Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr ) Indstilling fra Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse i Anledning af nedenstaaende Skrivelse af 7. November 1914 fra Krigsministeriet angaaende Salg af Fodfolkskasernen til Staten: "Med Henhold til de mellem delegerede fra Aarhus Byraad og Repræsentanter for Indenrigsministeriet og Krigsministeriet i afvigte Juni Maaned førte Forhandlinger angaaende Statens eventuelle Køb af Fodfolkskasernen i Aarhus og til de under 8 f. M. stedfundne mundtlige Forhandlinger skal Krigsministeriet paa egne og Indenrigsministeriets Vegne fremsætte følgende Forslag: Staten køber Fodfolkskasernen, der forudsættes ubehæftet, med Undtagelse af et 25 m (ca. 39,8 Alen) bredt Haveareal langs Vennelyst Boulevard, for en kontant Købesum af Kroner. Ejendomsretten til det udenfor Kasernen beliggende Eksercerhus forbliver hos Byen, men Staten faar udelukkende Brugsraadighed over Bygningen, dog kun i militært Øjemed. Der udlægges den fornødne Adgangsvej ti! Eksercerhuset, og Vedligeholdelsen af denne Vej og af Eksercerhuset paahviler Staten, saa længe denne udøver sin Brugsraadighed over Bygningen. Dette dokument er fra Side 1 af 8

2 Det ovennævnte Haveareal langs Vennelyst Boulevard, der forbliver i Kommunens Eje, maa kun anvendes som Haveareal eller sælges til Villabebyggelse. I Tilfælde af Salg af Arealeteller Dele af samme vil Statens Approbation være at indhente. Den Indtægt, der fremkommer ved eventuel hel eller delvis Afhændelse af dette Areal, deles ligeligt mellem Staten og Kommunen. Staten forpligter sig til ikke uden Kommunens Samtykke at afhænde Fodfolkskasernen eller Dele af denne i de første 10 Aar. Efter 10 Aars Forløb eller senere har Kommunen, for saa vidt Staten ønsker helt eller delvis at afhænde Etablissementet, Forkøbsret, saafremt der ikke kan fremskaffes større Bud, paa følgende Vilkaar: For hele Etablissementet betales.. 3 C0000 Kr. den af Kultusministeriet benyttede Del (Depotbygningen og Bøssemagerbygningen med tilliggende Grund) betales " den af Krigsministeriet benyttede Del Mandskabsbygningen, Vagt- og Arrestbygningen samt Kasernepladsen) betales " den af Indenrigsministeriet benyttede Del (Resten af Bygningerne med tilliggende Grund) betales " Hvis der kan tilvejebringes større Bud, har Kommunen ligeledes Forkøbsret. Staten og Kommunen deler i alle Tilfælde ligeligt det Beløb, hvormed Købesummen overstiger de ovennævnte fire Summer. Man tillader sig nu at imødese en Meddelelse om, hvorvidt det ærede Byraad kan tiltræde dette Forslag, da man i bekræftende Fald vil søge Rigsdagens Samtykke til en saadan Ordning."Møller udtalte, at Udvalget indstillede at sælge Fodfolkskasernen paa de i Ministeriets Skrivelse anførte Vilkaar. Taleren skulde ikke trætte Byraadet med at omtale alt, hvad der var passeret i denne Sag de senere Aar, men kun bemærke, at der var forhandlet baade mundtligt og skriftligt med Krigsministeriet. Som bekendt havde den forrige Krigsminister, Klaus Berntsen, lovet, at han vilde interessere sig hos Rigsdagen for, at der blev tilstaaet Kommunen en Erstatning paa Kr. Noget Resultat var der imidlertid ikke kommet heraf, idet der var kommet en ny Krigsminister, inden Sagen blev forelagt for Rigsdagen. 1 Foraaret havde Udvalget saa ført en mundtlig Forhandling med den ny Krigsminister. Det var blevet sagt, at denne havde budt Kr. for Kasernen, og at Udvalget havde afvist dette Tilbud. Dette var imidlertid ikke rigtigt, idet Ministeren ikke havde givet noget bestemt Tilbud, men kun udtalt, at Staten ønskede at købe Kasernen. Sagen havde derefter hvilet indtil for en Maaneds Tid siden, da Udvalget havde faaet Dette dokument er fra Side 2 af 8

3 Besked om, at Ministeren ønskede en Forhandling. Under denne havde Udvalget under Henvisning til Afgørelserne for Odense og Nyborg ledet Talen hen paa at faa Erstatning i Stedet for at sælge Kasernen, men Ministeren havde hævdet, at Sagen stillede sig helt anderledes for disse Byer, navnlig for Odense, idet man der kunde overse, hvor stort Tabet havde været. Forhandlingerne havde i det hele taget været meget vanskelige, for satte man Kasernen i for høj Pris, kunde man ingen Erstatning faa, og satte man Prisen lav, vilde Ministeren købe. Sluttelig var man dog kommet overens med Ministeren om Salg paa de i Ministeriets Skrivelseanførte Vilkaar, alt naturligvis under Forbehold af Rigsdagens og Byraadets Approbation. Taleren gennemgik dernæst Vilkaarene og udtalte, at nogle maaske vilde mene, at Kr. var for lav en Pris. Nettoindtægten af Kasernen var for Tiden kun Kr., medens Renten af Salgssummen vilde blive om ved Kr., og man vilde altsaa ved at sælge Kasernen opnaa en Merindtægt paa Kr. Taleren vidste vel, at man havde tænkt paa at omdanne Kasernen til en Forsørgelsesanstalt; men det lod sig næppe gøre for Kr., saa man vilde utvivlsomt kunne faa en saadan Anstalt lige saa billig og mere praktisk et andet Sted. Kasernens Areal udgjorde kv Alen, saa Prisen var altsaa 5-6 Kr. pr. kv Alen. Dette maatte vel kaldes billigt, men skulde Arealet ordnes til Bebyggelse, altsaa med Vejanlæg og Ledninger for Gas, Vand og Elektricitet, vilde man komme op paa 8-9 Kr. pr. kv Alen. En Repræsentant for en Køber havde henvendt sig til Taleren og budt Kr. for Kasernen, men dette Bud kunde naturligvis ikke staa ved Siden af Statens Bud, for selv om Summen var den samme, fik man ved Statens Bud Del i Værdistigningen, foruden at Underofficersskolen gav nogen indirekte Indtægt for Kommunen. Dertil kom endda, at Staten muligvis vilde benytte Kasernen til en anden Statsvirksomhed. Taleren havde sagt til vedkommende Repræsentant, at han, hvis Budet kunde blive forhøjet til Kr., vilde søge at faa Sagen udsat til nærmere Forhandling, men der var ikke kommet nærmere Besked, saa det maatte formodes, at vedkommende ikke vilde give mere end Kr. Det skulde indrømmes, at Handelen med Staten ikke kunde kaldes særliggod, men Udvalget havde søgt at løse sin Opgave saa godt, det formaaende. Vilde Byraadet nu ikke tiltræde Forslaget, havde man kun tilbage at forsøge at fremtvinge en Erstatning ad Rettens Vej. Hvorvidt der derved kunde opnaas noget, skulde Taleren ikke afgøre, men han ansaa det for tvivlsomt. At faa Erstatning ved Bevilling fra Rigsdagen var sikkert ogsaa umuligt, da Ministeren bestemt havde erklæret, at han ikke vilde indbringe Forslag om Erstatning. Sluttelig anbefalede Taleren paa Udvalgets Vegne, at Byraadet tiltraadte Forslaget. Dette dokument er fra Side 3 af 8

4 Formanden havde ikke været til Stede ved Udvalgets Møde i Mandags, men kunde i alt væsentligt tiltræde Indstillingen, navnlig fordi vel ingen vilde tage Ansvaret for at faa Sagen afgjort ved en Retssag, og anden Vej var der næppe, hvis man nu ikke gik ind paa Salget. Der var dog forskellige Spørgsmaal, der vilde gøre det ønskeligt at udsætte Sagen en kortere Tid. Det vilde saaledes have ret stor Betydning, om man kunde faa fri Raadighed over de Kr. Skulde man kun faa Renten af dem, vilde Fordelen ved Salget være ret ringe. Man burde derfor søge at faa Tilsagn fra Indenrigsministeren om, at Beløbet ikke skulde indgaa i Kommunens Kapitalformue, men at det kunde anvendes til at erhverve andre kommunale Aktiver for. Desuden maatte det overvejes, hvorledes Forholdet vilde blive med Optagelseshjemmet, som jo nu var indrettet paa Kasernen. Endelig havde Taleren i Dag faaet Henvendelse om, hvorledes man vilde stille sig til at faa 600 Mand Infanteri indkvarteret her i Byen i Vinter, om det kunde ske paa Kasernen eller hvorledes. Spørgsmaalet var nu til Undersøgelse, og der fandtes forskellige Vanskeligheder,skeligheder, som dog nok kunde overvindes. Der havde ikke været Tid til at udregne, hvorledes det stillede sig i pekuniær Henseende med en saadan Indkvartering, men paa den anden Side vildedenne vel nokværeønskelig,fordi Soldaternejo forbrugte en Del,og fordiden maaske kunde være Begyndelsen til at faa Infanterigarnisonen tilbage. Mikael Johansen kunde af mange Grunde ikke tiltræde Forslaget og kunde ikke forstaa, hvorfor Sagen ikkeblevbehandlet for aabne Døre. Det var snartblevetsaaledes,at alt muligt blev behandlet i lukkede Møder. I nærværende Sag var der jo intet at skjule, det skulde da være, at Prisen var for lav Alle Fordele vilde ved denne Handel være paa Statens Side, og det var ganske uforstaaeligt, at man vilde sælge 4 3/4 Td. Land af Kommunens Jord til saa lav en Pris. Ganske vist beholdt man Strimmelen ved Boulevarden, men naar Staten skulde have Halvdelen af, hvad den mulig blev solgt til, var der ikke meget ved det. For de Kr. vilde Staten faa kv Alen Grund med paastaaende Bygninger og Inventar, der var opført til Kr. At Kr. var en ganske overordentlig billig Pris fremgik alene deraf, at Kasernen var opført til en Værdi af Kr. Maaske vilde man indvende, at denne Sum var nedskrevet med Kr., men der vilde dog være Kr. tilbage. Prisen vilde blive ca. 5 Kr. pr. kv Alen. Skulde Grundene deroppe ikke være mere værd, vilde det være meget beklageligt, saa det vilde i Fremtiden komme til at spille en stor Rolle baade for Kommunen og de private Grundejere, om man nu solgte for denne Pris. Taleren kunde ikke indse, at Kommunenvar saa trængende, at den behøvede at sælge sin Jord saa billigt. De af Hr. Møller anførte Tal angaaende Indtægten af Kasernen var vist rigtige nok, Dette dokument er fra Side 4 af 8

5 men der maatte ogsaa regnes med Værdien af Optagelseshjemmet, antagelig ca Kr. aarlig, og at der var mange Lejligheder, som kunde lejes ud. Endelig maatte Udvalget vel ogsaa mene, at Grunden vilde stige i Værdi, ellers havde det vel ikke faaet det indrettet saaledes, at Kommunen og Staten skulde dele Værdistigningen. Taleren kunde ikke forstaa, at man var gaaet bort fra Tanken om at faa Erstatning, men selvfølgelig var det meget forstaaeligt, at Ministeren tilbød at købe for Kr., naar han hørte, at man vilde sælge for Kr. eller have Kr. i Erstatning. Taleren havde hørt mange sige, at Byen absolut vilde vinde en eventuel Proces. Hidtil havde Byraadet hævdet, at Kasernens Værdi var Kr., saa det vilde se meget underligt ud, om man nu vilde sælge for kun godt det halve. Maaske vilde det bevirke, at Ministeriet ikke i Fremtiden vilde tro paa Byraadet. For at gøre Grundene deroppe salgbare til Bebyggelse skulde der vel anlægges Gader, men Kloak, Vand og Gas var der, og der fandtes sikkert adskillige Borgere, der gerne vilde give en Del mere, end man nu fik, hvis Grunden blev udbudt. Retten til at faa Del i Værdistigningen havde ikke stor Betydning for Kommunen, saaledes som Vilkaarene var formet. Taleren vilde bestemt fraraade Salget; han vilde stemme imod dette og forbeholde sig at faa sin Afstemning tilført Protokollen. Der vilde sikkert komme en Dag, da man vilde indse, at man havde solgt Kasernen altfor billigt. Naar man vil forære Kommunens Jord bort eller sælge den for billigt, kunde man let komme afmed den. Det var ofte blevet hævdet, at Kommunen burde sikre sig saa meget Jord som muligt i Byen, saa man skulde ikke skille sig ved det store Areal deroppe, naar det ikke var nødvendigt, og i hvert Fald ikke til en altfor billig Pris. Det var et farligt Princip at sælge sin Jord for billig og saa købe igen i dyre Domme. Kunde Salget hjælpe til at faa Garnisonen tilbage, var Sagen noget anderledes, men i den Henseende var det ganske uden Betydning. Formanden skulde overfor Hr. Mikael Johansens Anke over, at Sagen blev forhandlet for lukkede Døre, gøre opmærksom paa, at Køb og Salg af faste Ejendomme efter Byraadets Forretningsorden skulde behandles i lukkede Møder. Jakob Jensen fandt, at man godt kunde meddele Ministeriet, at man var villig til at sælge Kasernen paa de tilbudte Vilkaar, dog at Staten maatte overtage de indgaaede Lejemaal, og at der maatte ske Forhandling om at lade Optagelseshjemmet forblive paa Kasernen, til man fik et andet indrettet. Ligeledes kunde det bemærkes, at det var en Forudsætning, at Købesummen skulde indgaa i Kommunens almindelige Beholdning, saaledes at der frit kunde disponeres over den. Det var muligt, at Staten vilde bruge Kasernen til Infanterigarnison, og det skulde Taleren intet have imod, men han vilde dog betone, at han ikke i den nærværende Tid vilde sætte Pris paa at faa flere Soldater til Dette dokument er fra Side 5 af 8

6 Byen. Baade tyske og engelske Skibe havde undersøgt Bugten, navnlig Dybdeforholdene, og det maatte de naturligvis have en Hensigt med. At have Soldater her under de nuværende Forhold kunde let blive skæbnesvangert. Under en Krig var en Garnisonsby udsat for alle Eventualiteter, derfor burde man søge at blive frifor at faa Soldater hertil i denne Tid, saa Taleren vilde meget fraraade, at man indlod sig paa Forhandling om Indkvartering for Tiden. Angaaende selve Salget bemærkede Taleren, at han ansaa Kr. for en god Pris for Kasernen. Inventaret var maaske nok bogført til Kr., men vilde man sælge det, vilde det næppe koste ret meget. Desuden blev Inventaret ikke benyttet, saa man havde ingen Indtægt af det. Hr. Mikael Johansen havde sagt, at mange troede, Kommunen vilde vinde en Proces om Erstatning. Taleren var ingen Ven af Processer og troede ikke, Kommunen vilde opnaa noget ved at anlægge Sag. Selvfølgelig mente Udvalget, at Grunden steg i Værdi i Aarenes Løb, og derfor havde det ogsaa sikret Kommunen Andel i Værdistigningen. Taleren troede ikke, der vilde komme mange Købere, hvis Grundene deroppe blev udbudt til Salg. I Nabolaget havde Kommunen adskillig Jord til Salg, men Køberne meldte sig kun meget sparsomt, saa det vilde være ret underligt, om de skulde være mere villige til at købe paa et Areal, der ikke var saa beredt til Bebyggelse som de Arealer, der allerede var til Salg. Det var morsomt at høre Hr. Mikael Johansen sige, at Kommunen ikke var trængende, naar man erindrede, at Hr. Mikael Johansen for faa Uger siden mente, at Kommunen var saa fattig, at den var lige ved at gaa fallit. Maaske havde Ministeren været mere smart end Udvalget, alle kunde jo ikke være lige kloge. Udvalget havde imidlertid handlet efter bedste Evne, men Hr. Mikael Jokausen mente jo altid, at man havde været uheldig, naar han ikke selv havde været med. Taleren nærede ingen Betænkelighed ved at tilraade Byraadet at tiltræde Salget. Skulde Kasernebygningerne, ja blot Mandskabsbygningen,laves om, vilde det koste saa meget, at en ny Bygning kunde opføres derfor. At indrette Kasernen til Arbejdsanstalt vilde derfor ikke kunne betale sig. Naar man fik fri Raadighed over Salgssummen til at anskaffe andre Aktiver for, kunde Fattigudvalget komme til at projektere en Arbejdsanstalt for fra og saaledes, at den med smaa Midler kunde udvides gennem mange Aar. Simonsen syntes, at Udvalget var naaet til et gansks pænt Resultat, naar man saa hen til alle de Tab og Bryderier, man havde haft af Kasernen, siden Garnisonen blev trukket bort. Salget kunde ikke siges at være en daarlig Forretning, og en eventuel Anvendelse af Kasernen til andet Formaal vilde koste store Summer uden at blive tilfredsstillende. At hele Udvalget kunde anbefale Salget, maatte være Garanti for, at dette ikke var saa helt galt. Om Erstatning Dette dokument er fra Side 6 af 8

7 vilde der næppe mere blive Tale, saa Spørgsmaalet var, om man vilde afhænde Kasernen eller ej paa de tilbudte Vilkaar, og saa troede Taleren, det vilde være bedst at sælge. Der kunde næppe ske noget ved at udsætte Sagen en Uges Tid, men nogen paatrængende Grund dertil var der ikke. Hr. Mikael Johansen havde talt stærkt imod at afhænde Kommunens Grunde, men det syntes ikke, som om Hr. Johansen havde været rigtigt konsekvent, idet denne Handel jo var betydeligt bedre end den, der blev foretaget i sidste Møde, da man solgte 6½ Td. Land til Kongen for kun 1200 Kr. pr. Td. Land. Denne sidste Handel havde Hr. Johansen været med til, medens Taleren havde været imod den. Alt i alt var det sikkert fuldt forsvarligt at slutte Handelen. Tilbudet var lige saa fordelagtigt som det Erstatningskrav, Byraadetselv havde stillet, og betydeligt bedre end det., Ministeriet bavde villet indgaa paa. Jakob Jensen oplyste, at Udvalget ikke havde forhandlet med Ministeren om Inventaret, og at Ministeren heller ikke havde omtalt dette. Der var kun blevet talt om Rygningerne og Grunden, saa antagelig var Inventaret ikke indbefattet i Handelen. Samuelsen fandt, at Udvalget var naaet til et godt Resultat. Forholdene for en tilfredsstillende Ordning af denne Sag havde stedse været meget vanskelige, fordi Ministeren ikke mente sig forpligtet med Hensyn til det, den tidligere Krigsminister havde lovet. Bygningerne var ikke meget værd, hvis de skulde omlaves. Taleren anbefalede Salget og kunde ikke indse Nødvendigheden af at udsætte Sagen. Mikael Johansen troede ikke, Kommunen vilde faa nogen Fordel af Bestemmelsen om Andel i Værdistigningen, da Bestemmelsen kun kom til at virke, hvis Staten solgte Kasernen, hvilket jo vilde være meget usandsynligt. Den af Hr. Simonsen foretagne Sammenligning med Salget af de 6½ Td. Land til Kongen, haltede ikke saa ganske lidt. Den Handel skammede Taleren sig ikke over at have været med til, og Prisen, 1200 Kr. pr. Td. Land, var netop det, som Grunden var vurderet til, medens Prisen for Kasernen var Kr. mindre end Vurderingen. Taleren kunde fremdeles ikke gaa med til Salget. Taleren kunde bedre forstaa Socialdemokraternes Stilling, efter at han nu havde erfaret, at de ansaa Indkvartering for skadelig for Byen. Møller ansaa Ministeriets Tilbud for et Ultimatum. Tog man ikke mod Tilbudet, beholdt man Kasernen og havde saa kun Sagsanlæg tilbage,bage. Det var meget rigtigt, at Staten ikke behøvede at sælge Arealet hverken om 10 Aar eller senere, men saa blev det benyttet i et eller andet Statsøjemed, hvad Byen jo vilde have Fordel af. Ligeledes var det rigtigt, at der var Vand og Gas indlagt paa Kasernen, men skulde Arealet gøres salgbar ved Gadeanlæg, maatte der alligevel nedlægges Ledninger i Gaderne, saa Prisen skulde nok komme op paa 8-9 Kr. pr. kv Alen, og det vilde vist være meget tvivlsomt, om Dette dokument er fra Side 7 af 8

8 nogen vilde give mere for Grund deroppe, naar man Syd for Byen kunde købe for 5 Kr. pr. kv Alen. Ved Forhandlingen i Ministeriet havde Indenrigsministeren, saa vidt Taleren erindrede, slaaet paa, at han intet havde imod, at Kommunen fik fri Raadighed over de Kr. Christensen havde helst set, at man havde faaet en Erstatningssum, men skulde indrømme, at der, som Sagen laa, ikke var anden Udvej end at modtage Tilbudet. Skulde man udlægge Arealet til Bebyggelse med Gadeanlæg og Nedlægning af de forskellige Ledninger, vilde det blive en Fordyrelse af l½ - 2 Kr. pr. kv Alen, saa Salget var næppe saa daarlig en Forretning. At bygge de gamle Bygninger om vilde ikke være heldigt. Alt i alt vilde det næppe være fordelagtigt ikke at modtage Tilbudet. Taleren ansaa det for meget klogt ikke at faa mere Militær hertil i Øjeblikket. Jakob Jensen hævdede, at der efter Ministerens Stilling til Sagen ikke var Haab om at opnaa en blot nogenlunde antagelig Erstatning. Taleren var i Almindelighed ikke imod Indkvartering, og havde kun sagt, at han under de nuværende Krigsforhold vilde fraraade, at man bestræbte sig for at faa mere Militær hertil. Mikael Johansen spurgte, hvorfor denne i pekuniær Henseende saa vigtige Sag ikke var blevet forelagt Budgetudvalget. Formanden kunde ikke indse, hvorfor Sagen skulde behandles af Budgetudvalget, da den havde været overdraget et specielt Udvalg. Taleren skulde ikke fastholde Ønsket om at udsætte Sagen, men vilde dog mene, at man samtidig med at modtage Tilbudet maatte tage det Forbehold, at Inventaret ikke var medregnet, at Købesummen ikke skulde indgaa i Byens Kapitalformue, og at Staten skulde overtage Lejemaalene for de Lokaliteter, der var udlejede paa Kasernen, samt at der skulde optages nærmere Forhandling angaaende Optagelseshjemmet. Det vedtoges med 15 Stemmer mod 1 (Mikael Johansen), 2 stemte ikke, at afhænde Kasernens Grund med paastaaende Bygninger og disses rnur- og nagelfaste Tilbehør paa de i Ministeriets Skrivelse angivne Betingelser og iøvrigt paa Vilkaar, at Købesummen ikke indgaar i Kommunens Kapitalformue, men kan anvendes til Tilvejebringelse af andre Aktiver for Kommunen, at Staten overtager de med Hensyn til visse Lokaliteter indgaaede Lejemaal, og at der angaaende det af Kommunen indrettede Optagelseshjems Forbliven paa Kasernen indledes nærmere Forhandlinger. Dette dokument er fra Side 8 af 8

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Originalt emne Barakker Boligforhold Bolignævn (Huslejenævn) Bolignød (Husvilde) Jernbanevæsen Rets- og Politivæsen Statsbanerne Ting- og Arresthus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 36-1907) Originalt emne Foreninger Gadefejning Grundejerforeninger Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, Offentlig Snekørsel og Snekastning Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Vandforsyning og Vandværk Vandværk og Vandforsyningsanlæg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. september 1938 2) Byrådsmødet den 15. december 1938 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. april 1911 2) Byrådsmødet

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Originalt emne Kommunens Laan Laan Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. oktober 1937 2) Byrådsmødet den 28. oktober 1937 3) Byrådsmødet den 18.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001 Lærlinge Spørgsmaalet Lærlingebevægelsen. Krav til Lærlingelovens Revision. Svend og Lærling. Udgivet af Lærlingenes Landsforbund i Danmark. Paa Lærlingenes Landsforbunds 2, Kongres i København i Paasken

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 340-1917) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906) Originalt emne Skole og Undervisningsvæsen i Almindelighed Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. april 1906 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Originalt emne Begravelsesvæsen Den gamle Borgmestergaard Krematorium Museum Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 4. februar 1915 2) Byrådsmødet den 11. februar

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 567-1908) Originalt emne Byraad Valg, Fritagelse for at være Medlem Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. marts 1909 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 128-1926) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gader Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915) Aarhus byråds journalsager Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915 4) Byrådsmødet den 23. september 1915 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 610-1931) Originalt emne Bade Havnen Havnen i Almindelighed Strandbadeanstalter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1932 2) Byrådsmødet den 14. januar 1932

Læs mere

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN Ansættelsen Fulde Navn: Jensen. Niels. Født den 15. Februar. 1875. i Skramsø Mølle. Antaget som Reservebetjent ved Statsfængslet den 20/7. 1897. Fast ansat som Fængselsbetjent

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 623-1912)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 623-1912) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 623-1912) Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, offentlig Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere