1 Haveselskabet Tenen god mad og fritid i en svær tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Haveselskabet Tenen god mad og fritid i en svær tid"

Transkript

1 1 Haveselskabet Tenen god mad og fritid i en svær tid Vest for Vejle lå gennem mange hundrede år vidtstrakte helt flade enge, som udfyldte ådalens bund. Engene var gennemtrukne af åer og bække, men også af afvandingskanaler og veje, for det var et vigtigt produktionslandskab. Området leverede i forsommeren hø til vinterfoder til byens kreaturer, og i sensommer og efterår græssede byens køer, heste og får herude. Træer og huse var der ingen af, kun vidtstrakt udsyn til de majestætiske bakker, som rejste sig på begge sider ad dalen. Sådan var situationen endnu i 1931, hvor et kort viser, at byens bebyggelse og haver stort set endnu holdt sig øst for Omløbsåen. I løbet af 1930 erne, 1940 erne og 1950 erne bredte kolonihaverne sig hastigt over næsten hele den østlige del af engene vest for Boulevarden. Den blev bygget i årene Trin for trin har flere af disse kolonihaver siden måttet vige pladsen for en række store institutioner og bilforhandlere, der alle nød godt af gode adgangsforhold og byens nærhed, og som havde råd til at bygge med pilotering dybt ned i den bløde engbund. Kolonihaver var et fristed for arbejderfamilierne fra de tætte indre bykvarterer, men haverne opfyldte også nogle økonomiske formål. De var nyttehaver, hvor der især i arbejdsløsheds- og krisetider dyrkedes vigtige tilskud til lønnen og kosten. I mange hjem var det langt ind i 1950 erne et påtrængende problem at skaffe det daglige brød og dertil gerne en varieret kost. Kolonihaverne lå i gå- og cykelafstand fra byen, og man drog ud til dem på søndag og helligdage og i de korte ferier. Nogle familier flyttede endda ud i kolonihaven i sommermånederne. Haverne var nærmest køkkenhaver, hvor man især dyrkede kartofler, kål, gulerødder og rødbeder, men også persille, pastinak og løg og lidt krydderplanter som purløg, salvie, løvstikke, timian og merian Haverne var desuden ramme om et vigtigt socialt liv. Familiesammenholdet omkring de fælles aktiviteter blev styrket, og både kvinder og mænd oplevede over kaffen og øllerne en forlængelse af den daglige klassesolidaritet, nu blot i friere former. Kolonihavelivet var en vigtig del af arbejderkulturen. Også for børnene var haverne et dejligt sted. Her kunne de møde naturens produkter som næringsmidler og blomster. Dertil kom glæden ved selv at arbejde med jorden. D. 6. februar 1945 skrev Socialdemokraten i Vejle, at I de senere Aar har Efterspørgslen efter Jord til Kolonihaver været stærkt stigende over det ganske Land. Ogsaa i Vejle er der dukket Masser af nye Haveselskaber op. Mange Vejlensere har i deres Kolonihaver kunnet hente et værdifuldt Vitamintilskud til en Kost, som takket være Dyrtid og Varemangel i allerhøjeste Grad har et saadant Tilskud Behov. Efter hvad Formanden for Kolonihaveforbundets Vejle-Kreds, Sekretær I. P. Iversen, oplyser, er Kravet om Jord saa stærkt voksende, at man har været i Forhandlinger med Repræsentanter for Byraadet for at søge fremskaffet mere Jord til Kolonihave- Interesserede. Disse Forhandlinger er saa langt fremskredne, at de skal til endelig Behandling paa det førstkommende Byraadsmøde. Planen går ud på, at der stilles ca. 4 Tdr. Land i Rosborgs Enge til Raadighed for Kolonihaver. Jorden er beliggende bag B21 s Bane, og vil være særdeles egnet til Formaalet, idet den gennem længere Tid har henligget som Græsmark. B21 s bane lå, hvor gymnasiets store p-plads nu ligger. Matrikelkort Grøn cirkel viser B21s bane, rød cirkel viser Haveselskabet Tenens areal. Tynd rød flade viser gymnasiets placering Man kunne også tage sagen i egen hånd, som folkene bag Haveselskabet Tenen gjorde i efteråret 1945 ved selv at erhverve et egnet areal og stifte en forening. Vi kan her følge denne haveforening fra vugge til grav, da arealet i foråret 1973 blev overtaget af

2 kommunen for at give plads til gymnasiet Rosborg, som Vejle Amt havde på tegnebrættet. Ved den lejlighed blev hele haveforeningens omhyggeligt førte arkiv overdraget til borgmesterkontoret, der siden overlod arkivet til Vejle Stadsarkiv. Vi kan derfor i detaljer følge etablering og afvikling og alle de mellemliggende glæder og sorger i haveselskabet. Det vil vi gøre her. Haveselskabets navn refererer til laksegården Tenen, som helt fra middelalderen til 1942 lå tværs over Vejle Å lidt syd for haveforeningen. Haveselskabet bliver stiftet d med det formål at erhverve og udstykke 15 parceller og en vejparcel på matr. nr. 134 af Vejle Enge under Vejle Købstads jorde. Til stede er de 15 stiftere, en sagfører og sælger af parcellen, slagtermester Andersen. Prisen er 50 øre pr. kvadratalen, beregnet således at der betales for de til brugsjord udlagte 15 parceller samt for 2/5 af det til vej udlagte areal. Omregnet bliver det 1,27 kr. pr. m 2. Haveselskabet Rosborgs Matrikelkort 1945 Parcellen var en del af Vejle og Skibet Enges Pumpelag fra 1926 og 1929 med de tilhørende forpligtelser. Afvandingen skete gennem en kanal, der løb langs Vestre Engvej og ned til Vejle Å ved pumpestationen Tenen. Den blev opført og udstyret med en motorpumpe i 1942, som erstatning for en vinddrevet pumpe, og den fungerer stadig. Arealet havde tidligere været 2 brugt til græsning, og derfor sikrer sælgerne af grunden sig ret til at fjerne pæle, skur, hegnstråd og vandingstrug, mens sælgerne lader medfølge 5 til broen fornødne rør til en overkørsel over afvandingskanalen. Prisen bliver i alt på kr., der sikres gennem et pantebrev, som forrentes med 5 % p.a., og en fast halvårlig ydelse på 900 kr., hvoraf en del er renter på lånet. Dette lån blev afviklet over de næste 12½ år. Medlemmerne hæfter solidarisk én for alle og alle for én for selskabets forpligtelser. Af hver parcel svares et ugentligt beløb af 3 kr. fra d Kontingentet afkræves ved bud hver uge. Men denne betalingsform var for bøvlet at administrere, så allerede på den første ordinære generalforsamling d blev det vedtaget, at ændre kontingentopkrævningen, så medlemmerne skulle betale på kassererens bopæl. Oprindeligt i 1945 blev det fastlagt, at Såfremt et medlem kommer i restance i sommermånederne eller udover 4 uger i vintermånederne, taber han straks enhver ret til jorden og andel i interessentselskabet, såfremt bestyrelsen fordrer sådant. Bestyrelsen sørger derefter for at faa Jorden solgt eller udlejet paa bedst mulig Maade. Den fratraadte, der under alle omstændigheder taber, hvad et Aars Kontingent andrager, kan dog ikke faa sine Penge udbetalt, før Jorden er afhændet. Der var en ganske skrap kurs, og på generalforsamlingen d blev vedtægterne mildnet med følgende tilføjelse: Der skal dog gives Medlemmer, der er Genstand for Arbejdsløshed af ikke ganske forbigaaende Karakter, en rimelig Henstand med Ydelsen, naar de paagældende overfor Bestyrelsen godtgør, at de paa Grund af Arbejdsløshed eller Sygdom ikke kan erlægge den forfaldne Ydelse. Efterkrigstiden var præget af stor arbejdsløshed, så mange kom økonomisk i klemme uden egen skyld. Store beskæftigelsesarbejder prægede tiden, bl.a. anlægget af Boulevarden på tværs af ådalen, men det var kun et plaster på såret. Den første oversigt over medlemmer i haveselskabet viser, at alle på nær én boede i lejlighed i en etageejendom, og 11 ud af 14 boede i Vestbyen. 10 ud af 15 havde et ufaglært arbejde, 3 var faglærte svende, en glarmester og en vognmand. De fleste boede således rimelig tæt på deres kolonihave, og de allerfleste var

3 gennem deres arbejde naturligt knyttet til arbejderbevægelsen i dens forskellige former. Når disse mennesker fandt sammen om at løse en opgave i fællesskab gennem en forening, så er det samtidig udtryk for en rodfæstet dansk tradition. På den første ordinære generalforsamling d blev det oplyst, at der var indhentet tilbud om læplantning. Det laveste bud lå på 1128 kr. og det lykkedes at få tilskud på det meste af beløbet, mens 100 kr. blev skaffet fra Kolonihaveforbundet og 67 kr. af haveselskabet selv. Tilplantningen var allerede startet før generalforsamlingen, og hegnet blev lavet af rødel - et mellemstort træ, som trives i fugtig tørvejord. Hegnet står endnu flot nord og vest for Haveselskabet Tenens gamle grund, som lå i den nordvestlige del af Rosborgs nuværende boldbaner. I 1946 var dalbunden stadig helt åben uden træer og huse, så vestenvinden havde frit spil ind gennem ådalen. Havebrug kræver læ, og d. 10. april samme år var læplantningen tilendebragt. Hegnet nord og vest for gymnasiets boldbaner er plantet af Haveselskabet Tenen. Indkørslen til naboparcellen markeres med to store popler. På generalforsamlingen d blev det meddelt, at købet af jorden var gået i orden og godkendt i ministeriet trods en relativ høj pris på jorden. Det blev vedtaget at indkøbe 1½ tons kalk og 400 kg superfosfat, hvis der kunne fås så meget. Jordanalyser viste, at det var påkrævet. Tørvejorden i engene var sur, og den trængte til kalk for at hæve ph. Den manglede også næringssalte bl.a. fosfat, og det kunne afhjælpes ved at tilføre superfosfat. På et møde d blev det besluttet at nedgrave drænrør i området. Grundvandsstanden stod højt, og generede havebruget. Der var et tilbud om at få kørt sand på de enkelte havelodder. Der blev kørt slagger 3 på vejen. Hele området er meget fladt og lå dengang mindre end 1 m over havoverfladen. I vore dage har de gamle enge sat sig pga. afvandingen, så terrænet nu ligger lidt under havniveau. På samme møde blev det oplyst, at der ville blive lagt vandrør helt ud til Ny Rosborg, når kommunen havde rør dertil, og Tenen håbede at få vand indlagt ved samme lejlighed. Haveselskabet Ny Rosborg lå længere mod syd lidt nordvest for voldstedet Rosborg. Formanden gjorde opmærksom paa, at Schröder havde faaet bevilget Kr. 20,00 til Køb af Sand til sin Jord, som et eventuelt Forskud paa vort Tilskud fra Ministeriet for Landbrug og Fiskeri. Øvrige arbejdsløse Medlemmer kan faa det samme Beløb. Fra Ministeriet var bevilget os Kr. 394,00 til delvis Benyttelse af samtlige Arbejdsløse Medlemmer, og hvorfor Regnskabet senere over Beløbets anvendelse skal indsendes til Ministeriet gennem Vejle Byråd. Ved et bestyrelsesmøde d blev Regnskabet gennemgaaet og det viste sig, at flere Medlemmer er lovligt langt tilbage med Betaling af Kontingent, og ligeledes er der flere, der ikke har betalt den Kunstgødning, de har modtaget. Det vedtoges ogsaa, at Bestyrelsen herefter ikke vil have mere at gøre med Salg af Kunstgødning og deslige. Ved generalforsamlingen d kunne formanden konstatere, at Hvad den hårde Vinter havde levnet, har Tørken nu taget, og det har ikke været noget opløftende Syn at komme i Haven. Forhaabentlig kan noget endnu rettes, selv om der endnu mangler megen Regn. Det er gået stærkt ud over saa godt som alle Afgrøder, og særlig har Kaalormene været aktive, så Kaalene staar med tomme Stilke. Der er allerede opsat Brønd med Pumpe til Vanding, og naar Dræningsarbejdet endnu ikke er paabegyndt, er Grunden den, at Rørene hertil ikke har kunnet skaffes. Gangstien ved Vejen maa ligeledes af Hensyn til Udkørsel af Slagger bringes i forskriftsmæssig Stand. Desuden har vi et Smertensbarn, hvis Jord faktisk henligger som ved Overtagelsen for to Aar siden. Trods gentagne Henstillinger om at faa dette bragt i Orden er dette ikke bleven gjort. Ifl. Lovene skal Haverne holdes i havemæssig Orden. Under Eventuelt blev der anket over, at Træerne rundt om hele Arealet flere Steder var gaaet ud.

4 Bestyrelsen lovede at undesøge Sagen og søge at faa Træerne erstattet. På generalforsamlingen d oplyste formanden, at vort Selskab er stiftet d og er saaledes kun 2½ Aar gammelt, og stort set synes det nu at være i god Gænge. Trods den meget tørre Sommer sidste Aar har Udbyttet sikkert alligevel været tilfredsstillende, og det har glædet Bestyrelsen at i hvert fald eet af de til Bedømmelse indstillede 2 Medlemmer, Murer Chr. Dahl, har faaet Præmie for veldyrket Have. 4 Angaaende Læhegnet som nogle steder er gaaet ud, henstilles det til de enkelte om selv at forny disse med Rødæl. Naar Medlemmerne kommer med Regning herpaa, vil den blive betalt af Kasseren. Medlemmerne maa selv sørge for Kunstgødning og Kalk, som kan købes hos Købmand J. Chr. Larsen, Staldgaardsgade. Der kan ogsaa faaes Superfosfat og Kali. Kartofler skal, som bekendt, være brokfaste, og der maa under ingen omstændigheder sættes andre end disse controllerede. Der vil blive foretaget Stikprøver. Luftfoto Haveselskabet Tenen er vist med grøn firkant. Blå oval viser de to popler på tídl.foto. På generalforsamlingen (GF) d udtalte formanden, at I øvrigt maa det vel siges, at Jorden kultiveres for hvert Aar, der gaar, mere og mere, og jeg tror kun, at vi maa være tilfredse med Høsten. Specielt viser det sig, at Jorden er første Klasses til Hindbær, hvorimod Kartofler tilsyneladende ikke bliver af bedste Kvalitet maaske undtaget de Haver, som faar paakørt med Sand. Kaal viser sig også at være udmærket. Herefter glider haveselskabets liv ind i en mere fast gænge. Vejret kan dog drille: Sommeren 1954 har været usædvanlig vaad med meget Regn, og det har af den Grund ikke været muligt at holde Haverne i ordentlig Stand. Til gengæld har Afgrøderne været ret tilfredsstillende Trods den vanskelige pasning har det alligevel været muligt for to af vore Medlemmer at opnaa Præmier. GF d

5 Formanden omtalte derefter Aarets Afgrøder der for Grøntsagernes vedkommende havde været ret tilfredsstillende, men desværre havde en Nats Frost gjort meget Skade paa Frugttræerne og Jordbærrene. GF d Med hensyn til Afgrøderne i Aar maa Resultatet trods den kolde Forsommer, saa alting kom sent op, siges at være nogenlunde. Vi havde jo en Nats Frost i Juli Maaned, som gjorde en del skade på Jordbærrene og Træerne GF På generalforsamlingen d meddelte formanden at mellemværendet med Slagtermester Andersen, som vi købte Jorden af d. 22. november 1945, nu er afsluttet, ved at restbeløbet på 900 kr. er betalt. Bestyrelsen vil foreslaa Generalforsamlingen, at der fremover betales 1 Kr. pr. uge til Dækning af Udgifter til Skatter, Vandafgift til Kommunen, Kautionsforsikring m.v., hvilket Beløb omtrent vil kunne dække disse løbende Udgifter, som de foreligger i Dag. Det blev senere hævet til 25 kr. pr. kvartal. På GF nævnte formanden, at Vi har jo i Aar haft meget Regn og lidt Solskin men kan dog trods alt være tilfreds med Havernes Udbytte, selvom vi var en Maaneds Tid senere paa Vej med Havearbejdet end sædvanligt På GF påpegede formanden, at Grøfterne havde for lidt Vand om Sommeren, men for meget om Vinteren. Dette har vi tidligere gjort opmærksom på overfor Engejerlauget, men der er dog intet at gøre ved dette. Det er ejerne længere ude, der forlanger det saaledes. Længere ude mod vest blev engene stadig brugt til høslet og græsning, og da skal engene være tørre om sommeren og våde om vinteren. På GF d oplyste formanden, at paa foranledning af A. Schröder, som har henvendt sig paa Borgmesterkontoret om Salg af Jord til Kommunen, har jeg den 24/3 aflagt møde hos Borgmesteren [Willy Sørensen], som udtalte, at Kommunen ikke var interesseret i køb af Jord, og at dette ikke ville ske i hverken hans Borgmesterens [eller] i min tid. Det kan ikke lade sig gøre for Schröder at sælge sin Jord paa Grund af fælles Skøde Borgmesteren udtalte blandt andet, at Kommunen for nylig af Slagtermester Hans Jensen har købt Jord til Kr. 1,50 pr. m 2, men har i enkelte tilfælde købt Jord til Kr. 10,00 pr. m 2 ved Boulevarden. Aarsagen til den højere pris var bl.a., at Jorden var til 5 bebyggelse. Bestyrelsen fortsatte senere i 1965 med at opfordre kommunen til at komme med et konkret købstilbud men uden resultat. Der blev afholdt et medlemsmøde d , hvor alle medlemmerne var indbudt til at give møde i anledning af Kommunens eventuelle køb af jorden. Formanden oplyste, at Byrådssekretær Mathisen havde ringet og meddelt, at noget af det sidste Borgmesteren udtalte, inden han blev indlagt paa Sygehuset, var, at det maaske var det rigtigste for Kommunen at købe Jorden af os. Jeg lovede da, at faa Medlemmerne indkaldt til et Møde for at høre deres Mening med Hensyn til Salget af Jorden. Da Byraadssekretæren ingen Kompetence har til at komme med et Tilbud på Jorden eller fremføre nogen Pris, foreslog jeg en Pris paa 10 kr. pr. m2. Forslaget var selvfølgelig paa egen Regning. Jeg kunne forstå, at denne pris ikke ville være acceptabel. På medlemsmødet var der 7 stemmer for og 7 imod at sælge Jorden. Efter en del Diskussion blev man enige om en fast pris paa 12 Kr. m2, saafremt man skulde afstaa Jorden. Haveselskabet Tenens hæk ses til højre og Rosborg Vænge ses til venstre. Vejen førte til lossepladsen. Foto Vigand Rasmussen ca På generalforsamlingen d blev det noteret, at Beretningen omtalte de gode Afgrøder, der havde været i alle haver, der til dels skyldtes skiftevis Regn og Sol, som havde gjort sit til at give et godt Udbytte. Endvidere har vi indstillet 7 af vores medlemmer til Præmiebedømmelse. Med hensyn til fremtiden for vort Haveselskab er der rettet Henvendelse til Stadsingeniør Bollerup, og vi har den 31. Juli 1968 modtaget sålydende Skrivelse på vor forespørgsel:»i henhold til aftale forleden skal jeg herved bekræfte, at Haveselskabet Tenen s Ejendom ikke berøres af Vejle Renovationsvæsens Planer med hensyn til Opfyldning med Dagrenovation,

6 og at Opfyldningen ikke kan antages at komme Havekolonien væsentligt nærmere end tilfældet er nu. I øjeblikket kører vi, som en midlertidig Foranstaltning, et lag Dagrenovation mere ud på den gamle Losseplads øst for Rosborg ude i nærheden af Sønderåen, men vi arbejder samtidig med Planer om etablering af en ny Losseplads vest for Stribækken på Vejle Kommunes Ejendom i Skibet Kommune. Tilkørslen til denne Plads vil komme til at foregaa ad Vestre Engvej og derefter ca. 250 m mod syd ad Rosborgvejen og fra dette Punkt er det Tanken at lave en ny Vejforbindelse med Overkørsel over Stribækken udfor den nye Plads. Jeg håber, disse oplysninger må være tilstrækkelige for Dem. Med venlige hilsener E. Bollerup«Der var stor bekymring over udsigten til at blive nabo til lossepladsen: Vi ser jo, hvorledes det er gået med mange andre Haver ude ved Lossepladsen, hvor Haverne er svinet til med Papir og Affald og ikke mindst Lugten af alt Skraldet. Haveselskabet Tenens hæk ses foroven og Rosborg Vænge ses forneden. Vejen førte til lossepladsen. Foto Vigand Rasmussen ca Vejen fra Vestre Engvej ned forbi det nutidige gymnasiums blå hal og derfra mod vest til Stribæk blev de næste mange år den eneste adgang til kommunens store losseplads vest for Stribæk. Stadsingeniørens omtale af midlertidig påfyldning i nærheden af Sønderåen oplyser om, hvordan der blev skabt en stor rund banke mellem gymnasiet og åen. Banken af skrald var 6 synlig i mange år, men nu er den skjult, da hele området for et par år siden blev hævet vha. fyldjord i forbindelse med en udbygning af gymnasiet mod syd. Formandens beretning på generalforsamlingen d omtalte, at på grund af meget Solskin og Blæst og dertil for lidt Vand i Vandhanerne havde Havernes Planter og Buske savnet Vand, og med hensyn til at få Vandhane i de enkelte Haver blev der i sin tid rettet Henvendelse til Stadsingeniørkontoret, men da Rørene var for små, kunne dette ikke anbefales, men det er måske muligt, når Idrættens Hus er bygget færdigt, at det bliver lettere med at få større Rør nedlagt i Vejen, så der kan komme mere Tryk i Rørene. Der er jo mange, der forsyner sig med Vand, så inden det når at komme ud til os, så er der jo ikke meget vand tilbage. Med hensyn til Salget af Jorden foreligger der ikke noget nyt fra Byens Side om eventuel Overtagelse af Jorden. Idrættens Hus blev indviet i 1972, men svømmehallen blev taget i brug allerede i Endvidere har vi rettet henvendelse til Stadsingeniørkontoret, om der ikke kunne blive gjort noget med hensyn til Støvplagen og Gener, der fulgte med den megen Kørsel med Skrald og Fyld ud på Lossepladsen, som særligt gaar ud over de Haver, der ligger langs med Vejen. Der har vist i enkelte tilfælde været strøet noget på Vejen for at gøre den fugtig. Ligeledes har vi anket over den store Hastighed med hensyn til Bilkørsel på Vejen, som har resulteret i, at der er sat Skilte op med Hastighedsbegrænsning til, at der kun maa køres 30 km. Det er sjældent, at det overholdes. På generalforsamlingen d berettede formanden, at det saa ud til, at Afgrøderne for aaret 1970 var ret tilfredsstillende trods Tørke og Vandingsforbud med Haveslange. Det har i aar været meget sløjt med vandtilførsel i Vandhanerne, med Perioder hvor der slet ikke var Vand i Rørene. De store Vandrør går kun til Idrættens Hus og ikke længere, og der er ingen Mulighed for at få Rørene længere ud ad Vestre Engvej. Mandag den havde vi et møde med Borgmesteren, hvor vi fremlagde et Prisforlangende paa mindst 15 Kr. pr. m 2 under forbehold af Godkendelse af Generalforsamlingen, og med ret til at leje af Jorden i mindst 5 år efter eventuelt køb af Jorden.

7 Efter en ekstraordinær generalforsamling d sendte havekolonien følgende skrivelse til Vejle Byråd: I henhold til vort møde hos Dem d. 28/8 d. å. har vort haveselskab nu afholdt en ekstraordinær generalforsamling med et eneste punkt på dagsordenen, salg af jord til Vejle Kommune. Afstemningen gav som resultat, at den overvejende del af vore medlemmer i alt 15 ikke ønskede at sælge. Fra formandens side var foreslået en pris af kr. 15,00 pr. m 2, som ikke blev accepteret, og i det hele var der ingen interesse for salg. Derimod var der et stort emne optaget til drøftelse, nemlig de 5 haver, som ligger ud til vejen ud til lossepladsen. Disse 5 haver sammen med de 2 haver, der ligger ud til Vestre Engvej, har i sommer været i en elendig forfatning. For de 5 nævnte haver som til dels har ligeledes været udsat for nedkørsel af hegn samt støvplage, så planter og blomster og m. a. har været dækket af et tæt støvlag, som ikke har virket videre indbydende til nogen husholdning. Krav om erstatning afvises fra kommunen, som vil prøve at hælde tjære eller asfalt på vejen for at dæmpe støvplagen. En ekstraordinær generalforsamling d Formanden fik derefter ordet, [og oplyste] at anledningen til mødet var en anbefalet skrivelse dateret d , som vi har fået tilsendt fra Vejle Byråd, og hvoraf det fremgår, at vi skal afstå vores haver til den 1. april Hele jorden med haver har et areal på m 2, som eksproprieres, hvis ikke man kan blive enige om prisen. Kan eventuelt klage, da indsendes inden 6 uger fra d Skrivelsen indeholder invitation til et møde med borgmesteren i byrådssalen tirsdag d kl. 16. Ifølge en oversigt, som vi har modtaget, skal hele det areal med haver, som ligger syd for Vestre Engvej inddrages og bruges til et nyt gymnasium. Efter formandens redegørelse var der flere, der havde ordet. Der var en del utilfredshed med den pludselige afståelse, og man vedtog at ansætte en mindst pris på mindst 20,00 kr. pr. m2. Den 10. april modtog formanden fra byrådet en check på kr kr. til fordeling mellem 15 medlemmer, således at hver fik 9.437,50 kr. Kvitteringer vedlagt. Endvidere blev hver af haveejerne tilbudt erstatning for bebyggelse og beplantning, herunder blandt andet hegn, vejanlæg m.v. samt for hurtig fraflytning. Disse beløb fra ca. 5 til 7000,- pr. have. Afslutningen på Haveselskabet Tenen foretoges med fuld 7 tilslutning af samtlige medlemmer til et stykke smørrebrød og øl på Paladskroen. 10. maj 1973 modtog jeg en postanvisning fra det kommunale kassererkontor på 1500 Kr. med påtegningen»tilskud til afsluttende generalforsamling«. Denne var jo imidlertid foregået, hvorfor jeg fordelte beløbet til hvert af vore medlemmer med 100 Kr. Det er de sidste ord i foreningsprotokollen for Haveselskabet Tenen efter godt 27 års virke til gavn og glæde for mange familier i Vejle. Borgmester Willy Sørensen ( ) På denne måde løste byens magtfulde borgmester flere problemer på en gang gennem en blanding af handlekraft, hurtighed og kulance. I foråret 1973 skulle Vejle sikre sig, at det kommende gymnasium blev placeret i Vejle og ikke i Tørring, som et flertal af amtsrådet ønskede. Derfor skulle han skaffe byen rådighed over egnede arealer - lige vest for Idrættens Hus. Spillet lykkedes, og gymnasiet Rosborg kunne i 1975 indvies på arealer, som havde været enge i mange hundrede år og som efter krigen blev kolonihaveområde. Nye tider nye behov i et kulturlandskab i stadig forandring. Først producerede man føde til byens kreaturer, så føde til byens arbejdere og siden åndelig føde til byens ungdom. Haveselskabet Tenen ejede matr. nr. 134 af Vejle Enge under Vejle Købstads jorde. Vi kan følge denne matrikel tilbage til de ældste matrikelkort fra 1820, men den blev d sammenlagt med matrikel nr. 133, 135,

8 136 og halvdelen af matrikel nr. 4. Den nye samlede matrikel fik nr. 133, og det blev herpå, at gymnasiet Rosborg blev rejst Matrikel nr. 133 husede fra d Haveselskabet Engfryd lige syd for Haveselskabet Tenen, og længst mod syd på matrikel nr. 4 tæt på voldstedet Rosborg lå Haveselskabet Ny Rosborg. Fodboldklubben B21 havde fra 1921 deres enlige bane på matrikel nr. 135b. Haveforeningen Rosborg Vænget lå lige vest for Haveselskabet Rosborg Sporene efter tiden før gymnasiet er svære at få øje på, men læhegnet af el nord og vest for Haveselskabet Tenen står stadig flot i landskabet, og overkørslen fra Vestre Engvej over kanalen til haveselskabets vej eksisterer stadig, men bruges ikke mere. Der står også to store gamle piletræer nord for gymnasiets 8 boldbaner, som flankerer overkørslen over afvandingskanalen til matrikel nr. 135c, hvor der var græsning til kommunen overtog arealet. Hele gymnasiets boldbane er den oprindelige jordoverflade, som har lagt ryg til først enge og senere kolonihaver. Området blev naturligvis drænet effektivt, da gymnasiet blev etableret, men når vandet fjernes fra jorden, kommer luft ind i stedet, og så synker overfladen i de gamle tørvejorde langsomt, men sikkert. Nu ligger de lidt under havets overflade. Gymnasiet står solidt på 15 m lange piloteringspæle, mens gymnasiets omgivelser med parkeringsplads ligger i 1½-2 m over havet takket være påfyldt grus. På den måde er også landskabet i stadig forandring, men for den opmærksomme er der endnu synlige spor fra fortiden. Anders Grosen R T Luftfoto Haveselskabet Tenen er vist med grøn firkant og gymnasiet med en tynd rød flade. Rødt R og T viser voldstedet Rosborg og laksegården Tenen. Til højre ses Idrættens Hus fra 1972 med opvisningshal og svømmehal. Nederst til venstre ses lossepladsen, hvor Vestre Engvej endte dengang. Artiklen bygger primært på foreningsarkivet fra Haveselskabet Tenen , som opbevares på Vejle Stadsarkiv. Her findes foreningens ejendomsdokumenter, vedtægter, forhandlingsprotokoller, møde referater og medlemslister. Desuden anvendes matrikelkort fra Historiske Kort På Nettet: og luftfoto fra Vejle Kommunes kort:

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N.

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Fr. Petersen matte erklære sig villig til at købe, herom

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Vedtægter 08/02/07 15:23 Side 1 Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal

Læs mere

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 1: Foreningens navn er Haveforeningen Fælleshåb og dens område er ejerhaverne på matrikelnummer 176m, 176o, 177x og 177z af Rønne markjorder,

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Nyhedsmail nr. 28 22. dec. 2016 Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Så er det endelig igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo Kolonihaver Åndehul for den moderne bybo Vi har brug for flere kolonihaver Solen skinner, fuglene synger og kaffekopperne klirrer. De ældre får sig en sludder hen over havelågen, og børnene leger. Intet

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Sundby Sø. Afvandingen

Sundby Sø. Afvandingen Sundby Sø af Henrik Schjødt Kristensen I sidste halvdel af 1800-tallet blev der over hele landet gennemført mange af afvandingsprojekter med betydelige tilskud fra staten. Formålet var at udvide landets

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB

Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB 2012 1. Klubbens navn er Handelsstandens Boldklub, og har hjemsted i Københavns Kommune. Den har til formål at samle mænd og kvinder til udøvelse af boldspil. Dog

Læs mere

Vedtægter. Nuværende vedtægter (Juli 2014) Forslag til vedtægtsændring (2016)

Vedtægter. Nuværende vedtægter (Juli 2014) Forslag til vedtægtsændring (2016) Nuværende vedtægter (Juli 2014) Forslag til vedtægtsændring (2016) 1. Foreningens navn er "Strandbjerggårdens Grundejerforening" med hjemsted Vollerup Overdrev, 4400 Kalundborg. Paragraf 1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29 Hørsholm VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR1-29 1 Foreningens navn er Husejerforeningen 1-29 Dens hjemsted er Hørsholm kommune Husejerforeningens område er matrnr103a-103q Usserød by,hørsholm

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Grundejerforeningen Rosenparken Dato

Grundejerforeningen Rosenparken Dato Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rosenparken 2 Foreningens hjemsted er Bramming Kommune under Ribe ret, der er foreningens værneting. 3 Ifølge lokalplan nr.

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst" CVR Nr

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst CVR Nr V E D T Æ G T E R 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen " CVR Nr. 35548211 Foreningens hjemsted er Århus Kommune og dens værneting er byretten i Århus 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune.

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ørbækhave. Foreningens hjemsted er Odense kommune. Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Kassererens beretning for kalenderåret 2015 REGNSKAB Dagsordenens punkt 3 Virkeligheden i forhold til budgettet Vi havde

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse.

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse. Vedtægter Foreningens navn er Grundejerforeningen Firhøj. Dens område er det i vedtægterne medfølgende kort, identisk med lokalplan 2.9. Et nyt boligområde nord for Særslev og 2.10. En udvidelse af boligområdet

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk VEDTÆGTER for Smidstrup Vandværk a.m.b.a. 2013 Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1 Navn og hjemsted "Smidstrup Vandværk a.m.b.a.", der er stiftet 28. august 1940, har hjemsted i Gribskov kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl Til stede: Mette, Ole, Torben, Christian Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl. 19.30. 1) Valg af referent: Chr 2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. Godkendt med bemærkning

Læs mere