VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN. 1. HAVEFORENINGENS NAVN OG STIFTELSE. 1.1 Foreningens navn er HAVEFORENINGEN. Foreningernes hjemsted er Randers og Mariagerfjord kommuner. 1.2 Foreningen er stiftet. 2. FORMÅL OG VIRKE Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal i overensstemmelse med de bestemmelser der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægter Randers kreds og Kolonihaveforbundet Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan eller tinglyst deklaration og lignende vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af haveforeningens medlemmer Haveforeningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og forbundets Randerskreds. 3. MEDLEMMER Som medlem af foreningen kan optages myndige personer der samtidig lejer en have ved medlemsskabs indgåelse Medlemmet skal have fast bopæl i foreningens hjemstedskommune. For Fjordglimts ved kommende 9560, Mariagerfjord Kommune. Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteradresse uden for haveforeningen. Ændring af adresse skal meddeles kredskontoret senest 2 uger efter flytning. Når det kræves at lejer skal have fast bopæl i kommunen for at kunne leje en kolonihave er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker skal bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel Jvf Intet medlem kan optages i haveforeningen uden bestyrelsens godkendelse Jf. skema ANSØGNING OM SALG AF HAVE Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale gennem kredsen. Haveforeningen Fjordglimt opretter selv lejekontrakter gennem haveforeningens bestyrelse Et medlem kan kun leje én have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening Under Kolonihaveforbundet. Overtrædes denne bestemmelse skal haveforeningens besty relse bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jf. 8. SIDE 1

2 4. HÆFTELSE Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtigelser. 5. LEJE Leje for den enkelte havelod fastsættes på haveforeningens generalforsamling. Generalfor smlingen kan fastsætte engangsbeløb til anlæg af større anlægsarbejder f.eks. kloak, ned lægning af vandledninger, opsætning af el og lignende. 5.2.Betaling af leje anses for rettidig når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag, den efterfølgende hverdag. Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til efterfølgende hverdag Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt kan foreningen opkræve et af repræsentantskabsforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør jf Havelejen opkræves 2 gange årligt 1 januar & 1 juli med betalingsfrist til den 31 i samme måned. 6. ORDENSBESTEMMELSER OG VEDLIGEHOLDELSE AF DET LEJEDE Generalforsamlingen fastsætter i samarbejde med kredsen ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere Medlemmerne er pligtige at overholde alle bestemmer og anvisninger som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlem merne er pligtige at overholde de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser 7. OPHÆVELSE AF LEJEMÅL. 7.1.Lejer har ret til at opsige sit lejemål af havelodden i henhold til reglerne i lejekontrakten mellem lejer og haveforening Foreningens bestyrelse er berettiget til via kredskasserer at ophæve indgåede lejeaftaler hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt og medlemmet ikke har betalt re stancen senest 14 dage efter at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat,f.eks.i skrivelse overbragt bestyrelse på lejerens adresse eller sendt pr. post med postbuddets afleveringsstempel og underskrift. Haveforeningen Fjordglimt ophæver gennem egen kasserer. Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige indbetalingsdag og at det udtrykkeligt er angivet at lejemålet ophæves hvis restancen ikke er betalt inden udløb af den meddelte frist Haveforeningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale hvis medlem merne overlader brugen af en havelod til en anden og trods påtale fortsætter dermed eller såfremt lejeren af en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer. SIDE 2

3 7.4. Haveforeningens bestyrelse er berettiget til ar ophæve den indgåede lejeaftale hvis medlem merne i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området udefra eller på tilsvarende måde tilsidesætter haveforeningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser. OVERTRÆDELSE AF FORBUDDET MOD BENYTTELSE AF KOLONIHAVEHUSET TIL HELÅRSBEBOELSE ER EN GROV TILSIDESÆTTELSE AF BESTEMMELSER PÅLAGT KOLONIHAVEOMRÅDER Kopi af ophævelse fra bestyrelse skal indsendes til orientering for kredsen uanset ophævelsesgrundlag Når lejeretten til en havelod er opsagt kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inclusive fundament og indbo Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den haveforeningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af en forudgående vurdering og værdiansættelse af det som kan indgå i salget. Hvis haven ønskes solgt indenfor 1 år fra købsdato vil den pris sælger har givet ligge til grund for salgspris og kan ikke fraviges. Der kan dog I YDERSTE NØDSTILFÆLDE gives dispensation. Dispensationen gives af haveforeningens bestyrelse. Salg kan ikke betinges af forpligtigelse til samtidig køb af indbo og redskaber. Værdiansættelse skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid fastsatte retnings linier for vurdering Salg kan ikke finde sted uden haveforeningens direkte medvirken Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemålets opsigelse eller ophævelse af lejemål bort fjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse eller er salg sket i strid med gældende overdragelsesregler jf. forbundsvedtægternes 7, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod. Haveforeningens bestyrelse bestemmer herefter hvem der skal overtage havelod og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen i overensstemmelse med de fastsatte regler for vurdering. Medlemmets ret til at sælge inden for fire (4) uger fra ophævelse af lejeret gælder kun i tilfælde hvor der ikke foreligger krav om vurdering. Vurdering er gældende i 18 måneder fra vurde - ringsdato. Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i forhold til vurderingen er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, eventuelt ved auktion. Haveforeningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden værende bebyggelse, beplantning m. v. forud for andre kreditorer. Ved afregning til medlemmet kan haveforeningens bestyrelse fratrække enhver udgift, forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m. v.. Når opsigelse/ophævelse af et medlemsskab med tilhørende lejeaftale har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen for leje og andre ydelser vedrørende havelodden indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort. Medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode. SIDE 3

4 7.10. Bestyrelsen har intet ansvar overfor indtrædende medlemmer hvis et udtrædende medlem be vidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.m. der overdrages. Bestyrelsen kan kræve at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedrørende bebyggelsen Afgår et medlem ved døden er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejemålet med det for medlemmet gældende varsel på 3 måneder, dog gælder : At En efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejemålet medmindre haveforeningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. At En person med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for døds faldet har samme ret under forudsætning af at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet, medmindre haveforeningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. At Myndige slægtninge i op og nedstigende linie har ret til at få overdraget lejemålet af en have parcel mens overdrager er i live. Det betinger dog at haveforeningens bestyrelse ikke har væg tige grunde til at modsætte sig dette. Overdragelsen forudsætter at der foretages værdiansættelse af bebyggelse/have efter gælden- De vurderingsregler. Der skrives ny overdragelses og lejekontrakt. Der skal ikke betales nyt indskrivningsgebyr, dog betales et beløb til dækning af papirer, for tiden kr Beløbet kan ændres af kredsbestyrelsen uden forudgående fremlæggelse for medlemmer i ha veforeningerne. Uanset fremmøde skal overdrager afgive skriftlig erklæring om indforståelse med overdragelsen. 8. FÆLLESARBEJDE Haveforeningens medlemmer er forpligtet til at medvirke til ren og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer der ifølge den kommunale lejekontrakt hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens faciliteter. Medlemmerne har endvidere pligt til at holde sin del af vejen ud for egen have Haveforeningens bestyrelse kan indkalde foreningens medlemmer til ar deltage i de oven nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer der udebliver herfra uden grund en afgift fastsat af generalforsamling. Pålagt afgift betragtes som pligtig pengeydelse i leje forholdet. 9. GENERALFORSAMLING Haveforeningens bestyrelse er øverste myndighed i egne interne forhold under ansvar over for regler og bestemmelser pålagt udefra,herunder vedtagelser i kreds og forbundsregi Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned efter regnskabsårets afslutning og med en dagsorden der som minimum skal indeholde følgende punkter : SIDE 4

5 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Årsregnskab med evt. revisionspåtegning 4. Godkendelse af regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand efter vedtægter 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer / suppleanter efter vedtægter 8. Evt. valg af revisor / suppleant 9. Valg af delegerede / suppleanter til kredsrepræsentantskabsmøde 9.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når generalforsamlingen eller et flertal af havefor ningens bestyrelse med angivelse af dato og dagsorden beslutter det Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere når mindst 2/3 af foreningens medlem mer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelse med angivelse af dagsorden Bestyrelsen er i de stk. 3 & 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalfor samling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse.generalforsamlingen skal holdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelse Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsam lingen. De hermed forbundne udgifter afholdes af haveforeningen Beslutninger på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes hvis mindst 4/5 af de medlemmer der har begæret generalforsamlingen er tilstede. Bestemmelserne i pkt gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 7 dages varsel. Indkaldelse gennem HAVENYT med ovennævnte varsler er gyldig indkaldelse Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være foreningsfor manden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle eller samlever Hver havelod har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer som overtræder foreningens eller kredsens vedtægter og regler er ikke valgbare Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Hvis 1 medlem kræver det skal der afgives skriftlige stemmer, Skal der stemmes om forslag til : Vedtægtsændringer( kan kun stilles som forslag. evt. vedtagelse sker på kredsrepræsentant skabsmøde for alle foreninger ) eller optagelse af kollektive lån, eller ekstraordinære indskud, eller haveforeningens opløsning, kræves det at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort men 2/3 af de afgivne stemmer SIDE 5

6 har stemt for forslaget indkaldes der til en ny generalforsamling som uanset antallet af fremmødte - kan vedtage forslaget kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt haveforeningens formand inden 30 dage efter afholdelse BESTYRELSEN Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til ar varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsen består af fra 3 til 5 personer som alle vælges for en toårig periode. I særlige til fælde kan bestyrelserne udvdses til 7 personer. Formand vælges for alle foreninger særskilt på generalforsamlingen. Fjordglimt, Hadsund konstituerer på første møde efter generalforsamling sig selv med kasserer og evt. næst formand. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter. Disse vælges for 1 år ad gangen Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan der kun vælges én repræsentant fra samme havelod medmindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen. Hvis et menigt medlem af bestyrelsen udtræder før valgperiodens udløb indkaldes suppleant som indtræder i udtrædende medlems valgperiode. Afgår formanden før tiden i en valgperiode indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for valg af ny formand i resterende valgperiode. Sker afgangen umiddelbart før valgperiodens udløb indkalder bestyrelsen suppleant og konstituerer sig med formand valgt af bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling hvor der vælges ny formand Bestyrelsen fastsætter selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelses møder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov eller når 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret eller på anden måde er personligt interesseret Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i samarbejde med kredskasserer Formandens samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, Kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen Bestyrelsen skal sikre at der er tegnet :

7 En bestyrelsesansvarsforsikring der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragene handlinger. En underslæbsforsikring der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler. En erhvervsforsikring der omfatter foreningens ansvar overfor trediemand. En ulykkesforsikring der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen. 11. TAVSHEDSPLIGT. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg nedsat af bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen. 12. TEGNINGSRET. I økonomiske forhold tegnes haveforeningen udadtil af formand og kredskasserer i fællesskab. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for forenin gens daglige ledelse. 13. FORENINGENS OPLØSNING Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes og dette alene skyldes at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening som viderefører det nye haveområde med samme forpligtigelser over for den opløste forenings medlemmer Skyldes foreningens opløsning at foreningen helt ophører med at drive haveforening udpeges 2 likvidatorer. Eventuel formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt FORENINGEN KAN IKKE OPLØSES SÅ LÆNGE KONTRAKT MED UDLEJER ER I KRAFT. ----ooooo--- Vedtægterne ændret og vedtaget på kredsrepræsentantskabsmøde 14 marts Seneste ændringer vedtaget på repræsentantskabsmøde 2013 og er indskrevet i vedtægter Teksttilføjelser for H/F Fjordglimt indskrevet januar SIDE 7

8 SIDE 7.

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundets Århuskreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Århus kommune. 1.2. Kredsen

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Grøndalsvænge. (1.2) Foreningens hjemsted er i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere