Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december 2013."

Transkript

1 Implementering af Fremtidens Vollsmose Status september 2013 Kort sammenfatning Status over indsatsen i Vollsmose bygger på tre hovedfelter Byrådets beslutninger fra december 2012 og den koordinerede implementering, der er igangsat og organisatorisk forankret i Program Fremtidens Vollsmose under Økonomiudvalget. Det andet felt er den initiativaftale, som Odense Kommune indgik med staten om en indsats i ghettoer i Odense kommune i Det sidste felt er indsatser, der har afsæt i andre beslutninger/aftaler, men som understøtter den samlede indsats i Vollsmose. Byrådets beslutninger fra december 2012, samlet 18 punkter, blev i første halvår forankret i et midlertidigt implementeringssekretariat. Sekretariatet udarbejdede i foråret en konkret implementeringsplan og igangsatte centrale elementer i byrådets beslutning. I juni erstattede en samlet organisering Program Fremtidens Vollsmose det midlertidige sekretariat. Programmet er organiseret med fem projektgrupper og en programgruppe. Projektgrupperne håndterer punkterne fra byrådets beslutninger og programgruppen sikrer sammenhænge og koordination. Centrale elementer, der er igangsat, er under hovedfeltet byrådets beslutninger Ny enhed der skal sikre en håndtering af multiproblemfamilier/-borgere er under etablering. Chefen er ansat/udpeget, og den 25. september blev den præcise dimensionering af enheden besluttet i Byrådet. Det forventes at enheden, Center for Familier og Unge, er i fuld funktion pr. 1. januar Genstart af de kommunale kerneydelsesindsatser. Herunder revurdering af indsatser i forhold til kriminelle unge. Genstartsproces blev igangsat i juni gennem en selvevalueringsproces, hvor 57 af kommunens institutioner, enheder og projekter har besvaret spørgsmål om egen evne til at understøtte sammenhænge i indsatserne, Ny Ny, forebyggelse og borgernes aktive deltagelse. Den samlede selvevaluering er under udarbejdelse, og det forventes, at direktørgruppen drøfter resultaterne og den videre proces på møde inden udgangen af oktober. Intensivering af kontrolarbejdet blev tacklet, ved at nedsætte en ad hoc gruppe med deltagere fra alle relevante forvaltninger. Der blev gennemført en systematisk gennemgang af de i Spor 2. rapportens ca. 96 personer. Dette arbejde er gennemført, og det er besluttet, at der sker løbende opfølgning i kontrolgruppen på de nævnte personer hvert kvartal. Fysisk omdannelse - der er igangsat et planlægningsarbejde, hvor Odense Kommune i samarbejde med Vollsmose 2020 og boligorganisationerne udarbejder en Kvarterplan for 1

2 Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december Initiativaftalen er indgået med staten og indeholder en ramme til igangsættelse af 4 beskrevne indsatser i Vollsmose. Desuden er der, som en del af aftalen, flere mindre elementer eksempelvis Flyttehjælp. Styringen af indsatsen er lagt i et partnerskab og overdraget til Vollsmose 2020 sekretariatet, som en del af den samlede portefølje for sekretariatet og Vollsmose 2020 bestyrelsen. Hovedindsatsen er en langsigtet omdannelsesproces for Vollsmose. Indsatsen arbejder for at skabe mere erhverv, vækst, beskæftigelse og uddannelse i Vollsmose. Indsatserne under initiativaftalen understøtter således andre væsentlige aktiviteter i Vollsmose, herunder Kvarterplan, Camp U og Sundhedshus. Der er fremdrift på alle områder. Det sidste element af indsatser er besluttet/aftalt i andre sammenhænge, og har som konsekvens heraf en styring i forskellige fora. Gadeplansprojektet, som er en del af SATS-puljeforliget. Projektet ophører med ekstern finansiering den Projektet er målrettet en visiteret gruppe af unge, som modtager håndholdt understøttelse af deres udfordringer med uddannelse, fritid og beskæftigelse. Projektet har stor succes med at tackle de unge. Sundhedshus Vollsmose. I forbindelse med Byrådets beslutning om salg af ejendommen Østerhøj i december 2011 blev det besluttet at udvikle og undersøge mulighederne for og samle sundhedsindsatsen i Vollsmose. Den nedsatte styregruppe har i et samarbejde med Regionen og UCL arbejdet med indholdet frem til juni Fra august 2013 har der pågået et fokuseret udredningsarbejde af, hvilke sundhedindsatser der med fordel kan inkluderes i et sundhedshus. Arbejdet vil resultere i et konkret forslag til beslutning november Camp U afventer at BUF g SAF tager stilling til evalueringsproces for Camp U, samt stillingtagen til en fælles retning for videre udvikling af Camp U som ungecenter og fysisk ramme for en videns- og uddannelsesklynge i Vollsmose. Stillingtagen oktober/november

3 Detaljeret gennemgang Fremtidens Vollsmose Byrådets beslutninger den Byrådets beslutninger fra december 2012 blev i løbet af første halvår af 2013 omsat til en konkret implementeringsplan og en samlet organisering af det videre arbejde. Direktørgruppen traf i juni aftale om sammensætning af fem projektgrupper og en programgruppe, der skal arbejde videre med opgaverne. Programgruppen Gruppen består af et medlem fra hver forvaltning med Borgmesterforvaltningen som tovholder. Gruppen har holdt et møde i fællesskab med alle tovholderene fra projektgrupperne om det fælles fremtidige arbejde. Der er udarbejdet første udkast til et program for Økonomiudvalget til brug i forbindelse med en elektronisk platform. I løbet af efteråret 2013 vil der blive udarbejdet et kommissorium for programgruppens arbejde, et program til Økonomiudvalgets godkendelse og aftaler om gruppens mere præcise funktion og håndtering af opgaven. Genstart, Revurdering af indsatser i forhold til kriminelle unge & Kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere Projektgruppen består af 1-2 personer fra hver forvaltning med Børne- og Ungeforvaltningen som tovholder. Gruppens arbejde indbefatter tre af byrådets beslutninger: Genstart. Der skal ske en genstart af de kommunale kerneydelsesindsatser ud fra tankegangen i Ny-Ny med fokus på forebyggelse, borgernes aktive deltagelse i lokalsamfundet, borgernes medansvar for egne livsudfoldelsesmuligheder samt partnerskabsaftaler med interessenter i omverdenen. Revurdering af indsatser i forhold til kriminelle unge. Alle indsatserne mod kriminelle unge bliver gennemgået for at vurdere, hvilke indsatser der skal videreføres og for at se om nye indsatser skal etableres. Fokus på effekt og Ny-Ny. Skal danne grundlag for beslutninger inden udgangen af 1. kvartal Vollsmose 2020 skal inddrages, så de fremtidige kommunale indsatser koordineres med indsatserne i regi af helhedsplanen. Herudover inddrages SSP sekretariatet som en væsentlig part. Kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere. Program Vollsmose tager fat om implementeringshandlinger, herunder udarbejdelse af kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere. Første del af opgave er at komme med oplæg til, hvordan indsatser i Vollsmose kan genstartes, så de understøtter de nye strategiske mål for området. Målet er, at der er besluttet en ramme og retning herfor inden I første del er byrådets beslutning om Genstart og Revurdering af indsatser slået sammen til en proces. Projektgruppen har i den sammenhæng overtaget ansvaret for den igangsatte selvangivelsesproces, der blev igangsat i forsommeren af det midlertidige implementeringssekretariat. Til at løse opgaven er der indgået aftale med konsulentfirmaet Marselisborg, som gennem en selvangivelse kortlægger 3

4 de eksisterende indsatser i området, både i den almene drift og indsatser af midlertidig projektkarakter. Marselisborgs er netop ved at færdiggøre sin afrapportering. Kortlægningen har fokus på de deltagende enheders evne til at beskrive deres indsatser i relation til de overordnede mål for Vollsmose. Ud fra den foreløbige tilbagemelding kan Marselisborg ikke pege på indsatser, der bør afvikles. Kortlægningen viser et forskelligartet billede med hensyn til de deltagende enheders mål- og resultatstyring. Marselisborg anbefaler at styrke enhedernes evne til at arbejde med værdikæden og metoder i relation til de strategiske mål. Rapporten er derudover ikke handlingsanvisende. Projektgruppen planlægger som sit næste skridt en hurtig dialog med direktørgruppen om mulige handlingsveje ift. at sikre implementeringen af den nye strategi for Vollsmose og den videre proces hermed. Monitorering og effektmåling, Projektstyring & Juridiske muligheder for udveksling af oplysninger Projektgruppen består af en person fra hver forvaltning med Borgmesterforvaltningen som tovholder. Gruppens arbejde indbefatter tre af byrådets beslutninger: Monitorering og effektmåling af Vollsmoseindsatser opkvalificeres Projektstyring, oprettelse af en database hvor alle parter er forpligtiget til og indberette nye projekter/indsatser. Juridiske muligheder for udveksling af oplysninger, effekten på ny lovgivning om udveksling af oplysninger. Gruppen er godt i gang med arbejdet og har holdt tre møder, to af dem med relevante parter i Vollsmose 2020 og SSP sekretariatet. Projektgruppen for monitorering og effektmåling er pt. i dialog med de vigtigste aktører i Vollsmose-indsatserne for at bestemme mål og leverancer med projektet. Gruppen har opdelt projektet i fire delprojekter, hvor arbejdsgrupper i løbet af uge laver minikommissorier, der skal bidrage til et foreløbigt kommissorium for det samlede projekt. De fire delprojekter er: Monitoreringssystem og integration til KomSpot Resultatbaseret styring af udvalgte indsatser Juridisk monitorering Projekt-/Porteføljestyring Projektet anvender elementer fra den agile projektmodel, med de formål at: afstemme forventninger til leverancer med styregruppe og aftagere af leverancer levere leverancer, som kan tages i brug løbende Sideløbende med den indledende projektplanlægning, går gruppen hurtigt i gang med at operationalisere de overordnede strategiske målsætninger. 4

5 KOMspot Projektgruppen består af et medlem fra Børn-og Ungeforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og SSP sekretariatet. SSP sekretariatet er tovholder. Gruppens arbejde er: Etableringen af KOMspot, en database der systematisk genererer viden for kommunens forvaltninger om individer eller grupper med en risikoadfærd, som er på vej til at udvikle sig til kriminalitet. Siden KOMspot-projektets start er der indgået samarbejde med VISO under Socialstyrelsen, og der er udarbejdet en detaljeret projektplan i tre hovedfaser. Der er desuden tilknyttet to eksterne forskere til projektet fra henholdsvis Aarhus Universitet og KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning). Den brede evidensfokuserede tilgang er valgt for at sikre så grundigt et forarbejde som muligt. De tre hovedfaser med følgende planlagte aktiviteter er: Fase 1: KOMspot kvalificering - Workshop på Odense Rådhus. Kommunens og politiets eksperter og andre relevante samarbejdspartnere vil deltage sammen med de eksterne parter nævnt i indledningen, den 4. november Mulige bruttovariabler til KOMspot udpeges, forventet færdig uge 41, Notat om Odense Kommunes overordnede forebyggelsesmæssige strategi og tænkning samt forventninger til konkret indhold og forløb, forventet færdig uge 41, 2013 Fase 2: Afprøvning af forebyggelse med KOMspot - Arbejdsgruppe til vignetundersøgelse udpeget, forventet udpeget uge 40, Implementering af vignetundersøgelse bredt og til relevante medarbejdere i Odense Kommune, forventet implementeret medio februar 2014 Fase 3: Udvikling og kvalificering af handleplan - Lederworkshop I, forventet afholdt ultimo marts Lederworkshop II, forventet afholdt medio maj 2014 Sammenhængende handlingsplan om kriminalitet blandt børn og unge (jf. service-loven 19, stk. 3) samt udvikling af et forebyggelsesrelevant, databaseret monitoreringssystem KOMspot klar til implementering, planlagt afsluttet maj Muligt materiale- og datagrundlag til KOMspot er allerede iværksat siden byrådets beslutning den , samt implementeret i det daglige forebyggende arbejde og kaldes AVA Koordinering. Det er således sikret, at data og viden ikke går tabt under udviklingsfasen. Forældresamarbejde og forældreinvolvering Projektgruppen består af en person fra Vollsmose 2020 sekretariatet, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn-og Ungeforvaltningen. Børn- og Ungeforvaltningen er tovholder. 5

6 Gruppen har to fokusområder: Generel inddragelse af forældre i hverdagen tilgang og metode Familieklasser og forældreundervisning Gruppen har til opgave at finde frem til, hvordan vi i fremtiden involverer forældrene i løsninger og evt. også hvilke initiativer, der kan igangsættes for at understøtte forældrene i deres opgave som forældre. Gruppen arbejder pt. med en procesplan. Fysiske indsatser lang sigt Kvarterplan Projektgruppen består af en person fra By- og Kulturforvaltningen, Borgmesterforvaltningen og Vollsmose 2020 sekretariatet. Vollsmose 2020 sekretariatet er tovholder. Desuden er der en udvidet projektgruppe, der omfatter fagmedarbejder fra By-og Kulturforvaltningen og boligorganisationerne. Gruppens opgave er: Odense Kommune understøtter boligorganisationernes arbejde for at få del i Landsbyggefondens midler med henblik på at arbejde mod et langsigtet mål om ændring af ejerstrukturen i Vollsmose, herunder eventuelt nedrivning eller ombygning af udvalgte boligblokke. Hertil arbejdes der med at fremskynde etableringen af en letbanestrækning fra midtbyen til Vollsmose. Odense Kommune skal i samarbejde med boligorganisationerne arbejde hen mod at gøre Vollsmose til en mere multifunktionel bydel med detailhandel, uddannelse og erhverv. Park- og naturområderne i og uden for Vollsmose skal sammenlægges for at bryde kanten og åbne Vollsmose. Vollsmose skal tænkes med i kommunens investorstrategi på linie med øvrige strategiske byudviklingsprojekter med henblik på at øge eksterne parters interesse for en udvikling af bydelen Vollsmose. Der er fremsendt en ansøgning til Landsbyggefonden om ændringer af infrastruktur. Ansøgningen er under behandling. Parkerne på Åsumvej har indgivet ansøgning til landsbyggefonden om renoveringsarbejder. Denne ansøgning er ligeledes under behandling. For at kunne håndtere en fokuseret og langstrakt fysisk forandring af Vollsmose, er det aftalt, at der skal udarbejdes en Kvarterplan for Vollsmose. Projektgruppen har igangsat arbejdet og Vollsmose 2020 bestyrelsen fungerer som styregruppe for opgaven. Der er aftalt seminar med bestyrelsen den 7. oktober Den endelige kvarterplan vil blive forelagt By- og Kulturudvalget den 12. november 2013 for endelig godkendelse i byrådsmøde den 4. december Indtil Kvarterplanen er udarbejdet, vil de elementer, der ikke indgår i Kvarterplanen, ligge stille. 6

7 Center for Familier og Unge Center for Familier og Unge er forankret i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Der er ansat en niveau 2 chef, og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn-og Ungeforvaltningen har hver overflyttet en niveau 3 chef. Centeret er den nye enhed, der har følgende rammer og opgaver: Der igangsættes en organisationsændringsproces, der fører til oprettelse af en ny organisering omkring håndtering af multiproblemfamilier eller -borgere. Enheden, der placeres i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, skal yde en tværfaglig og koordineret indsats, og består af sagsbehandlere fra både Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen. Enheden ledes af en niveau 2 chef med reference til direktøren for Social- og Arbejdsforvaltningen. Enheden skal baseres på følgende principper for det fremtidige arbejde med målgruppen Énstrenget tilgang til målgruppen, uanset om personerne er under eller over 18 år. Organiseringen skal omfatte såvel indsatser mod den enkelte, som indsatser, der er mere generelt virkende (gadeplansindsatser og tryghedsskabende aktiviteter). Organiseringen skal fungere som én indgang for eksterne og skal kunne håndtere akut opståede kriser. Enheden har organisatorisk daglig reference til direktør og rådmand i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og politisk reference til Social- og Arbejdsmarksudvalget. Der skal løbende afrapporteres til Økonomiudvalget. Enheden er forankret, og der er aftalt reference m.v. Chefen har orienteret byrådet på sidste kvartalsmøde. Indsatsen organiseres således, at den også omfatter mere generelt virkende indsatser (gadeplansindsatser og tryghedsskabende indsatser), og at indsatsen fungerer som én indgang for eksterne, samt varetager beredskabsfunktionen i krisesituationer. Samtidig bortfalder hotspotfunktionen. Byrådet traf den 25. september 2013 beslutning om dimensioneringen af centeret. 36 medarbejderressourcer allokeres fra forvaltningerne til centeret. Der pågår en medarbejderoverførselsproces, og det forventes, at centeret er fuldt funktionsklar den 1. januar Processen varetages med udgangspunkt i BMF, Forhandling og Løn. Sideløbende arbejdes der med allokering af etablerings, drifts og købsbudgettet. Dette varetages med udgangspunkt i BMF, Politisk Økonomisk stab. Vidensplatform Platformen er forankret i Vollsmose 2020 under initiativaftalen og Camp U styregruppe. Opgaven er at understøtte og udvikle byrådets beslutning: Hvor medarbejdere i kommunen kan dele viden samt indhente viden fra andre kommuner, staten, SDU, OUH og øvrige eksterne parter. UCL er en central aktør i denne opgave og arbejder ud fra to tematiske vinkler, som er ungedidaktik og -læring samt frivillighed og civilsamfund. UCL er selv i direkte kontakt med en række 7

8 kommunale institutioner samt med foreninger og Vollsmose 2020 sekretariatet om samarbejde og konkrete tiltag. Udvikling er i gang. Der afventes, at aftale om PhD-samarbejde mellem UCL og Center for Børn, Unge og Familier falder på plads. Intensivering af kontrolarbejdet Arbejdet er forankret i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Kontrol & Regres. Opgaven er: Administrative kontrolmuligheder Kontrolgruppen intensiverer indsatsen omkring uberettiget modtagelse af offentlige ydelser. Herunder, at kontrolgruppen i samarbejde med relevante fagafdelinger i Odense Kommune gennemgår listen over den hårde kerne, randgruppen og wannabes med henblik på at sikre, at de ikke uberettiget modtager offentlige ydelser. Der er gennemført en gennemgang og udarbejdet notat om dette. Desuden har kontrolgruppen særlig fokus på udvalgte grupper. I januar 2013 blev der nedsat en ad hoc gruppe på baggrund af beslutning fra byrådet den med deltagere fra alle de relevante forvaltninger, hvor sociale ydelser herunder enkeltydelser udbetales/bevilliges. Her blev der koordineret og aftalt en systematik for gennemgangen af de ca. 96 personer i den "hårde kerne". Dette med henblik på samlet overblik og gennemgang af hver enkelt person om berettigelsen af de ydelser, der evt. udbetales. Arbejdet er gennemført og resultaterne blev fremlagt i foråret Her blev det besluttet, at der fremover sker løbende opfølgning i kontrolgruppen på målgruppen hvert kvartal i samarbejde med Center for Familier og Unge (CFU). Herudover har kontrolgruppen stået til rådighed med vejledning og bistand for CFU og understøtter, hvor det ønskes og giver mening. Kontrolgruppen har bl.a. Afholdt mini-seminar mellem Kontrol & Regres og CFU, hvor ledere og medarbejdere fra begge enheder har deltaget med henblik på kendskab til hinandens grundlag og arbejdsopgaver, målsætninger samt drøftelse af samarbejdsmuligheder og problemstillinger mv. Afholdt informationsseance med konkret gennemgang af listen med personer fra "den hårde kerne" herunder drøftelse af problemstillinger. Stillet jurist i løntilskud til rådighed for - i samarbejde med stabens faste jurist - at afklare udvalgte juridiske problemstillinger samt udarbejde notat for CFU. Deltaget i udvalgte ledermøder i CFU på tirsdage i Egeparken med henblik på generel gensidig information, sparring, input mv. Arrangeret demonstration for CFU af kontrolgruppens systematik og brug af nye ITværktøjer - som evt. inspiration til en kommende evidensbaseret ledelsestilgang i CFU Endvidere kan nævnes, at kontrolgruppen har været på besøg hos Den Frie Rådgivning i Vollsmose og holdt oplæg om socialt bedrageri med drøftelse af de problemstillinger og skismaer, som de frivillige rådgivere støder på i det daglige, når deres vejledning, rådgivning og hjælp efterspørges. 8

9 INITIATIVAFTALEN Invest in Vollsmose Vollsmose 2020 driver indsatsen, som er et partnerskab mellem Odense Kommune og tre boligselskaber samt Vollsmose 2020 bestyrelsen. Indsatsen er en del af Initiativaftalen og sætter fokus på en langsigtet indsats og omdannelsesproces for Vollsmose omdannelse til en attraktiv og udviklingsorienteret bydel. Initiativet arbejder for at skabe mere erhverv, vækst, beskæftigelse og uddannelse i Vollsmose. Indsatsen har stærkt fokus på at bidrage til og drage fordel af, en lang række nuværende og fremtidige initiativer i Vollsmose og Odense. Det er altafgørende, at indsatsen koordineres med både normalindsatser og projektindsatser i området. Indsatsen beskæftiger sig med: Sundhedscenter Vollsmose Østerhøj en erhvervsorienteret udvikling af beboelsesejendom C+ Vollsmose Community Center: Etablering af Odenses største samlede Community Center, bestående af private og offentlige aktører. Vollsmose DiscountCourt: Tiltrækningsstrategi i partnerskab med privat investor Vollsmose e-handelscourt: samarbejde med private investorer og butikskæder og uddannelsesinstitutioner og Udvikling Fyn om etablering af et e-handels center i Vollsmose Klausuler : platform for etablering af sociale/beskæftigelse/lokale klausuler i forbindelse med salg og køb af ejendomme og jord i området, i forbindelse med den fremtidige byudvikling af området. Iværksætteriet - Etablering af iværksætter platform i partnerskab med SDU, private investorer og Odense Kommune. Hovedopgaverne her i efteråret 2013 er udarbejdelse af Kvarterplan for hele Vollsmose/Odense NØ. Kvarterplanen er en rammesætning af udviklingen af Vollsmose som attraktiv bosætnings-, handels- og erhvervsbydel. Opgaven løses i et partnerskab mellem Odense Kommune og boligselskaberne. Planen behandles i Odense Kommune. Første behandling i By- og Kulturudvalget og endelig vedtagelse i byrådet den 4. december Planen er under udarbejdelse og Vollsmose 2020 bestyrelsen fungerer som styregruppe for processen. Uddannelse på tværs Indsatsen er en del af Initiativaftalen og er organisatorisk placeret i Vollsmose Indsatsen sætter fokus på en langsigtet indsats og omdannelsesproces for Vollsmose omdannelse til en attraktiv og udviklingsorienteret bydel. Initiativet arbejder for at skabe mere erhverv, vækst, beskæftigelse og uddannelse i Vollsmose. Strategien for indsatsen er tredelt Tiltrækning og branding 9

10 Erhvervsfremmende og uddannelsesfremmende platform Partnerskaber mellem offentlige og private investorer, virksomheder, og institutioner. Uddannelse på tværs herunder Camp U og vidensplatform Uddannelse på tværs er i særlig grad forpligtet til at facilitere et ungecenter og en uddannelsesklynge i og omkring Camp U. Jævnfør statusnotat af 27. maj 2013 til Camp U s bestyrelse er der helt aktuelt fire oplagte tiltag, som er afgørende for Camp U s udvikling og ideen om en uddannelsesklynge i Vollsmose foruden en stillingtagen til, hvordan Camp U s udvikling skal evalueres i kommunalt regi. Arena for foreningsliv Indsatsen Arena for foreningsliv, frivillighed og folkeoplysning er en del af initiativaftalen og drives af Børn- og Ungeforvaltningen under Rising Ungdomsskole. Arenaen har til formål at understøtte det lokale foreningsliv i Vollsmose, samt at tiltrække foreningsaktiviteter og begivenheder til Vollsmose og bredt at understøtte aktivt medborgerskab og styrke civilsamfundet. Projekt Arena har i løbet af det forgangne år arbejdet med følgende: Uddannet foreningsfolk i ledelse, fundraising, regnskab og strategi, afholdt flere konferencer og større arrangementer og har bidraget til, at foreningerne kender bedre til hinanden og til de tilbud, der er til dem som er frivillige fra såvel kommunen som andre aktører. I samarbejde med Frivillignet og SAF er der afholdt en kursusrække for 6 etniske minoritetsforeninger med en allround opkvalificering på ledelse, økonomi, strategi, osv. Dette mundede ud i en konference med deltagere fra hele landet. Der holdes løbende tematiserede fyraftensmøder ud fra hvad foreninger og frivillige efterspørger eksempelvis er der afholdt temamøde om pressehåndtering i foråret og til oktober er konflikthåndtering på dagsordenen. Workshops, temaaftner, lederkursus og læringsdage på Vollsmose Torv er afholdt. Aktiviteter der har affødt et stærkt samarbejde med eksterne aktører. Lige nu arbejdes der med Demokratidag den 31. oktober 2013 for ca. 400 unge i Distrikt Øst, hvor foreninger og interesseorganisationer fra hele landet vil præsentere forskellige måder at engagere sig demokratisk i samfundet. Den 21. november 2013 arrangeres der International Iværksætterfestival i samarbejde med Udvikling Fyn, Vollsmose Torv og Vollsmosesekretariatet. Her bidrages med input om socialøkonomiske virksomheder. Konflikthåndteringskursus er afholdt den 1. oktober Kerneydelserne fortsætter herunder de løbende kursusaktiviteter og temaaftner, samt individuel rådgivning og sparring. 10

11 Mere Gang i Idrætslegepladsen Denne indsats under initiativaftalen er opgivet, og der er indgået aftale med ministeriet om, at midlerne allokeres til en ekstraordinær indsats for etableringen af et ungdomsråd i Vollsmose. Indsatsen er under udvikling og er placeret under Vollsmose TV-overvågning Indsatsen er en del af initiativaftalen og organisatorisk placeret i Borgmesterforvaltningen. Indsatsen giver mulighede for at etablere to konkrete TV-overvågningsprojekter placeret på kommunal ejendom og skal have sammenhæng med eksisterende anlæg i boligbebyggelserne. Det ene projekt har været en optimering og udvidelse af TV-overvågningen ved de kommunale bygninger i centerområdet, dette projekt blev gennemført i Det andet projekt var en videreførelse af TV-overvågningen fra Bøgeparken og ud i de grønne områder over til Idrætslegepladsen. Dette projekt blev sat i bero i forbindelse med OAB s drøftelser af mere gennemgribende forandringer af Bøgetorvet. Afventer stadig. I forbindelse udarbejdelsen af Rapporterne Spor 1 og spor 2 blev der peget på behovet for en fælles tilgang til TV-overvågning i Vollsmose. Den fællestilgang indbefattede centeret, boligorganisationerne og Odense Kommune. Ønsket er, at der på sigt skabes en fælles tilgang til TV-overvågning. Centerets ejere Dan Mark A/S har sideløbende arbejdet med et ønske om en massiv TV-overvågning af større dele af de offentlige arealer. Samlet er det aftalt, at de tre parter i løbet af efteråret 2013 drøfter mulighederne for en fælles tilgang. Flyttehjælp Indsatsen er en del af initiativaftalen. Der er nedsat en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra Børn-og Ungeforvaltningen og Social-og Arbejdsmarkedsforvaltningen indsatsen er pt. organisatorisk placeret i Borgmesterforvaltningen Indsatsen giver mulighed for, at Odense Kommune kan understøtte enkelt familier i at flytte fra Vollsmose. Formålet er to-delt, det ene formål er at give familien en ny start for at forbedre familiens muligheder for at ændre livskurs. Det andet formål er, at der gennem flytningen af enkeltfamilier kan ske en forbedring af livsbetingelserne og bokvaliteten for de beboere, der bor i det fraflyttede boligområde. For at følge tættere op på erfaringerne med flytningerne er der i 2013 udarbejdet et skema for en systematisk opfølgning og opsamling af viden. Det er SAF der står for udfyldelse af skema samt den øvrige proces. Indsatsen vil blive forankret i Center for Familier og Unge pr. 1. januar

12 Øvrige relevante indsatser Camp U Camp U er organisatorisk placeret i Børn-og Ungeforvaltningen og Social-og arbejdsmarkedsforvaltningen med en styregruppe, der består af Odense kommune og udvalgte uddannelsesinstitutioner. Camp U udvikles i retning af en fælles organisering, hvor parterne i højere grad er forpligtet til husets samlede udvikling. Det gælder både ift at skabe et fælles ansigt udadtil, en fælles administration af husets brug, en fælles retning for unge-, udviklings- og undervisningsmiljøerne i huset, en fælles tilgang til samarbejde med foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. På nuværende tidspunkt afventes, at henholdsvis BUF g SAF tager stilling til evalueringsproces for Camp U, samt stillingtagen til en fælles retning for videreudvikling af Camp U som ungecenter og fysisk ramme for en videns- og uddannelsesklynge i Vollsmose. Stillingtagen forventes at være klar efter udvalgsmøderne i oktober/november Sundhedshus Sundhedshuset udspringer af byrådets beslutning fra december 2011 om salg af Østerhøj. En del af salgsaftalen med køberen Dan Mark A/S er, at Odense Kommune arbejder på etablering af et sundhedshus og sundhedsfunktioner i en del af Østerhøj. Opgaven blev lagt i et partnerskab med Regionen Syddanmark, University College Lillebælt (UCL) og Odense Kommune med Borgmesterforvaltningen som tovholder. Partnerskabet ansatte en projektleder, der har til opgave at udarbejde oplæg til sundhedshusets indhold samt et beslutningsgrundlag. I forbindelse med projektlederens ophør i juni 2013 forelå en rapport om muligheder for et sundhedshus, forslag til etablering og en gennemgang af Vollsmoses særlige sundhedsudfordringer. I august blev det aftalt i partnerskabet, at der skulle foretages en konkret vurdering af mulige enheder, institutioner og funktioner, der fra parterne kunne indgå i et sundhedshus. Opgaven er løst gennem bilaterale møder med partnerskabets medlemmer og andre i Odense Kommune med indsigt i sundhedsområdet. I uge 41 vil der foreligge et oplæg til konkret indhold for partnerskabet. I oktober vil der blive udarbejdet oplæg til administrativ og politisk beslutning. Det helhedsorienterede gadeplansprojekt Projektet er forankret i Børn og Ungeforvaltningen, Rising Ungdomsskole. Der er etableret en styregruppe med bred deltagelse fra Odense Kommune og Vollsmose Gadeplansteamet består at tre gadeplansmedarbejdere, en med dansk, en med somalisk og en med arabisk som modersmål. Derudover består teamet af en socialrådgiver, en koordinator og en jobkonsulent. 12

13 Gadeplans primære opgave er at koordinerer indsatsen i forhold til fritid, skole, uddannelse og job omkring udvalgte unge. I projektet skabes et rum, hvor der er mulighed for at arbejde med følelsesog adfærdsmæssig udvikling hos de unge. I samarbejde med de unge, familien og de øvrige samarbejdspartnere struktureres hverdagen, så de unge oplever en sammenhæng mellem hjem, skole og fritid. Fritidsjobsrådgivningen er en vigtig del af de primære opgaver. Gadeplansteamets arbejde er kriminalitetsforebyggende og har relationen mellem den unge og medarbejderen som et grundelement. Gadeplan har i løbet af de sidste tre år opnået mange resultater, ikke kun i form af at have fået unge mænd til at komme i skole, holde sig fra kriminalitet og få et aktivt fritidsliv. Gadeplansteamet har også tager nye metoder i brug og skabt sig et positivt ry blandt de unge på gadeplan i Vollsmose. De overfor nævnte opgaver udmønter sig i forskellige aktiviteter og brug af forskellige værktøjer, som alle har til hensigt at sikre en målopfyldelse. Gennem metodisk arbejde med opgaverne er Gadeplan kommet frem til en række velfungerende metoder og værktøjer. Herunder statistik. Et af delprojekterne i Gadeplan er en tilknyttet jobkonsulent, som hjælper de unge i forhold til job og praktik. Jobkonsulenten holder coachingsamtaler med de unge. Alle de unge, som er erklæret parate til at tage et job, og som har været motiveret for at få et job, har fået det. Et fritidsjob skaber struktur i hverdagen, flere arenaer at bevæge sig i, netværk, en modkultur i forhold til det vanlige miljø samt et økonomisk aspekt. I perioden til den har der været 50 unge, som har sagt ja til at være en del af Den Helhedsorienterede Gadeplansindsats (Gadeplan). Af de unge, som har deltaget i Gadeplan, har 35 gennemført de ni måneder. Af disse lavede 29 ikke kriminalitet ved udgangen af projektperioden, 28 passede på samme tidspunkt deres skole eller uddannelse og 25 havde en organiseret fritid i foreninger og/eller med fritidsjob. 22 har fået fritidsjob eller praktik. I evalueringer til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er projektets delmål opstillet i SMART-mål (se under Målsætninger). Projektet opfylder 19 af de 24 opstillede delmål over 100 %, de resterende 5 delmål opfyldes med 80 % til 100 % ved sidste afrapportering. Udover de hårde fakta har de unge, som har deltager i projektet i en hel periode, opleveret forbedringer i deres hverdag. Nogle unge forbedrer væsentligt deres fremmøde og deltagelse i skolen. Flere unge fortæller, at konfliktniveauet i familien, i skole og på gaden falder som følge af deltagelsen i gadeplan. Den refleksion, der opnås gennem projektet, kan føre til ændret adfærd, både set i forhold til kriminalitet, uddannelse og fritid. Hele teamet metodeudvikler løbende. Jobkonsulenten afprøver f.eks. for tiden en ny model for den første samtale med den unge. En samtale, hvor den unge selv italesætter sin motivation samt metoder til og ansvaret for at få et job. 13

14 Gadeplan udvikler de inddragende netværksmøder, for at skabe større ejerskab og arbejdsfordeling for indsatsen. Teamet begynder også at holde forældremøder for den unge og familien for at sikre mere samarbejde og forældreinddragelse. Boligforlig fra sommeren 2013 Konservative, Liberal Alliance og regeringen indgik i sommer en ghettoaftale der udover ændringer i kriterierne for udpegning af områder også indeholder en række lovændringer, der vil imødekomme Byrådets beslutninger omkring følgende forhold: Samarbejdet mellem kommune og politi intensiveres yderligere i SUB-områderne (særligt udsatte boligområder), og Rigspolitiets udmelding om mål for politiets indsatser i Vollsmose bør ske efter forudgående dialog med kommunen. Der arbejdes på, at mulighederne for at udveksle informationer i et SUB-område udvides, således at kommunen kan få oplysninger i videre omfang end tilfældet er i dag. Der er nye muligheder på vej jf. regeringens ghettoudspil fra juni afventer stadig den endelige udformning. Odense Kommune understøtter boligorganisationerne i at få mere effektive muligheder for at udsætte eller give advarsler til kriminelle beboere. Forudsætningen for dette er, at der videregives informationer på et tidligt tidspunkt fra politiet, og at der udvikles et advarselsregister, der giver mulighed for at udveksle oplysninger mellem boligorganisationerne. Der er nye muligheder på vej jf. regeringens ghettoudspil fra juli, som forventes at blive gennemført i efterårets folketingssamling. Bjarne Brøndgaard Projektchef 27. september

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Michael Gravesen Sekretariatschef i Vollsmose Sekretariatet Sekretariatsleder ved Center for inklusion i Børn og Ungeforvaltningen

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER ORGANISERING BOLIGSOCIALNET ORGANISERING I Boligsocialnet arbejder vi med at imødekomme de mange forskellige behov for videndeling, netværksdannelse og information, du har som boligsocial medarbejder i

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 2 Udredningsrapport om kriminalitetsindsats i Vollsmose

Fremtidens Vollsmose. Spor 2 Udredningsrapport om kriminalitetsindsats i Vollsmose Fremtidens Vollsmose Spor 2 Udredningsrapport om kriminalitetsindsats i Vollsmose Udarbejdet af Task force for kriminalitetsindsats i Vollsmose - November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro 4 Baggrund og mål

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere