RT 1924/25 A.333 ( 104). RT 1927/28 A ( 99). RT 1929/30 A.2368 ( 100); B Ændret ved l Bet. 1949, mot RT 1949/50 A.194. RT 1950/51 A.820. Litteratur: Krabbe s Hurwitz: Sp. D. s Vestergaard: Forbr. s Den strafbare virksomhed var i strl konkretiseret til:»træder i forbindelse med fremmed stats regering for at påføre...«, men denne begrænsning faldt bort ved lovrevisionen i 1952 med henvisning til, at strafansvar også bør indtræde, selv om der ikke kan føres bevis for, at direkte forbindelse med en fremmed magts regering er opnået, når det kan godtgøres, at gerningsmanden har indledt forhandlinger med en organisation eller et parti eller 12

13 100 med enkeltpersoner i et fremmed land for at formå dem til at påvirke deres regering til fjendtlige forholdsregler. En begrænsning med hensyn til de handlingstyper, som kommer i betragtning efter denne bestemmelse, fremgår modsætningsvis af 100. Den tidligere formulering, der angav, at den landsforræderiske handling bestod i at konspirere med repræsentanter for fremmede magter, viser hen til, hvad der er bestemmelsens kerneområde. Efter sin ordlyd omfatter 99 i og for sig den, der virker mod den danske stats interesse på den måde, der nævnes i bestemmelsen, selv om formålet er at fremme mellemfolkelig retshåndhævelse. Den, der f.eks. gør sig til talsmand for etablering af sanktioner mod den danske stat som led i en international organisations reaktion på traktatstridig adfærd, kan dog næppe uden videre antages at gøre sig skyldig i en landsforræderisk handlemåde, der medfører straf efter bestemmelsen. 99 i sin gældende formulering omfatter i lighed med strl handlinger, der sigter til at påføre en forbundsfælle krig. Denne udvidelse af beskyttelsesinteressen tager sigte på alliancer, hvor et angreb på forbundsfællen medfører, at den danske stat inddrages i krig. Den synes derfor at måtte gælde i forhold til medlemmerne af NATO-pagten, jf. bkg. 39 LTC , men denne konsekvens ses dog ikke at være berørt hverken under rigsdagsforhandlingerne om pagten eller under rigsdagsforhandlingerne om kap. 12, der fandt sted i årene umiddelbart efter Danmarks tiltræden. Efter sammenhængen med stk. 2 må derimod handlinger, der sigter til at påføre en forbundsfælle besættelse, falde udenfor, og det samme må formodentlig også gælde andre former for fjendtligheder, bortset fra krig. Har handlingen det videregående formål, som beskrives i 98, er den strafbar efter denne bestemmelse. M.h.t. fuldbyrdelse og forsæt henvises til bemærkningerne til Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fjendtlige forholdsregler mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 6 år. Stk. 2. Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fremmed magts indblanding i den danske stats anliggender, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Ældre lovbestemmelser og forarbejder: Strl Strl.bet , mot Strl.bet , mot Strl.bet , mot RT 1924/25 A.4444 ( 105). RT 1927/28 A ( 100). RT 1928/29 B Ændret ved l RT 1938/39 A

14 100 Straffen skærpet ved l Bet. 1949, mot. 33. RT 1949/50 A RT 1951/52 B , 264. Ændret ved l (Afskaffelse af hæftestraf, jf. 31). Ændret ved l (Forenkling af strafferammer). Litteratur: Krabbe s Hurwitz: Sp. D. s Vestergaard: Forbr. s Gerningsindholdet i stk. 2 blev udskilt til en særlig strafferamme ved l Beskrivelsen af gerningsindholdene ændredes ikke ved revisionen i Ved denne bestemmelse kriminaliseres for det første offentlige udtalelser, der tilskynder til fjendtlige forholdsregler eller fremmed indblanding. Af denne formulering følger, at kun ytringer, der har iværksættelse af sådanne indgreb til formål, pådrager strafansvar.»fjendtlige forholdsregler«må antages at have samme betydning som»fjendtligheder«i 99. Fremsættes udtalelsen i den hensigt at hidføre de følger, der nævnes i 98, er handlingen strafbar efter denne bestemmelse. Fremmed indblanding kan ikke antages at omfatte ordinære diplomatiske protester. Det andet led omfatter offentlige udtalelser, der fremkalder fare for de nævnte konsekvenser. Den fare, der fremkaldes, skal være øjensynlig. Heri ligger et objektivt krav til farens evidens, som må føre til, at kun fremkaldelse af en høj grad af risiko er strafbar. I subjektiv henseende kræves, at gerningsmanden er sig bevidst, at hans handling medfører evident risiko for fjendtlige forholdsregler eller fremmed indblanding. Efter formuleringen smh. med forarbejderne omfatter det sidste led ikke blot offentlige udtalelser, men også andre farefremkaldende handlinger. Er formålet med handlingen at hidføre fjendtlige forholdsregler, er den strafbar efter Den, som med krig, besættelse eller andre fjendtligheder for øje foretager nogen handling, hvorved bistand til fjenden forberedes, straffes med fængsel indtil 16 år. Forarbejder: Indsat ved l Bet , mot. 34. RT 1949/50 A Litteratur: Hurwitz Sp. D. s Vestergaard: Forbr. s. 221 f. Denne bestemmelse kriminaliserer den såkaldte femte kolonne-virksomhed, forholdsregler, der, inden fjendtligheder er begyndt, tages med henblik på at lette en eventuel fjendtlig indtrængen eller overtagelse af kontrol. Herunder 14

15 102 falder således etablering af beredskab til hindring af danske militære operationer og lettelse af fjendtlige, forberedelser af sabotagehandlinger, opstilling af guerillastyrker, udarbejdelse af planer til overtagelse af kontrol med massekommunikationsmidler og administration. Da bestemmelsen angår forberedelser, før krig eller fjendtligheder er begyndt, udpeger krigserklæring eller kamphandlinger ikke, hvem der er fjenden. Afgørelsen heraf må bero på de konkrete omstændigheder Den, som under krig eller besættelse yder fjenden bistand ved råd eller dåd eller til fremme af fjendtlig interesse svækker den danske stats eller dens forbundsfælles kampdygtighed, straffes med fængsel indtil 16 år. Stk. 2. Som bistand til fjenden anses således følgende forhold: 1) Hvervning til eller tjenstgøring i fjendtlig krigs- eller besættelsesmagts væbnede styrker eller i tilknytning til disse virkende militære eller politimæssige korps eller lignende korps eller organisationer. 2) Udførelse af hverv som civil funktionær under fjendtlig krigs- eller besættelsesmagts politi- eller fængselsvæsen, for så vidt hvervet omfatter deltagelse i afhøring eller bevogtning af fanger. 3) Angiveri eller lignende medvirken til, at nogen af fjendtlig myndighed eller dermed samarbejdende organisation eller person anholdes eller udsættes for anholdelse eller overlast. 4) Propaganda til fordel for fjendtlig krigs- eller besættelsesmagt, herunder virksomhed som udgiver, redaktør eller forretningsfører ved dagblad, tidsskrift, forlag eller pressebureau, der arbejder til fremme af fjendtlig interesse. 5) Ydelse af væsentlig økonomisk støtte til fremme af propaganda af den under nr. 4 nævnte art eller til parti eller organisation, der på utilbørlig måde samarbejder med den fjendtlige krigs- eller besættelsesmagt eller virker til fremme af dennes interesser. Stk. 3. Har angiveri, jf. stk. 2, nr. 3, fundet sted under sådanne omstændigheder, at gerningsmanden har indset, at nogen derved blev udsat for overhængende fare for at miste livet, lide alvorlig skade på legeme eller helbred, blive ført ud af landet eller blive berøvet friheden i længere tid, eller er overtrædelse af 245, 246 eller 250 begået for derved at fremtvinge forklaring eller tilståelse eller i øvrigt som led i mishandling af fanger, kan fængsel på livstid idømmes. 15

16 102 Ældre lovbestemmelser og forarbejder: Strl og 75. Strl Strl.bet , mot Strl.bet , mot Strl.bet , mot RT 1924/25 A.333 ( 106). RT 1927/28 A.5361 ( 101). RT 1928/29 B RT 1929/30 A.2368 ( 102); B , Ændret ved l Bet , mot RT 1949/50 A RT 1951/52 B , 264. Litteratur: Krabbe s Hurwitz: Sp. D. s Vestergaard: Forbr. s Stk. 1 i bestemmelsen svarer til 101, stk. 2, i strl Andet stykke bygger på straffelovstillægget l som ændret ved l Bestemmelsen angår landsforræderisk bistand til fjenden eller besættelsesmagten under krig eller påtvungen besættelse, jf. 99, stk. 2. Iflg. motiverne i bet kan forbundsfælle i 102 efter omstændighederne også omfatte en stat, der uden formelig alliance kæmper mod samme fjende. I stk. 2 nævnes en række eksempler på sådan bistand. Efter nr. 1 straffes ikke blot tjenstgøring i fjendens væbnede styrker og i militære og politimæssige korps, men også tjeneste i lignende korps eller organisationer. Under sidste led må som efter straffelovstillægget anses indbefattet bevæbnet tjeneste i korps, der alene har bevogtningsopgaver, f.eks. ved militære anlæg og depoter. Uanset ordlyden kan det næppe kræves, at de korps m.v., der nævnes, skal være særligt knyttet til fjendens militære apparat. Også korps, der arbejder i tilknytning til andre grene af fjendens magtapparat, politi, sikkerhedstjeneste o.lign., som opererer i ly af de militære styrkers tilstedeværelse, må som efter straffelovstillægget antages at være omfattet. Ifølge motiverne svarer nr. 1 ikke blot til straffelovstillæggets 10, men også til 16, stk. 1, nr. 6 (fabriksvagter, dvs. sabotagevagter, der står i tjenesteforhold til vedkommende virksomhed) og nr. 7 (civil tjeneste i besættelsesmagtens politiorganisationer). Denne fortolkning har dog som følge af ordlyden af 102, stk. 2, nr. 1, og på baggrund af den særlige regel under nr. 2 næppe tilstrækkelig dækning i teksten. Hvervning til fjendens væbnede styrker og andre korps m.v., der sker under krig eller besættelse, er også strafbar efter denne bestemmelse. Om hvervning til krigstjeneste i øvrigt se 128. Hvervning til terrorhandlinger m.v. er reguleret i 114 c. Tjenstgøring i fjendens væbnede styrker var efter strl kun strafbar for danske statsborgere. Denne begrænsning er nu bortfaldet. Efter straffelovstillæggets 2 kom loven til anvendelse på handlinger foretaget af personer, der på gerningstiden havde dansk indfødsret eller var bosat i den danske stat. Straffelovstillæggets 10, stk. 2, er ved ØLD cit. i noten til U Ø anvendt over for en tysk statsborger, der havde virket som 16

17 103 vagt ved den tyske sikkerhedstjeneste. Han havde været bosat her i landet i 20 år forud for besættelsen. Derimod antages det i samme note, at folkeretlige regler ville have været til hinder for at pålægge en tysk statsborger straf for tysk krigstjeneste efter 10, stk. 1. Ved dommen blev en herboende neutral statsborger dømt for vagttjeneste efter straffelovstillæggets 16. I motiverne til 102 siges det, at personer, der på grund af deres statslige tilhørsforhold til et fjendtligt land indkaldes til tjeneste i dette, ikke kan straffes efter bestemmelsen, ligesom de normalt heller ikke kan straffes for frivillig tjeneste. Folkeretlige regler fører ifølge motiverne desuden til, at en person, der er statsborger i en neutral fremmed stat, normalt heller ikke kan straffes for tjenstgøring i den fremmede krigsmagt. En herboende udlænding hvad enten han er statsborger i en fjendtlig eller neutral stat der under en besættelse melder sig til tjeneste i besættelsesmagtens herværende militær- eller politistyrker, antages derimod at kunne straffes herfor. Opregningen i stk. 2 er ikke udtømmende. Omfattende arbejdsstandsninger og strejker, der rammer krigsvigtig produktion, må f.eks. tillige anses for omfattet af stk. 1, jf. Knud Illum: Den kollektive arbejdsret 3. udg., s M.h.t. bistand i militær henseende suppleres reglen af militær straffelov, navnlig 28 om krigsforræderi, se Komm. mil. strl., s Disse bestemmelser i militær straffelov omfatter under væbnet konflikt også civile, militær straffelov 2. Samarbejde i erhvervsmæssig henseende er udskilt til særskilt behandling i 104. De former for bistand, der var nævnt i straffelovstillægget fra 1945 (1946), men som ikke er gentaget i kap. 12, kan ikke anses som strafbare. Dette gælder således medlemskab i ledelsen af partier eller organisationer, der samarbejder med den fjendtlige magt. Tilhørsforhold til parti eller organisation, der samarbejder med den fjendtlige krigs- eller besættelsesmagt, er ikke strafbart efter 102, men kan under de i 114 f og g angivne betingelser rammes efter disse bestemmelser. Subjektivt kræves forsæt. Den, der handler som beskrevet under besættelse, må således være klar over eller bestemt antage, at besættelsen er påtvungen. På tilsvarende måde kræves indsigt m.h.t. de fakta, der fører til, at tilstanden kan karakteriseres som krig Den, som under krig eller besættelse eller under truende udsigt dertil misligholder en kontrakt, der vedrører de af den danske stat i den anledning trufne foranstaltninger, eller som på anden måde modvirker sådanne foranstaltninger, straffes med fængsel indtil 3 år. 17

18 103 Stk. 2. Har misligholdelsen fundet sted af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Forarbejder: Strl Strl.bet , mot Strl.bet , mot Strl.bet , mot RT 1924/25 A.3333 ( 107). RT 1928/29 B Ændret ved l Bet , mot. 37. RT 1949/50 A RT 1951/52 B.259. Ændret ved l (Afskaffelse af hæftestraf, jf. 31). Litteratur: Krabbe s Hurwitz: Sp. D. s. 26. Straffelovsbetænkningerne begrænsede den strafbare handling eller undladelse til misligholdelse af kontrakter angående krigsmagtens forsyning eller befordring, men forslaget 1924/25 udvidede bestemmelsen til at omfatte kontrakter vedrørende de af staten i anledning af krig eller krigstrussel trufne foranstaltninger. Under rigsdagsbehandlingen af ændringsloven af 1952 suppleredes det hidtidige gerningsindhold, misligholdelse af kontrakt, med et meget vidt og ubestemt gerningsindhold, modvirken af sådanne foranstaltninger på anden måde. En rimelig afgrænsning må søges gennem påtalepraksis eller ved indskrænkende fortolkning, jf. indledningen Den, som på utilbørlig måde, direkte eller gennem mellemled, i erhvervsmæssig henseende samarbejder med fjendtlig krigs- eller besættelsesmagt, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Stk. 2. Strafansvar efter stk. 1 kan pålægges enhver, der har haft en ledende stilling i vedkommende virksomhed. Strafansvar kan ligeledes pålægges andre i virksomheden beskæftigede personer, når der for deres vedkommende foreligger en særlig stødende optræden. Stk. 3. Ved afgørelsen af, om og i hvilken grad forholdet må anses for utilbørligt, vil foruden virksomhedens betydning for den fjendtlige krigseller besættelsesmagt navnlig være at tage i betragtning, hvorvidt vedkommende 1) selv har været aktiv for at få forretningsforbindelse indledet, fortsat eller udvidet, 18

19 104 2) i fjendens interesse på eget initiativ har foretaget en omlægning af virksomheden eller ydet eller forsøgt at yde større eller hurtigere produktion end påkrævet, 3) har påkaldt fjendens bistand overfor danske myndigheder til fremme af sine interesser, 4) har hindret eller søgt at hindre danske myndigheder i at få fuld adgang til at blive bekendt med virksomhedens forhold eller 5) har opnået eller søgt at opnå urimelig fortjeneste eller andre fordele, der ikke har været forretningsmæssig rimeligt begrundede. Forarbejder: Indsat ved l Bet , mot RT 1949/50 A RT 1951/52 B.260 og Ændret ved l (Afskaffelse af hæftestraf, jf. 31). Litteratur: Hurwitz: Sp. D. s. 22. Denne bestemmelse, der supplerer 102 om bistand til fjenden, udskiller erhvervsmæssigt samarbejde med en fjendtlig krigs- eller besættelsesmagt til en lavere strafferamme. Kun erhvervsmæssigt samarbejde, der kan karakteriseres som utilbørligt, er strafbart. Det samarbejde med besættelsesmagten i økonomisk henseende, der er nødvendigt for samfundets opretholdelse under en besættelse, rammes således ikke af bestemmelsen. Bistand, der ydes fra udlandet af personer, der ikke har tilknytning statsborgerligt eller bopælsmæssigt til den danske stat, kan heller ikke anses for omfattet, jf. indledningen til kapitlet. Stk. 3 indeholder en eksemplifikation af utilbørlighedsmomenter, der i det væsentlige svarer til opregningen i 4 i værnemagerloven, l Også andre forhold, der kan sidestilles hermed, kan føre til denne karakterisering. Det er i overensstemmelse med de almindelige regler om tilregnelse ikke en betingelse for strafansvar, at gerningsmanden har indset, at han handlede utilbørligt, men han skal have haft forsæt m.h.t. de faktiske bestanddele i handlingsforløbet, som fører til denne retlige vurdering. Er de urimelige krav, der nævnes under nr. 5, stillet for at undgå kontrahering, kan forholdet ikke anses som utilbørligt, jf. bet s. 38. Andet stykke indeholder i overensstemmelse med værnemagerloven en begrænsning af ansvarssubjekterne til ledere og beskæftigede, der har vist en særligt stødende optræden. I værnemagerloven og betænkningens udkast til bestemmelsen var tillige medtaget den, der har haft en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, men denne kreds af ansvarssubjekter udgik under rigsdagsbehandlingen. For så vidt den økonomiske interesse har indebåret kompetence til at træffe bestemmelse m.h.t. virksomhedens ledelse, vil den 19

20 104 imidlertid kunne medføre strafansvar, og udeladelsen har således kun begrænset betydning Den, som under besættelse foretager en handling, der sigter til at formå besættelsesmagten eller nogen med denne samarbejdende organisation eller person til at krænke danske myndigheders bestemmelsesfrihed, eller som på utilbørlig måde udnytter forbindelse med besættelsesmagten eller nogen med denne samarbejdende organisation eller person til at skaffe sig eller andre særlig fordel, straffes med fængsel indtil 8 år. Forarbejder: Indsat ved l Bet , mot RT 1949/50 A Litteratur: Hurwitz: Sp. D. s. 19 og angår den, som virker for, at de øverste statsmyndigheders bestemmelsesfrihed krænkes ved udenlandsk bistand. Under besættelse kan også handlinger, der sigter til at krænke bestemmelsesfriheden hos underordnede myndigheder, herunder kommunale myndigheder, ved fremmede magthaveres hjælp være af praktisk betydning, og det er denne situation, bestemmelsen i 105 har for øje. En del af de handlinger, der beskrives i 105, andet led, er dækket af 104. Men denne regel supplerer 104 ved at medtage udnyttelse med andet end erhvervsmæssigt formål, f.eks. den situation, at forbindelsen udnyttes til at skaffe gerningsmanden en offentlig stilling Den, som handler mod statens tarv under varetagelsen af et ham overdraget hverv til på statens vegne at forhandle eller afgøre noget med fremmed stat, straffes med fængsel indtil 16 år. Ældre lovbestemmelser og forarbejder: Strl Strl , stk. 1, nr. 3. Strl.bet , mot Strl.bet , mot Strl.bet , mot RT 1924/25 A ( 108). Ændret ved l Bet , mot. 39. RT 1949/50 A Litteratur: Krabbe s Hurwitz: Sp. D. s

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE Politiloven 2. UDGAVE Med kommentarer af Ib Henricson Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ib Henricson Politiloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Politiloven med kommentarer 2.

Læs mere

straffastsættelse og strafferammer II

straffastsættelse og strafferammer II Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer II Speciel del BETÆNKNING NR. 1424 KØBENHAVN 2002 Kapitel 14 Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed og mod statsforfatningen

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Asbjørn Jensen Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 9. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sidehoved Kommenteret straffelov

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

ERHVERVS STRAFFE RETTEN

ERHVERVS STRAFFE RETTEN Hovedlinjer i VAGN GREVE & LARS BO LANGSTED ERHVERVS STRAFFE RETTEN 7. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten Vagn Greve & Lars Bo Langsted Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2015/1 LSF 24 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-731-0049 Fremsat den 7. oktober 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 217 - Bilag 35 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2006-792-0214 Dok.: JSM40286 Besvarelse af spørgsmål nr. 274 af 3. marts 2006 fra Folketingets

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og international væbnet terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og væbnet international terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Denne afhandling er af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet antaget til forsvar for den juridiske doktorgrad. Aarhus, den 7.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj Forslag. til Bilag 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=95611 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2002 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence-

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Politi- og domstolsreformen

Politi- og domstolsreformen Politi- og domstolsreformen This page intentionally left blank Jens Røn Politi- og domstolsreformen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Politi- og domstolsreformen 1. udgave, 1. oplag 2007 by Jurist-

Læs mere

PETER LAMBERT IBEN GJESSING KILDE BESKYTTELSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

PETER LAMBERT IBEN GJESSING KILDE BESKYTTELSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG PETER LAMBERT IBEN GJESSING KILDE BESKYTTELSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG KILDEBESKYTTELSE Peter Lambert & Iben Gjessing KILDEBESKYTTELSE Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Peter Lambert &

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Ombudsmandsloven. Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen

Ombudsmandsloven. Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen Ombudsmandsloven Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lisbeth Adserballe, Jon Andersen, Morten Engberg,

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 2. Udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

2015/1 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september Fremsat den 4. maj 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag.

2015/1 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september Fremsat den 4. maj 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. 2015/1 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-731-0061 Fremsat den 4. maj 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Væbnede konflikter i udlandet mv.)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Væbnede konflikter i udlandet mv.) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. april 2016 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2016-731-0061 Dok.: 1925653 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Væbnede

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

EMIL BOCK GREVE POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE EN RETLIG BELYSNING AF TJENESTENS VIRKSOMHED OG DET SAMLEDE KONTROLSYSTEM

EMIL BOCK GREVE POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE EN RETLIG BELYSNING AF TJENESTENS VIRKSOMHED OG DET SAMLEDE KONTROLSYSTEM EMIL BOCK GREVE POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE EN RETLIG BELYSNING AF TJENESTENS VIRKSOMHED OG DET SAMLEDE KONTROLSYSTEM JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Politiets Efterretningstjeneste En retlig belysning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 54 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

ANDREAS LAURSEN INTERNATIONALE FORBRYDELSER I DANSK RET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDREAS LAURSEN INTERNATIONALE FORBRYDELSER I DANSK RET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDREAS LAURSEN INTERNATIONALE FORBRYDELSER I DANSK RET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Til verdens dejligste børn Annika og Benedict Andreas Laursen Internationale forbrydelser i dansk ret Jurist-

Læs mere

Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Retsudvalget L 24 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 24 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 24 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. oktober 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2015-731-0049 Dok.: 1649250 K O M M E

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE. Nyt Juridisk Forlag

REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE. Nyt Juridisk Forlag REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE Nyt Juridisk Forlag Menneskerettigheder i socialt arbejde Nell Rasmussen Menneskerettigheder i socialt arbejde Nyt Juridisk Forlag 2013

Læs mere

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Psykiatriret Helle Bødker Madsen sammen med Jens Garde Psykiatriret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Helle

Læs mere

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar HANS HENRIK EDLUND RASMUS MEHL Erhvervsmægleres opgaver og ansvar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Erhvervsmægleres opgaver og ansvar Håndbog for erhvervsmæglere Hans Henrik Edlund og Rasmus Mehl Erhvervsmægleres

Læs mere

Bevæbnede vagter J U R I D I S K E U D F O R D R I N G E R O G S N U B L E T R Å D E K R I S T I N A S I I G, 4. M A J 2 0 1 1

Bevæbnede vagter J U R I D I S K E U D F O R D R I N G E R O G S N U B L E T R Å D E K R I S T I N A S I I G, 4. M A J 2 0 1 1 Bevæbnede vagter J U R I D I S K E U D F O R D R I N G E R O G S N U B L E T R Å D E K R I S T I N A S I I G, 4. M A J 2 0 1 1 2 Eller... Bevæbnede vagter - juridiske udfordringer og snubletråde Bevæbnede

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Vedtægter og ejeraftaler Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Vedtægter og ejeraftaler med tjeklister

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2011/1 LSF 54 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2011-731-0011 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE Thomas Trier Hansen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Den Grønlandske kriminalretspleje Thomas Trier Hansen Den Grønlandske kriminalretspleje Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager grad selv kan behandle deres tvister ved domstolene. Det seneste skud på stammen er reglerne om behandling af småsager. Småsager beskriver de nye regler om retssager i småsagsprocessen og redegør for,

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

John Klausen REVALIDERING. nyt juridisk forlag

John Klausen REVALIDERING. nyt juridisk forlag John Klausen REVALIDERING nyt juridisk forlag Revalidering John Klausen Revalidering Nyt Juridisk Forlag 2011 John Klausen Revalidering 1. udgave, 1. oplag 2011 by Nyt Juridisk Forlag Alle rettigheder

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i

visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 323 Offentligt Straffelovrådets udtalelse om visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i

Læs mere

Lov om kollektive afskedigelser

Lov om kollektive afskedigelser Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave Med kommentarer af Lene Court-Payen Mette Klingsten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer Lene Court-Payen og Mette

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller FINANS SELSKABSRET Samspillet mellem SELSKABSRET og KAPITALMARKEdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller

Læs mere

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JAKOB JUUL-SANDBERG Forbedringer - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jakob Juul-Sandberg Forbedringer energibesparende foranstaltninger i lejeretlig

Læs mere

HANS GAMMELTOFT-HANSEN. Strafferetspleje I. Grundbegreber Bevis Domstolene Påtalen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

HANS GAMMELTOFT-HANSEN. Strafferetspleje I. Grundbegreber Bevis Domstolene Påtalen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ISBN 87-574-9039-2 HANS GAMMELTOFT-HANSEN Strafferetspleje I Grundbegreber Bevis Domstolene Påtalen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Strafferetspleje bd. I 2. udgave. 2. oplag 1998 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE NELL RASMUSSEN lærebog i familie ret Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE Lærebog i Familieret 1 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret Nyt Juridisk Forlag 2012 3 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret 2. udgave, 2.

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov 2007/2 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0596 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Håndtering af konflikter i IT-projekter

Håndtering af konflikter i IT-projekter Samtidig er IT-projekter ofte komplekse, under tidspres og med deltagere som kun har begrænset overskud, så der er risiko for konflikter, som i værste fald kan betyde at projektet mislykkes. Bogen er skrevet,

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i

Straffelovrådets udtalelse om visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i Straffelovrådets udtalelse om visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i Betænkning nr. 1556 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erik Werlauff Kontrakter Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kontrakter Erik Werlauff Kontrakter 3. reviderede udgave af Bjørn Saltorps»Kontrakter«Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Erik Werlauff Kontrakter

Læs mere

Bekendtgørelse af Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. (* 1)

Bekendtgørelse af Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. (* 1) LBK nr 368 af 06/07/1946 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Journalnummer: Ingen Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften DSK nr 11090 af 28/10/1986 LOV nr 286 af 18/06/1951

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N ( V Æ B N E D E K O N F L I K T E R I U D L A N D E T M V.

F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N ( V Æ B N E D E K O N F L I K T E R I U D L A N D E T M V. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Ketilbjørn Hertz Strafferetskontoret@jm.dk W I L D E RS PLA D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F ON 3 2 6 9 8 8 8 8 D I REKTE 3 2 6

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

Køb og salg af virksomheder og aktier

Køb og salg af virksomheder og aktier PER VESTERGAARD ANDERSEN Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser, værdiskabelse og værdioptimering JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser,

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Offentlighed i forvaltningen

Offentlighed i forvaltningen JON ANDERSEN Offentlighed i forvaltningen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlighed i forvaltningen Jon Andersen Offentlighed i forvaltningen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Jon Andersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere