Kommenteret straffelov Speciel del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommenteret straffelov Speciel del"

Transkript

1 Kommenteret straffelov Speciel del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Kommenteret straffelov Speciel del 10. omarbejdede udgave 1

3 Kommenteret straffelov Speciel del 10. omarbejdede udgave Lovbekendtgørelse nr af 17. november 2011 af Straffeloven af 15. april 1930 med senere ændringer Kap ( ) Kommenteret af Vagn Greve, Poul Dahl Jensen og Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag

4 Vagn Greve, Poul Dahl Jensen, Gorm Toftegaard Nielsen Kommenteret straffelov Speciel del 10. udgave, 1. oplag 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2012 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 7 Kapitel 12. Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed... 9 Kapitel 13. Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v Kapitel 14. Forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v Kapitel 15. Forbrydelser mod den offentlige orden og fred Kapitel 16. Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v Kapitel 17. Falsk forklaring og falsk anklage Kapitel 18. Forbrydelser vedrørende betalingsmidler Kapitel 19. Forbrydelser vedrørende bevismidler Kapitel 20. Almenfarlige forbrydelser Kapitel 21. Forskellige almenskadelige handlinger Kapitel 22. Betleri og skadelig erhvervsvirksomhed Kapitel 23. Forbrydelser i familieforhold Kapitel 24. Forbrydelser mod kønssædeligheden Kapitel 25. Forbrydelser mod liv og legeme Kapitel 26. Forbrydelser mod den personlige frihed Kapitel 27. Freds- og ærekrænkelser Kapitel 28. Formueforbrydelser Kapitel 29. Særlige bestemmelser om juridiske personer Forkortelser Sagregister

6 6

7 Forord Forord Denne kommentar til straffeloven er beregnet til brug for praktiserende jurister og for studerende. Sigtet har været at belyse de retsanvendelsesproblemer, som bestemmelserne rejser. Ved spørgsmål, om hvis løsning der i teori og praksis synes at være uenighed, er det i almindelighed tilstræbt at undgå en for bestemt stillingtagen. Trykt domspraksis er omtalt i det omfang, den tjener til belysning af retsanvendelsesspørgsmål. Derimod er praksis om valg og fastsættelse af sanktion kun taget med i meget begrænset omfang. Kommentaren til kap og er udarbejdet af Poul Dahl Jensen, til kap og af Gorm Toftegaard Nielsen og til af Vagn Greve. Kommentarerne er delvis baseret på Bent Unmack Larsens, Per Lindegaards og Asbjørn Jensens i de tidligere udgaver. Tina Bak Jensen har udarbejdet sagregisteret. Lovteksten er Justitsministeriets bekendtgørelse nr af 17. november 2011 med senere ændringer. Kommentarerne er ført op til begyndelsen af 2012 og således at straffelovsændringerne i foråret 2012 også er kommenteret. Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 7

8 8

9 KAPITEL 12 Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed Kapitel 12 Bestemmelserne i dette kapitel og i kapitel 13 omfattede oprindeligt kun regler, som beskyttede den danske stat. Under indtryk af erfaringerne fra besættelsesperioden blev kapitlerne omarbejdet og udvidet ved l Denne revision bygger på en betænkning fra 1949 afgivet af et udvalg i kommentarerne citeret som bet Udkastet blev diskuteret på Dansk Kriminalistforenings årsmøde 1949, NKÅ , s. 96 ff. Se endvidere U 1951 B Chr. Vilh. Hagens: Udkast til en»5.-kolonnelov«. I nogen udstrækning videreføres bestemmelser i landsforræderiloven, l , som ændres ved l , og værnemagerloven, l , der dannede grundlag for retsopgøret efter besættelsen. Om retsopgøret henvises til Ditlev Tamm: Retsopgøret efter besættelsen, 1984, og samme forfatter: Højesteret 350 år, 2011, s , om Højesterets rolle under besættelsen og retsopgøret. Navnlig ved ændringerne i 2002 og 2006 af h udvides beskyttelsen efter disse regler til alle stater. De forbrydelser, som kap. 12 beskæftiger sig med, kan karakteriseres som handlinger, der angriber eller truer statens ydre sikkerhed, mens kap. 13 handler om forbrydelser, der angriber eller truer statens indre sikkerhed, men sondringen er ikke gennemført fuldt ud. Tiltale efter bestemmelserne i kap. 12 kræver altid og efter kap. 13 i de fleste tilfælde beslutning af justitsministeren. En gennemgang af bestemmelserne i kap. 12 (og 13) findes i bet. 1529/2012 om PET og FE, s Ifølge strl. 8, nr. 1, er handlinger, der krænker den danske stats selvstændighed, sikkerhed, forfatning eller offentlige myndigheder, undergivet dansk strafferetlig jurisdiktion uanset gerningsmandens statslige tilhørsforhold. Denne regel fastslår imidlertid kun dansk straffemyndighed, dvs. at sagen kan behandles (har værneting) ved en dansk domstol. Om en handling er strafbar, skal afgøres efter dansk ret, jf. straffelovens 10, stk. 1, og strafbarheden beror således på fortolkningen af den enkelte bestemmelse, jf. 1, her- 9

10 Kapitel 12 under om gerningsindholdet er begrænset til handlinger begået på dansk grund eller af personer med dansk tilknytning (statsborgerskab eller bopæl), eller om gerningsindholdet f.eks. også omfatter udlændinges handlinger foretaget i udlandet. Der kan herom henvises til Hurwitz: Alm. D. s , Waaben: Ansvar, s , Greve: Ansvar, s. 112 f., og bet. 1488/2007 om dansk straffemyndighed, s. 34 og samt til kommentaren til 10 i Komm.strl. I. Kriminaliseringen i strl. kap. 12 hviler ikke på det synspunkt, at gerningsmanden har krænket en troskabspligt over for den danske stat, og er således ikke begrænset til danske statsborgere eller personer med bopæl her i riget. Bestemmelsernes baggrund og folkeretlige hensyn kan imidlertid føre til en indskrænkende fortolkning. Personer, der på grund af deres statslige tilhørsforhold er indkaldt til tjeneste i en fjendtlig magts væbnede styrker, kan således ikke straffes for at bære våben mod den danske stat, jf. bet s. 36 og nedenfor ad 102. Derimod omfatter bestemmelserne om spionage og ulovlig efterretningsvirksomhed også udlændinge. Erhvervsmæssig bistand til fjendtlig krigs- eller besættelsesmagt, der ydes af en fremmed fra fremmed territorium, kan ikke antages at være strafbar efter 104, og den samme regel bør måske opstilles med hensyn til andre gerningsindhold, der består i at yde bistand til fjenden, jf. Krabbe s Folkeretlig eksterritorialitet kan iflg. strl. 12 udelukke jurisdiktion, jf. Claus Gulmann m.fl., Folkeret 1989 s. 229 ff. og Ole Spiermann: Dansk straffemyndighed i folkeretlig belysning, U 2007 B.219 ff. Internationale aftaler om strafferetligt samarbejde, herunder om udlevering, undtog ofte politiske lovovertrædelser, se herom Isi Foighel: Politiske forbrydelser og udlevering, Festskrift til Stephan Hurwitz, 1971, s. 243 ff. I de senere år er der inden for EU vedtaget en række retsakter vedrørende det strafferetlige samarbejde, hvor politiske forbrydelser ikke er undtaget, jf. Ingeborg Gade m.fl.: Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union, 2005, s. 480, 500 og 549. Nogle af gerningsbeskrivelserne i dette kapitel er ret vidtrækkende og ubestemte. I forarbejderne forudsættes, at forhold, som det ikke har været tilsigtet at ramme, udskilles fra forfølgning i kraft af påtalereglen i 110 f, jf. bet navnlig s. 41 ad 109 ( 108), men udskillelse af atypiske tilfælde vil også kunne ske ved fortolkning af de enkelte bestemmelser, jf. Hurwitz: Alm. D. s. 8. Strafudmålingen vedrørende overtrædelse af disse bestemmelser er omtalt i Straffelovrådets betænkning 1424/2002 om straffastsættelse og strafferammer, II s. 479 ff. Straffelovens bestemmelser om statsforbrydelser suppleres af bestemmelser i mil. strl. Under væbnet konflikt finder visse regler i mil. strl. også anvendelse på civile personer, herunder reglerne om forbrydelser mod forsvarsmagtens kampdygtighed. 10

11 Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller at løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil på livstid. Stk. 2. Efter bestemmelsen i stk. 1 straffes også den, som med det nævnte formål iværksætter mere omfattende sabotage, produktions- eller trafikstandsning, samt den, der deltager i sådan foranstaltning vidende om, hvortil handlingen sigter. Ældre lovbestemmelser og forarbejder: Strl Strl.bet , mot Strl.bet , mot Strl.bet , mot RT 1924/25 A.3333 ( 103). RT 1927/28 A ( 98). RT 1929/30 A.2368 ( 99), B Ændret ved l Bet. 1949, mot. 32. RT 1949/50 A RT 1950/51 A RT 1951/52 B , , Litteratur: Krabbe s Hurwitz: Sp. D. s Vestergaard: Forbr. s. 220 f. Bestemmelsen beskytter den danske stats integritet og suverænitet mod ydre og indre angreb.»bringe under fremmed herredømme«omfatter ikke blot indlemmelse i en fremmed stat, men også tilvejebringelse af en tilstand, der med bevarelse af formel selvstændighed gør staten afhængig af en fremmed magt som protektorat eller lydstat. Den danske stat omfatter selvsagt Færøerne og Grønland. De strafbare midler falder i to forgreninger: udenlandsk bistand og magtanvendelse eller trussel derom. Udenlandsk bistand omfatter de i 99 anførte midler, herunder økonomiske tvangsforanstaltninger eller anden pression af politisk karakter. Fra 99 adskiller bestemmelsen sig ved forsættets rækkevidde. I strl nævntes som strafbare midler kun magtanvendelse eller trussel derom. Udtrykket»magtanvendelse«blev fortolket således, at det omfattede anvendelse af ikke blot våbenmagt eller andre voldelige midler, men også andre indgribende tvangsmidler, som f.eks. generalstrejke, jf. Krabbe s. 344 og Knud Illum: Den kollektive arbejdsret 3. udg., s Det fremgår af rigsdagsforhandlingerne, RT 1951/52 B.257 og 2508, at de i stk. 2 nævnte midler skal anses som en eksemplifikation af magtanvendelse eller trussel derom, sml. kommentaren ad 111. Kun strejker, der medfører produktions- eller trafikstandsning, og som kan karakteriseres som mere omfattende, er strafba- 11

12 98 re. Ved sabotage forstås typisk ødelæggelse eller beskadigelse af bygninger, anlæg og materiel, der tjener samfundsvigtige funktioner, eller forvoldelse af alvorlig forstyrrelse i sådanne anlægs funktioner. Subjektivt kræves, at der er handlet forsætligt. I ordene»sigter til«må indlægges et krav om, at det i bestemmelsen angivne formål er tilstræbt med anvendelsen af angrebsmidlet. Kun strejker og sabotage, der iværksættes med dette formål, er altså strafbare efter 98. Fuldbyrdelsen indtræder allerede ved foretagelsen af en handling, der sigter til at bringe midlet i anvendelse; også mislykkede angreb betragtes som fuldbyrdet forbrydelse. Fjernere forberedelseshandlinger må dog antagelig behandles som forsøg. Det er ingen betingelse for strafbarheden, at handlingen er egnet til at realisere formålet, jf. Hurwitz: Alm. D. s. 326, men ganske ufarlige og illusoriske forsøgshandlinger vil næppe føre til tiltale Den, som foretager en handling, der sigter til at påføre den danske stat eller nogen med den for krigstilfælde forbunden stat krig, besættelse eller andre fjendtligheder såsom blokade eller anden tvangsforanstaltning, eller som i øvrigt virker for, at den danske stats bestemmelsesfrihed ved udenlandsk bistand krænkes, straffes med fængsel indtil på livstid. Stk. 2. Ved besættelse forstås her og andetsteds i kapitlerne 12 og 13 fremmed besættelse af dansk statsområde, når og så længe den påtvinges landet ved magtanvendelse eller trussel derom. Ældre lovbestemmelser og forarbejder: Strl Strl.bet , mot Strl.bet , mot Strl.bet , mot RT 1924/25 A.333 ( 104). RT 1927/28 A ( 99). RT 1929/30 A.2368 ( 100); B Ændret ved l Bet. 1949, mot RT 1949/50 A.194. RT 1950/51 A.820. Litteratur: Krabbe s Hurwitz: Sp. D. s Vestergaard: Forbr. s Den strafbare virksomhed var i strl konkretiseret til:»træder i forbindelse med fremmed stats regering for at påføre...«, men denne begrænsning faldt bort ved lovrevisionen i 1952 med henvisning til, at strafansvar også bør indtræde, selv om der ikke kan føres bevis for, at direkte forbindelse med en fremmed magts regering er opnået, når det kan godtgøres, at gerningsmanden har indledt forhandlinger med en organisation eller et parti eller 12

13 100 med enkeltpersoner i et fremmed land for at formå dem til at påvirke deres regering til fjendtlige forholdsregler. En begrænsning med hensyn til de handlingstyper, som kommer i betragtning efter denne bestemmelse, fremgår modsætningsvis af 100. Den tidligere formulering, der angav, at den landsforræderiske handling bestod i at konspirere med repræsentanter for fremmede magter, viser hen til, hvad der er bestemmelsens kerneområde. Efter sin ordlyd omfatter 99 i og for sig den, der virker mod den danske stats interesse på den måde, der nævnes i bestemmelsen, selv om formålet er at fremme mellemfolkelig retshåndhævelse. Den, der f.eks. gør sig til talsmand for etablering af sanktioner mod den danske stat som led i en international organisations reaktion på traktatstridig adfærd, kan dog næppe uden videre antages at gøre sig skyldig i en landsforræderisk handlemåde, der medfører straf efter bestemmelsen. 99 i sin gældende formulering omfatter i lighed med strl handlinger, der sigter til at påføre en forbundsfælle krig. Denne udvidelse af beskyttelsesinteressen tager sigte på alliancer, hvor et angreb på forbundsfællen medfører, at den danske stat inddrages i krig. Den synes derfor at måtte gælde i forhold til medlemmerne af NATO-pagten, jf. bkg. 39 LTC , men denne konsekvens ses dog ikke at være berørt hverken under rigsdagsforhandlingerne om pagten eller under rigsdagsforhandlingerne om kap. 12, der fandt sted i årene umiddelbart efter Danmarks tiltræden. Efter sammenhængen med stk. 2 må derimod handlinger, der sigter til at påføre en forbundsfælle besættelse, falde udenfor, og det samme må formodentlig også gælde andre former for fjendtligheder, bortset fra krig. Har handlingen det videregående formål, som beskrives i 98, er den strafbar efter denne bestemmelse. M.h.t. fuldbyrdelse og forsæt henvises til bemærkningerne til Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fjendtlige forholdsregler mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 6 år. Stk. 2. Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fremmed magts indblanding i den danske stats anliggender, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Ældre lovbestemmelser og forarbejder: Strl Strl.bet , mot Strl.bet , mot Strl.bet , mot RT 1924/25 A.4444 ( 105). RT 1927/28 A ( 100). RT 1928/29 B Ændret ved l RT 1938/39 A

14 100 Straffen skærpet ved l Bet. 1949, mot. 33. RT 1949/50 A RT 1951/52 B , 264. Ændret ved l (Afskaffelse af hæftestraf, jf. 31). Ændret ved l (Forenkling af strafferammer). Litteratur: Krabbe s Hurwitz: Sp. D. s Vestergaard: Forbr. s Gerningsindholdet i stk. 2 blev udskilt til en særlig strafferamme ved l Beskrivelsen af gerningsindholdene ændredes ikke ved revisionen i Ved denne bestemmelse kriminaliseres for det første offentlige udtalelser, der tilskynder til fjendtlige forholdsregler eller fremmed indblanding. Af denne formulering følger, at kun ytringer, der har iværksættelse af sådanne indgreb til formål, pådrager strafansvar.»fjendtlige forholdsregler«må antages at have samme betydning som»fjendtligheder«i 99. Fremsættes udtalelsen i den hensigt at hidføre de følger, der nævnes i 98, er handlingen strafbar efter denne bestemmelse. Fremmed indblanding kan ikke antages at omfatte ordinære diplomatiske protester. Det andet led omfatter offentlige udtalelser, der fremkalder fare for de nævnte konsekvenser. Den fare, der fremkaldes, skal være øjensynlig. Heri ligger et objektivt krav til farens evidens, som må føre til, at kun fremkaldelse af en høj grad af risiko er strafbar. I subjektiv henseende kræves, at gerningsmanden er sig bevidst, at hans handling medfører evident risiko for fjendtlige forholdsregler eller fremmed indblanding. Efter formuleringen smh. med forarbejderne omfatter det sidste led ikke blot offentlige udtalelser, men også andre farefremkaldende handlinger. Er formålet med handlingen at hidføre fjendtlige forholdsregler, er den strafbar efter Den, som med krig, besættelse eller andre fjendtligheder for øje foretager nogen handling, hvorved bistand til fjenden forberedes, straffes med fængsel indtil 16 år. Forarbejder: Indsat ved l Bet , mot. 34. RT 1949/50 A Litteratur: Hurwitz Sp. D. s Vestergaard: Forbr. s. 221 f. Denne bestemmelse kriminaliserer den såkaldte femte kolonne-virksomhed, forholdsregler, der, inden fjendtligheder er begyndt, tages med henblik på at lette en eventuel fjendtlig indtrængen eller overtagelse af kontrol. Herunder 14

15 102 falder således etablering af beredskab til hindring af danske militære operationer og lettelse af fjendtlige, forberedelser af sabotagehandlinger, opstilling af guerillastyrker, udarbejdelse af planer til overtagelse af kontrol med massekommunikationsmidler og administration. Da bestemmelsen angår forberedelser, før krig eller fjendtligheder er begyndt, udpeger krigserklæring eller kamphandlinger ikke, hvem der er fjenden. Afgørelsen heraf må bero på de konkrete omstændigheder Den, som under krig eller besættelse yder fjenden bistand ved råd eller dåd eller til fremme af fjendtlig interesse svækker den danske stats eller dens forbundsfælles kampdygtighed, straffes med fængsel indtil 16 år. Stk. 2. Som bistand til fjenden anses således følgende forhold: 1) Hvervning til eller tjenstgøring i fjendtlig krigs- eller besættelsesmagts væbnede styrker eller i tilknytning til disse virkende militære eller politimæssige korps eller lignende korps eller organisationer. 2) Udførelse af hverv som civil funktionær under fjendtlig krigs- eller besættelsesmagts politi- eller fængselsvæsen, for så vidt hvervet omfatter deltagelse i afhøring eller bevogtning af fanger. 3) Angiveri eller lignende medvirken til, at nogen af fjendtlig myndighed eller dermed samarbejdende organisation eller person anholdes eller udsættes for anholdelse eller overlast. 4) Propaganda til fordel for fjendtlig krigs- eller besættelsesmagt, herunder virksomhed som udgiver, redaktør eller forretningsfører ved dagblad, tidsskrift, forlag eller pressebureau, der arbejder til fremme af fjendtlig interesse. 5) Ydelse af væsentlig økonomisk støtte til fremme af propaganda af den under nr. 4 nævnte art eller til parti eller organisation, der på utilbørlig måde samarbejder med den fjendtlige krigs- eller besættelsesmagt eller virker til fremme af dennes interesser. Stk. 3. Har angiveri, jf. stk. 2, nr. 3, fundet sted under sådanne omstændigheder, at gerningsmanden har indset, at nogen derved blev udsat for overhængende fare for at miste livet, lide alvorlig skade på legeme eller helbred, blive ført ud af landet eller blive berøvet friheden i længere tid, eller er overtrædelse af 245, 246 eller 250 begået for derved at fremtvinge forklaring eller tilståelse eller i øvrigt som led i mishandling af fanger, kan fængsel på livstid idømmes. 15

16 102 Ældre lovbestemmelser og forarbejder: Strl og 75. Strl Strl.bet , mot Strl.bet , mot Strl.bet , mot RT 1924/25 A.333 ( 106). RT 1927/28 A.5361 ( 101). RT 1928/29 B RT 1929/30 A.2368 ( 102); B , Ændret ved l Bet , mot RT 1949/50 A RT 1951/52 B , 264. Litteratur: Krabbe s Hurwitz: Sp. D. s Vestergaard: Forbr. s Stk. 1 i bestemmelsen svarer til 101, stk. 2, i strl Andet stykke bygger på straffelovstillægget l som ændret ved l Bestemmelsen angår landsforræderisk bistand til fjenden eller besættelsesmagten under krig eller påtvungen besættelse, jf. 99, stk. 2. Iflg. motiverne i bet kan forbundsfælle i 102 efter omstændighederne også omfatte en stat, der uden formelig alliance kæmper mod samme fjende. I stk. 2 nævnes en række eksempler på sådan bistand. Efter nr. 1 straffes ikke blot tjenstgøring i fjendens væbnede styrker og i militære og politimæssige korps, men også tjeneste i lignende korps eller organisationer. Under sidste led må som efter straffelovstillægget anses indbefattet bevæbnet tjeneste i korps, der alene har bevogtningsopgaver, f.eks. ved militære anlæg og depoter. Uanset ordlyden kan det næppe kræves, at de korps m.v., der nævnes, skal være særligt knyttet til fjendens militære apparat. Også korps, der arbejder i tilknytning til andre grene af fjendens magtapparat, politi, sikkerhedstjeneste o.lign., som opererer i ly af de militære styrkers tilstedeværelse, må som efter straffelovstillægget antages at være omfattet. Ifølge motiverne svarer nr. 1 ikke blot til straffelovstillæggets 10, men også til 16, stk. 1, nr. 6 (fabriksvagter, dvs. sabotagevagter, der står i tjenesteforhold til vedkommende virksomhed) og nr. 7 (civil tjeneste i besættelsesmagtens politiorganisationer). Denne fortolkning har dog som følge af ordlyden af 102, stk. 2, nr. 1, og på baggrund af den særlige regel under nr. 2 næppe tilstrækkelig dækning i teksten. Hvervning til fjendens væbnede styrker og andre korps m.v., der sker under krig eller besættelse, er også strafbar efter denne bestemmelse. Om hvervning til krigstjeneste i øvrigt se 128. Hvervning til terrorhandlinger m.v. er reguleret i 114 c. Tjenstgøring i fjendens væbnede styrker var efter strl kun strafbar for danske statsborgere. Denne begrænsning er nu bortfaldet. Efter straffelovstillæggets 2 kom loven til anvendelse på handlinger foretaget af personer, der på gerningstiden havde dansk indfødsret eller var bosat i den danske stat. Straffelovstillæggets 10, stk. 2, er ved ØLD cit. i noten til U Ø anvendt over for en tysk statsborger, der havde virket som 16

17 103 vagt ved den tyske sikkerhedstjeneste. Han havde været bosat her i landet i 20 år forud for besættelsen. Derimod antages det i samme note, at folkeretlige regler ville have været til hinder for at pålægge en tysk statsborger straf for tysk krigstjeneste efter 10, stk. 1. Ved dommen blev en herboende neutral statsborger dømt for vagttjeneste efter straffelovstillæggets 16. I motiverne til 102 siges det, at personer, der på grund af deres statslige tilhørsforhold til et fjendtligt land indkaldes til tjeneste i dette, ikke kan straffes efter bestemmelsen, ligesom de normalt heller ikke kan straffes for frivillig tjeneste. Folkeretlige regler fører ifølge motiverne desuden til, at en person, der er statsborger i en neutral fremmed stat, normalt heller ikke kan straffes for tjenstgøring i den fremmede krigsmagt. En herboende udlænding hvad enten han er statsborger i en fjendtlig eller neutral stat der under en besættelse melder sig til tjeneste i besættelsesmagtens herværende militær- eller politistyrker, antages derimod at kunne straffes herfor. Opregningen i stk. 2 er ikke udtømmende. Omfattende arbejdsstandsninger og strejker, der rammer krigsvigtig produktion, må f.eks. tillige anses for omfattet af stk. 1, jf. Knud Illum: Den kollektive arbejdsret 3. udg., s M.h.t. bistand i militær henseende suppleres reglen af militær straffelov, navnlig 28 om krigsforræderi, se Komm. mil. strl., s Disse bestemmelser i militær straffelov omfatter under væbnet konflikt også civile, militær straffelov 2. Samarbejde i erhvervsmæssig henseende er udskilt til særskilt behandling i 104. De former for bistand, der var nævnt i straffelovstillægget fra 1945 (1946), men som ikke er gentaget i kap. 12, kan ikke anses som strafbare. Dette gælder således medlemskab i ledelsen af partier eller organisationer, der samarbejder med den fjendtlige magt. Tilhørsforhold til parti eller organisation, der samarbejder med den fjendtlige krigs- eller besættelsesmagt, er ikke strafbart efter 102, men kan under de i 114 f og g angivne betingelser rammes efter disse bestemmelser. Subjektivt kræves forsæt. Den, der handler som beskrevet under besættelse, må således være klar over eller bestemt antage, at besættelsen er påtvungen. På tilsvarende måde kræves indsigt m.h.t. de fakta, der fører til, at tilstanden kan karakteriseres som krig Den, som under krig eller besættelse eller under truende udsigt dertil misligholder en kontrakt, der vedrører de af den danske stat i den anledning trufne foranstaltninger, eller som på anden måde modvirker sådanne foranstaltninger, straffes med fængsel indtil 3 år. 17

18 103 Stk. 2. Har misligholdelsen fundet sted af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Forarbejder: Strl Strl.bet , mot Strl.bet , mot Strl.bet , mot RT 1924/25 A.3333 ( 107). RT 1928/29 B Ændret ved l Bet , mot. 37. RT 1949/50 A RT 1951/52 B.259. Ændret ved l (Afskaffelse af hæftestraf, jf. 31). Litteratur: Krabbe s Hurwitz: Sp. D. s. 26. Straffelovsbetænkningerne begrænsede den strafbare handling eller undladelse til misligholdelse af kontrakter angående krigsmagtens forsyning eller befordring, men forslaget 1924/25 udvidede bestemmelsen til at omfatte kontrakter vedrørende de af staten i anledning af krig eller krigstrussel trufne foranstaltninger. Under rigsdagsbehandlingen af ændringsloven af 1952 suppleredes det hidtidige gerningsindhold, misligholdelse af kontrakt, med et meget vidt og ubestemt gerningsindhold, modvirken af sådanne foranstaltninger på anden måde. En rimelig afgrænsning må søges gennem påtalepraksis eller ved indskrænkende fortolkning, jf. indledningen Den, som på utilbørlig måde, direkte eller gennem mellemled, i erhvervsmæssig henseende samarbejder med fjendtlig krigs- eller besættelsesmagt, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Stk. 2. Strafansvar efter stk. 1 kan pålægges enhver, der har haft en ledende stilling i vedkommende virksomhed. Strafansvar kan ligeledes pålægges andre i virksomheden beskæftigede personer, når der for deres vedkommende foreligger en særlig stødende optræden. Stk. 3. Ved afgørelsen af, om og i hvilken grad forholdet må anses for utilbørligt, vil foruden virksomhedens betydning for den fjendtlige krigseller besættelsesmagt navnlig være at tage i betragtning, hvorvidt vedkommende 1) selv har været aktiv for at få forretningsforbindelse indledet, fortsat eller udvidet, 18

19 104 2) i fjendens interesse på eget initiativ har foretaget en omlægning af virksomheden eller ydet eller forsøgt at yde større eller hurtigere produktion end påkrævet, 3) har påkaldt fjendens bistand overfor danske myndigheder til fremme af sine interesser, 4) har hindret eller søgt at hindre danske myndigheder i at få fuld adgang til at blive bekendt med virksomhedens forhold eller 5) har opnået eller søgt at opnå urimelig fortjeneste eller andre fordele, der ikke har været forretningsmæssig rimeligt begrundede. Forarbejder: Indsat ved l Bet , mot RT 1949/50 A RT 1951/52 B.260 og Ændret ved l (Afskaffelse af hæftestraf, jf. 31). Litteratur: Hurwitz: Sp. D. s. 22. Denne bestemmelse, der supplerer 102 om bistand til fjenden, udskiller erhvervsmæssigt samarbejde med en fjendtlig krigs- eller besættelsesmagt til en lavere strafferamme. Kun erhvervsmæssigt samarbejde, der kan karakteriseres som utilbørligt, er strafbart. Det samarbejde med besættelsesmagten i økonomisk henseende, der er nødvendigt for samfundets opretholdelse under en besættelse, rammes således ikke af bestemmelsen. Bistand, der ydes fra udlandet af personer, der ikke har tilknytning statsborgerligt eller bopælsmæssigt til den danske stat, kan heller ikke anses for omfattet, jf. indledningen til kapitlet. Stk. 3 indeholder en eksemplifikation af utilbørlighedsmomenter, der i det væsentlige svarer til opregningen i 4 i værnemagerloven, l Også andre forhold, der kan sidestilles hermed, kan føre til denne karakterisering. Det er i overensstemmelse med de almindelige regler om tilregnelse ikke en betingelse for strafansvar, at gerningsmanden har indset, at han handlede utilbørligt, men han skal have haft forsæt m.h.t. de faktiske bestanddele i handlingsforløbet, som fører til denne retlige vurdering. Er de urimelige krav, der nævnes under nr. 5, stillet for at undgå kontrahering, kan forholdet ikke anses som utilbørligt, jf. bet s. 38. Andet stykke indeholder i overensstemmelse med værnemagerloven en begrænsning af ansvarssubjekterne til ledere og beskæftigede, der har vist en særligt stødende optræden. I værnemagerloven og betænkningens udkast til bestemmelsen var tillige medtaget den, der har haft en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, men denne kreds af ansvarssubjekter udgik under rigsdagsbehandlingen. For så vidt den økonomiske interesse har indebåret kompetence til at træffe bestemmelse m.h.t. virksomhedens ledelse, vil den 19

20 104 imidlertid kunne medføre strafansvar, og udeladelsen har således kun begrænset betydning Den, som under besættelse foretager en handling, der sigter til at formå besættelsesmagten eller nogen med denne samarbejdende organisation eller person til at krænke danske myndigheders bestemmelsesfrihed, eller som på utilbørlig måde udnytter forbindelse med besættelsesmagten eller nogen med denne samarbejdende organisation eller person til at skaffe sig eller andre særlig fordel, straffes med fængsel indtil 8 år. Forarbejder: Indsat ved l Bet , mot RT 1949/50 A Litteratur: Hurwitz: Sp. D. s. 19 og angår den, som virker for, at de øverste statsmyndigheders bestemmelsesfrihed krænkes ved udenlandsk bistand. Under besættelse kan også handlinger, der sigter til at krænke bestemmelsesfriheden hos underordnede myndigheder, herunder kommunale myndigheder, ved fremmede magthaveres hjælp være af praktisk betydning, og det er denne situation, bestemmelsen i 105 har for øje. En del af de handlinger, der beskrives i 105, andet led, er dækket af 104. Men denne regel supplerer 104 ved at medtage udnyttelse med andet end erhvervsmæssigt formål, f.eks. den situation, at forbindelsen udnyttes til at skaffe gerningsmanden en offentlig stilling Den, som handler mod statens tarv under varetagelsen af et ham overdraget hverv til på statens vegne at forhandle eller afgøre noget med fremmed stat, straffes med fængsel indtil 16 år. Ældre lovbestemmelser og forarbejder: Strl Strl , stk. 1, nr. 3. Strl.bet , mot Strl.bet , mot Strl.bet , mot RT 1924/25 A ( 108). Ændret ved l Bet , mot. 39. RT 1949/50 A Litteratur: Krabbe s Hurwitz: Sp. D. s

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere

ADVOKATERNE NtMETH & SIGETTY A/ S. J.nr. 16995. Vedr.: Klage over Nordsjællands Politis afgørelse af 3. juni 2014 (J.nr. 0900-83990-00159-14).

ADVOKATERNE NtMETH & SIGETTY A/ S. J.nr. 16995. Vedr.: Klage over Nordsjællands Politis afgørelse af 3. juni 2014 (J.nr. 0900-83990-00159-14). ADVOKATERNE NtMETH & SIGETTY A/ S K. L. N~METH OLE SIOETTY, M. A. SVEN HOUGAARD CLAUS HASTRUP KNUDSEN FRANTZ SIGERSTED-RASMUSSEN Statsadvokaten i København Kampmannsgade l 1604 København V Sendt på mail

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE Den danske models rækkevidde Jurist- og Økonomforbundets Forlag Insidere og outsidere den danske models rækkevidde Trine P. Larsen (red.) Insidere og outsidere

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Køb og salg af virksomheder og aktier

Køb og salg af virksomheder og aktier PER VESTERGAARD ANDERSEN Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser, værdiskabelse og værdioptimering JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast kirkens/kirkernes navn(e) kirke(r) Sognemedhjælperen har det selvstændige ansvar for at løse de opgaver, som efter menighedsrådets beslutning

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1068 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2008-730-0735 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404

Læs mere

Skatte & afgiftsstrafferet

Skatte & afgiftsstrafferet Jan Pedersen Skatte & afgiftsstrafferet Jurist- og Økonomforbundets Forlag Skatte & afgiftsstrafferet Jan Pedersen Skatte & afgiftsstrafferet 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Skatte &

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Indvandrere og Integration UDKAST

Indvandrere og Integration UDKAST Ministeriet fo r Flygtninge ndvandrere og ntegration UDKAST Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne Dato: Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED IP I PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN (RED.) J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Dansk straffemyndighed

Dansk straffemyndighed Dansk straffemyndighed Betænkning om Dansk straffemyndighed Afgivet af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg Betænkning nr. 1488 København 2007 Bilag 1 Betænkning om Dansk straffemyndighed Betænkning

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Strafferet Forbrydelser og andre strafbare forhold

Strafferet Forbrydelser og andre strafbare forhold Strafferet Forbrydelser og andre strafbare forhold GJELLERUP This page intentionally left blank Jørn Vestergaard, Anders Dorph, Hanne Rahbæk, Jens Røn & Thomas Rørdam Strafferet Forbrydelser og andre strafbare

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 Denne arrestordre er udstedt af en kompetent judiciel myndighed. Der anmodes om, at nedenstående person anholdes og overgives med henblik på strafforfølgning eller fuldbyrdelse

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

27. august 2007 EM 2007/51. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser FØRSTE DEL ALMINDELIGE BESTEMMELSER KAPITEL 1 LOVENS ANVENDELSESOMRÅDE

27. august 2007 EM 2007/51. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser FØRSTE DEL ALMINDELIGE BESTEMMELSER KAPITEL 1 LOVENS ANVENDELSESOMRÅDE 27. august 2007 EM 2007/51 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser FØRSTE DEL ALMINDELIGE BESTEMMELSER KAPITEL 1 LOVENS ANVENDELSESOMRÅDE Hjemmelskravet Særlovgivningen Gyldighed i tid Til

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

VISSE STRAFFERETLIGE og CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED ARBEJDSKONFLIKTER

VISSE STRAFFERETLIGE og CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED ARBEJDSKONFLIKTER VISSE STRAFFERETLIGE og CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED ARBEJDSKONFLIKTER Udtalelser afgivet af straffelovrådet og retsplejerådet BETÆNKNING NR. 759 KØBENHAVN 1976 ISBN 87-503-1892-6 Statens trykningskontor

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

De informationsretlige grundsætninger

De informationsretlige grundsætninger De informationsretlige grundsætninger 1 This page intentionally left blank 2 Henrik Udsen De informationsretlige grundsætninger Studier i informationsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 De

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 Sag 234/2013 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 T2 (advokat Hugo Steinmetz, beskikket for begge) T3 (advokat Manfred W. Petersen, beskikket) T4

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere