Projektorienteret samarbejdsværktøj på en smartphone

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektorienteret samarbejdsværktøj på en smartphone"

Transkript

1 Projektorienteret samarbejdsværktøj R o s k i l d e U n i v e r s i t e t I n s t i t u t f o r K o m m u n i k a t i o n, V i r k s o m h e d o g I n f o r m a t i o n s t e k n o l o g i ( C B I T ) 2 3 / 5 / Andreas Goodstein V e j l e d e r : B o H o l s t - C h r i s t e n s e n

2

3 Abstrakt Denne rapport omhandler udviklingen af en smartphoneapplikation beregnet til projektstyring og planlægning. Målet er at belyse de vigtigste problemstillinger i forbindelse med udviklingen af sådan en applikation, og hvordan disse problemer kan løses. Resultatet er en applikation implementeret på Android-platformen, der benytter sig af en server-klient-arkitektur til at synkronisere projektdata. De største udfordringer er fundet i forbindelse med effektiv netværkskommunikation og konsistent synkronisering af data over et distribueret system. Det bliver konkluderet, at server-klient-modellen tilbyder acceptable muligheder for at løse disse udfordringer, men at mere optimal løsning burde findes, hvis man skal sikre maksimal brugervenlighed. Abstract This report concerns the development of a smartphone application designed to handle project planning and execution. The goal is to identify the most important challenges regarding the development of such an application, and show how these problems can be solved. The result is an application implemented on the Android platform, which utilizes a server-client architecture for synchronizing project data. The primary challenge was found to be effective network communication, as well as data integrity across a distributed system. It is concluded that the server-client model offers an acceptable solution for solving these challenges, but also that a more optimal solution should be found to maximize usability.

4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Metodebeskrivelse Benyttet teori CSCW & Groupware Distribuerede systemer Udvikling til Smartphones Udvikling til Android Opsummering Analyse Afgrænsning Use cases Opsummering Applikationsdesign Kravspecifikation GUI Database Netværkskommunikation Applikationsstruktur Opsummering Implementation Oprettelse af et projekt - Offline Redigering af en projekt task Online Total synkronisering af data på en telefon - Online Server-Klient kommunikation Opsummering Resultater Krav Performance Sikkerhed Afslutning Refleksion og perspektivering Konklusion... 22

5 Litteraturliste Bilag A. Kildekode B. Vejledning til software C. Distribuerede systemer D. Database E. Screenshots F. Test af applikation... 32

6 1 Introduktion Smartphones er gennem de seneste år blevet mere og mere populære og anvendt til et stadig stigende antal af opgaver. I takt med at disse telefoner bliver hurtigere og bedre, bliver det samtidig sværere og sværere at differentiere dem fra almindelige computere i forhold til hvilke opgaver, de kan løse. Det er dog stadig muligt at finde områder, hvor der ikke eksisterer fyldestgørende smartphoneapplikationer. Blandt andet er området omkring projektsamarbejde og planlægning ikke et, hvor man finder mange smartphoneapplikationer. Det er derfor målet med dette projekt at udforske mulighederne for at designe og udvikle en smartphoneapplikation, der kan bruges til at planlægge og styre projektarbejde. Dette mål er valgt, da det findes relevant at skabe en mulighed for at udnytte potentialet i mobiliteten af en smartphone koblet med det faktum, at kreativitet og ideer kan opstå hvor og hvornår som helst, og det derfor er vigtigt at kunne notere og videregive sine ideer til den gruppe, der arbejdes sammen med, så hurtigt så muligt. Projektet vil tage udgangspunkt i projektsamarbejdet mellem studerende på Roskilde Universitet. Området er valgt, da det muliggør inddragelsen af personlige erfaringer fra forfatterens side, hvilket gør det nemmere at fremstille relevante krav til applikationen. Dette udgangspunkt gør det desuden muligt at opstille en formodet brugergruppe for applikationen, hvilket også er relevant. Det skal dog nævnes, at der vil blive foretaget generaliseringer omkring projektarbejde og de opgaver, der skal understøttes af applikationen, så længe dette giver mening inden for projektets rammer. Dette har resulteret i følgende problemformulering: Problemformulering Hvilke udfordringer finder man i forbindelse med udvikling af en smartphone-applikation, der skal benyttes til projektplanlægning og styring, og hvordan imødegås disse udfordringer bedst? 1

7 Udviklingen af smartphone-applikationen kommer til at ske på Android platformen. Dette valg er truffet fordi: Denne platform er gratis at udvikle til Der er mange værktøjer let tilgængelig på internettet Udvikling af Android applikationer sker i programmeringssproget Java (hvilket er kendt af forfatteren) Disse faktorer gør at denne platform findes mere åben og tilgængelig end andre eksisterende platforme (Apple, Microsoft, Blackberry). 2 Metodebeskrivelse I dette afsnit vil der blive redegjort for, hvordan problemstillingen forsøges løst, og hvilke redskaber og teorier der inddrages. For at belyse den præsenterede problemstilling, vil der i dette projekt blive foretaget en undersøgelse af anvendelige teorier og begreber indenfor de designmæssigt relevante områder. Arbejdet med dette projekt vil således inddrage teori om design af systemet til brug af grupper - såkaldt Computer Supported Cooperative Works (CSCW) og Groupware. Desuden vil der blive benyttet relevant teori omkring design af applikationer til smartphones, hvilket inkluderer generel teori omkring distribuerede systemer samt mere teknisk information omkring udvikling til en smartphone platform. Dette teoretiske grundlag vil blive brugt til at opstille en række krav til den ønskede applikation. Ud fra disse krav vil der blive fremlagt et design af applikationens dele, så som det grafiske interface (GUI), database, softwarestruktur og så videre. Dette design vil derefter blive brugt som udgangspunkt for udviklingsprocessen, der resulterer i en færdig applikation eller i hvert fald en fungerende prototype. 2

8 3 Benyttet teori Dette afsnit vil blive brugt til at præsentere den teori, der er blevet brugt i design og udviklingsfasen af dette projekt. Teorien vil desuden blive benyttet til en afgrænsning af projektets omfang, da software inden for det behandlede emne er utrolig omfangsrigt og forskelligartet. 3.1 CSCW & Groupware CSCW er en gren af datalogien, der har været stigende interesse for siden 1980 erne, hvor det for alvor blev teknisk muligt at være flere brugere koblet på et system, ofte over et fælles netværk. 1 CSCW-feltet beskæftiger sig med studiet af computer-medieret samarbejde mellem flere personer og inkluderer både det tekniske aspekt, der ligger i de systemer, der bliver udviklet, samt det mere sociologiske aspekt der ligger i en gruppes samarbejdsprocesser. 2 Groupware bliver ofte nævnt i forbindelse med CSCW. Det bliver brugt til at beskrive den tekniske del af CSCW, ofte også som en mere kommerciel betegnelse. 1 Som Lococo dog påpeger 3, er der mange forskellige definitioner på betegnelsen groupware, og det er derfor en lidt upræcis betegnelse. I dette projekt henvises der til Ellis et. al. definition på groupware 4, da det dækker over den type af applikation, der er blevet udviklet: [Specifically, we define groupware as: a computer-based systems that support groups of people engaged in a common task (or goal) and that provide an interface to a shared environment.] Ellis et. al. Den type systemer der falder inden for CSCW-området er meget bred og spænder fra systemer, over fælles kalendere til moderne Content Management Systemer (CMS). Wilson har forsøgt at opstille en liste 5, der dog er noget forældet og langt fra dækkende. Mere anvendelig er nedenstående groupware matrix, der opdeler de forskellige typer af groupware systemer i undergrupper, alt efter hvordan og hvornår de benyttes. Denne taksonomi blev først opstillet af Johansen, og er siden benyttet af mange andre 6. 1 [Grudin, web] + [Wilson, 1991] s. 4 2 [Wilson, 1991] s [Lococo et. al., 1998] s [Ellis et. al., 1991] s [Wilson, 1991] s [Ellis et. al., 1991] s [Lococo et. al., 1998] s. 89 3

9 Figur 1 - CSCW matrix Taksonomien vil i dette projekt blive benyttet til at præcisere hvilke funktioner, der vil være relevante at medtage i en smartphoneapplikation. Den vil samtidig indgå i en betragtning af hvilke typer af systemer, der allerede er tilgængelig for studerende på Roskilde Universitet. 3.2 Distribuerede systemer Distribuerede systemer er defineret som systemer, hvor to eller flere processer kommunikerer med hinanden og udveksler data for at løse en eller flere fælles opgaver 7. Da dette projekt omhandler udviklingen af en smartphoneapplikation, der skal løfte en samarbejdsopgave, findes det relevant at medtage teori om distribuerede systemer. Dette kan begrundes med den antagelse, at applikationen skal kommunikere med andre telefoner eller en central server, og derfor kan betragtes som en del af et distribueret system. Emnet er tidligere behandlet af denne forfatter i anden sammenhæng 8, og der vil derfor her blive givet en opsummering af dette arbejde. Den originale tekst kan findes i bilag C. Den centrale idé, der bliver præsenteret angående design af distribuerede systemer, handler om at designe ud fra overbevisningen om, at systemet på et tidspunkt vil fejle eller på anden måde opføre sig på en uventet måde. Da det antages som urealistisk at tage højde for alle slags fejl, anbefales det derimod at designe et robust system, der ikke fejler, fordi der sker noget uventet, som fx at nogle ressourcer pludselig er utilgængelige, eller at kontakten til en server bliver afbrudt. 7 [Google] 8 [Goodstein & Mogensen] 4

10 Helt konkret nævnes der otte faldgrupper, såkaldte fallacies, som designere af distribuerede systemer bør undgå for at sikre, at deres systemer fungerer optimalt i et distribueret miljø. Disse er som følger: 1. Netværket er stabilt - The network is reliable 2. Forsinkelsen er nul - Latency is zero 3. Båndbredden er uendelig - Bandwidth is infinite 4. Netværket er sikkert - The network is secure 5. Netværkskonfigurationen ændrer sig ikke - Topology doesn't change 6. Der er kun en administrator - There is one administrator 7. Datatransport er gratis - Transport cost is zero 8. Netværket er ensartet - The network is homogeneous Det ses, at disse faldgrupper omhandler antagelser omkring tilstanden af de(t) netværk, som et distribueret system benytter sig af. Som designer kan man gøre følgende for at sikre sit system mod disse antagelser. 1. Sørge for at systemet kan benyttes uden en netværksforbindelse. Dette sikre, at brugeren kan benytte systemet, selv om netværket fejler fuldstændig, hvilket er en meget mulig hændelse især på smartphones. 2. Sikre at kommunikationen mellem systemets forskellige dele kan foregå med et minimum af kommunikation inklusiv mængden af data, der sendes over netværket. Samt at systemet fungerer selv ved lange svartider (høj latency ). Dette sikre, at systemet kan operere på langsomme forbindelser med høj latency, som især kan være et problem, hvis et højhastighedsnetværk (fx 3g) ikke er tilgængeligt. At minimere mængden af data, der sendes, er desuden særdeles relevant, når der er tale om smartphones, da man ofte her betaler pr. megabyte, der sendes over mobilnetværket. 3. Sikre at kommunikation foregår via krypterede kanaler, og at eventuelt fortrolig information lagres krypteret. Dette sikre, at systemets data ikke kan aflures af diverse sniffer programmer, og at et eventuelt tyveri af den enhed, systemet bliver afviklet på, ikke fører til indbrud i brugerens data. 4. Sikre sine endpoints mod uønsket adgang. Fx sørge for at eventuelle servere er sikret mod angreb af forskellig karakter (sikkerhed af denne art er dog så omfangsrig, at der ikke er plads til en grundigbehandling af emnet i dette projekt). 5

11 5. Sørge for at ens system kan fungere på flere kommunikationsprotokoller. Hvis en bruger forsøger at benytte systemet på et netværk, hvor der er lukket for den primære form for kommunikation, systemet benytter sig af, kan det være relevant at inkludere en backupløsning. 3.3 Udvikling til Smartphones I dette afsnit vil der blive givet en beskrivelse af det særlige ved at udvikle systemer til smartphones, og mere specifikt android-baserede smartphones. Når der udvikles systemer til smartphones er der flere forskellige ting, man skal medtage i sine designovervejelser. For eksempel er der de fysiske rammer for telefonen som fx skærmstørrelse, kommunikationsmulighederne, lagerplads, regnekræften og hukommelse. Disse rammer kan desuden variere alt efter hvilken telefonmodel, man udvikler til. Der er desuden også en række andre aspekter, det er relevant at kigge på, fx brugssituationen og samspillet med telefonens andre funktioner. Som udgangspunkt vil disse forskelle blive stillet op i tre kategorier, der menes at dække de vigtigste forskelligheder: 1. Systemressourcer. Dækker over ting som CPU, hukommelse, lagerplads og netværksforbindelse. Der, i forhold til normale pc er, kun er tilgængelig i begrænsede mængder. Sagt kort, der er forskel på, hvad en smartphone og en computer kan. 2. Interface/GUI. Dækker over forskellen i skærmstørrelse og den måde, man interagerer med smartphonen på. Sagt kort, der er forskel på, hvordan man bruger en smartphone og en computer. 3. Brugssituationer. Dækker over de situationer, hvor man vil benytte sig af en smartphone og ikke en normal computer. Sagt kort, der er forskel på, hvornår man bruger en smartphone og en computer. Som udgangspunkt er der mange måder at takle disse forskelle på, men det er dog vigtigt altid at have disse forskelle og begrænsninger i baghovedet, når man designer til smartphones. 6

12 3.4 Udvikling til Android Udvikling til androidtelefoner foregår, som tidligere nævnt, i sproget Java. Ud over at understøtte standart Java er der en unik API, som androidudviklere benytter for at kalde telefonens unikke funktioner. API en bliver administreret af Google, der har udviklet androidplatformen, og eksisterer i forskellige versioner. 9 Kommercielle telefoner benytter typisk, alt efter model og årgang, en version et sted mellem 1.6 og 4.0. Det er et krav, at de nyere udgaver skal være bagud-kompatible med de gamle versioner, hvilket sikre at applikationer ikke bliver ødelagt, når den grundlæggende software på telefonen opdateres. De ældre versioner understøtter dog ikke tilføjelserne i de nye versioner, hvilket kan afskære en applikation, der kører på en ny version af API en, fra en stor del af det potentielle marked. Til dette projekt er der valgt at udvikle en applikation, der benytter API 2.2, valget blev foretaget, fordi forfatterens egen telefon kører denne udgave af android, og det derfor sikrede optimal ydelse samt stabilitet. API 2.2 er desuden en ældre udgave af API en, og understøttes derfor af mange af de androidtelefoner, der er på markedet i dag. Strukturen for applikationer skrevet til android er lidt anderledes, end hvad man er vant til i normale javaapplikationer. Android arbejder med en entitet kaldet Activity eller aktivitet. En aktivitet er en betegnelse, der bruges til at beskrive en proces på telefonen, der ud over at afvikle kode også kommunikere med brugeren i form af interfacet. En proces, der ikke kræver nogen brugerinteraktion, og som kører i baggrunden, kaldes i android en Service 10. Den nemmeste måde at lave et skærmbillede på i android er ved at definere et layout i en xml fil, hvor der benyttes nogle unikke android layout-tags 11. Layoutet kan derefter kaldes af en aktivitet, der så kan udfylde de specificerede xml-elementer og derefter vise det generede layout på telefonens skærm. Der kan derefter bindes eventhandlers til disse elementer, så tastetryk, menuvalg og så videre kan registreres af aktiviteten, og den ønskede handling kan igangsættes. 3.5 Opsummering Efter præsentationen af ovenstående teori kan vi se, at CSCW området er meget bredt og inkluderer mange typer af software. Det vil derfor være nødvendigt at afgrænse den tænkte applikation i forhold til hvilke typer af funktioner, der vil være relevante og realistiske at inkludere i dette projekt. Det ses også i forbindelse med den mere tekniske orienterede teori, at udvikling til distribuerede systemer kan byde på 9 [Android Development] Android API Levels 10 [Android Development] Framework Topics 11 [Android Development] User Interface, XML Layouts 7

13 nogle omfattende udfordringer, især når det overføres til smartphoneapplikationer, der igen tilføjer yderlige unikke udfordringer til projektet. 4 Analyse I dette afsnit vil der bliver foretaget en analyse af den præsenterede problemstilling set i lyset af den netop gennemgåede teori. Der vil desuden blive lavet en afgrænsning og udspecificering af de opgaver, applikationen skal kunne håndtere. 4.1 Afgrænsning I forhold til CSCW matrixen, der kan findes på side 4, vil der blive lavet en afgrænsning af de opgaver, som applikationen vil forsøge at håndtere. Der vil i dette projekt blive udviklet en applikation, der falder i different time different place kategorien. Dette er tilfældet, da det grundet telefoners mobile natur ikke vil give nogen mening at benytte en smartphoneapplikation til opgaver, der finder sted på den samme location (altså same place kategorierne). Der vil heller ikke blive kigget nærmere på funktionerne i same time different place kategorien. Denne beslutning begrundes med, at de typer af systemer, der ligger i denne kategori (fx instant messaging, video chat/conferencing og shared screens ), enten allerede eksisterer til smartphones eller findes som værende upraktiske at implementere og benytte grundet den begrænsede skærmplads. For eksempel eksisterer instant messaging allerede i flere former, bl.a. sms, Facebook chat og Skype. Sidstnævnte fungerer desuden også som voice-over-ip system, altså telefon over internettet samt som video chat. Det er derfor kun den sidste kategori, der vil komme i betragtning i dette projekt. I denne kategori findes der systemtyper som fx , elektroniske opslagstavler, gruppekalendere og så videre. En del af denne slags systemer findes der allerede mange af til smartphones, og det vil derfor være relevant at kigge på mulige kombinationer af funktioner, der vil være anvendelig for en projektgruppe. I denne overvejelse skal samtidig inddrages viden om, hvilke systemer der allerede er tilgængelige for projektgrupper på Roskilde Universitet, og om disse systemer kan integreres med applikationen, eller om applikationen kan gøre det bedre. Funktioner der ikke vil komme i betragtning er blandt andet: , da der allerede findes rigeligt af disse applikationer. Fildelingssystemer, da sådanne allerede er til rådighed for de studerende (fx BSCW, Dropbox og Google Drive). Det skal i forbindelse med fildelingssystemerne nævnes, at en integration med disse 8

14 systemer muligvis ville være en interessant tilføjelse til systemet, men at det ligger uden for scope af dette projekt. Det findes relevant at inddrage funktioner, der kan håndtere diskussionsstyring, planlægning og uddelegering af opgaver samt generelt information om projektstatus. Der vil derfor blive lavet en applikation, der kan håndtere diskussion via et dedikeret projektforum. Opgavestyring vil blive håndteret via en fælles projektplan, der gør det muligt at skabe sig et overblik over, hvilke opgaver der arbejdes på, altså en slags kalender for projektet. Til sidst vil der desuden blive understøttet projektbeskeder, der som udgangspunkt vil fungere som nyheder i et slags feed for projektet. I forbindelse med projektforummet kunne det også være interessant at indarbejde mulighed for at støtte beslutningsprocessen. Det kunne eventuelt gøres ved en form for afstemning eller en vægtet votering. Dette ville dreje systemet over i retning af et såkaldt Group Decision Support System (GDSS), hvilket dog ikke har været fokus for dette projekt, og denne funktion er derfor blevet udeladt. 4.2 Use cases Som afslutning på denne analyse vil der blive fremstillet en række use cases, der skal illustrere den tænkte brug af systemet. Use casene vil senere blive brugt til at skabe en decideret kravspecifikation, ligesom de vil danne grundlag for test af systemet. Case 1 - Oprettelse af bruger og projekt Brugeren kan benytte applikationen til at oprette en bruger i systemet. Der kan efterfølgende logges ind på systemet ved hjælp af denne bruger. Ved succesfuld login får brugeren adgang til applikationen og kan benytte denne til at oprette et projekt. Det oprettede projekt bliver derefter vist i en liste. Case 2 Oprettelse af nyheder, tasks, tråde og posts, samt redigering af disse. Brugeren kan efter oprettelse af et projekt tilføje nyheder til dette projekt. Efter nyheden er oprettet, kan denne redigeres. Det samme kan gøres med tasks og tråde. Under hver tråd kan der efterfølgende oprettes og redigeres posts. De nye informationer kan derefter ses i visninger tilknyttet den pågældende type af objekt. 9

15 Case 3 Inkludering af ny bruger i projekt, samt udtrædelse fra et projekt. Brugeren kan efter oprettelse af et projekt tilføje andre brugere til projektet. De nye brugere kan derefter se alle informationer vedrørende projektet. En bruger kan desuden også udtræde fra et projektsamarbejde. Dette resulterer i, at brugeren ikke længere kan se projektinformationerne for det pågældende projekt. Case 4 Fjernelse af nyheder, tasks, tråde og posts. En bruger kan fjerne nyheder, tasks, tråde fra et projekt. Posts kan desuden fjernes fra de respektive tråde, der er tilknyttet projektet. Efter fjernelsen af et objekt bliver det ikke længere vist i forbindelse med projektet. 4.3 Opsummering Efter analysen kan vi se, at CSCW feltet er meget bredt, og det derfor er nødvendigt at lave en afgrænsning for at kunne frembringe et realistisk projektmål. Der er efter afgrænsningen blevet lavet en vurdering af præcis hvilke opgaver, der skal løses. Det har ført til en liste af use cases, der illustrere brugen af systemet. 5 Applikationsdesign Dette afsnit vil redegøre for de designbeslutninger, der er gjort i løbet af arbejdet med dette projekt. Designet vil udspringe fra en kravspecifikation, der også opstilles her. For at understøtte de funktioner, der er fundet relevante, bliver det ud over at lave en androidapplikation desuden nødvendigt at lave en serverapplikation, der kører på en dedikeret server. Denne server skal håndtere kald fra flere forskellige smartphones på samme tid samt holde styr på den bagvedliggende database, der synkroniserer samtlige data for de registrerede projekter. Serverapplikationen vil, ligesom androidapplikationen, blive programmeret i Java, da dette sikrer, at de to applikationer nemt vil kunne kommunikere. 10

16 5.1 Kravspecifikation Ud fra de ovennævnte use cases er der blevet lavet en samling af formelle krav til systemet. Dette er en samlet kravspecifikation for hele systemet, både Androidapplikationen og serverapplikationen. Nr. Navn Beskrivelse 1 Opret bruger Der kan oprettes brugere i systemet. 2 Log ind med bruger Der kan logges ind med en oprettet bruger. 2b Log ud med bruger Der kan logges ud fra en bruger. 3 Opret projekt En bruger kan oprette et projekt. 3b Fjern projekt En bruger kan fjerne et oprettet projekt. 4 Inkluder bruger i projekt En bruger kan inkludere en anden bruger i et oprettet projekt. 5 Udtræd fra projekt En bruger kan udtræde fra et projekt. 6 Opret projektnyhed En bruger kan oprette nyheder i et projekt. 6b Se projektnyheder En bruger kan se en liste af projektnyheder 6c Rediger projektnyhed En bruger kan redigere sine egne projektnyheder. 6d Fjern projektnyhed En bruger kan fjerne sine egne projektnyheder. 7 Opret projekttråd En bruger kan oprette en tråd i projektforummet. 7b Se projekttråde En bruger kan se en liste af tråde i forummet. 7c Rediger projekttråd En bruger kan redigere en tråd. 7d Fjern projekttråd En bruger kan fjerne en tråd. 8 Opret trådpost En bruger kan oprette en post under en tråd. 8b Se trådposts En bruger kan se en liste af posts for den enkelte tråd. 8c Rediger trådpost En bruger kan redigere en post. 8d Fjern trådpost En bruger kan fjerne en post. 9 Opret projekttask En bruger kan oprette en task for et projekt. 9b Se projekttask En bruger kan se en task for et projekt. 9c Rediger projekttask En bruger kan redigere en task. 9d Se tasks som samlet projektplan En bruger kan se en samlet plan for hele projektet. 9e Fjern projekttask En bruger kan fjerne tasks fra et projekt. 10 Synkronisering af data Data skal synkroniseres mellem alle telefoner der benytter sig af applikationen. 11

17 5.2 GUI Det grafiske interface på Android telefonen kommer til at bestå af et antal forskellige skærme. Det er, jævnfør afsnit 3.3, vigtigt at tage den begrænsede skærmplads i betragtning, når interfacet skal designes. Derfor kan det være nødvendigt at lave flere forskellige skærmbilleder, end man ville have gjort i en normal pc-applikation, og fremstille færre informationer i hvert billede. Der er blevet lavet en vurdering af kravspecifikationen med henblik på konstruktionen af en GUI, og det er ud fra denne vurdering besluttet at lave følgende skærmbilleder: Nr. Navn Beskrivelse 1 Login Skærmen gør det muligt at logge ind i systemet via en dialog. 2 Registrer bruger Skærmen gør det muligt at oprette en ny bruger via en dialog. 3 Opret projekt Skærmen gør det muligt at oprette et nyt projekt via en dialog. 4 Vælg aktivt projekt Skærmen gør det muligt at vælge et projekt ud fra en liste. 5 Rediger/Slet projekt Skærmen gør det muligt at redigere et valgt projekt via en dialog. 6 Se projektplan Skærmen gør det muligt at se en samlet projektplan som en liste af tasks. 7 Se projektnyheder Skærmen gør det muligt at se alle nyheder for et projekt som en liste. 8 Se projektforum Skærmen gør det muligt at se alle tråde i et projektforum som en liste. 9 Opret task i projektplan Skærmen gør det muligt at oprette tasks for et projekt via en dialog. 10 Rediger/Slet task Skærmen gør det muligt at redigere tasks via en dialog. 11 Opret projektnyhed Skærmen gør det muligt at oprette nyheder for et projekt via en dialog. 12 Rediger/Slet nyhed Skærmen gør det muligt at redigere nyheder via en dialog. 13 Opret tråd i forum Skærmen gør det muligt at oprette tråde i projektforummet via en dialog. 14 Rediger/Slet tråd Skærmen gør det muligt at redigere tråde via en dialog. 15 Se tråd Skærmen gør det muligt at se alle tråde i et projektforum som en liste. 16 Opret post i tråd. Skærmen gør det muligt at oprette posts i en tråd via en 12

18 dialog. 17 Rediger/Slet post Skærmen gør det muligt at redigere posts via en dialog. Navigation i denne GUI vil foregå via telefonens touchscreen, hvor elementer vælges ved, at der klikkes på dem. Dette vil desuden blive komplimenteret af menuknapper, der kan frembringes ved at benytte sig af androidtelefonens menuknap. Screenshots af de forskellige skærmbilleder kan ses i bilag E. 5.3 Database Der vil i dette afsnit blive redegjort for den anvendte database. Databasediagrammet kan ses i bilag D. Der er blevet lavet to databaser i løbet af arbejdet med dette system. Det skyldes, at androidapplikationer som standard benytter sig af SQLite databaser, mens serverapplikationen benytter sig af en MySQL database. De to databaser benytter sig dog begge af SQL og har de samme tabeller og felter. Forskellen ligger i, at serveren benytter sig af en decideret databasemanager (en MySQL klient, der kører i baggrunden på serveren), og at androidapplikationen ikke har nogen selvstændig databasemanager, men skal gøre det hele selv. I praksis betyder dette ikke noget for funktionaliteten af applikationen, men det gør dog programmeringsopgaven lidt større, da der skal programmeres to forskellige adgange til, hvad der mere eller mindre er den samme databasestruktur. Databasen er bygget op om det enkelte projekt som det centrale element. Et projekt kan have brugere, nyheder, tasks og forum tråde, der igen kan have posts. Dette er udtrykt ved at lave tabellerne: user, project, user_has_project, news, task, thread og post. User indeholder information om den enkelte bruger, project indeholder information om det enkelte projekt, news om nyheder og så videre. Tabellen user_has_project er tabellen, der står for mange til mange relationen mellem brugere og projekter, hvilket gør det muligt for en enkelt bruger at have flere projekter og for et enkelt projekt at have flere brugere. Denne tabel indeholder desuden også et datofelt, så det er muligt at se, hvornår brugeren blev tilmeldt projektet. Alle tabellerne, på nær user_has_project, indeholder det samme felt, nemlig version. Dette er inkluderet, da det for systemet er nødvendigt at holde styr på, om et element er blevet redigeret, og hvis det er blevet redigeret at få sendt rettelserne ud til alle, der måtte have en gammel udgave af elementet. 13

19 5.4 Netværkskommunikation Der vil i dette afsnit blive redegjort for designet af den kommunikation, der foregår mellem serveren og de enkelte smartphoneklienter. For at synkronisere projektdata mellem serveren og androidapplikationen er det nødvendigt at etablere en netværksforbindelse mellem de to. Forbindelsen skal kunne håndtere al den kommunikation, der måtte være nødvendig for at synkronisere al projektdata. Synkroniseringen vil indebære, at al den information der er lagret på den enkelte telefon, men ikke på serveren, sendes til serveren. Samtidig skal den data, der er på serveren, men ikke på telefonen (eller i en forældet udgave på telefonen), sendes den anden vej. Forbindelsen mellem serveren og telefonen bliver etableret via TCP sockets. Disse er understøttet af Java og nemme at komme i gang med. Alternativt kunne det være valgt at kommunikere via UDP protokollen, der som udgangspunkt overfører data hurtigere og uden så meget overhead. Dette ville gå godt i spænd med at håndtere de udfordringer, der blev gennemgået i afsnit 3.2 om distribuerede systemer. UDP har dog i modsætning til TCP ikke nogen fejlkorrektion, og det er derfor mere usikkert, om data når frem til deres destination. Det kan skabe problemer, og TCP er derfor valgt som protokol, da det anses som et mere stabilt valg. Et tredje valg kunne være at benytte Javas RMI (Remote Method Invocation), hvilket er en mere avanceret løsning, der bygger oven på sockets. Det blev dog anset som værende for tidskrævende at implementere i dette projekt, da forfatteren ikke har nogen tidligere erfaring med dette. 5.5 Applikationsstruktur For at kunne understøtte de funktioner der er nødvendige for systemet, er det nødvendigt at lave et design, der tager højde for flere ting. Den opsplittede database, kommunikationen mellem serveren og klienterne samt den lidt anderledes programstruktur på androidplatformen skal tænkes ind i designet. Ud fra de krav der er blevet stillet og de designtanker, der er gjort i de foregående afsnit, er der blevet lavet et systemdiagram, der skitserer den struktur, som applikationen bliver kodet efter. 14

20 Androidapplikation Interface Dataobjekter Objekter Serverapplikation Servermanager Layouts XML Aktiviteter Database forbindelse Server forbindelse Klient tråde Database forbindelse Internettet Klient forbindelse SQLite DB Socket Socket MySQL DB Figur 2 - Systemdesign Det skal desuden nævnes, at de to applikationer deler en fælles samling af dataobjekter, der repræsenterer de enkelte rækker i databasen. Disse objekter understøtter desuden serialisering, jævnfør Javas Serializable interface, der gør, at objekterne kan sendes nemt over socket-forbindelsen mellem de to applikationer. 5.6 Opsummering Der er i dette afsnit blevet præsenteret en kravspecifikation, der menes at være dækkende for applikationen, et design over database, GUI, netværkskommunikation og applikationsstruktur. Dette design vil videre blive benyttet under implementeringen af systemet. 15

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Installations guide Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Installations guide Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Installations guide Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Indhold Introduktion...3 Forudsætninger...3 Software krav...3 Installer MSI pakken...4 Importer Saxo ERPTrader objekterne...5

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Glance - Del din skærm med op. til 200 deltagere. TelefonMøder. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer,

Glance - Del din skærm med op. til 200 deltagere. TelefonMøder. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, Glance - Del din skærm med op 1 til 200 deltagere. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, der vises på den med dine mødedeltagere. Fordelene ved at benytte

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131 Min Kirke - En kort introduktion Introduktion Dette dokument beskriver kort en app som firmaet HappyHill har udviklet kaldet Min Kirke. Dette dokument skal fungere som en slags appetitvækker. App en findes

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2. CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.2 Download udviklingssoftware... 6 2.2.1 Hent Visual Studio

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Kundeservicemeddelelse

Kundeservicemeddelelse Cisco WebEx Serviceopgradering til den nye udgivelse af WBS30 Cisco opgraderer dine WebEx-tjenesteydelser til den nye udgivelse, WBS30. De følgende tjenesteydelser vil blive påvirket: Cisco WebEx Meeting

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander Mobil IT Sikkerhed / Mette Nikander C-cure Etableret i 1993 Specialiseret i IT Sikkerhed Samarbejder med både danske og internationale leverandører Internationalt netværk af sikkerhedsspecialister Fungerende

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

DOtAB. Teknisk rapport

DOtAB. Teknisk rapport DOtAB Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Systemarkitektur... 1 Teknologier... 1 Platforme for mobile enheder... 1 Kommunikations interfacet... 2 Udviklingsmiljø... 2 IDOtAB (service

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Pronestor Room & Catering Modul 2 Installation af tilkøbsmoduler Side 2.0 2.9 Bruger Import (AD integration) Side 2.1 2.4 o Service Accounts (hosted og on-premises) o Active Directory struktur o Installation

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

OptiCaller Client v2.0

OptiCaller Client v2.0 Simplified mobility and reduced call cost OptiCaller Client v2.0 Android brugervejledning Indhold 1. Installation af OptiCaller 3 1.1 Widget 3 2. Opkalds metoder 5 2.1 Foretage Direct Call opkald 5 2.2.

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Den komplette guide Copy of Android-tablet

Den komplette guide Copy of Android-tablet KRISTIAN LANGBORG - HANSEN Den komplette guide Copy of Android-tablet Introduktion... 11 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 13 Hvad er Android? Android-apps... 14 Forskellige enheder... 15 Android-telefoner...

Læs mere

Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148

Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148 Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148 Elma ToolCheck side 2 Quick guide til Elma ToolCheck Det er nemt at komme i gang med at bruge Elma ToolCheck. Følg blot nedenstående vejledning,

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere