586 Anmeldelser. en svævende henvisning til fasthed og helhedsopfattelse som goder i sig selv. Dorthe Gert Simonsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "586 Anmeldelser. en svævende henvisning til fasthed og helhedsopfattelse som goder i sig selv. Dorthe Gert Simonsen"

Transkript

1 586 Anmeldelser en svævende henvisning til fasthed og helhedsopfattelse som goder i sig selv. Dorthe Gert Simonsen SØREN BITSCH CHRISTENSEN (red.): Den Moderne By. Danske Bystudier 3. Århus 2006, Dansk Center for Byhistorie og Aarhus Universitetsforlag. 402 sider. Illustreret. 398 kr. Antologien er udgivet af Dansk Center for Byhistorie, der blev oprettet i 2001 af Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum og Historisk Afdeling, Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet. Tidligere har centret udsendt antologierne Middelalderbyen (2004) og Den Klassiske Købstad (2005), hvortil slutter sig Toftgaard Jensen og Norskovs studie om byudvikling og byplanlægning i Århus (2005). Ved en forholdsvis beskeden investering i et nyt institutionelt samarbejde er det lykkedes for Den Gamle By og Aarhus Universitet at styrke byhistorie som forskningsfelt i Danmark. Dette må hilses velkommen, idet der er et klart behov for generaliseringer, sammenfatninger og sammenligninger på området. Forskningsfeltet er for længst etableret i vore nabolande, med afholdelse af kongresser, udgivelser af tidsskrifter som Urban History Yearbook (1974-) og synteser som The Cambridge Urban History of Britain (2000). Ved siden af en nærmest uendelig række af bymonografier har den mere generaliserende og komparative byhistorie også været praktiseret herhjemme. Først med Vilhelm Lorenzens stort anlagte Vore Byer i fem bind ( ), som fik en kølig modtagelse her i HT, derefter fortrinsvis i miljøet omkring forskningsprojektet Industrialismens Bygninger og Boliger i 1970 erne og begyndelsen af 1980 erne samt i forbindelse med udgivelsen af historiske atlas for Ribe, Randers, Stege og Køge. Men der skete en mærkbar afmatning fra midten af 1980 erne, hvilket nok antyder en utilstrækkelig institutionel forankring, foruden ophøret af forskningsrådsprojektet. Derfor er museets og universitetets initiativ glædeligt. Byhistorie kan dække over mange forskellige tilgange, fra den traditionelle bymonografi, ofte udgivet i anledning af et jubilæum og med en lokalt afgrænset horisont, til den amerikanske, stærkt kvantitative og samfundsfagsinspirerede New Urban History, der blomstrede i 1960 erne. Inden for europæisk byhistorie som repræsenteret af The European Association of Urban History er der tradition for tværfaglighed og et vist mål af generalisering. Der har således længe været interesse for at kombinere de kvantitative studier med mere bløde tilgange, hvad enten det er et etnologisk nedefra-perspektiv eller kunsthistoriske

2 Den Moderne By 587 analyser af symboler og tegn i byrummet. Man har f.eks. både interesseret sig for det levede liv og planlægningen, de sociale forandringer og byens fysiske form, og der er ofte taget afsæt i kulturgeografiske tilgange som bysystem/byhierarki, kvartersdannelse og segregation. Det er, når de forskellige faglige traditioner bliver brugt til at fortælle om f.eks. vekselvirkningerne mellem sociale og økonomiske forandringer i forhold til byernes fysiske udformninger, eller klassers og gruppers kamp om at give steder i byen symbolsk betydning, at byhistorie bliver spændende. Den bevidste inddragelse af det fysiske rum er én af styrkerne ved byhistorie. Den tværfaglige tilgang er en anden. Antologien er ikke resultatet af et samlet projekt, men er stykket sammen af bidrag, der bygger på forfatternes individuelle forskning. Bidragene har været præsenteret ved centret som led i et forskernetværk inden for temaerne: urbanisme, forstået som det levede liv i byen, og bysystem, forstået som antallet af byer, deres lokalisering og forbindelserne mellem byerne indbyrdes og til omgivelserne. Den geografiske ramme er helt traditionelt det nuværende Danmark. Bidragyderne er historikere, kunsthistorikere, geografer og etnologer beskæftiget ved museer, arkiver og universiteter. Bogen består af 12 artikler, hvoraf den første er væsentlig længere end de øvrige. Denne indledende artikel er skrevet af Søren Bitsch Christensen og Mette Ladegaard Thøgersen og giver en oversigt over bysystemet og urbanismen i Danmark fra 1840 til Desuden giver den et overblik over litteraturen. Artiklen supplerer Chr. Wichmann Matthiessens disputats om de danske byers vækst fra 1985 samt Per Boje og Ole Hyldtofts oversigter over urbaniseringen og fra 1977 og Ud over at trække de lange linier udgør artiklen således det første bud fra historikerside på en sammenfatning af perioden Efter en lidt omstændelig diskussion af bybegrebet analyseres bysystemets forandring med snit 1840, 1901 og 1960, men ikke Udgangspunktet er folketællingernes oplysninger om antallet af byer (bymæssige bebyggelser osv.), deres indbyggertal og erhvervsfordeling samt Sv. Aa. Hansens gamle BFI-beregninger. Forfatternes hovedsynspunkt er, at bysystemet voksede gradvis fra 1840 og frem til 1960 uden voldsomme forskydninger mellem byerne, dog sådan at der opstod et nyt lag af mindre byer i årene omkring 1900, de såkaldte rurale byer, tidligere kendt som stationsbyer, der så at sige udfyldte hullerne mellem de gamle købstæder. Denne stabilitet i bysystemet forbinder forfatterne med landbrugets dominerende betydning helt frem til 1950 erne og en hjemmemarkedsorienteret industri præget af mange små virksom-

3 588 Anmeldelser heder (s. 47). Det var således landbrugets modernisering, der udgjorde grundlaget for de rurale byer (s. 38). Efter 1960 ser forfatterne forstæderne som et væsentligt nyt element, og de peger på tendenser i retning af et flerkernesystem med væksten i bæltet fra Århus til Trekantområdets byer, Vejle, Kolding og Fredericia. De finder dog, at det danske bysystem fortsat er et udpræget primatsystem med København som den klart største by. Endelig overvejer forfatterne, om den postindustrielle by i forhold til sine forgængere er præget af nye lokaliseringsmønstre, og henviser til, at økonomer og geografer har peget på, at der er sket et yderligere opbrud i sammenhængen mellem bopæl, indkøb og arbejdsplads (s. 67). Så vidt jeg kan se, er forfatternes argumentation for et skift i bysystemet omkring 1960 svagt underbygget, og de skynder sig da også at underopdele perioden efter 1960 med et skift omkring Det er selvfølgelig rigtigt, at biltrafikken udbredtes i 1960 erne og parcelhuskvarterne ekspanderede, men også før 1960 var der forstæder af en betydelig størrelse, som det bl.a. fremgår af Peter Dragsbos bidrag til antologien. Og Århus relativt hastigere vækst end København, Odense og Ålborg er jo ikke et nyt fænomen. Væksten kan føres tilbage til industrialiseringens begyndelse, men har på den anden side ikke været kraftigere, end at hovedstaden stadig er fem til syv gange større, alt efter hvordan man vælger at afgrænse byerne, som det oplyses i Bue Nielsens artikel i antologien. Desuden er Århus vækst vel netop et eksempel på, at industrialiseringen skabte forandringer i byhierarkiet i anden halvdel af 1800-tallet, selvom der ikke opstod noget Ruhr-område i Danmark. For det andet overdriver forfatterne landbrugets betydning for den danske økonomi efter 1840 og dermed også for bysystemet. De inddrager f.eks. ikke de nye beregninger af nationalregnskabet (HT 104, s ) eller Ole Hyldtofts bind af Danmarks økonomiske historie (perioden ) fra Når bysystemet forblev forholdsvis stabilt under industrialiseringen, behøver det ikke alene at være et resultat af landbrugets betydning. Nok så vigtig er de forholdsvis få råstofforekomster, der har betydet, at industrien fortrinsvis lokaliserede sig i de eksisterende byer, hvor der allerede var et marked og en infrastruktur. Det er desuden som om, overvejelserne om bysystemet får forfatterne til at miste fokuseringen på, at befolkningsandelen i byer og bymæssige bebyggelser steg fra 20 % i 1840 til 85 % i 1981, ligesom overvejelserne om de anvendte definitioner i folketællingerne kommer til at overskygge den langt større mangel på præcision i de gamle BFI-beregninger. Endvidere lykkes det ikke rigtigt at få klargjort, hvordan den post-

4 Den Moderne By 589 industrielle by adskiller sig fra den industrielle by. Forskellen bliver ikke gjort meget mere konkret ved, at vi får refereret overvejelser om den manglende stedbundethed og pendlerregionernes aftagende antal og voksende størrelse. Der mangler analyser af forandringerne i industriog serviceerhvervenes organisering af arbejdet, dets lokalisering og fysiske rammer, hvad der forståeligt nok ikke har været muligt inden for de økonomiske og øvrige rammer, bogen er fremstillet under. På den anden side skitserer forfatterne spændende analyser af city-branding og revitalisering af bymidterne. Ved siden af bysystemet er oversigtens andet tema bykulturen eller urbanisme, og her overvejer forfatterne Chicago-skolens påstand om, at bylivet i modsætning til det glade og kernesunde liv på landet skabte overfladiske menneskelige forbindelser og behov for formelle kontrolmekanismer. Med afsæt i bl.a. Tim Knudsen, Ning de Coninck- Smith og Karin Lützens»disciplineringsstudier«skitseres det borgerlige ordensprojekt. Men samtidig nuanceres billedet ved forfatternes egen analyse af»fællesskabs«-bygninger og -steder i Randers, hvor de viser, at der mellem 1870 og 1920 skete en betydelig tilvækst af bygninger og steder, hvor folk kunne mødes, lige fra skydeselskaber og tepavilloner, over afholdsloger og menighedshuse til arbejdernes forsamlingsbygninger. Hermed argumenterer de overbevisende for, at der blev dannet nye fællesskaber i byerne. Efter denne artikel, der med sine godt 100 sider næsten er en bog i sig selv, følger 11 kortere artikler. To handler om henholdsvis borgerskabets og arbejderbevægelsens byrum og En artikel sammenfatter et element i kvartersdannelsen i form af forstadens udvikling med overblik og udblik til det øvrige Vesteuropa. Tre punktstudier beskriver planlægningsaspekter: Charles Ambts byplanlægning , planlægningen af tre storkøbenhavnske kirkegårde , og sammenstødet mellem planlægning og hverdagsliv i Køgebugt-området Hertil kommer artikler om prostitution i provinsbyerne og om arbejdslivet på Københavns Rådhus Disse otte artikler falder i større og mindre grad inden for temaet urbanisme. Særlig Jens Toftgaard Jensens artikel om borgerskabets byideal og monumentsætning giver en ny og spændende analyse af højreborgerskabets mentale bybillede på grundlag af periodens mange mindesmærker og gadenavngivning. Og den spiller fint sammen med Knud Knudsens undersøgelse af arbejderbevægelsens brug af byrummet ved opførelsen af forsamlingsbygninger og tilrettelæggelse af demonstrationsruter. Hertil slutter sig Peter Dragsbos bredt funderede

5 590 Anmeldelser oversigt over forstaden, hvor udgangspunktet ganske vist ikke er en bestemt klasses brug af byrummet, men en kvarterstype og dens beboere, fra de første forstæder i moderne forstand blev anlagt omkring 1850 for det intellektuelle og liberale borgerskab, over byggeforeningernes havebyer og kolonihavebevægelsen fra 1884 for de bedrestillede dele af arbejderne, til efterkrigstidens parcelhuskvarterer med præfabrikerede typehuse. På grundlag af sit speciale udbygger og supplerer Ulla Tofte vores viden om Charles Ambt og dermed ingeniørernes rolle i byplanlægningen i årene omkring 1900, en periode der var præget af øget planlægning og bureaukratisering både i kommunerne og i de større private virksomheder, et tema som Tofte imidlertid ikke tager op. Anne-Louise Sommer analyserer tre kirkegårde i Storkøbenhavn og viser, hvordan deres udformning afspejler en stigende tabuisering af døden, men det lykkes ikke rigtig at sætte den iagttagelse i forbindelse med bylivets forandring i øvrigt. Effekten af den stærkt planlæggende rationelle bureaukratisering er emnet for Mikkel Thelles punktstudie af planlægning i Køgebugtområdet , hvor han i tre cases konfronterer beboernes erfaringer med planlæggernes planer. Merete Bøge Pedersen gennemgår reguleringen af de prostituerede i provinsbyerne men desværre uden at sætte emnet i relation til byerne. Endelig beskriver Naomi Hainau Pinholt arbejdslivet for udvalgte grupper på Københavns Rådhus, rådhusbetjente, linnedstue og rengøring, samt lidt upræcist dele af forvaltningen i almindelighed. Det sker hovedsagelig på grundlagt af interviews. Men det lykkes ikke rigtigt at komme i dybden med, hvad skiftet fra rollen som traditionel embedsmand til omstillingsparat medarbejder i kreative kompetencemiljøer nærmere har betydet for medarbejderne eller for effektiviteten. Af de resterende artikler handler to om bystystemet og den tredje om bypolitik. Med afsæt i sit speciale definerer, registrerer og kategoriserer Mette Ladegaard Thøgersen de fynske små byer og når frem til, at 56 af de 70 byer lå ved stationer, og dermed at 14 ikke havde forbindelse med jernbanen, hvorfor hun foreslår at betegne dem rurale byer frem for stationsbyer. Spørgsmålet er imidlertid, om det er noget særlig heldigt begreb. I mine ører signalerer det en selvmodsigelse, når et af kriterierne for en rural by er, at langt hovedparten af befolkningen skal være beskæftiget uden for landbruget. Bue Nielsen gennemgår forandringerne i det danske bysystem og peger på, at der ud over etableringen af kommunecentre i årene omkring 1970 i 1990 erne tilsyneladende er sket en polarisering mellem regioner med større byer og regioner fjernt fra de større byer.

6 Den Moderne By 591 Væksten fandt sted i og omkring København, Århus, Odense og Ålborg. Dette forbinder Nielsen med, at de fleste virksomheder efterhånden har behov for servicering af deres informations- og kommunikationsteknologi; i stigende grad anvender finans- og erhvervsservice; og endelig at mange anvender bioteknologi. Det forudsætter en specialiseret viden, som fortrinsvis frembringes og sælges i storbyerne. Det bliver imidlertid interessant at se, hvor længe de større byers relativt høje vækst fortsætter, og dermed om bysystemet bliver ændret. Samtidig er det værd at bemærke, at storbyernes vækst er en genoptagelse af en tendens, som prægede bysystemet under det meste af industrialiseringen frem til omkring Endelig peger Nielsen på, at befolkningens daglige mobilitet er vokset stærkt. Afslutningsvis gennemgår Hans Thor Andersen forandringerne i den danske bypolitik efter Han mener, at der skete et skift omkring 1970, hvor modernismens fremskridtstro kom under pres, ligesom de tekniske eksperter, der ifølge Andersen hidtil havde bestemt bypolitikken. Et af resultaterne var, at saneringspolitikken blev omdefineret til byfornyelsespolitik og siden til kvarterløft. Et andet resultat var, at staten ikke mindst med kommunalreformen fra 1970 gik over til at fremme en decentral byudvikling. Fra slutningen af 1980 erne skiftede politikken til at støtte de større bycentre og deres regioner. På den anden side ændredes det danske planlægningssystem ifølge Andersen ikke afgørende før i 1990 erne, hvor man efter engelsk forbillede gik over til projektplanlægning baseret på partnerskaber. Sammenfattende må man sige, at det langt fra er alle sider af den moderne bys historie, der bliver taget op i denne antologi, og at de enkelte bidrag ikke i alle tilfælde bindes sammen af de valgte overordnede begreber, bysystem og urbanisme. På den anden side er der spændende og delvis nytænkende bidrag ikke mindst om oplevelsen og planlægningen af byrummet. Bogen giver appetit på en mere systematisk sammenfatning af byernes historie. Caspar Jørgensen

Landdistrikternes urbanisering

Landdistrikternes urbanisering Landdistrikternes urbanisering En analyse af de rurale byers opståen, udvikling og karakteristika ca. 1840-1960 Urbanization of the Rural Districts An Analysis of the Origin, Development, and Characteristics

Læs mere

Bykonkurrence og byidentitet : Danmark 1960-2000

Bykonkurrence og byidentitet : Danmark 1960-2000 Paper til 25. Nordiske Historikermøde, Stockholms universitet Session Den nordiske staden från industrialism till postindustrialism 6. august 2005. Tema: Den post-industrielle staden Bykonkurrence og byidentitet

Læs mere

Seminar om socio-økonomiske byindikatorer 12.10.2001. Arrangeret i et samarbejde mellem By- og Boligministeriet og By og Byg

Seminar om socio-økonomiske byindikatorer 12.10.2001. Arrangeret i et samarbejde mellem By- og Boligministeriet og By og Byg Seminar om socio-økonomiske byindikatorer 12.10.2001 Arrangeret i et samarbejde mellem By- og Boligministeriet og By og Byg Indhold 1. Byernes udvikling hvilke indikatorer er vigtige, Skriftligt oplæg

Læs mere

Dannelsen af centrale byrum i Odense samt Aarhus og Aalborg 1870-1970. Ph.d.-afhandling af Jens Toftgaard

Dannelsen af centrale byrum i Odense samt Aarhus og Aalborg 1870-1970. Ph.d.-afhandling af Jens Toftgaard CITYDANNELSE, BUTIKSSTRØG OG BYIDEALER Dannelsen af centrale byrum i Odense samt Aarhus og Aalborg 1870-1970 Ph.d.-afhandling af Jens Toftgaard Vejledning ved professor Per Boje, Institut for Historie,

Læs mere

uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf

uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen university of copenhagen Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen Publication date: 2005 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

Figuroversigt...3. Del II: Kvindelige kommunalpolitikere 1909-50...43 af Anna Wowk Andersen

Figuroversigt...3. Del II: Kvindelige kommunalpolitikere 1909-50...43 af Anna Wowk Andersen Indholdsfortegnelse Figuroversigt...3 Del I: Specialets udgangspunkt og baggrunden for undersøgelserne af kvindelige politikere...5 af Anna Wowk Andersen og Karen Jermiin Nielsen Kapitel 1 Problemstilling

Læs mere

Nr. 02 juni 2010/62. årgang

Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 2 juni 2010/62. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund,

Læs mere

Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter.

Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter. Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter. Af Mette Lund Andersen og Lene Tønder Buur Udarbejdet for museumsrådene i Storstrøms og Vestsjællands Amter, efteråret

Læs mere

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater Kolofon Titel: Byen, Vejen og Landskabet Kortlægninger og resultater, Forfattere: Nielsen, Thomas S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, J. B. (2004) Analog:

Læs mere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere Forord. Denne rapport beskriver resultaterne af forskningsprojektet Verdensborger og Hjemmefødning i den globale landsby?. Initiativet til projektet er taget af Folkeligt Institut for Udkantsforhold på

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Sommerhus i farezonen. Bynære sommerhusområders transformation til helårsbebyggelse, med udgangspunkt i casen Kastaniehøj.

Sommerhus i farezonen. Bynære sommerhusområders transformation til helårsbebyggelse, med udgangspunkt i casen Kastaniehøj. Bynære sommerhusområders transformation til helårsbebyggelse, med udgangspunkt i casen Kastaniehøj. Derya Baysal, Dyveke Larsen og Maria Graae Roskilde Universitetscenter Institut for Miljø, Samfund og

Læs mere

[ planv ae rkstedet ]

[ planv ae rkstedet ] 3 /13 Nr. 3 november 2013/65. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Redaktionsudvalg Dennis Lund, Ellen Højgaard Jensen, Niels Østergård, Paw Gadgaard, Dorthe

Læs mere

Over hækken. En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark. Siv Raun Andersen. Nr.

Over hækken. En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark. Siv Raun Andersen. Nr. DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Over hækken En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark Siv Raun Andersen Nr. 107/2004

Læs mere

Nr. 2 / November 2013

Nr. 2 / November 2013 Nr. 2 / November 2013 Berit Guldmann Andersen og Allan Leth Frandsen / Detailhandel på museum. Om arbejdet med Den Gamle Bys butikker og gademiljø / Sissel Bjerrum Fossat / Revolution i detailhandlen?

Læs mere

Danske byers historie gennem 1300 år

Danske byers historie gennem 1300 år Danske byers historie gennem 1300 år Af Kristian Buhl Thomsen. Forskningsmedarbejder, Dansk Center for Byhistorie December 2009 Tekst, billeder og kort må gengives frit med angivelse af Dansk Center for

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Klima, Kold Krig og Iskerner

Klima, Kold Krig og Iskerner Klima, Kold Krig og Iskerner En historie om baggrunden for dansk iskerneforskning og den første internationale dybdeboring i Grønland Forfatter: Vejleder: Maiken Lolck Henry Nielsen Vestre Ringgade 222,

Læs mere

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid 2001 1 Marts Side 1-88 Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd med støtte fra

Læs mere

SUCCESFULD TURISTUDVIKLING

SUCCESFULD TURISTUDVIKLING SUCCESFULD TURISTUDVIKLING NØGLEN TIL INNOVATION I TURISME Christjan Fussing Jensen Jan Mattsson Jon Sundbo April 2002 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Rapportens sigte 5 2. Modellen for udnyttelse af

Læs mere

BILEN OG BYEN 25. SEMINAR NOVEMBER 2008 TREKANTEN - KØBENHAVNS MILJØFORUM DANSK BYPLANLABORATORIUM BYPLANHISTORISKE NOTER NR:

BILEN OG BYEN 25. SEMINAR NOVEMBER 2008 TREKANTEN - KØBENHAVNS MILJØFORUM DANSK BYPLANLABORATORIUM BYPLANHISTORISKE NOTER NR: BILEN OG BYEN 25. SEMINAR NOVEMBER 2008 TREKANTEN - KØBENHAVNS MILJØFORUM DANSK BYPLANLABORATORIUM BYPLANHISTORISKE NOTER 631 NR: Note 63_29-05-09.indd 1 02-06-2009 22:37:16 2 Note 63_29-05-09.indd 2 02-06-2009

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Dansk byudvikling 1950-2000 i lyset af byplanlægning, boligpolitik og byfornyelse

Dansk byudvikling 1950-2000 i lyset af byplanlægning, boligpolitik og byfornyelse Dansk byudvikling 1950-2000 i lyset af byplanlægning, boligpolitik og byfornyelse Paper, Det 27. Nordiske Historikermøde, 11.-14. august 2011 i Tromsø. Af Kristian Buhl Thomsen, ph.d.-studerende, Institut

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid?

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? BYPLAN NYT 5 3. årgang november 2005 Leder: Liv uden vækst? side 3 Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? side 4 Kan vi lære af svenskerne og af nordjyderne? Regionale strategier side

Læs mere

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Nr. 6: Juni 1998 En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Danskernes og svenskernes gør-detselv arbejde i 1997 omfattede

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT SCENARIER FOR DEN NÆRE FEMERN BÆLT-REGION 2030 Af Uffe Palludan LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT Scenarier for den nære Femern Bælt-region 2030 af Uffe Palludan Udgivet af: Ministeriet

Læs mere