Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i Bjerringbro.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i Bjerringbro."

Transkript

1 Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i Bjerringbro. Vi startede på Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg, hvor vi fik en introduktion af det nye biobooster system og en grundig gennemgang af Søren Nøhr Bak fra Grundfos og Jonna fra Rødkærsbro Mejeri. Utroligt spændende og godt introduceret. En stor tak herfor. Derefter gik turen videre til Grundfos, hvor vi blev introduceret til Grundfos Centeret og præsentation af Grundfos LEAN system. Herefter rundvisning på en af Grundfos fabrikker, hvor vi også fulgte LEAN gangen. Igen et meget interessant besøg. Derefter tilbage til Grundfos Centeret og til generalforsamling. Valg af dirigent: Valget faldt på Martin Hassl. Martin takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet, og gennemgik dagsordenen. Bestyrelsens beretning v. Formand Bjarke Dall Jørgensen: Før generalforsamlingen starter, vil jeg traditionen tro mindes nogle af vores medlemmer, der er gået bort i årets løb. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og udtrykke, et ære være deres minde. Kreds Østjyllands virke det forgangne år. Jeg vil forsøge at give en status på hvad der har rørt sig i kredsbestyrelsen og i landsforeningen generelt, siden vi var samlet til generalforsamling sidste år, for ca. 12 måneder siden. Og hvad er det for et mejeri år vi ser tilbage på. Jo, det er nogle helt centrale strukturelle ændringer, storpolitiske spændinger og usikre eksportforhold som har præget de seneste 12 måneder. 1. Kina har været et strategisk vækstmarked for mange mejerivirksomheder, og at de ganske uventet begyndte at drosle markant ned for importen af mejeriprodukter, er noget der har kunne mærkes rundt om i mejeri-danmark. 2. Derudover har vi været vidne til den magtkamp, der udspiller sig mellem Rusland, Ukraine og en del af de andre store militære spillere i verden. Denne magtkamp har resulteret i at Rusland lukkede for alt import af landbrugsprodukter, og det har kostet arbejdspladser i branchen og presset mejeriindustrien internationalt, hvilket har resulteret i faldende mælkepriser. 3. Efter ca. 30 år med en fast regulering af mælkemængden i Europa blev det europæiske mælkekvotesystem ophævet 1. april Ophøret har bevirket en stigning i den samlede mælkemængde i Danmark, men stigningen har ikke været så markant som forventet. Det bliver spændende at følge udviklingen i den kommende periode. Kina, Rusland og et nyt frit marked påvirker alt sammen mælkeprisen, som har været meget svingende de seneste 12 måneder. Dette sætter uden tvivl mange danske landmænd under et betydeligt økonomisk pres. Vi, som mejeriindustri, står i en foranderlig verden hvor tingene ændrer sig hele tiden, og i meget omskiftelige tider, som disse, er det vigtigt at vi holder fast i det stærke fælleskab det danske mejeribrug og dets foreninger har opbygget igennem tiden. Bestyrelsen har i årets løb bestået af: Bjarke D. Jørgensen, Torben Jensen, Alex Salling, Michael Wadsager, Martin Hassl, Milter Krogh Jensen og Steen Poulsen. Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor aktuelle emner har været diskuteret. Medlemstallet for Kredsen er stort set det samme som sidste år Aktive medlemmer Dobbeltmedlemmer Passive medlemmer Kontingent frie medlemmer i alt Mejerier/Mejeriselskab/Firmaer Medlemstallet på landsplan er gået lidt frem i forhold til de foregående år.

2 På landsplan er der: Aktive Dobbeltmedlemmer Passive Kontingentfrie Studerende I alt Mejerier/Mejeriselskab/Firmaer En del af de ekstra medlemmer, der er kommet til i løbet af det forgangene år, kan skyldes nogle ændringer lavede i forhold til at gå fra alders- til stillings-progressiv pension, og det blev dermed endnu mere økonomisk attraktivt for nogle at være ansat under foreningens overenskomst, hvilket vi tror har tiltrukket nogle nye medlemmer rundt om i landet. Selv om det er glædeligt at der er kommet flere medlemmer på landsplan end tidligere er der altid plads til flere. Så skulle nogen af jer have en kollega, eller en bekendt der kunne være potentielt medlem i foreningen, så giv besked til bestyrelsen eller til sekretariatet, så vil vi sørge for en henvendelse til personen. I forhold til medlemsinformation og rekruttering har vi fra bestyrelsens side forsøgt noget nyt i år. Med opbakning fra sekretariatet besøgte et par af bestyrelsesmedlemmerne Brabrand mejeri for at fortælle om foreningen, og de fordele vi ser ved et medlemskab. Der var desværre en del afbud på dagen, men vi fornemmede at de få der deltog havde en god oplevelse ud af det. Det væltede ikke ind med nye medlemmer efter besøget, men vi vurderede faktisk at synligheden overfor nuværende medlemmer også var arbejdet værd. Vi vil overveje, om vi i bestyrelsen skal arbejde mere i denne slags informationsbesøg i fremtiden. Ledighed: De sidste tal jeg har set, er en ledighed på 1,3%, hvilket omregnet til fuldtidsledige svare til ca. 7 ledige i hele landet. Mærkedage: I år har vi vist opmærksomhed i form af vin-gaver til i alt 13 medlemmer: Titel Navn Alder Fhv. direktør Arne Jørgensen 90 Fhv. sekretær S. Thorup Nielsen 90 Fhv. afdelingsleder Aa. Chr. Jensen 90 Kvalitetschef H.N. Nielsen 85 Produktionschef Eigil Grøndahl Lyster 85 Fhv. driftsleder Knud Sørensen 80 Pakkeriforvalter Aa. Lisberg Jensen 80 Fhv. mejerileder Leif Andersen Kirkegaard 70 Fhv. mejerileder Hans Hellerup-Nielsen 70 Fhv. mejeribestyrer Kurt Vinther Gregersen 70 Fhv. kontaktleder Sv. Kr. Andersen 70 Innovation Manager Sven Ålborg 65 Afdelingsleder Milter Krogh Jensen 60 Aktiviteter: I år har vi i Kredsen specifikt inviteret til 2 arrangementer, hvor det ene arrangement er generalforsamlingen i dag og det andet var forårsfesten i Ringkøbing. Generelt har vi mærket en hvis form for mætning i udbuddet af sociale og faglige arrangementer, så vi forsøger hele tiden at finde den rigtig balance i tingene. Forårsfesten blev aflyst på grund af meget få tilmeldinger. Festudvalget er i tænkeboks, for at afgøre den videre skæbne for Forårsfesten. I hovedforeningen er der også arbejdet rigtig meget med at få et optimalt samarbejde med blandt andet Mejeriingeniør Foreningen og Dansk Mejeriteknisk Selskab (DMS), og i dag er der en lang række arrangementer, der arrangeres på tværs af foreningerne, så vi på den måde sikrer deltagerantallet bedst muligt. Der har det seneste år været afholdt Mejeriforskningens dag (Ca. 200 deltagere), Mejeribrugets dag (Ca. 300 deltagere), International Food Contest (8.300 besøgende), Dinner Event (940 deltagere), Mejeribrugets leverandørdag (120 deltagere) og en række DMS seminarer.

3 Derudover har der været afholdt en succesfuld studietur til Norditalien, 2 kredsudstillinger og meget mere. Alt i alt et, efter bestyrelsens mening, godt og bredt udvalg af både sociale og faglige tilbud. Delegeret møde: I oktober sidste år blev der afholdt delegeret møde, endnu engang på Hotel Opus i Horsens. Vi syntes det var et godt møde med efterfølgende hyggeligt samvær. Næste delegeret møde er den 3. og 4. oktober i år, hvor der er Fyns kredsen der står for planlægningen. Ud af vores aktive og dobbelt medlemmer skal vi i dag, vælge 20 medlemmer (udover formanden og kredsrepræsentanten) til deltage i årets delegeret møde i oktober måned, men det kommer vi tilbage til. Temadag for kredsbestyrelserne Kredsbestyrelsen har deltaget i Temadag for Kredsbestyrelsesmedlemmer, der i år blev afholdt på Holstebro Smørmejeri i marts måned. På dagsordnen var der blandt andet: - Mejerifolk uden Grænser - Foreningens sundhedsordning - Overenskomstansættelse og de fordele der knytter sig til en sådan. - Medlemsundersøgelsen - Overenskomstforhandlinger Ny medlemsbrochure Denne temadag gik under titlen Put and Take og det var ikke fordi der skulle fiskes, men fordi der blev delt en masse viden og holdninger, hvilket er det primære formål med disse temadage. Det var en dag med mange gode diskussioner på tværs af kredsene og med mange gode inputs til hovedbestyrelsen. Mejerifolk Uden Grænser Efter et par års tilløb og forarbejde er Mejerifolk Uden Grænser nu etableret og en realitet i et fællesskab mellem FMF, DMF og DMS. Formålet er at dele mejerifaglig ekspertviden med mindrebemidlede mælkeproducenter i andre verdensdele (med fokus på udviklings- og tredjeverdenslande) og hjælpe dem med gennemførsel af økonomisk bæredygtige udviklingsprojekter. Lige nu er strategi, målgruppe, geografiske indsatsområder samt ramme for medlemskab under udarbejdelse. De 3 foreninger (FMF, DMF og DMS) har alle bidraget til at skabe det økonomiske fundament for etableringen, men Mejerifolk Uden Grænser skal drives økonomisk selvstændigt herfra. Økonomien vil blive drevet af at søge støtte i fonde osv., men også med støtte fra os medlemmer. Man kan allerede nu støtte dette initiativ ved at melde sig som støttemedlem eller aktivt medlem (www.mefug.dk). Der skal lyde en opfordring til at så mange som muligt større dette initiativ. En deltidsstilling som projektleder for etablering og drift af organisationen er opslået i øjeblikket. Tanken er at man som aktivt medlem i Mejerifolk Uden Grænser kan bidrage på mange forskellige måder: - Ved at rejse ud på researchopgaver, projektopgaver, tilsyn osv. - eller bidrage med projektplanlægning, beregninger, procesteknologiske løsninger og lignende - eller søge fondsmidler, sponsorater m.m. Første opgave bliver en researchopgave omkring etablering af et andelsdrevet mejeri i Mongoliet, et projekt som laves i samarbejde med Arkitekter Uden Grænser. (Læs evt. mere i mælkeritidende nr. 8, 2015) Nordisk mejerikongres Der har været afholdt nordisk mejerikongres siden 1921, hvor mejerifaglig viden deles på tværs af de nordiske lande, men det har i den seneste tid været svært at finde de fornødne ressourcer og kræfter i nogle lande til at afholde kongressen. Det har fået de 9 bagvedliggende nordiske mejerifaglige foreninger til i fællesskab at skabe en ny fælles platform for kongressen. Det er besluttet at Mælkeritidende skal virker som fast sekretariat for de nordiske kongresser og kræfterne, samt knowhow omkring de praktiske forhold, vil dermed blive samlet ét sted. Vi tror i bestyrelsen er dette er en rigtig god beslutning og ser frem til at følge det fremadrettede arbejde. Den næste kongres vil blive afholdt i Danmark i 2017 Uddannelse Mejeriforeningen har afholdt et møde på Hotel Opus i november måned omkring de 3 mejeriuddannelser. Der var en række tilkendegivelser om styrken og nødvendigheden af uddannelser på flere niveauer indenfor mejeriområdet, men der var ingen konkret resultater af mødet. Mejerist uddannelsen: Her ønskes det, at opretholde antallet af udlærte mejerister på årsbasis, hvilket betyder et optag på ca. 100 nye elever om året. Mejeriingeniøruddannelsen Det er branchens mål at der skal uddannes 25 højt kvalificerede mejeriingeniører årligt.

4 I 2014 og 2015 har henholdsvis 23 og 27 studerende valgt at tage mejeripraktik, hvilket er en forudsætning for at kunne blive mejeriingeniør. Det ser derfor ud til at det store stykke arbejde der er udført af Industrigruppen bag mejeriingeniøruddannelsen begynder at bære frugt. Mejeriteknolog-uddannelsen: Status på optag på mejeriteknolog-uddannelsen siger, at der er 11 studerende som er startet i år (9 startede sidste år). Der arbejdes videre med om teknolog-uddannelsen på den ene eller den anden måde kan danne mere direkte bro mellem mejerist- og mejeriingeniøruddannelserne end den gør i dag. Medlemsundersøgelse: Der blev i starten af 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt foreningens medlemmerne. 195 medlemmer svarede på undersøgelsen, tak for det. Resultatet af undersøgelsen var at der var: - 55 % Entusiastiske og loyale medlemmer % Tilfredse medlemmer - 14 % Kritiske medlemmer - 2 % ved ikke Der er en generel god tilfredshed og en god loyalitet blandt medlemmerne, men også en række punkter som skal bearbejdes og optimeres for at forbedre tilfredsheden blandt de kritiske og neutrale medlemmer. Der skal blandt andet arbejdes med generel information omkring de ydelser som foreningen tilbyder, da en del medlemmer ikke kender disse ydelser. Der er på baggrund af undersøgelsen lavet en aktivitetsliste, som gennemføres primært i løbet af Aktiviteterne er inddelt inden for områderne: - Kommunikation og synlighed - Mælkeritidende - Aktiviteter. (Læs mere evt. om undersøgelsen i mælkeritidende nr. 24, 2014) Fremtid (Stort og småt): - Overenskomstforhandlinger Varmepumpe til Mejeristhuset - Der arbejdes på at få mere juridisk informationsmateriale tilgængeligt på hjemmesiden Fremtidige arrangementer: Et par vigtige datoer: 03/10/2015: Delegeret møde, Hotel Opus Horsens 08/10/2015: DMS: Pulver-seminar, Hotel Legoland Billund 03/11/2015: Dinner Event, MCH Herning 03/11/2015: International Food Contest, MCH Messecenter Herning Foreningens hylder/tilbud: Der er i hovedforeningen lavet en oversigt over de ydelser og tilbud som et medlemskab giver adgang til. De fleste af jer kender flere af fordelene men for en god ordens skyld løber jeg det lige hurtigt i gennem: Strakshylden: Mælkeritidende, Danish Dairy & Food Industry, Ugenyt pr. mail, LinkedIn gruppe, Forbrugsforeningskort, Kredsaktiviteter, Lavt kontingent, Rådgivning og advokatbistand. Tilkøb: Mejeriliv (ulykkesforsikring og sundhedsordning), Mejeribrugets Årbog, Mejeristhuset (feriehus). Udviklingshylden (faglighed og netværk): Kredsudstillinger, International Food Contest (Landsmejeriudstillingen), Studietur, Gå-hjem-møder, Kredsarrangementer, Fagligt netværk, Efteruddannelse, Konferencer og kongresser, Fondsmidler, Mejerifaglige bøger Krisehylden (hjælp og rådgivning): Juridisk bistand og advokatbistand, Sekretariatsrådgivning, Socialrådgiverhjælp, Arbejdsskadeordning. Der ydes f.eks. hjælp vedr. kontraktgennemgang, hjælp ved afskedigelse, arbejde i udlandet, drøftelser om løn og lønudvikling m.m. Overenskomsthylden: Overenskomst for ledere m.fl., Sundhedsordning, pensionsordning inkl. gruppeliv, ulykkesforsikring, kritisk sygdom og invaliditetsdækning, A-kasse-samarbejde med FTF-A Afsluttende bemærkninger: Jeg vil afslutte denne beretningen med en enkelt bekymring eller opfordring kan vi kalde det. Og det er i forhold til at sikre fremtidige medlemmer af foreningen. I kreds Østjylland er der kun 6-7 % af medlemmerne der er under 40 år gamle! Det er vigtigt at vi får nogle af de yngre med i foreningen også. Alle der har været aktiv i foreningen i nogle år, ved hvad det kan give at være en del af dette fællesskab, men man opdager det

5 først, hvis man bliver inviteret indenfor. Derfor vil jeg bare opfordre til at I også husker at kigge jer om efter de nye på jobbet og introducer dem til foreningen, hvis det er relevant. På forhånd tak. Jeg vil selvfølgelig også gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i årets løb. Tak for ordet. Bjarke Damsgaard Jørgensen Regnskab: Alex Salling gennemgik det omdelte regnskab. Til dette var der intet at bemærke og regnskabet blev godkendt. Indkomne forslag: Ingen. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt en suppleant: Torben Jensen Alex Salling Steen Poulsen Jan Viskum Jensen Valgt som suppleant Valg af revisor: Rita Hornsleth Valg af delegerede: Torben Jensen Novadan Michael Wadsager DDGF Steen Poulsen Drøsbro Mejeri Milter Krogh Jensen Peter Feldthaus Tetra Pak Birger Bruun Tetra Pak Ole Enggaard Kristensen Tetra Pak Bent I. Hansen Per Zakarias Sørensen Scanflavour A/S Henrik Kæmpe Tican Stefan Schjøtt Mammen Peter Bitsch Anders Godtfred-Rasmussen Selvstændig Jan Bruno Foodsafe Jens Anneberg Anneberg Consult Eigil A. Pedersen Bactoforce Naja Kausing Morten Christiansen Them Jan Viskum Glenn Madsen Ecolab Suppleanter (i nævnte rækkefølge): Jørgen Friis Virklund Rita Hornsleth Villy Jensen GEA Jan Laursen Them Afslutningsvis gav det en god debat omkring valg af suppleanter og enden af det hele blev, at vi her i referatet vil gøre opmærksom på, at de personer som melder afbud til generalforsamlingen, men stadig ønsker at deltage i delegeretmøde, vil blive skrevet på listen over deltagere før der bliver spurgt om der er andre forslag. Fremover vil vi i indkaldelsen bede medlemmerne tage stilling til om de ønsker at deltage i delegeret møde, såfremt man ikke kommer til generalforsamlingen.

6 Eventuelt: Elever/Kold College. Vi fik en god debat omkring situationen p.t. på Kold College og de udfordringer det medfører. Bent I. Hansen kommenterede at såfremt vi ønsker at fastholde skolen som et uddannelsessted for både mejeristelever og til efteruddannelse, er vi nødt til at støtte op omkring skolen og præge vores kursister og elever. Alex Salling: Vi må på ingen måder slække på vores krav omkring uddannelsen. Der blev spurgt til arbejdet omkring hvervning af nye medlemmer og hvordan det arbejde foregår rundt omkring. Dette gav også en god debat omkring virksomheder som også kan være målgruppe. Eigil havde det sidste ord med godt gået Bjarke. God fyldestgørende beretning samt god visualisering. Flere nye medlemmer til foreningen bør være noget vi alle forpligter os til at skaffe. Vi afsluttede med en stor tak til Grundfos, som var vært ved dette arrangement med skønne omgivelser og en god middag. Michael Wadsager

Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW

Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW . MØDEREFERAT Til Kopi til Mødedeltagere + fraværende Referent Emne Generalforsamling den 23., COOP Ferskvare Center Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelses beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Velkomst til delegeretmøde

Velkomst til delegeretmøde Velkomst til delegeretmøde Kære delegerede, på vegne af Foreningen af mejeriledere og funktionærer er det mig en glæde at kunne byde jer velkommen til foreningens delegeretmøde nr. 123. Som bekendt blev

Læs mere

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Fredag d. 2. september Holstebro bowlingcenter Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning.

Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning. MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Torsdag d. 30. august Videbæk Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Torben Hougaard Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling 2012 Dagsorden

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Referat fra Ordinær generalforsamling Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Først bød formanden velkommen til de fremmødte(se vedhæftede deltagerliste), hvorefter René Byrgesen gave en

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010

Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010 Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010 Inden generalforsamlingen var der orientering om Birkum ost ved mejerichef Jesper Thomsen og rundvisning på mejeriet. Efterfølgende

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2013 Svære ok 2013 forhandlinger SIDE 3-6 Generalforsamlinger SIDE 16-18 { FORMANDEN HAR ORDET } Svære OK forhandlinger Der er lagt op til meget vanskelige forhandlinger og overskrifterne

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere