2010/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Fremsat den 17. november 2010 af miljøministeren (Karen Ellemann) Forslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af miljøministeren (Karen Ellemann) Forslag."

Transkript

1 2010/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. BLS Fremsat den 17. november 2010 af miljøministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet m.v.) (Differentieret klagegebyr) I lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet, foretages følgende ændringer: affattes således: 1» 18. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler privatpersoner et gebyr på 500 kr. Hvis klager indgives af andre, herunder af virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder er gebyret kr. Stk. 2. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager over fredningsafgørelser efter naturbeskyttelseslovens 40. Stk. 3. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager over ekspropriationsbeslutninger efter naturbeskyttelseslovens 60, skovlovens 23, regler fastsat i medfør af naturbeskyttelseslovens 60 a, råstoflovens 27, planlovens 47, Tøndermarsklovens 33, vandforsyningslovens 40, jordforureningslovens 22, stk. 2 og 4, miljømålslovens 52, stk. 1, vandløbslovens 71 og miljøbeskyttelseslovens 58 samt klager over afgørelser truffet i medfør af miljøbeskyttelseslovens 82, når disse afgørelser vedrører sager efter 58. Stk. 4. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager over afgørelser efter naturbeskyttelseslovens 19 d-19f. Stk. 5. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager over afgørelser efter skovlovens Stk. 6. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager, der udelukkende vedrører afslag på aktindsigt efter lov offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Stk. 7. Miljøministeren kan fastsætte regler om den praktiske fremgangsmåde for betaling, herunder regler om elektronisk overførsel eller giroindbetaling og regler om tilbagebetaling af gebyr for behandlingen af klager.«2. 20, stk. 1, affattes således:»loven træder i kraft den 1. januar 2011.«1

2 2 I lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet m.v.), foretages følgende ændring: 1. 28, stk. 1, affattes således:»stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Klager over afgørelser truffet før den 1. januar 2011, behandles efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 finder 18 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1, anvendelse på alle klager over vandløbsmyndighedernes afgørelser efter kapitel 2-4 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., som påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter lovens ikrafttræden. 4 Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Gældende ret 3. Lovforslagets hovedindhold 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4.1. Staten 4.2. Regionerne 4.3. Kommunerne 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 6. De administrative konsekvenser for borgerne 7. De miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til Århuskonventionen og EU-retten 9. Høring 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er blevet enige om at differentiere gebyret for klager til Natur- og Miljøklagenævnet som led i finanslovaftalen for Klagegebyret foreslås herefter at være på 500 kr. for privatpersoner og 3000 kr. for virksomheder og organisationer. Hermed får Naturog Miljøklagenævnet i højere grad mulighed for at rette fokus på de væsentligste sager. Forslaget skal ses som led i de fortsatte bestræbelser på at opnå en kortere sagsbehandlingstid og dermed en hurtig og effektiv behandling af alle klagesager. Af yderligere initiativer med dette formål kan nævnes, at der afsættes en pulje på 10 mio. kr. til ekstern bistand til en fokuseret indsats i Natur- og Miljøklagenævnet, som fra starten af året målrettet nedbringer de ældre, uafsluttede sager. Forligspartierne er herudover enige om at nedsætte et hurtigt arbejdende eksternt ekspertudvalg, der skal forberede en samlet reform af klagesystemet på miljøområdet. Sigtet er at etablere et klagesystem, der sikrer en hurtig og effektiv behandling af klagesager, så ingen skal vente i årevis på en afgørelse. 2. Gældende ret Der er i dag i medfør af en lang række love fastsat et gebyr for at klage til Naturklagenævnet. Gebyret er i dag på 500 kr., der tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen. Øvrige klager til Naturklagenævnet og alle klager til Miljøklagenævnet er i dag gebyrfri. De gældende gebyrregler er fastsat i bekendtgørelse nr. 950 af 16. september 2004 om gebyr for indbringelse af klager for Naturklagenævnet. Ved lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet blev de to klagenævn lagt sammen. Det er forudsat, at sammenlægningen skal have virkning fra 1. januar Det bemærkes, at klager over vandløbsreguleringer til By- og Landskabsstyrelsen i dag er belagt med gebyr på kr. Disse sager overgår til Natur- og Miljøklagenævnet pr. 1. januar 2011 efter lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet og lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet m.v.) 3

4 3. Lovforslagets hovedindhold Lovforslaget indebærer, at der som udgangspunkt fastsættes et gebyr for at klage til nævnet i alle sager, der efter lovgivningen kan indbringes for nævnet. Efter lovforslaget fastsættes også gebyr for de sagskategorier, der hidtil har kunnet påklages til Miljøklagenævnet, samt afgørelser efter den øvrige lovgivning, hvor der er klageadgang til Naturklagenævnet, men hvor der hidtil ikke har været hjemmel til at fastsætte regler om klagegebyr. Gebyrerne foreslås fastsat til 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Visse kategorier af sager foreslås dog undtaget fra klagegebyr. Det drejer sig for eksempel om klager i ekspropriationssager, fredningssager og sager om aktindsigt. Der vil med hjemmel i lovforslaget blive fastsat regler om tilbagebetaling af gebyret, herunder hvor den påklagede afgørelse ophæves eller ændres, eller hvor klageren får helt eller delvis medhold. Lovforslaget indeholder endvidere ikrafttrædelsesbestemmelser for lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet og lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet m.v.) 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4.1. Staten Økonomiske konsekvenser Det forhold, at flere kategorier af sager bliver gebyrpålagt, samt det forhold, at gebyret for virksomheder og organisationer fastsættes til kr., forventes at ville give statslige indtægter i størrelsesordenen 1,7 millioner kr. Det forventede gebyrprovenu vil tilgå puljen vedrørende generelle skattelettelser, jf. Principper for gebyrpolitikken. Der vil blive fastsat regler om tilbagebetaling af gebyrer i overensstemmelse med regeringens gebyrpolitik Administrative konsekvenser Der forventes øgede administrative byrder for Natur- og Miljøklagenævnets sekretariat i forbindelse med opkrævning og tilbagebetaling af gebyrer samt stillingtagen til grundlaget for differentiering. Samtidig forventes der et fald i antallet af klager for så vidt angår klager fra organisationer og virksomheder Regionerne Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for regionerne Kommunerne Lovforslaget vurderes at ville have positive økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne som en følge af forventet nedgang i antallet af klager, som indgives til kommunerne som følge af de foreslåede ændringer af gebyrerne. 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Der skal betales for flere sagstyper og gebyret forhøjes på nær klager over vandløbsreguleringer, hvor gebyret mere end halveres. 4

5 6. De administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. De miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til Århuskonventionen og EU-retten Til gennemførelse af Århuskonventionens artikel 9, stk. 2 og 4, er det i artikel 16 i direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening og direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved direktiv 2003/35/EF, fastlagt, at der skal være adgang til at indbringe afgørelser efter de to direktiver til prøvelse ved en domstol eller ved et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ. Disse bestemmelser er på Miljøministeriets område gennemført ved klageadgang til henholdsvis Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet. Århus-konventionen indeholder herudover i artikel 9, stk. 3, et krav om adgang til administrative eller retslige procedurer for at anfægte private personers og offentlige myndigheders handlinger og undladelser, der er i strid med de bestemmelser i national ret, der vedrører miljøet. Denne bestemmelse er ikke gennemført i et EU-direktiv og dens rækkevidde er ikke klar, men bestemmelsen finder ligesom for klager omfattet af IPPC-direktiv og VVM-direktiv anvendelse for klager til Natur- og Miljøklagenævnet. Det følger endvidere af Århus-konventionens artikel 9, stk. 4, og direktiverne, at procedurerne skal være fair, rimelige, betimelige og ikke uoverkommeligt dyre. Natur- og Miljøklagenævnet lever på linje med de to nuværende nævn op til kravene i konventionen og direktiverne, idet bemærkes, at gebyrerne for klage til nævnet foreslås fastsat, således at direktivernes krav om, at procedurerne ikke må være uoverkommeligt dyre, vurderes at være overholdt. Tilsvarende er klageadgang til de to nævn en del af gennemførelsen af reglerne om prøvelse af afgørelser om adgang til miljøoplysninger i artikel 6, stk. 1, i direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger, som gennemfører dele af artikel 9, stk. 1, i Århus-konventionen. Direktivets artikel 6, stk. 1, foreskriver bl.a., at proceduren skal være hurtig og enten billig eller helt gratis. Dele af direktivet er gennemført ved lov om aktindsigt i miljøoplysninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni Det foreslåede Natur- og Miljøklagenævn lever på linje med de to nuværende nævn op til kravene i konventionen og direktivet, idet bemærkes, at gebyrerne for klage til nævnet foreslås fastsat, således at kravet om, at proceduren skal være billig eller helt gratis, overholdes. Århus-konventionen og direktiverne stiller som nævnt ovenfor krav om, at procedurerne skal være betimelige. Det må antages, at der heri bl.a. ligger, at der skal være tale om rimelige sagsbehandlingstider. Det kan endelig nævnes, at miljøansvarsdirektivet (direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader) i artikel 13 ligeledes indeholder bestemmelser om klageadgang og domstolsprøvelse. Direktivet indeholder dog ikke udtrykkelige bestemmelser om, at procedurerne skal være fair, rimelige, betimelige og ikke uoverkommeligt dyre. Forslaget indeholder herudover ingen EU-retlige aspekter. 9. Høring Lovforslaget er inden fremsættelsen sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Kirkeministeriet, Klima- og Energiministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Skatteministeriet, Statsministeriet, Transportministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet. 5

6 Grønlands selvstyre, 3F Fagligt Fælles Forbund, 92-gruppen3F Fagligt Fælles Forbund, Advokatrådet/ Advokatsamfundet, Affalddanmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Akademiet for de tekniske videnskaber, Asfaltindustrien, Batteriforeningen, Bekæmpelsesmiddelrådets medlemmer, Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation, Bilfærgernes Rederiforening, Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, Brancheforeningen SPT, Bryggeriforeningen, By & Havn, Campingrådet, Central organisationen af industriansatte i Danmark (CO-industri), Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), COOP Danmark, DAK- OFA(Dansk komité for affald), Danmarks Apotekerforening, Danmarks Cykel Union, Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Idræts-Forbund, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Lak- og Farveindustri, Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Motorunion, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Bilfærgernes Rederiforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Turistråd (nu Visit Denmark), Danmarks Vindmølleforening, Dansk Botanisk Forening, Dansk Akvakultur, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Amatørfiskerforening(formand), Dansk Autogenbrug, Dansk Byggeri, Dansk Camping Union, Dansk Cyklistforbund, Dansk Energi, Dansk Energi Brancheforening, Dansk Entomologisk Forening, Dansk Erhverv, Dansk ErhvervsFremme, Dansk Fritidsfiskerforbund att. Anders Sydney Jensen, Dansk Galvanisør Union, Dansk Gartneri, Dansk Gasteknisk Center, DI Organisation for erhvervslivet, Dansk Journalistforbund, Dansk Juletræsdyrkerforening, Dansk Kano og Kajak Forbund, Dansk Land- og Strandjagtforening, Dansk Metal, Dansk Navigatørforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Planteværn, Dansk Retspolitisk Forening, Dansk Skovforening, Dansk Textil og Beklædning, Dansk Transport og Logistik, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Dansk Vandrelaug, Danske Advokater, Danske Fjernvarme, Danske Grus- og Stenindustri, Danske Havne, Danske Maritime, Danske Regioner, DASU(Dansk automobil sports union), De danske skytteforeninger, De Økologiske Råd, Delta, Den Danske Dommerforening, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Det Økonomiske Råd, DHI Institut for Vand og Miljø, Dommerfuldmægtigforeningen, DONG Energy, Dyrenes Beskyttelse, Ellen Margrethe Basse, Elretur, Emballageindustrien, ENER- GINET. DK, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Nationale høringer, Forbrugerrådet, FORCE Technology, Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark, Foreningen af Danske Brøndborere, Foreningen af Danske Privathavne, Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere, Foreningen af lystbådehavne, Foreningen af miljø-, plan- og naturmedarbejdere i kommunerne (ENVINA), Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Vandværker i Danmark, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, GenvindingsIndustrien (GI), Grafisk arbejdsgiverforening, Green Network, Greenpeace Danmark, Grønne familier, GTS (Godkendt Teknologisk Service), HORESTA, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen Danmark, Kalk- og Teglværksforeningen, KL, Kommunalteknisk Chefforening,Kommunekemi A/S, Kyst, Land & Fjord, Københavns Universitet, Peter Pagh, Helle Tegner Anker, Landbrug & Fødevarer, Landbrugsrådet, Landsforeningen af Danske Anlægsgartnere, Landsforeningen Danske Maskinstationer, Landsforeningen Levende Hav, Landsorganisationen i Danmark (LO), Mærsk Olie & Gas A/S, Natur og Ungdom, NOAH, Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR), Plastindustrien i Danmark, Rederiforeningen for Mindre Skibe,Reno Sam, Returbat, RUC (Roskilde Universitetscenter), Skovdyrkerforeningerne, Småskovsforeningen Danmark, Spildevandsteknisk Forening, Syddansk Universitet, Teknologirådet, Teknologisk Institut, Træ industri Byg, Uniscrap,WEEE-System, WWF Verdensnaturfonden, Økologisk Landsforening, Aalborg Universitet, Århus Universitet 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindre udgifter Økonomiske konsekvenser for 1,7 mill. Kr. staten Negative konsekvenser/ merudgifter 6

7 Økonomiske konsekvenser for Ingen regionerne Økonomiske konsekvenser for Lille fald i administrationsomkostninger kommunerne Administrative konsekvenser for staten Færre sager Administration af differentierede gebyrer Administrative konsekvenser Ingen for regionerne Administrative konsekvenser Færre sager for kommunerne Økonomiske konsekvenser for Øgede udgifter til gebyrer erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen Ingen for erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen Ingen for borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Vurderes at leve op til EU retlige krav i medfør af Århuskonventionen Til nr. 1. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen gennemfører dele af aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for Der indføres en generel pligt til at betale gebyr for indbringelse af klager for Natur- og Miljøklagenævnet, herunder for anmodninger om genoptagelse. En klageskrivelse, som vedrører flere afgørelser, betragtes i den forbindelse som flere klager, og der vil skulle betales et gebyr, for hver afgørelse, som påklages. Gebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og kr. for andre, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyrets størrelse er fastsat under hensyn til den forskellige betalingsevne, der typisk gælder for de forskellige kategorier af klageberettigede i henhold til de forskellige love på planlægnings-, natur- og miljøområdet. Klager over vandløbsreguleringer behandles fremover af Natur- og Miljøklagenævnet, og det foreslås, at det gebyr på kr. for klager over vandløbsreguleringer, der hidtil har skullet betales for behandlingen af en klage hos By- og Landskabsstyrelsen, erstattes af det nye gebyr. Privatpersoner vil være lodsejere og andre, der som personer er klageberettigede efter de pågældende love, herunder flere personer, der klager sammen. En klage vil også anses for at være fra privatpersoner, når disse repræsenteres af rådgivere, herunder af advokater. Også klager fra grundejerforeninger eller andre foreninger, som alene anses som klageberettigede som repræsentanter for klageberettigede privatpersoner, vil falde ind under reglen om privatpersoners gebyr. Det forudsættes i den forbindelse, at foreningen kan godtgøre, at den repræsenterer klageberettigede privatpersoner. Virksomheder er CVR registrerede virksomheder, der er klageberettigede efter de pågældende love. Det gælder såvel personligt drevne virksomheder som virksomheder i selskabsregi. Det er i den forbindelse 7

8 uden betydning, hvordan virksomheden repræsenteres i klagen, herunder ved direktion, bestyrelse eller rådgivere. Det er endvidere uden betydning for gebyrreglerne, om virksomheden klager som adressat for den afgørelse, der klages over, eller om den på andet grundlag er klageberettiget. Organisationer er de foreninger og lignende, som er klageberettigede i henhold til de pågældende love. Under dette begreb falder også klager fra foreninger og lignende, som indgives på vegne af klageberettigede personer, når foreningen selv er klageberettiget i sagen. Også lokale foreninger, som efter de forskellige love er klageberettigede, vil falde ind under reglerne for organisationer. Offentlige myndigheder som kommunalbestyrelser, regionsråd eller statslige myndigheder sidestilles efter forslaget med virksomheder eller organisationer, og skal således betale et gebyr på kr. Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage betales ét klagegebyr. Hvis blot én af klagerne er en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed er gebyret kr. Det foreslås i stk. 2-6, at visse sagskategorier undtages fra klagegebyr, herunder at de eksisterende undtagelser fra betaling af gebyr til Naturklagenævnet opretholdes som forudsat i bemærkningerne til 18 i L 103 forslag til lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Der betales i dag ikke gebyr for klager over fredningsafgørelser efter naturbeskyttelseslovens 40 samt klager over ekspropriationsbeslutninger efter følgende bestemmelser: naturbeskyttelseslovens 60, skovlovens 23, regler fastsat i medfør af naturbeskyttelseslovens 60a, råstoflovens 27, planlovens 47 og Tøndermarsklovens 33. Endvidere betales ikke gebyr for klager over afgørelser efter naturbeskyttelseslovens 19d-f og skovlovens De foreslåede stk. 2-5 viderefører disse undtagelser. Det foreslåede stk. 3 indebærer endvidere, at også klager over ekspropriationsbeslutninger på de nye lovområder, som fremover omfattes af gebyrreglerne undtages fra gebyr. Det drejer sig om beslutninger efter vandforsyningslovens 40, jordforureningslovens 22, stk. 2 og 4, miljømålslovens 52, stk. 1, vandløbslovens 71, miljøbeskyttelseslovens 58 samt afgørelser truffet i medfør af 82, når disse afgørelser vedrører sager efter 58. Endelig foreslås det i stk. 6, at klager, som udelukkende vedrører afslag på aktindsigt, undtages fra gebyr, uanset om afgørelsen træffes efter lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven eller miljøaktindsigtsloven. Bemyndigelsen i stk. 7 vil blive udnyttet til fastsættelse af nærmere regler om indbetaling, herunder krav om elektronisk indbetaling af gebyret. Der vil også blive fastsat regler om tilbagebetaling af gebyret, herunder hvor den påklagede afgørelse ophæves eller ændres, eller hvor klageren får helt eller delvis medhold. Det bemærkes i den forbindelse, at det må forudses, at det i en række sager, som i dag afgøres i Miljøklagenævnet, vil kunne diskuteres, hvad der er medhold - ikke mindst når der er flere klagere, eller når en afgørelse ændres eller ophæves, uden at dette har noget med f.eks. et påklaget vilkår at gøre. Miljøklagenævnet har derfor vurderet, at det vil lette administrationen, hvis tilbagebetaling sker, når klagesagen fører til, at afgørelsen ophæves eller ændres. Til nr. 2 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet indeholder i 20, stk. 1, en bestemmelse om, at loven træder i kraft efter miljøministerens bestemmelse. For at sikre en samtidig ikrafttræden af reglerne foreslås det, at lovens ikrafttrædelse fastsættes i denne lov. Til 2 Til nr. 1 8

9 Lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet m.v.) indeholder i 28, stk. 1, en bestemmelse om, at loven træder i kraft efter miljøministerens bestemmelse. For at sikre en samtidig ikrafttræden af reglerne foreslås det, at lovens ikrafttrædelse fastsættes i denne lov. Til 3 I stk. 1 foreslås det, at loven træder i kraft den 1. januar De nye gebyrregler skal gælde for klager over afgørelser, der træffes efter lovens ikrafttræden 1. januar Klager over afgørelser truffet før 1. januar 2011 vil blive pålagt gebyr efter de hidtil gældende regler, bortset fra klager over vandløbsreguleringer, hvor nedsættelsen af klagegebyret foreslås at få virkning for alle klager, der indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet efter 31. december De hidtil gældende regler om gebyr til Naturklagenævnet, opretholdes for klager over afgørelser truffet før 1. januar 2011, som er indgivet til Naturklagenævnet inden denne dato, dog således at det bliver Natur- og Miljøklagenævnet, som administrerer reglerne, herunder spørgsmål om tilbagebetaling efter dette tidspunkt. Der vil i bekendtgørelse fastsat i medfør af lovens 18, stk. 7, blive fastsat overgangsregler herom i medfør af lovens 20, stk. 2. Til 4 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet indeholder i 21 en bestemmelse om at loven kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland. I det omfang det måtte ske, vil det være hensigtsmæssigt, at gebyrreglerne også kan sættes i kraft for de pågældende sager. 9

10 Lovforslaget med gældende bestemmelser Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet, foretages følgende ændringer: 18. Miljøministeren kan fastsætte regler om gebyr for behandlingen af klager, herunder anmodninger om genoptagelse, der indbringes for nævnet affattes således:» 18. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler privatpersoner et gebyr på 500 kr. Hvis klager indgives af andre, herunder af virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder er gebyret kr. Stk. 2. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager over fredningsafgørelser efter naturbeskyttelseslovens 40. Stk. 3. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager over ekspropriationsbeslutninger efter naturbeskyttelseslovens 60, skovlovens 23, regler fastsat i medfør af naturbeskyttelseslovens 60 a, råstoflovens 27, planlovens 47,Tøndermarsklovens 33, vandforsyningslovens 40, jordforureningslovens 22, stk. 2 og 4, miljømålslovens 52, stk. 1, vandløbslovens 71 og miljøbeskyttelseslovens 58 samt klager over afgørelser truffet i medfør af miljøbeskyttelseslovens 82, når disse afgørelser vedrører sager efter 58. Stk. 4. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager over afgørelser efter naturbeskyttelseslovens 19 d-f. Stk. 5. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager over afgørelser efter skovlovens Stk. 6. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager, der udelukkende vedrører afslag på aktindsigt efter lov offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 10

11 Stk. 7. Miljøministeren kan fastsætte regler om den praktiske fremgangsmåde forbetaling, herunder regler om elektronisk overførsel eller giroindbetaling og regler om tilbagebetaling af gebyr for behandlingen af klager. 20. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Stk , stk. 1, affattes således:»loven træder i kraft den 1. januar 2011.«2 I lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet m.v.), foretages følgende ændring: 28. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2. Stk , stk. 1, affattes således:»stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Klager over afgørelser truffet før den 1. januar 2011 behandles efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 finder 18 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, som affattet ved denne lovs 1, nr.1, anvendelse på alle klager over vandløbsmyndighedernes afgørelser efter kapitel 2-4 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., som påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter lovens ikrafttræden. 4 Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. 11

Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015

Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015 Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015 Liste over høringsparter til ændring af bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af

Læs mere

NOTAT. Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov)

NOTAT. Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov) NOTAT 25. november 2015 Sag: 2015027106 Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov) Offentlige myndigheder mv. Beskæftigelsesministeriet Datatilsynet DanPilot Energi-, Forsynings-

Læs mere

2007/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Fremsat den 28. november 2007 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2007/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Fremsat den 28. november 2007 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2007/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-149-00019 Fremsat den 28. november 2007 af miljøministeren (Troels

Læs mere

Kommuner/kommunale organisationer Danske Regioner KL HK-Kommunal Miljøudvalg

Kommuner/kommunale organisationer Danske Regioner KL HK-Kommunal Miljøudvalg Offentlige myndigheder Beskæftigelsesministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Kirkeministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Kulturministeriet

Læs mere

Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014

Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014 Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014 Høringsliste til udkast til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter 1) 2009/1 LSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-671-01497 Fremsat den 29. oktober 2009 af miljøministeren (Troels

Læs mere

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Advokatsamfundet Affald Danmark Akademikernes Centralorganisation Amager forbrænding I/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien

Læs mere

3M Danmark 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling

3M Danmark 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Høringsliste vedrørende Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 3M Danmark 92-gruppen

Læs mere

Aalborg Universitet Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Apotekernes A/S Arbejdstilsynet Asfaltindustrien Astma-Allergi Danmark

Aalborg Universitet Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Apotekernes A/S Arbejdstilsynet Asfaltindustrien Astma-Allergi Danmark Aalborg Universitet Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Apotekernes A/S Arbejdstilsynet Asfaltindustrien Astma-Allergi Danmark Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Bekendtgørelse af lov om Natur- og Miljøklagenævnet LBK nr 1205 af 28/09/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, j.nr. 029-00510

Læs mere

Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen

Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen Advokatrådet/Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademikernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

2013/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 24. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til

2013/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 24. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til 2013/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-400-00068 Fremsat den 24. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7770-00009 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 83 Bilag 1 Offentligt NOTAT. 22. november 2013. Høringsliste

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 83 Bilag 1 Offentligt NOTAT. 22. november 2013. Høringsliste Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 83 Bilag 1 Offentligt NOTAT 22. november 2013 Høringsliste Advokatfirmaet Henning Moritzen Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) Akademikerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-400-00061 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 130 Offentligt Fremsat den 2012 af erhvervs- og vækstminister Ole Sohn Forslag til Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

miljocenter@fyn-trekant.dk

miljocenter@fyn-trekant.dk Ministerier og styrelser: Statsministeriet Udenrigsministeriet Beskæftigelsesministeriet Forsvarsministeriet Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 240 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 240 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 240 Offentligt Til høringsparterne, jf. vedlagte liste Vand J.nr. BLS-400-00101 Ref. BHo Den 16. december 2010 Forslag til ændring af vandløbsloven

Læs mere

Staten ansætter ikke seniorer

Staten ansætter ikke seniorer Staten ansætter ikke seniorer Ud af 15.744 nyansatte i staten i 2009 havde 282 rundet de 60 år. I ministeriernes departementer blev der i 2009 ansat 11 personer på 60 år eller derover ud af 623 ansættelser.

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver 2012/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-101-00968 Fremsat den 25. april 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Liste over hørte organisationer m.v.

Liste over hørte organisationer m.v. Liste over hørte organisationer m.v. 3F Advokatsamfundet Agri Nord Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademirådet Altox A/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien AutoBranchen Danmark Benzinforhandlernes

Læs mere

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler.

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 29 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om markedsføring (Indførelse af hjemmelsbestemmelser til fastsættelse af regler

Læs mere

Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt.

Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt. Kirsten Hvelplund Stjær bakker 19 9460 Galten Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 04-01-2011

Læs mere

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud BEK nr 887 af 11/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0004

Læs mere

Høringsliste Miljøministeriets udkast til Bekendtgørelse for miljøeffektiv teknologi Februar 2013

Høringsliste Miljøministeriets udkast til Bekendtgørelse for miljøeffektiv teknologi Februar 2013 Høringsliste Miljøministeriets udkast til Bekendtgørelse for miljøeffektiv teknologi Februar 2013 Ministerier og styrelser Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Energistyrelsen Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende Forslag til lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love (digital annoncering m.v.

Høringsnotat. vedrørende Forslag til lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love (digital annoncering m.v. Miljøudvalget 2011-12 L 13 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love (digital annoncering m.v.) Lovudkastet blev sendt

Læs mere

Høringsliste Husdyrgødningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Høringsliste Husdyrgødningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Erhverv Ref. maesa Den 12. december 2016 Høringsliste Husdyrgødningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Advokatsamfundet Akademiet

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud I medfør af 6, stk. 1, nr. 3, og 11, stk. 3, i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og 10, stk. 2, i lov nr. 484 af 17. juni

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN Eksportrådet The Trade Council Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Udkast til. Forslag. til. Lov om ophævelse af. lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven)

Udkast til. Forslag. til. Lov om ophævelse af. lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven) Naturstyrelsen J.nr. NST-400-00068 16. august 2013 Jura Udkast til Forslag til Lov om ophævelse af lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven) Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa, jf.

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 217 til solceller på ejendommene matr. nr. 7fu Klitterne, Ingstrup, beliggende Alexandravej 7, 9480 Løkken

Dispensation fra Lokalplan 217 til solceller på ejendommene matr. nr. 7fu Klitterne, Ingstrup, beliggende Alexandravej 7, 9480 Løkken Erik Aagaard Pr. mail: aagaard0605@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365 mss@jammerbugt.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Ministerier og styrelser

Ministerier og styrelser Ministerier og styrelser Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Energistyrelsen Erhvervsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Center for Kvalitet i Erhvervsregulering Finansministeriet Forbrugerrådet

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Forslag. ændring af navnelov

Forslag. ændring af navnelov Fremsat den {FREMSAT} af Minister for familie- og forbrugeranliggender (Carina Christensen) Forslag til ændring af navnelov (Gebyr) I lov nr. 524 af 24. juni 2005, navnelov, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi 1)

Lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi 1) LOV nr 178 af 24/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00031 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 2009/1 LSF 96 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0017412 Fremsat den

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation til etablering af carporte med fladt tag ved Andelsforeningen Vandværksparken II

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation til etablering af carporte med fladt tag ved Andelsforeningen Vandværksparken II Andelsboligforeningen Vandværksparken II Nørremarksvej 25-27 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte

Læs mere

at@at.dk brs@brs.dk ens@ens.dk jm@jm.dk um@um.dk

at@at.dk brs@brs.dk ens@ens.dk jm@jm.dk um@um.dk Offentlige myndigheder: Arbejdstilsynet Att: Liza Jensen Beredskabsstyrelsen Att. Ann Patricia Sparre Beskæftigelsesministeriet Energistyrelsen Att: Camilla Brovang Forsvarsministeriet GEUS Indenrigs-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger.

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen 2012/1 LSF 71 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Kort- og Matrikelstyrelsen, j.nr. KMS-101-00004 Fremsat den 15. november 2012 af miljøministeren

Læs mere

NOTAT. Miljøteknologi J.nr. 001-10188 Ref. bomgo Den 30. juni 2014

NOTAT. Miljøteknologi J.nr. 001-10188 Ref. bomgo Den 30. juni 2014 NOTAT Miljøteknologi J.nr. 001-10188 Ref. bomgo Den 30. juni 2014 Liste over høringsparter for Miljøtilstandsrapporten og Natur og Miljøpolitisk Redegørelse Ministerier og styrelser Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Det Politisk-Økonomiske Udvalg L 171 - Bilag 1 Offentligt Notat 1. februar 2006 FAC Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Udkastet har været til høring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsliste Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk Arkitektforening Altinex

Læs mere

3E Company 3M Danmark Aalborg Portland Aalborg universitet Aarhus Universitet Advokatrådet Advokatsamfundet Akademiet for tekniske videnskaber Akzo

3E Company 3M Danmark Aalborg Portland Aalborg universitet Aarhus Universitet Advokatrådet Advokatsamfundet Akademiet for tekniske videnskaber Akzo 3E Company 3M Danmark Aalborg Portland Aalborg universitet Aarhus Universitet Advokatrådet Advokatsamfundet Akademiet for tekniske videnskaber Akzo Nobel Altox A/S Amtssygehuset i Gentofte Andreas Jennow

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord.

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord. Uffe Strandby Naturstyrelsen Vestjylland Forstfuldmægtig Gl. Landevej 35 7620 Lemvig 15. marts 2016 Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 82 Bilag 1 Offentligt. Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 82 Bilag 1 Offentligt. Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 82 Bilag 1 Offentligt Høringsliste Forslag til ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love (ændringer på baggrund af evaluering af kommunalreformen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) 2009/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin. j.nr. 2009-5400-0015 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 33 Bilag 1 Offentligt Notat Landsplan J.nr. BLS 100-00123 Ref. FTH Dato: 13. august 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse

Læs mere

Høringsliste. Side 1/5. Kontor/afdeling Center for forsyning. Dato 13. april 2016. J nr. 2016-2537 /NAL. Energistyrelsen

Høringsliste. Side 1/5. Kontor/afdeling Center for forsyning. Dato 13. april 2016. J nr. 2016-2537 /NAL. Energistyrelsen Høringsliste Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 13. april 2016 J nr. 2016-2537 /NAL Aalborg Portland A/S Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademisk Arkitektforening

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt.

Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt. Anna Marie Kornum Hjortdalvej 121 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet BEK nr 1726 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven)

2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven) 2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-1887 Fremsat den 13. april 2012 af social- og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. LBK nr 949 af 03/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. 029-00113 Senere ændringer til forskriften LOV nr 86 af 28/01/2014

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler 2008/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1422-296 Fremsat den 5. december

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Tilladelse til etablering af ny put and take sø - Sandbækvej 9, Nees.

Tilladelse til etablering af ny put and take sø - Sandbækvej 9, Nees. Tonny Brian Christensen Sandbækvej 9 Nees 7570 Vemb 2. oktober 2015 Tilladelse til etablering af ny put and take sø - Sandbækvej 9, Nees. Lemvig Kommune har den 21. august 2015 modtaget en ansøgning om

Læs mere

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til 2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1433-320 Fremsat den 27. marts

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov)

Forslag. Lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) Lovforslag nr. L xxxx Folketinget 2006-07 Fremsat den 11. november 2006 af transport- og energiministeren (Flemming Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens

Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens Dato: 16. juni 2014 Sag: POL-14/03945-9 Sagsbehandler: /mcm Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed KONKURRENCE- OG 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatnævnet Advokatrådet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 29/1 LSF 216 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 21-231-3 Fremsat den 5. maj 21 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov

Læs mere