Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december 2013."

Transkript

1 Implementering af Fremtidens Vollsmose Status september 2013 Kort sammenfatning Status over indsatsen i Vollsmose bygger på tre hovedfelter Byrådets beslutninger fra december 2012 og den koordinerede implementering, der er igangsat og organisatorisk forankret i Program Fremtidens Vollsmose under Økonomiudvalget. Det andet felt er den initiativaftale, som Odense Kommune indgik med staten om en indsats i ghettoer i Odense kommune i Det sidste felt er indsatser, der har afsæt i andre beslutninger/aftaler, men som understøtter den samlede indsats i Vollsmose. Byrådets beslutninger fra december 2012, samlet 18 punkter, blev i første halvår forankret i et midlertidigt implementeringssekretariat. Sekretariatet udarbejdede i foråret en konkret implementeringsplan og igangsatte centrale elementer i byrådets beslutning. I juni erstattede en samlet organisering Program Fremtidens Vollsmose det midlertidige sekretariat. Programmet er organiseret med fem projektgrupper og en programgruppe. Projektgrupperne håndterer punkterne fra byrådets beslutninger og programgruppen sikrer sammenhænge og koordination. Centrale elementer, der er igangsat, er under hovedfeltet byrådets beslutninger Ny enhed der skal sikre en håndtering af multiproblemfamilier/-borgere er under etablering. Chefen er ansat/udpeget, og den 25. september blev den præcise dimensionering af enheden besluttet i Byrådet. Det forventes at enheden, Center for Familier og Unge, er i fuld funktion pr. 1. januar Genstart af de kommunale kerneydelsesindsatser. Herunder revurdering af indsatser i forhold til kriminelle unge. Genstartsproces blev igangsat i juni gennem en selvevalueringsproces, hvor 57 af kommunens institutioner, enheder og projekter har besvaret spørgsmål om egen evne til at understøtte sammenhænge i indsatserne, Ny Ny, forebyggelse og borgernes aktive deltagelse. Den samlede selvevaluering er under udarbejdelse, og det forventes, at direktørgruppen drøfter resultaterne og den videre proces på møde inden udgangen af oktober. Intensivering af kontrolarbejdet blev tacklet, ved at nedsætte en ad hoc gruppe med deltagere fra alle relevante forvaltninger. Der blev gennemført en systematisk gennemgang af de i Spor 2. rapportens ca. 96 personer. Dette arbejde er gennemført, og det er besluttet, at der sker løbende opfølgning i kontrolgruppen på de nævnte personer hvert kvartal. Fysisk omdannelse - der er igangsat et planlægningsarbejde, hvor Odense Kommune i samarbejde med Vollsmose 2020 og boligorganisationerne udarbejder en Kvarterplan for 1

2 Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december Initiativaftalen er indgået med staten og indeholder en ramme til igangsættelse af 4 beskrevne indsatser i Vollsmose. Desuden er der, som en del af aftalen, flere mindre elementer eksempelvis Flyttehjælp. Styringen af indsatsen er lagt i et partnerskab og overdraget til Vollsmose 2020 sekretariatet, som en del af den samlede portefølje for sekretariatet og Vollsmose 2020 bestyrelsen. Hovedindsatsen er en langsigtet omdannelsesproces for Vollsmose. Indsatsen arbejder for at skabe mere erhverv, vækst, beskæftigelse og uddannelse i Vollsmose. Indsatserne under initiativaftalen understøtter således andre væsentlige aktiviteter i Vollsmose, herunder Kvarterplan, Camp U og Sundhedshus. Der er fremdrift på alle områder. Det sidste element af indsatser er besluttet/aftalt i andre sammenhænge, og har som konsekvens heraf en styring i forskellige fora. Gadeplansprojektet, som er en del af SATS-puljeforliget. Projektet ophører med ekstern finansiering den Projektet er målrettet en visiteret gruppe af unge, som modtager håndholdt understøttelse af deres udfordringer med uddannelse, fritid og beskæftigelse. Projektet har stor succes med at tackle de unge. Sundhedshus Vollsmose. I forbindelse med Byrådets beslutning om salg af ejendommen Østerhøj i december 2011 blev det besluttet at udvikle og undersøge mulighederne for og samle sundhedsindsatsen i Vollsmose. Den nedsatte styregruppe har i et samarbejde med Regionen og UCL arbejdet med indholdet frem til juni Fra august 2013 har der pågået et fokuseret udredningsarbejde af, hvilke sundhedindsatser der med fordel kan inkluderes i et sundhedshus. Arbejdet vil resultere i et konkret forslag til beslutning november Camp U afventer at BUF g SAF tager stilling til evalueringsproces for Camp U, samt stillingtagen til en fælles retning for videre udvikling af Camp U som ungecenter og fysisk ramme for en videns- og uddannelsesklynge i Vollsmose. Stillingtagen oktober/november

3 Detaljeret gennemgang Fremtidens Vollsmose Byrådets beslutninger den Byrådets beslutninger fra december 2012 blev i løbet af første halvår af 2013 omsat til en konkret implementeringsplan og en samlet organisering af det videre arbejde. Direktørgruppen traf i juni aftale om sammensætning af fem projektgrupper og en programgruppe, der skal arbejde videre med opgaverne. Programgruppen Gruppen består af et medlem fra hver forvaltning med Borgmesterforvaltningen som tovholder. Gruppen har holdt et møde i fællesskab med alle tovholderene fra projektgrupperne om det fælles fremtidige arbejde. Der er udarbejdet første udkast til et program for Økonomiudvalget til brug i forbindelse med en elektronisk platform. I løbet af efteråret 2013 vil der blive udarbejdet et kommissorium for programgruppens arbejde, et program til Økonomiudvalgets godkendelse og aftaler om gruppens mere præcise funktion og håndtering af opgaven. Genstart, Revurdering af indsatser i forhold til kriminelle unge & Kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere Projektgruppen består af 1-2 personer fra hver forvaltning med Børne- og Ungeforvaltningen som tovholder. Gruppens arbejde indbefatter tre af byrådets beslutninger: Genstart. Der skal ske en genstart af de kommunale kerneydelsesindsatser ud fra tankegangen i Ny-Ny med fokus på forebyggelse, borgernes aktive deltagelse i lokalsamfundet, borgernes medansvar for egne livsudfoldelsesmuligheder samt partnerskabsaftaler med interessenter i omverdenen. Revurdering af indsatser i forhold til kriminelle unge. Alle indsatserne mod kriminelle unge bliver gennemgået for at vurdere, hvilke indsatser der skal videreføres og for at se om nye indsatser skal etableres. Fokus på effekt og Ny-Ny. Skal danne grundlag for beslutninger inden udgangen af 1. kvartal Vollsmose 2020 skal inddrages, så de fremtidige kommunale indsatser koordineres med indsatserne i regi af helhedsplanen. Herudover inddrages SSP sekretariatet som en væsentlig part. Kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere. Program Vollsmose tager fat om implementeringshandlinger, herunder udarbejdelse af kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere. Første del af opgave er at komme med oplæg til, hvordan indsatser i Vollsmose kan genstartes, så de understøtter de nye strategiske mål for området. Målet er, at der er besluttet en ramme og retning herfor inden I første del er byrådets beslutning om Genstart og Revurdering af indsatser slået sammen til en proces. Projektgruppen har i den sammenhæng overtaget ansvaret for den igangsatte selvangivelsesproces, der blev igangsat i forsommeren af det midlertidige implementeringssekretariat. Til at løse opgaven er der indgået aftale med konsulentfirmaet Marselisborg, som gennem en selvangivelse kortlægger 3

4 de eksisterende indsatser i området, både i den almene drift og indsatser af midlertidig projektkarakter. Marselisborgs er netop ved at færdiggøre sin afrapportering. Kortlægningen har fokus på de deltagende enheders evne til at beskrive deres indsatser i relation til de overordnede mål for Vollsmose. Ud fra den foreløbige tilbagemelding kan Marselisborg ikke pege på indsatser, der bør afvikles. Kortlægningen viser et forskelligartet billede med hensyn til de deltagende enheders mål- og resultatstyring. Marselisborg anbefaler at styrke enhedernes evne til at arbejde med værdikæden og metoder i relation til de strategiske mål. Rapporten er derudover ikke handlingsanvisende. Projektgruppen planlægger som sit næste skridt en hurtig dialog med direktørgruppen om mulige handlingsveje ift. at sikre implementeringen af den nye strategi for Vollsmose og den videre proces hermed. Monitorering og effektmåling, Projektstyring & Juridiske muligheder for udveksling af oplysninger Projektgruppen består af en person fra hver forvaltning med Borgmesterforvaltningen som tovholder. Gruppens arbejde indbefatter tre af byrådets beslutninger: Monitorering og effektmåling af Vollsmoseindsatser opkvalificeres Projektstyring, oprettelse af en database hvor alle parter er forpligtiget til og indberette nye projekter/indsatser. Juridiske muligheder for udveksling af oplysninger, effekten på ny lovgivning om udveksling af oplysninger. Gruppen er godt i gang med arbejdet og har holdt tre møder, to af dem med relevante parter i Vollsmose 2020 og SSP sekretariatet. Projektgruppen for monitorering og effektmåling er pt. i dialog med de vigtigste aktører i Vollsmose-indsatserne for at bestemme mål og leverancer med projektet. Gruppen har opdelt projektet i fire delprojekter, hvor arbejdsgrupper i løbet af uge laver minikommissorier, der skal bidrage til et foreløbigt kommissorium for det samlede projekt. De fire delprojekter er: Monitoreringssystem og integration til KomSpot Resultatbaseret styring af udvalgte indsatser Juridisk monitorering Projekt-/Porteføljestyring Projektet anvender elementer fra den agile projektmodel, med de formål at: afstemme forventninger til leverancer med styregruppe og aftagere af leverancer levere leverancer, som kan tages i brug løbende Sideløbende med den indledende projektplanlægning, går gruppen hurtigt i gang med at operationalisere de overordnede strategiske målsætninger. 4

5 KOMspot Projektgruppen består af et medlem fra Børn-og Ungeforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og SSP sekretariatet. SSP sekretariatet er tovholder. Gruppens arbejde er: Etableringen af KOMspot, en database der systematisk genererer viden for kommunens forvaltninger om individer eller grupper med en risikoadfærd, som er på vej til at udvikle sig til kriminalitet. Siden KOMspot-projektets start er der indgået samarbejde med VISO under Socialstyrelsen, og der er udarbejdet en detaljeret projektplan i tre hovedfaser. Der er desuden tilknyttet to eksterne forskere til projektet fra henholdsvis Aarhus Universitet og KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning). Den brede evidensfokuserede tilgang er valgt for at sikre så grundigt et forarbejde som muligt. De tre hovedfaser med følgende planlagte aktiviteter er: Fase 1: KOMspot kvalificering - Workshop på Odense Rådhus. Kommunens og politiets eksperter og andre relevante samarbejdspartnere vil deltage sammen med de eksterne parter nævnt i indledningen, den 4. november Mulige bruttovariabler til KOMspot udpeges, forventet færdig uge 41, Notat om Odense Kommunes overordnede forebyggelsesmæssige strategi og tænkning samt forventninger til konkret indhold og forløb, forventet færdig uge 41, 2013 Fase 2: Afprøvning af forebyggelse med KOMspot - Arbejdsgruppe til vignetundersøgelse udpeget, forventet udpeget uge 40, Implementering af vignetundersøgelse bredt og til relevante medarbejdere i Odense Kommune, forventet implementeret medio februar 2014 Fase 3: Udvikling og kvalificering af handleplan - Lederworkshop I, forventet afholdt ultimo marts Lederworkshop II, forventet afholdt medio maj 2014 Sammenhængende handlingsplan om kriminalitet blandt børn og unge (jf. service-loven 19, stk. 3) samt udvikling af et forebyggelsesrelevant, databaseret monitoreringssystem KOMspot klar til implementering, planlagt afsluttet maj Muligt materiale- og datagrundlag til KOMspot er allerede iværksat siden byrådets beslutning den , samt implementeret i det daglige forebyggende arbejde og kaldes AVA Koordinering. Det er således sikret, at data og viden ikke går tabt under udviklingsfasen. Forældresamarbejde og forældreinvolvering Projektgruppen består af en person fra Vollsmose 2020 sekretariatet, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn-og Ungeforvaltningen. Børn- og Ungeforvaltningen er tovholder. 5

6 Gruppen har to fokusområder: Generel inddragelse af forældre i hverdagen tilgang og metode Familieklasser og forældreundervisning Gruppen har til opgave at finde frem til, hvordan vi i fremtiden involverer forældrene i løsninger og evt. også hvilke initiativer, der kan igangsættes for at understøtte forældrene i deres opgave som forældre. Gruppen arbejder pt. med en procesplan. Fysiske indsatser lang sigt Kvarterplan Projektgruppen består af en person fra By- og Kulturforvaltningen, Borgmesterforvaltningen og Vollsmose 2020 sekretariatet. Vollsmose 2020 sekretariatet er tovholder. Desuden er der en udvidet projektgruppe, der omfatter fagmedarbejder fra By-og Kulturforvaltningen og boligorganisationerne. Gruppens opgave er: Odense Kommune understøtter boligorganisationernes arbejde for at få del i Landsbyggefondens midler med henblik på at arbejde mod et langsigtet mål om ændring af ejerstrukturen i Vollsmose, herunder eventuelt nedrivning eller ombygning af udvalgte boligblokke. Hertil arbejdes der med at fremskynde etableringen af en letbanestrækning fra midtbyen til Vollsmose. Odense Kommune skal i samarbejde med boligorganisationerne arbejde hen mod at gøre Vollsmose til en mere multifunktionel bydel med detailhandel, uddannelse og erhverv. Park- og naturområderne i og uden for Vollsmose skal sammenlægges for at bryde kanten og åbne Vollsmose. Vollsmose skal tænkes med i kommunens investorstrategi på linie med øvrige strategiske byudviklingsprojekter med henblik på at øge eksterne parters interesse for en udvikling af bydelen Vollsmose. Der er fremsendt en ansøgning til Landsbyggefonden om ændringer af infrastruktur. Ansøgningen er under behandling. Parkerne på Åsumvej har indgivet ansøgning til landsbyggefonden om renoveringsarbejder. Denne ansøgning er ligeledes under behandling. For at kunne håndtere en fokuseret og langstrakt fysisk forandring af Vollsmose, er det aftalt, at der skal udarbejdes en Kvarterplan for Vollsmose. Projektgruppen har igangsat arbejdet og Vollsmose 2020 bestyrelsen fungerer som styregruppe for opgaven. Der er aftalt seminar med bestyrelsen den 7. oktober Den endelige kvarterplan vil blive forelagt By- og Kulturudvalget den 12. november 2013 for endelig godkendelse i byrådsmøde den 4. december Indtil Kvarterplanen er udarbejdet, vil de elementer, der ikke indgår i Kvarterplanen, ligge stille. 6

7 Center for Familier og Unge Center for Familier og Unge er forankret i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Der er ansat en niveau 2 chef, og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn-og Ungeforvaltningen har hver overflyttet en niveau 3 chef. Centeret er den nye enhed, der har følgende rammer og opgaver: Der igangsættes en organisationsændringsproces, der fører til oprettelse af en ny organisering omkring håndtering af multiproblemfamilier eller -borgere. Enheden, der placeres i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, skal yde en tværfaglig og koordineret indsats, og består af sagsbehandlere fra både Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen. Enheden ledes af en niveau 2 chef med reference til direktøren for Social- og Arbejdsforvaltningen. Enheden skal baseres på følgende principper for det fremtidige arbejde med målgruppen Énstrenget tilgang til målgruppen, uanset om personerne er under eller over 18 år. Organiseringen skal omfatte såvel indsatser mod den enkelte, som indsatser, der er mere generelt virkende (gadeplansindsatser og tryghedsskabende aktiviteter). Organiseringen skal fungere som én indgang for eksterne og skal kunne håndtere akut opståede kriser. Enheden har organisatorisk daglig reference til direktør og rådmand i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og politisk reference til Social- og Arbejdsmarksudvalget. Der skal løbende afrapporteres til Økonomiudvalget. Enheden er forankret, og der er aftalt reference m.v. Chefen har orienteret byrådet på sidste kvartalsmøde. Indsatsen organiseres således, at den også omfatter mere generelt virkende indsatser (gadeplansindsatser og tryghedsskabende indsatser), og at indsatsen fungerer som én indgang for eksterne, samt varetager beredskabsfunktionen i krisesituationer. Samtidig bortfalder hotspotfunktionen. Byrådet traf den 25. september 2013 beslutning om dimensioneringen af centeret. 36 medarbejderressourcer allokeres fra forvaltningerne til centeret. Der pågår en medarbejderoverførselsproces, og det forventes, at centeret er fuldt funktionsklar den 1. januar Processen varetages med udgangspunkt i BMF, Forhandling og Løn. Sideløbende arbejdes der med allokering af etablerings, drifts og købsbudgettet. Dette varetages med udgangspunkt i BMF, Politisk Økonomisk stab. Vidensplatform Platformen er forankret i Vollsmose 2020 under initiativaftalen og Camp U styregruppe. Opgaven er at understøtte og udvikle byrådets beslutning: Hvor medarbejdere i kommunen kan dele viden samt indhente viden fra andre kommuner, staten, SDU, OUH og øvrige eksterne parter. UCL er en central aktør i denne opgave og arbejder ud fra to tematiske vinkler, som er ungedidaktik og -læring samt frivillighed og civilsamfund. UCL er selv i direkte kontakt med en række 7

8 kommunale institutioner samt med foreninger og Vollsmose 2020 sekretariatet om samarbejde og konkrete tiltag. Udvikling er i gang. Der afventes, at aftale om PhD-samarbejde mellem UCL og Center for Børn, Unge og Familier falder på plads. Intensivering af kontrolarbejdet Arbejdet er forankret i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Kontrol & Regres. Opgaven er: Administrative kontrolmuligheder Kontrolgruppen intensiverer indsatsen omkring uberettiget modtagelse af offentlige ydelser. Herunder, at kontrolgruppen i samarbejde med relevante fagafdelinger i Odense Kommune gennemgår listen over den hårde kerne, randgruppen og wannabes med henblik på at sikre, at de ikke uberettiget modtager offentlige ydelser. Der er gennemført en gennemgang og udarbejdet notat om dette. Desuden har kontrolgruppen særlig fokus på udvalgte grupper. I januar 2013 blev der nedsat en ad hoc gruppe på baggrund af beslutning fra byrådet den med deltagere fra alle de relevante forvaltninger, hvor sociale ydelser herunder enkeltydelser udbetales/bevilliges. Her blev der koordineret og aftalt en systematik for gennemgangen af de ca. 96 personer i den "hårde kerne". Dette med henblik på samlet overblik og gennemgang af hver enkelt person om berettigelsen af de ydelser, der evt. udbetales. Arbejdet er gennemført og resultaterne blev fremlagt i foråret Her blev det besluttet, at der fremover sker løbende opfølgning i kontrolgruppen på målgruppen hvert kvartal i samarbejde med Center for Familier og Unge (CFU). Herudover har kontrolgruppen stået til rådighed med vejledning og bistand for CFU og understøtter, hvor det ønskes og giver mening. Kontrolgruppen har bl.a. Afholdt mini-seminar mellem Kontrol & Regres og CFU, hvor ledere og medarbejdere fra begge enheder har deltaget med henblik på kendskab til hinandens grundlag og arbejdsopgaver, målsætninger samt drøftelse af samarbejdsmuligheder og problemstillinger mv. Afholdt informationsseance med konkret gennemgang af listen med personer fra "den hårde kerne" herunder drøftelse af problemstillinger. Stillet jurist i løntilskud til rådighed for - i samarbejde med stabens faste jurist - at afklare udvalgte juridiske problemstillinger samt udarbejde notat for CFU. Deltaget i udvalgte ledermøder i CFU på tirsdage i Egeparken med henblik på generel gensidig information, sparring, input mv. Arrangeret demonstration for CFU af kontrolgruppens systematik og brug af nye ITværktøjer - som evt. inspiration til en kommende evidensbaseret ledelsestilgang i CFU Endvidere kan nævnes, at kontrolgruppen har været på besøg hos Den Frie Rådgivning i Vollsmose og holdt oplæg om socialt bedrageri med drøftelse af de problemstillinger og skismaer, som de frivillige rådgivere støder på i det daglige, når deres vejledning, rådgivning og hjælp efterspørges. 8

9 INITIATIVAFTALEN Invest in Vollsmose Vollsmose 2020 driver indsatsen, som er et partnerskab mellem Odense Kommune og tre boligselskaber samt Vollsmose 2020 bestyrelsen. Indsatsen er en del af Initiativaftalen og sætter fokus på en langsigtet indsats og omdannelsesproces for Vollsmose omdannelse til en attraktiv og udviklingsorienteret bydel. Initiativet arbejder for at skabe mere erhverv, vækst, beskæftigelse og uddannelse i Vollsmose. Indsatsen har stærkt fokus på at bidrage til og drage fordel af, en lang række nuværende og fremtidige initiativer i Vollsmose og Odense. Det er altafgørende, at indsatsen koordineres med både normalindsatser og projektindsatser i området. Indsatsen beskæftiger sig med: Sundhedscenter Vollsmose Østerhøj en erhvervsorienteret udvikling af beboelsesejendom C+ Vollsmose Community Center: Etablering af Odenses største samlede Community Center, bestående af private og offentlige aktører. Vollsmose DiscountCourt: Tiltrækningsstrategi i partnerskab med privat investor Vollsmose e-handelscourt: samarbejde med private investorer og butikskæder og uddannelsesinstitutioner og Udvikling Fyn om etablering af et e-handels center i Vollsmose Klausuler : platform for etablering af sociale/beskæftigelse/lokale klausuler i forbindelse med salg og køb af ejendomme og jord i området, i forbindelse med den fremtidige byudvikling af området. Iværksætteriet - Etablering af iværksætter platform i partnerskab med SDU, private investorer og Odense Kommune. Hovedopgaverne her i efteråret 2013 er udarbejdelse af Kvarterplan for hele Vollsmose/Odense NØ. Kvarterplanen er en rammesætning af udviklingen af Vollsmose som attraktiv bosætnings-, handels- og erhvervsbydel. Opgaven løses i et partnerskab mellem Odense Kommune og boligselskaberne. Planen behandles i Odense Kommune. Første behandling i By- og Kulturudvalget og endelig vedtagelse i byrådet den 4. december Planen er under udarbejdelse og Vollsmose 2020 bestyrelsen fungerer som styregruppe for processen. Uddannelse på tværs Indsatsen er en del af Initiativaftalen og er organisatorisk placeret i Vollsmose Indsatsen sætter fokus på en langsigtet indsats og omdannelsesproces for Vollsmose omdannelse til en attraktiv og udviklingsorienteret bydel. Initiativet arbejder for at skabe mere erhverv, vækst, beskæftigelse og uddannelse i Vollsmose. Strategien for indsatsen er tredelt Tiltrækning og branding 9

10 Erhvervsfremmende og uddannelsesfremmende platform Partnerskaber mellem offentlige og private investorer, virksomheder, og institutioner. Uddannelse på tværs herunder Camp U og vidensplatform Uddannelse på tværs er i særlig grad forpligtet til at facilitere et ungecenter og en uddannelsesklynge i og omkring Camp U. Jævnfør statusnotat af 27. maj 2013 til Camp U s bestyrelse er der helt aktuelt fire oplagte tiltag, som er afgørende for Camp U s udvikling og ideen om en uddannelsesklynge i Vollsmose foruden en stillingtagen til, hvordan Camp U s udvikling skal evalueres i kommunalt regi. Arena for foreningsliv Indsatsen Arena for foreningsliv, frivillighed og folkeoplysning er en del af initiativaftalen og drives af Børn- og Ungeforvaltningen under Rising Ungdomsskole. Arenaen har til formål at understøtte det lokale foreningsliv i Vollsmose, samt at tiltrække foreningsaktiviteter og begivenheder til Vollsmose og bredt at understøtte aktivt medborgerskab og styrke civilsamfundet. Projekt Arena har i løbet af det forgangne år arbejdet med følgende: Uddannet foreningsfolk i ledelse, fundraising, regnskab og strategi, afholdt flere konferencer og større arrangementer og har bidraget til, at foreningerne kender bedre til hinanden og til de tilbud, der er til dem som er frivillige fra såvel kommunen som andre aktører. I samarbejde med Frivillignet og SAF er der afholdt en kursusrække for 6 etniske minoritetsforeninger med en allround opkvalificering på ledelse, økonomi, strategi, osv. Dette mundede ud i en konference med deltagere fra hele landet. Der holdes løbende tematiserede fyraftensmøder ud fra hvad foreninger og frivillige efterspørger eksempelvis er der afholdt temamøde om pressehåndtering i foråret og til oktober er konflikthåndtering på dagsordenen. Workshops, temaaftner, lederkursus og læringsdage på Vollsmose Torv er afholdt. Aktiviteter der har affødt et stærkt samarbejde med eksterne aktører. Lige nu arbejdes der med Demokratidag den 31. oktober 2013 for ca. 400 unge i Distrikt Øst, hvor foreninger og interesseorganisationer fra hele landet vil præsentere forskellige måder at engagere sig demokratisk i samfundet. Den 21. november 2013 arrangeres der International Iværksætterfestival i samarbejde med Udvikling Fyn, Vollsmose Torv og Vollsmosesekretariatet. Her bidrages med input om socialøkonomiske virksomheder. Konflikthåndteringskursus er afholdt den 1. oktober Kerneydelserne fortsætter herunder de løbende kursusaktiviteter og temaaftner, samt individuel rådgivning og sparring. 10

11 Mere Gang i Idrætslegepladsen Denne indsats under initiativaftalen er opgivet, og der er indgået aftale med ministeriet om, at midlerne allokeres til en ekstraordinær indsats for etableringen af et ungdomsråd i Vollsmose. Indsatsen er under udvikling og er placeret under Vollsmose TV-overvågning Indsatsen er en del af initiativaftalen og organisatorisk placeret i Borgmesterforvaltningen. Indsatsen giver mulighede for at etablere to konkrete TV-overvågningsprojekter placeret på kommunal ejendom og skal have sammenhæng med eksisterende anlæg i boligbebyggelserne. Det ene projekt har været en optimering og udvidelse af TV-overvågningen ved de kommunale bygninger i centerområdet, dette projekt blev gennemført i Det andet projekt var en videreførelse af TV-overvågningen fra Bøgeparken og ud i de grønne områder over til Idrætslegepladsen. Dette projekt blev sat i bero i forbindelse med OAB s drøftelser af mere gennemgribende forandringer af Bøgetorvet. Afventer stadig. I forbindelse udarbejdelsen af Rapporterne Spor 1 og spor 2 blev der peget på behovet for en fælles tilgang til TV-overvågning i Vollsmose. Den fællestilgang indbefattede centeret, boligorganisationerne og Odense Kommune. Ønsket er, at der på sigt skabes en fælles tilgang til TV-overvågning. Centerets ejere Dan Mark A/S har sideløbende arbejdet med et ønske om en massiv TV-overvågning af større dele af de offentlige arealer. Samlet er det aftalt, at de tre parter i løbet af efteråret 2013 drøfter mulighederne for en fælles tilgang. Flyttehjælp Indsatsen er en del af initiativaftalen. Der er nedsat en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra Børn-og Ungeforvaltningen og Social-og Arbejdsmarkedsforvaltningen indsatsen er pt. organisatorisk placeret i Borgmesterforvaltningen Indsatsen giver mulighed for, at Odense Kommune kan understøtte enkelt familier i at flytte fra Vollsmose. Formålet er to-delt, det ene formål er at give familien en ny start for at forbedre familiens muligheder for at ændre livskurs. Det andet formål er, at der gennem flytningen af enkeltfamilier kan ske en forbedring af livsbetingelserne og bokvaliteten for de beboere, der bor i det fraflyttede boligområde. For at følge tættere op på erfaringerne med flytningerne er der i 2013 udarbejdet et skema for en systematisk opfølgning og opsamling af viden. Det er SAF der står for udfyldelse af skema samt den øvrige proces. Indsatsen vil blive forankret i Center for Familier og Unge pr. 1. januar

12 Øvrige relevante indsatser Camp U Camp U er organisatorisk placeret i Børn-og Ungeforvaltningen og Social-og arbejdsmarkedsforvaltningen med en styregruppe, der består af Odense kommune og udvalgte uddannelsesinstitutioner. Camp U udvikles i retning af en fælles organisering, hvor parterne i højere grad er forpligtet til husets samlede udvikling. Det gælder både ift at skabe et fælles ansigt udadtil, en fælles administration af husets brug, en fælles retning for unge-, udviklings- og undervisningsmiljøerne i huset, en fælles tilgang til samarbejde med foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. På nuværende tidspunkt afventes, at henholdsvis BUF g SAF tager stilling til evalueringsproces for Camp U, samt stillingtagen til en fælles retning for videreudvikling af Camp U som ungecenter og fysisk ramme for en videns- og uddannelsesklynge i Vollsmose. Stillingtagen forventes at være klar efter udvalgsmøderne i oktober/november Sundhedshus Sundhedshuset udspringer af byrådets beslutning fra december 2011 om salg af Østerhøj. En del af salgsaftalen med køberen Dan Mark A/S er, at Odense Kommune arbejder på etablering af et sundhedshus og sundhedsfunktioner i en del af Østerhøj. Opgaven blev lagt i et partnerskab med Regionen Syddanmark, University College Lillebælt (UCL) og Odense Kommune med Borgmesterforvaltningen som tovholder. Partnerskabet ansatte en projektleder, der har til opgave at udarbejde oplæg til sundhedshusets indhold samt et beslutningsgrundlag. I forbindelse med projektlederens ophør i juni 2013 forelå en rapport om muligheder for et sundhedshus, forslag til etablering og en gennemgang af Vollsmoses særlige sundhedsudfordringer. I august blev det aftalt i partnerskabet, at der skulle foretages en konkret vurdering af mulige enheder, institutioner og funktioner, der fra parterne kunne indgå i et sundhedshus. Opgaven er løst gennem bilaterale møder med partnerskabets medlemmer og andre i Odense Kommune med indsigt i sundhedsområdet. I uge 41 vil der foreligge et oplæg til konkret indhold for partnerskabet. I oktober vil der blive udarbejdet oplæg til administrativ og politisk beslutning. Det helhedsorienterede gadeplansprojekt Projektet er forankret i Børn og Ungeforvaltningen, Rising Ungdomsskole. Der er etableret en styregruppe med bred deltagelse fra Odense Kommune og Vollsmose Gadeplansteamet består at tre gadeplansmedarbejdere, en med dansk, en med somalisk og en med arabisk som modersmål. Derudover består teamet af en socialrådgiver, en koordinator og en jobkonsulent. 12

13 Gadeplans primære opgave er at koordinerer indsatsen i forhold til fritid, skole, uddannelse og job omkring udvalgte unge. I projektet skabes et rum, hvor der er mulighed for at arbejde med følelsesog adfærdsmæssig udvikling hos de unge. I samarbejde med de unge, familien og de øvrige samarbejdspartnere struktureres hverdagen, så de unge oplever en sammenhæng mellem hjem, skole og fritid. Fritidsjobsrådgivningen er en vigtig del af de primære opgaver. Gadeplansteamets arbejde er kriminalitetsforebyggende og har relationen mellem den unge og medarbejderen som et grundelement. Gadeplan har i løbet af de sidste tre år opnået mange resultater, ikke kun i form af at have fået unge mænd til at komme i skole, holde sig fra kriminalitet og få et aktivt fritidsliv. Gadeplansteamet har også tager nye metoder i brug og skabt sig et positivt ry blandt de unge på gadeplan i Vollsmose. De overfor nævnte opgaver udmønter sig i forskellige aktiviteter og brug af forskellige værktøjer, som alle har til hensigt at sikre en målopfyldelse. Gennem metodisk arbejde med opgaverne er Gadeplan kommet frem til en række velfungerende metoder og værktøjer. Herunder statistik. Et af delprojekterne i Gadeplan er en tilknyttet jobkonsulent, som hjælper de unge i forhold til job og praktik. Jobkonsulenten holder coachingsamtaler med de unge. Alle de unge, som er erklæret parate til at tage et job, og som har været motiveret for at få et job, har fået det. Et fritidsjob skaber struktur i hverdagen, flere arenaer at bevæge sig i, netværk, en modkultur i forhold til det vanlige miljø samt et økonomisk aspekt. I perioden til den har der været 50 unge, som har sagt ja til at være en del af Den Helhedsorienterede Gadeplansindsats (Gadeplan). Af de unge, som har deltaget i Gadeplan, har 35 gennemført de ni måneder. Af disse lavede 29 ikke kriminalitet ved udgangen af projektperioden, 28 passede på samme tidspunkt deres skole eller uddannelse og 25 havde en organiseret fritid i foreninger og/eller med fritidsjob. 22 har fået fritidsjob eller praktik. I evalueringer til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er projektets delmål opstillet i SMART-mål (se under Målsætninger). Projektet opfylder 19 af de 24 opstillede delmål over 100 %, de resterende 5 delmål opfyldes med 80 % til 100 % ved sidste afrapportering. Udover de hårde fakta har de unge, som har deltager i projektet i en hel periode, opleveret forbedringer i deres hverdag. Nogle unge forbedrer væsentligt deres fremmøde og deltagelse i skolen. Flere unge fortæller, at konfliktniveauet i familien, i skole og på gaden falder som følge af deltagelsen i gadeplan. Den refleksion, der opnås gennem projektet, kan føre til ændret adfærd, både set i forhold til kriminalitet, uddannelse og fritid. Hele teamet metodeudvikler løbende. Jobkonsulenten afprøver f.eks. for tiden en ny model for den første samtale med den unge. En samtale, hvor den unge selv italesætter sin motivation samt metoder til og ansvaret for at få et job. 13

14 Gadeplan udvikler de inddragende netværksmøder, for at skabe større ejerskab og arbejdsfordeling for indsatsen. Teamet begynder også at holde forældremøder for den unge og familien for at sikre mere samarbejde og forældreinddragelse. Boligforlig fra sommeren 2013 Konservative, Liberal Alliance og regeringen indgik i sommer en ghettoaftale der udover ændringer i kriterierne for udpegning af områder også indeholder en række lovændringer, der vil imødekomme Byrådets beslutninger omkring følgende forhold: Samarbejdet mellem kommune og politi intensiveres yderligere i SUB-områderne (særligt udsatte boligområder), og Rigspolitiets udmelding om mål for politiets indsatser i Vollsmose bør ske efter forudgående dialog med kommunen. Der arbejdes på, at mulighederne for at udveksle informationer i et SUB-område udvides, således at kommunen kan få oplysninger i videre omfang end tilfældet er i dag. Der er nye muligheder på vej jf. regeringens ghettoudspil fra juni afventer stadig den endelige udformning. Odense Kommune understøtter boligorganisationerne i at få mere effektive muligheder for at udsætte eller give advarsler til kriminelle beboere. Forudsætningen for dette er, at der videregives informationer på et tidligt tidspunkt fra politiet, og at der udvikles et advarselsregister, der giver mulighed for at udveksle oplysninger mellem boligorganisationerne. Der er nye muligheder på vej jf. regeringens ghettoudspil fra juli, som forventes at blive gennemført i efterårets folketingssamling. Bjarne Brøndgaard Projektchef 27. september

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Odense Kommunes enheder i Vollsmose Kortlægning og analyse

Odense Kommunes enheder i Vollsmose Kortlægning og analyse SEPTEMBER 2013 Odense Kommunes enheder i Vollsmose Kortlægning og analyse FASE 1 Odense Kommunes enheder i Vollsmose 2 Odense Kommunes enheder i Vollsmose 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Undersøgelsesmetode...

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv 1/6 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab 1 Direktør Samarbejdsrådet/ Beboerdemokratiet 3 Beboerdemokrater Eksterne 1 Vollsmoses

Læs mere

Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune.

Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune. Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune. Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder. Reform af den almene sektor Hvor der

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed, trivsel

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr?

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr? Investeringer i udsatte boligområder Velkommen til Odense Måske et eventyr? Erfaringer fra Odense Kommune Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder.

Læs mere

Byrådets forebyggelsesstrategi

Byrådets forebyggelsesstrategi Byrådets forebyggelsesstrategi I forbindelse med Byrådets tiltræden er der sat fokus på at forebyggelse skal være et samlet, overordnet indsatsområde i Furesø Kommune i den kommende periode. En forebyggelsesstrategi

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Notat Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Sidst redigeret 24.06.2010/ 20.08.2010 KOMMISSORIUM 1. Baggrund Styregruppen tager

Læs mere

Overordnet handle- og tidsplan for arbejdet med SSP-indsatsområder

Overordnet handle- og tidsplan for arbejdet med SSP-indsatsområder Indsatsområde 1: Fokus på de unges fritidsliv: Kortlægge aktuel og brugbar viden om de unges fritidsliv. Med udgangspunkt i denne kortlægning udpeges fokusområde(r). Nedsættelse af arbejdsgruppe med deltagelse

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Center for Familier og Unge Ny vej Ny hverdag. enterchef Lars Bo Kjær Odense Kommune labk@odense.dk

Center for Familier og Unge Ny vej Ny hverdag. enterchef Lars Bo Kjær Odense Kommune labk@odense.dk Center for Familier og Unge Ny vej Ny hverdag enterchef Lars Bo Kjær Odense Kommune labk@odense.dk Grundtvigs Højskole 15 09 2015 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (BSF) BSF Stab Uddannelse Job Jobrehabilitering

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale mellem programkonsortiet og Frederiksberg Kommune om forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud Dato 13. marts 2014 På vegne af Ministeriet for

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Partnerskabsaftale Herning Kommune og Red Barnet

Partnerskabsaftale Herning Kommune og Red Barnet Partnerskabsaftale Herning Kommune og Red Barnet Hermed indgås partnerskabsaftale mellem: Herning Kommune Adresse: Center for Børn og Læring, Torvet 4, 7400 Herning Lederens navn: Preben Siggaard Kontaktpersonens

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra V og K om tryghed på byens torve SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE TEKNIK OG MILJØ. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra V og K om tryghed på byens torve SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE TEKNIK OG MILJØ. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 6 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra V og K om tryghed på byens torve 1. Konklusion På byrådsmøde den 14. september 2016 drøftedes et forslag fra Venstres og Det Konservative

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere