1 Haveselskabet Tenen god mad og fritid i en svær tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Haveselskabet Tenen god mad og fritid i en svær tid"

Transkript

1 1 Haveselskabet Tenen god mad og fritid i en svær tid Vest for Vejle lå gennem mange hundrede år vidtstrakte helt flade enge, som udfyldte ådalens bund. Engene var gennemtrukne af åer og bække, men også af afvandingskanaler og veje, for det var et vigtigt produktionslandskab. Området leverede i forsommeren hø til vinterfoder til byens kreaturer, og i sensommer og efterår græssede byens køer, heste og får herude. Træer og huse var der ingen af, kun vidtstrakt udsyn til de majestætiske bakker, som rejste sig på begge sider ad dalen. Sådan var situationen endnu i 1931, hvor et kort viser, at byens bebyggelse og haver stort set endnu holdt sig øst for Omløbsåen. I løbet af 1930 erne, 1940 erne og 1950 erne bredte kolonihaverne sig hastigt over næsten hele den østlige del af engene vest for Boulevarden. Den blev bygget i årene Trin for trin har flere af disse kolonihaver siden måttet vige pladsen for en række store institutioner og bilforhandlere, der alle nød godt af gode adgangsforhold og byens nærhed, og som havde råd til at bygge med pilotering dybt ned i den bløde engbund. Kolonihaver var et fristed for arbejderfamilierne fra de tætte indre bykvarterer, men haverne opfyldte også nogle økonomiske formål. De var nyttehaver, hvor der især i arbejdsløsheds- og krisetider dyrkedes vigtige tilskud til lønnen og kosten. I mange hjem var det langt ind i 1950 erne et påtrængende problem at skaffe det daglige brød og dertil gerne en varieret kost. Kolonihaverne lå i gå- og cykelafstand fra byen, og man drog ud til dem på søndag og helligdage og i de korte ferier. Nogle familier flyttede endda ud i kolonihaven i sommermånederne. Haverne var nærmest køkkenhaver, hvor man især dyrkede kartofler, kål, gulerødder og rødbeder, men også persille, pastinak og løg og lidt krydderplanter som purløg, salvie, løvstikke, timian og merian Haverne var desuden ramme om et vigtigt socialt liv. Familiesammenholdet omkring de fælles aktiviteter blev styrket, og både kvinder og mænd oplevede over kaffen og øllerne en forlængelse af den daglige klassesolidaritet, nu blot i friere former. Kolonihavelivet var en vigtig del af arbejderkulturen. Også for børnene var haverne et dejligt sted. Her kunne de møde naturens produkter som næringsmidler og blomster. Dertil kom glæden ved selv at arbejde med jorden. D. 6. februar 1945 skrev Socialdemokraten i Vejle, at I de senere Aar har Efterspørgslen efter Jord til Kolonihaver været stærkt stigende over det ganske Land. Ogsaa i Vejle er der dukket Masser af nye Haveselskaber op. Mange Vejlensere har i deres Kolonihaver kunnet hente et værdifuldt Vitamintilskud til en Kost, som takket være Dyrtid og Varemangel i allerhøjeste Grad har et saadant Tilskud Behov. Efter hvad Formanden for Kolonihaveforbundets Vejle-Kreds, Sekretær I. P. Iversen, oplyser, er Kravet om Jord saa stærkt voksende, at man har været i Forhandlinger med Repræsentanter for Byraadet for at søge fremskaffet mere Jord til Kolonihave- Interesserede. Disse Forhandlinger er saa langt fremskredne, at de skal til endelig Behandling paa det førstkommende Byraadsmøde. Planen går ud på, at der stilles ca. 4 Tdr. Land i Rosborgs Enge til Raadighed for Kolonihaver. Jorden er beliggende bag B21 s Bane, og vil være særdeles egnet til Formaalet, idet den gennem længere Tid har henligget som Græsmark. B21 s bane lå, hvor gymnasiets store p-plads nu ligger. Matrikelkort Grøn cirkel viser B21s bane, rød cirkel viser Haveselskabet Tenens areal. Tynd rød flade viser gymnasiets placering Man kunne også tage sagen i egen hånd, som folkene bag Haveselskabet Tenen gjorde i efteråret 1945 ved selv at erhverve et egnet areal og stifte en forening. Vi kan her følge denne haveforening fra vugge til grav, da arealet i foråret 1973 blev overtaget af

2 kommunen for at give plads til gymnasiet Rosborg, som Vejle Amt havde på tegnebrættet. Ved den lejlighed blev hele haveforeningens omhyggeligt førte arkiv overdraget til borgmesterkontoret, der siden overlod arkivet til Vejle Stadsarkiv. Vi kan derfor i detaljer følge etablering og afvikling og alle de mellemliggende glæder og sorger i haveselskabet. Det vil vi gøre her. Haveselskabets navn refererer til laksegården Tenen, som helt fra middelalderen til 1942 lå tværs over Vejle Å lidt syd for haveforeningen. Haveselskabet bliver stiftet d med det formål at erhverve og udstykke 15 parceller og en vejparcel på matr. nr. 134 af Vejle Enge under Vejle Købstads jorde. Til stede er de 15 stiftere, en sagfører og sælger af parcellen, slagtermester Andersen. Prisen er 50 øre pr. kvadratalen, beregnet således at der betales for de til brugsjord udlagte 15 parceller samt for 2/5 af det til vej udlagte areal. Omregnet bliver det 1,27 kr. pr. m 2. Haveselskabet Rosborgs Matrikelkort 1945 Parcellen var en del af Vejle og Skibet Enges Pumpelag fra 1926 og 1929 med de tilhørende forpligtelser. Afvandingen skete gennem en kanal, der løb langs Vestre Engvej og ned til Vejle Å ved pumpestationen Tenen. Den blev opført og udstyret med en motorpumpe i 1942, som erstatning for en vinddrevet pumpe, og den fungerer stadig. Arealet havde tidligere været 2 brugt til græsning, og derfor sikrer sælgerne af grunden sig ret til at fjerne pæle, skur, hegnstråd og vandingstrug, mens sælgerne lader medfølge 5 til broen fornødne rør til en overkørsel over afvandingskanalen. Prisen bliver i alt på kr., der sikres gennem et pantebrev, som forrentes med 5 % p.a., og en fast halvårlig ydelse på 900 kr., hvoraf en del er renter på lånet. Dette lån blev afviklet over de næste 12½ år. Medlemmerne hæfter solidarisk én for alle og alle for én for selskabets forpligtelser. Af hver parcel svares et ugentligt beløb af 3 kr. fra d Kontingentet afkræves ved bud hver uge. Men denne betalingsform var for bøvlet at administrere, så allerede på den første ordinære generalforsamling d blev det vedtaget, at ændre kontingentopkrævningen, så medlemmerne skulle betale på kassererens bopæl. Oprindeligt i 1945 blev det fastlagt, at Såfremt et medlem kommer i restance i sommermånederne eller udover 4 uger i vintermånederne, taber han straks enhver ret til jorden og andel i interessentselskabet, såfremt bestyrelsen fordrer sådant. Bestyrelsen sørger derefter for at faa Jorden solgt eller udlejet paa bedst mulig Maade. Den fratraadte, der under alle omstændigheder taber, hvad et Aars Kontingent andrager, kan dog ikke faa sine Penge udbetalt, før Jorden er afhændet. Der var en ganske skrap kurs, og på generalforsamlingen d blev vedtægterne mildnet med følgende tilføjelse: Der skal dog gives Medlemmer, der er Genstand for Arbejdsløshed af ikke ganske forbigaaende Karakter, en rimelig Henstand med Ydelsen, naar de paagældende overfor Bestyrelsen godtgør, at de paa Grund af Arbejdsløshed eller Sygdom ikke kan erlægge den forfaldne Ydelse. Efterkrigstiden var præget af stor arbejdsløshed, så mange kom økonomisk i klemme uden egen skyld. Store beskæftigelsesarbejder prægede tiden, bl.a. anlægget af Boulevarden på tværs af ådalen, men det var kun et plaster på såret. Den første oversigt over medlemmer i haveselskabet viser, at alle på nær én boede i lejlighed i en etageejendom, og 11 ud af 14 boede i Vestbyen. 10 ud af 15 havde et ufaglært arbejde, 3 var faglærte svende, en glarmester og en vognmand. De fleste boede således rimelig tæt på deres kolonihave, og de allerfleste var

3 gennem deres arbejde naturligt knyttet til arbejderbevægelsen i dens forskellige former. Når disse mennesker fandt sammen om at løse en opgave i fællesskab gennem en forening, så er det samtidig udtryk for en rodfæstet dansk tradition. På den første ordinære generalforsamling d blev det oplyst, at der var indhentet tilbud om læplantning. Det laveste bud lå på 1128 kr. og det lykkedes at få tilskud på det meste af beløbet, mens 100 kr. blev skaffet fra Kolonihaveforbundet og 67 kr. af haveselskabet selv. Tilplantningen var allerede startet før generalforsamlingen, og hegnet blev lavet af rødel - et mellemstort træ, som trives i fugtig tørvejord. Hegnet står endnu flot nord og vest for Haveselskabet Tenens gamle grund, som lå i den nordvestlige del af Rosborgs nuværende boldbaner. I 1946 var dalbunden stadig helt åben uden træer og huse, så vestenvinden havde frit spil ind gennem ådalen. Havebrug kræver læ, og d. 10. april samme år var læplantningen tilendebragt. Hegnet nord og vest for gymnasiets boldbaner er plantet af Haveselskabet Tenen. Indkørslen til naboparcellen markeres med to store popler. På generalforsamlingen d blev det meddelt, at købet af jorden var gået i orden og godkendt i ministeriet trods en relativ høj pris på jorden. Det blev vedtaget at indkøbe 1½ tons kalk og 400 kg superfosfat, hvis der kunne fås så meget. Jordanalyser viste, at det var påkrævet. Tørvejorden i engene var sur, og den trængte til kalk for at hæve ph. Den manglede også næringssalte bl.a. fosfat, og det kunne afhjælpes ved at tilføre superfosfat. På et møde d blev det besluttet at nedgrave drænrør i området. Grundvandsstanden stod højt, og generede havebruget. Der var et tilbud om at få kørt sand på de enkelte havelodder. Der blev kørt slagger 3 på vejen. Hele området er meget fladt og lå dengang mindre end 1 m over havoverfladen. I vore dage har de gamle enge sat sig pga. afvandingen, så terrænet nu ligger lidt under havniveau. På samme møde blev det oplyst, at der ville blive lagt vandrør helt ud til Ny Rosborg, når kommunen havde rør dertil, og Tenen håbede at få vand indlagt ved samme lejlighed. Haveselskabet Ny Rosborg lå længere mod syd lidt nordvest for voldstedet Rosborg. Formanden gjorde opmærksom paa, at Schröder havde faaet bevilget Kr. 20,00 til Køb af Sand til sin Jord, som et eventuelt Forskud paa vort Tilskud fra Ministeriet for Landbrug og Fiskeri. Øvrige arbejdsløse Medlemmer kan faa det samme Beløb. Fra Ministeriet var bevilget os Kr. 394,00 til delvis Benyttelse af samtlige Arbejdsløse Medlemmer, og hvorfor Regnskabet senere over Beløbets anvendelse skal indsendes til Ministeriet gennem Vejle Byråd. Ved et bestyrelsesmøde d blev Regnskabet gennemgaaet og det viste sig, at flere Medlemmer er lovligt langt tilbage med Betaling af Kontingent, og ligeledes er der flere, der ikke har betalt den Kunstgødning, de har modtaget. Det vedtoges ogsaa, at Bestyrelsen herefter ikke vil have mere at gøre med Salg af Kunstgødning og deslige. Ved generalforsamlingen d kunne formanden konstatere, at Hvad den hårde Vinter havde levnet, har Tørken nu taget, og det har ikke været noget opløftende Syn at komme i Haven. Forhaabentlig kan noget endnu rettes, selv om der endnu mangler megen Regn. Det er gået stærkt ud over saa godt som alle Afgrøder, og særlig har Kaalormene været aktive, så Kaalene staar med tomme Stilke. Der er allerede opsat Brønd med Pumpe til Vanding, og naar Dræningsarbejdet endnu ikke er paabegyndt, er Grunden den, at Rørene hertil ikke har kunnet skaffes. Gangstien ved Vejen maa ligeledes af Hensyn til Udkørsel af Slagger bringes i forskriftsmæssig Stand. Desuden har vi et Smertensbarn, hvis Jord faktisk henligger som ved Overtagelsen for to Aar siden. Trods gentagne Henstillinger om at faa dette bragt i Orden er dette ikke bleven gjort. Ifl. Lovene skal Haverne holdes i havemæssig Orden. Under Eventuelt blev der anket over, at Træerne rundt om hele Arealet flere Steder var gaaet ud.

4 Bestyrelsen lovede at undesøge Sagen og søge at faa Træerne erstattet. På generalforsamlingen d oplyste formanden, at vort Selskab er stiftet d og er saaledes kun 2½ Aar gammelt, og stort set synes det nu at være i god Gænge. Trods den meget tørre Sommer sidste Aar har Udbyttet sikkert alligevel været tilfredsstillende, og det har glædet Bestyrelsen at i hvert fald eet af de til Bedømmelse indstillede 2 Medlemmer, Murer Chr. Dahl, har faaet Præmie for veldyrket Have. 4 Angaaende Læhegnet som nogle steder er gaaet ud, henstilles det til de enkelte om selv at forny disse med Rødæl. Naar Medlemmerne kommer med Regning herpaa, vil den blive betalt af Kasseren. Medlemmerne maa selv sørge for Kunstgødning og Kalk, som kan købes hos Købmand J. Chr. Larsen, Staldgaardsgade. Der kan ogsaa faaes Superfosfat og Kali. Kartofler skal, som bekendt, være brokfaste, og der maa under ingen omstændigheder sættes andre end disse controllerede. Der vil blive foretaget Stikprøver. Luftfoto Haveselskabet Tenen er vist med grøn firkant. Blå oval viser de to popler på tídl.foto. På generalforsamlingen (GF) d udtalte formanden, at I øvrigt maa det vel siges, at Jorden kultiveres for hvert Aar, der gaar, mere og mere, og jeg tror kun, at vi maa være tilfredse med Høsten. Specielt viser det sig, at Jorden er første Klasses til Hindbær, hvorimod Kartofler tilsyneladende ikke bliver af bedste Kvalitet maaske undtaget de Haver, som faar paakørt med Sand. Kaal viser sig også at være udmærket. Herefter glider haveselskabets liv ind i en mere fast gænge. Vejret kan dog drille: Sommeren 1954 har været usædvanlig vaad med meget Regn, og det har af den Grund ikke været muligt at holde Haverne i ordentlig Stand. Til gengæld har Afgrøderne været ret tilfredsstillende Trods den vanskelige pasning har det alligevel været muligt for to af vore Medlemmer at opnaa Præmier. GF d

5 Formanden omtalte derefter Aarets Afgrøder der for Grøntsagernes vedkommende havde været ret tilfredsstillende, men desværre havde en Nats Frost gjort meget Skade paa Frugttræerne og Jordbærrene. GF d Med hensyn til Afgrøderne i Aar maa Resultatet trods den kolde Forsommer, saa alting kom sent op, siges at være nogenlunde. Vi havde jo en Nats Frost i Juli Maaned, som gjorde en del skade på Jordbærrene og Træerne GF På generalforsamlingen d meddelte formanden at mellemværendet med Slagtermester Andersen, som vi købte Jorden af d. 22. november 1945, nu er afsluttet, ved at restbeløbet på 900 kr. er betalt. Bestyrelsen vil foreslaa Generalforsamlingen, at der fremover betales 1 Kr. pr. uge til Dækning af Udgifter til Skatter, Vandafgift til Kommunen, Kautionsforsikring m.v., hvilket Beløb omtrent vil kunne dække disse løbende Udgifter, som de foreligger i Dag. Det blev senere hævet til 25 kr. pr. kvartal. På GF nævnte formanden, at Vi har jo i Aar haft meget Regn og lidt Solskin men kan dog trods alt være tilfreds med Havernes Udbytte, selvom vi var en Maaneds Tid senere paa Vej med Havearbejdet end sædvanligt På GF påpegede formanden, at Grøfterne havde for lidt Vand om Sommeren, men for meget om Vinteren. Dette har vi tidligere gjort opmærksom på overfor Engejerlauget, men der er dog intet at gøre ved dette. Det er ejerne længere ude, der forlanger det saaledes. Længere ude mod vest blev engene stadig brugt til høslet og græsning, og da skal engene være tørre om sommeren og våde om vinteren. På GF d oplyste formanden, at paa foranledning af A. Schröder, som har henvendt sig paa Borgmesterkontoret om Salg af Jord til Kommunen, har jeg den 24/3 aflagt møde hos Borgmesteren [Willy Sørensen], som udtalte, at Kommunen ikke var interesseret i køb af Jord, og at dette ikke ville ske i hverken hans Borgmesterens [eller] i min tid. Det kan ikke lade sig gøre for Schröder at sælge sin Jord paa Grund af fælles Skøde Borgmesteren udtalte blandt andet, at Kommunen for nylig af Slagtermester Hans Jensen har købt Jord til Kr. 1,50 pr. m 2, men har i enkelte tilfælde købt Jord til Kr. 10,00 pr. m 2 ved Boulevarden. Aarsagen til den højere pris var bl.a., at Jorden var til 5 bebyggelse. Bestyrelsen fortsatte senere i 1965 med at opfordre kommunen til at komme med et konkret købstilbud men uden resultat. Der blev afholdt et medlemsmøde d , hvor alle medlemmerne var indbudt til at give møde i anledning af Kommunens eventuelle køb af jorden. Formanden oplyste, at Byrådssekretær Mathisen havde ringet og meddelt, at noget af det sidste Borgmesteren udtalte, inden han blev indlagt paa Sygehuset, var, at det maaske var det rigtigste for Kommunen at købe Jorden af os. Jeg lovede da, at faa Medlemmerne indkaldt til et Møde for at høre deres Mening med Hensyn til Salget af Jorden. Da Byraadssekretæren ingen Kompetence har til at komme med et Tilbud på Jorden eller fremføre nogen Pris, foreslog jeg en Pris paa 10 kr. pr. m2. Forslaget var selvfølgelig paa egen Regning. Jeg kunne forstå, at denne pris ikke ville være acceptabel. På medlemsmødet var der 7 stemmer for og 7 imod at sælge Jorden. Efter en del Diskussion blev man enige om en fast pris paa 12 Kr. m2, saafremt man skulde afstaa Jorden. Haveselskabet Tenens hæk ses til højre og Rosborg Vænge ses til venstre. Vejen førte til lossepladsen. Foto Vigand Rasmussen ca På generalforsamlingen d blev det noteret, at Beretningen omtalte de gode Afgrøder, der havde været i alle haver, der til dels skyldtes skiftevis Regn og Sol, som havde gjort sit til at give et godt Udbytte. Endvidere har vi indstillet 7 af vores medlemmer til Præmiebedømmelse. Med hensyn til fremtiden for vort Haveselskab er der rettet Henvendelse til Stadsingeniør Bollerup, og vi har den 31. Juli 1968 modtaget sålydende Skrivelse på vor forespørgsel:»i henhold til aftale forleden skal jeg herved bekræfte, at Haveselskabet Tenen s Ejendom ikke berøres af Vejle Renovationsvæsens Planer med hensyn til Opfyldning med Dagrenovation,

6 og at Opfyldningen ikke kan antages at komme Havekolonien væsentligt nærmere end tilfældet er nu. I øjeblikket kører vi, som en midlertidig Foranstaltning, et lag Dagrenovation mere ud på den gamle Losseplads øst for Rosborg ude i nærheden af Sønderåen, men vi arbejder samtidig med Planer om etablering af en ny Losseplads vest for Stribækken på Vejle Kommunes Ejendom i Skibet Kommune. Tilkørslen til denne Plads vil komme til at foregaa ad Vestre Engvej og derefter ca. 250 m mod syd ad Rosborgvejen og fra dette Punkt er det Tanken at lave en ny Vejforbindelse med Overkørsel over Stribækken udfor den nye Plads. Jeg håber, disse oplysninger må være tilstrækkelige for Dem. Med venlige hilsener E. Bollerup«Der var stor bekymring over udsigten til at blive nabo til lossepladsen: Vi ser jo, hvorledes det er gået med mange andre Haver ude ved Lossepladsen, hvor Haverne er svinet til med Papir og Affald og ikke mindst Lugten af alt Skraldet. Haveselskabet Tenens hæk ses foroven og Rosborg Vænge ses forneden. Vejen førte til lossepladsen. Foto Vigand Rasmussen ca Vejen fra Vestre Engvej ned forbi det nutidige gymnasiums blå hal og derfra mod vest til Stribæk blev de næste mange år den eneste adgang til kommunens store losseplads vest for Stribæk. Stadsingeniørens omtale af midlertidig påfyldning i nærheden af Sønderåen oplyser om, hvordan der blev skabt en stor rund banke mellem gymnasiet og åen. Banken af skrald var 6 synlig i mange år, men nu er den skjult, da hele området for et par år siden blev hævet vha. fyldjord i forbindelse med en udbygning af gymnasiet mod syd. Formandens beretning på generalforsamlingen d omtalte, at på grund af meget Solskin og Blæst og dertil for lidt Vand i Vandhanerne havde Havernes Planter og Buske savnet Vand, og med hensyn til at få Vandhane i de enkelte Haver blev der i sin tid rettet Henvendelse til Stadsingeniørkontoret, men da Rørene var for små, kunne dette ikke anbefales, men det er måske muligt, når Idrættens Hus er bygget færdigt, at det bliver lettere med at få større Rør nedlagt i Vejen, så der kan komme mere Tryk i Rørene. Der er jo mange, der forsyner sig med Vand, så inden det når at komme ud til os, så er der jo ikke meget vand tilbage. Med hensyn til Salget af Jorden foreligger der ikke noget nyt fra Byens Side om eventuel Overtagelse af Jorden. Idrættens Hus blev indviet i 1972, men svømmehallen blev taget i brug allerede i Endvidere har vi rettet henvendelse til Stadsingeniørkontoret, om der ikke kunne blive gjort noget med hensyn til Støvplagen og Gener, der fulgte med den megen Kørsel med Skrald og Fyld ud på Lossepladsen, som særligt gaar ud over de Haver, der ligger langs med Vejen. Der har vist i enkelte tilfælde været strøet noget på Vejen for at gøre den fugtig. Ligeledes har vi anket over den store Hastighed med hensyn til Bilkørsel på Vejen, som har resulteret i, at der er sat Skilte op med Hastighedsbegrænsning til, at der kun maa køres 30 km. Det er sjældent, at det overholdes. På generalforsamlingen d berettede formanden, at det saa ud til, at Afgrøderne for aaret 1970 var ret tilfredsstillende trods Tørke og Vandingsforbud med Haveslange. Det har i aar været meget sløjt med vandtilførsel i Vandhanerne, med Perioder hvor der slet ikke var Vand i Rørene. De store Vandrør går kun til Idrættens Hus og ikke længere, og der er ingen Mulighed for at få Rørene længere ud ad Vestre Engvej. Mandag den havde vi et møde med Borgmesteren, hvor vi fremlagde et Prisforlangende paa mindst 15 Kr. pr. m 2 under forbehold af Godkendelse af Generalforsamlingen, og med ret til at leje af Jorden i mindst 5 år efter eventuelt køb af Jorden.

7 Efter en ekstraordinær generalforsamling d sendte havekolonien følgende skrivelse til Vejle Byråd: I henhold til vort møde hos Dem d. 28/8 d. å. har vort haveselskab nu afholdt en ekstraordinær generalforsamling med et eneste punkt på dagsordenen, salg af jord til Vejle Kommune. Afstemningen gav som resultat, at den overvejende del af vore medlemmer i alt 15 ikke ønskede at sælge. Fra formandens side var foreslået en pris af kr. 15,00 pr. m 2, som ikke blev accepteret, og i det hele var der ingen interesse for salg. Derimod var der et stort emne optaget til drøftelse, nemlig de 5 haver, som ligger ud til vejen ud til lossepladsen. Disse 5 haver sammen med de 2 haver, der ligger ud til Vestre Engvej, har i sommer været i en elendig forfatning. For de 5 nævnte haver som til dels har ligeledes været udsat for nedkørsel af hegn samt støvplage, så planter og blomster og m. a. har været dækket af et tæt støvlag, som ikke har virket videre indbydende til nogen husholdning. Krav om erstatning afvises fra kommunen, som vil prøve at hælde tjære eller asfalt på vejen for at dæmpe støvplagen. En ekstraordinær generalforsamling d Formanden fik derefter ordet, [og oplyste] at anledningen til mødet var en anbefalet skrivelse dateret d , som vi har fået tilsendt fra Vejle Byråd, og hvoraf det fremgår, at vi skal afstå vores haver til den 1. april Hele jorden med haver har et areal på m 2, som eksproprieres, hvis ikke man kan blive enige om prisen. Kan eventuelt klage, da indsendes inden 6 uger fra d Skrivelsen indeholder invitation til et møde med borgmesteren i byrådssalen tirsdag d kl. 16. Ifølge en oversigt, som vi har modtaget, skal hele det areal med haver, som ligger syd for Vestre Engvej inddrages og bruges til et nyt gymnasium. Efter formandens redegørelse var der flere, der havde ordet. Der var en del utilfredshed med den pludselige afståelse, og man vedtog at ansætte en mindst pris på mindst 20,00 kr. pr. m2. Den 10. april modtog formanden fra byrådet en check på kr kr. til fordeling mellem 15 medlemmer, således at hver fik 9.437,50 kr. Kvitteringer vedlagt. Endvidere blev hver af haveejerne tilbudt erstatning for bebyggelse og beplantning, herunder blandt andet hegn, vejanlæg m.v. samt for hurtig fraflytning. Disse beløb fra ca. 5 til 7000,- pr. have. Afslutningen på Haveselskabet Tenen foretoges med fuld 7 tilslutning af samtlige medlemmer til et stykke smørrebrød og øl på Paladskroen. 10. maj 1973 modtog jeg en postanvisning fra det kommunale kassererkontor på 1500 Kr. med påtegningen»tilskud til afsluttende generalforsamling«. Denne var jo imidlertid foregået, hvorfor jeg fordelte beløbet til hvert af vore medlemmer med 100 Kr. Det er de sidste ord i foreningsprotokollen for Haveselskabet Tenen efter godt 27 års virke til gavn og glæde for mange familier i Vejle. Borgmester Willy Sørensen ( ) På denne måde løste byens magtfulde borgmester flere problemer på en gang gennem en blanding af handlekraft, hurtighed og kulance. I foråret 1973 skulle Vejle sikre sig, at det kommende gymnasium blev placeret i Vejle og ikke i Tørring, som et flertal af amtsrådet ønskede. Derfor skulle han skaffe byen rådighed over egnede arealer - lige vest for Idrættens Hus. Spillet lykkedes, og gymnasiet Rosborg kunne i 1975 indvies på arealer, som havde været enge i mange hundrede år og som efter krigen blev kolonihaveområde. Nye tider nye behov i et kulturlandskab i stadig forandring. Først producerede man føde til byens kreaturer, så føde til byens arbejdere og siden åndelig føde til byens ungdom. Haveselskabet Tenen ejede matr. nr. 134 af Vejle Enge under Vejle Købstads jorde. Vi kan følge denne matrikel tilbage til de ældste matrikelkort fra 1820, men den blev d sammenlagt med matrikel nr. 133, 135,

8 136 og halvdelen af matrikel nr. 4. Den nye samlede matrikel fik nr. 133, og det blev herpå, at gymnasiet Rosborg blev rejst Matrikel nr. 133 husede fra d Haveselskabet Engfryd lige syd for Haveselskabet Tenen, og længst mod syd på matrikel nr. 4 tæt på voldstedet Rosborg lå Haveselskabet Ny Rosborg. Fodboldklubben B21 havde fra 1921 deres enlige bane på matrikel nr. 135b. Haveforeningen Rosborg Vænget lå lige vest for Haveselskabet Rosborg Sporene efter tiden før gymnasiet er svære at få øje på, men læhegnet af el nord og vest for Haveselskabet Tenen står stadig flot i landskabet, og overkørslen fra Vestre Engvej over kanalen til haveselskabets vej eksisterer stadig, men bruges ikke mere. Der står også to store gamle piletræer nord for gymnasiets 8 boldbaner, som flankerer overkørslen over afvandingskanalen til matrikel nr. 135c, hvor der var græsning til kommunen overtog arealet. Hele gymnasiets boldbane er den oprindelige jordoverflade, som har lagt ryg til først enge og senere kolonihaver. Området blev naturligvis drænet effektivt, da gymnasiet blev etableret, men når vandet fjernes fra jorden, kommer luft ind i stedet, og så synker overfladen i de gamle tørvejorde langsomt, men sikkert. Nu ligger de lidt under havets overflade. Gymnasiet står solidt på 15 m lange piloteringspæle, mens gymnasiets omgivelser med parkeringsplads ligger i 1½-2 m over havet takket være påfyldt grus. På den måde er også landskabet i stadig forandring, men for den opmærksomme er der endnu synlige spor fra fortiden. Anders Grosen R T Luftfoto Haveselskabet Tenen er vist med grøn firkant og gymnasiet med en tynd rød flade. Rødt R og T viser voldstedet Rosborg og laksegården Tenen. Til højre ses Idrættens Hus fra 1972 med opvisningshal og svømmehal. Nederst til venstre ses lossepladsen, hvor Vestre Engvej endte dengang. Artiklen bygger primært på foreningsarkivet fra Haveselskabet Tenen , som opbevares på Vejle Stadsarkiv. Her findes foreningens ejendomsdokumenter, vedtægter, forhandlingsprotokoller, møde referater og medlemslister. Desuden anvendes matrikelkort fra Historiske Kort På Nettet: og luftfoto fra Vejle Kommunes kort:

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Reviderede vedtægter gældende fra 08.03.2012 1. Navn Foreningens navn er Havekolonien ENGHAVERNE, Faaborg, hjemhørende på en del af ejendommen M4 ak faaborg markjorder

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29 Hørsholm VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR1-29 1 Foreningens navn er Husejerforeningen 1-29 Dens hjemsted er Hørsholm kommune Husejerforeningens område er matrnr103a-103q Usserød by,hørsholm

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver.

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver. - VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN LUNDTOFTE GAARD 1 Foreningens navn er "Haveforeningen Lundtoftegaard". 2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Ordensbestemmelser 2014 1 Ordensregler 1.1 Ved gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne træder 8 i vedtægterne i kraft. 1.2 Havelejeren er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af havelejeren,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

~ J~tzen. :i,1. Venlig hilse~47/ :;?;7'-~~~~~ =--- FINN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNINGMØLLE. I 3120 DroIU1ingmølle 10. juni 2007.

~ J~tzen. :i,1. Venlig hilse~47/ :;?;7'-~~~~~ =--- FINN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNINGMØLLE. I 3120 DroIU1ingmølle 10. juni 2007. c c""'""' FNN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNNGMØLLE :i1 cifl l Grundejerforeningen "Fuglevangen" v/hr. Ervin Cortsen 3120 DroU1ingmølle 10. juni 2007. \ Kære Ervin Cortsen! Desværre var jeg ikke i stand

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ

11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ 11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ 1. Navn og hjemsted side 2 2. Formål side 2 3. Medlemskab side 2 4. Indskudskapital og hæftelse side 3 5. Ledelse og tegningsret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere