Indhold FORORD LÆSEVEJLEDNING... 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold FORORD... 15 LÆSEVEJLEDNING... 17"

Transkript

1 Indhold FORORD LÆSEVEJLEDNING OPGAVER PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER GENREN OG GENRER Selvstændige opgaver I den videnskabelige genre undersøges et fagligt problem Begrebsforklaring Videnskab hvad mener vi med det? En sten til videnskabens store hus Akademiske sproghandlinger Uakademiske sproghandlinger Undersøgelsens basis opgavens pentagon Andre akademiske genrer som bruges som opgaver Rapporter Registrerende rapporter Praktikrapporter Synopser Det faglige essay Bundne opgaver, ugeopgaver kunstige faglige opgaver Færdighedsopgaver Testopgaver Vis den faglige kvalifikation Eksamensopgaver under pres Faglige formidlingsopgaver ud af elfenbenstårnet Hvad er en selvstændig opgave ikke? Lærebogen Leksikonartiklen Populariserende faglige artikler Hjemmesider Det personlige essay DEN GODE OPGAVE KVALITETSKRITERIER Advarsel! Undgå almindelige misforståelser om hvad den gode opgave er Indholdskriterier og videnskabsretorik En censors tjekliste Videnskabsretorik Opgaveskriveren er til stede som fagperson og viser selvstændighed i den gode opgave Den gode opgave forholder sig til videnskaben og genren opgave på de videregående uddannelser

2 3. Den gode opgave bruger fagets viden og redskaber Vidensproduktion Den gode opgave er fokuseret Den gode opgave skriver højt på Blooms taksonomi for indlæringsmål Karakterbekendtgørelsen udtrykker niveauer i de ønskede kvalifikationer En sidebemærkning Den gode opgave er ét argument Den gode opgave forholder sig til sit stof, sit fag og sig selv Den gode opgave metakommunikerer Eksempler på kvaliteter i opgaver Angelsaksisk og kontinental videnskabstradition har forskellige idealer Råd til studerende der skriver kontinentalt SKRIVEPROCESSEN VED SELVSTÆNDIGE OPGAVER Emnevalg Det gode emne Din interesse i emnet Teoretiske, abstrakte eller konkrete emner? Det første man gør efter emnevalget, er at skrive Skriv før læsning og under læsning I gang med at skrive ja, men hvad? Forslag til indledende skrivning Skriv bagfra start med konklusionen Start med det centrale Sigt mod tidligt at udfylde pentagonens hjørner Vent med at gå i dybden med teori og historik, referater og beskrivelser Skriv fleksibelt Den indledende skrivning er tænkeskrivning Tænkeskrivningens (stofgenererings)teknikker Brainstorming Mindmapping Hurtigskrivning Rundt omkring-skrivning Display (grafisk fremstilling), dvs. tegn din opgaves centrale indhold Hvorfor tænkeskrivning? Jo længere tekst, jo flere gennemskrivninger Fra tænkeskrivning til kladdeskrivning til færdige opgaver Skrivning med og uden disposition Opgaveskrivningens tekster: notater, udkast og færdig tekst Papirers status i opgaveskrivningen Endnu en overvejelse til processen: Skal man skrive med en læser i tankerne

3 Revision af tekst Hold en pause Revider på papir Kriterier for revision Fra skriver- til læserbevidsthed når man reviderer Få feedback Få lærerens kriterier Projektplanlægning af opgaveforløbet Eksperimentér! SKRIVEPROCESSEN VED BUNDNE OPGAVER, UGEOPGAVER OG LIGN Læs opgaveformuleringen grundigt Brug undervisningens og fagets pointer Start teksten bagfra: Skriv de sidste sider først VEJLEDNING BRUG DIN VEJLEDER GODT God vejledning Forskellige vejlederholdninger Valg af vejleder: Skal vejlederen være faglig ekspert? Søg information om vejledningen Første vejledningsmøde Husk et følgebrev Forberedelse til vejledning Mailkontakt med vejleder Flere vejledninger Vejlederen og dit arbejdes kvalitet Efterbearbejdning af vejledning Få feedback på alle opgaver Ingen vejledning eller dårlig vejledning? Skift af vejleder Alternativer til vejledning PROBLEMFORMULERING FRA EMNE TIL FOKUS OG SPØRGSMÅL Definitioner: problem og andre problemord Eksempel med kommentarer Skal der være et egentligt problem (og for hvem) for at man kan skrive en selvstændig opgave? Hvor kan man problemformulere? Problemformuleringer på hårde og bløde fag Ét spørgsmål? En god problemformulering hjælper dig til at skrive den gode opgave 131 Eksempler på gode problemformuleringer Problemformuleringen styrer opgavens pentagon Problemformulér vidensbrugende og højt på Blooms taksonomi Hvad-, hvorfor- eller hvordan-spørgsmål En parentes: Historie-problemformuleringer

4 Et eksempel: En klassisk tredelt problemformulering Problemformuleringen styrer opgaven som ét argument Problemformuleringens bredde kontra snæverhed Problemformuleringen styrer opgavens afgrænsning Hovedspørgsmålet i problemformuleringen bør fremgå klart Del op i hovedspørgsmålet og nødvendige arbejdsspørgsmål Problemformuleringen skal være sprogligt præcis Brug fagets ord og termer Skriv problemformuleringen kort og tydeligt Brug åbne/lukkede spørgsmål bevidst i problemformuleringen Tjek selv løbende din problemformulering og revider den om nødvendigt En dårlig problemformulering hvad er det? Processen: Fra emne til problemformulering Ideer til hvordan du kommer fra emne til problemformulering Problemformulér fra svaret til spørgsmålet En observation Brug hv-ord Udfyld en skabelon Bed din vejleder om at reagere på din problemformulering En god problemformulering er ikke en garanti OPGAVENS DISPOSITION OG STRUKTURELEMENTER Hvornår og hvordan disponerer man? Brug problemformuleringen som styrepind for dispositionen Strukturen er givet af genren Den videnskabelige struktur afspejler fremgangsmåden Den videnskabelige struktur har indbygget argumentationens elementer Generelt konkret generelt, oppe ned op Slut opgaven oppe Se på opgaven i fugleperspektiv Kvaliteter ved en disposition En flad struktur Struktureringsprocessen Besvær med at disponere Fremstillingsformer den akademiske teksts byggesten Refererende og parafraserende afsnit Beskrivende, karakteriserende afsnit Berettende, fortællende, redegørende afsnit Sammenlignende, modstillende afsnit Analyserende og fortolkende afsnit Diskuterende afsnit Hvad mener du selv? Vurderende afsnit Handleanvisende, perspektiverende afsnit

5 Indledning og konklusion Indledningen som skabelon Emnevalg, problemindkredsning, motivation og problemformulering Hypoteser Begrebsdefinitioner Hvor vil du hen med teksten? Det står i opgavens formål Synsvinkel Metode Teori(er) Empiri Afgrænsning Opgavens fremgangsmåde og opbygning Indledningen præsenterer projektet, ikke tvivlen Konklusion Opgavens praktiske serviceafsnit Forside Indholdsfortegnelse Bilag Noter, noteafsnit og litteraturhenvisninger i teksten Resumé abstrakt LITTERATUR- OG INFORMATIONSSØGNING TIL OPGAVEN Litteratur til opgaver hvordan man søger Litteratur- og informationssøgning på baggrund af en udfyldt pentagon Er der kildehuller i pentagonen? Fra bred til snæver søgning før problemformulering Tag kurser Søgemetoder Kædesøgning Systematisk søgning Artikler og andet materiale Hjælp til litteratur- og informationssøgning Søgeord på dansk og engelsk Hvad er gode søgeord? Søgeord og opgavens vinkling Selve søgningen For meget litteratur Hvis der ingen litteratur er? Søgeteknik Kan man tillade sig at lade som om kilder ikke eksisterer? At dokumentere sin litteratur- og informationssøgning Vurdering af internettekster Nyhedsgrupper som informationskilde Vejlederen og litteratur- og informationssøgning

6 9 LÆSNING OG NOTATTAGNING TIL OPGAVEN Pensum- og opgavelæsning kræver forskellige læse- og notatstrategier Læsning til opgaver Læsemåder 1: formål og indhold Læsemåder 2: grundighed Skimning læsning for at orientere sig om emnet Selektiv læsning målrettet læsning til opgaveskrivning Meget kort om læsehastighed Koncentrationsvanskeligheder og læseblokeringer Notattagning til opgaven Hvordan opbevares notater? Understregning i teksterne og refererende notater Bearbejdende notater Notater der sætter i kontekst Notater på vej mod selve opgaven: Notatfiler LITTERATUR OG KILDER Litteraturen er fagets basis Kildernes funktioner i og til opgaven Anvendelsesskrifter Kilders grad af faglighed og videnskabelighed Hvorfor skal man bruge sekundærlitteratur? Brug af sekundærlitteratur i opgaver hvilken og hvordan Hvor mange kilder? Hvad kan man bruge i en kilde? Problemformuleringen er styrepind og målestok for kildehåndteringen Hvor står hvilke kilder i pentagonen? Hvor og hvordan omtaler du sekundærlitteratur i din tekst? Kvalificér sekundærlitteratur Kritik af kilder Hvordan gengive kilderne? Citat Citatteknik Parafrase og referat Hvordan lave henvisninger til kilderne? Hvilke kilder skal have henvisninger? Distance til kilderne Afsmitning og plagiat Litteratur- og kildefortegnelse Vær konsekvent Henvisninger til bøger Henvisning til tidsskrifter Elektroniske kilder Brochurer og lignende Andet materiale

7 Hvis oplysningerne mangler Andre kilder Eksempler på forskellige slags litteraturhenvisninger Kilder på anden hånd TEORI, BEGREBER, FAGLIGE METODER OG UNDERSØGELSENS METODE Definitioner Teorier i opgaven Begreber Problemer med teori i opgaven For meget eller for lidt teori Valg af teorier til selvstændige opgaver og specialer Fra problemformulering til teori og faglige metoder og undersøgelsesmetode Hvordan finder man selv teorier? Forældede teorier Brug din vejleder Hvor i opgaven skriver man om teorier og faglige metoder? Teori introduceres i indledningen eller i teoriafsnit Fagets metoder At gøre en teori til metode (analyseredskab) Vurdering og kritik af teorier og faglige metoder Opgavens undersøgelsesmetode Diskussion af undersøgelsesmetoden EMPIRI I OPGAVEN Kvalitativ og kvantitativ empiri Inden udvælgelsen af empiri Forbered altid indsamlingen grundigt Litterær empiri Teoretiske kilder som empiri Præsentation af empiri i opgavens indledning Indskrivning af empiri som dokumentation i opgaven Empirien kan diskuteres i afsnit om metodekritik, diskussion og konklusion OPGAVEN SOM ÉT ARGUMENT Argumentationen i opgaver og andre genrer Elementerne i opgaven som ét argument Argumentationens faglige kontekst Konklusion Konklusioner i opgaver behøver ikke at være store Dokumentation Dokumentation i forskellige fag Hvad kan du bruge som dokumentation og til hvad? Faglige autoriteter pas på Undersøgelsesmetoden (og faglige metoder)

8 Metoden i forskellige fag Teoriers og metoders placering i opgaven som ét argument Implicit metode i teoretiske opgaver? Diskussion og metodekritik Diskussion med dig selv i opgaven Metodekritik Understøttelse/opbakning af metoden Metodeargumentation Diskussion med andre kilder i opgaven Kritik af andres argumentation a. Intern kritik b. Ekstern kritik Modargumentation Argumentationen vises i opgavens struktur Eksempel på argumentationen i en opgave Den akademiske argumentations etiske idealer VIDENSKABELIGT SPROG Allerførst: Tænk ikke på finformulering før til sidst Det videnskabelige sprog Skriv tilladte sproghandlinger/fremstillingsformer Skriv metakommunikerende Videnskabelig metakommunikation Men pas på Metakommunikation fremmer vidensbrug i skriveprocessen Skriv det præcise, entydige (fag)sprog Vælg præcise og konkrete ord Hvornår skal man definere begreber, termer og udtryk? Vælg sætningens subjekter og verber omhyggeligt Subjekterne hvad er i fokus? Sætningens verber skal gerne være konkrete Det gode afsnits start, midte og slutning Brug faglige nøgleord til at vise sammenhæng i afsnittet FAQ Brug af vurderende ord? Variation i sproget? Litterært sprog? Formidlingssprog? Talesprog, dagligsprog, slang? Brug af jeg, aktiv og passiv Klart sprog Svært sprog? Nominaliseret stil? både ja og nej Sproglig distance og afsmitning KORREKT SPROG I OPGAVEN Har du huller i sproget?

9 Hvilke fejl begår jeg? Brud på retskrivningsreglerne Talesproget som en hjælper Et eller flere ord Ukorrekte sammenskrivninger og korrekte Tegnsætning Et særligt tegnproblem Bøjning R-endelser R-endelser i verber (udsagnsord) R-endelser i substantiver (navneord) OBS! Brud på den gængse brug og betydning Brug ordbøger, lyt og læs Hvordan opdager man selv fejlene? Bøger til hjælp i tekstproduktionen TYPOGRAFI OG LAYOUT Skal en opgave være smukt sat op? Tekstspalten Margener Linjeafstand Lidt om maks. antal sider Afsnitsmarkering Overskrifter Hvis du bruger illustrationer Skriften Undgå salatbordet Skriftstørrelse Fremhævelse Sidetal SKRIVESTOP ÅRSAGER OG HANDLEMULIGHEDER Fra skrivestop til skriveblokering Skriveblokeringers mange årsager Diagnosticér skrivestoppet Tekstmæssige problemer Følelsesmæssige blokeringsårsager Ambitioner og præstationsangst som årsag til skriveblokeringer Manglende engagement i opgaveskrivningen Tag fat om skrivestop før de bliver alvorlige Dårlige vaner Vejlederens rolle i forhold til skriveblokeringer Terapikrævende skriveblokeringer Hvordan studerende er kommet i gang med at skrive igen

10 18 EFTERSKRIFT: HVIS DU VIL SKRIVE BEDRE OPGAVER TAL MED DIN LÆRER VI ANBEFALER LITTERATUR OM OPGAVESKRIVNING Læs videre om Opgaveeksempler Opgaveskrivning generelt Skriveproces Problemformulering Argumentation Sprog og formalia Essays Rapporter Specialeskrivning Synopser Formidlingsopgaver Studietekniske emner LITTERATURLISTE TIL DEN GODE OPGAVE STIKORD ALLE FORFATTERNES UDGIVELSER OM STUDIETEKNIK M.M

11 Forord Nyt fra 2. til 3. udgave Denne 3. udgave af Den gode opgave er stærkt ændret i forhold til 2. udgaven. Alle kapitler er gennemreviderede og ajourførte. Nyt er den centrale og samlende figur (som pryder forsiden): Opgavens pentagon. Nyt er også den samlende model for elementer i opgaver der kobler opgavers struktur og argumentation sammen (modellen er på bogens højre flap). Og især kapitlerne om litteratur, kilder, teorier og metoder, struktur og argumentation er udvidet og fornyet. Dertil kommer en lang række nye oversigter, skemaer, råd og forslag i alle kapitler. Målgruppe Den gode opgaves målgruppe er alle opgaveskrivere på de videregående uddannelser og deres lærere, vejledere og censorer. Vi skriver mest udførligt om selvstændige opgaver, og bogen er især tænkt til skrivere af bachelor-, overbygnings- og speciale/hovedopgaver på alle videregående uddannelser. På element- og strukturplanet er opgaver forbavsende ens på tværs af fakulteter fra de bløde til de hårde, og det er disse fælles strukturer og elementer vi fokuserer på. Eksempler på Den gode opgave i bogen Vi har indsat og kommenteret mange nye eksempler fra forskellige uddannelser og fag; særligt er mange samfundsvidenskabelige eksempler kommet til. Nogle eksempler har vi fået af studerende og vejledere, mange andre har vi fundet på opgavebank.dk hvor man (i skrivende stund) kan finde dem i deres sammenhæng. Langt de fleste eksempler er fra gode opgaver som bedre end dårlige kan inspirere til god faglig skrivning fordi de leverer eksempler man kan efterligne, sammenligne med og få idéer fra, og som man så kan bygge videre på til sin gode opgave. Tak til alle der har bidraget med eksempler. Vi kan kun anbefale andre uddannelsesinstitutioner at oprette en opgavebank på nettet. Pædagogikken bag Bogen er fyldt med kasser og bokse! Det er vores pædagogiske holdning at man først må have kasser, skemaer, strukturer og bokse at skrive i, og så kan man altid bagefter skrive sig ud af dem. I det hele taget har vi gjort denne udgave af Den gode opgave mere håndbogsagtig og opslagsvenlig. Rygraden for bogens substans er dels den internationale skriveforskning i akademisk skrivning, dels Akademisk Skrivecenters (tidligere Formidlingscen- 15

12 tret) kurser i opgaveskrivning. Vi bidrager hver især med det vi har undervist i her. Her er alt bogens stof afprøvet gennem mange års undervisning. Bidrag til denne og fremtidige udgaver Professor Christian Kock har flere steder i bogen sat sine spor, særlig i kapitel 1 om opgaven som genre og opgavetyper. Ekstern lektor Signe Hegelund har lagt grunden til kapitel 13 om argumentation. Tidligere skrivekonsulent Lis Hedelund har skrevet afsnittet med sproglige råd i kapitel 15 om korrekt sprog. Tak også til skrivekonsulent Signe Skov for at kommentere manus, og til politolog og fagreferent Tina Buchtrup Pipa for at komme med væsentlige rettelser og meget brugbare forslag til kapitel 8 om litteratursøgning. Vi bliver meget glade for flere eksempler, også hvis nogle synes de med held har prøvet grænser af og har skrevet mere ukonventionelt end vi viser eksempler på her. Og fortsat modtager vi med tak konstruktive kommentarer og forslag til forbedringer på Supplementer til Den gode opgave Den gode opgave har fået sin egen hjemmeside: Her kan man læse mere om bogen og forfatterne, og man kan finde links og andre informationer til brug for opgaveskrivning, fx Scribo guide til problemformulering og litteratursøgning (Rienecker og Buchtrup Pipa, 2004), et interaktivt program som efter samme principper og med samme termer som Den gode opgave direkte arbejder med den enkeltes opgavegrundlag. Skriv godt! København, maj 2005 Lotte Rienecker Peter Stray Jørgensen 16

13 Læsevejledning Den gode opgave er en opslagsbog som ikke nødvendigvis skal læses fortløbende og i sin helhed. Vi vil dog anbefale at man læser kapitel 1 om opgavegenren og opgavetyper og kapitel 2 om kvalitetskriterier i sin helhed det er i disse kapitler vi introducerer bogens overordnede ideer og indfører de begreber vi bruger i resten af bogen. Vi har skrevet bogen lagdelt sådan at hvert kapitel kan læses på flere niveauer: Man kan nøjes med at læse de råd som indleder hvert kapitel hvis man umiddelbart kan se meningen med dem. Man kan læse kapitlernes oversigter som i kort form giver pointer og retningslinjer. Man kan læse den forklarende, ræsonnerende og argumenterende tekst hvis man vil have rationalet bag vores anbefalinger. Man kan endelig læse de kommenterede eksempler hvis man vil have syn for sagn. Vi har ikke kunnet undgå en del umiddelbare gentagelser og krydshenvisninger i bogen. Gentagelserne er kun dér hvor de kommer under andre synsvinkler eller i væsentligt anderledes kontekster. Krydshenvisningerne er enten supplerende eller for at undgå at skrive præcis det samme flere steder. 17

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

master projek workshop

master projek workshop UNIVERSITET Kom godt fra start med masterprojektrapporten master projek workshop TILBUD TIL MASTERSTUDERENDE PÅ IUP Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning -

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Hvordan er du selv klædt på til kurset?... 82 Hvordan lærer du personligt bedst?... 82 Forberedelse til timerne... 83 I timerne...

Hvordan er du selv klædt på til kurset?... 82 Hvordan lærer du personligt bedst?... 82 Forberedelse til timerne... 83 I timerne... Indhold Forord...................................................................... 5 Ind på uddannelsen kom i gang...................................... 17 Studiestart.................................................................

Læs mere

Aktivitet: Genrebestem artikler du har læst

Aktivitet: Genrebestem artikler du har læst Aktivitet: Genrebestem artikler du har læst Genrebestem nogle artikler fra dit pensum Drejer det sig om undersøgende artikler (research papers), eller formidling, fagligt essay e.l.? Hvilke fremstillingsformer

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Ny skriftlighed i praksis

Ny skriftlighed i praksis 9/29/10 side 1 Ny skriftlighed i praksis Workshop Gymnasiedage onsdag d. 29. september 2010 Lisbeth Pedersen Gymnasiekonsulent ved UC Lillebælt Center for Undervisningsmidler Efteruddannelseskonsulent

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Ny skriftlighed. Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011

Ny skriftlighed. Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011 Ny skriftlighed Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011 Bente Kristiansen Skrivekonsulent, ph.d. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1 I dag: Ny skriftlighed i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Opgaveskrivning kort og godt

Opgaveskrivning kort og godt Opgaveskrivningkortoggodt afjanfogtogkennethreineckehansen FrederiksbergSeminarium,2.udgave2009 INDLEDNING...1 ARBEJDSPROCESSEN...1 PRODUKTET...3 OPGAVENSEMNE...6 HVADINDEBÆRERKRAVETOMVIDENSKABELIGHED?...7

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

OPLÆG OM STUDIETEKNIK

OPLÆG OM STUDIETEKNIK OPLÆG OM STUDIETEKNIK - Om kunsten at studere PRÆSENTATION Anne Lundgaard (Dansk, Statskundskab) Marie Kiholm (Dansk, Matematik) PROGRAM Studieplanlægning Motivation Undervisning Studielæsning Notatteknik

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Planlægningsguide til situationsdidaktik

Planlægningsguide til situationsdidaktik Planlægningsguide til situationsdidaktik Af Jeppe Bundsgaard og Simon Skov Fougt Denne planlægningsguide er et arbejdspapir for den enkelte lærer, når der skal planlægges et situationsdidaktisk forløb

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE

FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE Af Anne Bang, Svendborg Gymnasium ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL KAPITEL 1 SIDE 19: CICEROS PENTAGRAM Skriv en kort tekst til skolens hjemmeside om religion

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

1 Opgaver på videregående uddannelser genren og genrer

1 Opgaver på videregående uddannelser genren og genrer 1 Opgaver på videregående uddannelser genren og genrer Læs din studieordnings krav til den type opgave du skal skrive. Bemærk og kend forskellene på de forskellige typer opgaver man bruger på din uddannelse:

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik.

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. 1 CVR nr.: 34837678 Kort om notatteknik Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. Kapitel 1 handler om generelle forhold ved notetagning.

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Studieretningsprojektet. Nørre Gymnasium

Studieretningsprojektet. Nørre Gymnasium Vejledning til Studieretningsprojektet Nørre Gymnasium Indholdsfortegnelse GENERELT. Formalia At skrive opgave er at formidle et undersøgelsesresultat. 1 1 1 FASERNE I OPGAVEPROCESSEN Startfasen. Valg

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer,

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, Vaerkto/jskasse Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, allevaerkto/jerne. Her finder I en samlet oversigt over værktøjerne til de forskellige faser i arbejdsprocessen. Værktøjerne kan bruges, når I laver opgaver

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af Landsudvalget

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Skriv bedre opgaver produkt og proces

Skriv bedre opgaver produkt og proces Skriv bedre opgaver produkt og proces Lise Hedevang Nielsen, ph.d., ekstern lektor, CFU, AU Ingeniørhøjskolen, 2. marts 2009 Disposition I.PRODUKT Videnskabelighed, sandhed og selvstændighed Akademisk

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Skrivegrupper - hvorfor og hvordan?

Skrivegrupper - hvorfor og hvordan? Skrivegrupper - hvorfor og hvordan? Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Denne pjece uddeles gratis til interesserede studerende og undervisere ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Læremiddeltjek - et samarbejde med Folkeskolen

Læremiddeltjek - et samarbejde med Folkeskolen Læremiddeltjek - et samarbejde med Folkeskolen Fra tjekliste til tjekmodel En teoridreven model Hvilke parametre er relevante at vurdere læremidler ud fra? Udtryk Aktivitet Tilgængelighed Dannelsessyn

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Tekstfeedbackspillet i brug

Tekstfeedbackspillet i brug Tekstfeedbackspillet i brug!? META- FEEDBACK 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Læringsudbytte af peer-feedback...4 Peer-feedback bygger på følgende principper...5 Peer-feedback i undervisningen...6 Tekstfeedbackspillets

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Vejledning i akademisk opgaveskrivning

Vejledning i akademisk opgaveskrivning Vejledning i akademisk opgaveskrivning Vejledningen er primært baseret på Lotte Rieneckers bog Den gode opgave, Gyldendal 1997 eller senere udgave. For yderligere uddybning af emnet henvises til denne

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere