HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP"

Transkript

1 HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Budget Valg ifølge vedtægternes Eventuelt 9. Afslutning Formand Amy Lauridsen, have 150, bød velkommen til de fremmødte medlemmer. En særlig velkomst til nye medlemmer, der er kommet i det forløbne år. Formanden håbede, at vi ville få en god generalforsamling, og at alle ville medvirke til, at generalforsamlingen afvikles i en god og positiv tone, således at vi får en konstruktiv debat om relevante emner. Opfordrede også til at have respekt for de mange forskellige holdninger, som kan komme til udtryk ved vore drøftelser. Håbedes også på respekt for den indsats, der ydes af mange medlemmer i foreningen. Herefter mindedes Erik Poulsen, have 166, Inge Lauge Nielsen, have 134, Arne Lillholm, have 73 og Susanne Larsen, have 142, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jan Mosegaard, fra kreds 1, til dirigent. Jan Mosegaard blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og læste dagsordenen op. 72 haver er repræsenteret, hvilket giver 144 stemmer, så generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Der blev valgt 4 stemmetæller Susie, have 82, Kirsten, have 71, Gunnar, have 72 og Jens, have 139.

2 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling. Der var ingen indvendinger til sidste års referat. Referatet blev derefter godkendt. 3. Formandens beretning. Se vedlagte bilag 1. Formandens beretning blev sat til afstemning. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 4. Regnskab. Kassereren gennemgik regnskabet. Hanne, have 4 ønskede, at der i regnskabet står hvor meget der mangler at blive betalt på el- og byggelån. Regnskabet blev sat til afstemning. Imod 1 Hverken for eller imod 0 For Mange Regnskabet blev herefter godkendt. 5. Indkomne forslag. Forslag 1. Bestyrelsen foreslår lejeforhøjelse for leje af foreningshus. Hanne, have 4 mener, det er klubberne, der skal stå for vedligehold af porcelæn m.m. Kim, fra bestyrelsen nævnte, at der ikke kommer så mange i foreningshuset mere, så indtægterne er blevet mindre. Hanne, have 4, Ditte, have 64 og Birgitte, have 28, synes stigningen er for voldsom. Hanne, have 4 spurgte efter klubbernes regnskab og spurgte, hvad de 500 kr. som er lejen nu, bliver brugt til.

3 Jutta, kasseren, lejeindtægter går til forsikring m.m. Forslaget blev sat til afstemning. Imod 66 Hverken for eller imod 10 For 65 Forslaget faldt. Forslag 2. Lotte Hindsberg, have 161, ønsker storskrald min. 1. gang om måneden. Kim, fra bestyrelsen oplyste, at storskrald ikke koster noget, men da vi har det 3 gange i sæsonen uden at containerne er fyldte, så er der ikke behov for mere. Forslaget blev sat til afstemning. Imod mange For 10 Forslaget faldt. Forslag 3. Lotte Hindsberg, have 161, at pligtarbejde inkluderer hjælp til ældre haveejer. Lotte, have 161, synes vi skal hjælpe de ældre haveejere, så de kan beholde haven længere. Gunnar, have 72, og Kirsten, have 71 synes det er et godt forslag. Marianne, have 65, hvornår gammel skal man være for at få hjælp? Kim, fra bestyrelsen spurgte om, hvem der skal administrer/bestemme om man kan få hjælp? Oplyste endvidere, at når man er på pligtarbejdet er man dækket af en kollektiv forsikring, det er man ikke i de enkelte haver. Kim understregede, at der på pligtarbejdet er konstateret, at medlemmerne smutter, når man har afleveret den grønne seddel, men der er taget tiltag til at få stoppet det. Forslaget blev sat til afstemning. Imod mange For 10 Forslaget faldt.

4 6. Budget. Kassereren fremlagde budgettet. Budgettet blev sat til afstemning. Imod 0 Hverken for eller imod 2 For mange Budgettet ved vedtaget. 7. Valg ifølge vedtægternes 10. a.) Formand Amy Lauridsen, have 150 ønsker ikke genvalg for 2 år.. Amy forslog næstformand Peter Beck til formand Peter Beck, have 100, blev enstemmigt valgt til formand, for 2 år. Ifølge foreningens vedtægter skal der vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Derudover blev følgende valgt: b.) Bestyrelsesmedlem Kim Knoblauch, have 111, villig til genvalg for 2 år. Der var ikke andre der stillede op. Kim Knoblauch, have 111, genvalgt for 2 år. c.) Bestyrelsesmedlem Per Hester, Have 51, villig til genvalg for 2 år. Der var ikke andre der stillede op. Per Hester, Have 51, genvalgt for 2 år. Der skal vælges et bestyrelsesmedlem i stedet for Peter Beck, som er valgt til formand. Lotte Hindsberg, have 161, og Thomas Sund, have 133, ønskede begge at stille op som bestyrelsesmedlem.

5 Skriftlig afstemning. Lotte 49 Thomas 87 Blanke 4 Thomas Sund, have 133, blev valgt for 2. år d.) Bestyrelsessuppleant Helle Beck, have 100, ønsker ikke genvalg for 2 år. Tina Lentz, have 61, blev valgt som bestyrelsessuppleant for 2 år. Birgitte, have 28, opfordre de nye medlemmer til at stille op. e.) Revisor Gunnar Larsen, have 72, ønsker ikke genvalg for 2 år. Charlotte, have 111, og Jens, have 139, stillede op som revisor. Der var en del spørgsmål om, hvorvidt Charlotte, have 111 kunne stille op, da hun bor sammen med Kim. I vedtægterne er der kun formand og kasserer der ikke må bo sammen. Charlotte, trak sig. Jens, have 139, blev valgt som revisor for 2 år. g.) Revisor suppleant Charlotte Knoblauch, have 111, ønskede ikke at stille op.. Mikael Holm, have 60, blev valgt for 1 år. Der skal være 2 revisorsuppleanter ifølge de nye vedtægter, så Susie, have 82, blev valg for 1 år. g.) Vurderingsudvalg. Det blev nævnte, at for at være i vurderingsudvalget skal man gennemgå Kolonihaveforbundets kursus for vurderingskursus, hvilket samtlige medlemmer i udvalget har gjort. Bestyrelsen anbefalede Kasper Dam, have 12, (byggesagkyndig), Ronny Vergo, have 59, (autoriseret VVS installatør), Kim Koblauch, have 111, (El-installatør) Thomas Sund, have 132, (Tømmer) Amy Lauridsen, have 150, (Administrativt). Gunnar, have 72 ønskede ikke at genopstille. Vurderingsudvalget blev genvalgt.

6 8. Eventuelt. Amy overrakte Kim, fra bestyrelsen, 10 års nålen, samt en bog om kolonihaver og takkede for hans indsats gennem årene. Herefter takkede Amy Gunnar, have 72 for hans arbejde som revisor og vurderingsmand gennem mange år. Nicky, have 149, vil gerne være flagmand, da Heino flytter til Bornholm Jannie, have 120, beklagede sig over at bestyrelsen selv lukkede sig ind gennem kæderne om vinteren og andre ikke kunne. Amy pointerede, at bestyrelsen ikke går ind for at kæder/pullerter fjernes før vandåbning. Derefter rettede Kim en tak til Carit og Lene, have 102, for det store arbejde der var udført i forbindelse med etablering af det nye bed ved Kongelundsvej. Kirsten, have 71, ønskede generalforsamlingen var en hverdag i stedet for en søndag. Carit, have 102, han har altid åbnet for kæder til medlemmer, der har haft behov og når vejen var hårde. Hanne, have 4 spurgte om, hvorfor vi skal have pligtarbejde 3 gange, hvis der kun er brug for 2 gange årligt. Renovationen er også dyr, så kan der hentes affald hver 14. dag. Birgitte, have 28, ønskede renovation på en mere genanvendelig måde. Amy oplyste, at hun havde været i dialog med Københavns Kommune om dette. Desværre er der ikke mulighed for yderligere opdeling af vores affald, da dette kræver en af de helt store renovationsbiler, og disse kan ikke komme ind i vores forening. Oplyste at vi har en lille genbrugsplads, hvor glas, papir, aviser og batterier kan afleveres. Gunnar, have 72, efterlyste en billigere tanktømning til haverne. 10. Afslutning. Formanden takkede for god ro og orden. Også tak til dirigenten for at fører os fint gennem generalforsamlingen. Amy Lauridsen Anne Kitte Mortensen Jan Mosegaard Formand Sekretær Dirigent

7 Bilag 1 Beretning ved Søndervangs generalforsamling den 27. april 2014 En ny sæson er startet i Søndervang, en sæson jeg håber, vil blive til glæde for os alle med aktiviteter i haverne samt i foreningen. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt en række bestyrelsesmøder samt forskellige udvalgsmøder. Der har været flere møder i Kongelundshaverne med vores gode og værdifulde netværk samtidig med, at der også har været møder i kreds og forbund, alt sammen i forbindelse med haveforeningens virke. I den forbindelse vil jeg gerne nævne, at i marts måned blev jeg valgt til formand for Kreds 1, som dækker haver i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner. I perioden siden sidste generalforsamling har der været 9 overdragelser af haver: De 7 haver er solgt til ventelisten, og 2 haver er overdraget til børn af indehaver. Der har været udsendt opkrævning til gentegning til den eksisterende venteliste. Der er 3, der har valgt ikke forny deres plads på ventelisten, hvilket betyder, der nu står 42 på foreningens venteliste. På byttelisten står 6 medlemmer. Ventelisten bliver åbnet for opskrivning tirsdag den 6. maj mellem kl , hvilket der kan læses mere om på foreningens hjemmeside samt på vore opslagstavler. I forbindelse med vurdering af vore haver skal jeg nævne, at forbrugerprisindeks for 2014 er 128,8. Medlemmer af vurderingsudvalget skal deltage i Kolonihaveforbundets kursus for vurdering. Ved salg skal huse og tanke lovliggøres, hvilket er indført i den nye lejekontrakt med Københavns Kommune. Der bliver krævet tinglysningsattest i forbindelse med salg, således at foreningen sikrer sig, hvis der er optaget lån i huset. Det kan ikke nævnes for tit, at ved ethvert byggeri eller ændring af eksisterende, skal der rettes henvendelse til bestyrelsen med ansøgning om dette. Jeg skal nævne, at eventuel dispensation fra byggereglerne kun kan gives af Københavns Kommune. Dog skal ansøgningen fortsat afleveres til bestyrelsen, som sender til Kreds 1 med endelig udtalelse fra Københavns Ejendomme. En lille opfordring til det byggende folk. Få gjort jeres byggerier færdigt og få ryddet op på jeres grund, således at vore haver fremstår pæne og brugbare. Søndervangs billard- og kegleklub er pr. 1. april slået sammen til en klub. Der foregår mange sociale aktiviteter herfra flere gange om ugen. Fra maj måned til august vil der hver søndag kunne købes pølser fra grillen på festpladsen. I forbindelse med disse arrangementer kommer der er del penge ind. Disse midler bruges blandt andet til at vedligeholde vores foreningshus samt andre gode ting på festpladsen, således at denne fremstår pæn og funktionel samt er et fint mødested for foreningens medlemmer. Bestyrelsen har et fint samarbejde med klubberne omkring praktiske og økonomiske

8 forhold i forbindelse med driften af foreningshuset. Der afholdes 2 til 3 møder i løbet af havesæsonen, hvor samarbejdet drøftes, hvilket er meget positivt. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige klubberne tak for det store arbejde og de mange timer, der bruges i forbindelse med aktiviteter i og omkring foreningshuset. Sidste sæson har igen været præget af rigtig mange, gode og forskellige arrangementer, hvor mange medlemmer har valgt at deltage. Jeg mener, det er vigtigt med forskellige tilbud og arrangementer, således at der til stadighed er mulighed for at styrke det sociale samvær i Søndervang. Sommerens loppemarked blev igen en god dag med masser af fine tilbud, og der blev handlet livligt. Sæsonens høstfest blev også en god oplevelse, hvor mange familier valgte at deltage. I løbet af sommeren har der også været flere tilbud fra Børneklubben. I forbindelse med de nævnte arrangementer m.m., vil jeg nævne det store arbejde, som en masse medlemmer udøver. En stor tak til alle jer, der medvirker. I efteråret afholdt Kolonihaveforbundet, Kreds 1, den sædvanlige præmiefest for de haveejere, der var udtaget til præmie af havekonsulenten. Udtaget til præmier var Jytte og Thorkild Larsen, have 46, Elsebeth Christoffersen, have 95, Bent Cederkranz, have 131 samt Klaus Madsen, have 155. Uden for præmierækken blev følgende haver udtaget: Lissie og Palle Hansen, have 104, Camilla Thomsen, have 132, Susanne og John Spøhr, have 147 samt Sonja Nielsen, have 165. Vi ønsker alle tillykke. Søndervang har mange pæne og velplejede haver, hvilket vi også er kendt for i området. Vi skal nødvendigvis ikke alle have præmiehaver, men vi skal alle passe og vedligeholde vore haver og holde dem og vejstykket fri for ukrudt. Jeg vil opfordre til, at alle husker, at man også har ansvar for at udbedre huller i vejen ud for egen have. Det er altid en god idè, at gennemrive vejstykket en gang om ugen, hvilket også er med til at vedligeholde vejen. Vær også opmærksom på de træer, som bliver store og strækker sig ud over vejen; disse skal beskæres, således at frugt m.m. ikke falder ned på vore veje. Vi har kun haft nogle enkelte indbrud i oktober måned, hvilket er nådigt sluppet. Vore naboforeninger har haft rigtig mange indbrud ikke mindst dem, der ligger på den anden side af Kongelundsvej. Jeg vil fortsat opfordre de haver, som ligger op til Mejlgården, og som ikke har fået hegn opsat her, til at få en aftale med deres bagbo om at etablere et fælles hegn. Det handler jo hele tiden om at gøre det så besværligt for indbrudstyvene som muligt at finde flugtveje. Husk derfor fortsat, at foreningens låger skal være aflåsede fra 1. november til 1. april ved enhver ind- og udgang. Sidste år nævnte jeg, at Københavns Kommune har fokus på at få lovliggjort alt byggeri i haveforeninger, dette med den nye lejekontrakt med kommunen i hånden. Jeg har netop set en skrivelse fra Københavns Ejendomme, hvor de rykker Kolonihaveforbundet for status for, hvordan man har tænkt sig at gribe denne opgave an. Jeg tænker, at det er en ting, som må gøres i forbindelse med salg af haverne. Dette må fremadrettet være noget bestyrelse og vurderingsudvalg skal arbejde videre med, men alt peger mod, at det hedder lovliggørelse af alt byggeri i forbindelse med overdragelse af haver. Det betyder også, at der er fokus på alt byggeri, og at der kun må bygges det, der er givet tilladelse til. Skelregler på 2,5 m skal til enhver tid overholdes og det gælder også for træterrasser og faskiner til

9 regnvand. Jutta og jeg var i onsdags til repræsentantskabsmøde i Kreds 1, hvor forbundsformand Preben Jacobsen oplyste, at der i løbet af kommende sommer skal foregå en registrering af vore huse, hvornår de er bygget m.m. Når jeg nu er inde på, hvad der er lovligt og ikke lovligt, må jeg desværre oplyse, at foreningen har haft flere ulovlige beboelser i vinter, hvilket på ingen måde er ok! Dette er en ting, som er svær for bestyrelsen at kontrollere, vi kan jo ikke ligge på lur herude på skift i vinterens løb. Nej, det må være et spørgsmål om tillid tillid til, at alle vore medlemmer tager ansvar og overholder det regelsæt, som findes, altså vores lejekontrakt og aftaler med kommunen. I modsat fald kan de få, som ikke overholder reglerne, være med til at ødelægge gode samarbejdsaftaler med Københavns Kommune. Der har i forbindelse med de ulovlige beboelser også været problemer med fjernelse køkkenaffald. De pågældende personer har ikke fjernet affald hver dag fra deres eget hus, men lagt det i en fælles container ved foreningshuset, som er blevet konstateret overfyldt med fare for tiltrækning af rotter m.m., som i sidste ende kan betyde store gener for alle de mange medlemmer, som overholder reglerne. Jeg håber ikke, dette gentager sig til næste vinter, men det må være et fokuspunkt for alle medlemmer i Søndervang. Pligtarbejde er en naturlig ting af Søndervangs virke. Desværre viser det sig, at nogle medlemmer kommer meget let fra denne pligt. De pligtansvarlige oplever jævnligt, at nogle medlemmer forsvinder hurtigt efter at være krydset af og har afleveret den grønne seddel. Dette må siges at være dårlig moral samt mangle på fællesskabsfølelse. Foreningen har en del opgaver, som skal løses i løbet af sæsonen, så kom nu og vær med til at tage ansvar; i samme forbindelse er der rig mulighed for en social gevinst. Et lille hjertesuk om at få betalt havelejen til tiden. Der er til stadighed en 8-10 haver, som hver gang betaler, som det nu passer dem bedst uden at tage kontakt til vores kasserer. Kan man ikke selv huske at betale rettidig, må jeg anbefale, at man tilmelder sig betalingsservice, som nemt kan klare denne opgave. Der bruges rigtig megen tid på denne rykkeropgave. Som nævnt på foreningens hjemmeside, vil der fremover blive gået helt efter vedtægterne, hvilket formentlig betyder opsigelse af flere lejemål! Lidt om fremtiden og visioner. Søndervang Nyt udarbejdes fortsat 3 gange om året og lægges derefter på foreningens hjemmeside. Forårsnummeret udsendes sammen med pligtarbejdssedlerne sidst i februar / først i marts. Sommer- og efterårsnummeret trykkes i et mindre oplag, idet vi opfordrer til, at man selv henter disse oplysninger via foreningens hjemmeside. På hjemmesiden vil man også kunne finde liste med, hvornår ens have har pligtarbejde. De, der ikke har mulighed for at hente brevene på hjemmesiden, vil kunne hente et eksemplar på kontoret, eller i foreningshuset.

10 Når jeg nævner foreningen hjemmeside, er det også en anledning til at nævne Fillip, have 1, som står for denne. Det er en stor og utrolig vigtig opgave, Fillip har påtaget sig, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Fillip mange tak for indsatsen. Kloakering er et emne, som interesserer mange, og som bestyrelsen får en del spørgsmål til. Det er fortsat svært at sige, hvornår kloakering vil blive iværksat. Jeg kan oplyse, at Kolonihaveforbundet arbejder på at få Københavns Kommune til at sætte dette i gang, før vores lejekontrakt skal genforhandles med udgangen af I så fald bliver det så kommunen, der står for at administrere økonomien. Jeg har ved flere lejligheder nævnt, at der har været forhandlet om markedsleje Kolonihaveforbundet og Københavns Kommune imellem. I marts måned fik vi så brev fra Kolonihaveforbundet om, at der nu er indgået en aftale om ændring af de i 2011 indgåede lejekontrakter. Ændringen betyder, at den fremtidige leje bliver det aftalte 2013 niveau, svarende til kr. 5,09 pr. m2 for overnatningshaver. Den nævnte leje reguleres hvert år pr. 1. januar med 2%, første gang 1. januar Det skal dog bemærkes, at aftalen er betinget af Borgerrepræsentationens endelige godkendelse af kommunens budget for 2015, hvilket foregår ultimo Når Borgerrepræsentationens godkendelse foreligger, vil de ændrede lejevilkår blive indføjet i den enkelte haveforenings lejekontrakt ved et kontrakttillæg. Aftalen er resultatet af forbundsformand Preben Jacobsens drøftelser med overborgmester Frank Jensen. Preben Jacobsen har meddelt Frank Jensen, at man fra Kolonihaveforbundets side i høj grad værdsætter det opnåede resultat. Med aftalen er der skabt sikkerhed for, at ingen kolonister tvinges til at opgive deres have som følge af de store lejestigninger, som ellers ville være kommet i de kommende år. Aftalen er endnu en grund til at huske at overholde det givne regelsæt for vore kolonihaver. Jeg vil lige minde om foreningens 1. maj arrangement som foregår kl. 13, hvor vi sammen synger flaget til tops. Efterfølgende er der hyggeligt samvær med kaffe, te og kringle og mon ikke også der er plads til en lille en. Mandag den 16. juni har jeg indgået en aftale med en instruktør Søren Abild, som kommer og instruerer i brugen af foreningens hjertestarter. Her til sidst vil jeg benytte lejligheden til at sige bestyrelsen tak for gode arbejdstimer og fine drøftelser. Jeg mener, at vi i fællesskab har fået meget fra hånden og medvirket til, at Søndervang fungerer godt, ja en god haveforening at være medlem af. Tak for gode, hyggelige og sjove timer, som vi har haft i forbindelse med foreningsarbejdet. En ny sæson er i gang, og vi kan glæde os over de herlige måneder, der venter os i vore haver. Jeg håber, at de mange arbejdsopgaver til stadig kan løses i fællesskab på en god og saglig måde. Vi har en god og velfungerende haveforening, jeg håber, at I alle vil være med til at tage ansvar sammen med en ny formand og bestyrelse, og deltage aktivt i forbindelse med de beslutninger, der tages.

11 Lad vore forskelligheder være vores styrke! Amy Lauridsen Formand

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren 2015. H/F Søndervang. 2770 Kastrup. HF Søndervang. 2770 Kastrup. sondervang@sondervang.info www.sondervang.

Søndervang nyt. Sommeren 2015. H/F Søndervang. 2770 Kastrup. HF Søndervang. 2770 Kastrup. sondervang@sondervang.info www.sondervang. Søndervang nyt Sommeren 2015 H/F Søndervang Kære medlemmer Nu må det da snart blive sommer. Efter en kold, blæsende og regnfuld maj måned, hvor varmeapparatet har kørt hver dag, så tyder det i skrivende

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Oplyses skal også, at Fillip Lauersen i oktober måned udtrådte af bestyrelsen, suppleant Dan Heino Jensen, have 60 er derfor indtrådt.

Oplyses skal også, at Fillip Lauersen i oktober måned udtrådte af bestyrelsen, suppleant Dan Heino Jensen, have 60 er derfor indtrådt. Kære medlemmer Så er der kun godt en måned til havesæsonen starter, derfor er det også tid til at udsende Søndervangs forårsbrev, som jeg håber alle giver sig tid til at læse, da der er mange nyttige oplysninger

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere